Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 247/2013 Sb.Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Částka 96/2013
Platnost od 19.08.2013
Účinnost od 19.08.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

247

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2013

o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Česká národní banka stanoví podle § 297 odst. 4, § 314 odst. 6, § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4, § 325 odst. 6, § 454 odst. 1 a 2 a § 532 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška vedle obecných náležitostí podle správního řádu stanoví náležitosti žádosti, její formu a způsob podání.

(2) V oblasti obhospodařování, provádění administrace a souvisejících činností vyhláška upravuje žádosti o

a) povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu a zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“) a k činnosti hlavního administrátora,

b) změnu povolení k činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu podle § 647 zákona,

c) dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajícím investičním službám,

d) souhlas k podnikání podle jiných právních předpisů a

e) souhlas k výkonu funkce podle § 515 zákona.

(3) V oblasti kvalifikované účasti a ovládání vyhláška upravuje žádosti o

a) souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi nebo k ovládnutí těchto osob a

b) souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti investiční společnosti oprávněné obhospodařovat fond kolektivního investování na jiné právnické osobě.

(4) V oblasti investičních fondů vyhláška upravuje žádosti o

a) souhlas ke změně obhospodařovatele standardního fondu, depozitáře standardního fondu a statutu standardního fondu,

b) zápis do seznamů vedených Českou národní bankou a změny údajů uvedených v těchto seznamech,

c) udělení souhlasu s každou podstatnou změnou v oznámení o nabízení investic v jiném členském státě,

d) určení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem a

e) povolení pro účely označení podílového fondu a svěřenského fondu.

(5) V oblasti přeměn a ukončení činnosti vyhláška upravuje žádosti o

a) povolení k přeměně investiční společnosti, hlavního administrátora a investičního fondu,

b) odnětí povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby podle § 481 zákona a hlavního administrátora a odnětí povolení k činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu podle § 646 odst. 1 zákona a

c) jmenování likvidátora investiční společnosti.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu1), anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,

b) dokladem k posouzení důvěryhodnosti prohlášení osoby, které obsahuje osobní údaje osoby k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje o profesní a podnikatelské integritě osoby za posledních 10 let týkající se zejména

1. rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt nebo srovnatelného zahraničního rozhodnutí souvisejících s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelskou činností této osoby,

2. rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

3. rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, nejde-li o odnětí na základě žádosti osoby, která je držitelem takovéhoto povolení,

4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže je takový souhlas vyžadován, a

5. rozhodnutí o vyloučení z profesního sdružení, komory nebo asociace,

c) dokladem vydaným cizím státem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů2) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,

1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,

2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla pobočku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,

d) finančními výkazy

1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel je zahrnut do konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle jiného právního předpisu upravujícího účetnictví3) účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem a

2. doklady o příjmech za poslední 3 roky a souhrnné informace o majetku a dluzích, pokud se jedná o fyzickou osobu,

e) identifikačními údaji

1. jméno, případně jména, příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně sídlo, pokud se liší od adresy bydliště, identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,

2. obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu, a

3. název nebo označení, jde-li o podílový fond nebo svěřenský fond,

f) údaji o osobách s úzkým propojením4)

1. identifikační údaje každé osoby s úzkým propojením; je-li osoba s úzkým propojením osoba se sídlem v jiném členském státě, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná osoba na finančním trhu, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby, a je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též doložení, že právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad povolovanou společností,

2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti a

3. je-li osobou s úzkým propojením právnická osoba, identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich právnická osoba méně než 10, a údaje o výši jejich podílu na hlasovacích právech vyjádřené v procentech,

g) regulovanou osobou na finančním trhu právnická osoba se sídlem v členském státě, jejímž předmětem činnosti je činnost banky, obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, penzijní společnosti, pojišťovny a zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, nebo jiná činnost na finančním trhu, která podléhá dohledu příslušného orgánu členského státu,

h) strategickým záměrem záměr žadatele o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí týkající se

1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být osoba ovládána,

2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,

3. předpokládané míry zapojení do strategického řízení právnické osoby,

4. případné podpory právnické osoby dodatečnými vlastními zdroji, pokud to bude potřebné na rozvoj činností nebo pro udržení její činnosti,

5. dohod s jinými společníky nebo členy právnické osoby a

6. předpokládaného rozvoje činnosti právnické osoby ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti a dále zásad rozdělování zisku či úhrady ztráty včetně dividendové politiky, způsobu financování dalšího rozvoje právnické osoby, řídicího a kontrolního systému, případných změn personálního obsazení a strategického rozvoje právnické osoby, pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby nebo má být právnická osoba ovládána,

i) údaji o odborné praxi

1. informace o druhu odborné praxe,

2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,

3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti, včetně rozsahu pravomocí a odpovědností,

4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, a

5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,

j) údaji o vzdělání

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program a jeho zaměření, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly, a

2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,

k) dokladem souvisejícím s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti prohlášení osoby o tom, zda

1. má nebo nabývá podíl vlastním jménem a na vlastní účet,

2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,

3. převedla nebo hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání výkon hlasovacích práv na jinou osobu,

4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,

5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení, a

6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku osoby nabývající nebo zvyšující kvalifikovanou účast; to platí obdobně pro ručení, záruky a jiné závazky, z nichž takové dluhy mohou vzniknout.

ČÁST DRUHÁ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ČINNOSTI, O SOUHLAS SE ZMĚNOU POVOLENÍ K ČINNOSTI PODLE § 647 ZÁKONA, S VÝKONEM JINÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A K VÝKONU FUNKCE PODLE § 515 ZÁKONA

Investiční společnost

(K § 479 odst. 1 a 2 zákona)

§ 3

(1) Náležitostmi žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) údaje o výši počátečního a základního kapitálu žadatele a o umístění kapitálu,

c) rozsah činností podle § 485 odst. 1 písm. b) až e) zákona, pro které žadatel žádá vydání povolení,

d) uvedení, zda žadatel žádá o povolení k oprávnění přesáhnout rozhodný limit,

e) uvedení dne, ke kterému má vzniknout oprávnění k obhospodařování podle § 13 odst. 1 zákona, popřípadě oprávnění k administraci podle § 43 odst. 1 zákona, pokud žadatel hodlá provádět administraci, a

f) přílohy podle odstavců 2 až 6, popřípadě i podle § 4, pokud hodlá žadatel vykonávat činnosti odpovídající investičním službám.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a) společenská smlouva5) v rozsahu stanoveném zákonem,

b) doklady o původu počátečního kapitálu včetně základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele a

c) v případě, že jde o již vzniklou právnickou osobu podle § 15 odst. 1 zákona, dále

1. doklad o oprávnění k podnikání,

2. finanční výkazy žadatele,

3. seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny,

4. doklad k posouzení důvěryhodnosti žadatele a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele a

5. podrobné informace o okolnostech přesažení rozhodného limitu včetně výpočtu hodnoty obhospodařovaného nebo spravovaného majetku podle § 16 zákona s uvedením data, ke kterému bylo přesažení rozhodného limitu zjištěno, a

d) informace o osobách s úzkým propojením.

(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách4) žadatele a osobách vykonávajících funkci podle § 21 odst. 5 zákona jsou

a) seznam vedoucích osob a osob vykonávajících funkci podle § 21 odst. 5 zákona včetně jejich identifikačních údajů a uvedení funkce, kterou mají vykonávat, a pravomocí a odpovědností spojených s příslušnou funkcí; u osoby, která má jiným způsobem skutečně řídit žadatele, se rovněž uvede, na základě jaké skutečnosti má osoba skutečně řídit žadatele,

b) za každou osobu uvedenou v písmeně a)

1. doklad k posouzení důvěryhodnosti,

2. životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi,

3. doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,

4. prohlášení o svéprávnosti,

5. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona žadatele a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,

6. popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k žadateli a ostatním vedoucím osobám žadatele, ovládající osobě žadatele a k žadateli ovládané osobě a vedoucím osobám těchto osob, jde-li o právnické osoby, a k akcionářům nebo členům s kvalifikovanou účastí na žadateli a

7. navrhovaná funkce této osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností.

(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí4) a osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a o ovládající osobě jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a ovládající osoby a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami; u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dochází-li k ovládnutí žadatele, popis skutečnosti, na základě které se osoba stává osobou ovládající žadatele,

b) za každou osobu podle písmene a)

1. identifikační údaje,

2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a údaje o výši vkladu (dále jen „údaj o výši podílu“), nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,

3. je-li osoba podle písmene a) právnickou osobou, též identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich podílu,

4. doklad o oprávnění k podnikání,

5. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, pokud není již uvedeno v příloze podle odstavce 2 písm. b),

6. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,

7. doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti,

8. strategický záměr související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti,

9. přehled právnických osob, vůči kterým je osoba podle písmene a) osobou ovládající nebo uplatňuje významný vliv na řízení této osoby, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,

10. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle písmene a) jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti a označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě a

11. popis finančních a personálních vztahů této osoby k žadateli a případně členům skupiny, do které žadatel náleží, vedoucím osobám žadatele a ostatním akcionářům žadatele,

c) seznam osob, které jsou členem statutárního orgánu nebo jinou osobou s obdobnou působností, která skutečně řídí činnost právnické osoby podle písmene a), a za každou tuto osobu

1. identifikační údaje,

2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře právnické osoby,

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě vykonává, a

5. popis finančních a personálních vztahů této osoby k žadateli a vedoucím osobám žadatele a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na žadateli, nejsou-li tyto informace uvedeny již v příloze podle písmene b) bodu 11,

d) je-li osoba podle písmene a) regulovanou osobou na finančním trhu, uvedení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla této osoby,

e) má-li osoba podle písmene a) sídlo ve státě, který není členským státem,

1. základní informace týkající se systému regulace ve státě, kde sídlí osoba podle písmene a), který se vztahuje na tuto osobu, a informace o tom, zda a v jakém rozsahu je regulace předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a

2. stanovisko příslušného orgánu, který nad ní vykonává dohled, je-li osoba podle písmene a) osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované osoby na finančním trhu, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti investiční společnosti, o jejíž povolení k činnosti se žádá, a možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad investiční společností, o jejíž povolení k činnosti se žádá.

(5) Přílohami obsahujícími informace o činnosti investiční společnosti jsou

a) plán obchodní činnosti6) žadatele na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu3) spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění vykonávaných činností v plánovaném rozsahu, včetně zaměření investiční strategie investičních fondů a zahraničních investičních fondů, které hodlá obhospodařovat,

b) návrh smlouvy o provádění administrace, pokud žadatel nebude provádět administraci investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, včetně identifikačních údajů administrátora, pokud to nebude vyplývat z návrhu smlouvy,

c) návrh vnitřních předpisů žadatele zahrnující zejména

1. řídicí a kontrolní systém7),

2. pravidla jednání při výkonu činnosti a při poskytování jiných služeb8),

3. pravidla a rozsah zpřístupňování informací a údajů investorům9),

d) pokud žadatel hodlá pověřit výkonem činností jinou osobu, identifikační údaje této osoby a návrh smlouvy o pověření výkonem činností a návrh postupů pro pověřování třetích osob výkonem některé činnosti, která zahrnuje obhospodařování nebo administraci investičního fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených osob,

e) doklady prokazující splnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu10), hodlá-li žadatel obhospodařovat kvalifikované fondy rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) tohoto předpisu nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy, a

f) doklady prokazující splnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání11), hodlá-li žadatel obhospodařovat kvalifikované fondy sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) tohoto předpisu nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy.

(6) Přílohami obsahujícími informace o personálním a věcném zabezpečení činnosti jsou

a) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat

1. výkon činností investiční společnosti spočívajících v obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů,

2. výkon činností investiční společnosti spočívajících v provádění administrace,

3. funkci compliance,

4. řízení rizik a

5. výkon vnitřního auditu,

b) životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene a) obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi a

c) návrh způsobu zpracování a evidence informací, komunikace s vlastníky cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičními fondy nebo zahraničními investičními fondy, vedení účetnictví a hospodářské evidence a vedení dalších evidencí podle vyhlášky upravující podrobnosti některých pravidel podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a návrh způsobu technického zabezpečení výkonu činnosti.

§ 4

Pokud žadatel hodlá vykonávat činnosti odpovídající investičním službám podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona, přílohami k žádosti jsou dále

a) záměr žadatele v oblasti výkonu těchto činností a rozsah těchto činností ve vztahu k jednotlivým druhům investičních nástrojů,

b) informace, zda a jaké činnosti podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona hodlá žadatel vykonávat pro jiného,

c) pravidla vytváření investičních strategií při obhospodařování majetku zákazníka, možnosti změn investičních strategií a možnosti zákazníků tyto strategie ovlivnit,

d) popis věcného, organizačního a personálního zabezpečení těchto činností,

e) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat výkon těchto činností,

f) životopisy všech osob uvedených v písmeně e) obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi a

g) pravidla vnitřní kontroly a řízení rizik ve vztahu k výkonu těchto činností.

§ 5

Osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli, která je regulovanou osobou na finančním trhu, může místo dokladů podle § 3 odst. 4 písm. b) bodu 6 a § 3 odst. 4 písm. c) bodu 3 předložit potvrzení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla této osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

§ 6

V případě žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti, která hodlá obhospodařovat pouze kvalifikované fondy rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu, kvalifikované fondy sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání, nebo srovnatelné zahraniční fondy, a jejíž sídlo a skutečné sídlo je nebo má být v České republice, jsou přílohami k žádosti podle typu kvalifikovaného fondu pouze přílohy podle § 3 odst. 5 písm. e) a f).

§ 7

Změna povolení k činnosti investiční společnosti podle § 647 zákona

V případě žádosti o změnu povolení k činnosti investiční společnosti uvedené v § 642 zákona, která obhospodařuje pouze speciální fond, který je fondem kvalifikovaných investorů, nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, náležitostmi žádosti jsou

a) identifikační údaje žadatele a fondů, které žadatel obhospodařuje, a

b) příloha obsahující informace a údaje k doložení, že žadatel nepřekračuje rozhodný limit, včetně výpočtu hodnoty obhospodařovaného nebo spravovaného majetku podle § 16 zákona s uvedením data, ke kterému byly tyto údaje a informace pořízeny.

Samosprávný investiční fond

(K § 480 zákona)

§ 8

(1) Náležitostmi žádosti o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) typ investičního fondu podle § 486 odst. 1 písm. b) zákona, o jehož povolení k činnosti je žádáno,

c) údaje o výši počátečního a základního kapitálu žadatele a o umístění kapitálu,

d) uvedení, zda žadatel bude provádět svou vlastní administraci,

e) uvedení, zda žadatel žádá o oprávnění přesáhnout rozhodný limit,

f) uvedení dne, ke kterému má vzniknout oprávnění k obhospodařování podle § 13 odst. 1 zákona, popřípadě oprávnění k administraci podle § 43 odst. 1 zákona, pokud hodlá provádět svou administraci, a

g) přílohy podle odstavců 2 až 6.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a) společenská smlouva,

b) doklady o původu počátečního kapitálu, včetně základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele, a o rozsahu splacení základního kapitálu a

c) v případě, že jde o již vzniklou právnickou osobu podle § 480 odst. 1 a 2 zákona, dále

1. návrh společenské smlouvy samosprávného investičního fondu, o jehož povolení se žádá,

2. doklad o oprávnění k podnikání,

3. doklad k posouzení důvěryhodnosti a

4. doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti.

(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách4) žadatele, osobách s kvalifikovanou účastí4) na žadateli, osobách jednajících ve shodě a osobách s úzkým propojením jsou přílohy uvedené v § 3 odst. 3 a 4. Přílohy podle § 3 odst. 3 předkládá rovněž fyzická osoba, která je zmocněna právnickou osobou, jež je individuálním statutárním orgánem investičního fondu, aby ji ve statutárním orgánu tohoto investičního fondu zastupovala, pokud není členem statutárního orgánu nebo jinou vedoucí osobou této právnické osoby a nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 515 zákona.

(4) Přílohami obsahujícími informace o činnosti samosprávného investičního fondu jsou

a) plán obchodní činnosti6) žadatele na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu3) spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění vykonávaných činností v plánovaném rozsahu činností,

b) návrh smlouvy o provádění administrace, pokud žadatel nebude provádět svou administraci, včetně identifikačních údajů administrátora, pokud to nebude vyplývat z návrhu smlouvy, a dále potvrzení osoby administrátora, že v případě vydání povolení k činnosti samosprávného investičního fondu bude tato smlouva uzavřena,

c) návrh vnitřních předpisů žadatele zahrnující zejména

1. řídicí a kontrolní systém7) a

2. pravidla jednání při výkonu činnosti8),

d) pokud žadatel hodlá pověřit výkonem činnosti jinou osobu, identifikační údaje této osoby a návrh smlouvy o pověření výkonem činností,

e) depozitářská smlouva, popřípadě její návrh spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouva o smlouvě budoucí uzavřená s osobou, která bude činnost depozitáře pro samosprávný investiční fond vykonávat,

f) návrh statutu samosprávného investičního fondu,

g) návrh způsobu zpřístupnění údajů investorům podle § 241 zákona nebo § 293 zákona v případě, že jde o speciální fond nebo fond kvalifikovaných investorů, a

h) návrh způsobu zajištění předpokladů uvedených v § 248 odst. 1 zákona, pokud má být samosprávný investiční fond standardním fondem a jedná-li se o podřízený investiční fond.

(5) Přílohami obsahujícími informace o personálním a věcném zabezpečení činnosti jsou

a) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat

1. výkon činností samosprávného investičního fondu spočívajících v jeho obhospodařování,

2. výkon činností samosprávného investičního fondu spočívajících v provádění administrace, pokud žadatel bude administraci provádět sám,

3. funkci compliance,

4. řízení rizik a

5. výkon vnitřního auditu,

b) životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene a) obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi,

c) návrh způsobu zpracování a evidence informací, komunikace s vlastníky cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných samosprávným investičním fondem, vedení účetnictví a hospodářské evidence, vedení dalších evidencí podle vyhlášky upravující podrobnosti některých pravidel podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a způsob technického zabezpečení výkonu činnosti.

(6) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na samosprávném investičním fondu regulovaná osoba na finančním trhu, platí § 5 obdobně.

§ 9

V případě žádosti o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu, který má být kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu nebo kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání, přílohami k žádosti jsou

a) společenská smlouva,

b) doklad o oprávnění k podnikání právnické osoby podle § 15 odst. 1 zákona, je-li žadatelem o povolení tato osoba,

c) informace o sídle žadatele,

d) doklady prokazující splnění předpokladů podle článku 14 odst. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu, má-li být žadatel kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) tohoto předpisu,

e) doklady prokazující splnění předpokladů podle článku 15 odst. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání, má-li být žadatel kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) tohoto předpisu, a

f) doklady o splnění předpokladů podle § 533 odst. 2 zákona, pokud je žadatelem právnická osoba podle § 15 odst. 1 zákona, která má přesáhnout rozhodný limit.

§ 10

Změna povolení k činnosti investičního fondu podle § 647 zákona

V případě žádosti o změnu povolení k činnosti investičního fondu uvedeného v § 643 odst. 2 zákona, jehož majetek nebude obhospodařován na základě smlouvy, náležitostmi žádosti jsou

a) identifikační údaje žadatele a

b) příloha obsahující informace a údaje k doložení, že žadatel nepřekračuje rozhodný limit včetně výpočtu hodnoty obhospodařovaného nebo spravovaného majetku podle § 16 zákona s uvedením data, ke kterému byly tyto údaje a informace pořízeny.

§ 11

Zahraniční osoba jako obhospodařovatel

(K § 481 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení k činnosti zahraniční osobě se sídlem ve státě, který není členským státem, spočívající v obhospodařování speciálních fondů, srovnatelných zahraničních investičních fondů, fondů kvalifikovaných investorů nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) údaje o výši základního a vlastního kapitálu žadatele a o umístění kapitálu,

c) uvedení, zda žadatel je nebo není srovnatelný se samosprávným investičním fondem,

d) rozsah činnosti podle § 485 odst. 1 písm. b) až e) zákona, pro kterou žadatel žádá vydání povolení,

e) identifikační údaje osoby, která bude pro žadatele vykonávat činnosti podle § 38 odst. 1 písm. d), n) a o) zákona, včetně potvrzení této osoby o připravenosti vykonávat tyto činnosti,

f) identifikační údaje administrátora, pokud je odlišný od žadatele,

g) uvedení, zda žadatel žádá o povolení k oprávnění přesáhnout rozhodný limit,

h) uvedení dne, ke kterému má vzniknout oprávnění k obhospodařování podle § 13 odst. 1 zákona, popřípadě oprávnění k administraci podle § 43 odst. 1 zákona, pokud hodlá provádět administraci, a

i) přílohy podle odstavců 2 až 5.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a) doklad o oprávnění k podnikání a povolení orgánu dohledu domovského státu k obhospodařování zahraničního investičního fondu srovnatelného s investičním fondem, který žadatel hodlá obhospodařovat v České republice, pokud údaje uvedené v tomto povolení nevyplývají z dokladu o oprávnění k podnikání,

b) rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru působit v České republice,

c) zdůvodnění splnění podmínek pro výběr České republiky být referenčním státem12),

d) finanční výkazy a

e) doklad k posouzení důvěryhodnosti žadatele a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách4) žadatele, osobách vykonávajících funkci podle § 21 odst. 5 zákona a o personálním a věcném zabezpečení činnosti jsou přílohy v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3 a 6.

(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí4) na žadateli, osobách jednajících ve shodě a osobách s úzkým propojením jsou přílohy v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 4.

(5) Přílohami obsahujícími informace o činnosti žadatele jsou

a) informace podle § 3 odst. 5 písm. a) až d),

b) strategie pro nabízení investic do investičních fondů a zahraničních fondů, které žadatel obhospodařuje,

c) pokud žadatel hodlá vykonávat činnosti podle § 11 písm. c) až f) zákona též

1. doklady podle § 4,

2. povolení orgánu dohledu státu sídla žadatele k výkonu činností odpovídajícím investičním službám,

3. informace o způsobu ochrany investorů,

4. informace o způsobu zajištění dodržování kapitálových požadavků13),

5. popis záručního systému, kterého se žadatel účastní a ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům, a

d) návrhu způsobu zpřístupnění údajů investorům podle § 241 zákona nebo § 293 zákona v případě obhospodařování speciálního fondu nebo fondu kvalifikovaných investorů.

(6) Pokud hodlá žadatel postupovat

a) podle § 481 odst. 2 zákona, předloží potvrzení orgánu dohledu svého domovského státu o splnění předpokladů uvedených v § 481 odst. 1 písm. b) a c) zákona, a nepředkládá přílohy podle odstavců 2 až 4,

b) podle § 492 zákona, přiloží k žádosti doklady k prokázání skutečností uvedených v § 492 odst. 1 písm. a) a b) zákona.

Hlavní administrátor

(K § 482 zákona)

§ 12

(1) Náležitostmi žádosti o povolení k činnosti hlavního administrátora jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) údaje o výši základního a vlastního kapitálu žadatele,

c) rozsah činností zahrnujících provádění administrace podle § 487 zákona, pro které žadatel žádá vydání povolení,

d) uvedení dne, ke kterému má vzniknout oprávnění k administraci podle § 43 odst. 1 zákona, a

e) přílohy podle odstavců 2 až 6.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou informace v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 2 a dále informace o další podnikatelské činnosti, kterou bude vykonávat nebo vykonává žadatel, pokud to nevyplývá z dokladu o oprávnění k podnikání.

(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách4), osobách s kvalifikovanou účastí4) na žadateli, osobách jednajících ve shodě a osobách s úzkým propojením jsou informace rozsahu podle § 3 odst. 3 a 4.

(4) Přílohami obsahujícími informace o činnosti hlavního administrátora jsou

a) plán obchodní činnosti14) žadatele na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění vykonávaných činností v plánovaném rozsahu,

b) návrh vnitřních předpisů žadatele zahrnující zejména

1. řídicí a kontrolní systém15) a

2. pravidla jednání při výkonu činnosti a při poskytování jiných služeb16) a

c) pokud žadatel hodlá pověřit výkonem činností jinou osobu, identifikační údaje této osoby a návrh smlouvy o pověření výkonem činností.

(5) Přílohami obsahujícími informace o personálním a věcném zabezpečení činnosti jsou

a) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat

1. provádění administrace,

2. funkci compliance,

3. řízení rizik a

4. výkon vnitřního auditu,

b) životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene a) obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi a

c) doklady o způsobu zajištění administrace a vedení dalších evidencí podle vyhlášky upravující podrobnosti některých pravidel podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a způsob technického zabezpečení výkonu činnosti.

(6) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na hlavním administrátorovi regulovaná osoba na finančním trhu, platí § 5 obdobně.

§ 13

Dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajícím investičním službám

(K § 507 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajícím investičním službám podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona investiční společnosti nebo zahraniční osobě podle § 481 zákona, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) činnosti, pro které žadatel žádá udělení povolení, a

c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami obsahujícími informace související s výkonem činností uvedených v odstavci 1 písm. b) jsou

a) plán obchodní činnosti6) žadatele na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu3) spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění vykonávaných činností v plánovaném rozsahu činností a

b) přílohy podle § 4.

(3) Je-li žadatelem o povolení k poskytování činností uvedených v odstavci 1 písm. b) zahraniční osoba podle § 481 zákona, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, předkládá rovněž

a) povolení orgánu dohledu státu sídla žadatele k poskytování činností odpovídajících investičním službám,

b) informace o způsobu zajištění dodržování kapitálových požadavků13) a

c) popis záručního systému, kterého se žadatel účastní a ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům.

§ 14

Souhlas s výkonem jiné podnikatelské činnosti

(K § 508 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o souhlas k podnikání podle jiných právních předpisů investiční společnosti, hlavnímu administrátorovi a zahraniční osobě s povolením podle § 481 zákona, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) uvedení jiné podnikatelské činnosti, pro kterou žadatel žádá o udělení souhlasu, a

c) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami obsahujícími informace související s výkonem jiné podnikatelské činnosti podle jiných právních předpisů jsou

a) předpokládané dopady další podnikatelské činnosti na řádný a obezřetný výkon činnosti žadatele,

b) návrh vnitřních předpisů, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, především vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,

c) analýza jednotlivých typů krizových situací při provádění další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádný výkon činnosti žadatele, a postupy pro řešení takových situací.

§ 15

Souhlas k výkonu funkce podle § 515 zákona

(1) Náležitostmi žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce podle § 515 zákona jsou

a) identifikační údaje osoby, které má být udělen souhlas, včetně uvedení, zda se jedná o

1. vedoucí osobu, nebo

2. osobu podle § 21 odst. 5 zákona,

b) identifikační údaje osoby, u níž má být funkce vykonávána, a

c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti za osobu uvedenou v odstavci 1 písm. a) jsou

a) doklad k posouzení důvěryhodnosti,

b) životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi,

c) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,

d) prohlášení o svéprávnosti,

e) přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona v právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a

f) popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a ostatním vedoucím osobám této právnické osoby, ovládající osobě této právnické osoby a osobě touto právnickou osobou ovládané a k vedoucím osobám těchto společností, jde-li o právnické osoby, a k společníkům s kvalifikovanou účastí na této právnické osobě.

(3) Dalšími přílohami souvisejícími s žádostí podle odstavce 1 jsou

a) popis funkce, kterou má osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) vykonávat, včetně pravomocí a odpovědností spojených s touto funkcí a předpokládaného data ustanovení do funkce; u osoby, která má jiným způsobem skutečně řídit osobu uvedenou v odstavci 1 písm. b), se rovněž uvede odůvodnění, na základě jaké skutečnosti tuto osobu řídí,

b) identifikační údaje a funkce osoby, kterou osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) nahrazuje, a

c) organizační struktura osoby podle odstavce 1 písm. b), pokud dochází k její změně v souvislosti se změnou vedoucí osoby.

ČÁST TŘETÍ

SOUHLAS K NABYTÍ KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NEBO K OVLÁDNUTÍ

Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi nebo k ovládnutí těchto osob

§ 16

[K § 520 odst. 1 písm. a) až c) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi nebo k ovládnutí těchto osob jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) identifikační údaje právnické osoby, na níž má žadatel nabýt nebo se má zvýšit jeho kvalifikovaná účast, nebo která má být ovládnuta,

c) údaje o výši podílu, který žadatel drží ke dni podání žádosti, údaje o nově nabývané a výsledné výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení právnické osoby podle písmene b); včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,

d) je-li žadatel právnickou osobou, identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich podílu,

e) výpis z obchodního rejstříku žadatele nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,

f) finanční výkazy žadatele a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,

g) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,

h) doklad související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti žadatelem,

i) strategický záměr související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti,

j) přehled právnických osob, vůči kterým je žadatel osobou ovládající nebo uplatňuje významný vliv na řízení této právnické osoby, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,

k) přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byl žadatel jmenován nebo jinak povolán, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti, označení vykonávané funkce a období výkonu funkce v této právnické osobě,

l) popis finančních a personálních vztahů žadatele k právnické osobě podle písmene b), případně jednotlivým členům skupiny, do které tato osoba náleží, vedoucím osobám a současným společníkům této právnické osoby,

m) seznam osob, které jsou členem statutárního orgánu nebo jinou osobou s obdobnou působností, která skutečně řídí činnost žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za každou tuto osobu

1. identifikační údaje,

2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře žadatele,

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle seznamu jmenována nebo jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a označení vykonávané funkce a

5. popis finančních a personálních vztahů osoby k právnické osobě podle písmene b), vedoucím osobám této právnické osoby a k společníkům s kvalifikovanou účastí na této právnické osobě, nejsou-li tyto informace uvedeny již v popisu podle písmene l),

n) dochází-li k jednání ve shodě, seznam osob, se kterými žadatel jednáním ve shodě dosáhne kvalifikovanou účast nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na právnické osobě podle písmene b), graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami, popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě, a za každou osobu, s níž žadatel jedná ve shodě

1. identifikační údaje a

2. údaje o výši podílu na právnické osobě podle písmene b) za jednotlivé osoby jednající ve shodě a celkem za tyto osoby,

o) dochází-li k ovládnutí právnické osoby podle písmene b), popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí, a doklad prokazující původ finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou,

p) je-li žadatel regulovanou osobou na finančním trhu, uvedení orgánu dohledu, který nad ním vykonává dohled,

q) je-li žadatel součástí skupiny tvořící konsolidační celek, popis struktury konsolidačního celku, do nějž bude právnická osoba podle písmene b) zahrnuta, s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě,

r) má-li žadatel sídlo ve státě, který není členským státem,

1. základní informace o systému regulace státu sídla žadatele, který se na něj vztahuje, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace tohoto státu v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a

2. stanovisko příslušného dohledového orgánu, který nad ním vykonává dohled, je-li žadatel osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované osoby na finančním trhu, k jeho záměru účastnit se v České republice majetkově na činnosti právnické osoby podle písmene b) a možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad touto osobou.

(2) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím podle odstavce 1 dojít u právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) ke změně vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona, jsou součástí žádosti rovněž přílohy obsahující informace o navrhované osobě, kterými jsou

a) identifikační údaje, včetně uvedení funkce v organizačním uspořádání právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) a stručný popis funkce, kterou má osoba vykonávat, a pravomoci a odpovědnosti spojené s vykonávanou funkcí,

b) informace, zda jde o změnu počtu vedoucích osob nebo výměnu stávající vedoucí osoby, v případě změny počtu vedoucích osob se uvede, zda a v jakém rozsahu je spojena se změnou pravomocí a kompetencí, a v případě výměny stávající vedoucí osoby se uvede vedoucí osoba, která je nahrazována,

c) informace k posouzení důvěryhodnosti,

d) životopis obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi

e) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,

f) přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona v právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a

g) popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k právnické osobě podle odstavce 1 písm. b) a ostatním vedoucím osobám této právnické osoby, ovládající osobě této právnické osoby a osobě touto právnickou osobou ovládané a k vedoucím osobám těchto společností, jde-li o právnické osoby, a k společníkům s kvalifikovanou účastí na této právnické osobě.

(3) Je-li žadatelem osoba, která žádá o souhlas pouze z důvodu správy, obhospodařování a úschovy majetku zákazníka, není žadatel povinen přiložit doklady podle odstavce 1 písm. f).

§ 17zrušeno

§ 18

Žadatel, který je regulovanou osobou na finančním trhu, může místo dokladů podle § 16 odst. 1 písm. g) a m) bodu 3 předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla žadatele, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

§ 19

Kvalifikovaná účast investiční společnosti oprávněné obhospodařovat fond kolektivního investování na jiné právnické osobě

(K § 509 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o souhlas investiční společnosti oprávněné obhospodařovat fond kolektivního investování k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na jiné právnické osobě (dále jen „cílová osoba“) jsou

a) identifikační údaje žadatele a cílové osoby, na níž má být nabyta nebo zvýšena účast,

b) stávající, nově nabývaná a výsledná celková výše účasti na cílové osobě vyjádřená v procentech a

c) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) doklad o oprávnění k podnikání cílové osoby, na níž je nabývána nebo zvyšována kvalifikovaná účast, případně informace o předmětu činnosti cílové osoby, pokud není k dispozici doklad o oprávnění k podnikání této osoby,

b) rozhodnutí příslušného orgánu žadatele majetkově se účastnit nebo zvýšit majetkovou účast na cílové osobě,

c) finanční výkazy cílové osoby,

d) popis vztahů mezi žadatelem a cílovou osobou, na níž hodlá žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této cílové osobě, a to minimálně k osobám, které jsou vedoucími osobami, členy dozorčího orgánu cílové osoby,

e) seznam a identifikační údaje osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na cílové osobě, s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na cílové osobě a skutečnosti, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a

f) strategický záměr v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na cílové osobě.

ČÁST ČTVRTÁ

ZMĚNA OBHOSPODAŘOVATELE, DEPOZITÁŘE A STATUTU STANDARDNÍHO FONDU

§ 20

Změna obhospodařovatele standardního fondu

(K § 525 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o souhlas se změnou obhospodařovatele standardního fondu jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. standardního fondu, jehož obhospodařování má být převedeno na jiného obhospodařovatele,

3. obhospodařovatele, na kterého má být obhospodařování převedeno, pokud není žadatelem, a

4. depozitáře standardního fondu uvedeného v bodě 2 a

b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) popis podmínek a způsobu, kterým se má převést standardní fond do obhospodařování jiného obhospodařovatele,

b) účetní závěrka budoucího obhospodařovatele sestavená k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,

c) stanovisko depozitáře standardního fondu ke změně obhospodařovatele,

d) doklad o oprávnění k podnikání, pokud je žadatelem zahraniční osoba, a

e) stanovisko zahraničního orgánu dohledu, že žadatel je oprávněn obhospodařovat standardní fondy, pokud tato skutečnost nevyplývá z dokladu o oprávnění k podnikání.

§ 21

Změna depozitáře standardního fondu

(K § 527 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o souhlas se změnou depozitáře standardního fondu jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. identifikační údaje standardního fondu, u kterého má být změněn depozitář, a

3. identifikační údaje budoucího depozitáře a

b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) depozitářská smlouva, popřípadě její návrh spolu s písemným příslibem budoucího depozitáře uzavřít tuto smlouvu, případně smlouva o smlouvě budoucí,

b) doklad o ukončení dosavadní depozitářské smlouvy a

c) potvrzení depozitáře standardního fondu o vytvoření předpokladů k plnění povinností depozitáře standardního fondu plynoucích ze zákona, pokud budoucí depozitář nebyl doposud depozitářem standardního fondu.

§ 22

Změna statutu standardního fondu

(K § 529, 380 a 433 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o souhlas se změnou statutu standardního fondu jsou

a) identifikační údaje žadatele a standardního fondu,

b) přílohy podle odstavce 2 a

c) přílohy podle odstavců 3 až 5 podle povahy změny statutu standardního fondu.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) platné úplné znění statutu standardního fondu s vyznačením navrhovaných změn spolu s jejich odůvodněním a

b) nové úplné znění statutu standardního fondu.

(3) Je-li důvodem změny statutu standardního fondu umožnění investovat jako podřízený fond podle § 246 zákona nebo změna řídícího fondu již existujícího podřízeného fondu, jsou přílohami k žádosti podle odstavce 1, kromě příloh uvedených v odstavci 2, také

a) dohoda podle § 251 odst. 1 zákona nebo její návrh mezi obhospodařovatelem podřízeného fondu a obhospodařovatelem a administrátorem řídícího fondu na pravidlech jednání mezi nimi, je-li ze zákona vyžadována,

b) dohoda podle § 257 odst. 1 zákona nebo její návrh mezi depozitářem podřízeného fondu a depozitářem řídícího fondu na pravidlech jednání mezi nimi, nejde-li o stejnou osobu,

c) dohoda podle § 261 odst. 1 zákona nebo její návrh mezi auditorem podřízeného fondu a auditorem řídícího fondu na pravidlech jednání mezi nimi, nejde-li o stejnou osobu,

d) osvědčení příslušných orgánů domovského členského státu řídícího fondu, není-li usazen v České republice, že tento řídící fond nebo jeho podfond neinvestuje jako podřízený fond ani do cenných papírů nebo do zaknihovaných cenných papírů vydávaných podřízenými fondy,

e) společenská smlouva řídícího fondu, je-li usazen v jiném členském státě,

f) dokumenty srovnatelné se statutem řídícího fondu a sdělením klíčových informací investorům tohoto řídícího fondu, je-li usazen v jiném členském státě, a

g) návrh oznámení investorům o zahájení investování jako podřízený fond podle § 249 zákona.

(4) Dochází-li ke změně statutu podřízeného fondu v souvislosti se zrušením jeho řídícího fondu s likvidací nebo způsobem srovnatelným s likvidací podle práva cizího státu, předloží obhospodařovatel tohoto podřízeného fondu k žádosti o souhlas podle § 380 zákona kromě příloh, které jsou uvedeny v odstavci 2, také rozhodnutí obhospodařovatele, zda hodlá investovat majetek v tomto podřízeném fondu do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jiným řídícím fondem, nebo zda hodlá nadále investovat majetek v tomto podřízeném fondu jako obhospodařovatel standardního fondu, který není podřízeným fondem.

(5) Dochází-li ke změně statutu podřízeného fondu v souvislosti s účastí jeho řídícího fondu na sloučení nebo splynutí, nebo na jiné přeměně, kterou připouští právo cizího státu, anebo s jeho zrušením podle práva cizího státu bez likvidace, předloží obhospodařovatel tohoto podřízeného fondu k žádosti o předchozí souhlas podle § 433 zákona kromě příloh, které jsou uvedeny v odstavci 2, také rozhodnutí obhospodařovatele, zda hodlá investovat majetek v tomto podřízeném fondu do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných stávajícím řídícím fondem anebo jiným řídícím fondem, nebo zda hodlá nadále investovat majetek v tomto podřízeném fondu jako obhospodařovatel standardního fondu, který není podřízeným fondem.

ČÁST PÁTÁ

ZÁPIS DO SEZNAMŮ VEDENÝCH ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU A ZMĚNA ÚDAJŮ V TĚCHTO SEZNAMECH

§ 23

Zápis do seznamu zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice nabízeny v České republice

[K § 597 písm. d) nebo e) zákona ve spojení s § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 zákona]

Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu zahraničních investičních fondů podle § 597 písm. d) a e) zákona jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. zahraničního investičního fondu, do kterého mohou být investice nabízeny v České republice,

3. depozitáře zahraničního investičního fondu,

b) doklad prokazující vznik obhospodařovatele zahraničního investičního fondu a jeho oprávnění obhospodařovat takovýto fond a přesáhnout rozhodný limit, nejde-li o oprávnění vydané Českou národní bankou podle zákona; v případě obhospodařovatele, který není oprávněn přesáhnout rozhodný limit, se přiloží doklady prokazující skutečnost, že obhospodařovatel fakticky překračuje či nepřekračuje rozhodný limit, například předložením údajů o celkovém objemu majetku ve správě obhospodařovatele, včetně jeho vyjádření, zda je, či není obhospodařovatelem přesahujícím rozhodný limit,

c) doklad prokazující vznik zahraničního investičního fondu a statut zahraničního investičního fondu nebo dokument srovnatelný se statutem a

d) přílohy v závislosti na zahraničním investičním fondu uvedeném v písmenu a) bodu 2, kterými jsou

1. dohoda podle § 316 odst. 2 písm. b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 316 odst. 1 zákona,

2. dohoda podle § 319 odst. 2 písm. a) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 319 odst. 1 zákona,

3. dohody podle § 319 odst. 2 písm. a) a § 322 odst. 2 písm. b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že takové dohody existují, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 322 odst. 1 zákona, nebo

4. dohody podle § 325 odst. 3 písm. a) a b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že takové dohody existují, jde-li o investice do zahraničního investičního fondu podle § 325 odst. 3 zákona.

§ 24

Zápis standardního fondu

[K § 511 odst. 1 ve spojení s § 597 písm. a) a b) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis fondu kolektivního investování jako standardního fondu do seznamů investičních fondů podle § 597 písm. a) nebo b) zákona jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. depozitáře a

3. standardního fondu,

b) skutečné sídlo standardního fondu, jedná-li se o investiční fond s právní osobností, a

c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) statut standardního fondu nebo jeho návrh,

b) potvrzení osoby, která bude depozitářem, že vytvořila předpoklady k plnění povinností podle zákona a z právního předpisu jej provádějícího,

c) doklady o splnění předpokladů podle § 248 odst. 1 zákona, jde-li o zápis standardního fondu, který má být podřízeným fondem,

d) doklady prokazující splnění požadavků podle § 511 odst. 1 písm. d) zákona a,

e) přílohy podle § 3 odst. 5 a 6, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním standardního fondu, o jehož zápis se žádá.

(3) Má-li být depozitářem investičního fondu osoba, která není zapsaná v seznamu depozitářů vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. d) zákona, jsou přílohami k žádosti rovněž údaje uvedené v § 29 odst. 1 písm. b) a odst. 2.

§ 25

Zápis údajů o podfondu standardního fondu

[K § 511 odst. 2 ve spojení s § 597 písm. a) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis údajů o podfondu standardního fondu do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a) zákona jsou

a) identifikační údaje žadatele a depozitáře,

b) označení podfondu podle § 166 zákona a

c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) statut podfondu nebo statut investičního fondu, je-li statut podfondu začleněn do statutu tohoto investičního fondu, nebo jejich návrhy,

b) potvrzení osoby, která bude depozitářem podfondu, že vytvořila předpoklady splnění povinností podle zákona a právního předpisu jej provádějícího z hlediska toho, že investiční fond může vytvářet podfondy,

c) doklady o splnění předpokladů podle § 248 odst. 1 zákona, jedná-li se o zápis údajů o podfondu, který má být podřízeným standardním fondem, a

d) doklady o splnění předpokladů podle § 511 odst. 2 písm. e) zákona.

(3) Má-li být depozitářem podfondu osoba, která není zapsaná v seznamu depozitářů vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. d) zákona, jsou přílohami k žádosti rovněž údaje uvedené v § 29 odst. 1 písm. b) a odst. 2.

§ 26

Zápis investičního fondu, který není samosprávným investičním fondem

[K § 513 odst. 1 a § 514 ve spojení § 597 písm. a) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis investičního fondu, který není samosprávným investičním fondem, do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a) zákona jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. osoby zapsané v seznamu podle § 596 písm. e) zákona, která v době podání žádosti spravuje majetek žadatele, je-li žadatelem již vzniklá právnická osoba,

3. individuálního statutárního orgánu žadatele,

4. depozitáře a

5. administrátora, pokud administraci investičního fondu neprovádí individuální statutární orgán žadatele podle bodu 3, který je nebo má být osobou oprávněnou obhospodařovat investiční fond, a

b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) společenská smlouva žadatele,

b) statut investičního fondu,

c) potvrzení depozitáře uvedeného v odstavci 1 písm. a) bodu 4, jehož obsahem je příslib uzavření depozitářské smlouvy a

d) doklad o oprávnění k podnikání, je-li žadatelem již vzniklá právnická osoba.

§ 27

Zápis do seznamu investičních fondů majících právní formu svěřenského fondu

[K § 597 písm. c) zákona]

Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu investičních fondů majících právní formu svěřenského fondu jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. depozitáře a

3. investičního fondu majícího právní formu svěřenského fondu a

b) přílohy, kterými jsou

1. statut svěřenského fondu a

2. smlouva o vytvoření svěřenského fondu podle § 148 odst. 1 zákona.

§ 28

Zápis do seznamů investičních fondů podle § 597 zákona

(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamů podle § 597 zákona v případech, na které se nevztahují § 23 až 27, jsou

a) označení předmětu zápisu podle § 597 písm. a) až d) zákona,

b) identifikační údaje žadatele,

c) identifikační údaje

1. obhospodařovatele, nejde-li o osobu uvedenou v písmenu b),

2. zapisovaného investičního fondu, nejde-li o osobu uvedenou v písmenu b),

3. depozitáře a

4. administrátora, pokud administraci investičního fondu neprovádí jeho obhospodařovatel,

d) typ a druh subjektu a právní forma investičního fondu, není-li to zřejmé z identifikačních údajů zapisovaného investičního fondu, a

e) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) doklad, ze kterého je zřejmé, že obhospodařovatel je oprávněn obhospodařovat fond, o jehož zápis se žádá,

b) povolení k činnosti nebo obdobný doklad, ze kterého je zřejmé, zda obhospodařovatel zapisovaného investičního fondu je či není oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nejde-li o obhospodařovatele s povolením uděleným Českou národní bankou,

c) statut investičního fondu nebo obdobný dokument,

d) doklad obdobný výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence týkající se zahraničního investičního fondu,

e) dokument obsahující informace pro investory se sídlem v České republice ve smyslu § 296 zákona a

f) přílohy uvedené v § 312 odst. 2 zákona, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 309 zákona.

§ 29

Zápis do seznamu depozitářů investičního fondu

[K § 510 ve spojení s § 596 písm. d) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu depozitářů investičního fondu podle § 596 písm. d) zákona jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) informace, zda žadatel hodlá vykonávat činnosti depozitáře pro standardní fond, speciální fond nebo fond kvalifikovaných investorů, a

c) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) doklad o oprávnění k podnikání,

b) povolení k činnosti, ze kterého vyplývá, že žadatel je oprávněn vykonávat činnost depozitáře nebo poskytovat investiční služby úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, pokud to nevyplývá z dokladu podle písmene a),

c) záměr žadatele ve vztahu k výkonu činností depozitáře a, je-li žadatelem osoba podléhající dohledu České národní banky, též předpokládané dopady výkonu činností depozitáře do obchodního plánu žadatele,

d) věcné a organizační předpoklady žadatele k zajištění činností depozitáře, zejména povinností souvisejících se zajištěním jednotlivých služeb, které má žadatel jako depozitář poskytovat,

e) životopis obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi

1. vedoucí osoby organizačního útvaru, do jehož kompetence spadá činnost depozitáře, je-li žadatel právnickou osobou, nebo

2. žadatele, je-li fyzickou osobou, a

3. dalších osob, které budou zabezpečovat činnosti depozitáře,

f) vnitřní předpisy upravující postupy k řízení a omezování střetu zájmů podle § 64 zákona a oddělení výkonu jiné činnosti od výkonu činnosti depozitáře podle § 65 zákona,

g) návrh smlouvy o pověření jiné osoby výkonem činností, pokud žadatel, který má být depozitářem investičního fondu, hodlá pověřit výkonem činností uvedených v § 71 odst. 1 zákona jinou osobu, a postupy pro kontrolu výkonu činností, kterými má být tato osoba pověřena, a

h) další doklady prokazující splnění předpokladů k plnění povinnosti depozitáře vyplývající ze zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie, pokud se tyto předpisy na depozitáře vztahují.

§ 30

Zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním

[K § 596 písm. e) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona, které jsou povinny se zapsat do seznamu podle § 596 písm. e) zákona, jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) informace o hodnotě majetku za každý svěřenský fond nebo obdobné zařízení, které žadatel spravuje nebo hodlá spravovat,

c) základní údaje o určené strategii podle § 598 odst. 2 zákona a

d) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohou k žádosti jsou

a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele,

b) seznam svěřenských fondů nebo obdobných zařízení, které žadatel spravuje nebo hodlá spravovat,

c) popis činnosti, ze kterého je zřejmé, že žadatel vykonává nebo hodlá vykonávat činnost, která naplňuje znaky správy majetku srovnatelné s obhospodařováním podle § 15 odst. 1 zákona a současně není jinou regulovanou činností, a

d) podrobnější informace o určené strategii podle odstavce 1 písm. c).

§ 31

Zápis do seznamů likvidátorů a nucených správců

[K § 596 písm. f) a g) zákona ve spojení s § 519 zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu osob, které mohou být jmenovány likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování s právní osobností a hlavního administrátora, a do seznamu osob, které mohou být jmenovány nuceným správcem investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, a fondu kolektivního investování s právní osobností jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) uvedení, zda jde o zápis do seznamu likvidátorů nebo o zápis do seznamu nucených správců, a

c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) životopis žadatele obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi,

b) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,

c) prohlášení o svéprávnosti a

d) doklad k posouzení důvěryhodnosti.

(3) V případě, že likvidátorem nebo nuceným správcem je zahraniční osoba, je přílohou žádosti rovněž oprávnění příslušného orgánu jiného členského státu působit jako likvidátor nebo nucený správce.

§ 32

Změna údajů zapsaných v seznamech

Náležitostmi žádosti o změnu údajů zapsaných v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 a 597 zákona jsou identifikační údaje žadatele a údaj, který má být v seznamu změněn.

ČÁST ŠESTÁ

ZMĚNY V OZNÁMENÍ O NABÍZENÍ INVESTIC V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, URČENÍ SROVNATELNOSTI ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU SE SPECIÁLNÍM FONDEM A POVOLENÍ PRO ÚČELY OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU A SVEŘENSKÉHO FONDU

§ 33

Změny v oznámení o nabízení investic v jiném členském státě

(K § 314 odst. 6 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o udělení souhlasu s každou podstatnou změnou ve skutečnostech uvedených v oznámení nebo jeho přílohách podle § 312 zákona jsou

a) identifikační údaje žadatele a

b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) skutečnosti uvedené v oznámení podle § 312 odst. 2 zákona, u nichž dochází ke změně, a

b) údaje a doklady podle § 314 odst. 5 zákona.

§ 34

Určení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem

(K § 297 odst. 4 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem jsou

a) identifikační údaje žadatele, kterým je obhospodařovatel tohoto fondu, s uvedením, zda je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, a zahraničního investičního fondu a

b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) dokument srovnatelný se statutem fondu,

b) aktuální výroční zpráva tohoto fondu,

c) dokument srovnatelný se společenskou smlouvou,

d) smlouva nebo její návrh podle § 306 odst. 1 zákona,

e) znění právních předpisů, kterými se řídí zahraniční investiční fond a jeho obhospodařovatel, administrátor a depozitář, v rozsahu potřebném pro posouzení srovnatelnosti, a základní popis probíhajících nebo připravovaných změn této úpravy,

f) analýza srovnatelnosti pravidel pro nabízení, obhospodařování, administraci, investování a ochranu majetku zahraničního investičního fondu s pravidly pro speciální fond; tato analýza zohlední vedle právních předpisů podstatných pro posouzení srovnatelnosti i další relevantní pravidla a obsahuje závěr o srovnatelnosti ve smyslu § 626 odst. 1 zákona a popis důvodů, proč žadatel považuje jednotlivá pravidla za srovnatelná, a

g) potvrzení příslušného orgánu dohledu jiného členského státu o rozsahu oprávnění obhospodařovatele a o tom, že obhospodařovatel je v souladu s požadavky stanovenými v článcích 6 až 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů19).

§ 35zrušeno

ČÁST SEDMÁ

POVOLENÍ K PŘEMĚNĚ

(K § 356 odst. 1, § 360 odst. 1, § 366 odst. 1, § 370 odst. 1, § 386 odst. 1, § 402 odst. 1, § 418 odst. 1, § 427 odst. 1, § 431 odst. 1, § 441 odst. 1 a § 449 odst. 1 zákona)

§ 36

Přeměna investiční společnosti

(K § 356 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení fúze nebo rozdělení investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování, nebo o povolení převodu jmění na společníka, jímž je investiční společnost, která obhospodařuje fond kolektivního investování, jsou

a) identifikační údaje žadatele,

b) uvedení typu přeměny a

c) přílohy podle odstavců 2 až 4.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o osobách zúčastněných na přeměně jsou

a) seznam osob zúčastněných na přeměně, včetně osob přeměnou vzniklých, a jejich identifikační údaje s uvedením, zda se jedná o nástupnickou osobu, zanikající osobu, rozdělovanou osobu nebo přejímající osobu, a

b) doklad o oprávnění k podnikání osob zúčastněných na přeměně.

(3) Přílohami obsahujícími informace o způsobu provedení přeměny jsou

a) projekt přeměny podle zákona upravujícího přeměny18) sepsaný ve formě notářského zápisu, ve znění uloženém ve sbírce listin obchodního rejstříku, který obsahuje dále

1. záměr a důvody přeměny,

2. změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti nástupnických nebo přejímajících osob, včetně zajištění dostatečné výše kapitálu,

3. časový a věcný harmonogram realizace přeměny, včetně plánu organizační, technicko-provozní a personální integrace nebo rozdělení osob zúčastněných na přeměně,

4. popis vlivu přeměny na výkon činností nástupnických nebo přejímajících osob,

5. návrh organizačního uspořádání nástupnické nebo přejímající osoby,

6. informace o tom, která z nástupnických nebo přejímajících osob bude obhospodařovat fondy kolektivního investování nebo majetek zákazníků obhospodařovaný zanikající nebo rozdělovanou osobou, a

7. informace o tom, která osoba bude po přeměně provádět administraci fondů kolektivního investování a vykonávat činnost depozitáře fondů kolektivního investování,

b) znalecká zpráva nebo zprávy o přezkoumání projektu přeměny vyhotovené podle zákona upravujícího přeměny, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,

c) znalecký posudek nebo posudky vyhotovené podle zákona upravujícího přeměny, pokud se vyžadují a nejsou-li součástí znalecké zprávy či zpráv,

d) finanční výkazy osob zúčastněných na přeměně a

e) konečné účetní závěrky osob zúčastněných na přeměně a zahajovací rozvaha nástupnických nebo přejímajících osob a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují, a mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují.

(4) Přílohami obsahujícími potřebné souhlasy a stanoviska jsou

a) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných osob o přeměně, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,

b) rozhodnutí valných hromad zúčastněných osob o přeměně,

c) informace o podání žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona nástupnickou nebo přejímající osobou, jde-li o osobu přeměnou vzniklou, nebo má-li dojít v souvislosti s přeměnou ke změně povolení k činnosti nástupnické nebo přejímající osoby,

d) souhlas podle § 515 zákona k výkonu funkce vedoucí osoby nebo osoby vykonávající funkci podle § 21 odst. 5 zákona v nástupnické nebo přejímající osobě a

e) souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na nástupnické nebo přejímající osobě nebo k jejímu ovládnutí podle § 520 zákona.

§ 37

Změna právní formy hlavního administrátora

(K § 360 odst. 1 zákona)

Náležitostmi žádosti o povolení změny právní formy hlavního administrátora jsou identifikační údaje žadatele a projekt změny právní formy podle zákona upravujícího přeměny sepsaný ve formě notářského zápisu ve znění uloženém ve sbírce listin obchodního rejstříku.

§ 38

Přeměna fondu kolektivního investování s právní osobností

(K § 366 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení fúze nebo rozdělení fondu kolektivního investování s právní osobností nebo o povolení převodu jmění na společníka, jímž je fond kolektivního investování s právní osobností, jsou

a) identifikační údaje žadatele a přeměňovaného fondu kolektivního investování,

b) uvedení typu přeměny a

c) přílohy podle odstavců 2 až 5.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o osobách zúčastněných na přeměně jsou

a) seznam osob zúčastněných na přeměně, včetně osob přeměnou vzniklých, a jejich identifikační údaje s uvedením, zda se jedná o zanikající osobu, nástupnickou osobu, rozdělovanou osobu nebo přejímající osobu,

b) doklad o oprávnění k podnikání osob zúčastněných na přeměně a

c) identifikační údaje obhospodařovatele, administrátora a depozitáře všech fondů kolektivního investování zúčastněných na přeměně.

(3) Přílohami obsahujícími informace o způsobu provedení přeměny a potřebné souhlasy a stanoviska jsou

a) přílohy uvedené v § 36 odst. 3 s výjimkou písmene a) bodu 6,

b) přílohy uvedené v § 36 odst. 4 s výjimkou písmene c),

c) informace o podání žádosti o povolení k činnosti nástupnického nebo přejímajícího fondu kolektivního investování, jde-li o samosprávný fond přeměnou vzniklý,

d) stanovisko depozitáře fondu kolektivního investování k přeměně ve vztahu ke každému fondu kolektivního investování zúčastněnému na přeměně obsahující prohlášení o výsledku ověření souladu údajů uvedených v projektu přeměny se zákonem, statutem a společenskou smlouvou fondů kolektivního investování zúčastněných na přeměně a

e) návrhy smluv mezi administrátorem, depozitářem a obhospodařovatelem a nástupnickým nebo přejímajícím fondem kolektivního investování s právní osobností, mají-li být uzavřeny.

(4) Účastní-li se přeměny fondy kolektivního investování s právní osobností, které jsou standardním fondem, nebo zahraniční investiční fondy s právní osobností srovnatelné se standardním fondem, jsou přílohami k žádosti

a) seznam členských států, ve kterých jsou fondy kolektivního investování nebo zahraniční investiční fondy, které mají být přeměnou zrušeny, oprávněny nabízet jimi vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry a

b) oznámení adresované České národní bance, ve kterých členských státech mají být investice do nástupnického fondu nabízeny, má-li být standardním fondem.

(5) V případě přeměny fondu kolektivního investování, který není samosprávným investičním fondem, mohou být přílohy podle § 36 odst. 4 písm. d) nahrazeny potvrzením obhospodařovatele, který bude majetek investičního fondu obhospodařovat, že vedoucí osoby investičního fondu jsou důvěryhodné a mají znalosti a zkušenosti potřebné pro vedení takového investičního fondu.

§ 39

Přeměna fondu kolektivního investování, který má právní formu akciové společnosti, na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem

(K § 370 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení přeměny fondu kolektivního investování, který má právní formu akciové společnosti, na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. přeměňovaného fondu,

3. obhospodařovatele přeměňovaného fondu a

4. depozitáře přeměňovaného fondu a

b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) návrh společenské smlouvy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem,

b) rozhodnutí valné hromady přeměňovaného fondu o změně druhu akcií,

c) souhlas všech akcionářů přeměňovaného fondu, jejichž akcie se po přeměně stanou zakladatelskými akciemi,

d) stanovisko obhospodařovatele k přeměně, jedná-li se o fond, který není samosprávným fondem kolektivního investování, a

e) stanovisko depozitáře přeměňovaného fondu k přeměně.

§ 40

Splynutí podílových fondů

(K § 386 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o splynutí fondů kolektivního investování, které mají právní formu podílových fondů, jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. přeměňovaného podílového fondu,

3. obhospodařovatele přeměňovaného podílového fondu a

4. depozitáře přeměňovaného podílového fondu,

b) uvedení způsobu splynutí podle § 382 odst. 1 zákona a

c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) rozhodnutí obhospodařovatele o splynutí podílových fondů,

b) dohoda o splynutí, pokud o splynutí rozhoduje více osob,

c) seznam a identifikační údaje podílových fondů nebo zahraničních investičních fondů srovnatelných se standardním fondem účastnících se splynutí, které mají být zrušeny, a identifikační údaje podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který má splynutím vzniknout,

d) projekt splynutí podle § 384 zákona,

e) doklad o schválení projektu splynutí všemi administrátory podílových fondů, které mají být splynutím zrušeny,

f) návrh sdělení o splynutí podle § 389 zákona, jde-li o podílový fond, který má být splynutím zrušen, a nejedná-li se o splynutí, při němž se zpracovává sdělení o splynutí, návrh oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu, jde-li o podílový fond, který má být zrušen,

g) stanovisko depozitáře podílového fondu ke splynutí ve vztahu ke každému podílovému fondu zúčastněného na splynutích, obsahující prohlášení o výsledku ověření souladu údajů uvedených v projektu přeměny se zákonem a statutem tohoto podílového fondu, který má splynutím vzniknout,

h) identifikační údaje obhospodařovatele, administrátora a depozitáře podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který má splynutím vzniknout,

i) návrhy smluv mezi administrátorem, depozitářem a obhospodařovatelem podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který má splynutím vzniknout, a

j) údaje o aktuální výši vlastního kapitálu obhospodařovatele, který má obhospodařovat podílový fond nebo zahraniční investiční fond srovnatelný se standardním fondem, který má splynutím vzniknout, a o aktuální hodnotě majetku investičních fondů obhospodařovaných tímto obhospodařovatelem.

(3) Účastní-li se přeměny podílové fondy, které jsou standardním fondem, nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem, a tyto fondy mají být splynutím zrušeny, jsou přílohami k žádosti

a) seznam členských států, ve kterých jsou tyto fondy oprávněny nabízet jimi vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, a

b) oznámení adresované České národní bance, ve kterých členských státech mají být nabízeny investice do fondu, který má splynutím vzniknout, má-li být standardním fondem.

§ 41

Sloučení podílových fondů

(K § 402 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o sloučení fondů kolektivního investování, které mají právní formu podílových fondů, jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. přeměňovaného podílového fondu,

3. obhospodařovatele přeměňovaného podílového fondu a

4. depozitáře přeměňovaného podílového fondu,

b) uvedení způsobu sloučení podle § 398 odst. 1 zákona a

c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) rozhodnutí obhospodařovatele o sloučení fondů,

b) návrh dohody o sloučení, pokud o sloučení rozhoduje více osob,

c) seznam a identifikační údaje podílových fondů nebo zahraničních investičních fondů srovnatelných se standardním fondem, které se účastní sloučení,

d) projekt sloučení podle § 400 zákona,

e) doklad o schválení projektu sloučení všemi administrátory podílových fondů zúčastněnými na sloučení,

f) návrh sdělení o sloučení podle § 405 zákona, jde-li o podílový fond, který má být sloučením zrušen,

g) stanovisko depozitáře podílového fondu ke sloučení ve vztahu ke každému podílovému fondu, jenž bude dotčen sloučením, obsahující prohlášení o výsledku ověření souladu údajů uvedených v projektu sloučení se zákonem a statutem tohoto podílového fondu,

h) identifikační údaje obhospodařovatele, administrátora a depozitáře přejímajícího podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem,

i) návrhy smluv mezi administrátorem, depozitářem a obhospodařovatelem přejímajícího podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem a

j) údaje o aktuální výši vlastního kapitálu obhospodařovatele, který má obhospodařovat přejímající podílový fond, nebo přejímající zahraniční investiční fond srovnatelný se standardním fondem, a aktuální hodnotě majetku investičních fondů obhospodařovaných tímto obhospodařovatelem.

(3) Účastní-li se přeměny podílové fondy, které jsou standardním fondem, nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem, a tyto fondy mají být sloučením zrušeny, jsou přílohami k žádosti

a) seznam členských států, ve kterých jsou tyto fondy oprávněny nabízet jimi vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, a

b) oznámení adresované České národní bance, ve kterých členských státech mají být investice do přejímajícího fondu nabízeny, má-li být standardním fondem.

§ 42

Přeměna podílového fondu na akciovou společnost

(K § 418 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení přeměny fondu kolektivního investování, který má právní formu podílového fondu, na akciovou společnost jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. přeměňovaného podílového fondu,

3. obhospodařovatele přeměňovaného podílového fondu,

4. depozitáře přeměňovaného podílového fondu a

5. osob, které mají upsat zakladatelské akcie, jde-li o přeměnu podílového fondu na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, a

b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) rozhodnutí obhospodařovatele o přeměně podílového fondu na akciovou společnost,

b) projekt přeměny podílového fondu na akciovou společnost podle § 416 zákona, doplněný o změny, ke kterým má dojít v plánu obchodní činnosti a organizaci akciové společnosti, která má přeměnou vzniknout, a časový a věcný harmonogram realizace přeměny,

c) aktuální výše vlastního kapitálu obhospodařovatele, který má obhospodařovat fond kolektivního investování vzniklý přeměnou, a aktuální výše hodnoty majetku investičních fondů obhospodařovaných tímto obhospodařovatelem,

d) společenská smlouva akciové společnosti vzniklé přeměnou s uvedením druhu akcií, jedná-li se o přeměnu na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem,

e) závazek obhospodařovatele upsat zakladatelské akcie budoucí společnosti s proměnným základním kapitálem, jedná-li se o přeměnu na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, a

f) stanovisko depozitáře přeměňovaného podílového fondu k přeměně.

§ 43

Přeměna uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond

(K § 427 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o přeměnu fondu kolektivního investování, který má právní formu uzavřeného podílového fondu, na fond kolektivního investování, který má právní formu otevřeného podílového fondu, jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. přeměňovaného podílového fondu,

3. obhospodařovatele přeměňovaného podílového fondu a

4. depozitáře přeměňovaného podílového fondu a

b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) doklad o rozhodnutí obhospodařovatele o přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond,

b) projekt přeměny s obsahem přiměřeným náležitostem podle § 416 zákona,

c) statut přeměněného podílového fondu, pokud se jedná o standardní fond, a

d) stanovisko depozitáře uzavřeného podílového fondu k přeměně.

§ 44

Přeměna speciálního fondu na standardní fond

(K § 431 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o přeměnu speciálního fondu na standardní fond jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. přeměňovaného speciálního fondu,

3. obhospodařovatele přeměňovaného speciálního fondu a

4. depozitáře přeměňovaného speciálního fondu a

b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) doklad o rozhodnutí obhospodařovatele o přeměně fondu nebo souhlas obhospodařovatele přeměňovaného fondu s přeměnou,

b) důvody pro přeměnu a pravděpodobné dopady na zájmy podílníků fondu,

c) statut přeměněného standardního fondu,

d) společenská smlouva přeměněného standardního fondu, jedná-li se o akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, a

e) stanovisko depozitáře přeměňovaného fondu k přeměně.

§ 45

Přeměna investičního fondu s právní osobností na zahraniční investiční fond s právní osobností

(K § 441 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o přeměnu investičního fondu, který je fondem kolektivního investování s právní osobností, na zahraniční investiční fond s právní osobností jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. přeměňovaného investičního fondu,

3. obhospodařovatele přeměňovaného investičního fondu a

4. depozitáře přeměňovaného investičního fondu a

b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) projekt přeměny s náležitostmi podle § 447 zákona,

b) dokument srovnatelný se statutem a dokument srovnatelný se společenskou smlouvou přeměněného fondu a

c) identifikační údaje obhospodařovatele, administrátora a depozitáře přeměněného fondu, pokud dochází v souvislosti s přeměnou ke změně těchto osob nebo nemá-li být přeměněný fond kolektivního investování samosprávným fondem.

§ 46

Přeměna fondu kolektivního investování bez právní osobnosti na zahraniční investiční fond bez právní osobnosti

(K § 449 odst. 1 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o přeměnu fondu kolektivního investování bez právní osobnosti na zahraniční investiční fond bez právní osobnosti jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. přeměňovaného fondu kolektivního investování,

3. obhospodařovatele přeměňovaného fondu kolektivního investování a

4. depozitáře přeměňovaného fondu kolektivního investování a

b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) rozhodnutí obhospodařovatele o přeměně,

b) projekt přeměny podle § 447 zákona,

c) doklad o přípustnosti přeměny podle práva cizího státu, který bude domovským státem přeměněného zahraničního investičního fondu,

d) identifikační údaje obhospodařovatele, administrátora a depozitáře přeměněného fondu, pokud dochází v souvislosti s přeměnou ke změně těchto osob,

e) údaj o aktuální výši vlastního kapitálu obhospodařovatele, který má obhospodařovat přeměněný fond, a o aktuální hodnotě majetku investičních fondů obhospodařovaných tímto obhospodařovatelem, nejde-li o stávajícího obhospodařovatele přeměňovaného fondu, a

f) stanovisko depozitáře přeměňovaného fondu kolektivního investování k přeměně.

ČÁST OSMÁ

ODNĚTÍ POVOLENÍ

§ 47

Odnětí povolení k činnosti

[K § 551 odst. 1 písm. d) zákona]

(1) Náležitostí žádosti o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti nebo zahraniční osobě podle § 481 zákona jsou

a) identifikační údaje žadatele a

b) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti o odnětí povolení jsou

a) rozhodnutí příslušného orgánu o ukončení činnosti, ke které je třeba povolení podle zákona včetně odůvodnění,

b) účetní závěrka žadatele sestavená k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,

c) seznam všech investičních fondů a zahraničních investičních fondů, jejichž obhospodařování a administraci žadatel ukončí v souvislosti s podáním žádosti o odnětí povolení,

d) doklady o

1. převedení investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu uvedeného v seznamu podle písmene c) do obhospodařování jiného obhospodařovatele nebo do provádění administrace jiného administrátora, nebo

2. sloučení nebo splynutí investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu uvedeného v seznamu podle písmene c) s investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem obhospodařovaným jiným obhospodařovatelem nebo administrovaným jiným administrátorem, nebo

3. likvidaci zrušeného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu uvedeného v seznamu podle písmene c),

e) seznam všech zákazníků, kterým žadatel poskytoval služby uvedené v § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona před podáním žádosti, ledaže ke skončení vykonávání uvedené činnosti zjevně nedošlo v souvislosti s přípravou na ukončení činnosti žadatele a závazky vůči takovým zákazníkům byly vypořádány nejméně 1 rok před podáním žádosti podle odstavce 1,

f) doklady o tom, že žadatel vypořádal své dluhy vůči zákazníkům uvedeným v seznamu podle písmene e), a

g) prohlášení žadatele, že ke dni podání žádosti podle odstavce 1 neobhospodařuje žádný investiční fond nebo zahraniční investiční fond a neprovádí administraci.

(3) Doklady o likvidaci majetku zrušeného investičního fondu podle odstavce 2 písm. d) bodu 3 jsou

a) zpráva o průběhu likvidace zrušeného investičního fondu obsahující údaje o zahájení likvidace, době a způsobu prodeje majetku v investičním fondu nebo zahraničním investičním fondu, údaje o výtěžku z prodeje tohoto majetku a o výtěžku z prodeje tohoto majetku po vypořádání pohledávek a dluhů vzniklých z obhospodařování majetku v investičním fondu nebo zahraničním investičním fondu a údaje o dni, kdy bylo skončeno vypořádání pohledávek a dluhů vzniklých z obhospodařování majetku v investičním fondu nebo zahraničním investičním fondu,

b) mimořádná účetní závěrka sestavená ke dni zrušení investičního fondu,

c) seznam pohledávek a dluhů vzniklých z obhospodařování majetku v investičním fondu, které měly být v rámci likvidace vypořádány, s údaji o jejich vypořádání,

d) seznam společníků nebo podílníků zrušeného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu s údaji o výplatě podílů poté, co byly vypořádány pohledávky a dluhy vzniklé z obhospodařování majetku v investičním fondu, a s údaji o podílech, které byly uloženy do soudní úschovy,

e) doklad o uložení podílů podle písmene d) do soudní úschovy nebo doklad, že nevyzvednuté podíly byly odevzdány státu v případě, kdy připadají státu, a

f) přehled a charakteristika stížností investorů adresovaných žadateli a přehled a charakteristika žalob v souvislosti s likvidací investičního fondu.

(4) Náležitostmi žádosti o odnětí povolení k činnosti samosprávného investičního fondu jsou identifikační údaje žadatele a přílohy uvedené v odstavci 2 písm. a) a b).

(5) Náležitostmi žádosti o odnětí povolení k činnosti hlavního administrátora jsou

a) identifikační údaje žadatele a

b) přílohy uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) a dále

1. seznam všech investičních fondů a zahraničních fondů, jimž žadatel prováděl administraci, a

2. prohlášení žadatele, že ke dni podání žádosti neprovádí administraci.

§ 48

Odnětí povolení k činnosti podle § 646 zákona

(1) V případě žádosti investiční společnosti uvedené v § 642 zákona, která obhospodařuje pouze speciální fond, který je fondem kvalifikovaných investorů, nebo srovnatelný zahraniční investiční fond o odnětí povolení k činnosti náležitostmi žádosti jsou

a) identifikační údaje žadatele a investičních fondů, které žadatel obhospodařuje, a

b) příloha obsahující informace a údaje k doložení, že žadatel nepřekračuje rozhodný limit.

(2) V případě žádosti investičního fondu uvedeného v § 643 odst. 2 zákona, jehož majetek nebude obhospodařován na základě smlouvy, o odnětí povolení k činnosti náležitostmi žádosti jsou

a) identifikační údaje žadatele a

b) příloha obsahující informace a údaje k doložení, že žadatel nepřekračuje rozhodný limit.

ČÁST DEVÁTÁ

ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ LIKVIDÁTORA

§ 49

(K § 346 odst. 2 zákona)

Náležitostmi žádosti o jmenování likvidátora podle § 346 odst. 2 zákona jsou

a) identifikační údaje žadatele a likvidátora, o jehož jmenování se žádá, a

b) přílohy, kterými jsou

1. rozhodnutí orgánu žadatele o zrušení společnosti s likvidací a o podání žádosti o jmenování likvidátora a

2. prohlášení žadatele, že osoba likvidátora splňuje předpoklady pro výkon funkce podle § 349 odst. 2 zákona.

ČÁST DESÁTÁ

FORMA A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

§ 50

(1) Žádosti včetně požadovaných příloh podle této vyhlášky se podávají v elektronické podobě

a) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky,

b) na elektronickou adresu podatelny České národní banky, nebo

c) prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(2) Přílohy k žádosti mají formát Portable Document Format (přípona pdf) nebo, není-li možné použít formát Portable Document Format (přípona pdf), v jiném datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku, který neumožňuje změnu obsahu.


ČÁST JEDENÁCTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 51

(1) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou, uvede žadatel tuto skutečnost v samostatné příloze k žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.

(2) Nevydává-li cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží

a) fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,

b) právnická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, ve kterém má právnická osoba sídlo, nebo státu, ve kterém má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku.

(3) Doklad podle odstavce 2 nesmí být starší než 3 měsíce.

(4) Žadatel nemusí předkládat údaje nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální podobě veřejně dostupné v informačních systémech veřejné správy.

§ 52

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 624 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

5) § 629 zákona č. 240/2013 Sb.

6) § 479 odst. 1 písm. d) zákona č. 240/2013 Sb.

7) § 20 zákona č. 240/2013 Sb.

8) § 22 odst. 2 písm. a) až i) zákona č. 240/2013 Sb.

9) § 241 odst. 1 nebo § 293 zákona č. 240/2013 Sb.

10) Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu.

11) Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání.

12) § 493 zákona č. 240/2013 Sb.

13) § 28 odst. 2 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 482 písm. d) zákona č. 240/2013 Sb.

15) § 47 zákona č. 240/2013 Sb.

16) § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 240/2013 Sb.

17) Směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010.

18) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

19) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010.

Přesunout nahoru