Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 246/2013 Sb.Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování

Částka 96/2013
Platnost od 19.08.2013
Účinnost od 19.08.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

246

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2013

o statutu fondu kolektivního investování

Česká národní banka stanoví podle § 220 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, (dále jen „zákon“):


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje požadavky na obsah a strukturu statutu fondu kolektivního investování (dále jen „statut“).

§ 2

Struktura statutu

(1) Statut se člení alespoň na 12 částí, které obsahují:

a) údaje o fondu kolektivního investování (§ 3),

b) údaje o obhospodařovateli fondu kolektivního investování (§ 4),

c) údaje o administrátorovi fondu kolektivního investování (§ 5),

d) údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti (§ 6),

e) údaje o depozitáři fondu kolektivního investování (§ 7),

f) investiční strategii (§ 8),

g) rizikový profil (§ 9),

h) údaje o historické výkonnosti (§ 10),

i) zásady pro hospodaření a údaje o výplatě podílů na zisku nebo výnosech (§ 11),

j) údaje o podílových listech nebo akciích vydávaných fondem kolektivního investování (§ 12),

k) údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku fondu kolektivního investování (§ 13 až 15) a

l) další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice (§ 16).

(2) Údaje vyžadované v § 16 lze uvést i v jiných částech statutu, pokud s nimi věcně souvisejí. Pokud jde o údaje uvedené v § 4 odst. 1 písm. g), h) a j), § 5 odst. 1 písm. h), i) a k), § 10 odst. 1, § 13 odst. 1, 3, 4 a 5, § 16 odst. 3 písm. d), e), f) a h) a § 19 odst. 4 písm. f), lze v příslušné části statutu odkázat na přílohu statutu, ve které je takový údaj uveden.

(3) Údaje vyžadované v § 17 až 21 se uvedou v části statutu podle odstavce 1, ke které podle svého obsahu náleží.

(4) Statut fondu kolektivního investování, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vytváří podfondy a tyto podfondy nemají samostatný statut, se podrobněji člení podle toho, zda jde o údaje, které nejsou společné pro všechny podfondy. Tyto údaje se uvedou ve vztahu k označenému podfondu

a) samostatně v příslušné části statutu, nebo

b) v samostatné části tvořené souborem příslušných částí statutu, které nejsou společné pro všechny podfondy.

(5) V případě, že se statut člení podle odstavce 4 písm. b), odstavce 1 až 3 se použijí přiměřeně.

ČÁST DRUHÁ

OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

§ 3

Fond kolektivního investování

[K § 220 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) Údaji o fondu kolektivního investování jsou

a) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo fondu, bylo-li přiděleno,

b) den vzniku fondu,

c) údaj o zápisu fondu do seznamu investičních fondů2) vedeného Českou národní bankou,

d) doba, na kterou je fond vytvořen nebo založen,

e) údaj, zda je fond standardním fondem nebo speciálním fondem,

f) údaj, zda jde o řídící fond nebo podřízený fond, a

g) historické údaje o statusových věcech, zejména předchozí obchodní firmy, názvy nebo jiná označení fondu, údaje o sloučení nebo splynutí, změnách obhospodařovatele fondu kolektivního investování nebo administrátora fondu kolektivního investování, datum přeměny speciálního fondu na standardní fond; v případě, že určitý historický údaj není obhospodařovateli fondu kolektivního investování nebo administrátorovi fondu kolektivního investování znám, nebo má pochybnost o správnosti takového údaje, uvede se vysvětlující dodatek.

(2) V případě fondu kolektivního investování, který je podílovým fondem, se dále uvedou údaje o tom, zda

a) jde o otevřený podílový fond nebo uzavřený podílový fond,

b) se zřizuje shromáždění podílníků; je-li zřizováno, uvedou se údaje o rozsahu jeho působnosti,

c) po uplynutí doby, na kterou byl uzavřený podílový fond vytvořen, vstoupí do likvidace, nebo se přemění na otevřený podílový fond nebo akciovou společnost s proměnným základním kapitálem a

d) má podílník v době trvání uzavřeného podílového fondu právo na odkoupení podílového listu na účet tohoto fondu v určených lhůtách, a vymezení časové lhůty, ve které bude uzavřený podílový fond podílové listy odkupovat3).

(3) Údaji o fondu kolektivního investování jsou výše základního kapitálu, jde-li o akciovou společnost, nebo výše zapisovaného základního kapitálu, jde-li o akciovou společnost s proměnným základním kapitálem.

(4) Údajem o fondu kolektivního investování, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která podle svých stanov může vytvářet podfondy, je také seznam vytvořených podfondů.

(5) Údaje o fondu kolektivního investování v případě samosprávného fondu kolektivního investování obsahují také údaje o rozhodnutí o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu vydaném Českou národní bankou, datum vydání, číslo jednací a den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a jeho pozdějších změn.

§ 4

Obhospodařovatel

[K § 220 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Údaji o obhospodařovateli fondu kolektivního investování, který není samosprávným fondem kolektivního investování, jsou

a) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) den vzniku obhospodařovatele,

c) údaj o zápisu do seznamu investičních společností nebo obhospodařovatelů se sídlem v cizím státě, kteří jsou oprávněni obhospodařovat investiční fondy,

d) výše základního kapitálu a údaj o jeho splacení,

e) údaj o rozhodnutí o povolení k činnosti zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí vydal, datum vydání, číslo jednací a den nabytí právní moci rozhodnutí a jeho pozdějších změn,

f) údaj o konsolidovaném celku4), do kterého je obhospodařovatel fondu kolektivního investování zahrnut,

g) seznam vedoucích osob nebo osob podle § 21 odst. 5 zákona s uvedením jejich funkcí,

h) údaje o funkcích, které vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona vykonávají mimo obhospodařovatele fondu kolektivního investování, pokud mají význam ve vztahu k činnosti obhospodařovatele fondu kolektivního investování, nebo obhospodařovaného fondu kolektivního investování,

i) údaje o předmětu podnikání5) a

j) seznam investičních fondů, které obhospodařovatel fondu kolektivního investování obhospodařuje.

(2) Údaji o obhospodařovateli fondu kolektivního investování, který je samosprávným fondem kolektivního investování, jsou údaje podle odstavce 1 písm. f) až h) společně s vysvětlením, že obhospodařovatelem tohoto fondu je fond sám.

§ 5

Administrátor

[K § 220 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Údaji o administrátorovi fondu kolektivního investování, neprovádí-li administraci fondu kolektivního investování jeho obhospodařovatel, jsou

a) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) den vzniku administrátora,

c) údaj o zápisu do seznamu hlavních administrátorů nebo administrátorů se sídlem v cizím státě, kteří jsou oprávněni provádět administraci investičních fondů,

d) údaje o rozhodnutí o povolení k činnosti zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí vydal, datum vydání, číslo jednací a den nabytí právní moci rozhodnutí a jeho pozdějších změn,

e) popis rozsahu hlavních činností, které administrátor fondu kolektivního investování pro fond kolektivního investování vykonává6),

f) údaje o konsolidačním celku, do kterého je administrátor fondu kolektivního investování zahrnut,

g) výše základního kapitálu a údaj o splacení základního kapitálu,

h) seznam vedoucích osob nebo osob podle § 21 odst. 5 zákona s uvedením jejich funkcí,

i) údaje o funkcích, které vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona vykonávají mimo administrátora fondu kolektivního investování, pokud mají význam ve vztahu k činnosti administrátora fondu kolektivního investování nebo fondu kolektivního investování, jehož administraci provádí,

j) údaje o předmětu podnikání a

k) seznam investičních fondů, jejichž administraci administrátor fondu kolektivního investování provádí.

(2) Pokud administraci fondu kolektivního investování provádí jeho obhospodařovatel, uvede se tato skutečnost, a dále údaje podle odstavce 1 písm. e).

§ 6

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti

[K § 220 odst. 1 písm. j) zákona]

(1) Údaji o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování fondu kolektivního investování7), jsou

a) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo pověřeného, bylo-li přiděleno,

b) informace, jaká část majetku fondu kolektivního investování bude pověřeným spravována, a

c) označení činností, které pověřený pro fond kolektivního investování vykonává, jejich rozsah a bližší označení věci patřící do majetku fondu kolektivního investování, jejíž správou se taková osoba pověřuje.

(2) Údaji o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace fondu kolektivního investování8), jsou

a) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo pověřeného, bylo-li přiděleno, a

b) označení činností významných pro fond kolektivního investování, které pověřený vykonává, a jejich rozsah.

§ 7

Depozitář

[K § 220 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Údaji o depozitáři fondu kolektivního investování jsou

a) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) údaj o zápisu do seznamu depozitářů investičních fondů,

c) popis základních činností depozitáře fondu kolektivního investování a jeho povinností vůči fondu kolektivního investování včetně vymezení jeho odpovědnosti zejména za opatrování investičních nástrojů v majetku fondu kolektivního investování, úschovu majetku fondu kolektivního investování a evidenci o majetku fondu kolektivního investování, a to i v případě, kdy depozitář pověřil jiného výkonem této činnosti,

d) popis jiných činností, které depozitář fondu kolektivního investování vykonává pro fond kolektivního investování9), a

e) údaje o konsolidačním celku, do kterého je depozitář fondu kolektivního investování zahrnut.

(2) Pověřil-li depozitář fondu kolektivního investování jiného, údaji o depozitáři fondu kolektivního investování jsou také

a) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo pověřeného, bylo-li přiděleno,

b) označení činností podle § 71 odst. 1 zákona, které pověřený vykonává, jejich rozsah a

c) označení hlavních nebo jiných významných činností, které pověřený vykonává.

§ 8

Investiční strategie

[K § 220 odst. 1 písm. c) zákona]

Tato část statutu obsahuje investiční strategii fondu kolektivního investování podle § 93 odst. 3 zákona a údaje o investování a technikách k obhospodařování podle § 215 zákona.

§ 9

Rizikový profil

[K § 220 odst. 1 písm. d) zákona]

(1) Rizikový profil fondu kolektivního investování vychází z poměru rizika a výnosů u dané investice a je vyjádřen především syntetickým ukazatelem. Pro způsob prezentování syntetického ukazatele a náležitosti slovního vysvětlení platí obdobně článek 8 a příloha č. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů10) (dále jen „nařízení Komise“).

(2) Rizikový profil fondu kolektivního investování obsahuje upozornění, že hodnota investice může klesat i stoupat a že není vždy zaručena návratnost původně investované částky.

(3) Rizikový profil v závislosti na zvolené investiční strategii fondu kolektivního investování obsahuje dále popis všech podstatných rizik, která jsou s ní spojena, a to zejména úvěrového rizika, rizika nedostatečné likvidity, rizika vypořádání, tržního rizika, operačního rizika a rizika koncentrace.

(4) Pokud obhospodařovatel fondu kolektivního investování používá techniky k obhospodařování tohoto fondu, uvedou se též informace o rizicích souvisejících s použitím těchto technik a jejich vlivu na výkonnost fondu.

(5) Pokud fond kolektivního investování kopíruje složení indexu akcií nebo dluhopisů nebo jiného indexu nebo sleduje jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se popis rizik vyplývajících ze zvoleného způsobu kopírování nebo sledování.

§ 10

Historická výkonnost

[K § 220 odst. 1 písm. e) zákona]

(1) Údaje o historické výkonnosti fondu kolektivního investování se zobrazují ve sloupcovém diagramu.

(2) Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty fondového kapitálu fondu kolektivního investování a z předpokladu, že veškeré výnosy fondu kolektivního investování byly znovu investovány.

(3) Pro způsob prezentování sloupcového diagramu, doplňující upozornění a případné použití simulovaných hodnot historické výkonnosti se použijí obdobně články 15 až 19 a příloha č. 3 nařízení Komise10).

§ 11

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech

[K § 220 odst. 1 písm. f) a g) zákona]

(1) Zásady pro hospodaření fondu kolektivního investování obsahují zejména

a) vymezení účetního období fondu kolektivního investování,

b) informaci, zda schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku fondu kolektivního investování a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření tohoto fondu náleží do působnosti statutárního nebo dozorčího orgánu obhospodařovatele tohoto fondu11),

c) pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů12) a

d) způsob použití zisku nebo výnosů z hospodaření fondu, zejména zda budou vypláceny nebo znovu investovány.

(2) Pokud fond kolektivního investování vyplácí podíl na zisku nebo výnosech, uvede údaje o jejich výplatě, které obsahují

a) rozhodný den pro výplatu podílů na zisku nebo výnosech,

b) lhůtu pro výplatu podílů na zisku nebo výnosech,

c) způsob, jakým budou podíly na zisku nebo výnosech vypláceny,

d) dobu, ve které se promlčuje nárok na výplatu podílů na zisku nebo výnosech, a

e) informace, zda je vyplácena záloha na zisk podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona, včetně určení podmínek, za kterých je takové vyplácení možné, a uvedení způsobu vyplácení této zálohy.

(3) Vydává-li fond kolektivního investování podílové listy se zvláštními právy nebo různé druhy akcií, uvede také podrobné informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech vyplývajících z podílových listů se zvláštními právy nebo z různých druhů akcií.

§ 12

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování

[K § 220 odst. 1 písm. h) zákona]

(1) Údaji o podílových listech nebo akciích vydávaných fondem kolektivního investování jsou

a) informace, zda jde o

1. podílové listy nebo akcie a

2. cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry,

b) informace, zda se jedná o podílové listy nebo akcie přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu13), nebo přijaté k obchodování v mnohostranném obchodním systému14), anebo zda je jejich cena uveřejňována prostřednictvím evropského regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému, a označení těchto trhů nebo mnohostranných obchodních systémů,

c) jmenovitá hodnota podílového listu nebo akcie, je-li stanovena, nebo informace, že se jedná o podílové listy nebo akcie bez jmenovité hodnoty,

d) měna, v níž je jmenovitá hodnota podílových listů nebo akcií vyjádřena,

e) identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci podílových listů nebo akcií (ISIN), je-li přiděleno,

f) obchodní firma, název nebo jiné označení osoby, která eviduje zaknihované podílové listy nebo akcie, a stručný popis způsobu této evidence a

g) popis zvláštních práv spojených s podílovými listy nebo akciemi.

(2) Fond kolektivního investování, který je otevřeným podílovým fondem nebo akciovou společností s proměnným základním kapitálem, kromě údajů podle odstavce 1 uvede

a) způsob určení a lhůtu pro výpočet aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie včetně výpočtu k určení poměru fondového kapitálu připadajícího na podílové listy se zvláštními právy nebo na různé druhy investičních akcií při výpočtu aktuální hodnoty15),

b) upozornění, že administrátor fondu kolektivního investování bude vydávat podílové listy nebo investiční akcie za částku podle § 130 odst. 2 zákona, pokud administrátor fondu kolektivního investování hodlá podle tohoto ustanovení postupovat,

c) místo a četnost uveřejňování aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie,

d) postupy a podmínky vydávání podílových listů nebo investičních akcií, zejména určení rozhodného dne, minimální částky nebo množství podílových listů nebo investičních akcií při vydání, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu nebo investiční akcie, termíny pro vypořádání žádostí o vydání podílových listů nebo investičních akcií, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků,

e) postupy a podmínky pro odkupování podílových listů nebo investičních akcií, zejména lhůty pro odkoupení, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu nebo investiční akcie, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků,

f) důvody, pro které může být odkupování pozastaveno, a

g) místo vydávání a odkupování podílových listů nebo investičních akcií.

(3) Fond kolektivního investování, který je akciovou společností a nejde o akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, kromě údajů podle odstavce 1 uvede

a) popis postupu při úpisu akcií s údaji o lhůtách pro upisování, včetně případné možnosti ukončit předčasně upisování nebo krátit uskutečněné upisování,

b) označení místa, kde se akcie upisují, případně také informace o osobách, které poskytují služby související s upisováním akcií, a

c) postup při zvyšování základního kapitálu akciové společnosti.

Poplatky a náklady

[K § 220 odst. 1 písm. i) zákona]

§ 13

(1) Údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku fondu kolektivního investování se uvedou ve formě tabulky podle přílohy č. 1 a následujících požadavků:

a) srážka, přirážka nebo poplatek vyjadřují nejvyšší hodnotu úplaty16), kterou lze investorovi účtovat v souvislosti s uskutečněním nebo ukončením jeho investice,

b) celková nákladovost17) vyjadřuje celkovou výši nákladů hrazených z majetku fondu kolektivního investování v průběhu účetního období a

c) je-li poplatek uveden v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list nebo jednu akcii fondu kolektivního investování (dále jen „výkonnostní poplatek“), vyjadřuje celkovou výši úplaty, kterou lze hradit z majetku fondu v případě, že výkonnost tohoto fondu přesáhne určený ukazatel (benchmark), s nímž je výkonnost srovnávána.

(2) Výše poplatků podle odstavce 1 písm. a) a c) se uvede v procentním vyjádření spolu se základem, ze kterého výpočet vychází.

(3) Celková nákladovost podle odstavce 1 písm. b) se uvede za předchozí účetní období v procentním vyjádření ve formě ukazatele celkové nákladovosti. Ukazatel celkové nákladovosti fondu (TER) se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech a ziscích nebo ztrátách fondu kolektivního investování, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji.

(4) Pokud fond kolektivního investování investuje alespoň 10 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů jiných investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů (dále jen „cílové fondy“), je celková nákladovost uvedena v procentním vyjádření pomocí syntetického ukazatele celkové nákladovosti (syntetický TER). Syntetický TER se rovná součtu vlastního TER a TER každého z cílových fondů v poměru odpovídajícím podílu investice do cílového fondu na fondovém kapitálu, přičemž procentní vyjádření poměru srážek, přirážek a poplatků cílových fondů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu se v tomto případě započítávají do TER cílových fondů. Pokud cílový fond nezveřejňuje vlastní TER, pro účely výpočtu syntetického TER se jeho výše odhadne. Syntetický TER se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených fondem kolektivního investování se doplní o vysvětlení, ze kterého je zřejmé, co hradí investor přímo a co je hrazeno z majetku fondu kolektivního investování a jaká je výše všech poplatků a nákladů. Z vysvětlení musí být dále zřejmé, že poplatky a náklady fondu kolektivního investování slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.

§ 14

Údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku fondu kolektivního investování dále obsahují

a) způsob určení a výše úplaty obhospodařovateli fondu kolektivního investování,

b) způsob určení a výše úplaty administrátorovi fondu kolektivního investování,

c) způsob určení a výše úplaty depozitáři fondu kolektivního investování,

d) způsob určení a výše úplaty osobě, která byla pověřena výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování fondu kolektivního investování nebo administraci fondu kolektivního investování, pokud k takovému pověření dochází a pokud je úplata hrazena z majetku tohoto fondu, a

e) přehled dalších nákladů hrazených z majetku fondu kolektivního investování, které nejsou zahrnuty v úplatách podle písmen a) až d).

§ 15

(1) Jedná-li se o fond kolektivního investování, který

a) účtuje paušální poplatek zahrnující veškeré poplatky účtované investorům, uvede se paušální poplatek v tabulce podle přílohy č. 1,

b) určí maximální účtovatelnou výši poplatku, uvede se maximální účtovatelná výše poplatku v tabulce podle přílohy č. 1, pokud se zároveň obhospodařovatel fondu kolektivního investování zaváže tuto výši dodržet a uhradit jakékoli další náklady.

(2) Nelze-li určit výši celkové nákladovosti podle § 13 odst. 1 písm. b) jinak, určí se kvalifikovaným odhadem. V takovém případě se údaj o odhadu doplní o upozornění, že výše celkové nákladovosti představuje pouze odhad, a o informaci, kde a kdy se může investor se skutečnou výší celkové nákladovosti seznámit.

(3) Jsou-li podílníkům téhož podílového fondu18) nebo vlastníkům akcií19) stanoveny rozdílné srážky, přirážky nebo poplatky v souvislosti s obhospodařováním fondu kolektivního investování v závislosti na objemu počáteční investice, délky doby držení podílového listu nebo akcie, nebo jiných určených objektivních kritérií, uvedou se informace o této skutečnosti. Výše srážky, přirážky nebo poplatku, včetně vysvětlení použitého kritéria, se uvede v tabulce podle přílohy č. 1.

§ 16

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice

[K § 220 odst. 1 písm. k) zákona]

(1) Dalšími údaji nezbytnými pro investory k zasvěcenému posouzení investice jsou zejména údaje o statutu a doplňující údaje o fondu kolektivního investování.

(2) Údaji o statutu jsou

a) pravidla pro aktualizaci statutu a způsob uveřejňování statutu a jeho změn, ledaže jsou tyto informace uvedeny ve stanovách akciové společnosti, které se přikládají ke statutu,

b) upozornění, že vedle statutu se uveřejňuje také sdělení klíčových informací a že údaje v něm uvedené musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu,

c) označení orgánu obhospodařovatele fondu kolektivního investování, do jehož působnosti náleží schvalování statutu a jeho změn, a

d) datum podpisu platného znění statutu statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, s uvedením jeho jména, příjmení a funkce, kterou u obhospodařovatele fondu kolektivního investování vykonává.

(3) Doplňujícími údaji o fondu kolektivního investování jsou

a) označení fondu kolektivního investování podle druhu majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění fondu kolektivního investování, například fond akciový, fond dluhopisový, krátkodobý fond peněžního trhu, fond peněžního trhu nebo fond smíšený, pokud je takové označení obvykle užívané,

b) charakteristika typického investora, pro kterého je fond kolektivního investování určen, a to zejména z hlediska vztahu investora k rizikům spojeným s investováním do fondu, požadované úrovně jeho zkušeností s investováním na kapitálovém trhu a z hlediska přibližné doby, po kterou by měla být investice držena, aby investor mohl dosáhnout očekávaného výnosu,

c) stručné vysvětlení způsobu rozhodování o investicích do majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění fondu,

d) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo auditora20), bylo-li přiděleno,

e) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo hlavního podpůrce, bylo-li přiděleno,

f) informace o osobě, jejíž název nebo příznačný prvek pro název je s jejím souhlasem obsažen v označení podílového fondu nebo podfondu vytvořeného akciovou společností s proměnným základním kapitálem včetně popisu rozsahu pravomocí a způsobu jejich uplatnění, které z toho plynou,

g) údaje o podmínkách, za kterých může být rozhodnuto o likvidaci nebo přeměně podílového fondu nebo akciové společnosti, včetně lhůty, v jaké budou investoři o tomto záměru informováni, a postupu při zrušení nebo přeměně,

h) kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace (adresa, telefon, e-mailová adresa, adresa internetových stránek),

i) základní údaje o daňovém režimu, který se vztahuje na fond kolektivního investování, držbu a převod podílových listů nebo akcií tohoto fondu, včetně upozornění, že režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné, a že v případě, kdy si investor není jistý ohledně režimu zdanění týkajícího se tohoto investora, by měl vyhledat odbornou radu,

j) způsob a četnost uveřejňování zpráv o výsledcích hospodaření fondu,

k) údaje o České národní bance jako orgánu dohledu fondu kolektivního investování a

l) upozornění investorům, že povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby podle § 481 zákona nebo hlavního administrátora, výkon dohledu a předchozí souhlas ke změně statutu standardního fondu Českou národní bankou nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti fondu kolektivního investování, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu, obhospodařovatelem fondu kolektivního investování, administrátorem fondu kolektivního investování, depozitářem fondu kolektivního investování nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

ČÁST TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

§ 17

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu

Zvláštními náležitostmi statutu speciálního fondu jsou údaje uvedené v § 241 odst. 1 písm. b), c), e), f), k) a t) zákona.

§ 18

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu

(1) V případě podřízeného fondu se v části investiční strategie uvedou také tyto údaje

a) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo řídícího fondu, bylo-li přiděleno,

b) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo obhospodařovatele řídícího fondu, bylo-li přiděleno,

c) domovský stát řídícího fondu,

d) rozsah, v jakém podřízený fond investuje svůj majetek do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných řídícím fondem, a

e) popis investiční strategie řídícího fondu doplněný o informace, zda výkonnost podřízeného fondu bude obdobná výkonnosti řídícího fondu nebo zda a jak se bude lišit.

(2) Údaje o rizikovém profilu podřízeného fondu obsahují dále

a) rizikový profil řídícího fondu a vysvětlení rizikového profilu podřízeného fondu v souvislosti s jeho odlišností od rizikového profilu řídícího fondu, pokud se liší v jakémkoli podstatném směru, a

b) vysvětlení mechanismu nákupu a prodeje cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných řídícím fondem.

(3) Údaje o historické výkonnosti podřízeného fondu jsou doplněny údaji o historické výkonnosti řídícího fondu, pokud podřízený fond uvádí údaje o historické výkonnosti svého řídícího fondu jako určitý index nebo ukazatel (benchmark).

(4) Pokud podřízený fond vznikl později než řídící fond, je historická výkonnost podřízeného fondu za roky před tím, než začal existovat, nahrazena dosavadní výkonností řídícího fondu (simulovaná výkonnost), za podmínky, že podřízený fond může investovat pouze do cenných papírů vydávaných řídícím fondem a vysoce likvidního majetku, nebo charakteristika podřízeného fondu se podstatně neliší od charakteristiky řídícího fondu.

(5) Pokud podřízený fond má údaje o své historické výkonnosti z doby před tím, než začal investovat jako podřízený fond, pak fond zachycuje své údaje o historické výkonnosti za všechna účetní období v podobě sloupcového diagramu podle § 10 a vyznačí v něm, kdy začal investovat jako podřízený fond.

(6) Údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených fondem kolektivního investování podřízeného fondu obsahují rovněž údaje o nákladech, které jsou hrazeny z majetku podřízeného fondu z důvodu jeho investice do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných řídícím fondem. Srážky, přirážky, poplatky a emisní ážio účtované tímto řídícím fondem a jeho celková nákladovost se zahrnou do výpočtu výše celkové nákladovosti podřízeného fondu.

(7) Dalšími údaji nezbytnými pro investory k zasvěcenému posouzení investice, které se týkají podřízeného fondu, jsou

a) stručný popis organizačního uspořádání řídícího fondu a informace o tom, kde lze získat statut řídícího fondu,

b) popis daňových dopadů investování do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných řídícím fondem pro podřízený fond,

c) shrnutí dohody obhospodařovatelů a administrátorů podřízeného fondu a řídícího fondu a

d) způsob, jakým mohou investoři obdržet podrobnější informace o řídícím fondu a o dohodě obhospodařovatelů a administrátorů podřízeného fondu a řídícího fondu.

§ 19

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí

(1) Údaje o rizicích spojených s investicemi speciálního fondu investujícího do nemovitostí nebo účasti v nemovitostních společnostech (fond nemovitostí) nejsou vyjádřeny pomocí syntetického ukazatele podle § 9 odst. 1, ale obsahují upozornění na rizika spojená s jinými majetkovými hodnotami, než jsou nemovitosti nebo účasti v nemovitostních společnostech, a upozornění na rizika spojená zejména

a) se stavebními závadami nebo ekologickými zátěžemi nemovitosti,

b) s výpadkem plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí,

c) s neschopností fondu nemovitostí splácet přijaté úvěry, závazky ze stavebních smluv či hradit náklady na údržbu a provoz budov,

d) s rizikem živelních škod na nemovitostech v portfoliu fondu,

e) s nabytím zahraniční nemovitosti, zejména politickou, ekonomickou nebo právní nestabilitou,

f) s možností selhání nemovitostní společnosti, ve které má fond účast, nebo s nesplácením úvěrů a půjček poskytnutých fondem nemovitostní společnosti,

g) s povinností prodat majetkovou hodnotu fondu z důvodů nesplnění podmínek spojených s jeho držením21),

h) s možností pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů22) nebo investičních akcií23) až na 2 roky,

i) s možností nižší likvidity nemovitosti nabyté za účelem jejího dalšího prodeje, nebo

j) s chybným oceněním nemovitosti nebo účasti v nemovitostní společnosti znalcem nebo členy výboru odborníků.

(2) Zásady pro hospodaření fondu nemovitostí ve vztahu k nemovitostem obsahují

a) pravidla pro nabývání a prodej nemovitostí, zejména podmínky, za kterých lze nabýt nemovitost zatíženou zástavním právem, věcným břemenem, předkupním právem jako právem věcným a užívacím právem, a postup určení ceny nemovitosti, pokud se ceny určené posudky znalců nebo členů výboru odborníků liší,

b) podmínky, za kterých lze

1. prodat nemovitost, která byla nabyta za účelem jejího provozování,

2. provozovat nemovitost, která byla nabyta za účelem jejího dalšího prodeje,

c) pravidla provozování nemovitostí v majetku fondu nemovitostí, zejména pravidla pro náklady spojené s udržováním či zlepšováním jejich stavu,

d) podmínky, za kterých lze nemovitost v majetku fondu nemovitostí zatížit zástavním právem, věcným břemenem, předkupním právem jako právem věcným a užívacím právem třetí osoby, a

e) v případě nemovitostí nacházejících se na území jiného státu zejména

1. zásady pro nabývání, provozování a prodej nemovitostí na území tohoto státu, stanovené s ohledem na možná rizika,

2. informace o ochraně investic včetně zpětného vývozu kapitálu a jeho výnosů a

3. vymezení způsobu, jakým depozitář fondu nemovitostí bude vůči takovým nemovitostem vykonávat svá práva a povinnosti.

(3) Zásady pro hospodaření fondu nemovitostí ve vztahu k účasti na nemovitostních společnostech obsahují

a) podmínky, za kterých lze nabýt nebo držet účast na nemovitostní společnosti,

b) pravidla pro zabezpečení splnění podmínek podle písmene a), včetně zabezpečení plnění povinností depozitáře fondu nemovitostí, a

c) podmínky, za nichž fond nemovitostí může nabýt účast na nemovitostní společnosti, která hodlá do svého majetku pořizovat nemovitost zatíženou právy podle odstavce 2 písm. a), nebo již takovou nemovitost ve svém majetku má.

(4) Zásady pro hospodaření fondu nemovitostí ve vztahu k oceňování majetku obsahují

a) pravidla pro výběr znalce obhospodařovatelem fondu nemovitostí a informace o pravidlech pro výběr znalce depozitářem fondu nemovitostí,

b) pravidla pro odměňování znalců,

c) pravidla pro zřízení výboru odborníků, výběru jeho členů, trvání a pozbývání členství,

d) pravidla činnosti výboru odborníků v rozsahu požadavků podle § 269 zákona,

e) pravidla odměňování členů výboru odborníků,

f) seznam členů výboru odborníků, den vzniku jejich funkce a údaje o jejich odborné způsobilosti a zkušenostech s určováním hodnoty nemovitostí a údaj o tom, který ze členů je určen depozitářem fondu nemovitostí,

g) pravidla pro případ, že výbor odborníků nebo depozitář fondu nemovitostí doporučí fondu, aby zajistil nové ocenění nemovitosti jedním nezávislým znalcem, nebo Česká národní banka nařídí zajistit takové ocenění, včetně lhůty, ve které bude provedeno nové ocenění nemovitosti,

h) pravidla postupu při oceňování, pokud se změní účel, za kterým byla nemovitost nabyta, a

i) informace o osobách vykonávajících ve prospěch fondu nemovitostí práva společníka v nemovitostních společnostech a pravidla pro výběr těchto osob.

(5) Dalšími náležitostmi statutu fondu nemovitostí jsou

a) lhůty pro podání žádosti o odkup podílových listů nebo akcií fondu nemovitostí,

b) zvláštní lhůta pro pozastavení vydávání a odkupování podílových listů nebo akcií fondu nemovitostí podle § 136 odst. 2 zákona, pokud fond nemovitostí tuto lhůtu určí,

c) informace o osobách, které pro fond nemovitostí zajišťují zcela nebo zčásti provozování nemovitostí, a pravidla pro výběr těchto osob a

d) informace o osobách, které se pro fond nemovitostí podílejí na nabývání nemovitostí nebo účasti v nemovitostních společnostech, a pravidla pro výběr těchto osob.

§ 20

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů

(1) Rizikový profil fondu, který investuje více než 49 % svého majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem (fond fondů), obsahuje také

a) popis rizik plynoucích z investování do cílového fondu, pokud tato rizika mají nebo mohou mít podstatný vliv na fond fondů jako celek, a

b) popis rizika souvisejícího s kumulací poplatků z důvodu investování do cílového fondu.

(2) Informace o celkové nákladovosti fondu fondů podle § 13 odst. 1 písm. b) obsahují rovněž údaje o nákladech, které jsou hrazeny z majetku fondu fondů z důvodu jeho investice do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů cílového fondu. Srážky, přirážky, poplatky a emisní ážio, účtované na účet cílového fondu, a jeho celková nákladovost, se zahrnou do výpočtu výše celkové nákladovosti fondu fondů.

§ 21

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu

(1) Obhospodařovatel fondu kolektivního investování, který investorům ke stanovenému dni splatnosti vyplácí peněžité plnění na základě určeného výpočtu v závislosti na výnosnosti, změnách cen nebo jiných podmínek, které se vztahují k investičním nástrojům, indexům, referenčním portfoliím nebo investičním fondům s podobnou charakteristikou (strukturovaný fond), uvede v části týkající se investiční strategie podrobnosti o stanoveném výpočtu.

(2) Statut strukturovaného fondu namísto údajů o historické výkonnosti obsahuje příklady ilustrující nejméně tři scénáře výkonnosti fondu, a to pozitivní, neutrální a negativní; pro způsob prezentování scénáře výkonnosti fondu a náležitosti slovního vysvětlení platí obdobně článek 36 nařízení Komise10).


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 246/2013 Sb.

Struktura prezentace poplatků a nákladů

[K § 13]

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice
(Jde o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.)
Vstupní poplatek (přirážka)%
Výstupní poplatek (srážka)%
Náklady hrazené z majetku fondu kolektivního investování v průběhu roku
Celková nákladovost%
Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek%

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 246/2013 Sb.

Vzorec výpočtu syntetického TER

[K § 13]

vzorec výpočtu syntetického TER
TERF = provozní náklady/FK (%)
FK = průměrná měsíční hodnota fondového kapitálu fondu kolektivního investování (Kč)
TERCFi = ukazatel TER i-tého investičního fondu, pokud je uveřejňován (%)
wi = podíl (váha) investice do i-tého investičního fondu na fondovém kapitálu fondu kolektivního investování
K = počet investičních fondů
CCFin = uhrazené přirážky investičních fondů (Kč)
CCFout = uhrazené srážky investičních fondů (Kč)

Poznámky pod čarou

1) Čl. 63 odst. 1 a články 69 – 72 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění).
Čl. 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010.

2) § 597 písm. a) nebo b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

3) § 146 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb.

4) § 22a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 410/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.

5) § 11 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb.

6) § 38 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb.

7) § 23 a 24 zákona č. 240/2013 Sb.

8) § 51 a 52 zákona č. 240/2013 Sb.

9) § 65 zákona č. 240/2013 Sb.

10) Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory, a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek.

11) § 212 zákona č. 240/2013 Sb.

12) § 194 až 202 zákona č. 240/2013 Sb.

13) § 59 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 420/2011 Sb.

14) § 69 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 420/2011 Sb.

15) § 190 odst. 4 a § 191 odst. 5 zákona č. 240/2013 Sb.

16) Čl. 10 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 583/2010.

17) Čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení Komise (EU) č. 583/2010.

18) § 120 a § 167 odst. 1 věta třetí zákona č. 240/2013 Sb.

19) § 276 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

20) § 2 písm. e) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

21) § 63 odst. 4 a 5 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.

22) § 136 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb.

23) § 163 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb.

Přesunout nahoru