Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 315/2013 Sb.Vyhláška o směnárenské činnosti

Částka 119/2013
Platnost od 04.10.2013
Účinnost od 01.11.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

315

VYHLÁŠKA

ze dne 12. září 2013

o směnárenské činnosti

Česká národní banka stanoví podle § 26 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, k provedení § 6 odst. 6, § 8 odst. 2, § 10 odst. 5 a § 15 odst. 2 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví

a) náležitosti žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka a její přílohy,

b) náležitosti oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti směnárníka a jeho přílohy,

c) náležitosti oznámení o umístění provozovny a oznámení o změně umístění provozovny a

d) formu a způsob podání žádosti a oznámení podle písmen a) až c).

(2) Vyhláška dále stanoví rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem vydaným cizím státem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů1) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,

1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,

2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,

b) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument, z evidence podnikatelů nebo jiné evidence, podle jiného právního předpisu, anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti, včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,

c) dokladem k posouzení důvěryhodnosti prohlášení osoby, které obsahuje osobní údaje pro účely opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje o profesní a podnikatelské integritě osoby za posledních 10 let a které se týká zejména

1. pravomocného rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt nebo srovnatelného zahraničního pravomocného rozhodnutí souvisejících s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností této osoby,

2. pravomocného rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

3. rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, nejde-li o odnětí na základě žádosti osoby, která je držitelem takovéhoto povolení,

4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže je takový souhlas vyžadován, a

5. rozhodnutí o vyloučení z profesního sdružení, komory nebo asociace,

d) identifikačními údaji

1. jméno, případně jména, příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně i sídlo, pokud se liší od adresy bydliště, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, a

2. obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, a nebylo-li přiděleno, datum vzniku, jde-li o právnickou osobu,

e) společenskou smlouvou společenská smlouva, stanovy, zakladatelská listina nebo jiný dokument obdobné povahy v závislosti na právní formě právnické osoby.

§ 3

Žádost fyzické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka

(1) Náležitostmi žádosti fyzické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) identifikační údaje skutečného majitele žadatele, je-li skutečný majitel odlišný od žadatele, včetně uvedení skutečností, na jejichž základě je tato osoba skutečným majitelem, a

c) identifikační údaje osoby, která je vedoucí osobou žadatele, je-li vedoucí osoba odlišná od žadatele nebo skutečného majitele.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) doklad k posouzení důvěryhodnosti žadatele a osoby, která je vedoucí osobou žadatele, je-li vedoucí osoba odlišná od žadatele,

b) doklad o dosaženém vzdělání vedoucí osoby žadatele, která skutečně řídí provozování směnárenské činnosti,

c) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele a každé vedoucí osoby žadatele a

d) prohlášení žadatele o způsobilosti k právním úkonům.

(3) V případě, že žadatel není skutečným majitelem, jsou přílohami k žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka dále

a) doklad k posouzení důvěryhodnosti osoby skutečného majitele žadatele a

b) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti skutečného majitele žadatele.

§ 4

Žádost právnické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka

(1) Náležitostmi žádosti právnické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) identifikační údaje skutečného majitele žadatele včetně uvedení skutečností, na jejichž základě je tato osoba skutečným majitelem, a

c) identifikační údaje vedoucí osoby žadatele.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele,

b) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele, každé jeho vedoucí osoby a skutečného majitele,

c) doklad k posouzení důvěryhodnosti osoby žadatele, každé jeho vedoucí osoby a skutečného majitele a

d) doklad o dosaženém vzdělání vedoucí osoby žadatele, která skutečně řídí provozování směnárenské činnosti.

(3) Podává-li žádost o udělení povolení k činnosti směnárníka zakladatel právnické osoby, která dosud nevznikla, je přílohou k žádosti společenská smlouva této právnické osoby. Pro ostatní náležitosti žádosti a přílohy k ní se odstavec 1 a odstavec 2 písm. b) až d) použijí obdobně. Dovolávají-li se tato ustanovení žadatele, rozumí se tím právnická osoba, jejíž zakladatel žádost podal.

§ 5

Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka

(1) Náležitostmi oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách jsou

a) identifikační údaje směnárníka,

b) změna údaje, k níž dochází, a

c) identifikační údaje osoby, u níž dochází ke změně, včetně uvedení, zda jde o vedoucí osobu žadatele, vedoucí osobu žadatele, která skutečně řídí činnost směnárníka, nebo skutečného majitele žadatele.

(2) Přílohami k oznámení podle povahy oznamované skutečnosti za osobu, jíž se změna týká, jsou

a) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,

b) doklad k prokázání důvěryhodnosti osoby,

c) doklad o dosaženém vzdělání, nebo

d) prohlášení o způsobilosti k právním úkonům.

§ 6

Oznámení o umístění provozovny

(1) Náležitostmi oznámení o umístění provozovny jsou

a) identifikační údaje provozovatele,

b) adresa provozovny, případně jiná jednoznačná identifikace místa k označení umístění provozovny, kde bude směnárenská činnost provozována, a

c) datum, ke kterému bude v provozovně zahájena činnost, nebo časové rozmezí, je-li již při oznámení o umístění provozovny známo datum zahájení a ukončení činnosti výkonu směnárenské činnosti v této provozovně.

(2) Náležitostmi oznámení o změně údajů uvedených v oznámení o umístění provozovny jsou

a) identifikační údaje provozovatele a

b) datum ukončení nebo změna data zahájení činnosti.

§ 7

Forma a způsob podání žádosti a oznámení

(1) Žádost o povolení k činnosti směnárníka včetně požadovaných příloh, oznámení o umístění provozovny a oznámení o změně údajů uvedených v oznámení o umístění provozovny se podává v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(2) Přílohy k žádosti mají formát Portable Document Format (přípona pdf) nebo, není-li možné použít formát Portable Document Format (přípona pdf), jiný formát běžně používaný v elektronickém styku, který neumožňuje změnu obsahu.

(3) Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti směnárníka se podává v elektronické podobě.

§ 8

Informace o provedených směnárenských obchodech

(1) Provozovatel, který v uplynulém kalendářním roce nakoupil nebo prodal cizí měnu v objemu alespoň 20000000 Kč, ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje výkaz DEV (ČNB) 26 - 04 „Nákup a prodej cizí měny“ vyplněním elektronického formuláře, kde uvede za všechny své provozovny souhrnné údaje o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách za vykazované kalendářní čtvrtletí.

(2) Výkaz podle odstavce 1 provozovatel předkládá České národní bance vždy do 15 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností.

(3) Pokud provozovatel zjistí, že údaje v dříve předloženém výkazu nejsou správné, provede bez zbytečného odkladu prostřednictvím internetové aplikace opravu údajů tohoto výkazu.

(4) Provozovatel sdělí České národní bance jméno a příjmení, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby pro předkládání výkazu podle odstavce 1.

(5) Provozovatel, který v uplynulém kalendářním roce nedosáhl objemu nákupu nebo prodeje cizí měny ve výši podle odstavce 1, předkládá České národní bance jednou ročně za všechny provozovny souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za vykazovaný kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci, a to doručením v elektronické nebo listinné formě do 20. února následujícího kalendářního roku.

(6) Předkládání výkazů způsobem uvedeným podle této vyhlášky se nevztahuje na provozovatele, který pravidelně sestavuje a předkládá České národní bance výkazy obsahující údaje o směnárenských obchodech podle jiných právních předpisů.

§ 9

Společná ustanovení

(1) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy k žádosti nebo oznámení vyžadované touto vyhláškou a není-li to z žádosti nebo oznámení dostatečně zjevné, žadatel nebo oznamovatel odůvodní nepředložení přílohy na samostatné příloze k žádosti nebo oznámení a tyto důvody přiměřeně doloží.

(2) Nevydává-li cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nebo existují-li právní nebo jiné překážky pro předložení výpisu z evidence trestů, předloží

a) fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,

b) právnická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, ve kterém má právnická osoba sídlo, nebo státu, ve kterém má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku.

(3) Doklad podle odstavce 2 nesmí být starší než 3 měsíce.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.


Guvernér:

v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r. viceguvernér

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru