Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 287/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Částka 109/2013
Platnost od 17.09.2013
Účinnost od 02.10.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

287

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2013,

kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:


Čl. I

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I B bodě 1.8. písmeno a) zní:

„a) diabetolog nebo endokrinolog a diabetolog a“.

2. V příloze č. 1 části I B bodě 1.10. písmeno a) zní:

a) endokrinolog nebo endokrinolog a diabetolog a“.

3. V příloze č. 1 části I B bodě 1.16. písmeno a) zní:

a) hematolog a transfuziolog a“.

4. V příloze č. 1 části I B bodech 1.16.1. a 1.16.2. písmeno a) zní:

a) hematolog a transfuziolog,“.

5. V příloze č. 1 části I B bodě 1.17. písmeni a) se čárka za slovem „komunální“ nahrazuje slovem „nebo“.

6. V příloze č. 1 části I B nadpis bodu 1.34. zní:

„1.34. Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí“.

7. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.34. vkládá nový bod 1.35., který včetně nadpisu zní:

1.35. Ortopedická protetika

a) ortopedický protetik a

b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.

Dosavadní body 1.35. až 1.52.2. se označují jako body 1.36. až 1.53.2.

8. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.43.2. vkládá nový bod 1.44., který včetně nadpisu zní:

1.44. Psychosomatika

a) psychosomatik a

b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.

Dosavadní body 1.44. až 1.53.2. se označují jako body 1.45. až 1.54.2.

9. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.48. vkládá nový bod 1.49., který včetně nadpisu zní:

1.49. Spondylochirurgie

a) spondylochirurg a

b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.

Dosavadní body 1.49. až 1.54.2. se označují jako body 1.50. až 1.55.2.

10. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.52. doplňuje nový bod 1.52.1., který včetně nadpisu zní:

1.52.1. Onkourologie

a) onkourolog a

b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.

11. V příloze č. 1 části II se na konci nadpisu doplňují slova „ , vaskulární intervenční radiologie“.

12. V příloze č. 1 části II B nadpis bodu 7. zní:

7. Angiografie, intervenční radiologie a vaskulární intervenční radiologie“.

13. V příloze č. 1 části II B bodě 7. písmeno a) zní:

a) radiolog, intervenční radiolog, vaskulární intervenční radiolog, neuroradiolog, dětský radiolog nebo angiolog se vzděláním v intervenční angiologii,“.

14. V příloze č. 1 části III B bodě 3.1. písmeno a) zní:

a) hematolog a transfuziolog minimálně 0,2 úvazku,“.

15. V příloze č. 1 části III B bodě 5. písm. a) se slovo „hematolog“ nahrazuje slovy „hematolog a transfuziolog“.

16. V příloze č. 2 bodě 4. se na konci písmene b) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „při výkonech malého rozsahu, například vybraných laparoskopických výkonech, lékař se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru,“.

17. V příloze č. 3 části I bodě 22. se slovo „ortopedie“ nahrazuje slovy „ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí“ a za slova „popáleninová medicína,“ se vkládá slovo „spondylochirurgie,“.

18. V příloze č. 3 části I bodě 23. se slova „diabetologie a endokrinologie“ nahrazují slovy „endokrinologie a diabetologie“.

19. V příloze č. 3 části II bodě 1.1.1. poslední větě se slovo „ortopedie“ nahrazuje slovy „ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí“.

20. V příloze č. 3 části II bodě 1.1.5. se za slovo „neurochirurgie,“ vkládá slovo „spondylochirurgie,“ a slovo „ortopedie“ se nahrazuje slovy „ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí“.

21. V příloze č. 3 části II bodě 2.5. písmeno a) zní:

a) hematolog a transfuziolog 0,5 úvazku a dále 0,3 úvazku na lůžko,“.

22. V příloze č. 3 části II bodech 3.5.1. a 3.5.2. se v písmenu a) za slovo „chirurg,“ vkládá slovo „spondylochirurg,“.

23. V příloze č. 4 části I se na konci písmene g) vkládají slova „nebo ortopedickým protetikem“.

24. V příloze č. 4 části II se za slova „bez odborného dohledu“ vkládají slova „nebo ortopedický protetik,“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Holcát, MBA, v. r.

Přesunout nahoru