Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 248/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Částka 96/2013
Platnost od 19.08.2013
Účinnost od 19.08.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

248

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2013,

kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5, § 20 odst. 4 a § 26g odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 2a odst. 1 a 9, § 2b odst. 4 a § 25f odst. 8 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 170 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., k provedení § 33 odst. 3, § 35 odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65 odst. 1, § 69 odst. 4, § 81, § 82 odst. 1, § 96 odst. 5, § 97 odst. 8 písm. c), § 109 odst. 6, § 111 odst. 2 a § 113 odst. 8 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, podle § 110 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., k provedení § 26 odst. 5, § 45 odst. 8, § 58 odst. 6 a § 61 odst. 4 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 241/2013 Sb., k provedení § 192b odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu:


Čl. I

Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb. a vyhlášky č. 372/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

㤠1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví vzory formulářů a tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud žadatel žádá o

a) bankovní licenci pro banku se sídlem v České republice (dále jen „licence pro banku“), bankovní licenci pro zahraniční banku z jiného než členského státu, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky (dále jen „licence pro pobočku banky z jiného než členského státu“),

b) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro družstevní záložnu“),

c) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, centrálního depozitáře, k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (dále jen „vypořádací systém“), k činnosti ústřední protistrany, k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo v jiném než členském státě,

d) povolení k činnosti penzijní společnosti,

e) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby,

f) souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, obchodníkem s cennými papíry, organizátorem regulovaného trhu, centrálním depozitářem, ústřední protistranou, penzijní společností (dále jen „regulovaná právnická osoba“), nebo k ovládnutí těchto osob,

g) povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku společnosti,

h) registraci investičního zprostředkovatele a jeho činnosti,

i) zápis do seznamů vázaných zástupců, likvidátorů a nucených správců,

j) registraci další podnikatelské činnosti,

k) povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodových fondů,

l) povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů nebo důchodových fondů na jinou penzijní společnost,

m) povolení sloučení účastnických fondů nebo důchodových fondů,

n) schválení statutu účastnického fondu nebo důchodového fondu a jeho změn,

o) schválení změny depozitáře, nebo

p) odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti nebo odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu.“.

2. V § 2 písmeno j) zní:

j) vedoucí osobou osoba uvedená v

1. § 2 odst. 1 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

2. § 4 odst. 5 písm. e) nebo v § 5 odst. 4 písm. c) zákona o bankách,

3. § 2a odst. 4 písm. b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,

4. § 3 písm. g) zákona o doplňkovém penzijním spoření a

5. § 3 písm. e) zákona o důchodovém spoření,“.

3. V § 3 odst. 2 se za slovy „§ 90a odst. 3“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „§ 103 odst. 3“ se vkládají slova „a § 192b odst. 2“.

4. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

5. V § 3 odst. 4 se slova „podle odstavců 1 až 4“ nahrazují slovy „podle odstavců 1 až 3“.

6. V § 4 odst. 1 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

7. V § 4 se na konci textu odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce, části B a D podepsaný žadatelem a

g) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem.“.

8. V § 4 odst. 3 písmeno c) zní:

c) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce, části B a D podepsaný každou osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli a každou osobou, která jednáním ve shodě s jinou osobou má kvalifikovanou účast na žadateli,“.

9. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a

Ústřední protistrana

(K § 192b odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) V případě žádosti o povolení k provozování ústřední protistrany postupuje žadatel podle § 3 odst. 2. Vedle příloh uvedených v § 4 jsou přílohami k žádosti

a) vnitřní předpisy upravující řídicí a kontrolní systém, které obsahují zejména

1. organizační uspořádání,

2. systém řízení rizik včetně zjišťování a omezování potenciálních střetů zájmů,

3. systém vnitřní kontroly,

4. strategii související s kapitálem a kapitálovými požadavky a

5. systém odměňování,

b) návrh pravidel pro účast a přístup do clearingového systému ústřední protistrany,

c) návrh pravidel pro vypořádání obchodů prostřednictvím ústřední protistrany,

d) návrh postupů pro vedení účtů členů clearingového systému,

e) návrh technického zabezpečení navrhovaného rozsahu činnosti ústřední protistrany,

f) návrh postupů pro správu informačního systému včetně zabezpečení, zálohování a archivování dat,

g) návrh postupů pro zachování provozu a plán obnovy činnosti ústřední protistrany,

h) návrh postupů uplatňovaných v případě selhání člena clearingového systému,

i) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat

1. činnost clearingového systému,

2. průběžnou kontrolu dodržování povinností ústřední protistrany plynoucích z právních předpisů a z vnitřních předpisů ústřední protistrany a ze smluvních vztahů,

3. řízení rizik a

4. výkon vnitřního auditu,

j) životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene i) obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

k) seznam činností, které ústřední protistrana hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob zajištění naplnění podmínek pro vykonávání činností prostřednictvím jiné osoby a

l) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

(2) Přílohy uvedené v § 4 odst. 2 se předkládají rovněž za osoby, které jsou členy dozorčí rady nebo členy správní rady v kontrolní funkci v závislosti na systému vnitřní struktury společnosti.“.

10. V části druhé hlava čtvrtá včetně nadpisu zní:

„HLAVA IV

PENZIJNÍ SPOLEČNOST

§ 14a

(K § 33 odst. 3 zákona o doplňkovém spoření)

(1) V případě žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti postupuje žadatel podle § 3 odst. 3.

(2) Vedle příloh uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a c), odst. 2 a 3 žadatel k žádosti přiloží také

a) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)],

b) návrh vnitřních předpisů penzijní společnosti zahrnující zejména

1. organizační uspořádání,

2. pravidla pro obezřetný výkon činnosti penzijní společnosti a

3. pravidla jednání při výkonu činnosti penzijní společnosti,

c) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat

1. výkon činností penzijní společnosti spočívající v obhospodařování důchodových fondů nebo účastnických fondů,

2. průběžnou kontrolu dodržování povinností penzijní společnosti plynoucích z právních předpisů a z vnitřních předpisů penzijní společnosti a ze smluvních vztahů s obhospodařovanými fondy a depozitáři,

3. řízení rizik a

4. výkon vnitřního auditu,

d) životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene c) obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] a

e) seznam činností, které penzijní společnost hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob zajištění naplnění podmínek pro vykonávání činností prostřednictvím jiné osoby.

(3) Podle rozsahu vykonávaných činností penzijní společnosti žadatel dále přiloží

a) návrh způsobu zpracování a evidence informací, komunikace s účastníky, vedení účetnictví a vedení osobních důchodových účtů účastníků a osobních penzijních účtů účastníků,

b) návrh způsobu technického zabezpečení výkonu činnosti a poskytování služeb prostřednictvím internetu,

c) doklady o zajištění přímého spojení s depozitářem, případně dalšími osobami, které mají provádět obchodování s majetkem účastnického fondu nebo důchodového fondu nebo vedení jeho evidence, a

d) doklady o zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji.“.

Poznámky pod čarou č. 14a až 14e se zrušují.

11. V části druhé se hlava V včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní hlavy VI a VII se označují jako hlavy V a VI.

12. V § 15 v nadpisu textu v závorce se slova „ , § 72 odst. 6 zákona o kolektivním investování“ zrušují.

13. V § 18 v nadpisu textu v závorce se slova „ , § 71b odst. 4 zákona o kolektivním investování“ zrušují.

14. V § 18 odst. 4 písmena b) a c) znějí:

b) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce, části B a D, vyplněný a podepsaný žadatelem a každou fyzickou osobou uvedenou v písmeně a) a

c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem žadatele a každé osoby uvedené v písmeně a).“.

15. V § 19 v nadpisu textu v závorce se slova „ , § 71b odst. 4 zákona o kolektivním investování“ zrušují.

16. V § 21 v nadpisu textu v závorce se slova „ , § 96 odst. 2 zákona o kolektivním investování“ zrušují.

17. V § 21 se odstavce 3 a 4 zrušují. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

18. V § 22 odst. 3 písm. e) se za slova „[§ 2 písm. c)]“ vkládají slova „žadatele a“.

19. V § 22 odst. 3 se za písmenem g) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

20. V § 22 se na konci odstavce 3 nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce, části B a D podepsaný žadatelem.“.

21. V § 22 se odstavec 4 zrušuje.

22. Za § 22 se doplňuje nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

㤠22a

Registrace nebo povolení k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření

(1) Žádost o registraci nebo povolení činností spojených s distribucí doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 91 odst. 1 zákona o důchodovém spoření podává žadatel, který je

a) investičním zprostředkovatelem, na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

b) obchodníkem s cennými papíry, který je bankou nebo žadatelem o bankovní licenci, na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9a k této vyhlášce, nebo

c) obchodníkem s cennými papíry, který není bankou nebo žadatelem o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9b k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 doloží žadatel splnění podmínky odborné způsobilosti podle § 84 zákona o doplňkovém penzijním spoření. Obchodník s cennými papíry, který není bankou, dále k žádosti doloží přílohy podle § 25 odst. 2 písm. a) až c).“.

23. V § 25 v nadpisu textu v závorce se slova „ , § 61 odst. 1 zákona o kolektivním investování“ zrušují.

24. Části pátá a šestá včetně nadpisů znějí:

„ČÁST PÁTÁ

ÚČASTNICKÉ A DŮCHODOVÉ FONDY

§ 25a

Povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodových fondů

(K § 96 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 26 odst. 5 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) seznam vedoucích osob penzijní společnosti, která má obhospodařovat účastnický fond nebo důchodové fondy,

b) životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene a) obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

c) návrh statutu účastnického fondu nebo důchodových fondů,

d) aktuální výši vlastního kapitálu penzijní společnosti, která má obhospodařovat účastnický fond nebo důchodové fondy, a aktuální výši objemu majetku v účastnických fondech, důchodových fondech a v transformovaném fondu obhospodařovaných touto penzijní společností,

e) údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro účastnický fond nebo důchodové fondy činnost depozitáře,

f) depozitářskou smlouvu, případně její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro účastnický fond nebo důchodové fondy, a

g) přílohy podle § 14a, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním příslušného fondu nebo fondů, pro které žádá o povolení.

§ 25b

Povolení k převodu všech účastnických fondů nebo důchodových fondů na jinou penzijní společnost

(K § 109 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 58 odst. 6 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů nebo důchodových fondů na jinou penzijní společnost se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) popis podmínek a způsobu, kterým se mají převést účastnické fondy nebo důchodové fondy na jinou penzijní společnost,

b) účetní závěrky zúčastněných penzijních společností sestavené k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,

c) účetní závěrku převáděných účastnických fondů nebo důchodových fondů sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,

d) informace o převáděných účastnických fondech nebo o důchodových fondech, zejména o výši, struktuře a likviditě majetku, počtu účastníků a výkonnosti fondu,

e) aktuální výši vlastního kapitálu přejímající penzijní společnosti, pokud tato informace není zřejmá z účetní závěrky penzijní společnosti, a aktuální výši objemu majetku účastnických fondů, důchodových fondů nebo transformovaného fondu obhospodařovaných touto penzijní společností,

f) údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro účastnické fondy nebo důchodové fondy činnost depozitáře; dokumenty podle tohoto písmene nemusí dokládat osoby depozitáře účastnických fondů nebo důchodových fondů, bude-li tento i po převodu stejný,

g) depozitářskou smlouvu, případně její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro účastnické fondy nebo důchodové fondy, a

h) přílohy podle § 14a, které jsou u přejímající penzijní společnosti dotčeny změnami v souvislosti s převodem účastnických fondů nebo důchodových fondů.

§ 25c

Sloučení účastnických fondů nebo důchodových fondů

(K § 113 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 61 odst. 4 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení sloučení účastnických fondů nebo důchodových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) projekt sloučení včetně dopadů sloučení na investiční limity,

b) stanovisko depozitáře zúčastněných účastnických fondů nebo důchodových fondů,

c) informace o slučovaných účastnických fondech nebo důchodových fondech, zejména o výši, struktuře a likviditě majetku, počtu účastníků, výkonnosti, investičním zaměření a struktuře poplatků, a

d) aktuální výši vlastního kapitálu penzijní společnosti, která má obhospodařovat přejímající nástupnický účastnický fond nebo důchodový fond, a aktuální výši objemu majetku účastnických fondů, důchodových fondů nebo transformovaného fondu obhospodařovaných touto penzijní společností.

§ 25d

Schválení statutu a jeho změn

(K § 97 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 45 odst. 8 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o schválení statutu účastnického fondu a jeho změn se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) platné úplné znění statutu s vyznačením navrhovaných změn, o jejichž schválení žádá, spolu s jejich odůvodněním a

b) nové úplné znění statutu.

(3) Ustanovení odstavců 1 až 2 se použijí obdobně na žádost o schválení statutu důchodového fondu a jeho změn a na její přílohy.

§ 25e

Změna depozitáře

(K § 96 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 26 odst. 4 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o schválení změny depozitáře účastnických fondů nebo důchodových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) depozitářskou smlouvu, případně její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnost depozitáře pro důchodové fondy nebo účastnické fondy,

b) údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] vedoucí osoby organizačního útvaru depozitáře, případně dalších osob, které budou zabezpečovat pro účastnické fondy nebo důchodové fondy činnost depozitáře, a

c) doklad o ukončení dosavadní depozitářské smlouvy.

ČÁST ŠESTÁ

ODNĚTÍ POVOLENÍ

§ 25f

Odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti

(K § 69 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží zápis o rozhodnutí valné hromady o zrušení penzijní společnosti s likvidací, včetně rozhodnutí o návrhu na jmenování likvidátora penzijní společnosti, nebo rozhodnutí soudu o zrušení penzijní společnosti s likvidací a dále doklady prokazující vypořádání závazků vůči účastníkům.

§ 25g

Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu

(K § 111 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) odůvodnění žádosti o odnětí povolení,

b) účetní závěrku účastnického fondu sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,

c) přehled nevypořádaných závazků vzniklých z obhospodařování majetku v účastnickém fondu,

d) informace týkající se struktury a likvidity majetku v účastnickém fondu,

e) informace o počtu účastníků a celkové hodnotě prostředků účastníků,

f) oznámení penzijní společnosti určené účastníkům o záměru zrušit účastnický fond a

g) návrh způsobu prodeje majetku v účastnickém fondu a vypořádání jeho pohledávek a dluhů.“.

25. Část sedmá se zrušuje.

Dosavadní část osmá se označuje jako část sedmá.

26. V § 26 se odstavce 5 a 6 zrušují.

27. V příloze č. 2 se v části III tabulce 3 vkládá nová řádka se slovy „k činnosti ústřední protistrany“.

28. V příloze č. 2 v části III B se vkládá nové písmeno e), které zní:

e) Ústřední protistrana

Bude uveden návrh na stanovení rozsahu činností a služeb, včetně kategorií investičních nástrojů, pro které žadatel žádá vydání povolení.

   

“.

29. Příloha č. 2a se zrušuje.

30. V příloze č. 3 v nadpisu se slova „ , podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů“ zrušují.

31. V příloze č. 3 v tabulce 3 se řádky se slovy „investiční společnosti“ a „investičního fondu“ zrušují a vkládá se nová řádka se slovy „ústřední protistraně“.

32. V příloze č. 7 v nadpisu se slova „ , podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů“ zrušují.

33. V příloze č. 7 v tabulce č. 4 se v obou částech řádky se slovy „investiční společnosti“ a „investičního fondu“ zrušují.

34. V příloze č. 8 v nadpisu se slova „ , podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů“ zrušují.

35. Přílohy č. 9a a 9b znějí:

„Příloha č. 9a k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR žádosti o povolení k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření obchodníkem s cennými papíry, který je bankou

Příloha č. 9b k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR žádosti o registraci k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření obchodníkem s cennými papíry, který není bankou, a další podnikatelské činnosti

36. V příloze č. 12 v nadpisu se slova „ , podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů“ zrušují.

37. V příloze č. 12 v tabulce 3 se řádka se slovy „investiční společnosti“ zrušuje.

38. Příloha č. 14 se zrušuje.

39. V příloze č. 15 v nadpisu se slova „podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů,“ zrušují.

40. V příloze č. 15 v tabulce 3 se řádky se slovy „schválení změny statutu investičního fondu“, „podílového fondu“ a „Název podílového fondu“ zrušují.

41. V příloze č. 16 v nadpisu se slova „podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů,“ zrušují.

42. V příloze č. 16 v tabulce 3 se řádky se slovy „investičního fondu“, „podílového fondu“ a „Název podílového fondu“ zrušují.

43. Příloha č. 17 se zrušuje.

44. V příloze č. 18 v nadpisu se slova „podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů a“ zrušují.

45. V příloze č. 18 v tabulce 3 se řádky se slovy „investiční společnosti“ a „investičního fondu“ zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru