Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 289/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

Částka 111/2013
Platnost od 20.09.2013
Účinnost od 31.10.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

289

VYHLÁŠKA

ze dne 12. září 2013,

kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. b) bod 3 zní:

3. výrobnou plynu, s výjimkou distribučních soustav, jimiž je distribuován jiný druh plynu než zemní plyn nebo biometan,“.

2. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) V případě dodatečného zjištění chybného údaje o naměřeném množství nebo o hodnotě spalného tepla plynu na měřicích místech podle § 1 odst. 1 s výjimkou odběrných míst lze provést opravu chybného údaje při výpočtu údajů o předaném plynu v následujícím měsíci po určení chybného údaje.“.

3. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Výměna měřicího zařízení se provede rovněž v případech, kdy rozsah stávajícího měřicího zařízení nevyhovuje skutečným odběrům nebo typ měřicího zařízení neodpovídá přiřazení příslušného typu měření. Výměna se provede v projednaném termínu se zákazníkem na místě jím upraveném pro instalaci nového měřicího zařízení.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

4. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 108/2011 Sb.

Předepsané hodnoty fyzikálních a chemických parametrů určujících kvalitu plynu

(1) Charakteristické veličiny pro spalování

VeličinaJednotkaRozsah
Wobbeho číslokWh.m-312,7 až 14,51)
MJ.m-345,7 až 52,21)
Spalné teplokWh.m-39,4 až 11,81)
MJ.m-333,8 až 42,51)
VýhřevnostkWh.m-38,4 až 10,61)
MJ.m-330,4 až 38,41)
Relativní hustota-0,56 až 0,71)
1) Hodnoty při vztažných podmínkách (§ 1 odst. 3).

(2) Složení plynných paliv - požadavky na přírodní zemní plyny

ParametrJednotkaHodnota
Přepravní soustavaDistribuční soustava
Obsah metanu% molmin 85,0
Obsah vody vyjádřený jako teplota rosného bodu vody°Cmax. -7 °C při provozním tlaku 4MPamax. -7 °C při provozním tlaku 4 MPa
Obsah uhlovodíků vyjádřený jako teplota rosného bodu uhlovodíků°Cmax. 0 °C při provozním tlakunejvýše 2 °C pod teplotou zeminy při provozním tlaku
Obsah etanu% molmax. 7,0
Obsah propanu% molmax. 3,0max. 4,0
Obsah sumy butanů% molmax. 2,0max. 4,0
Obsah sumy pentanů a vyšších uhlovodíků% molmax. 0,5max. 3,5
Obsah kyslíku% molmax. 0,02max. 0,5
Obsah oxidu uhličitého% molmax. 3,0max. 5,0
Obsah dusíku% molmax. 5,0max. 10,0
Obsah inertů (dusíku a oxidu uhličitého)% molmax. 8,0max. 10,0
Celkový obsah síry (bez odorantů), roční | průměrná hodnotamg.m-3max. 301)
Obsah merkaptanové síry (bez odorantů)mg.m-3max. 51)
Obsah sulfanu (bez odorantů), roční průměrná hodnotamg.m-3max. 61)
Mlha, prach, kondenzáty-nepřítomny2)
Vysvětlivky:
1) Hodnoty při vztažných podmínkách (§ 1 odst. 3).
2) Pod pojmem nepřítomny se rozumí odstranění mlhy, prachu a kondenzátů do té míry, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz plynárenských zařízení a odběrných plynových zařízení.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října 2013.


Ministr:

doc. Ing. Cieńciała, CSc., v. r.

Přesunout nahoru