Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 278/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

Částka 106/2013
Platnost od 10.09.2013
Účinnost od 01.11.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

278

ZÁKON

ze dne 21. srpna 2013,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. I, Čl. IIzrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o oběhu bankovek a mincí

Čl. III

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

2. V § 16 odst. 1 písm. a) se slova „který je akciovou společností nebo společností s ručením omezeným“ nahrazují slovy „který je akciovou společností, společností s ručením omezeným nebo státním podnikem“.

3. V § 29 odst. 2 se za slova „zpracovatel tuzemských bankovek a mincí,“ vkládá slovo „směnárník,“.

4. V § 29 odst. 2 se slova „příjem, zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí prováděly osoby, které jsou“ nahrazují slovy „osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu, byly“.

5. V § 33 odst. 1 se slova „provozovatel kasina, držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zákona o poštovních službách, a dále platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu podle zákona o platebním styku, u nichž při poskytování platebních služeb dochází k výdeji bankovek nebo mincí, zajistí, aby osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí do oběhu přijaté tuzemské a cizozemské bankovky a mince“ nahrazují slovy „směnárník, provozovatel kasina, držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zákona o poštovních službách, a dále platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, u nichž při poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz dochází k vracení přijatých bankovek nebo mincí do oběhu, zajistí, aby osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu“.

6. V § 33 odst. 3 písmeno b) zní:

b) osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu

1. v České národní bance,

2. v úvěrových institucích provádějících pokladní operace,

3. u zpracovatelů tuzemských bankovek a mincí, nebo

4. u směnárníka, který provádí směnárenské obchody mezi měnami jinými než česká koruna, euro, americký dolar, britská libra nebo japonský jen,“.

7. V § 33 odst. 3 písm. c) se slovo „právnických“ zrušuje.

8. V § 33 odst. 3 písm. c) se slova „posuzují při příjmu, zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí jejich pravost a platnost“ nahrazují slovy „při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. IV

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 180/2011 Sb., se mění takto:

1. § 1 zní:

㤠1

(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi

a) poskytovatelem platebních služeb a uživatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb,

b) vydavatelem elektronických peněz a držitelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,

c) věřitelem nebo zprostředkovatelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,

d) investičním fondem, investiční společností nebo zahraniční investiční společností, obchodníkem s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelem a spotřebitelem při kolektivním investování prostřednictvím standardního fondu nebo speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti,

e) pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění,

f) provozovatelem směnárenské činnosti a zájemcem o provedení směnárenského obchodu nebo osobou, se kterou byl směnárenský obchod proveden.

(2) Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra.

(3) Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. § 3 zní:

㤠3

(1) Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí

a) poskytovatel platebních služeb,

b) vydavatel elektronických peněz,

c) věřitel nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,

d) investiční fond, investiční společnost, zahraniční investiční společnost, obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel při kolektivním investování prostřednictvím standardního fondu nebo speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti,

e) pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění,

f) provozovatel směnárenské činnosti.

(2) Navrhovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí uživatel platebních služeb v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), držitel elektronických peněz v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b), spotřebitel v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1 písm. c) a d), zákazník v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1 písm. e), zájemce o provedení směnárenského obchodu nebo osoba, se kterou byl proveden směnárenský obchod v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1 písm. f).

(3) Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“.

3. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.

4. V § 23 odst. 1 se slova „ , § 19“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o volném pohybu služeb

Čl. V

V § 2 odst. 1 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, se na konci textu písmene a) doplňují slova „podle jiného právního předpisu28)“.

Poznámka pod čarou č. 28 zní:

28) Například zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti.“.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.

Přesunout nahoru