Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 245/2013 Sb.Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu

Částka 96/2013
Platnost od 19.08.2013
Účinnost od 19.08.2013
Zrušeno k 17.03.2016 (240/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

245

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2013

o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu

Česká národní banka stanoví podle § 670 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje požadavky na kvalitativní kritéria plnění povinnosti depozitáře standardního fondu (dále jen „depozitář“) při kontrole

a) stavu majetku standardního fondu, který nelze mít v opatrování podle § 669 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“) nebo v úschově podle § 669 písm. b) zákona,

b) vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo investičních akcií vydávaných standardním fondem,

c) výpočtu aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie vydávané standardním fondem,

d) oceňování majetku a dluhů standardního fondu,

e) vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách,

f) používání výnosů plynoucích pro standardní fond a

g) nabývání a zcizování majetku standardního fondu.

§ 2

Kontrola stavu majetku standardního fondu

(K § 670 odst. 3 zákona)

(1) Depozitář přiměřeně hodnotě a povaze kontrolovaného majetku, který nelze mít v opatrování podle § 669 písm. a) zákona nebo v úschově podle § 669 písm. b) zákona, kontroluje jeho stav, a to alespoň tak, že

a) průběžně ověřuje stav v evidenci, kde je kontrolovaný majetek veden, a

b) porovnává informace od obhospodařovatele standardního fondu, jehož je depozitářem, s informacemi z vlastních evidencí.

(2) Pokud na základě informací získaných podle odstavce 1 nemůže depozitář spolehlivě zjistit aktuální stav majetku, alespoň jednou ročně ověřuje stav majetku kontrolou na místě nebo jiným vhodným postupem; tímto způsobem ověří stav majetku vždy, když mohou být z jakéhokoliv důvodu pochyby o správnosti nebo úplnosti informací poskytovaných obhospodařovatelem standardního fondu.

§ 3

Kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo investičních akcií vydávaných standardním fondem

[K § 670 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Depozitář provádí kontrolu při vydávání podílových listů a investičních akcií vydávaných standardním fondem alespoň tím, že za každý den, kdy došlo k vydání podílového listu nebo investiční akcie, ověřuje, zda se počet

a) podílových listů vydaných podílovým fondem rovná podílu celkové částky, jež za ně byla uhrazena na peněžní účet podílového fondu, který pro tento fond zřídil nebo vede depozitář, a aktuální hodnoty podílového listu vyhlášené k rozhodnému dni určenému ve statutu; přitom zohlední případnou přirážku podle statutu podílového fondu, nebo

b) investičních akcií vydaných samosprávným investičním fondem, který je standardním fondem, (dále jen „samosprávný standardní fond“) rovná podílu celkové částky, jež byla připsána za účelem vydání těchto akcií na peněžní účet samosprávného standardního fondu, který pro tento fond zřídil nebo vede depozitář, a stanoveného emisního kurzu investiční akcie.

(2) Při kontrole podle odstavce 1 vezme depozitář v úvahu přirážky a emisní ážio alespoň z hlediska, zda celková připsaná částka zohledňuje nejméně nejnižší přirážku nebo ážio a nejvíce nejvyšší přirážku nebo ážio možné podle statutu standardního fondu nebo podle rozhodnutí valné hromady samosprávného standardního fondu1).

(3) Kontrolu při vydávání podílových listů podílového fondu může depozitář místo postupu podle odstavce 1 písm. a) provádět tak, že kontroluje, zda byl jednotlivým podílníkům vydán počet podílových listů odpovídající částce připsané za tyto podílové listy na účet fondu; ustanovení § 8 odst. 2 se použije obdobně.

(4) Depozitář provádí kontrolu odkupování podílových listů nebo investičních akcií tak, že za každý den, kdy došlo k odkoupení podílového listu nebo investiční akcie, ověřuje, zda jednotlivé platby z tohoto důvodu provedené z peněžního účtu standardního fondu odpovídají částkám, které se rovnají aktuální hodnotě podílového listu nebo investiční akcie vyhlášené ke dni, ke kterému administrátor standardního fondu obdržel žádost podílníka nebo akcionáře o odkoupení podílového listu nebo investiční akcie, vynásobené počtem podílových listů a investičních akcií, které byly odkoupeny; přitom zohlední i srážku, pokud je uvedena ve statutu; ustanovení § 8 odst. 2 se použije obdobně.

(5) Depozitář na základě podkladů od administrátora standardního fondu alespoň jednou měsíčně zkontroluje, zda odkoupené podílové listy nebo investiční akcie, které odkoupením zanikly, byly zneplatněny či v evidenci zrušeny.

§ 4

Kontrola výpočtu aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie vydávaného standardním fondem

[K § 670 odst. 1 písm. b) a c) zákona]

(1) Depozitář provádí kontrolu výpočtu aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie vždy před uveřejněním této hodnoty2) tak, že ověří správnost údajů o této hodnotě předložených obhospodařovatelem standardního fondu. Součástí kontroly výpočtu aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie je kontrola postupu při oceňování majetku a dluhů standardního fondu.

(2) Ověření správnosti údajů o aktuální hodnotě podílového listu nebo investiční akcie provede depozitář na základě údajů ze zdrojů nezávislých na obhospodařovateli standardního fondu, kterých kvalifikovaní investoři při své činnosti obvykle používají. Pokud takové zdroje neexistují, vychází depozitář z podkladů obhospodařovatele standardního fondu; v případě zjevných nedostatků podkladů depozitář přezkoumá správnost použitých dat a postupů. K ověření lze použít také posudek znalce podle § 266 odst. 1 zákona.

§ 5

Kontrola vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách

[K § 670 odst. 1 písm. d) zákona]

Depozitář kontroluje vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách tak, že následující pracovní den po uplynutí obvyklé lhůty zjišťuje, zda přijatá protiplnění odpovídají údajům o obchodech s majetkem standardního fondu.

§ 6

Kontrola použití výnosů plynoucích pro standardní fond

[K § 670 odst. 1 písm. e) zákona]

(1) Depozitář kontroluje použití výnosů plynoucích pro standardní fond předtím, než dojde k jejich rozdělení z majetku standardního fondu.

(2) Pokud standardní fond vyplácí podíly na zisku nebo zálohu na výplatu podílu na zisku, kontroluje depozitář, zda celková výplata peněžních prostředků podílníkům nebo vlastníkům investičních akcií odpovídá výši zisku nebo zálohy na zisk určeným k rozdělení a právům spojeným s podílovými listy nebo investičními akciemi vyplývajícími ze statutu, jichž se výplata týká.

Kontrola nabývání a zcizování majetku standardního fondu

[K § 670 odst. 1 písm. f) zákona]

§ 7

(1) Depozitář provádí kontrolu příkazů obhospodařovatele standardního fondu k nakládání s majetkovými hodnotami, které jsou nabyty do majetku standardního fondu (dále jen „kontrola příkazu“), a to v rozsahu a způsobem podle odstavců 2 až 5 a § 8 odst. 2 a v termínech stanovených v § 8.

(2) Jde-li o příkaz k nabytí majetkové hodnoty do majetku standardního fondu, depozitář v rámci kontroly příkazu provede

a) kontrolu, zda jsou do majetku standardního fondu nabývány pouze druhy majetkových hodnot přípustné podle nařízení vlády upravujícího investování investičních fondů a techniky k jejich obhospodařování3) (dále jen „nařízení vlády“) a statutu; není-li druh majetkové hodnoty zjevný, provede se kontrola též na základě rozboru dokumentace týkající se příslušné majetkové hodnoty,

b) kontrolu dodržování investičních limitů podle nařízení vlády a statutu porovnáním stanovených a určených limitů s posledními dostupnými údaji o majetku standardního fondu ke dni, kdy byl příkaz podáván.

(3) Jde-li o příkaz k nabytí nebo zcizení majetkové hodnoty, depozitář v rámci kontroly příkazu provede kontrolu vynaložení odborné péče obhospodařovatele standardního fondu při určení ceny a dalších podmínek obchodu, ledaže jde o anonymní obchod uzavíraný na trhu podle § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády. Tato kontrola se provede zejména přezkumem analýzy, kterou obhospodařovatel standardního fondu doloží nabytí nebo zcizení majetkové hodnoty za nejlepších podmínek4). Předmětem přezkumu jsou, úměrně charakteru kontrolovaného obchodu, alespoň cena, potenciální výnos z daného obchodu, skutečnost, zda byl obchod sjednán za podmínek výhodnějších nebo obdobných ve srovnání s jinou protistranou (porovnání konkurenčních nabídek), a posouzení kvality protistrany (bonita a důvěryhodnost protistrany).

(4) Jde-li o příkaz týkající se technik k obhospodařování standardního fondu, depozitář v rámci kontroly příkazu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek obchodu; tato kontrola se provede alespoň přezkumem analýzy podmínek daného obchodu podle odstavce 3 a ověřením dodržení pravidel pro používání technik k obhospodařování standardního fondu5).

(5) Jde-li o příkaz k platbám z majetku standardního fondu neuvedený v odstavcích 2 až 4, depozitář v rámci kontroly příkazu ověří vynaložení odborné péče, zejména, zda důvody, které vedou investiční společnost nebo samosprávný standardní fond k podání příkazu, jsou opodstatněné. Kontrola opodstatněnosti příkazu k platbám včetně vynaložení odborné péče se provádí v míře závislé na účelu platby, její výši a tom, zda se jedná o platbu jednorázovou nebo pravidelně se opakující.

(6) V rámci kontroly nabývání a zcizování majetku standardního fondu postupuje depozitář tak, že, pokud to právní řád, kterým se nakládání s majetkem řídí, umožňuje, depozitář dohodne s obhospodařovatelem standardního fondu v souladu s § 668 odst. 2 písm. e) zákona taková pravidla, aby nebylo možné s majetkem standardního fondu bez souhlasu depozitáře platně nakládat.

§ 8

(1) Depozitář provede kontrolu příkazu před provedením platby nebo jiným vypořádáním obchodu na základě tohoto příkazu. Po provedení platby nebo jiném vypořádání obchodu lze kontrolu příkazu provést pouze v případech, kdy

a) částka, na kterou příkaz zní, nepřesáhne 500000 Kč, a to až do doby, kdy souhrnná denní hodnota takových plateb dosáhne 0,1 % hodnoty majetku standardního fondu, nebo

b) předmětem obchodu jsou majetkové hodnoty uvedené v § 3 odst. 1 písm. a), § 6 a 11 nařízení vlády a

1. způsob obchodování na trhu podle § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády vylučuje vypořádání obchodu později než v den následující po podání příkazu, nebo

2. depozitář se na základě kontroly u obhospodařovatele standardního fondu nebo jiné osoby obhospodařující majetek standardního fondu podle § 23 až 26 zákona uskutečněné po dohodě s těmito osobami v průběhu posledních 12 měsíců ujistil, že řídicí a kontrolní systém této osoby zabezpečuje dostatečnou kontrolu dodržování zákona, statutu, depozitářské smlouvy a smlouvy o obhospodařování.

(2) Kontrolu příkazů podle odstavce 1 písm. a) lze provádět formou kontrol reprezentativního vzorku plateb do 30 dnů od skončení týdne, v němž k zadání příkazu došlo. Reprezentativní vzorek plateb depozitář vybere za aktuální období, které nepřesáhne 30 dnů.

(3) Pokud depozitář provádí kontrolu příkazu k provedení platby zadaného prostřednictvím systému elektronického bankovnictví před jeho provedením, příkaz současně spoluautorizuje. To neplatí u plateb zadávaných prostřednictvím automatizovaných vypořádacích systémů.

§ 9

Depozitář alespoň jednou měsíčně zkontroluje, zda byly po vypořádání majetkové hodnoty nabyty v souladu s poskytnutými seznamy uzavřených obchodů; pro tyto účely depozitář s obhospodařovatelem standardního fondu v souladu s § 668 odst. 2 písm. e) zákona dohodne taková pravidla, aby mu obhospodařovatel standardního fondu, který obhospodařuje více investičních fondů, každý den předal seznam uzavřených obchodů na jejich účet v daný den, a to v členění podle jednotlivých fondů.

§ 10

Depozitář provádí kontrolu dodržování

a) limitů vztahujících se k majetku standardního fondu alespoň jednou měsíčně, a to do 15 dnů od skončení předchozího měsíce, podle posledních dostupných údajů,

b) limitů vztahujících se k emitentu cenných papírů v majetku standardního fondu, a to na základě posledních dostupných informací o základním kapitálu emitenta nebo počtu hlasovacích práv spojených s akciemi emitenta, nejméně však jednou za čtvrtletí, v případě emitenta podílových listů nejméně jednou za půl roku, a

c) ostatních limitů podle nařízení vlády a statutu přiměřeně povaze limitu; splnění požadavků na kvalitu investičního nástroje nebo jeho emitenta je nutné kontrolovat nejen při sjednání obchodu s daným investičním nástrojem, ale i po dobu držení daného investičního nástroje, a to minimálně jednou za čtvrtletí.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

2) § 239 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

3) Část druhá nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.

4) § 22 odst. 3 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb.

5) Hlava II části druhé nařízení vlády č. 243/2013 Sb.

Přesunout nahoru