Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 298/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

Částka 114/2013
Platnost od 27.09.2013
Účinnost od 01.10.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

298

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o provádění agroenvironmentálních opatření

Čl. I

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády č. 112/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/2011 Sb., nařízení vlády č. 61/2012 Sb., nařízení vlády č. 263/2012 Sb. a nařízení vlády č. 448/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3b se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Žádost podle odstavce 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2013 a pro období následující.“.

2. V § 3c odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo žádost podle § 3d odst. 2“.

3. Za § 3c se vkládá nový § 3d, který včetně nadpisu zní:

㤠3d

Žádost o prodloužení období zařazení do agroenvironmentálního opatření v roce 2014

(1) Hodlá-li žadatel v posledním roce zařazení do agroenvironmentálního opatření prodloužit toto období do

a) 31. prosince 2014, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) nebo b), nebo

b) 31. března 2015, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3, podá žádost o prodloužení období zařazení do agroenvironmentálního opatření pro rok 2014 (dále jen „žádost o prodloužení pro rok 2014“) podle odstavce 2. Žádost o prodloužení pro rok 2014 nelze podat pro agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 1.

(2) Žádost o prodloužení pro rok 2014 doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. listopadu 2013. V případě, že žadatel žádost o prodloužení pro rok 2014 v uvedeném termínu Fondu nedoručí, platí pro zařazení do agroenvironmentálního opatření období v souladu s § 3 odst. 2.

(3) Fond žadatele na základě žádosti podle odstavce 2 zařadí do prodlouženého období podle odstavce 1.“.

4. V § 5 odst. 5 se na konci písmene g) slovo „nebo“ zrušuje.

5. V § 5 odst. 5 se na konci písmene h) doplňuje slovo „nebo“.

6. V § 5 odst. 5 se za písmeno h) vkládá písmeno i), které zní:

i) ukončení agroenvironmentálního opatření v prodlouženém období zařazení podle § 3d odst. 1, nejvýše však do 29 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 4, nestanoví-li toto nařízení jinak (§ 6 odst. 5); ke snížení výměry podle písmen a) až h) se nepřihlíží,“.

7. V § 5 odst. 8 písm. a) se slova „31. ledna“ nahrazují slovy „10. ledna“.

8. V § 6 odst. 5 písm. c) se slova „§ 5 odst. 5 písm. h)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 5 písm. h) nebo i)“.

9. V § 6 odstavec 8 zní:

(8) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 4 kalendářních let v případě pětiletých závazků, v průběhu 5 kalendářních let v případě šestiletých prodloužených závazků, v průběhu 6 kalendářních let v případě sedmiletých prodloužených závazků nebo v průběhu 7 kalendářních let v případě osmiletých prodloužených závazků bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky příslušného agroenvironmentálního opatření po uplynutí příslušného pětiletého období se sankce uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let v případě pětiletých závazků, za 6 kalendářních let v případě šestiletých prodloužených závazků, za 7 kalendářních let v případě sedmiletých prodloužených závazků nebo za 8 kalendářních let v případě osmiletých prodloužených závazků.“.

10. V § 8 odst. 4 písm. e) a v § 8 odst. 7 písm. g) se slova „z půdních bloků“ nahrazují slovy „ze všech půdních bloků“.

11. V § 14 odst. 3 se na konci písmene b) doplňují body 6 a 7, které znějí:

6. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 4 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem, překročení mezní hodnoty chemické látky obsažené v ovoci uvedené v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty některých z chemických látek obsažených v ovoci uvedených v části D přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

7. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 7 písm. h) nebo ve vzorku odebraném Fondem, překročení mezní hodnoty některé z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 10 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedených v části E přílohy č. 10 k tomuto nařízení,“.

12. V § 15 se na konci písmene d) doplňují body 6 a 7, které znějí:

6. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 4 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem, dosažení nebo překročení mezní hodnoty chemické látky obsažené v ovoci uvedené v části D přílohy č. 10 a zároveň nepřekročí hodnotu některých z chemických látek uvedených v části F přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

7. ve vzorku odebraném podle § 8 odst. 7 písm. h) nebo ve vzorku odebraném Fondem, dosažení nebo překročení mezní hodnoty některé z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části E přílohy č. 10 a zároveň nepřekročí hodnotu některých z chemických látek uvedených v části G přílohy č. 10 k tomuto nařízení,“.

13. V § 17 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „části B“ nahrazují slovy „části F“.

14. V § 17 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slova „části C“ nahrazují slovy „části G“.

15. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

Za podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin se považuje:

1. podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,

2. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,

3. podmínka stanovená v § 12 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,

4. podmínka stanovená v § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

5. podmínka stanovená v § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

6. podmínka stanovená v § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,

7. podmínka stanovená v čl. 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS a v § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

8. podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

9. podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a v § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

10. podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky uvedené v bodech 1 až 3 a 6 se uplatní i mimo oblasti stanovené v § 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.“.

16. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

Mezní hodnoty chemických látek, jejichž obsah je zjišťován v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu integrovaná produkce (§ 8)

A. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek půdy ovocného sadu nebo vzorek půdy, na níž je pěstována zelenina

Chemická látka

Mezní hodnota celkového obsahu chemické látky v půdě (mg.kg-1)

1. Olovo (Pb)100
2. Kadmium (Cd)0,4
3. Rtuť (Hg)0,6
4. Chrom (Cr)100
5. Arsen (As)30

Poznámka: Metoda zjištění obsahu prvků ve vzorku půdy - rozklad lučavkou královskou.

B. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce, za jejichž překročení je ukládána sankce podle § 14 odst. 3 písm. b) bodu 6

Druh ovoce

Chemická látka

Olovo (Pb) mg.kg-1

1. Broskvoň0,09
2. Hrušeň0,09
3. Jabloň0,09
4. Meruňka0,09
5. Slivoň0,09
6. Třešeň0,09
7. Višeň0,09
8. Angrešt0,18
9. Maliník0,18
10. Ostružiník0,18
11. Rybíz0,18

C. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek zeleniny, za jejichž překročení je ukládána sankce podle § 14 odst. 3 písm. b) bodu 7

Druh zeleniny

Chemická látka

Olovo (Pb) mg.kg-1

Kadmium (Cd) mg.kg-1

Brokolice
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.cymosa Duch.
0,270,18
Celer
Apium graveolens L.
0,090,18
Cibule kuchyňská
Allium cepa L.- jarní; - ozimá
0,090,045
Cibule sečka Allium fistulosum L.0,270,18
Čekanka hlávková
Cichorium intybus var. Foliosum Hegi
0,270,18
Česnek kuchyňský
Allium sativum L. - jarní; - ozimý
0,090,045
Fazol obecný
Phaseolus vulgaris L.Nyman ex A. W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert
0,180,045
Hrách zahradní
Pisum sativum L. ssp. hortensie
0,180,045
Kapusta hlávková
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var. sabauda L.
Ranost - jarní; - ozimá
0,270,18
Kapusta růžičková
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.
0,270,18
Kedluben
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.gongylodes
0,270,18
Kopr vonný
Anethum graveolens L.
0,270,18
Kukuřice cukrová
Zea mays L. sacharata
0,090,045
Květák
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
0,270,18
Meloun vodní
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai
0,090,045
Mrkev obecná
Daucus carota L.
0,090,09
Okurka setá
Cucumis sativus L.
0,090,045
Paprika roční
Capsicum annuum
0,090,045
Pastinák setý
Pastinaca sativa L.
0,090,09
Pažitka pravá
Allium schoenoprasum L.
0,270,18
Petržel zahradní kořenová
Petroselinum crispum (Miller)
0,090,09
Petržel zahradní naťová
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill convar. vulgare (Nois) Danert
0,270,18
Pór pravý
Allium porrum L.
0,090,045
Rajče
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
a) determinantní (keříčkové)
b) indeterminantní (tyčkové)
0,090,045
Ředkev setá černá
Raphanus sativus var. niger
0,090,09
Ředkvička
Raphanus sativus L. var. sativus
0,090,09
Řepa salátová
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
0,090,09
Salát
Lactuca sativa L. ssp.
0,270,18
Špenát setý
Spinacia oleracea L. - jarní, podzimní, přezimovaný
0,270,18
Tykev
Cucurbita L.
0,090,045
Zelí hlávkové
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
0,270,18
Zelí pekingské
Brassica pekinensis (Lour.)Rupr
0,270,18

D. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce, za jejichž dosažení nebo překročení je ukládána sankce podle § 15 písm. d) bodu 6

Druh ovoce

Chemická látka

Olovo (Pb) mg.kg-1

1. Broskvoň0,1
2. Hrušeň0,1
3. Jabloň0,1
4. Meruňka0,1
5. S li voň0,1
6. Třešeň0,1
7. Višeň0,1
8. Angrešt0,2
9. Maliník0,2
10. Ostružiník0,2
11. Rybíz0,2

E. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek zeleniny, za jejichž dosažení nebo překročení je ukládána sankce podle § 15 písm. d) bodu 7

Druh zeleniny

Chemická látka

Olovo (Pb) mg.kg-1

Kadmium (Cd) mg.kg-1

Brokolice
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.cymosa Duch.
0,290,2
Celer
Apium graveolens L.
0,10,2
Cibule kuchyňská
Allium cepa L. - jarní; - ozimá
0,10,05
Cibule sečka
Allium fistulosum L.
0,290,2
Čekanka hlávková
Cichorium intybus var. Foliosum Hegi
0,290,2
Česnek kuchyňský
Allium sativum L. - jarní; - ozimý
0,10,05
Fazol obecný
Phaseolus vulgaris L.Nyman ex A. W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert
0,20,05
Hrách zahradní
Pisum sativum L. ssp. hortensie
0,20,05
Kapusta hlávková
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var. sabauda L.
Ranost - jarní; - ozimá
0,290,2
Kapusta růžičková
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.
0,290,2
Kedluben
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.gongylodes
0,290,2
Kopr vonný
Anethum graveolens L.
0,290,2
Kukuřice cukrová
Zea mays L. sacharata
0,10,05
Květák
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
0,290,2
Meloun vodní
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai
0,10,05
Mrkev obecná
Daucus carota L.
0,10,1
Okurka setá
Cucumis sativus L.
0,10,05
Paprika roční
Capsicum annuum
0,10,05
Pastinák setý
Pastinaca sativa L.
0,10,1
Pažitka pravá
Allium schoenoprasum L.
0,290,2
Petržel zahradní kořenová
Petroselinum crispum (Miller)
0,10,1
Petržel zahradní naťová
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill convar. vulgare (Nois) Danert
0,290,2
Pór pravý
Allium porrum L.
0,10,05
Rajče
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
a) determinanta! (keříčkové)
b) indeterminantaí (tyčkové)
0,10,05
Ředkev setá černá
Raphanus sativus var. niger
0,10,1
Ředkvička
Raphanus sativus L. var. sativus
0,10,1
Řepa salátová
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
0,10,1
Salát
Lactuca sativa L. ssp.
0,290,2
Špenát setý
Spinacia oleracea L. - jarní, podzimní, přezimovaný
0,290,2
Tykev
Cucurbita L.
0,10,05
Zelí hlávkové
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
0,290,2
Zelí pekingské
Brassica pekinensis (Lour.)Rupr
0,290,2

F. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce, za jejichž překročení je ukládána sankce podle § 17 odstavci 1 písm. b) bodě 3

Chemická látka

Mezní hodnota celkového obsahu chemické látky v ovoci (mg.kg-1)

1. Olovo (Pb)0,4
2. Kadmium (Cd)0,03
3. Rtuť (Hg)0,005
4. Chrom (Cr)0,1
5. Arsen (As)0,5

G. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek zeleniny, za jejichž překročení je ukládána sankce podle § 17 odstavci 1 písm. b) bodě 6

Chemická látka

Mezní hodnota celkového obsahu chemické látky v zelenině (mg.kg-1)

1. Olovo (Pb)0,3
2. Kadmium (Cd)0,25
3. Rtuť (Hg)0,03

“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 8 až 12 a 14, pokud jde o ustanovení § 8 odst. 4 písm. e), § 8 odst. 7 písm. g), § 14 odst. 3 písm. b), § 15 písm. d), § 17 odst. 1 písm. b) a přílohu č. 10, které se vztahují na řízení započatá v období počínající rokem 2013, které se dokončí podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Čl. III

V § 3 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

Čl. IV

Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 86/2010 Sb., nařízení vlády č. 107/2012 Sb. a nařízení vlády č. 332/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slova „národních doplňkových plateb“ vkládají slova „a přechodných vnitrostátních podpor“.

2. V § 12 odst. 8 se slova „ , po snížení podle předpisu Evropské unie21)“ včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušují.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2013.


Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr zemědělství:

Toman v. r.

Přesunout nahoru