Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 284/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Částka 108/2013
Platnost od 17.09.2013
Účinnost od 15.10.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

284

VYHLÁŠKA

ze dne 3. září 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 133/2011 Sb. a zákona č. 297/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb., vyhlášky č. 298/2006 Sb. a vyhlášky č. 156/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slova „řidičské oprávnění“ nahrazují slovy „přijetí k výuce a výcviku“.

2. V § 1 písm. i) se slova „jednotlivých skupin a podskupin řidičského oprávnění“ nahrazují slovy „řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel“.

3. V § 1 se písmena l) a m) zrušují. Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno l).

4. V nadpisu části druhé hlavy II se slova „ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ“ nahrazují slovy „PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU“.

5. V nadpisu § 3 se slova „řidičské oprávnění“ nahrazují slovy „přijetí k výuce a výcviku“ a v závorce pod nadpisem se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 6“.

6. V § 3 odst. 1 věta první zní: „Žádost o přijetí k výuce a výcviku je dvoustranný tiskopis formátu A4.“.

7. V § 3 odst. 2 větě první se slova „žádosti o řidičské oprávnění“ nahrazují slovy „žádosti o přijetí k výuce a výcviku“, slova „posuzující lékař“ se nahrazují slovy „osoba potvrzující splnění podmínek přijetí k výuce a výcviku6)“ a slova „před podáním žádosti o přijetí“ se nahrazují slovy „před přijetím“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

6) § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 297/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 3 odst. 2 větě třetí se slova „žádosti o řidičské oprávnění“ nahrazují slovy „žádosti o přijetí k výuce a výcviku“ a slova „a doplní při vydání řidičského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností“ se zrušují.

9. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění“ nahrazují slovy „skupinu vozidel, k jejichž řízení opravňuje příslušné řidičské oprávnění“.

10. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění“ nahrazují slovy „skupiny vozidel, k jejichž řízení opravňuje příslušné řidičské oprávnění“.

11. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

v) seznámení se základními úkony na místě dopravní nehody ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích včetně zásad pro používání reflexní vesty, výstražného trojúhelníku a další označení místa dopravní nehody.“.

12. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) znalosti umístění prvků povinné výbavy ve vozidle a způsobu jejich používání včetně praktických dovedností při manipulaci s výstražným trojúhelníkem a jeho správného umístění za vozidlem.“.

13. V § 7 odst. 3 písm. h) se slova „příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění“ nahrazují slovy „zařazeného do skupiny vozidel příslušného řidičského oprávnění“.

14. V § 9 odst. 3 písm. a), v § 10 odst. 2 písm. f) a v § 13a odst. 1 písm. b) se slovo „pobytu“ nahrazuje slovem „bydliště“.

15. V § 9 odst. 3 písmeno c) zní:

c) řidičské oprávnění, o které žadatel žádá,“.

16. V § 9 odst. 4, v § 10 odst. 4, v § 11 odst. 5, v § 12 odst. 3 a v § 20 odst. 4 se slovo „čitelným“ zrušuje.

17. V § 11 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a čas zahájení výcviku v řízení každého žadatele o řidičské oprávnění“.

18. V § 11 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a čas ukončení výcviku v řízení každého žadatele o řidičské oprávnění“.

19. V § 11 odst. 4 se slovo „ukončení“ nahrazuje slovem „provedení“.

20. V § 12 odst. 1 písmeno c) zní:

c) řidičské oprávnění, pro jehož získání se provádí výuka a výcvik,“.

21. V § 12 odst. 2 se za slova „data vyučovací hodiny“ vkládají slova „ , časového údaje o začátku a konci výcviku“.

22. V § 13a odst. 1 písmeno c) zní:

c) řidičské oprávnění příslušné skupiny vozidel, pro jehož získání žadatel o řidičské oprávnění započal výuku a výcvik,“.

23. V § 13a odst. 3 se slova „žádost o řidičské oprávnění“ nahrazují slovy „žádost o přijetí k výuce a výcviku“ a slova „lékařské potvrzení k přijetí do výuky a výcviku, pokud toto potvrzení není součástí žádosti o řidičské oprávnění“ se nahrazují slovy „doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“.

24. V části třetí v závorce pod nadpisem hlavy první se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.

25. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „se zaměřením na aplikaci základních pedagogicko-psychologických zásad a postupů při komunikaci s žadatelem o řidičské oprávnění při vedení zkoušky a následném hodnocení výsledků zkoušky, s důrazem na nácvik přesného vyjadřování, volbu gramaticky a stylisticky vhodných výrazů, terminologii, gestikulaci a zdokonalování verbálních schopností zkušebního komisaře,“.

26. V § 14 odst. 1 písmeno f) zní:

f) znalost organizace, obsahu a rozsahu zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se zaměřením na důsledné plnění zákonných požadavků na prověřování znalostí, dovedností a chování žadatele o řidičské oprávnění při zachování jednotných principů hodnocení dílčích částí zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,“.

27. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) znalost praktického ovládání vozidla, jeho řízení a manipulace s vozidlem v návaznosti na rozsah oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, jehož je zkušební komisař držitelem, nebo které hodlá získat, a to nejméně v rozsahu požadavků na zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel pro příslušnou skupinu vozidel.“.

28. V § 14 odst. 5 se slova „nebo podskupinu řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

29. V § 15 odst. 2 písm. f) se slova „nebo podskupiny řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

30. V § 15 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a žadatel o prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře nejméně 47 bodů z maximálního možného počtu 50 bodů“.

31. V § 17 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „AM a A a podskupiny A1“ nahrazují slovy „vozidel AM, A1, A2 a A“.

32. V § 17 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „C, C+E, D, D+E a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E“ nahrazují slovy „vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E“.

33. V § 17 odst. 6 písm. h) se slova „C, C+E a podskupin C1 a C1+E“ nahrazují slovy „vozidel C1, C1+E, C a C+E“.

34. V § 17 odst. 6 písm. i) se slova „D a D+E a podskupin D1 a D1+E“ nahrazují slovy „vozidel D1, D1+E, D a D+E“.

35. V § 17 odst. 6 písm. j) se za slovo „skupin“ vkládá slovo „vozidel“.

36. V § 17 odst. 6 písm. m) se slova „C+E a D+E a podskupin C1+E a D1+E“ nahrazují slovy „vozidel C1+E, C+E, D1+E a D+E“.

37. V § 17 odst. 6 písm. p) se slova „C a C+E a podskupin C1 a C1+E“ nahrazují slovy „vozidel C1, C1+E, C a C+E“.

38. V § 18 odstavec 1 zní:

(1) Při zkoušce z ovládání a údržby vozidla prokazuje žadatel o řidičské oprávnění pro skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E znalosti základních soustav vozidla a činitelů, které mají vliv na bezpečnost jízdy, ekonomiku provozu a na životní prostředí, znalosti v provádění údržby vozidla, jakož i rozpoznávání a odstraňování vyskytujících se poruch s ohledem na požadavky bezpečnosti provozu motorových a přípojných vozidel.“.

39. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Tělesně postižená osoba prokazuje znalosti podle odstavce 1 k vozidlu konstrukčně přizpůsobenému jejímu postižení.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

40. V § 18 odst. 3 se slovo „jednotlivé“ zrušuje a slova „a podskupiny řidičského oprávnění“ se nahrazují slovy „vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E“.

41. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova „a podskupin řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

42. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „C, C+E, D a D+E a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E“ nahrazují slovy „vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E“.

43. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „B a podskupiny B1“ nahrazují slovy „vozidel B a B1“.

44. V § 19 odst. 1 písm. b) se slova „řidičského oprávnění skupin AM a A a podskupiny A1“ nahrazují slovy „skupiny vozidel AM, A1, A2 a A“.

45. V § 19 odst. 1 písm. c) se slova „řidičského oprávnění skupin B, B+E, C, C+E, D, D+E a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E“ nahrazují slovy „skupiny vozidel B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T“.

46. V § 19 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „výbavy pro první pomoc a“ nahrazují slovy „prvků povinné výbavy vozidla, jejich umístění a použitelnost včetně schopnosti sestavení výstražného trojúhelníku a kontrolu“.

47. V § 19 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „prokázat znalosti bezpečnosti práce při nakládání nákladu na vozidlo a jeho vykládání z vozidla“ nahrazují slovy „prokázat znalosti v umístění, upevnění a zajištění nákladu na vozidle nebo přípojném vozidle včetně bezpečnosti práce při jeho nakládání a vykládání z vozidla nebo přípojného vozidla a dovednosti“.

48. V § 19 odst. 1 písm. d) se slova „řidičského oprávnění skupin B+E, C+E, D+E a T a podskupin C1+E a D1+E“ nahrazují slovy „skupiny vozidel B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E a T“.

49. V § 19 odst. 1 písm. d) se slova „a tento přívěs nebo návěs odpojit“ nahrazují slovy „umístění, upevnění a zajištění předepsaného nákladu a tento přívěs nebo návěs po všech předepsaných jízdních úkonech odpojit a tažné vozidlo zaparkovat vedle přívěsu nebo návěsu do původní pozice“.

50. V § 19 odst. 1 písm. e) se slova „řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E“ nahrazují slovy „skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T“.

51. V § 19 odst. 1 písm. f) se slova „řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E“ nahrazují slovy „skupiny vozidel D1, D1+E, D a D+E“.

52. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova „a podskupin řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

53. V § 19 odst. 2 písm. a) bodě 1 se za slova „směru jízdy,“ vkládají slova „řízení s ohledem na snížení spotřeby paliva a emisí,“.

54. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova „řidičského oprávnění skupin AM a A a podskupiny A1“ nahrazují slovy „skupiny vozidel AM, A1, A2 a A“.

55. V § 19 odst. 2 písm. c) se slova „řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E“ nahrazují slovy „skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T“.

56. V § 19 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) při zkoušce z praktické jízdy k získání nebo rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu vozidel B na jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 4250 kg, prokazuje žadatel o řidičské oprávnění znalosti a dovednosti obdobně jako u skupiny B+E.“.

57. V § 19 odst. 4 se za slovo „přizpůsobivého“ vkládá čárka a slova „hospodárného, bezpečného, energeticky účinného“.

58. V závorce pod nadpisem § 20 se slova „27 odst. 5“ nahrazují slovy „39 odst. 4“.

59. V § 20 odst. 3 písm. c) se slova „nebo podskupinu řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

60. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU

ZÁZNAM O ZKOUŠKÁCH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

ZÁZNAM O ZKOUŠKÁCH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

“.

61. Přílohy č. 3 až 6 znějí:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.

Vzor profesního osvědčení

Vzor profesního osvědčení

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.

UČEBNÍ OSNOVA základního a zdokonalovacího školení pro zkušební komisaře

Základní školení

Obsah školení

Minimální počet hodin

1.Právní problematika36
2.Konstrukce motorových vozidel16
3.Základy bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a hospodárného řízení vozidel16
4.Teoretické základy hodnocení řidičských dovedností28
5.Rétorika a komunikace, jednání s kandidáty16
6.Rozvoj praktických dovedností pro hodnocení řidičů54
7.Rozvoj osobních řidičských dovedností30
8.Vstupní průběžné a výstupní přezkoušení20
Počet hodin celkem216

Zdokonalovací školení

Obsah školení

Minimální počet hodin

Modul
A

Modul
B

Modul
C

Modul
D

Modul
E

1.Právní problematika44444
2.Konstrukce motorových vozidel44440
3.Základy bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a hospodárného řízení vozidel22222
4.Teoretické základy hodnocení řidičských dovedností44444
5.Rétorika a komunikace, jednání s kandidáty44444
6.Rozvoj praktických dovedností pro hodnocení řidičů88888
7.Rozvoj osobních řidičských dovedností88888
8.První pomoc00004
9.Vstupní průběžné a výstupní přezkoušení22222
Počet hodin celkem3636363636

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.

Vzor průkazu zkušebního komisaře

Vzor průkazu zkušebního komisaře

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OTÁZEK ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla

Pro skupinu vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E D a D+E

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky drážek dezénu pneumatiky.

3. Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost.

4. Jaké jsou nejčasnější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy.

5. Popište postup při výměně kola.

6. Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu.

7. Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla.

8. Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladicí soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru.

9. Popište signalizaci teploty chladicí kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.).

10. Popište kontrolu a ošetřování vzduchové chladicí soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru.

11. Popište hlavní části palivové soustavy vznětového motoru.

12. V čem spočívá údržba a ošetřování palivové soustavy vznětového motoru.

13. Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru.

14. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru.

15. Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti.

16. Popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru.

17. Popište, jakou funkci plní filtr pevných částic, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost.

18. Popište činnost turbodmychadla, funkci chladiče vzduchu (mezichladiče) a způsob jejich ošetřování.

19. Popište ošetřování čističe vzduchu (suchý, mokrý) a v čem spočívá údržba plnicího systému motoru.

20. Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost.

21. Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka, rozdělovací převodovka, spojovací hřídel, rozvodovka, diferenciál a kolové redukce, v čem spočívá jejich ošetřování.

22. Popište rozdíl mezi synchronizovanou a nesynchronizovanou převodovkou, způsob jejich ovládání a použití ve vozidlech.

23. Popište význam kombinovaných (půlených) převodovek a jakou funkci plní uzávěrka diferenciálu.

24. Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování a stabilizátor, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy.

25. Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor.

26. Popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce.

27. Popište účel systému regulace prokluzu kol hnacích náprav (ASR) a kontrolu jeho správné funkce.

28. Popište funkci provozní, parkovací, pomocné (odlehčovací) a nouzové brzdy.

29. Popište princip pomocné (odlehčovací) brzdy (motorové, retardéru elektromagnetického a retardéru hydrodynamického).

30. Popište princip činnosti kapalinové brzdy a vzduchokapalinové brzdy.

31. Popište princip činnosti vzduchové brzdy, vyjmenujte její hlavní části.

32. Popište postup při ošetřování a údržbě jednotlivých částí vzduchové brzdy.

33. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody.

34. Vysvětlete, co se rozumí pod pojmem geometrie řídící nápravy vozidla.

35. Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla.

36. Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost.

37. Vysvětlete rozdíl mezi paralelním a sériovým zapojením akumulátorů a správný postup při jejich zapojení a odpojení.

38. Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění.

39. Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla.

40. Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla.

41. Popište postup při připojení tažného lana a tažné tyče a možnosti jejich použití.

42. Popište postup při montáži sněhových řetězů.

43. Popište základní funkce tachografu a v čem spočívá jeho obsluha.

44. Popište postup při připojování a odpojování přívěsu.

45. Vyjmenujte povinné vybavení vozidla.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Tiskopisy profesního osvědčení a průkazu zkušebního komisaře vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však na dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2013.


Ministr:

Žák v. r.

Přesunout nahoru