Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 318/2013 Sb.Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Částka 121/2013
Platnost od 14.10.2013
Účinnost od 29.10.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

318

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. srpna 2013

o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

(1) Na národní seznam evropsky významných lokalit se zařazují lokality uvedené v přílohách č. 1 až 1075 tohoto nařízení.

(2) Vymezení jednotlivých evropsky významných lokalit obsahuje

a) název evropsky významné lokality (dále jen „lokalita“), její zeměpisnou polohu včetně mapy lokality znázorňující orientační vedení hranic lokality, její rozlohu,

b) údaje o tom, které typy evropských stanovišť a které evropsky významné druhy, vyžadující územní ochranu, se na lokalitě přirozeně vyskytují, a

c) údaje o tom, v jaké kategorii zvláště chráněných území se navrhuje lokalitu nebo její část vyhlásit v případě, že ochrana lokality nebo její části dosud není zajištěna vyhlášením zvláště chráněného území, není chráněna smluvně anebo pokud pro zachování příznivého stavu předmětu ochrany nebude dostatečná ochrana lokality nebo její části podle § 45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. V případě, že má být zvláště chráněným územím vyhlášena pouze část lokality, je za příslušnou kategorií uvedeno slovo „část“.

§ 2

Hranice biogeografických oblastí na území České republiky

Orientační grafické znázornění vedení hranic biogeografických oblastí na území České republiky je uvedeno v příloze č. 1076 k tomuto nařízení.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

2. Nařízení vlády č. 301/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

3. Nařízení vlády č. 371/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr životního prostředí:

Podivínský v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blatov a Xaverovský háj

Kód lokality: CZ0110142

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 213,9 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Běchovice, Dolní Počernice, Horní Počernice, Klánovice, Újezd nad Lesy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0110142:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0110142

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Havránka a Salabka

Kód lokality: CZ0110049

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,7 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

4030 - Evropská suchá vřesoviště

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Troja

Orientační grafické znázornění lokality CZ0110049:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0110049

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chuchelské háje

Kód lokality: CZ0110040

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 74,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Malá Chuchle, Velká Chuchle

Orientační grafické znázornění lokality CZ0110040:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0110040

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kaňon Vltavy u Sedlce

Kód lokality: CZ0110154

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 34,8 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Bohnice, Dejvice, Sedlec, Suchdol, Troja

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Brnky, Roztoky u Prahy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0110154:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0110154

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lochkovský profil

Kód lokality: CZ0113005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 34,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Lochkov, Radotín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113005:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113005

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Milíčovský les

Kód lokality: CZ0113002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Háje, Újezd u Průhonic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113002:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113002

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Obora Hvězda

Kód lokality: CZ0113001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,9 ha

Evropsky významný druh

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Liboc

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113001

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Praha - Letňany

Kód lokality: CZ0113774

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 64,9 ha

Evropsky významný druh

sysel obecný (Spermophilus citellus)

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Letňany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113774:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113774

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Praha - Petřín

Kód lokality: CZ0113773

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 52,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Břevnov, Hradčany, Malá Strana, Smíchov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113773:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113773

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Prokopské údolí

Kód lokality: CZ0110050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 126,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Hlubočepy, Jinonice, Radlice, Stodůlky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0110050:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0110050

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radotínské údolí

Kód lokality: CZ0114001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 109,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91H0* - Panonské šípákové doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

včelník rakouský (Dracocephalum austriacum)

* prioritní druh

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Radotín, Zadní Kopanina

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kosoř, Ořech

Orientační grafické znázornění lokality CZ0114001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0114001

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Aglaia

Kód lokality: CZ0213086

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 520,8 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dobříš, Voznice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213086:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213086

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Andělské schody

Kód lokality: CZ0214005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 186,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kytín, Nová Ves pod Pleší, Voznice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214005:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214005

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bělá pod Bezdězem - zámek

Kód lokality: CZ0213600

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,2 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bělá pod Bezdězem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213600:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213600

Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bezděčín

Kód lokality: CZ0213776

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 81,2 ha

Evropsky významný druh

sysel obecný (Spermophilus citellus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bezděčín u Mladé Boleslavi, Čejetice u Mladé Boleslavi, Chrást u Mladé Boleslavi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213776:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213776

Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bezděkovský lom

Kód lokality: CZ0213008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bezděkov pod Třemšínem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213008:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213008

Příloha č. 17 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílichovské údolí

Kód lokality: CZ0210100

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 115,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bílichov, Líský, Milý

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210100:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210100

Příloha č. 18 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bohostice

Kód lokality: CZ0213777

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bohostice, Cetyně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213777:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213777

Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Brda

Kód lokality: CZ0214047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 66,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Jince v Brdech

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214047:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214047

Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Březinský rybník

Kód lokality: CZ0212001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hvožďany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212001

Příloha č. 21 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Březnice - Oblouček

Kód lokality: CZ0213013

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Březnice, Martinice u Březnice, Počaply u Březnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213013:

null

Příloha č. 22 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Břežanské údolí

Kód lokality: CZ0213779

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 496,5 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dolní Břežany, Lhota u Dolních Břežan, Ohrobec

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Komořany, Točná, Zbraslav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213779:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213779

Příloha č. 23 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Černý Orel

Kód lokality: CZ0214004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 226,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Káraný, Otradovice, Sojovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214004:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214004

Příloha č. 24 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čertova skála

Kód lokality: CZ0210704

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hracholusky nad Berounkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210704:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210704

Příloha č. 25 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Červené dolíky

Kód lokality: CZ0212024

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Drnek, Malíkovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212024:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212024

Příloha č. 26 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čtvrtě

Kód lokality: CZ0210150

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 112,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Mcely, Studce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210150:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210150

Příloha č. 27 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dobříšský park

Kód lokality: CZ0213015

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 38,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dobříš

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213015:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213015

Příloha č. 28 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dobříšský zámek

Kód lokality: CZ0213602

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,5 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dobříš

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213602:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213602

Příloha č. 29 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolní Sázava

Kód lokality: CZ0213068

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 398,0 ha

Evropsky významné druhy

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

velevrub tupý (Unio crassus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bělokozly, Břežany u Lešan, Čerčany, Černé Budy, Čeřenice, Český Šternberk, Čtyřkoly, Dojetřice, Drahňovice, Hostěradice, Hradištko pod Medníkem, Hradové Střimelice, Hvězdonice, Chocerady, Jílové u Prahy, Kaliště u Ondřejova, Kamenný Přívoz, Krhanice, Ledečko, Lensedly, Lešany nad Sázavou, Lštění, Luka pod Medníkem, Malešín, Malovidy, Mrač, Nespeky, Pecerady, Petrov u Prahy, Podělusy, Poříčí nad Sázavou, Přestavlky u Čerčan, Radvanice nad Sázavou, Rataje nad Sázavou, Samechov, Samopše, Sázava, Sázava u Davle, Senohraby, Soběšín, Stříbrná Skalice, Třebsín, Týnec nad Sázavou, Vlkančice, Vlkovec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213068:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213068

Příloha č. 30 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dománovický les

Kód lokality: CZ0214010

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 354,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významné druhy

hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

roháč obecný (Lucanus cervus)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dománovice, Choťovice, Končice, Radovesnice II

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214010:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214010

Příloha č. 31 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dražská Koupě

Kód lokality: CZ0213017

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Koupě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213017:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213017

Příloha č. 32 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Drhleny

Kód lokality: CZ0212006

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,1 ha

Evropsky významný druh

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Suhrovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212006:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212006

Příloha č. 33 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dymokursko

Kód lokality: CZ0210101

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4309,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7230 - Zásaditá slatiniště

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91H0* - Panonské šípákové doubravy

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Břístev, Činěves, Dymokury, Hasina, Chotěšice, Ledečky, Městec Králové, Nouzov u Dymokur, Nové Zámky, Podmoky u Městce Králové, Podolí u Rožďalovic, Prodašice, Rožďalovice, Svídnice u Dymokur, Tuchom, Ujkovice, Velenice, Vinice u Městce Králové, Záhornice u Městce Králové, Zámostí u Rožďalovic

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Brodek, Dětenice, Dolní Rokytňany, Horní Rokytňany, Kopidlno, Křešice u Psinic, Mlýnec u Kopidlna, Psinice, Zliv u Libáně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210101:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210101

Příloha č. 34 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Felbabka

Kód lokality: CZ0213783

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,4 ha

Evropsky významný druh

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hrachoviště, Křešín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213783:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213783

Příloha č. 35 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hadce u Hrnčíř

Kód lokality: CZ0212008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,8 ha

Evropsky významný druh

kuřička hadcová (Minuartia smejkalii)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kamberk

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Vilice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212008:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212008

Příloha č. 36 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní a Dolní obděnický rybník

Kód lokality: CZ0213784

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Obděnice, Vilasova Lhota, Žemličkova Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213784:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213784

Příloha č. 37 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní solopyský rybník

Kód lokality: CZ0213785

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Solopysky u Třebnic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213785:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213785

Příloha č. 38 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Housina

Kód lokality: CZ0210010

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 211,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Lážovice, Libomyšl, Neumětely, Želkovice u Libomyšle

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210010:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210010

Příloha č. 39 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hrabanovská černava

Kód lokality: CZ0210172

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 55,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7210* - Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae

7230 - Zásaditá slatiniště

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Benátecká Vrutice, Lysá nad Labem, Stará Lysá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210172:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210172

Příloha č. 40 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hradec a Kuchyňka

Kód lokality: CZ0210043

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 151,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Buková u Příbramě, Dobříš, Pičín, Rosovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210043:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210043

Příloha č. 41 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hrachoviště

Kód lokality: CZ0213787

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 62,8 ha

Evropsky významný druh

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hrachoviště

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213787:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213787

Příloha č. 42 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hrdlička - Žďánská hora

Kód lokality: CZ0213023

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 68,1 ha

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Buš, Čím, Přestavlky u Slap

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213023:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213023

Příloha č. 43 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hvožďanské Háje

Kód lokality: CZ0212010

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,1 ha

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hvožďany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212010:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212010

Příloha č. 44 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chlum u Nepřevázky

Kód lokality: CZ0210109

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 223,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Chloumek u Mladé Boleslavi, Jemníky u Mladé Boleslavi, Nepřevázka, Sýčina

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210109:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210109

Příloha č. 45 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jablonná - mokřad

Kód lokality: CZ0213789

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,9 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Horní Hbity

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213789:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213789

Příloha č. 46 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Javůrek

Kód lokality: CZ0213790

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,5 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Křivoklát, Městečko u Křivoklátu, Zbečno

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213790:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213790

Příloha č. 47 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jezera

Kód lokality: CZ0213791

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kamenice u Nedrahovic, Rovina

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213791:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213791

Příloha č. 48 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jungmannova škola v Berouně

Kód lokality: CZ0213601

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,2 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Beroun

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213601:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213601

Příloha č. 49 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kačina

Kód lokality: CZ0213792

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 196,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významné druhy

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Nové Dvory u Kutné Hory, Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, Svatý Mikuláš

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213792:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213792

Příloha č. 50 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kaliště

Kód lokality: CZ0210732

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Budenín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210732:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210732

Příloha č. 51 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kalivodské bučiny

Kód lokality: CZ0210105

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 182,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kalivody, Milý, Přerubenice, Řevničov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210105:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210105

Příloha č. 52 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kalivody

Kód lokality: CZ0213028

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kalivody

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213028:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213028

Příloha č. 53 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kalspot

Kód lokality: CZ0213029

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,2 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Doksy u Kladna, Kamenné Žehrovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213029:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213029

Příloha č. 54 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Káraný - Hrbáčkovy tůně

Kód lokality: CZ0214007

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 348,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7230 - Zásaditá slatiniště

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Káraný, Lysá nad Labem, Přerov nad Labem, Sedlčánky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214007:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214007

Příloha č. 55 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Karlické údolí

Kód lokality: CZ0214002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 524,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91H0* - Panonské šípákové doubravy

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

včelník rakouský (Dracocephalum austriacum)

zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dobřichovice, Karlík, Lety u Dobřichovic, Mořina, Mořinka, Roblín, Trněný Újezd, Vonoklasy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214002:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214002

Příloha č. 56 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Karlštejn - Koda

Kód lokality: CZ0214017

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2658,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91H0* - Panonské šípákové doubravy

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velký (Myotis myotis)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

včelník rakouský (Dracocephalum austriacum)

zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Beroun, Bubovice, Budňany, Hlásná Třebaň, Hostim u Berouna, Koněprusy, Korno, Kozolupy, Loděnice u Berouna, Mořina, Poučník, Srbsko u Karlštejna, Svatý Jan pod Skalou, Tetín u Berouna, Tobolka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214017:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214017

Příloha č. 57 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kerské rybníčky

Kód lokality: CZ0213794

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,2 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hradištko u Sadské

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213794:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213794

Příloha č. 58 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kersko

Kód lokality: CZ0214044

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 217,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hradištko u Sadské, Sadská

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214044:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214044

Příloha č. 59 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kokořínsko

Kód lokality: CZ0214013

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9679,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7210* - Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae

7230 - Zásaditá slatiniště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

sekavec (Cobitis taenia)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bezdědice, Bosyně, Březinka u Kokořína, Dobřeň, Dolní Zimoř, Hleďsebe, Hostín u Mělníka, Chodeč u Mělníka, Chudolazy, Janova Ves, Jelenice u Mělníka, Jenichov, Jestřebice u Kokořína, Kanina, Kokořín, Lhotka u Mělníka, Libovice, Malý Újezd, Medonosy, Mělnická Vrutice, Mělník, Mšeno, Nebužely, Nosálov, Olešno, Osinalice, Sedlec u Mšena, Sitné, Skuhrov u Mělníka, Střemy, Střezivojice, Šemanovice, Truskavna, Tupadly, Velký Borek, Vidim, Vysoká u Mělníka, Želízy

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Blatce, Deštná u Dubé, Dražejov u Dubé, Dubá, Houska, Korce, Kruh v Podbezdězí, Luka, Nedamov, Tubož, Vojetín, Zakšín, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Brocno, Bylochov, Újezd u Chcebuze

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214013:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214013

Příloha č. 60 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kolín - letiště

Kód lokality: CZ0213796

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 22,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

sysel obecný (Spermophilus citellus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Pašinka, Zibohlavy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213796:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213796

Příloha č. 61 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kotýz

Kód lokality: CZ0214037

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Koněprusy, Tmaň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214037:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214037

Příloha č. 62 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kozí hůra

Kód lokality: CZ0210022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 230,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dománovice, Choťovice, Polní Chrčice, Žehuň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210022:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210022

Příloha č. 63 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Krnčí a Voleška

Kód lokality: CZ0210107

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 73,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kladno, Libušín, Vinařice u Kladna

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210107:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210107

Příloha č. 64 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Křivoklát - hrad

Kód lokality: CZ0213610

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,2 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Křivoklát

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213610:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213610

Příloha č. 65 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kulivá hora

Kód lokality: CZ0210409

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 37,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91H0* - Panonské šípákové doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Třebotov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210409:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210409

Příloha č. 66 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kyšice - Kobyla

Kód lokality: CZ0213038

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Braškov, Kyšice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213038:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213038

Příloha č. 67 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Labe - Liběchov

Kód lokality: CZ0213039

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 116,9 ha

Evropsky významný druh

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Brozánky, Dolní Beřkovice, Hořín, Křivenice, Liběchov, Mělník, Vehlovice, Vliněves

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213039:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213039

Příloha č. 68 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lánská obora

Kód lokality: CZ0214008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2999,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

velevrub tupý (Unio crassus)

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Běleč, Lány, Lhota u Kamenných Žehrovic, Městečko u Křivoklátu, Ruda u Nového Strašecí, Zbečno

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214008:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214008

Příloha č. 69 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ledce - hájovna

Kód lokality: CZ0213611

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Ledce u Mladé Boleslavi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213611:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213611

Příloha č. 70 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ledný potok

Kód lokality: CZ0213814

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,6 ha

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dobřív v Brdech

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213814:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213814

Příloha č. 71 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Libické luhy

Kód lokality: CZ0214009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1478,7 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní rezervace - část, přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Choťánky, Kanín, Kluk, Libice nad Cidlinou, Nová Ves I, Oseček, Pňov, Poděbrady, Předhradí, Velký Osek, Veltruby

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214009:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214009

Příloha č. 72 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lom na Plachtě

Kód lokality: CZ0213058

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Třebohostice u Škvorce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213058:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213058

Příloha č. 73 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Losinský potok

Kód lokality: CZ0213042

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,7 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kácov, Polipsy, Zderadinky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213042:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213042

Příloha č. 74 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Loučeň - hotel Jivák

Kód lokality: CZ0213612

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Patřín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213612:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213612

Příloha č. 75 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Loučeňské rybníčky

Kód lokality: CZ0210720

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

7230 - Zásaditá slatiniště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Loučeň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210720:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210720

Příloha č. 76 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Louky u Budenína

Kód lokality: CZ0210058

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 28,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Budenín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210058:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210058

Příloha č. 77 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Louky u Drahlína

Kód lokality: CZ0214040

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Drahlín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214040:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214040

Příloha č. 78 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Louky u rybníka Proudnice

Kód lokality: CZ0210113

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 27,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7230 - Zásaditá slatiniště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hradišťko II, Rozehnaly

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210113:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210113

Příloha č. 79 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lounín

Kód lokality: CZ0210011

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 19,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Lounín, Tmaň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210011:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210011

Příloha č. 80 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lžovické tůně

Kód lokality: CZ0210714

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Lžovice, Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, Veletov, Záboří nad Labem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210714:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210714

Příloha č. 81 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Malešov

Kód lokality: CZ0213613

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Malešov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213613:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213613

Příloha č. 82 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Malíkovická stráň

Kód lokality: CZ0212004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Drnek, Malíkovice, Řisuty u Slaného

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212004:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212004

Příloha č. 83 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Milčice

Kód lokality: CZ0210719

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Milčice u Peček

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210719:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210719

Příloha č. 84 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Milovice - Mladá

Kód lokality: CZ0214006

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1244,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Jiřice, Kbel, Lipník, Luštěnice, Milovice nad Labem, Staré Benátky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214006:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214006

Příloha č. 86 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Minartice

Kód lokality: CZ0213047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bezmíř, Minartice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213047:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213047

Příloha č. 87 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mramor

Kód lokality: CZ0210421

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 127,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91H0* - Panonské šípákové doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Liteň, Měňany, Nesvačily u Berouna, Vinařice u Suchomast

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210421:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210421

Příloha č. 88 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mydlovarský luh

Kód lokality: CZ0213048

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,0 ha

Evropsky významný druh

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Semice nad Labem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213048:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213048

Příloha č. 89 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Babě

Kód lokality: CZ0213065

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Křivoklát

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213065:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213065

Příloha č. 90 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na horách u Křešína

Kód lokality: CZ0210044

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Křešín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210044:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210044

Příloha č. 91 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na pramenech

Kód lokality: CZ0210003

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Horní Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210003:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210003

Příloha č. 92 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Niva Bělé u Klokočky

Kód lokality: CZ0214043

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7230 - Zásaditá slatiniště

Evropsky významné druhy

popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bělá pod Bezdězem, Malá Bělá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214043:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214043

Příloha č. 93 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Niva Kotelského potoka

Kód lokality: CZ0214041

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 186,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hutě pod Třemšínem, Nepomuk pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, Věšín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214041:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214041

Příloha č. 94 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nový rybník u Kačiny

Kód lokality: CZ0213001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 14,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Jakub, Nové Dvory u Kutné Hory

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213001

Příloha č. 95 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Obecnický potok

Kód lokality: CZ0213817

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,1 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Baština, Lhota u Příbramě, Obecnice, Oseč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213817:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213817

Příloha č. 96 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Octárna

Kód lokality: CZ0213818

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 15,1 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Baština, Obecnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213818:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213818

Příloha č. 97 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ohrazenický potok

Kód lokality: CZ0213050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,6 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Jince v Brdech

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213050:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213050

Příloha č. 97a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ostrov u Jedomělic

Kód lokality: CZ0212025

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Jedomělice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212025:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212025

Příloha č. 98 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Oškobrh

Kód lokality: CZ0213051

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 94,2 ha

Evropsky významný druh

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dobšice u Žehuně, Odřepsy, Opolany, Oškobrh

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213051:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213051

Příloha č. 99 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Padrťsko

Kód lokality: CZ0214042

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 829,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kolvín, Těně I, Záběhlá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214042:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214042

Příloha č. 100 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pahorek u Ledčic

Kód lokality: CZ0210733

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Ledčice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210733:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210733

Příloha č. 101 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Paterovské stráně

Kód lokality: CZ0210111

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

91U0 - Lesostepní bory

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bělá pod Bezdězem, Čistá u Mladé Boleslavi, Hrdlořezy u Mladé Boleslavi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210111:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210111

Příloha č. 102 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pěnovce u rybníka Lutovník

Kód lokality: CZ0210721

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Loučeň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210721:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210721

Příloha č. 103 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Písčina u Byšiček

Kód lokality: CZ0210730

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Lysá nad Labem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210730:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210730

Příloha č. 104 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Písčina u Tišic

Kód lokality: CZ0212023

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Evropsky významný druh

sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Chrást u Tišic, Mlékojedy u Neratovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212023:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212023

Příloha č. 105 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Písčina u Tuháně

Kód lokality: CZ0214049

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Tuhaň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214049:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214049

Příloha č. 106 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Písečný přesyp u Píst

Kód lokality: CZ0210064

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Písty u Nymburka, Sadská

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210064:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210064

Příloha č. 107 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Podlesí

Kód lokality: CZ0214014

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Evropsky významné druhy

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Býkovice u Louňovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214014:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214014

Příloha č. 108 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Polabí u Kostelce

Kód lokality: CZ0210152

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 387,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7210* - Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae

7230 - Zásaditá slatiniště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Jiřice u Kostelce nad Labem, Kostelec nad Labem, Kozly u Tišic, Křenek, Lobkovice, Mlékojedy u Neratovic, Ovčáry u Dřís, Rudeč, Záryby

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210152:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210152

Příloha č. 109 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Polabské hůry

Kód lokality: CZ0210713

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 24,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bříství, Přerov nad Labem, Semice nad Labem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210713:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210713

Příloha č. 110 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Posázavské bučiny

Kód lokality: CZ0210028

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 154,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dojetřice, Samechov, Sázava, Stříbrná Skalice, Vlkančice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210028:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210028

Příloha č. 111 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Prameny Klíčavy

Kód lokality: CZ0214045

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 62,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Ruda u Nového Strašecí, Řevničov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214045:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214045

Příloha č. 112 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Příhrazské skály

Kód lokality: CZ0214012

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 519,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Evropsky významné druhy

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Branžež, Březina u Mnichova Hradiště, Dneboh, Mužský, Olšina, Srbsko, Žďár u Mnichova Hradiště, Žehrov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214012:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214012

Příloha č. 113 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pustá seč

Kód lokality: CZ0210023

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Račice nad Berounkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210023:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210023

Příloha č. 114 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radouč

Kód lokality: CZ0210114

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

Evropsky významný druh

sysel obecný (Spermophilus citellus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Debř, Mladá Boleslav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210114:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210114

Příloha č. 115 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rakovník - za koupalištěm

Kód lokality: CZ0213063

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,0 ha

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Chlum u Rakovníka, Rakovník

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213063:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213063

Příloha č. 116 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rečkov

Kód lokality: CZ0212020

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7230 - Zásaditá slatiniště

Evropsky významné druhy

popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Malá Bělá, Nová Ves u Bakova nad Jizerou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212020:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212020

Příloha č. 117 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rožmitál pod Třemšínem

Kód lokality: CZ0213064

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 56,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bezděkov pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213064:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213064

Příloha č. 118 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Starý u Líchov

Kód lokality: CZ0213004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Zvírotice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213004:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213004

Příloha č. 119 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Vidlák

Kód lokality: CZ0214046

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Černíny, Hetlín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214046:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214046

Příloha č. 120 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Vočert a Lazy

Kód lokality: CZ0213066

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 23,0 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hvožďany, Pozdyně

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Březí u Blatné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213066:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213066

Příloha č. 121 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Řísnice

Kód lokality: CZ0210731

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Řísnice

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Stojslavice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210731:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210731

Příloha č. 122 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Sázava

Kód lokality: CZ0213067

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 72,8 ha

Evropsky významný druh

bolen dravý (Aspius aspius)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Březina nad Sázavou, Dolní Pohleď, Horka nad Sázavou, Kounice nad Sázavou, Vlastějovice, Zruč nad Sázavou

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Bohumilice u Kožlí, Chřenovice, Ledeč nad Sázavou, Nová Ves u Dolních Kralovic, Obrvaň, Sechov, Zahájí u Hněvkovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213067:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213067

Příloha č. 123 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Sedlečský potok

Kód lokality: CZ0213069

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,7 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Čestín u Jankova, Libouň, Nespery, Sedlečko u Veliše, Veliš, Zvěstov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213069:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213069

Příloha č. 124 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skočová - pískovna

Kód lokality: CZ0213512

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,1 ha

Evropsky významný druh

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Karlova Ves

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213512:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213512

Příloha č. 125 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slaná louka u Újezdce

Kód lokality: CZ0210173

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

1340* - Vnitrozemské slané louky

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Újezdec u Mělníka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210173:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210173

Příloha č. 126 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slánsko - Byseňský potok

Kód lokality: CZ0213070

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 26,3 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dolín, Otruby, Slaný, Trpoměchy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213070:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213070

Příloha č. 127 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slatinná louka u Velenky

Kód lokality: CZ0212021

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kód a název typu evropského stanoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Evropsky významné druhy

lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum)

mečík bahenní (Gladiolus palustris)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hradištko u Sadské, Semice nad Labem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212021:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212021

Příloha č. 128 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slavkov

Kód lokality: CZ0213071

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Křešice u Olbramovic, Rudoltice u Vrchotových Janovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213071:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213071

Příloha č. 129 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slepeč

Kód lokality: CZ0212022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,5 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kochánky, Obodř

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212022:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212022

Příloha č. 130 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Smečno

Kód lokality: CZ0213072

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,6 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Ledce u Kladna, Přelíc, Smečno

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213072:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213072

Příloha č. 131 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Smradovna

Kód lokality: CZ0212019

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 159,5 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní památka - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

7230 - Zásaditá slatiniště

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bílichov, Zichovec

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Žerotín u Panenského Týnce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212019:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212019

Příloha č. 131a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stráně u Kochánek

Kód lokality: CZ0210734

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kochánky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210734:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210734

Příloha č. 132 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stroupínský potok

Kód lokality: CZ0214039

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významné druhy

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)*

vranka obecná (Cottus gobio)

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Broumy, Březová u Hořovic, Bzová u Hořovic, Hředle u Zdic, Točník, Zdice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214039:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214039

Příloha č. 133 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Střední Povltaví u Drbákova

Kód lokality: CZ0210053

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 268,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Křeničná, Nalžovické Podhájí, Prostřední Lhota, Radíč, Sejcká Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210053:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210053

Příloha č. 134 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stříbrný luh

Kód lokality: CZ0210708

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 105,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Roztoky u Křivoklátu, Újezd nad Zbečnem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210708:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210708

Příloha č. 135 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Suchdolský rybník

Kód lokality: CZ0213077

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Mezno

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Borotín u Tábora

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213077:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213077

Příloha č. 136 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Suchomasty - zámeček

Kód lokality: CZ0213626

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Suchomasty

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213626:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213626

Příloha č. 137 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Svatá Dobrotivá

Kód lokality: CZ0213631

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Zaječov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213631:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213631

Příloha č. 138 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Šáchovec

Kód lokality: CZ0213005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Jevany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213005:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213005

Příloha č. 139 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štěpánovský potok

Kód lokality: CZ0213076

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,5 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Soutice, Střechov nad Sázavou, Trhový Štěpánov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213076:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213076

Příloha č. 140 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Jarnice

Kód lokality: CZ0213615

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Týnčany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213615:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213615

Příloha č. 141 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Mořic

Kód lokality: CZ0213620

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,3 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bořkovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213620:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213620

Příloha č. 142 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štoly Velké Ameriky

Kód lokality: CZ0213621

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 33,5 ha

Evropsky významné druhy

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kozolupy, Mořina

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213621:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213621

Příloha č. 143 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Teslíny

Kód lokality: CZ0210062

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 41,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kolvín, Věšín, Záběhlá

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Míšov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210062:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210062

Příloha č. 144 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Točník - hrad

Kód lokality: CZ0213628

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Točník

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213628:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213628

Příloha č. 145 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Tok

Kód lokality: CZ0210054

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 156,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Baština

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210054:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210054

Příloha č. 146 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Trhovky

Kód lokality: CZ0213078

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,7 ha

Evropsky významný druh

sysel obecný (Spermophilus citellus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Orlické Zlákovice, Těchnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213078:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213078

Příloha č. 147 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Trokavecké louky

Kód lokality: CZ0210056

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kolvín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210056:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210056

Příloha č. 148 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Třebichovická olšinka

Kód lokality: CZ0213059

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4 ha

Evropsky významný druh

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Třebichovice, Vinařice u Kladna

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213059:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213059

Příloha č. 149 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Třemšín a Hřebence

Kód lokality: CZ0210047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 168,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hutě pod Třemšínem, Roželov, Voltuš

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210047:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210047

Příloha č. 150 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Třeštibok

Kód lokality: CZ0213043

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,0 ha

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Luka pod Medníkem, Petrov u Prahy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213043:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213043

Příloha č. 151 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Týnecká rotunda

Kód lokality: CZ0213629

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Týnec nad Sázavou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213629:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213629

Příloha č. 152 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Týnecké mokřiny

Kód lokality: CZ0213061

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 77,1 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Týnec nad Labem

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Kojice, Labské Chrčice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213061:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213061

Příloha č. 153 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Týřov - Oupořský potok

Kód lokality: CZ0214011

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1341,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Branov, Broumy, Karlova Ves, Skryje nad Berounkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214011:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214011

Příloha č. 154 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Plakánek

Kód lokality: CZ0214025

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 90,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Evropsky významný druh

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dobšín, Horní Bousov

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Podkost, Vesec u Sobotky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214025:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214025

Příloha č. 155 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Úpor - Černínovsko

Kód lokality: CZ0210186

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 873,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hořín, Kly, Libiš, Mělník, Obříství, Tišice, Tuhaň, Úpor, Vrbno u Mělníka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210186:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210186

Příloha č. 156 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V hladomoří

Kód lokality: CZ0213802

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 146,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Březová u Zvole, Davle, Měchenice, Oleško u Zvole, Vrané nad Vltavou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213802:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213802

Příloha č. 157 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V Hlinišťatech

Kód lokality: CZ0213822

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,3 ha

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Skryje nad Berounkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213822:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213822

Příloha č. 158 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V jezírkách

Kód lokality: CZ0210118

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7230 - Zásaditá slatiniště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Sokoleč, Velim

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210118:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210118

Příloha č. 159 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Valcha

Kód lokality: CZ0213006

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bělá pod Bezdězem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213006:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213006

Příloha č. 160 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vápenické jezero

Kód lokality: CZ0213081

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Libíň, Nedrahovické Podhájí, Vápenice u Vysokého Chlumce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213081:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213081

Příloha č. 161 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vápnomilný bor u Líského

Kód lokality: CZ0210726

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

91U0 - Lesostepní bory

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hořešovice, Líský

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210726:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210726

Příloha č. 162 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký Raputovský rybník

Kód lokality: CZ0213082

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Leletice, Vacíkov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213082:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213082

Příloha č. 163 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Veltrusy

Kód lokality: CZ0213083

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 297,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významné druhy

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dušníky nad Vltavou, Nové Ouholice, Veltrusy, Všestudy u Veltrus

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213083:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213083

Příloha č. 164 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Větrušické rokle

Kód lokality: CZ0210729

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 36,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní rezervace

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Letky, Máslovice, Větrušice u Klecan

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210729:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210729

Příloha č. 165 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vlašimská Blanice

Kód lokality: CZ0213009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 402,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významné druhy

mihule potoční (Lampetra planeri)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

velevrub tupý (Unio crassus)

vydra říční (Lutra lutra)

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Býkovice u Louňovic, Čelivo, Domašín, Dub u Kondrace, Hradiště, Hrazená Lhota, Kamberk, Laby, Louňovice pod Blaníkem, Městečko u Chotýšan, Milovanice, Nesperská Lhota, Nespery, Ostrov u Veliše, Světlá pod Blaníkem, Vlašim, Znosim

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Běleč u Mladé Vožice, Mladá Vožice, Šebířov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213009:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213009

Příloha č. 166 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vlčkovice - Dubský rybník

Kód lokality: CZ0213084

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,8 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Broumovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213084:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213084

Příloha č. 167 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Voděradské bučiny

Kód lokality: CZ0210027

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 317,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní rezervace

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Černé Voděrady, Jevany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210027:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210027

Příloha č. 168 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Všetatská černava

Kód lokality: CZ0210034

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

7210* - Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Chrást u Tišic, Všetaty

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210034:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210034

Příloha č. 169 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vůznice

Kód lokality: CZ0214015

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 397,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy * prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Běleč, Nižbor, Sýkořice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214015:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214015

Příloha č. 170 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vysoký Újezd - kostel

Kód lokality: CZ0213630

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Vysoký Újezd

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213630:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213630

Příloha č. 171 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zadní Hrádek

Kód lokality: CZ0210029

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Skalsko, Sudoměř

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210029:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210029

Příloha č. 172 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zákolanský potok

Kód lokality: CZ0213016

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Běloky, Dobrovíz, Hole u Svrkyně, Hostouň u Prahy, Kováry, Makotřasy, Malé Číčovice, Noutonice, Okoř, Středokluky, Svrkyně, Velké Číčovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213016:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213016

Příloha č. 173 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zámecký park Liblice

Kód lokality: CZ0210008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 33,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7230 - Zásaditá slatiniště

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Liblice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210008:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210008

Příloha č. 174 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zlatý kůň

Kód lokality: CZ0214003

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 105,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

netopýr velký (Myotis myotis)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Koněprusy, Měňany, Suchomasty

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214003:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214003

Příloha č. 175 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zvolská homole

Kód lokality: CZ0210153

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 49,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Lhota u Dolních Břežan, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zvole u Prahy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210153:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210153

Příloha č. 176 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žehuňsko

Kód lokality: CZ0214050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 358,1 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní památka - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7230 - Zásaditá slatiniště

91H0* - Panonské šípákové doubravy

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

roháč obecný (Lucanus cervus)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Běrunice, Dlouhopolsko, Hradčany u Žehuně, Choťovice, Kněžičky, Končice, Opočnice, Žehuň

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Lovčice u Nového Bydžova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214050:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214050

Příloha č. 177 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Želivka

Kód lokality: CZ0214016

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1327,9 ha

Evropsky významné druhy

bolen dravý (Aspius aspius)

kuřička hadcová (Minuartia smejkalii)*

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bernartice u Dolních Kralovic, Bezděkov u Dolních Kralovic, Borovsko, Dolní Kralovice, Dolní Rápotice, Horka nad Sázavou, Hrádek nad Želivkou, Hulice, Keblov, Libčice u Dolních Kralovic, Němčice u Dolních Kralovic, Nesměřice, Snět, Šetějovice, Tomice u Dolních Kralovic, Všebořice u Dolních Kralovic, Zahrádčice, Žibřidovice

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Budeč nad Želivkou, Habrovčice, Hojanovice, Horní Paseka, Hroznětice, Chotěměřice, Ježov nad Želivkou, Kamenná Lhota, Koberovice, Kožlí, Lísky u Holušic, Miletín u Humpolce, Píšť u Humpolce, Senožaty, Vojslavice nad Želivkou, Vranice u Humpolce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214016:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214016

Příloha č. 178 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žerka

Kód lokality: CZ0210066

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Chodeč u Mělníka, Strážnice u Mělníka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210066:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210066

Příloha č. 179 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žlunice - Skochovice

Kód lokality: CZ0210175

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1093,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dvořiště, Chroustov, Kamilov, Kněžice u Městce Králové, Osek, Střihov

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Hlušice, Hlušičky, Sekeřice, Skochovice, Slavhostice, Žlunice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210175:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210175

Příloha č. 180 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bedřichovský potok

Kód lokality: CZ0313092

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 119,4 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bedřichov u Horní Stropnice, Konratice, Meziluží, Svébohy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313092:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313092

Příloha č. 180a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blana

Kód lokality: CZ0310629

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Munice, Zahájí u Hluboké nad Vltavou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310629:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310629

Příloha č. 181 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blanice

Kód lokality: CZ0313805

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,3 ha

Evropsky významné druhy

perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Horní Záblatí, Kratušín, Saladín, Zábrdí u Lažišť

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313805:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313805

Příloha č. 182 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blanský les

Kód lokality: CZ0314124

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 22211,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91U0 - Lesostepní bory

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

mihule potoční (Lampetra planeri)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

netopýr velký (Myotis myotis)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

rys ostrovid (Lynx lynx)

vranka obecná (Cottus gobio)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Borová u Chvalšin, Boršov nad Vltavou, Brloh pod Kletí, Čakovec, Český Krumlov, Dobročkov, Dolní Chrášťany, Habří u Lipí, Holašovice, Holubov, Horní Chrášťany, Chabičovice, Chlum u Křemže, Chvalšiny, Jankov u Českých Budějovic, Janské Údolí, Janské Údolí-Kovářov, Jaronín, Jaronín-Kuklov, Kamenný Újezd, Kladné, Kladné-Dobrkovice, Křemže, Křenov u Kájova, Kvítkovice u Lipí, Lipanovice, Lipí, Nová Ves u Brloha, Opalice, Plešovice, Přísečná, Přísečná-Domoradice, Rájov, Rájov-Černice, Rojšín, Slavče, Smědeč, Srnín, Střemily, Štěkře, Třebovice u Českého Krumlova, Třešňový Újezdec, Třísov, Vodice u Lhenic, Vrábče, Vyšný, Záboří u Českých Budějovic, Zahorčice u Vrábče, Záluží nad Vltavou, Zlatá Koruna

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314124:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314124

Příloha č. 183 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blatná

Kód lokality: CZ0313094

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 44,2 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Blatná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313094:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313094

Příloha č. 184 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Boletice

Kód lokality: CZ0314123

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20348,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

rys ostrovid (Lynx lynx)

střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei)*

vranka obecná (Cottus gobio)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Arnoštov u Českého Krumlova, Boletice, Březovík 1, Březovík 2, Černá v Pošumaví, Dobročkov, Hájenky, Horní Planá, Horní Sněžná, Houbový Vrch, Chvalšiny, Jablonec u Českého Krumlova, Kraví Hora, Křenov u Kájova, Křišťanov, Křížovice u Ktiše, Ktiš, Maňávka u Českého Krumlova, Mýtina u Želnavy, Mýto u Hořic na Šumavě, Nová Pec, Okrouhlík, Ondřejov u Českého Krumlova, Pěkná, Pernek, Polná na Šumavě, Polná u Českého Krumlova, Spálenec, Střemily, Třebovice u Českého Krumlova, Uhlíkov u Českého Krumlova, Želnava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314123:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314123

Příloha č. 185 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Borkovická blata

Kód lokality: CZ0314021

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 677,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

91T0 - Středoevropské lišejníkové bory

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Borkovice, Klečaty, Komárov u Soběslavi, Mažice, Zálší

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314021:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314021

Příloha č. 186 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Boukal

Kód lokality: CZ0313115

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,1 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Něžovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313115:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313115

Příloha č. 187 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Cepská pískovna a okolí

Kód lokality: CZ0313097

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 141,2 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Cep

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313097:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313097

Příloha č. 188 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čábuze

Kód lokality: CZ0313096

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 38,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Benešova Hora, Čábuze, Mladíkov, Rohanov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313096:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313096

Příloha č. 189 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čertova stěna-Luč

Kód lokality: CZ0310032

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 132,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Loučovice, Vyšší Brod

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310032:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310032

Příloha č. 190 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Červené blato

Kód lokality: CZ0310610

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 395,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bor, Byňov, Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, Těšínov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310610:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310610

Příloha č. 191 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čistá hora

Kód lokality: CZ0312030

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,7 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Horosedly u Čkyně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312030:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312030

Příloha č. 192 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolejší rybník

Kód lokality: CZ0315002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,1 ha

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Tchořovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0315002:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0315002

Příloha č. 193 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dvořiště

Kód lokality: CZ0310080

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 25,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dolní Slověnice, Smržov u Lomnice nad Lužnicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310080:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310080

Příloha č. 193a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ďáblík

Kód lokality: CZ0310630

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Keblany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310630:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310630

Příloha č. 194 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Fabián - Homolka

Kód lokality: CZ0310001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 265,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310001

Příloha č. 195 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hadí vrch

Kód lokality: CZ0310070

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Rajchéřov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310070:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310070

Příloha č. 196 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Háje

Kód lokality: CZ0312032

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,6 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Onšovice u Čkyně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312032:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312032

Příloha č. 197 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hliníř - Ponědrážka

Kód lokality: CZ0313098

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 164,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bošilec, Lhota u Dynína, Ponědraž, Ponědrážka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313098:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313098

Příloha č. 198 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hlubocké hráze

Kód lokality: CZ0313099

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 67,8 ha

Evropsky významné druhy

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, Zliv u Českých Budějovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313099:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313099

Příloha č. 199 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hlubocké obory

Kód lokality: CZ0314126

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3260,6 ha

Evropsky významné druhy

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dobřejovice u Hosína, Hluboká nad Vltavou, Munice, Olešník, Poněšice, Purkarec, Vitín, Vlkov u Drahotěšic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314126:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314126

Příloha č. 200 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Malše

Kód lokality: CZ0314022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1890,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bělá u Malont, Cetviny, Dolní Dvořiště, Dolní Příbraní, Mikulov, Mostky, Pohoří na Šumavě, Rapotice u Malont, Rychnov nad Malší, Suchdol u Bujanova, Štědrkov, Tichá, Všeměřice, Zdíky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314022:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314022

Příloha č. 201 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hroby

Kód lokality: CZ0312033

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Kozmice u Chýnova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312033:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312033

Příloha č. 202 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chýnovská jeskyně

Kód lokality: CZ0314634

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dolní Hořice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314634:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314634

Příloha č. 203 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jaroškov

Kód lokality: CZ0312034

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,1 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Jaroškov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312034:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312034

Příloha č. 204 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kladrubská hora

Kód lokality: CZ0312035

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 19,6 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dolní Hořice, Kladruby

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312035:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312035

Příloha č. 205 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Klokočínské louky

Kód lokality: CZ0310010

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Protivín, Skály u Protivína

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310010:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310010

Příloha č. 206 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kocelovické pastviny

Kód lokality: CZ0314648

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Kocelovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314648:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314648

Příloha č. 207 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Koštěnický potok

Kód lokality: CZ0313822

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Lhota u Sedla, Nový Vojířov, Sedlo u Číměře

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313822:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313822

Příloha č. 208 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kozlovská stráň

Kód lokality: CZ0312036

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,2 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Kozlov nad Otavou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312036:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312036

Příloha č. 209 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Králek

Kód lokality: CZ0310073

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Plasná, Velký Ratmírov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310073:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310073

Příloha č. 210 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kratochvíle - zámek

Kód lokality: CZ0313635

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Netolice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313635:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313635

Příloha č. 211 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Krvavý a Kačležský rybník

Kód lokality: CZ0313101

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 561,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Evropsky významné druhy

sekavec (Cobitis taenia)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Člunek, Hospříz, Kačlehy, Kunějov, Střížovice u Kunžaku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313101:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313101

Příloha č. 212 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Libín

Kód lokality: CZ0310014

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 132,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Libínské Sedlo, Prachatice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310014:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310014

Příloha č. 213 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lom Skalka u Sepekova

Kód lokality: CZ0313103

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,7 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Božetice, Sepekov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313103:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313103

Příloha č. 214 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lomnický velký rybník

Kód lokality: CZ0312038

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 41,6 ha

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Lomnice nad Lužnicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312038:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312038

Příloha č. 215 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lužnice a Nežárka

Kód lokality: CZ0313106

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 859,5 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Evropsky významné druhy

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

velevrub tupý (Unio crassus)

vydra říční (Lutra lutra)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bečice nad Lužnicí, Bechyně, Bežerovice, Čelkovice, Čeraz, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Dobřejice, Doubí nad Lužnicí, Drahov, Dráchov, Dražice u Tábora, Dražičky, Hamr nad Nežárkou, Hatín, Hnojná Lhotka, Hodonice u Bechyně, Horky u Tábora, Hosty, Hvožďany u Bechyně, Kardašova Řečice, Klenovice u Soběslavi, Klokoty, Koloděje nad Lužnicí, Křída u Stádlce, Malšice, Nítovice, Novosedly nad Nežárkou, Nuzice, Planá nad Lužnicí, Roudná nad Lužnicí, Rybova Lhota, Řepeč, Řípec, Senožaty u Bechyně, Sezimovo Ústí, Skalice nad Lužnicí, Slavňovice, Soběslav, Stádlec, Stráž nad Nežárkou, Tábor, Třebiště, Týn nad Vltavou, Ústrašice, Val u Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí, Vlkov nad Lužnicí, Žíšov u Veselí nad Lužnicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313106:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313106

Příloha č. 216 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Malý Bukač

Kód lokality: CZ0313815

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,6 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Nová Olešná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313815:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313815

Příloha č. 217 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Malý Horusický rybník

Kód lokality: CZ0312040

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,0 ha

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Horusice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312040:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312040

Příloha č. 218 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mnišský rybník

Kód lokality: CZ0314635

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 25,7 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Mnich u Nové Bystřice, Nová Bystřice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314635:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314635

Příloha č. 219 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Moravská Dyje

Kód lokality: CZ0313110

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 258,6 ha

Evropsky významné druhy

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dačice, Holešice u Cizkrajova, Hradišťko u Dačic, Marketa, Modletice, Mutná, Nové Hobzí, Nové Sady u Písečného, Písečné u Slavonic, Staré Hobzí, Urbaneč, Vnorovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313110:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313110

Příloha č. 220 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nadějská soustava

Kód lokality: CZ0313128

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 612,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

Evropsky významné druhy

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

vydra říční (Lutra lutra)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Frahelž, Klec, Kolence, Lomnice nad Lužnicí, Ponědraž, Ponědrážka, Val u Veselí nad Lužnicí, Vlkov nad Lužnicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313128:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313128

Příloha č. 221 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nerestský lom

Kód lokality: CZ0310084

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dolní Nerestce, Horosedly

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310084:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310084

Příloha č. 222 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Onšovice - Mlýny

Kód lokality: CZ0313114

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 23,9 ha

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Nespice, Onšovice u Čkyně, Putkov, Žár u Čkyně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313114:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313114

Příloha č. 223 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Opolenec

Kód lokality: CZ0314044

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

91U0 - Lesostepní bory

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bořanovice u Vimperka, Smrčná u Čkyně, Výškovice u Vimperka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314044:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314044

Příloha č. 224 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Osika

Kód lokality: CZ0310074

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 67,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Albeř, Blato u Hůrek, Klášter, Konrac

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310074:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310074

Příloha č. 225 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pastvina u Přešťovic

Kód lokality: CZ0310063

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Rovná u Strakonic, Slaník

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310063:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310063

Příloha č. 226 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pastvina u Zahorčic

Kód lokality: CZ0314642

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Zahorčice u Lnář

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314642:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314642

Příloha č. 227 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Písečný přesyp u Vlkova

Kód lokality: CZ0310615

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Vlkov nad Lužnicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310615:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310615

Příloha č. 228 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pláničský rybník-Bobovec

Kód lokality: CZ0310017

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 407,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Černá v Pošumaví, Frymburk, Světlík

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310017:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310017

Příloha č. 229 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pohoří na Šumavě

Kód lokality: CZ0310057

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 156,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Pohoří na Šumavě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310057:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310057

Příloha č. 230 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Polná

Kód lokality: CZ0312045

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,6 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Polná u Českého Krumlova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312045:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312045

Příloha č. 231 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Prachatice - kostel

Kód lokality: CZ0313820

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Prachatice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313820:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313820

Příloha č. 233 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Purkrabský rybník a Točník

Kód lokality: CZ0313129

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,9 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Hamr, Chlum u Třeboně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313129:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313129

Příloha č. 234 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radomilická mokřina

Kód lokality: CZ0313116

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 45,4 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Záblatí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313116:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313116

Příloha č. 235 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště Kapličky

Kód lokality: CZ0313513

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 127,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Kapličky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313513:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313513

Příloha č. 236 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště Radlice

Kód lokality: CZ0313119

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,9 ha

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Radlice u Volfířova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313119:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313119

Příloha č. 237 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště u Suchdola

Kód lokality: CZ0314637

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Olšany u Dačic, Suchdol u Kunžaku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314637:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314637

Příloha č. 238 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ruda

Kód lokality: CZ0314109

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 77,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bošilec, Horusice, Ponědrážka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314109:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314109

Příloha č. 240 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Motovidlo

Kód lokality: CZ0310618

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Čejkovice u Hluboké nad Vltavou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310618:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310618

Příloha č. 241 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Růže

Kód lokality: CZ0310008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dobrá Voda u Číměře

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310008:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310008

Příloha č. 241a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Walden

Kód lokality: CZ0314640

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 34,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Rajchéřov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314640:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314640

Příloha č. 242 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybníky u Lovětína

Kód lokality: CZ0314639

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dolní Radouň, Lovětín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314639:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314639

Příloha č. 243 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ryšovy

Kód lokality: CZ0310067

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 35,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91U0 - Lesostepní bory

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dražejov u Strakonic, Droužetice, Strakonice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310067:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310067

Příloha č. 244 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Řežabinec

Kód lokality: CZ0315005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Lhota u Kestřan, Ražice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0315005:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0315005

Příloha č. 244a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slavonické rybníky

Kód lokality: CZ0313824

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Slavonice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313824:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313824

Příloha č. 245 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Sokolí hnízdo a bažantnice

Kód lokality: CZ0313113

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 47,6 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Nové Hrady, Štiptoň, Údolí u Nových Hradů

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313113:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313113

Příloha č. 246 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stropnice

Kód lokality: CZ0313123

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1244,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní rezervace - část

Evropsky významné druhy

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Borovany, Buková u Nových Hradů, Byňov, Dvorec u Třebče, Hluboká u Borovan, Jílovice u Trhových Svinů, Lhotka u Třebče, Olešnice u Trhových Svinů, Těšínov, Třebeč, Údolí u Nových Hradů

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313123:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313123

Příloha č. 247 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Svatý Kříž

Kód lokality: CZ0312226

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,1 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Chvalšiny

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312226:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312226

Příloha č. 248 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Široké blato

Kód lokality: CZ0310611

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 95,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Nová Ves u Klikova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310611:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310611

Příloha č. 249 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štěkeň

Kód lokality: CZ0313122

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Štěkeň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313122:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313122

Příloha č. 250 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štičí rybník

Kód lokality: CZ0312048

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,8 ha

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Branná, Třeboň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312048:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312048

Příloha č. 251 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Šumava

Kód lokality: CZ0314024

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 171925,2 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní památka - část, přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

4030 - Evropská suchá vřesoviště

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

6520 - Horské sečené louky

7110* - Aktivní vrchoviště

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

mihule potoční (Lampetra planeri)

netopýr velký (Myotis myotis)

perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

rys ostrovid (Lynx lynx)

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei)*

šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

vranka obecná (Cottus gobio)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

vydra říční (Lutra lutra)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Albrechtovice, Arnoštka, Arnoštov u Českého Krumlova, Borová Lada, Březová Lada, Březovík 1, Březovík 2, Bučina u Kvildy, Buk pod Boubínem, Cudrovice, Černá Lada, Černá v Pošumaví, České Žleby, Dobročkov, Dolní Cazov, Dolní Světlé Hory, Frydava, Frymburk, Hlásná Lhota, Hliniště, Hodonín u Zdíkovce, Horní Cazov, Horní Planá, Horní Sněžná, Horní Světlé Hory, Horní Vltavice, Horní Záblatí, Houbový Vrch, Houžná, Hrabice, Huťský Dvůr, Chlístov u Lažišť, Chlum u Volar, Chroboly, Jaroškov, Jasánky, Kapličky, Klášterec u Vimperka, Knížecí Pláně, Korkusova Huť, Koryto, Kratušín, Krejčovice, Křesanov, Křišťanov, Křišťanovice u Záblatí, Křížovice u Ktiše, Ktiš, Kubova Huť, Kvilda, Kyselov, Lenora, Libínské Sedlo, Lipka u Vimperka, Maňávka u Českého Krumlova, Masákova Lhota, Michlova Huť, Milešice, Milov, Mlynářovice u Volar, Mýtina u Želnavy, Mýto u Hořic na Šumavě, Nicov, Nová Pec, Nové Hutě, Nový Svět u Borových Lad, Ondřejov u Českého Krumlova, Ovesné, Pasečná, Paseka u Borových Lad, Pěkná, Pernek, Pestřice, Polka, Polná na Šumavě, Polná u Českého Krumlova, Pravětín, Přední Výtoň, Račí, Radvanovice, Řasnice, Řepešín, Řetenice u Stach, Saladín, Silnice, Skláře u Vimperka, Skříněřov, Slatina u Horní Vltavice, Smědeč, Solná Lhota, Spálenec, Stachy, Stodůlky u Strážného, Stožec, Strážný, Studenec u Stach, Svinná Lada, Sviňovice, Šindlov, Šumavské Hoštice, Švihov u Lažišť, Trhonín, Třebovice u Českého Krumlova, Úbislav, Uhlíkov u Českého Krumlova, Včelná pod Boubínem, Veselka u Vimperka, Vimperk, Vlčí Jámy, Volary, Vyšovatka, Záblatí u Prachatic, Zadní Výtoň, Záhoří u Chrobol, Zahrádky u Borových Lad, Zbytiny, Zdíkov, Zdíkovec, Zvěřenice, Zvonková, Želnava, Žlíbky

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Alžbětín, Běšiny, Bezděkov u Hartmanic, Bohdašice, Božtěšice na Šumavě, Bradné, Brtí, Březí u Čachrova, Čachrov, Častonice, Čeletice, Červená u Kašperských Hor, Červené Dvorce, Datelov, Debrník u Železné Rudy, Děpoltice, Dešenice, Divišov u Sušice, Divišovice u Děpoltic, Dlouhá Ves u Sušice, Dobřemilice, Dolejší Krušec, Dolejší Těšov, Dolní Kochánov, Dolní Staňkov, Filipova Huť, Hamry na Šumavě, Hartmanice I, Hartmanice II, Hojsova Stráž, Horky u Srní, Horní Němčice u Čachrova, Horská Kvilda, Hořákov, Hořejší Krušec, Hořejší Těšov, Hůrka u Železné Rudy, Chamutice, Chlum u Hartmanic, Chotěšov u Velhartic, Chřepice, Chvalšovice u Čachrova, Javorná na Šumavě, Javorná u Polomu, Javoří Pila, Javoří u Hartmanic, Jesení, Jiřičná, Kašperské Hory, Klášterský Mlýn I, Klášterský Mlýn II, Kochánov II, Kochánov III, Kojšice, Kozí Hřbet, Krotějov, Kundratice I, Kundratice II, Kunkovice u Čachrova, Lídlovy Dvory, Loučová, Matějovice u Dešenic, Městiště u Děpoltic, Milence, Milínov, Mladotice u Čachrova, Mochov u Hartmanic, Mokřany, Nemilkov, Nové Městečko, Nuzerov, Nýrsko, Oldřichovice u Děpoltic, Onen Svět, Opolenec, Pancíř, Paště, Petrovice u Sušice, Pích, Prášily, Radešov u Rejštejna, Radvanice u Chotěšova, Rajské, Rejštejn, Roklanský Les, Rovná u Sušice, Skelná Huť, Srní I, Srní II, Stará Lhota, Stojanovice, Suchá u Hlavňovic, Suchý Kámen, Svatá Kateřina u Chudenína, Světlá u Hartmanic, Svinná na Šumavě, Svojše, Špičák, Štěpanice, Trsice, Uhliště, Úloh, Vatětice, Velhartice, Velký Radkov I, Velký Radkov II, Vchynice-Tetov I, Vchynice-Tetov II, Viteň, Vlastějov, Zadní Chalupy, Zahrádka u Čachrova, Zálužice I, Zálužice II, Zámyšl, Zelená Lhota, Zhůří, Zhůří u Rejštejna, Zvíkov, Železná Ruda

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314024:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314024

Příloha č. 252 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Tábor - Zahrádka

Kód lokality: CZ0313125

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Klokoty

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313125:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313125

Příloha č. 253 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Tejmlov - Nad Zavírkou

Kód lokality: CZ0314636

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 22,5 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Javorník u Stach, Úbislav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314636:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314636

Příloha č. 254 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Terčino údolí

Kód lokality: CZ0313004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka

Evropsky významný druh

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Údolí u Nových Hradů

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313004:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313004

Příloha č. 255 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Třeboň

Kód lokality: CZ0313131

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 98,1 ha

Evropsky významné druhy

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Branná, Domanín u Třeboně, Třeboň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313131:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313131

Příloha č. 256 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Třeboňsko - střed

Kód lokality: CZ0314023

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4027,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

potápník dvojčárý (Graphoderus bilineatus)

sekavec (Cobitis taenia)

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

vydra říční (Lutra lutra)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Cep, Dvory nad Lužnicí, Halámky, Hamr, Holičky u Staré Hlíny, Chlum u Třeboně, Klec, Klikov, Krabonoš, Libořezy, Lutová, Lužnice, Majdalena, Mirochov, Mláka, Mníšek, Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves u Klikova, Rapšach, Stará Hlína, Stříbřec, Suchdol nad Lužnicí, Tušť, Žíteč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314023:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314023

Příloha č. 258 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Úbislav

Kód lokality: CZ0312050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,3 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Úbislav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312050:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312050

Příloha č. 259 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Lužnice a Vlásenického potoka

Kód lokality: CZ0310033

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 152,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bečice nad Lužnicí, Dražice u Tábora, Dražičky, Malšice, Řepeč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310033:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310033

Příloha č. 260 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Újezdec

Kód lokality: CZ0313134

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 98,6 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Březí u Blatné, Újezdec u Bělčic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313134:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313134

Příloha č. 261 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký a Malý Kamýk

Kód lokality: CZ0310020

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 447,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Nová Ves u Protivína, Těšínov u Protivína, Všeteč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310020:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310020

Příloha č. 262 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký a Malý Tisý

Kód lokality: CZ0314019

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 677,7 ha

Evropsky významné druhy

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

vydra říční (Lutra lutra)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Přeseka, Smržov u Lomnice nad Lužnicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314019:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314019

Příloha č. 263 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký Hodonický rybník

Kód lokality: CZ0310009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Hodonice u Malont

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310009:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310009

Příloha č. 264 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Veveřský potok

Kód lokality: CZ0313137

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 34,6 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Mýtiny, Veveří u Nových Hradů

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313137:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313137

Příloha č. 265 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vltava Rožmberk-Větřní

Kód lokality: CZ0310035

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 129,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Běleň, Čeřín, Hašlovice, Horní Jílovice, Koryta u Hněvanova, Rožmberk nad Vltavou, Spolí, Všeměry, Všeměry-Zátoň, Záhoří u Větřní, Zátes, Zátoňské Dvory

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310035:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310035

Příloha č. 266 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vosecký rybník

Kód lokality: CZ0314638

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Střížovice u Kunžaku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314638:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314638

Příloha č. 267 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vrbenské rybníky

Kód lokality: CZ0313138

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 363,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bavorovice, České Budějovice 2, České Vrbné, Dasný, Haklovy Dvory

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313138:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313138

Příloha č. 268 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Výří skály nad Otavou

Kód lokality: CZ0310022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Kód a název typu evropského stanoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Tukleky u Oslova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310022:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310022

Příloha č. 269 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Závišínský potok

Kód lokality: CZ0313140

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,7 ha

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Újezdec u Bělčic, Záhrobí

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hvožďany, Leletice, Roželov, Vacíkov, Voltuš

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313140:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313140

Příloha č. 270 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zelendárky

Kód lokality: CZ0310019

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 38,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Krč u Protivína, Nová Ves u Protivína

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310019:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310019

Příloha č. 271 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zlatý potok v Pošumaví

Kód lokality: CZ0314641

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 109,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Frantoly, Chroboly, Klenovice u Mičovic, Kralovice, Lažíšťka, Nebahovy, Vitějovice, Záhoří u Chrobol

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314641:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314641

Příloha č. 272 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žofina Huť

Kód lokality: CZ0313141

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 45,1 ha

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dvory nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313141:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313141

Příloha č. 273 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žofinka

Kód lokality: CZ0310605

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 338,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dvory nad Lužnicí, Hranice u Nových Hradů, Obora u Vyšného, Vyšné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310605:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310605

Příloha č. 274 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žofínský prales - Pivonické skály

Kód lokality: CZ0310163

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 452,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Evropsky významný druh

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Pivonice u Pohorské Vsi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310163:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310163

Příloha č. 275 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Berounka

Kód lokality: CZ0323142

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 140,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Evropsky významný druh

bolen dravý (Aspius aspius)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Bohy, Bujesily, Hlince, Hřešihlavy, Chlum nad Berounkou, Chříč, Kozojedy u Kralovic, Liblín, Rakolusky, Robčice, Studená u Chříče, Třímany, Zvíkovec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323142:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323142

Příloha č. 276 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blovice

Kód lokality: CZ0323143

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,8 ha

Evropsky významný druh

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Blovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323143:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323143

Příloha č. 277 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bonětice

Kód lokality: CZ0323144

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Bonětice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323144:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323144

Příloha č. 278 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bradava

Kód lokality: CZ0323145

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 25,6 ha

Evropsky významný druh

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)*

* prioritní druh

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Borovno, Číčov, Hořehledy, Hořice, Chynín, Lučiště, Míšov, Mítov, Nezvěstice, Nové Mitrovice, Planiny, Spálené Poříčí, Těnovice, Vlkov u Spáleného Poříčí, Záluží u Spáleného Poříčí, Žákava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323145:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323145

Příloha č. 279 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čepičná

Kód lokality: CZ0320023

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 178,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

91U0 - Lesostepní bory

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Budětice, Čepice, Dobršín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320023:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320023

Příloha č. 280 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čerchovský les

Kód lokality: CZ0320180

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2446,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Babylon, Česká Kubice, Dolní Folmava, Horní Folmava, Chodov u Domažlic, Jindřichova Hora, Klenčí pod Čerchovem, Lísková u Nemanic, Pec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320180:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320180

Příloha č. 281 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Darmyšl - pískovna

Kód lokality: CZ0323147

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,5 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Darmyšl

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323147:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323147

Příloha č. 281a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dobřany

Kód lokality: CZ0323826

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 28,8 ha

Evropsky významný druh

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Dobřany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323826:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323826

Příloha č. 282 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolany - kostel

Kód lokality: CZ0323636

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Dolany u Klatov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323636:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323636

Příloha č. 283 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Drahotínský les

Kód lokality: CZ0322055

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,2 ha

Evropsky významný druh

sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Drahotín, Hvožďany u Poběžovic, Poběžovice u Domažlic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0322055:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0322055

Příloha č. 284 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hadovka

Kód lokality: CZ0323825

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,3 ha

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Bezemín, Břetislav, Domaslav, Kohoutov u Bezdružic, Kokašice, Lomy u Domaslavi, Okrouhlé Hradiště, Strahov, Vrbice u Bezdružic, Zhořec u Bezdružic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323825:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323825

Příloha č. 285 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Haltravský hřeben

Kód lokality: CZ0320030

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 965,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Jindřichova Hora, Klenčí pod Čerchovem, Mýtnice, Nemanice, Novosedly u Nemanic, Postřekov, Skláře u Mnichova, Vranov u Mnichova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320030:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320030

Příloha č. 286 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hrádecká bahna

Kód lokality: CZ0325001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,7 ha

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Hrádek u Rokycan

Orientační grafické znázornění lokality CZ0325001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0325001

Příloha č. 287 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hůrky

Kód lokality: CZ0325002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,0 ha

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Hůrky u Zahrádky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0325002:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0325002

Příloha č. 288 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chejlava

Kód lokality: CZ0320140

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 375,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Měcholupy u Blovic, Srby nad Úslavou, Žďár u Blovic, Ždírec u Blovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320140:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320140

Příloha č. 289 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chlumská stráň

Kód lokality: CZ0320029

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 115,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Chlum nad Berounkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320029:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320029

Příloha č. 290 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jeskyně Inků

Kód lokality: CZ0323638

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Výškovice u Michalových Hor

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323638:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323638

Příloha č. 291 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kakejcov

Kód lokality: CZ0323149

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,6 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Mešno

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323149:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323149

Příloha č. 292 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kamenec

Kód lokality: CZ0323150

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,0 ha

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Kamenec u Radnic, Radnice u Rokycan

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323150:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323150

Příloha č. 293 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kaňon Střely

Kód lokality: CZ0324025

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 358,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Babina, Břízsko, Dolní Hradiště, Koryta, Nebřeziny, Obora u Kaznějova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324025:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324025

Příloha č. 294 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kateřinský a Nivní potok

Kód lokality: CZ0323151

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 980,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Evropsky významný druh

bobr evropský (Castor fiber)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Bažantov, Hošťka, Lesná u Tachova, Nová Ves pod Přimdou, Pořejov, Přimda, Rozvadov, Svatá Kateřina u Rozvadova, Žebráky, Železná u Smolova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323151:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323151

Příloha č. 295 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Klabava

Kód lokality: CZ0323812

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,5 ha

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Dobřív, Hůrky u Rokycan, Medový Újezd, Strašice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323812:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323812

Příloha č. 296 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kohoutov

Kód lokality: CZ0320053

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1262,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Čilá, Lhotka u Terešova, Ostrovec u Terešova, Podmokly nad Berounkou, Třebnuška

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Skryje nad Berounkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320053:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320053

Příloha č. 297 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Liblín - lihovar

Kód lokality: CZ0323639

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Liblín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323639:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323639

Příloha č. 298 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lopata

Kód lokality: CZ0323155

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,8 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Milínov u Nezvěstic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323155:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323155

Příloha č. 299 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Manětín - kostel

Kód lokality: CZ0323640

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Manětín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323640:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323640

Příloha č. 300 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Maňovický rybník

Kód lokality: CZ0322057

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,5 ha

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Maňovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0322057:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0322057

Příloha č. 301 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mešenský potok

Kód lokality: CZ0323156

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,0 ha

Evropsky významný druh

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)*

* prioritní druh

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Číčov, Lučiště, Příkosice, Trokavec, Vísky

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kolvín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323156:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323156

Příloha č. 302 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na požárech

Kód lokality: CZ0320037

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 78,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Jedlina, Nové Domky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320037:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320037

Příloha č. 302a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Netřeb

Kód lokality: CZ0325003

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,1 ha

Evropsky významný druh

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Kanice u Domažlic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0325003:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0325003

Příloha č. 303 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Niva Nemanického potoka

Kód lokality: CZ0324026

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 680,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Lísková u Nemanic, Lučina u Nemanic, Mýtnice, Nemanice, Novosedly u Nemanic, Švarcava, Závist u Rybníku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324026:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324026

Příloha č. 304 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Osek - rybník Labutinka

Kód lokality: CZ0323158

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 14,4 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Osek u Rokycan

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323158:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323158

Příloha č. 305 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ostružná

Kód lokality: CZ0323824

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,3 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Čermná, Dobršín, Hrádek u Sušice, Kolinec, Mokrosuky, Sušice nad Otavou, Tajanov u Malonic, Tedražice, Ujčín, Velhartice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323824:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323824

Příloha č. 306 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pastviště u Fínů

Kód lokality: CZ0322058

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Albrechtice u Sušice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0322058:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0322058

Příloha č. 307 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pavlova Huť

Kód lokality: CZ0320043

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 33,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Pavlův Studenec 1

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320043:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320043

Příloha č. 308 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Plzeň - Zábělá

Kód lokality: CZ0323159

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 114,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Bukovec, Druztová, Chrást u Plzně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323159:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323159

Příloha č. 309 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pocinovice

Kód lokality: CZ0323160

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,8 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Šlovice u Bukovce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323160:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323160

Příloha č. 310 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pohorsko

Kód lokality: CZ0322059

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,5 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Nezdice na Šumavě, Pohorsko

Orientační grafické znázornění lokality CZ0322059:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0322059

Příloha č. 311 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Prameniště Přešínského potoka

Kód lokality: CZ0320013

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 43,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Přešín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320013:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320013

Příloha č. 312 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Průhonský rybník

Kód lokality: CZ0323163

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,2 ha

Evropsky významný druh

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Nepomuk

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323163:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323163

Příloha č. 313 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Předslav - kostel

Kód lokality: CZ0323641

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Předslav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323641:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323641

Příloha č. 314 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Přešínský potok

Kód lokality: CZ0323161

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,3 ha

Evropsky významný druh

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)*

* prioritní druh

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Louňová, Žďár u Blovic, Ždírec u Blovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323161:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323161

Příloha č. 315 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Přeštice - V Hlinkách

Kód lokality: CZ0323162

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,3 ha

Evropsky významný druh

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Dolní Lukavice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323162:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323162

Příloha č. 316 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rabí

Kód lokality: CZ0323164

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,8 ha

Evropsky významný druh

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Bojanovice pod Rabím

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323164:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323164

Příloha č. 317 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radbuza

Kód lokality: CZ0323165

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,0 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Doubravka u Bělé nad Radbuzou, Mírkovice, Oplotec, Polžice u Horšovského Týna, Srby u Horšovského Týna, Svinná u Štítar, Svržno, Štítary nad Radbuzou, Tasnovice, Vítání

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323165:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323165

Příloha č. 318 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radbuza - Nový Dvůr - Pila

Kód lokality: CZ0323166

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,2 ha

Evropsky významný druh

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)*

* prioritní druh

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Mostek u Rybníku, Novosedly u Rybníku, Smolov, Velký Horšín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323166:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323166

Příloha č. 319 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radnice - kostel

Kód lokality: CZ0323642

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Radnice u Rokycan

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323642:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323642

Příloha č. 320 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rokycany - vojenské cvičiště

Kód lokality: CZ0323167

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 66,3 ha

Evropsky významný druh

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Kamenný Újezd u Rokycan, Rokycany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323167:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323167

Příloha č. 321 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stříbro - štoly Dlouhý tah

Kód lokality: CZ0323646

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Stříbro, Svinná u Stříbra

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323646:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323646

Příloha č. 322 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stříbro - vojenské cvičiště

Kód lokality: CZ0323169

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 108,6 ha

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Stříbro, Těchlovice u Stříbra

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323169:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323169

Příloha č. 323 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Svaté Pole

Kód lokality: CZ0320437

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Svaté Pole u Horažďovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320437:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320437

Příloha č. 324 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Loreta

Kód lokality: CZ0323644

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Týnec u Janovic nad Úhlavou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323644:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323644

Příloha č. 325 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Rohatiny I

Kód lokality: CZ0323637

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Kočín u Kralovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323637:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323637

Příloha č. 326 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Věra

Kód lokality: CZ0323645

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Výškov u Chodové Plané

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323645:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323645

Příloha č. 327 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Švihovské hvozdy

Kód lokality: CZ0320022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 724,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Balkovy, Dolany u Klatov, Chlumská, Chudenice, Ježovy, Lhovice, Malechov, Mezihoří u Švihova, Poleňka, Řakom, Slatina u Chudenic, Trnčí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320022:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320022

Příloha č. 328 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Těchonická draha

Kód lokality: CZ0324029

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Těchonice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324029:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324029

Příloha č. 329 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Třebýcinka u Bezděkova

Kód lokality: CZ0323478

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,7 ha

Evropsky významný druh

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Třebýcina

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323478:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323478

Příloha č. 330 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V Morávkách

Kód lokality: CZ0324032

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Loužná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324032:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324032

Příloha č. 331 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V Úličkách

Kód lokality: CZ0320005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 133,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Chynín, Železný Újezd

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320005:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320005

Příloha č. 332 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vlkonice

Kód lokality: CZ0322060

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,1 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Budětice, Vlkonice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0322060:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0322060

Příloha č. 333 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Všeruby - kostel

Kód lokality: CZ0323647

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Všeruby u Plzně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323647:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323647

Příloha č. 334 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zlatý potok

Kód lokality: CZ0323170

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,9 ha

Evropsky významný druh

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)*

* prioritní druh

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Horšice, Týniště u Horšic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323170:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323170

Příloha č. 335 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žihobce - zámek

Kód lokality: CZ0323648

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Žihobce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323648:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323648

Příloha č. 336 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bečovské lesní rybníky

Kód lokality: CZ0410404

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 50,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Bečov nad Teplou, Chodov u Bečova nad Teplou, Vodná u Bečova nad Teplou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410404:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410404

Příloha č. 337 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blažejský rybník

Kód lokality: CZ0410023

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 50,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Branišov, Nežichov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410023:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410023

Příloha č. 338 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Borecké rybníky

Kód lokality: CZ0413174

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Dolní Žďár u Ostrova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413174:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413174

Příloha č. 339 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bystřina - Lužní potok

Kód lokality: CZ0413177

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1129,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Evropsky významné druhy

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

mihule potoční (Lampetra planeri)

perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Hranice u Aše, Krásná, Pastviny u Studánky, Štítary u Krásné, Trojmezí, Újezd u Krásné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413177:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413177

Příloha č. 340 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Kramolín - Ovesné

Kód lokality: CZ0413180

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 18,1 ha

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Ovesné Kladruby

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413180:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413180

Příloha č. 341 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hradiště

Kód lokality: CZ0414127

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 33159,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

losos obecný (Salmo salar)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Andělská Hora, Bochov, Bražec u Bochova, Bražec u Hradiště, Doupov u Hradiště, Horní Tašovice, Hřivínov, Jakubov, Korunní, Kyselka, Luka u Verušiček, Radošov u Hradiště, Radošov u Kyselky, Stráž nad Ohří, Stružná, Šemnice, Těšetice u Bochova, Tureč u Hradiště, Týniště, Valeč v Čechách, Velichov, Velký Hlavákov, Vojkovice nad Ohří, Záhoří u Verušiček, Žalmanov, Žďár u Hradiště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dobřenec, Háj u Vintířova, Kadaňský Rohozec, Kojetín u Radonic, Konice u Mašťova, Kotvina, Krupice, Lestkov u Klášterce nad Ohří, Nová Ves u Podbořan, Okounov, Oslovice, Pastviny, Podbořanský Rohozec, Radonice u Kadaně, Sedlec u Radonic, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, Úhošťany, Velká Lesná, Vintířov u Radonic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0414127:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0414127

Příloha č. 342 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hřivínovské pastviny

Kód lokality: CZ0413014

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Herstošice, Hřivínov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413014:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413014

Příloha č. 343 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jezerský vrch

Kód lokality: CZ0410018

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Chyše, Podštěly

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410018:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410018

Příloha č. 344 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kaňon Ohře

Kód lokality: CZ0410413

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 339,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Doubí u Karlových Var, Hory u Jenišova, Loket, Tašovice, Údolí u Lokte

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410413:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410413

Příloha č. 345 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kladské rašeliny

Kód lokality: CZ0410414

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2672,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Lázně Kynžvart, Lazy, Mariánské Lázně, Prameny, Vranov u Rovné, Žitná u Březové

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410414:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410414

Příloha č. 346 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Krásenské rašeliniště

Kód lokality: CZ0410401

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 151,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Čistá u Rovné, Krásno nad Teplou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410401:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410401

Příloha č. 347 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Krušnohorské plató

Kód lokality: CZ0414110

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11779,6 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6520 - Horské sečené louky

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

netopýr velký (Myotis myotis)

střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei)*

* prioritní druh

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Abertamy, Boží Dar, Bublava, Hřebečná, Chaloupky u Přebuze, Jáchymov, Jelení u Nových Hamrů, Kraslice, Milíře u Šindelové, Nová Ves u Kraslic, Nové Hamry, Obora u Šindelové, Pemink, Potůčky, Přebuz, Ptačí, Rolava, Rudné, Ryžovna, Stříbrná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0414110:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0414110

Příloha č. 347a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lítovský mokřad

Kód lokality: CZ0410439

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Lítov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410439:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410439

Příloha č. 348 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lomnický rybník

Kód lokality: CZ0414027

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 109,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Dlouhá Lomnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0414027:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0414027

Příloha č. 349 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Louky u Dlouhé Lomnice

Kód lokality: CZ0413015

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 26,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Bochov, Dlouhá Lomnice, Německý Chloumek

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413015:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413015

Příloha č. 350 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Matyáš

Kód lokality: CZ0413185

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 70,9 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Lomnice u Sokolova, Svatava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413185:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413185

Příloha č. 351 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Medvědí rozhledy

Kód lokality: CZ0412065

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,6 ha

Evropsky významné druhy

rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium)*

sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)

* prioritní druh

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Vranov u Rovné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0412065:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0412065

Příloha č. 352 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mechové údolí

Kód lokality: CZ0410038

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Brtná u Dolního Žandova, Palič, Salajna

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410038:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410038

Příloha č. 353 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mezi rybníky

Kód lokality: CZ0413187

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,2 ha

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Odolenovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413187:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413187

Příloha č. 353a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Močál u Bystřiny

Kód lokality: CZ0410438

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Kostelní Bříza

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410438:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410438

Příloha č. 354 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mokřady u Javorné

Kód lokality: CZ0413181

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 52,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Český Chloumek, Číhaná u Javorné, Javorná u Toužimi, Svinov u Toužimi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413181:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413181

Příloha č. 355 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mokřady u Těšetic

Kód lokality: CZ0413013

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 14,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Herstošice, Hřivínov, Těšetice u Bochova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413013:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413013

Příloha č. 356 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Pilské šachtě

Kód lokality: CZ0413191

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,2 ha

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Pila, Stanovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413191:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413191

Příloha č. 357 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nadlesí

Kód lokality: CZ0410021

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 111,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Hrušková, Nadlesí, Třídomí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410021:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410021

Příloha č. 358 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Olšová vrata

Kód lokality: CZ0413188

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 46,1 ha

Evropsky významný druh

sysel obecný (Spermophilus citellus)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Olšová Vrata

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413188:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413188

Příloha č. 359 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ostrovské rybníky

Kód lokality: CZ0413190

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 121,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Bystřice u Hroznětína, Hájek u Ostrova, Kfely u Ostrova, Ostrov nad Ohří

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413190:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413190

Příloha č. 360 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pernink

Kód lokality: CZ0410040

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 99,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6520 - Horské sečené louky

7110* - Aktivní vrchoviště

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Pernink

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410040:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410040

Příloha č. 361 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pískovna Erika

Kód lokality: CZ0413184

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 21,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Lomnice u Sokolova, Svatava, Týn u Lomnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413184:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413184

Příloha č. 362 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Podhorní louky

Kód lokality: CZ0413179

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 41,3 ha

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Horní Kramolín, Ovesné Kladruby

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413179:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413179

Příloha č. 363 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Prachomety

Kód lokality: CZ0413007

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Kladruby u Beranova, Prachomety

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413007:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413007

Příloha č. 364 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pramenské pastviny

Kód lokality: CZ0412069

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,5 ha

Evropsky významné druhy

rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium)*

sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)

svízel sudetský (Galium sudeticum)*

* prioritní druh

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Prameny

Orientační grafické znázornění lokality CZ0412069:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0412069

Příloha č. 365 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Prameny Teplé

Kód lokality: CZ0413008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 154,8 ha

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Horní Kramolín, Mariánské Lázně, Ovesné Kladruby, Rájov u Mariánských Lázní, Služetín u Poutnova, Závišín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413008:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413008

Příloha č. 366 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ramena Ohře

Kód lokality: CZ0410020

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 291,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Dasnice, Dobroše, Dolní Pochlovice, Doubí u Třebeně, Chlum Svaté Maří, Chocovice, Chotíkov u Kynšperka nad Ohří, Chvoječná, Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, Kynšperk nad Ohří, Liboc u Kynšperka nad Ohří, Loužek, Mostov, Nebanice, Obilná, Odrava, Šabina, Vokov u Třebeně, Vrbová

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410020:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410020

Příloha č. 367 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rankovický triangl

Kód lokality: CZ0413009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,9 ha

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Rankovice, Teplá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413009:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413009

Příloha č. 368 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Raušenbašská lada

Kód lokality: CZ0412070

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 497,2 ha

Evropsky významné druhy

rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium)*

sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)

svízel sudetský (Galium sudeticum)*

* prioritní druh

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Mnichov u Mariánských Lázní, Prameny, Sítiny

Orientační grafické znázornění lokality CZ0412070:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0412070

Příloha č. 369 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rudné

Kód lokality: CZ0410155

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 443,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6520 - Horské sečené louky

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Bernov, Rudné, Vysoká Pec u Nejdku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410155:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410155

Příloha č. 370 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skalka pod Tisovým vrchem

Kód lokality: CZ0412071

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,5 ha

Evropsky významný druh

sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Tisová u Otročína

Orientační grafické znázornění lokality CZ0412071:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0412071

Příloha č. 371 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Soos

Kód lokality: CZ0410150

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 458,8 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní rezervace - část, přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

1340* - Vnitrozemské slané louky

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Děvín, Dvorek, Milhostov, Nová Ves u Křižovatky, Nový Drahov, Povodí, Suchá u Skalné, Vonšov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410150:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410150

Příloha č. 372 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Střela

Kód lokality: CZ0413194

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 22,9 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Čichořice, Chyše, Mostec, Protivec u Žlutic, Semtěš u Žlutic, Verušice, Záhořice, Žlutice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413194:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413194

Příloha č. 373 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Šibeniční vrch

Kód lokality: CZ0410046

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Kraslice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410046:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410046

Příloha č. 374 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štítarský rybník

Kód lokality: CZ0410047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Štítary u Krásné, Újezd u Krásné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410047:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410047

Příloha č. 375 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Teplá s přítoky a Otročínský potok

Kód lokality: CZ0413195

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 27,5 ha

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Babice u Poutnova, Bečov nad Teplou, Bohuslav u Poutnova, Brť, Číhaná u Poutnova, Louka u Mariánských Lázní, Měchov, Mnichov u Mariánských Lázní, Otročín, Popovice u Poutnova, Poutnov, Prameny, Sítiny, Tisová u Otročína

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413195:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413195

Příloha č. 376 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Tisovec

Kód lokality: CZ0410001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 26,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

4030 - Evropská suchá vřesoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Bublava, Tisová u Kraslic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410001

Příloha č. 377 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Týniště

Kód lokality: CZ0413196

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Týniště

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413196:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413196

Příloha č. 378 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U bunkru

Kód lokality: CZ0413182

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 56,6 ha

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Čistá u Rovné, Nová Ves u Sokolova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413182:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413182

Příloha č. 379 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U hájenky

Kód lokality: CZ0413018

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,3 ha

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Chodov u Bečova nad Teplou, Měchov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413018:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413018

Příloha č. 380 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U Jedlové

Kód lokality: CZ0413017

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Jedlová u Staré Vody, Krásné u Tří Seker, Stará Voda u Mariánských Lázní

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413017:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413017

Příloha č. 381 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U sedmi rybníků

Kód lokality: CZ0413193

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Vojtanov, Zelený Háj

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413193:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413193

Příloha č. 382 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Úpolínová louka - Křížky

Kód lokality: CZ0414026

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 687,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium)*

sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)

svízel sudetský (Galium sudeticum)*

* prioritní druh

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Louka u Mariánských Lázní, Mnichov u Mariánských Lázní, Nová Ves u Sokolova, Prameny

Orientační grafické znázornění lokality CZ0414026:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0414026

Příloha č. 383 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vladař

Kód lokality: CZ0410151

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 237,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Kolešov u Žlutic, Radotín u Chyší, Vladořice, Záhořice, Žlutice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410151:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410151

Příloha č. 384 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vysoká Pec

Kód lokality: CZ0410168

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 210,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6520 - Horské sečené louky

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Bernov, Nejdek, Vysoká Pec u Nejdku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410168:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410168

Příloha č. 385 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vysoký kámen

Kód lokality: CZ0410176

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Kámen u Kraslic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410176:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410176

Příloha č. 386 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Za Údrčí

Kód lokality: CZ0413173

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Údrč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413173:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413173

Příloha č. 387 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Babinské louky

Kód lokality: CZ0424034

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 74,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Evropsky významný druh

zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Babiny I, Čeřeniště

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424034:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424034

Příloha č. 388 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Běšický chochol

Kód lokality: CZ0424036

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

91H0* - Panonské šípákové doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Březno u Chomutova, Tušimice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424036:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424036

Příloha č. 389 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bezejmenný přítok Trojhorského potoka

Kód lokality: CZ0423198

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,8 ha

Evropsky významný druh

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Řepčice, Třebušín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423198:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423198

Příloha č. 390 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bezručovo údolí

Kód lokality: CZ0424030

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1195,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Bečov, Blatno u Chomutova, Domina, Hrádečná, Chomutov I, Chomutov II, Krásná Lípa u Křimova, Menhartice u Křimova, Suchdol u Křimova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424030:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424030

Příloha č. 391 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílé stráně u Litoměřic

Kód lokality: CZ0424129

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 63,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Kamýk u Litoměřic, Malíč, Michalovice u Velkých Žernosek, Pokratice, Skalice u Žitenic, Žitenice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424129:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424129

Příloha č. 392 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílé stráně u Štětí

Kód lokality: CZ0424135

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Čakovice u Radouně, Radouň u Štětí, Štětí I, Štětí II

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424135:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424135

Příloha č. 393 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blšanský chlum

Kód lokality: CZ0423201

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 28,6 ha

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Blšany u Loun, Chlumčany u Loun

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423201:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423201

Příloha č. 394 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bohyňská lada, Chmelník, Lotarův vrch

Kód lokality: CZ0420451

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 376,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Chrochvice, Jílové u Děčína, Krásný Studenec, Martiněves u Děčína, Stará Bohyně, Vilsnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420451:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420451

Příloha č. 395 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Borečský vrch

Kód lokality: CZ0422075

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 34,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Boreč u Lovosic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422075:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422075

Příloha č. 396 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bořeň

Kód lokality: CZ0420026

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Bílina-Újezd, Chouč, Liběšice u Želenic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420026:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420026

Příloha č. 397 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Březina

Kód lokality: CZ0423202

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 59,8 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Kostomlaty pod Milešovkou, Milešov u Lovosic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423202:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423202

Příloha č. 398 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Černovice

Kód lokality: CZ0423203

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,7 ha

Evropsky významný druh

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Černovice u Chomutova, Spořice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423203:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423203

Příloha č. 399 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita České Švýcarsko

Kód lokality: CZ0424031

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10626,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

losos obecný (Salmo salar)

mihule potoční (Lampetra planeri)

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Brtníky, Dolní Chřibská, Doubice, Hřensko, Janov u Hřenska, Jetřichovice u Děčína, Kamenická Stráň, Kopec, Kunratice u České Kamenice, Kyjov u Krásné Lípy, Mezná u Hřenska, Mikulášovice, Růžová, Rynartice, Srbská Kamenice, Studený u Kunratic, Vlčí Hora, Všemily, Vysoká Lípa

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424031:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424031

Příloha č. 400 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dětanský chlum

Kód lokality: CZ0420069

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 49,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Kód a název typu evropského stanoviště

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dětaň, Nepomyšl

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420069:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420069

Příloha č. 401 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dobrná

Kód lokality: CZ0423206

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,8 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Ovesná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423206:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423206

Příloha č. 401a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dobříňský háj

Kód lokality: CZ0424139

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Evropsky významný druh

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dobříň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424139:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424139

Příloha č. 402 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Doubravka

Kód lokality: CZ0423210

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 42,7 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Bystřany, Kvítkov u Modlan, Teplice-Trnovany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423210:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423210

Příloha č. 403 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Doupovské hory

Kód lokality: CZ0424125

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12584,7 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní rezervace - část, národní přírodní památka - část, přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

losos obecný (Salmo salar)

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Čeradice u Žatce, Černýš, Dětaň, Dobřenec, Dolánky u Kaštic, Háj u Vintířova, Chmelištná, Kadaň, Kadaňský Rohozec, Kaštice, Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, Kněžice u Podbořan, Kojetín u Radonic, Konice u Mašťova, Kotvina, Krásný Dvůr, Krupice, Lestkov u Klášterce nad Ohří, Libědice, Libočany, Mašťov, Mikulovice u Vernéřova, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Nepomyšl, Neprobylice u Kaštic, Nová Ves u Podbořan, Okounov, Ondřejov u Perštejna, Oslovice, Pastviny, Perštejn, Pětipsy, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Pokutice, Radonice u Kadaně, Rájov u Perštejna, Rašovice u Klášterce nad Ohří, Rokle, Sedčice, Sedlec u Radonic, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, Úhošť, Úhošťany, Veliká Ves, Velká Lesná, Vilémov u Kadaně, Vintířov u Radonic, Vojnín, Vrbička, Zásada u Kadaně, Žabokliky

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Andělská Hora, Boč, Bochov, Bražec u Bochova, Bražec u Doupova, Bražec u Hradiště, Damice, Doupov u Hradiště, Doupovské Hradiště, Horní Tašovice, Jakubov, Korunní, Krásný Les, Květnová, Kyselka, Kyselka u Hradiště, Malý Hrzín, Maroltov, Mořičov, Nová Kyselka, Okounov u Hradiště, Osvinov, Peklo, Podbořanský Rohozec u Hradiště I, Podbořanský Rohozec u Hradiště II, Pulovice, Radonice u Hradiště, Radošov u Kyselky, Sedlečko u Karlových Var, Smilov nad Ohří, Srní u Boče, Stráž nad Ohří, Stráž u Hradiště I, Stráž u Hradiště II, Stružná, Šemnice, Tureč u Hradiště, Valeč u Hradiště, Valeč v Čechách, Velichov, Vojkovice nad Ohří, Vojkovice u Hradiště I, Vrch, Žalmanov, Žďár u Hradiště

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424125:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424125

Příloha č. 404 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Držovice - rodinný dům

Kód lokality: CZ0423651

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Držovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423651:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423651

Příloha č. 405 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Evaňská rokle

Kód lokality: CZ0420044

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Evaň, Poplze

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420044:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420044

Příloha č. 406 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Grünwaldské vřesoviště

Kód lokality: CZ0420074

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 130,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Nová Ves u Oseka, Nové Město u Mikulova, Oldřiš u Moldavy, Pastviny u Moldavy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420074:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420074

Příloha č. 407 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Háj u Oseka

Kód lokality: CZ0423211

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,0 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Háj u Duchcova, Hajniště u Duchcova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423211:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423211

Příloha č. 408 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Holý vrch

Kód lokality: CZ0420007

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 38,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91H0* - Panonské šípákové doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Encovany, Křešice u Litoměřic, Zahořany u Litoměřic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420007:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420007

Příloha č. 409 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Holý vrch u Hlinné

Kód lokality: CZ0424038

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 102,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Babiny I, Hlinná, Lbín, Tlučeň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424038:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424038

Příloha č. 410 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hora Říp

Kód lokality: CZ0420014

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 90,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Ctiněves, Mnetěš, Rovné pod Řípem, Vražkov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420014:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420014

Příloha č. 411 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Kamenice

Kód lokality: CZ0423507

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 185,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Evropsky významné druhy

losos obecný (Salmo salar)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Brložec, Česká Kamenice, Dolní Falknov, Dolní Kamenice, Falknov, Horní Kamenice, Huntířov u Děčína, Janská, Kamenická Nová Víska, Kunratice u České Kamenice, Kytlické Mlýny, Líska, Markvartice u Děčína, Nová Oleška, Srbská Kamenice, Stará Oleška, Veselé

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Dolní Prysk, Svor

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423507:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423507

Příloha č. 412 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hořenec - Číčov

Kód lokality: CZ0423212

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,8 ha

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Hořenec, Kozly u Loun

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423212:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423212

Příloha č. 413 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Huníkovský potok

Kód lokality: CZ0423001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,3 ha

Evropsky významný druh

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dolní Kamenice, Kerhartice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423001

Příloha č. 414 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chomutov - zoopark

Kód lokality: CZ0423213

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 44,4 ha

Evropsky významné druhy

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Chomutov I, Otvice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423213:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423213

Příloha č. 415 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chřibská - kostel

Kód lokality: CZ0423652

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Chřibská

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423652:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423652

Příloha č. 416 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jílové u Děčína - škola

Kód lokality: CZ0423653

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Jílové u Děčína

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423653:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423653

Příloha č. 417 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kateřina - mokřad

Kód lokality: CZ0423215

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,9 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Modlany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423215:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423215

Příloha č. 418 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kleneč

Kód lokality: CZ0422077

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Evropsky významný druh

hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Kleneč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422077:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422077

Příloha č. 419 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Klínovecké Krušnohoří

Kód lokality: CZ0420528

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1175,7 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6520 - Horské sečené louky

7110* - Aktivní vrchoviště

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dolina, Háj u Loučné, Horní Halže, Kotlina, Kovářská, Měděnec

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Jáchymov, Osvinov, Plavno, Vrch

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420528:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420528

Příloha č. 420 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kokrháč - Hasištejn

Kód lokality: CZ0420021

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 168,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Místo, Potočná u Vernéřova, Prunéřov, Volyně u Výsluní

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420021:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420021

Příloha č. 421 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kopistská výsypka

Kód lokality: CZ0423216

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 327,7 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dolní Jiřetín, Most I, Souš, Třebušice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423216:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423216

Příloha č. 422 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Košťálov

Kód lokality: CZ0420459

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 485,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91H0* - Panonské šípákové doubravy

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Boreč u Lovosic, Jenčice, Radostice u Vchynice, Sutom, Teplá u Třebenic, Vchynice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420459:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420459

Příloha č. 423 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Královomlýnský rybník

Kód lokality: CZ0422079

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,6 ha

Evropsky významný druh

žabníček vzplývavý (Luronium natans)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Maxičky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422079:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422079

Příloha č. 424 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Krásný Dvůr

Kód lokality: CZ0423217

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 104,0 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Buškovice, Krásný Dvůr

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423217:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423217

Příloha č. 425 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník

Kód lokality: CZ0420406

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 18,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Charvatce u Loun, Libčeves, Mnichovský Týnec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420406:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420406

Příloha č. 426 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Labské údolí

Kód lokality: CZ0424111

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1372,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

4030 - Evropská suchá vřesoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91T0 - Středoevropské lišejníkové bory

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

bobr evropský (Castor fiber)

losos obecný (Salmo salar)

vydra říční (Lutra lutra)

žabníček vzplývavý (Luronium natans)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Arnoltice, Dolní Žleb, Hřensko, Janov u Hřenska, Labská Stráň, Loubí u Děčína, Ludvíkovice, Maxičky, Prostřední Žleb, Růžová

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424111:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424111

Příloha č. 427 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lhota

Kód lokality: CZ0420455

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 83,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Kocourov u Medvědic, Milešov u Lovosic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420455:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420455

Příloha č. 428 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Libouchecké bučiny

Kód lokality: CZ0420500

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 611,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Jílové u Děčína, Libouchec, Modrá u Děčína, Sněžník, Tisá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420500:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420500

Příloha č. 429 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lipská hora

Kód lokality: CZ0420454

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 66,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Medvědice, Mrsklesy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420454:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420454

Příloha č. 430 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lobendava - kostel

Kód lokality: CZ0423654

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Lobendava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423654:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423654

Příloha č. 430a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Loužek

Kód lokality: CZ0424140

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Evropsky významný druh

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Doksany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424140:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424140

Příloha č. 431 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lovoš

Kód lokality: CZ0424037

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 292,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Lhotka nad Labem, Lovosice, Malé Žernoseky, Oparno, Vchynice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424037:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424037

Příloha č. 432 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Luční potok - Třebušín

Kód lokality: CZ0423219

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,7 ha

Evropsky významný druh

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Třebušín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423219:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423219

Příloha č. 433 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lužickohorské bučiny

Kód lokality: CZ0420520

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 626,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dolní Podluží

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Horní Světlá pod Luží

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420520:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420520

Příloha č. 434 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Milešovka

Kód lokality: CZ0420416

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 490,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Černčice u Žalan, Milešov u Lovosic, Velemín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420416:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420416

Příloha č. 435 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mokřad pod Terezínskou pevností

Kód lokality: CZ0420085

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Terezín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420085:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420085

Příloha č. 436 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Myslivna

Kód lokality: CZ0420015

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 60,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Kostelec nad Ohří, Poplze

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420015:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420015

Příloha č. 437 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Černčí

Kód lokality: CZ0420008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91U0 - Lesostepní bory

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Rochov u Tetčiněvsi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420008:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420008

Příloha č. 438 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na dlouhé stráni

Kód lokality: CZ0420076

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Martiněves u Libochovic, Mšené-lázně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420076:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420076

Příloha č. 439 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na loučkách

Kód lokality: CZ0420035

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1015,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6520 - Horské sečené louky

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Přísečnice, Rusová, Sobětice u Výsluní, Třebíška, Volyně u Výsluní, Výsluní

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420035:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420035

Příloha č. 440 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na spáleništi

Kód lokality: CZ0422081

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,2 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Tuchořice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422081:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422081

Příloha č. 441 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nebeský rybníček u Veselí

Kód lokality: CZ0423006

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,4 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Chcebuz

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423006:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423006

Příloha č. 442 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Novodomské a polské rašeliniště

Kód lokality: CZ0420144

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2614,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

šurpek Rogerův (Orthotrichum rogeri)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Hora Svatého Šebestiána, Jilmová, Kryštofovy Hamry, Načetín, Načetín u Kalku, Nová Ves u Křimova, Pohraniční, Radenov, Výsluní

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420144:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420144

Příloha č. 443 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Oblík - Srdov - Brník

Kód lokality: CZ0424039

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 335,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

kavyl olysalý (Stipa zalesskii)*

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

saranče skalní (Stenobothrus eurasius)

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Charvatce u Loun, Chraberce, Mnichov u Loun, Mnichovský Týnec, Raná u Loun

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424039:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424039

Příloha č. 444 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ohře

Kód lokality: CZ0423510

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 506,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Evropsky významné druhy

bolen dravý (Aspius aspius)

losos obecný (Salmo salar)

velevrub tupý (Unio crassus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Bezděkov u Žatce, Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Březno u Loun, Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Černčice u Loun, České Kopisty, Doksany, Dolánky nad Ohří, Dolejší Hůrky, Dubany, Hostěnice u Brozan, Hradiště nad Ohří, Hrdly, Kostelec nad Ohří, Koštice, Křesín, Kystra, Lenešice, Levonice, Levousy, Libočany, Libochovice, Lišany u Žatce, Litoměřice, Louny, Mradice, Nové Dvory u Doksan, Obora u Loun, Orasice, Pátek u Loun, Písty, Počedělice, Poplze, Postoloprty, Radonice nad Ohří, Radovesice u Libochovic, Rybňany, Skupice u Postoloprt, Stekník, Strkovice, Terezín, Trnovany u Žatce, Tvršice, Volenice u Počedělic, Vršovice u Loun, Zálužice nad Ohří, Žabovřesky nad Ohří, Žatec, Želevice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423510:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423510

Příloha č. 445 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Olšový potok

Kód lokality: CZ0420501

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 366,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6520 - Horské sečené louky

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Petrovice u Chabařovic, Tisá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420501:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420501

Příloha č. 446 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ostrý

Kód lokality: CZ0420456

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 93,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Březno, Kocourov u Medvědic, Milešov u Lovosic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420456:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420456

Příloha č. 447 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Petrohrad

Kód lokality: CZ0423223

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 44,9 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Petrohrad

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423223:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423223

Příloha č. 448 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Písčiny u Oleška

Kód lokality: CZ0422084

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 28,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Libotenice, Oleško u Rohatců

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422084:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422084

Příloha č. 448a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pístecký les

Kód lokality: CZ0424138

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 167,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Evropsky významný druh

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Hostěnice u Brozan, Písty

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424138:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424138

Příloha č. 449 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Plešivec

Kód lokality: CZ0420462

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Kamýk u Litoměřic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420462:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420462

Příloha č. 450 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ploskovice

Kód lokality: CZ0423224

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,0 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Býčkovice, Ploskovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423224:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423224

Příloha č. 451a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Porta Bohemica

Kód lokality: CZ0424141

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6113,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

bobr evropský (Castor fiber)

losos obecný (Salmo salar)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Babětín, Bláhov, Boletice nad Labem, Borek u Děčína, Brná nad Labem, Březí u Malečova, Budov u Svádova, Církvice, Čeřeniště, České Kopisty, Český Bukov, Děčín, Děčín-Staré Město, Dobkovice, Dolní Zálezly, Dubice nad Labem, Horní Zálezly, Hostovice u Ústí nad Labem, Hoštice nad Labem, Chrochvice, Chvalov, Kamýk u Litoměřic, Kojetice u Malečova, Krásné Březno, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Leština u Malého Března, Lhotka nad Labem, Libochovany, Litochovice nad Labem, Litoměřice, Loubí u Děčína, Lovosice, Ludvíkovice, Malé Březno nad Labem, Malé Žernoseky, Malšovice, Mašovice pod Vysokým kamenem, Mlékojedy u Litoměřic, Mojžíř, Moravany u Dubic, Nebočady, Němčí u Malečova, Neštědice, Neštěmice, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Píšťany, Počaply u Terezína, Podlešín u Stebna, Podmokly, Povrly, Prackovice nad Labem, Prosmyky, Prostřední Žleb, Přední Lhota u Těchlovic, Přerov u Těchlovic, Roztoky nad Labem, Rychnov u Verneřic, Rytířov, Sebuzín, Střekov, Svádov, Těchlovice nad Labem, Tlučeň, Třeboutice, Týniště u Zubrnic, Ústí nad Labem, Valtířov nad Labem, Vaňov, Velké Březno, Velké Stínky, Velké Žernoseky, Vilsnice, Vitín u Malého Března, Vítov u Velkého Března, Zubrnice, Žalhostice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424141:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424141

Příloha č. 451a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Porta Bohemica

Kód lokality: CZ0424141

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6113,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

bobr evropský (Castor fiber)

losos obecný (Salmo salar)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Babětín, Bláhov, Boletice nad Labem, Borek u Děčína, Brná nad Labem, Březí u Malečova, Budov u Svádova, Církvice, Čeřeniště, České Kopisty, Český Bukov, Děčín, Děčín-Staré Město, Dobkovice, Dolní Zálezly, Dubice nad Labem, Horní Zálezly, Hostovice u Ústí nad Labem, Hoštice nad Labem, Chrochvice, Chvalov, Kamýk u Litoměřic, Kojetice u Malečova, Krásné Březno, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Leština u Malého Března, Lhotka nad Labem, Libochovany, Litochovice nad Labem, Litoměřice, Loubí u Děčína, Lovosice, Ludvíkovice, Malé Březno nad Labem, Malé Žernoseky, Malšovice, Mašovice pod Vysokým kamenem, Mírkov, Mlékojedy u Litoměřic, Mojžíř, Moravany u Dubic, Nebočady, Němčí u Malečova, Neštědice, Neštěmice, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Píšťany, Počaply u Terezína, Podlešín u Stebna, Podmokly, Povrly, Prackovice nad Labem, Prosmyky, Prostřední Žleb, Přední Lhota u Těchlovic, Přerov u Těchlovic, Roztoky nad Labem, Rychnov u Verneřic, Rytířov, Sebuzín, Střekov, Svádov, Těchlovice nad Labem, Tlučen, Třeboutice, Týniště u Zubrnic, Ústí nad Labem, Valtířov nad Labem, Vaňov, Velké Březno, Velké Stínky, Velké Žernoseky, Vilsnice, Vitín u Malého Března, Vítov u Velkého Března, Zubrnice, Žalhostice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424141:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424141

Příloha č. 451b k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pražská pole

Kód lokality: CZ0423660

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 109,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Droužkovice, Chomutov I

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423660:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423660

Příloha č. 452 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radobýl

Kód lokality: CZ0423225

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Evropsky významné druhy

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

saranče skalní (Stenobothrus eurasius)

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Litoměřice, Žalhostice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423225:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423225

Příloha č. 453 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Raná - Hrádek

Kód lokality: CZ0424033

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 168,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8150 - Středoevropské silikátové sutě

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

saranče skalní (Stenobothrus eurasius)

sysel obecný (Spermophilus citellus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Hrádek u Loun, Lenešice, Raná u Loun

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424033:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424033

Příloha č. 454 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště

Kód lokality: CZ0420053

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 60,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Cínovec, Košťany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420053:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420053

Příloha č. 455 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Sedlo

Kód lokality: CZ0420449

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 54,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Horní Chobolice, Srdov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420449:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420449

Příloha č. 456 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Sinutec - Dlouhý kopec

Kód lokality: CZ0423227

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,6 ha

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Jablonec u Libčevsi, Sinutec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423227:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423227

Příloha č. 457 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skalky u Třebutiček

Kód lokality: CZ0420041

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91H0* - Panonské šípákové doubravy

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Encovany, Třebutičky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420041:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420041

Příloha č. 458 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slanisko u Škrle

Kód lokality: CZ0420525

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

1340* - Vnitrozemské slané louky

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Škrle

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420525:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420525

Příloha č. 459 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Soběchlebské terasy

Kód lokality: CZ0422085

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,6 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Soběchleby u Podbořan

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422085:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422085

Příloha č. 460 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Sovice u Brzánek

Kód lokality: CZ0424134

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Brzánky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424134:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424134

Příloha č. 461 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Spravedlnost-Chřibská

Kód lokality: CZ0420083

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 61,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dolní Chřibská, Doubice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420083:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420083

Příloha č. 462 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Strádovský rybník

Kód lokality: CZ0423228

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,8 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Přestanov, Stradov u Chabařovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423228:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423228

Příloha č. 463 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stráně nad Chomutovkou

Kód lokality: CZ0420061

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Minice, Nehasice, Velemyšleves

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420061:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420061

Příloha č. 464 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stráně nad Suchým potokem

Kód lokality: CZ0424133

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Encovany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424133:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424133

Příloha č. 465 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stráně u Drahobuzi

Kód lokality: CZ0424136

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Drahobuz, Strážiště u Drahobuze, Vědlice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424136:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424136

Příloha č. 466 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stráně u Velkého Újezdu

Kód lokality: CZ0420059

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Horní Nezly, Sedlec u Litoměřic, Velký Újezd u Litoměřic, Zahořany u Litoměřic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420059:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420059

Příloha č. 467 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stroupeč

Kód lokality: CZ0420063

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 24,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Stroupeč, Velichov u Žatce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420063:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420063

Příloha č. 468 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Studenec

Kód lokality: CZ0420082

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 846,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dolní Chřibská, Kunratice u České Kamenice, Kytlické Mlýny, Líska, Studený u Kunratic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420082:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420082

Příloha č. 468a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Světlík

Kód lokality: CZ0423659

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,8 ha

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Horní Podluží, Studánka u Rumburku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423659:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423659

Příloha č. 469 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Třtěnské stráně

Kód lokality: CZ0420460

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Hnojnice, Třtěno

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420460:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420460

Příloha č. 470 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Údlické Doubí

Kód lokality: CZ0423229

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 43,8 ha

Evropsky významný druh

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Chomutov I, Údlice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423229:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423229

Příloha č. 471 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Hačky

Kód lokality: CZ0420171

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 106,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Domina, Chomutov II, Krásná Lípa u Křimova, Strážky u Křimova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420171:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420171

Příloha č. 472 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Chřibské Kamenice

Kód lokality: CZ0420507

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 338,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dolní Falknov, Jedlová, Kytlické Mlýny, Rybniště

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420507:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420507

Příloha č. 473 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Podbradeckého potoka

Kód lokality: CZ0420073

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 94,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91H0* - Panonské šípákové doubravy

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Brníkov, Mšené-lázně, Podbradec, Roudníček, Ředhošť

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420073:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420073

Příloha č. 474 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Úštěk - kostel

Kód lokality: CZ0423656

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Úštěk

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423656:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423656

Příloha č. 475 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V hlubokém

Kód lokality: CZ0420013

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 23,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Peruc, Stradonice u Pátku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420013:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420013

Příloha č. 476 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V kuksu

Kód lokality: CZ0422087

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,2 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Malešov u Hoštky, Vědlice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422087:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422087

Příloha č. 477 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký rybník

Kód lokality: CZ0420166

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 103,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Krásná Lípa, Rybniště

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420166:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420166

Příloha č. 478 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký vrch - Černodoly

Kód lokality: CZ0420165

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 87,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Louny, Nečichy, Vršovice u Loun

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420165:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420165

Příloha č. 479 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vrbka

Kód lokality: CZ0420004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Budyně nad Ohří, Vrbka u Roudníčku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420004:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420004

Příloha č. 480 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vrch Hazmburk

Kód lokality: CZ0423232

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,4 ha

Evropsky významné druhy

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

saranče skalní (Stenobothrus eurasius)

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Klapý, Slatina pod Hazmburkem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423232:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423232

Příloha č. 481 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vrch Milá

Kód lokality: CZ0423233

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,5 ha

Evropsky významný druh

saranče skalní (Stenobothrus eurasius)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Milá, Odolice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423233:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423233

Příloha č. 482 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Všechlapy - Kamýk

Kód lokality: CZ0423236

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,1 ha

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Lahovice u Libčevsi, Všechlapy u Libčevsi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423236:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423236

Příloha č. 483 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří

Kód lokality: CZ0424127

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 14635,1 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6520 - Horské sečené louky

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Albrechtice u Mostu, Běhánky, Bohosudov, Boleboř, Březenec, Cínovec, Černice u Horního Jiřetína, Červený Hrádek u Jirkova, Dlouhá Louka, Domaslavice, Drahůnky, Drmaly, Dřínov u Komořan, Dubí u Teplic, Fojtovice u Krupky, Habartice u Krupky, Háj u Duchcova, Horní Jiřetín, Horní Krupka, Horní Litvínov, Hrad Osek, Hrob, Chlumec u Chabařovic, Chudeřín u Litvínova, Janov u Litvínova, Jezeří, Jindřišská, Jirkov, Klíny I, Klíny II, Knínice u Libouchce, Košťany, Krásný Les v Krušných horách, Krupka, Křižanov u Hrobu, Křížatky, Kundratice u Chomutova, Květnov u Chomutova, Liboňov, Libouchec, Lom u Mostu, Loučná u Lomu, Lounice, Maršov u Krupky, Meziboří u Litvínova, Mikulov v Krušných horách, Mlýny, Mníšek v Krušných horách, Mohelnice u Krupky, Mstišov, Nakléřov, Nová Ves u Oseka, Nová Ves v Horách, Nové Město u Mikulova, Orasín, Osek u Duchcova, Podhůří u Vysoké Pece, Přestanov, Přítkov, Pyšná, Rašov u Litvínova, Stradov u Chabařovic, Svahová, Šerchov, Šumná u Litvínova, Telnice, Tisá, Unčín u Krupky, Varvažov u Telnice, Verneřice u Hrobu, Větrov u Krásného Lesa, Vrchoslav, Vysoká Pec, Žandov u Chlumce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424127:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424127

Příloha č. 484 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Želinský meandr

Kód lokality: CZ0420012

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 185,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

4030 - Evropská suchá vřesoviště

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Kadaň, Rokle, Tušimice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420012:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420012

Příloha č. 485 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílá Desná - kanál protržené přehrady

Kód lokality: CZ0513657

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Albrechtice v Jizerských horách, Desná III

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513657:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513657

Příloha č. 486 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Binov - Bobří soutěska

Kód lokality: CZ0510441

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 455,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Heřmanice u Žandova, Janovice u Kravař, Kravaře v Čechách, Velká Javorská

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Bílý Kostelec, Konojedy u Úštěku, Loučky u Verneřic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510441:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510441

Příloha č. 487 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bukovec

Kód lokality: CZ0510405

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 120,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Jizerka, Polubný

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510405:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510405

Příloha č. 488 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Cihelenské rybníky

Kód lokality: CZ0513238

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,4 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Horní Libchava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513238:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513238

Příloha č. 489 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Červený rybník

Kód lokality: CZ0515001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,7 ha

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Pihel

Orientační grafické znázornění lokality CZ0515001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0515001

Příloha č. 490 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky

Kód lokality: CZ0513237

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,1 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Česká Lípa

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513237:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513237

Příloha č. 491 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Český Dub - základní umělecká škola

Kód lokality: CZ0513658

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Český Dub

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513658:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513658

Příloha č. 492 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Doksy - zámek

Kód lokality: CZ0513659

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,6 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Doksy u Máchova jezera

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513659:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513659

Příloha č. 493 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolní Ploučnice

Kód lokality: CZ0513505

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 615,9 ha

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

losos obecný (Salmo salar)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Česká Lípa, Dolní Libchava, Dolní Police, Dubice u České Lípy, Horní Police, Jezvé, Stráž u České Lípy, Stružnice, Žandov u České Lípy

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Benešov nad Ploučnicí, Březiny u Děčína, Děčín, Děčín-Staré Město, Františkov nad Ploučnicí, Malá Veleň, Malý Šachov, Oldřichov nad Ploučnicí, Starý Šachov, Valkeřice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513505:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513505

Příloha č. 494 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Ploučnice

Kód lokality: CZ0513506

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 873,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

losos obecný (Salmo salar)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

vydra říční (Lutra lutra)

* prioritní druh

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Boreček, Božíkov, Brenná, Brniště, Česká Lípa, Česká Ves v Podještědí, Dobranov, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Hradčany nad Ploučnicí, Jablonné v Podještědí, Křižany, Kuřívody, Luhov u Mimoně, Markvartice v Podještědí, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Stará Lípa, Stráž pod Ralskem, Velký Grunov, Velký Valtinov, Veselí nad Ploučnicí, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Žibřidice, Žizníkov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513506:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513506

Příloha č. 495 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Janovické rybníky

Kód lokality: CZ0513240

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,9 ha

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Janovice v Podještědí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513240:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513240

Příloha č. 496 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jeskyně Sklepy pod Troskami

Kód lokality: CZ0513666

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Troskovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513666:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513666

Příloha č. 497 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jestřebsko - Dokesko

Kód lokality: CZ0514042

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6929,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

7230 - Zásaditá slatiniště

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

91D0* - Rašelinný les

91T0 - Středoevropské lišejníkové bory

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

tesařík alpský (Rosalia alpina)*

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

* prioritní druh

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bezděz, Doksy u Máchova jezera, Heřmaničky u Dobranova, Hradčany nad Ploučnicí, Jestřebí u České Lípy, Kuřívody, Provodín, Srní u České Lípy, Veselí nad Ploučnicí, Zahrádky u České Lípy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514042:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514042

Příloha č. 498 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jezevčí vrch

Kód lokality: CZ0510509

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 96,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Heřmanice v Podještědí, Kunratice u Cvikova, Mařenice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510509:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510509

Příloha č. 499 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jizerské smrčiny

Kód lokality: CZ0510412

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 285,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Hejnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510412:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510412

Příloha č. 500 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jizerskohorské bučiny

Kód lokality: CZ0510400

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3537,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Albrechtice u Frýdlantu, Bílý Potok pod Smrkem, Fojtka, Frýdlant, Hejnice, Lázně Libverda, Oldřichov v Hájích, Raspenava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510400:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510400

Příloha č. 501 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Klíč

Kód lokality: CZ0510508

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 322,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Arnultovice u Nového Boru, Polevsko, Svor

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510508:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510508

Příloha č. 502 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kozlov - Tábor

Kód lokality: CZ0510164

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 304,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Chlum pod Táborem, Košov

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Cidlina, Kněžnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510164:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510164

Příloha č. 503 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lemberk - zámek

Kód lokality: CZ0513662

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,2 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Lvová

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513662:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513662

Příloha č. 504 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Luční potok

Kód lokality: CZ0513254

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,2 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Dlouhý Most, Vesec u Liberce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513254:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513254

Příloha č. 505 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Manušické rybníky

Kód lokality: CZ0513244

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 14,3 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Horní Libchava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513244:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513244

Příloha č. 506 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Podhájí - chalupa

Kód lokality: CZ0513663

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Ktová

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513663:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513663

Příloha č. 507 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Podtrosecká údolí

Kód lokality: CZ0514113

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 518,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Evropsky významné druhy

hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

sekavec (Cobitis taenia)

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice, Mašov u Turnova, Troskovice, Vyskeř

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Dobšice, Malechovice, Mladějov v Čechách, Roveň u Sobotky, Rytířova Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514113:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514113

Příloha č. 508 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Poselský a Mariánský rybník

Kód lokality: CZ0514669

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 79,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bezděz, Doksy u Máchova jezera, Obora v Podbezdězí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514669:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514669

Příloha č. 509 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Prácheň - Zicht

Kód lokality: CZ0513249

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,1 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Prácheň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513249:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513249

Příloha č. 510 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Průlom Jizery u Rakous

Kód lokality: CZ0510191

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1062,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bělá u Turnova, Besedice, Bukovina u Turnova, Daliměřice, Frýdštejn, Klokočí u Turnova, Loučky u Turnova, Ondříkovice, Rakousy, Sekerkovy Loučky, Turnov, Vranové I, Vranové II

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510191:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510191

Příloha č. 511 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Quarré

Kód lokality: CZ0510403

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bílý Potok pod Smrkem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510403:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510403

Příloha č. 512 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ralsko

Kód lokality: CZ0510028

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 183,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Noviny pod Ralskem, Svébořice, Vranov pod Ralskem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510028:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510028

Příloha č. 513 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště Jizerky

Kód lokality: CZ0510402

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 263,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Jizerka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510402:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510402

Příloha č. 514 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště Jizery

Kód lokality: CZ0510415

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 396,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bílý Potok pod Smrkem, Jizerka, Lázně Libverda

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510415:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510415

Příloha č. 515 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rokytka

Kód lokality: CZ0513251

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,8 ha

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Kryštofovo Údolí, Machnín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513251:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513251

Příloha č. 516 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ronov - Vlhošť

Kód lokality: CZ0514670

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 747,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Blíževedly, Heřmánky, Holany, Hvězda pod Vlhoštěm, Kravaře v Čechách, Litice, Loubí pod Vlhoštěm, Stvolínky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514670:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514670

Příloha č. 517 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Roverské skály

Kód lokality: CZ0512100

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1688,6 ha

Evropsky významný druh

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Domašice, Dřevčice, Heřmánky, Hvězda pod Vlhoštěm, Lhota u Dřevčic, Pavličky, Skalka u Blíževedel, Tuhaň u Dubé, Tuhanec, Zátyní

Orientační grafické znázornění lokality CZ0512100:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0512100

Příloha č. 518 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skalice u České Lípy

Kód lokality: CZ0513665

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Skalice u České Lípy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513665:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513665

Příloha č. 519 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slatinné vrchy

Kód lokality: CZ0513255

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 138,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: chráněná krajinná oblast

Evropsky významný druh

tesařík alpský (Rosalia alpina)*

* prioritní druh

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bezděz, Doksy u Máchova jezera

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513255:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513255

Příloha č. 520 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Smědá

Kód lokality: CZ0513256

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 143,2 ha

Evropsky významné druhy

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

mihule potoční (Lampetra planen)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Andělka, Boleslav, Černousy, Frýdlant, Kunratice u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Předlánce, Ves, Víska u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513256:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513256

Příloha č. 521 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Smědava

Kód lokality: CZ0510408

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 41,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bílý Potok pod Smrkem, Hejnice, Jizerka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510408:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510408

Příloha č. 522 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stružnické rybníky

Kód lokality: CZ0513257

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 15,8 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Stružnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513257:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513257

Příloha č. 523 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Suchý vrch - Naděje

Kód lokality: CZ0514041

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 187,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Evropsky významné druhy

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Cvikov, Horní Světlá pod Luží, Mařenice, Naděje, Trávník u Cvikova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514041:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514041

Příloha č. 524 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Svitavka

Kód lokality: CZ0513509

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,1 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Dolní Světlá pod Luží, Krompach, Kunratice u Cvikova, Lindava, Mařenice, Mařeničky, Naděje, Trávník u Cvikova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513509:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513509

Příloha č. 525 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Jizery a Kamenice

Kód lokality: CZ0514672

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 431,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Benešov u Semil, Bítouchov u Semil, Bořkov, Bozkov, Bystrá nad Jizerou, Čikvásky, Dolní Sytová, Držkov, Háje nad Jizerou, Horní Sytová, Horská Kamenice, Chuchelna, Jesenný, Lhotka u Zlaté Olešnice, Peřimov, Rybnice, Semily, Spálov u Semil, Vlastiboř u Železného Brodu, Záhoří u Semil

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514672:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514672

Příloha č. 526 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vápenice - Basa

Kód lokality: CZ0514668

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 137,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6520 - Horské sečené louky

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Javorník u Českého Dubu, Proseč pod Ještědem, Světlá pod Ještědem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514668:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514668

Příloha č. 527 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký a Malý Bezděz

Kód lokality: CZ0514243

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 70,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: chráněná krajinná oblast

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

Evropsky významné druhy

netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)

tesařík alpský (Rosalia alpina)*

* prioritní druh

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bezděz

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514243:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514243

Příloha č. 528 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zahrádky

Kód lokality: CZ0513508

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,7 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Zahrádky u České Lípy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513508:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513508

Příloha č. 529 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Západní jeskyně

Kód lokality: CZ0514667

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Jítrava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514667:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514667

Příloha č. 530 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zdislava - kostel

Kód lokality: CZ0513668

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Zdislava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513668:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513668

Příloha č. 531 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Adršpašsko-teplické skály

Kód lokality: CZ0520519

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1715,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Dolní Adršpach, Dolní Teplice, Hodkovice u Trutnova, Janovice u Trutnova, Javor u Teplic nad Metují, Skály u Teplic nad Metují, Studnice u Jívky, Teplice nad Metují

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520519:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520519

Příloha č. 532 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Babiččino údolí - Rýzmburk

Kód lokality: CZ0520028

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Ratibořice u České Skalice, Slatina nad Úpou, Vestec u Hořiček, Žernov u České Skalice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520028:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520028

Příloha č. 533 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bažiny

Kód lokality: CZ0525001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,0 ha

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Rovné u Dobrého

Orientační grafické znázornění lokality CZ0525001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0525001

Příloha č. 533a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Běleč - střelnice

Kód lokality: CZ0523824

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Běleč nad Orlicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523824:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523824

Příloha č. 534 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílá Třemešná

Kód lokality: CZ0523669

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bílá Třemešná, Nový Nemojov, Verdek

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523669:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523669

Příloha č. 535 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Broumovské stěny

Kód lokality: CZ0520518

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1357,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bělý, Božanov, Hlavňov, Hony, Křinice, Martínkovice, Slavný, Suchý Důl

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520518:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520518

Příloha č. 536 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Březinka

Kód lokality: CZ0520178

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 162,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Běloves, Dobrošov, Náchod

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520178:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520178

Příloha č. 537 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bystřice

Kód lokality: CZ0523264

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 27,8 ha

Evropsky významný druh

velevrub tupý (Unio crassus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Benátky, Boharyně, Březovice, Cerekvice nad Bystřicí, Dohalice, Dolní Černůtky, Hněvčeves, Jeřice, Kunčice u Nechanic, Lubno u Nechanic, Mokrovousy, Mžany, Nechanice, Popovice u Nechanic, Sadová u Sovětic, Sobětuš, Sovětice, Třebovětice, Třesovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523264:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523264

Příloha č. 538 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Byšičky

Kód lokality: CZ0524048

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

7230 - Zásaditá slatiniště

Evropsky významné druhy

hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Lukavec u Hořic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524048:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524048

Příloha č. 539 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Červená Třemešná - rybník

Kód lokality: CZ0523265

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,4 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Červená Třemešná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523265:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523265

Příloha č. 540 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Češovské lesy

Kód lokality: CZ0520038

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 739,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bartoušov u Jičíněvsi, Češov, Cholenice, Jičíněves, Labouň, Liběšice, Nemyčeves, Pševes, Slatiny, Slavhostice, Vršce, Žitětín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520038:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520038

Příloha č. 541 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dědina u Dobrušky

Kód lokality: CZ0523007

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významné druhy

mihule potoční (Lampetra planeri)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Dobruška, Mělčany u Dobrušky, Podbřezí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523007:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523007

Příloha č. 542 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dubno - Česká Skalice

Kód lokality: CZ0523268

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 66,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Česká Skalice, Kleny, Zlíč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523268:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523268

Příloha č. 543 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Halín

Kód lokality: CZ0524050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 158,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Běstviny, Bohuslavice nad Metují, Dobruška, Pulice, Vršovka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524050:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524050

Příloha č. 544 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hluboký Kovač

Kód lokality: CZ0523002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,8 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Kovač

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523002:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523002

Příloha č. 545 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hrádeček

Kód lokality: CZ0520020

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 119,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Hertvíkovice, Hrádeček, Kalná Voda, Mladé Buky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520020:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520020

Příloha č. 546 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hustířanský les

Kód lokality: CZ0522002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Hustířany, Vilantice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0522002:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0522002

Příloha č. 548 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Javorka a Cidlina - Sběř

Kód lokality: CZ0523273

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 307,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

velevrub tupý (Unio crassus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Červeněves, Hrobičany, Chomutice, Chotělice, Loučná Hora, Nevratice, Obora u Chomutic, Ohnišťany, Sběř, Skřivany, Sloupno nad Cidlinou, Smidary, Staré Smrkovice, Velešice, Veselská Lhota, Vlhošť, Vysoké Veselí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523273:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523273

Příloha č. 549 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jičíněves - zámek

Kód lokality: CZ0523675

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Jičíněves

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523675:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523675

Příloha č. 550 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Josefov - pevnost

Kód lokality: CZ0523676

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 41,4 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Josefov u Jaroměře

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523676:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523676

Příloha č. 551 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kačerov

Kód lokality: CZ0523275

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,2 ha

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Kačerov u Zdobnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523275:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523275

Příloha č. 552 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kamenná

Kód lokality: CZ0520008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Vlčice u Trutnova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520008:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520008

Příloha č. 553 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kanice - lesní rybník

Kód lokality: CZ0523276

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,5 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Kanice u Petrovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523276:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523276

Příloha č. 554 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kost

Kód lokality: CZ0523677

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,9 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Podkost

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523677:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523677

Příloha č. 555 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kozínek

Kód lokality: CZ0520507

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 84,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice, Žabokrky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520507:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520507

Příloha č. 556 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Krkonoše

Kód lokality: CZ0524044

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 54979,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

4060 - Alpínská a boreální vřesoviště

4070* - Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080 - Subarktické vrbové křoviny

6150 - Silikátové alpínské a boreální trávníky

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

6520 - Horské sečené louky

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8110 - Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

svízel sudetský (Galium sudeticum)*

vranka obecná (Cottus gobio)

všivec krkonošský (Pedicularis sudetica)*

zvonek český (Campanula bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Babí, Bedřichov v Krkonoších, Bobr, Bolkov, Černá Hora v Krkonoších, Černý Důl, Čistá v Krkonoších, Dolní Albeřice, Dolní Dvůr, Dolní Lánov, Dolní Lysečiny, Dolní Malá Úpa, Fořt, Hertvíkovice, Horní Albeřice, Horní Lánov, Horní Lysečiny, Horní Malá Úpa, Horní Maršov, Horní Staré Město, Hořejší Vrchlabí, Janské Lázně, Javorník v Krkonoších, Kalná Voda, Labská, Maršov I, Maršov II, Maršov III, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Prkenný Důl, Prostřední Lánov, Přední Labská, Rudník, Rýchory, Sklenářovice, Strážné, Suchý Důl v Krkonoších, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Temný Důl, Velká Úpa I, Velká Úpa II, Vernířovice, Vrchlabí, Žacléř

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Benecko, Bratrouchov, Buřany, Dolní Rokytnice, Dolní Štěpanice, Františkov v Krkonoších, Harrachov, Horní Branná, Horní Dušnice, Horní Rokytnice nad Jizerou, Horní Sytová, Horní Štěpanice, Hrabačov, Jablonec nad Jizerou, Jestřabí v Krkonoších, Křížlice, Mrklov, Paseky nad Jizerou, Peřimov, Polubný, Poniklá, Příchovice u Kořenova, Přívlaka, Rejdice, Rokytno v Krkonoších, Roudnice v Krkonoších, Sklenařice, Stromkovice, Tříč, Valteřice v Krkonoších, Víchová nad Jizerou, Víchovská Lhota, Vítkovice v Krkonoších, Vysoké nad Jizerou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524044:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524044

Příloha č. 557 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Labe - Hostinné

Kód lokality: CZ0523277

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,2 ha

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Hostinné, Klášterská Lhota, Prosečné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523277:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523277

Příloha č. 558 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Libosad - obora

Kód lokality: CZ0523274

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 42,2 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Jičín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523274:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523274

Příloha č. 559 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Luční potok v Podkrkonoší

Kód lokality: CZ0523823

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)*

* prioritní druh

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Hertvíkovice, Javorník v Krkonoších, Mladé Buky, Rudník, Vlčice u Trutnova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523823:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523823

Příloha č. 560 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lukavecký potok

Kód lokality: CZ0523279

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,0 ha

Evropsky významný druh

velevrub tupý (Unio crassus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Černín u Lukavce, Dolní Nová Ves, Šárovcova Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523279:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523279

Příloha č. 561 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Metuje a Dřevíč

Kód lokality: CZ0523280

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 46,2 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bezděkov nad Metují, Bystré u Stárkova, Česká Metuje, Dědov, Dolní Adršpach, Dolní Teplice, Dolní Vernéřovice, Horní Dřevíč, Javor u Teplic nad Metují, Jívka, Lachov, Libná, Maršov nad Metují, Metujka, Police nad Metují, Stárkov, Teplice nad Metují, Velké Petrovice, Velký Dřevíč, Vysoká Srbská, Zdoňov, Žabokrky, Žďár nad Metují

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523280:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523280

Příloha č. 562 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Miletínská bažantnice

Kód lokality: CZ0520022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7230 - Zásaditá slatiniště

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Červená Třemešná, Miletín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520022:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520022

Příloha č. 563 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Plachtě

Kód lokality: CZ0523010

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 55,8 ha

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Nový Hradec Králové

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523010:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523010

Příloha č. 564 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nadslav

Kód lokality: CZ0523282

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,9 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Nadslav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523282:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523282

Příloha č. 565 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nechanice - Lodín

Kód lokality: CZ0520030

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1562,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Barchov, Chmelovice, Kobylice, Kunčice u Nechanic, Lodín, Nechanice, Nerošov, Petrovice u Nového Bydžova, Prasek, Staré Nechanice, Suchá u Nechanic, Tůně u Nechanic, Velké Babice, Zdechovice u Nového Bydžova, Zvíkov nad Bystřicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520030:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520030

Příloha č. 566 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Olešnice

Kód lokality: CZ0523283

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 388,3 ha

Evropsky významný druh

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Chlumec nad Cidlinou, Lovčice u Nového Bydžova, Olešnice nad Cidlinou, Převýšov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523283:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523283

Příloha č. 567 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Opočno

Kód lokality: CZ0523284

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 68,3 ha

Evropsky významné druhy

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

* prioritní druh

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Opočno pod Orlickými horami

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523284:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523284

Příloha č. 568 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Orlice a Labe

Kód lokality: CZ0524049

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2683,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

bolen dravý (Aspius aspius)

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Albrechtice nad Orlicí, Běleč nad Orlicí, Blešno, Borohrádek, Březhrad, Častolovice, Čestice u Častolovic, Číčová, Doudleby nad Orlicí, Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí, Krňovice, Lípa nad Orlicí, Malá Čermná nad Orlicí, Malšova Lhota, Malšovice u Hradce Králové, Nepasice, Nový Hradec Králové, Petrovice nad Orlicí, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Svinary, Šachov u Borohrádku, Štěnkov, Štěpánovsko, Třebechovice pod Orebem, Třebeš, Týniště nad Orlicí, Velká Čermná nad Orlicí, Vyhnánov, Vysoká nad Labem, Zdelov, Žďár nad Orlicí

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Běstovice, Bošín u Chocně, Bukovina nad Labem, Dražkov nad Labem, Dříteč, Hrobice, Kunětice, Lukovna, Němčice nad Labem, Opatovice nad Labem, Plchovice, Plchůvky, Počaply nad Loučnou, Sezemice nad Loučnou, Újezd u Chocně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524049:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524049

Příloha č. 569 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Orlické hory - sever

Kód lokality: CZ0524046

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 941,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6520 - Horské sečené louky

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Deštné v Orlických horách, Olešnice v Orlických horách, Sedloňov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524046:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524046

Příloha č. 570 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Panský vrch

Kód lokality: CZ0520603

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Olešnice v Orlických horách

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520603:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520603

Příloha č. 571 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Peklo

Kód lokality: CZ0524047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 465,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Česká Čermná, Jestřebí nad Metují, Jizbice u Náchoda, Lipí u Náchoda, Přibyslav nad Metují, Sendraž, Vrchoviny

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524047:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524047

Příloha č. 572 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Perna

Kód lokality: CZ0520009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 119,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Běchary, Budčeves, Nečas

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Chotěšice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520009:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520009

Příloha č. 573 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pevnost Dobrošov

Kód lokality: CZ0523680

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,0 ha

Evropsky významné druhy

netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

netopýr velký (Myotis myotis)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Dobrošov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523680:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523680

Příloha č. 574 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Piletický a Librantický potok

Kód lokality: CZ0523006

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 25,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bukovina u Hradce Králové, Piletice, Rusek

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523006:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523006

Příloha č. 575 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pod Rýzmburkem

Kód lokality: CZ0523011

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Žernov u České Skalice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523011:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523011

Příloha č. 576 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Smrkovák

Kód lokality: CZ0523286

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 14,5 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Staré Smrkovice, Vysoké Veselí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523286:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523286

Příloha č. 577 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Spáleniště

Kód lokality: CZ0523287

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,6 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Spáleniště

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523287:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523287

Příloha č. 578 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Strašidlo

Kód lokality: CZ0523003

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,3 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Kovač

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523003:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523003

Příloha č. 579 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Řeřišný u Machova

Kód lokality: CZ0525002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,2 ha

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bělý, Machovská Lhota, Nízká Srbská

Orientační grafické znázornění lokality CZ0525002:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0525002

Příloha č. 580 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slatinná louka u Roudničky

Kód lokality: CZ0523266

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,7 ha

Evropsky významný druh

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Kluky, Roudnička, Třebeš

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523266:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523266

Příloha č. 581 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stará Metuje

Kód lokality: CZ0523288

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 21,9 ha

Evropsky významný druh

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Jaroměř, Josefov u Jaroměře, Rychnovek, Starý Ples, Šestajovice u Jaroměře

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523288:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523288

Příloha č. 582 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Staré Hrady - zámek

Kód lokality: CZ0523682

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,0 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Staré Hrady

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523682:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523682

Příloha č. 583 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stárkovské bučiny

Kód lokality: CZ0520508

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 129,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Horní Dřevíč, Maršov nad Metují, Metujka, Skalka u České Metuje, Skály u Teplic nad Metují, Stárkov, Studnice u Jívky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520508:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520508

Příloha č. 584 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Portál

Kód lokality: CZ0523683

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významné druhy

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Sněžné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523683:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523683

Příloha č. 585 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Trčkov

Kód lokality: CZ0520600

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 407,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bedřichovka, Trčkov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520600:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520600

Příloha č. 586 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Tuří rybník

Kód lokality: CZ0523005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 115,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bohuslavice nad Metují, Rohenice, Slavětín nad Metují

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523005:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523005

Příloha č. 587 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Týnišťské Poorličí

Kód lokality: CZ0523290

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 648,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Petrovice nad Orlicí, Štěnkov, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523290:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523290

Příloha č. 588 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Uhřínov - Benátky

Kód lokality: CZ0523291

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,8 ha

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, Malý Uhřínov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523291:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523291

Příloha č. 589 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Veselský háj

Kód lokality: CZ0520184

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 446,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Chotělice, Smidary, Staré Smrkovice, Velešice, Vysoké Veselí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520184:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520184

Příloha č. 590 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Víno

Kód lokality: CZ0523293

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 72,4 ha

Evropsky významný druh

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Lovčice u Nového Bydžova, Převýšov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523293:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523293

Příloha č. 591 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vladivostok

Kód lokality: CZ0523014

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 22,1 ha

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Machov, Machovská Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523014:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523014

Příloha č. 592 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vražba

Kód lokality: CZ0522127

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,8 ha

Evropsky významný druh

zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Habřina

Orientační grafické znázornění lokality CZ0522127:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0522127

Příloha č. 593 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zadní Machová

Kód lokality: CZ0522129

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,6 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Rašovice u Týniště nad Orlicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0522129:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0522129

Příloha č. 594 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zámek v Kostelci nad Orlicí

Kód lokality: CZ0523009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Kostelec nad Orlicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523009:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523009

Příloha č. 595 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zaorlicko

Kód lokality: CZ0523267

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 185,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6520 - Horské sečené louky

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bartošovice v Orlických horách, Bedřichovka, Černá Voda u Orlického Záhoří, Jadrná, Kunštát u Orlického Záhoří, Malá Strana v Orlických horách, Neratov v Orlických horách, Nová Ves v Orlických horách, Podlesí v Orlických horách, Trčkov, Vrchní Orlice

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Klášterec nad Orlicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523267:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523267

Příloha č. 596 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zbytka

Kód lokality: CZ0524045

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 79,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bohuslavice nad Metují, České Meziříčí, Pohoří u Dobrušky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524045:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524045

Příloha č. 597 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zdobnice - Říčka

Kód lokality: CZ0520604

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 434,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bělá u Liberka, Javornice, Nebeská Rybná, Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, Prostřední Rokytnice, Rokytnice v Orlických horách, Slatina nad Zdobnicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520604:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520604

Příloha č. 598 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žaltman

Kód lokality: CZ0520511

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 91,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Radvanice v Čechách, Starý Sedloňov, Velké Svatoňovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520511:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520511

Příloha č. 599 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Anenské údolí

Kód lokality: CZ0534051

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 39,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Nová Ves u Skutče, Skuteč, Štěpánov u Skutče, Zbožnov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534051:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534051

Příloha č. 600 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Běstvina

Kód lokality: CZ0533295

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,3 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Běstvina, Vestec u Běstviny

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533295:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533295

Příloha č. 601 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Běstvina - krypta

Kód lokality: CZ0533684

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Běstvina

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533684:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533684

Příloha č. 602 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bohdalov

Kód lokality: CZ0530033

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 956,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Bohdalov u Městečka Trnávky, Gruna, Pěčíkov, Radkov u Moravské Třebové, Vranová, Žipotín

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Buková u Studené Loučky, Studená Loučka, Svinov u Pavlova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530033:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530033

Příloha č. 603 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bohdanečský rybník

Kód lokality: CZ0533308

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 247,8 ha

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Lázně Bohdaneč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533308:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533308

Příloha č. 604 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Borová u Poličky

Kód lokality: CZ0533685

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Borová u Poličky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533685:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533685

Příloha č. 605 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bouda u Těchonína

Kód lokality: CZ0533686

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významné druhy

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Těchonín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533686:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533686

Příloha č. 606 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Boušovka

Kód lokality: CZ0533296

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Licibořice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533296:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533296

Příloha č. 607 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Brandýs

Kód lokality: CZ0530501

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 179,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Brandýs nad Orlicí, Oucmanice, Rviště, Sudislav nad Orlicí, Zářecká Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530501:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530501

Příloha č. 608 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Buky u Vysokého Chvojna

Kód lokality: CZ0533297

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Bělečko, Vysoké Chvojno

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533297:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533297

Příloha č. 609 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Černý Nadýmač

Kód lokality: CZ0534050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 24,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Břehy, Vlčí Habřina

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534050:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534050

Příloha č. 610 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolní Chrudimka

Kód lokality: CZ0534052

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Evropsky významný druh

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Černá za Bory, Drozdice, Hostovice u Pardubic, Mnětice, Nemošice, Pardubice, Pardubičky, Tuněchody, Úhřetice, Úhřetická Lhota, Vestec u Chrudimi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534052:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534052

Příloha č. 611 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hemže-Mýtkov

Kód lokality: CZ0530037

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 27,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Kód a název typu evropského stanoviště

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Brandýs nad Orlicí, Hemže, Choceň, Mostek nad Orlicí, Zářecká Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530037:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530037

Příloha č. 612 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Heřmanův Městec

Kód lokality: CZ0533300

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 62,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Heřmanův Městec, Klešice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533300:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533300

Příloha č. 613 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hluboký rybník

Kód lokality: CZ0533310

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,7 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Ochoz u Nasavrk, Podlíšťany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533310:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533310

Příloha č. 614 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hřebečovský hřbet

Kód lokality: CZ0530020

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 738,5 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní rezervace - část, přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Boršov u Moravské Třebové, Dětřichov u Svitav, Dlouhá Loučka, Koclířov, Křenov, Mladějov na Moravě, Moravská Kamenná Horka, Nová Ves u Moravské Třebové, Trpík

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530020:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530020

Příloha č. 615 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hubský-Strádovka

Kód lokality: CZ0534054

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 86,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Rohozná u Trhové Kamenice, Trhová Kamenice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534054:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534054

Příloha č. 616 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Choltická obora

Kód lokality: CZ0533302

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,5 ha

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Choltice, Chrtníky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533302:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533302

Příloha č. 617 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chrudimka

Kód lokality: CZ0533303

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 230,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Evropsky významný druh

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Bojanov, Hluboká u Trhové Kamenice, Hoješín, Horní Bezděkov u Bojanova, Horní Bradlo, Kovářov u Seče, Křižanovice, Libkov u Nasavrk, Lipka, Nové Lhotice, Polánka, Proseč u Seče, Prosíčka u Seče, Seč, Travná u Horního Bradla, Trhová Kamenice, Velká Střítež

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Jeřišno, Klokočov, Rušinov, Vratkov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533303:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533303

Příloha č. 618 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jeskyně Bětník

Kód lokality: CZ0533687

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Popovec u Řepníků

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533687:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533687

Příloha č. 619 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jeskyně u Horního Újezda

Kód lokality: CZ0533688

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Horní Újezd u Litomyšle

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533688:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533688

Příloha č. 619a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.