Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 22/2013 Sb.Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Částka 10/2013
Platnost od 30.01.2013
Účinnost od 30.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

VYHLÁŠKA

ze dne 23. ledna 2013

o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5a odst. 7, § 5c odst. 7, § 8b odst. 4 a 7, § 12d odst. 8, § 12f odst. 5, § 14b odst. 4, § 15d odst. 7, § 15e odst. 3, § 26 odst. 2 a § 26a odst. 3 písm. d) zákona:


ČÁST PRVNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚSEKU OCHRANY ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2)

a) obsah a rozsah kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat,

b) obsah a rozsah kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení a způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, vzor osvědčení o způsobilosti,

c) obsah a rozsah odborného kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel, a to jak pro obecný kurz vztahující se na přepravu všech druhů zvířat, tak pro specializovaný kurz vztahující se pouze na přepravu některých druhů zvířat, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, složení zkušební komise, průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení ve formě průkazu a jeho vzor,

d) obsah a rozsah kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání a vzor osvědčení,

e) obsah a rozsah kurzu k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, vzor osvědčení o způsobilosti k péči o prasata,

f) rozsah odborných znalostí nezbytných pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, obsah odborného kurzu pro získání této odborné způsobilosti, složení zkušební komise, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, průběh zkoušky, vzor osvědčení,

g) obsah a rozsah kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů, obsah a rozsah kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, složení zkušební komise, průběh zkoušky, vzor osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů, a vzor osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat,

h) obsah a rozsah kurzu odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů, obsah a rozsah kurzu odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, složení zkušební komise, průběh zkoušky, vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů, vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat,

i) obsah a rozsah odborného kurzu pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, složení zkušební komise, průběh zkoušky a vzor osvědčení.

(2) Tato vyhláška dále zapracovává příslušné předpisy Evropské unie3) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie4)

a) obsah školení a způsob potvrzení o absolvování školení zaměstnanců dopravce nebo provozovatele sběrného střediska a

b) vzor pokynů a poučení o péči o prasata.

§ 2

Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách

(1) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách se uskutečňuje v rozsahu 4 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením drůbeže, králíků a zajíců na jatkách se uskutečňuje v rozsahu 3 výukových hodin teoretické výuky.

(3) Obsahem kurzu podle odstavců 1 a 2 jsou

a) ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu vydaných a vybrané části právních předpisů, které se vztahují k porážení zvířat, v rozsahu nezbytném pro úkony související s porážením zvířat, zejména veterinárního zákona, trestního zákoníku,

b) ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování a souvisejících činnostech5) vztahující se k vykonávané činnosti,

c) poznatky o chování, utrpení, vědomí, citlivosti a stresu zvířat,

d) praktické aspekty manipulace se zvířaty a jejich znehybňování,

e) znalost pokynů od výrobců pro druhy znehybňovacích zařízení používaných k mechanickému znehybnění.

(4) Vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat

(1) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat se uskutečňuje v rozsahu 4 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a) ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu vydaných a vybrané části právních předpisů, které se vztahují k usmrcování zvířat, v rozsahu nezbytném pro usmrcování zvířat a související úkony, zejména veterinárního zákona, trestního zákoníku,

b) ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování a souvisejících činnostech5) vztahující se k vykonávané činnosti,

c) poznatky o chování, utrpení, vědomí, citlivosti a stresu zvířat,

d) praktické aspekty manipulace se zvířaty a jejich znehybňování,

e) praktické aspekty metod omračování a znalost pokynů od výrobců pro používané druhy omračovacích zařízení,

f) náhradní metody omračování nebo usmrcování,

g) základní údržba a čištění omračovacích a usmrcovacích zařízení,

h) kontrola účinnosti omráčení a nepřítomnosti známek života.

(3) Vzor osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Požadavky na kvalifikaci lektorů na úseku ochrany zvířat při usmrcování

(1) Lektor v kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat podle § 2 odst. 1 musí doložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let,

b) vysokoškolské vzdělání veterinárního směru a nejméně 3 roky praxe na jatkách, nebo

c) vysokoškolské vzdělání veterinárního směru a nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele předmětů, které se týkají porážení zvířat.

(2) Lektor v kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat pro porážení drůbeže, králíků a zajíců podle § 2 odst. 2 musí doložit

a) kvalifikaci uvedenou v odstavci 1, nebo

b) nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou veterinárního směru nebo v oboru technologie zpracování masa nebo chovatelství a nejméně 3 roky praxe na jatkách při porážení drůbeže, králíků nebo zajíců.

(3) Lektor v kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat podle § 3 musí doložit

a) kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 písm. a),

b) vysokoškolské vzdělání veterinárního směru nebo chovatelství, nebo

c) nejméně úplné středoškolské vzdělání veterinárního směru a nejméně 3 roky praxe při usmrcování kožešinových zvířat.

§ 5

Společné ustanovení pro kurzy na úseku ochrany zvířat při usmrcování

(1) Součástí kurzů uvedených v § 2 a 3 není manipulace se zvířaty.

(2) Kurzy uvedené v § 2 a 3 nelze spojovat do jednoho kurzu.

§ 6

Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s hospodářskou činností

(1) Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s hospodářskou činností se uskutečňuje v rozsahu 8 výukových hodin teoretické výuky a 4 výukových hodin praktického cvičení se zvířaty.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou vedle požadavků vymezených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností6) dále

a) základní právní předpisy o ochraně zvířat a zajištění jejich pohody během přepravy, veterinární podmínky přepravy podle jiných právních předpisů7),

b) příčiny a projevy stresu zvířat, rozpoznání zdravého zvířete, způsoby usmrcení zvířat,

c) zásady šetrného nakládání se zvířaty, technika a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty,

d) zásady čistění a desinfekce dopravních prostředků.

(3) Lektor v kurzu podle odstavce 1 musí doložit

a) kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona,

b) nejméně středoškolské vzdělání veterinárního směru nebo v oblasti zemědělství se zaměřením na chov zvířat a osvědčení o kvalifikaci dopravce získané tímto kurzem, nebo

c) praxi v činnosti v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let.

(4) Vzor osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata v souvislosti s hospodářskou činností ve formě průkazu je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso

(1) Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso se uskutečňuje v rozsahu 6 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a) právní předpisy upravující ochranu a chov kuřat chovaných na maso8),

b) fyziologické vlastnosti, zejména potřeby krmení a pití, chování zvířat a pojem stresu,

c) praktické aspekty šetrného zacházení s kuřaty chovanými na maso a jejich chytání, nakládání a přepravy,

d) rozpoznání zdravého kuřete chovaného na maso a jeho onemocnění, poskytování první pomoci kuřatům chovaným na maso,

e) péče o kuřata chovaná na maso v mimořádných situacích, utracení a porážka v mimořádných situacích,

f) preventivní opatření pro biologickou bezpečnost.

(3) Lektor v kurzu podle odstavce 1 musí doložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let,

b) nejméně 3 roky praxe v chovu kuřat chovaných na maso a prokázat, že se prokazatelně seznámil s metodami chovu kuřat chovaných na maso a s podmínkami jejich ochrany,

c) vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství, nebo

d) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských nebo veterinárních předmětů na střední nebo vysoké škole s akreditovaným studijním programem v oblasti veterinářství nebo chovatelství.

(4) Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

Kurz k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata

(1) Kurz k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata se uskutečňuje v rozsahu 6 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a) právní předpisy upravující ochranu a chov prasat, zejména zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení9),

b) fyziologické vlastnosti, zejména potřeby krmení a napájení, chování zvířat a pojem stresu,

c) praktické aspekty šetrného zacházení s prasaty a jejich chytání, nakládání a přepravy,

d) rozpoznání zdravého zvířete a onemocnění zvířat, poskytování první pomoci prasatům,

e) péče o prasata v mimořádných situacích, utracení a porážka v mimořádných situacích.

(3) Lektor v kurzu podle odstavce 1 musí doložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let,

b) nejméně 3 roky praxe v chovu prasat a prokázat, že se prokazatelně seznámil s metodami chovu prasat a s podmínkami jejich ochrany,

c) vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo veterinárního směru, nebo

d) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských nebo veterinárních předmětů na střední nebo vysoké škole s akreditovaným studijním programem v oblasti veterinářství nebo chovatelství.

(4) Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o prasata je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9

Odborný kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata

(1) Odborný kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata se uskutečňuje v rozsahu 30 výukových hodin teoretické výuky a 5 výukových hodin praktické výuky. Při praktické výuce se provádí seznámení se s podmínkami chovu a péče o handicapovaná zvířata, a to v záchranné stanici schválené podle předpisů na ochranu přírody a krajiny10) nebo v zoologické zahradě, která chová zástupce evropské fauny, které jsou zároveň uživatelem pokusných zvířat, jemuž bylo Ministerstvem zemědělství uděleno oprávnění k používání pokusných zvířat za účelem vyššího vzdělávání nebo odborné přípravy za účelem získání, udržení nebo zlepšení odborných znalostí. Praktická výuka, při které nejsou používána handicapovaná zvířata, se může provádět také v jiném zařízení, jemuž bylo Ministerstvem zemědělství uděleno oprávnění k používání pokusných zvířat za účelem vyššího vzdělávání nebo odborné přípravy za účelem získání, udržení nebo zlepšení odborných znalostí. K praktické výuce se nesmí používat dočasně handicapovaná zvířata.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a) ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu vydaných a vybrané části právních předpisů, které se vztahují k odchytu, chovu a vypouštění handicapovaných zvířat do jejich přirozeného prostředí, v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, zejména zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o myslivosti, veterinárního zákona, zákona o zoologických zahradách, zákona o obchodování s ohroženými druhy, trestního zákoníku, vybrané části právních předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat,

b) problematika chovu handicapovaných zvířat, včetně základních znalostí výživy, anatomie, fyziologie a etologie těchto zvířat,

c) rozpoznání zdravého zvířete a onemocnění zvířat, poskytování první pomoci handicapovaným zvířatům a povolené způsoby usmrcování handicapovaných zvířat,

d) znalosti techniky odchytu,

e) zásady zřizování, provozu a kontrol záchranných stanic,

f) rozpoznávání druhů volně žijících zvířat, které se běžně vyskytují na území České republiky.

(3) Lektor v kurzu podle odstavce 1 musí doložit a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nebo na Ministerstvu životního prostředí nejméně po dobu 3 let,

b) nejméně 3 roky praxe v péči o handicapovaná zvířata, prokázat, že se seznámil s metodami péče o handicapovaná zvířata a s podmínkami jejich ochrany, a nejméně střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v oborech vzdělání zemědělství a lesnictví nebo veterinářství a veterinární prevence,

c) vysokoškolské vzdělání v oblasti biologie se zaměřením na zvířata, nebo

d) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských, zoologických nebo veterinárních předmětů na střední nebo vysoké škole s akreditovaným studijním programem v oblasti veterinářství nebo chovatelství.

(4) Na závěr kurzu podle odstavce 1 se k ověření získaných odborných znalostí provádí zkouška formou písemného testu a písemné poznávací zkoušky. Písemný test připravuje Ministerstvo zemědělství a obsahuje 30 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Na vypracování písemného testu se stanoví doba 45 minut. Písemný test vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Písemná poznávací zkouška obsahuje určení 30 druhů volně žijících zvířat, která se běžně vyskytují ve volné přírodě na území České republiky. Pro písemnou poznávací zkoušku mohou být použity fotografie, kresby nebo preparáty určovaných druhů volně žijících zvířat. Na vypracování písemné poznávací zkoušky se stanoví doba 45 minut. Písemnou poznávací zkoušku vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů v písemném testu a zároveň správné určení nejméně 80 procent z celkového počtu určovaných druhů volně žijících zvířat při písemné poznávací zkoušce. Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl.

(5) Vzor osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10

Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů

(1) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů se uskutečňuje v rozsahu 35 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a) ustanovení zákona a prováděcích právních předpisů k němu vydaných,

b) další právní předpisy České republiky týkající se získávání a chovu zvířat, péče o ně a jejich používání pro vědecké účely, zejména veterinární zákon, trestní zákoník, právní předpisy upravující způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o myslivosti a zákon o rybářství,

c) ustanovení předpisů Evropské unie a mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy na úseku ochrany zvířat proti týrání, které upravují ochranu pokusných zvířat11),

d) etické otázky týkající se vztahu člověka a pokusných zvířat, přirozené hodnoty života a argumentů pro a proti používání pokusných zvířat pro vědecké účely,

e) základní biologie a příslušná druhově specifická biologie ve vztahu k anatomii, fyziologickým znakům, chovu, genetice a genetickým změnám pokusných zvířat,

f) etologie pokusných zvířat, chov a úprava prostředí,

g) druhově specifické metody zacházení s pokusnými zvířaty,

h) péče o zdraví pokusných zvířat a hygiena,

i) uznání druhově specifického strachu, bolesti a utrpení většiny běžných druhů pokusných zvířat,

j) znecitlivění, metody snižující bolest a usmrcování pokusných zvířat,

k) používání hledisek humánního zacházení s pokusnými zvířaty,

l) požadavek nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení s nimi,

m) návrh pokusů a projektů pokusů,

n) vedení, evidence, statistika, archivace a ochrana údajů souvisejících s chovem a použitím pokusných zvířat,

o) výživa pokusných zvířat,

p) specifika pokusů na hospodářských zvířatech a volně žijících zvířatech mimo zařízení uživatele pokusných zvířat, včetně odchytu volně žijících zvířat.

(3) Účastník kurzu podle odstavce 1 doloží školicímu pracovišti odpovídající vzdělání stanovené v § 15d odst. 3 zákona. Za tímto účelem přiloží k přihlášce do tohoto kurzu kopii dokladu o dosaženém vzdělání.

(4) Pro držitele platného osvědčení o odborné způsobilosti k řízení, provádění a kontrole pokusů na zvířatech vydaného do 31. prosince 2012 se kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů uskutečňuje v rozsahu 10 výukových hodin teoretické výuky a obsahem kurzu jsou zejména základní otázky a změny v oblastech uvedených v odstavci 2.

(5) Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 11

Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů

(1) Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů se uskutečňuje v rozsahu 6 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou zejména základní otázky a změny v oblastech uvedených v § 10 odst. 2.

(3) Vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(4) Účastník kurzu podle odstavce 1 doloží školicímu pracovišti, že je držitelem osvědčení uvedeného v § 15d odst. 3 nebo v § 15e odst. 1 zákona. Za tímto účelem přiloží k přihlášce do tohoto kurzu kopii uvedeného osvědčení.

§ 12

Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat

(1) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat se uskutečňuje v rozsahu 35 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a) ustanovení zákona a prováděcích právních předpisů k němu vydaných,

b) další právní předpisy České republiky týkající se získávání a chovu zvířat, péče o ně a jejich používání pro vědecké účely, zejména veterinární zákon, trestní zákoník, právní předpisy upravující způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o myslivosti a zákon o rybářství,

c) ustanovení předpisů Evropské unie a mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy na úseku ochrany zvířat proti týrání, které upravují ochranu pokusných zvířat11),

d) etické otázky týkající se vztahu člověka a pokusných zvířat, přirozené hodnoty života a argumentů pro a proti používání pokusných zvířat pro vědecké účely,

e) základní biologie a příslušná druhově specifická biologie ve vztahu k anatomii, fyziologickým znakům, chovu, genetice a genetickým změnám pokusných zvířat,

f) etologie pokusných zvířat, chov a úprava prostředí,

g) druhově specifické metody zacházení s pokusnými zvířaty,

h) péče o zdraví pokusných zvířat a hygiena,

i) uznání druhově specifického strachu, bolesti a utrpení většiny běžných druhů pokusných zvířat,

j) znecitlivění, metody snižující bolest a usmrcování pokusných zvířat,

k) používání hledisek humánního zacházení s pokusnými zvířaty,

l) požadavek nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení s nimi,

m) vedení, evidence, statistika, archivace a ochrana údajů souvisejících s chovem a použitím pokusných zvířat,

n) výživa pokusných zvířat,

o) odchyt volně žijících zvířat.

(3) Pro držitele platného osvědčení o odborné způsobilosti pro laboranty, techniky a ošetřovatele vydaného do 31. prosince 2012 se kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat uskutečňuje v rozsahu 10 výukových hodin teoretické výuky a obsahem kurzu jsou zejména základní otázky a změny v oblastech uvedených v odstavci 2.

(4) Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 13

Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat

(1) Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat se uskutečňuje v rozsahu 6 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou zejména základní otázky a změny v oblastech uvedených v § 12 odst. 2.

(3) Vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(4) Účastník kurzu podle odstavce 1 doloží školicímu pracovišti, že je držitelem osvědčení uvedeného v § 15d odst. 4 nebo v § 15e odst. 2 zákona. Za tímto účelem přiloží k přihlášce do tohoto kurzu kopii uvedeného osvědčení.

§ 14

Požadavky na kvalifikaci lektorů pro kurzy na úseku ochrany pokusných zvířat

(1) Lektor v kurzu na úseku ochrany pokusných zvířat proti týrání musí doložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, nebo

b) nejméně 3 roky odborné praxe při používání a chovu pokusných zvířat a osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů nebo osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů.

(2) Nejméně jeden z lektorů musí

a) mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice, nebo

b) být zaměstnancem Státní veterinární správy a mít kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona.

(3) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje na kurzy uvedené v § 10 až 13. Ustanovení odstavce 2 se vztahuje na kurzy uvedené v § 10 a 12.

§ 15

Společné ustanovení ke kurzům na úseku ochrany pokusných zvířat

Kurzy uvedené v § 10 až 13 nelze spojovat do jednoho kurzu.

§ 16

Kurz odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

(1) Kurz odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání se uskutečňuje v rozsahu 35 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a) ustanovení zákona a prováděcích právních předpisů k němu vydaných,

b) předpisy Evropské unie12) a mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy na úseku ochrany zvířat proti týrání13),

c) vybrané části jiných právních předpisů ve vztahu k ochraně zvířat a k výkonu dozoru v chovech a nad pokusy, ve vztahu ke správnímu trestání a skutkovým podstatám trestných činů týkajících se týrání zvířat, zejména právních předpisů upravujících řízení o přestupcích a správních deliktech, trestního zákona, právních předpisů upravujících ochranu přírody a krajiny, obchodování s ohroženými druhy, provozování zoologických zahrad, myslivost a rybářství, občanského zákoníku, zákona o Policii České republiky, zákona o státní kontrole, právních předpisů upravujících technické požadavky na stavby pro zemědělství a způsoby chovu ve vztahu k ochraně a pohodě zvířat, právních předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, právních předpisů upravujících právo na přístup k informacím, odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,

d) principy právního systému České republiky, Ústava a Listina základních práv a svobod, druhy právních předpisů, publikace právních předpisů, vysvětlení základních právních pojmů,

e) metodika provádění kontrol na úseku ochrany zvířat proti týrání, zpracování informací a dat v programu ochrany zvířat, informační systémy Státní veterinární správy,

f) historický vývoj na úseku ochrany zvířat proti týrání, etický a ekonomický význam ochrany zvířat proti týrání.

(3) Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 17

Požadavky na kvalifikaci lektorů pro kurz odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

(1) Lektor, který prezentuje téma uvedené v § 16 odst. 2 písm. a), musí doložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, a vysokoškolské vzdělání v oboru právo, nebo

b) splnění požadavků podle odstavců 6 až 8, a to podle příslušného tématu.

Nejméně jeden z lektorů, který prezentuje téma uvedené v § 16 odst. 2 písm. a), musí doložit odbornou praxi a vzdělání podle písmene a) a nejméně jeden z lektorů musí doložit splnění požadavků podle písmene b).

(2) Lektor, který prezentuje téma uvedené v § 16 odst. 2 písm. b), musí doložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, a vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo v oboru veterinární lékařství, nebo

b) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských, zoologických nebo veterinárních předmětů, a to na vysoké škole, a vysokoškolské vzdělání v oboru veterinární lékařství nebo v oboru právo.

(3) Lektor, který prezentuje témata uvedená v § 16 odst. 2 písm. c) nebo d), musí doložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let a

b) vysokoškolské vzdělání v oboru právo.

(4) Lektor, který prezentuje téma uvedené v § 16 odst. 2 písm. e), musí být zaměstnancem Státní veterinární správy. Tento lektor musí doložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let a

b) vysokoškolské vzdělání v oboru veterinární lékařství.

(5) Lektor, který prezentuje téma uvedené v § 16 odst. 2 písm. f), musí doložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, nebo

b) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských, zoologických nebo veterinárních předmětů, a to na vysoké škole, a vysokoškolské vzdělání v oblasti biologie se zaměřením na zvířata, nebo v oblasti veterinárního lékařství, nebo v oboru právo.

(6) Lektor, který prezentuje témata související s ochranou hospodářských zvířat nebo s ochranou zvířat v zájmových chovech, musí doložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, a vysokoškolské vzdělání v oboru veterinárního lékařství nebo v oboru právo, nebo

b) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských, zoologických nebo veterinárních předmětů, a to na vysoké škole, a vysokoškolské vzdělání v oboru veterinární lékařství nebo v oboru právo.

(7) Lektor, který prezentuje témata související s ochranou pokusných zvířat, musí doložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, vysokoškolské vzdělání v oblasti biologie se zaměřením na zvířata, nebo v oboru veterinární lékařství, nebo v oboru právo, nebo

b) nejméně 3 roky odborné praxe při používání a chovu pokusných zvířat a osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů nebo osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů.

(8) Lektor, který prezentuje témata související s ochranou volně žijících zvířat, musí doložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, nebo odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat v orgánech ochrany přírody a krajiny nejméně po dobu 3 let, a vysokoškolské vzdělání v oblasti biologie se zaměřením na zvířata, nebo v oboru veterinární lékařství, nebo v oboru právo, nebo

b) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských, zoologických nebo veterinárních předmětů, a to na vysoké škole, a vysokoškolské vzdělání v oblasti biologie se zaměřením na zvířata, nebo v oboru veterinární lékařství, nebo v oboru právo.

§ 18

Výuková hodina v kurzech na úseku ochrany zvířat proti týrání

(1) Délka výukové hodiny v kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání je 45 minut. Zkouška se nepovažuje za výukovou hodinu.

(2) V rámci jednoho vyučovacího dne u kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání, jejichž rozsah přesahuje 12 výukových hodin, nesmí být více než 9 výukových hodin.

§ 19

Společné ustanovení pro způsob a organizaci ověřování získaných znalostí pro kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání

(1) Na závěr kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání se k ověření získaných odborných znalostí provádí zkouška formou písemného testu. Test připravuje Ministerstvo zemědělství. Test obsahuje 30 zkušebních otázek, ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná, a na vypracování testu se stanoví doba 45 minut, není-li dále stanoveno jinak. Test vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů. Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl.

(2) Test v rámci kurzu odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání obsahuje 60 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Na vypracování písemného testu se stanoví doba 90 minut.

(3) Test v rámci kurzů na úseku ochrany pokusných zvířat uvedených v § 10 a 12 obsahuje 60 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Na vypracování písemného testu se stanoví doba 90 minut. Na test v rámci kurzů na úseku ochrany pokusných zvířat uvedených v § 11 a 13 se použije odstavec 1 obdobně.

(4) Zkoušku provádí tříčlenná zkušební komise složená z lektora kurzu, zaměstnance orgánu veterinární správy a zaměstnance Ministerstva zemědělství. Předsedou zkušební komise je vždy zaměstnanec Ministerstva zemědělství. Zaměstnanec orgánu veterinární správy musí mít kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona. Zaměstnanec Ministerstva zemědělství musí mít odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánu ochrany zvířat uvedeném v § 19 odst. 1 písm. a) zákona nejméně po dobu 1 roku.

(5) O výsledku zkoušky vyhotoví školicí pracoviště písemný protokol, ve kterém uvede datum a místo konání zkoušky, jméno, popřípadě jména, a příjmení lektorů, jméno, popřípadě jména, a příjmení členů zkušební komise, identifikační údaje účastníků kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise.

(6) Účastníkovi kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání, který u zkoušky uspěl, vydá Ministerstvo zemědělství příslušné osvědčení o způsobilosti, které potvrzuje absolvování kurzu.

(7) Účastník kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání, který u zkoušky neuspěl, může požádat o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne neúspěšného pokusu zkoušku složit. Účastník kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání může opakovat zkoušku, aniž by před ní znovu absolvoval kurz, pouze jednou, a to nejdříve 1 měsíc po neúspěšném pokusu zkoušku složit. Opakovaná zkouška probíhá stejným způsobem jako první zkouška.

(8) Účastník kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání, který u zkoušky neuspěl a nepožádal o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že u zkoušky neuspěl, absolvuje před další zkouškou znovu kurz.

(9) Ustanovení odstavců 1 až 7 se nevztahují na

a) kurz odborné přípravy k získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat,

b) kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením drůbeže, králíků a zajíců,

c) kurz odborné přípravy k získání osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat,

d) kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso,

e) kurz k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata.

(10) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na odborný kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata.

§ 20

Školení pro zaměstnance dopravce nebo pro zaměstnance provozovatele sběrného nebo shromažďovacího střediska

Dopravce nebo provozovatel sběrného nebo shromažďovacího střediska vydá zaměstnanci, který provádí manipulaci se zvířaty, po absolvování školení, které stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností14), potvrzení o absolvování školení. Vzor potvrzení o absolvování školení je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 21

Pokyny a poučení k péči o prasata

Vzor pokynů a poučení k péči o prasata je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 22

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, se zrušuje.


ČÁST DRUHÁ

§ 23

Změna vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 428/2005 Sb., vyhlášky č. 464/2009 Sb. a vyhlášky č. 78/2012 Sb., se mění takto:

1. V nadpise § 11 se slova „§ 20 písm. s)“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 1 písm. j)“.

2. V § 11 odst. 9 se slova „§ 20 písm. s)“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 1 písm. j)“.

3. § 11c se zrušuje.

4. Příloha č. 4 se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

§ 24

Změna vyhlášky o ochraně zvířat při přepravě

Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 8b odst. 4 a 7 a“ zrušují.

2. § 1 zní:

㤠1

Tato vyhláška stanoví velikost prostor pro přepravu zvířat.“.

3. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

4. Část druhá se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 2 až 6 zrušuje.

Dosavadní části třetí a čtvrtá se označují jako části druhá a třetí.

5. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 25

Změna vyhlášky o ochraně handicapovaných zvířat při chovu

Vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podmínky pro chov handicapovaných zvířat, vybavení a minimální velikost prostor pro handicapovaná zvířata.“.

2. § 5 a 6 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

3. Příloha č. 2 se zrušuje.


ČÁST PÁTÁ

§ 26

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 175/2019 Sb. Čl. II

Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata v souvislosti s hospodářskou činností ve formě průkazu vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstává po nabytí účinnosti této vyhlášky platné do data na něm uvedeného.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách

Vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat

Vzor osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata v souvislosti s hospodářskou činností

Příloha 001

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso

Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o prasata

Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o prasata

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů

Vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat

Vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor potvrzení o absolvování školení

Vzor potvrzení o absolvování školení

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.

Vzor pokynů a poučení k péči o prasata

(1) Pro účely těchto pokynů se rozumí

a) prasetem zvíře druhu prase jakéhokoliv věku, chované pro odchov, plemenitbu nebo výkrm,

b) kancem pohlavně dospělý samec prasete zařazený do plemenitby1),

c) prasničkou pohlavně dospělá samice prasete před prvním porodem,

d) prasnicí samice prasete po prvním porodu,

e) prasnicí po porodu samice prasete od perinatálního období do odstavu mláďat; perinatálním obdobím se rozumí doba těsně před porodem, porod samotný a doba těsně po porodu,

f) zaprahlou březí prasnicí prasnice v době mezi odstavem mláďat a perinatálním obdobím,

g) seletem prase od narození do odstavu,

h) odstávčetem prase od odstavu do stáří 10 týdnů,

i) chovným běhounem a prasetem ve výkrmu prase od stáří 10 týdnů do porážky nebo zařazení do plemenitby.

(2) Využitelná volná podlahová plocha pro každé odstávče nebo chovného běhouna a prase ve výkrmu chované ve skupině, s výjimkou zapuštěných prasniček a prasnic, musí činit minimálně:

a) pro prase o živé hmotnosti do 10 kg 0,15 m2,

b) pro prase o živé hmotnosti od 10 kg do 20 kg 0,20 m2,

c) pro prase o živé hmotnosti od 20 kg do 30 kg 0,30 m2,

d) pro prase o živé hmotnosti od 30 kg do 50 kg 0,40 m2,

e) pro prase o živé hmotnosti od 50 kg do 85 kg 0,55 m2,

f) pro prase o živé hmotnosti od 85 kg do 110 kg 0,65 m2,

g) pro prase o hmotnosti vyšší než 110 kg 1,00 m2.

(3) Pro zapuštěné prasničky nebo prasnice chované ve skupinách musí činit celková využitelná podlahová plocha pro každou zapuštěnou prasničku nejméně 1,64 m2 a pro každou prasnici nejméně 2,25 m2. Jsou-li tato zvířata chována ve skupinách po méně než šesti kusech, musí být celková využitelná podlahová plocha zvětšena o 10 %. Jsou-li tato zvířata chována ve skupinách po 40 nebo více kusech, celková využitelná podlahová plocha může být zmenšena o 10 %.

(4) Podlahy musí splňovat tyto požadavky:

a) musí být hladké, avšak nikoliv kluzké, aby se předešlo poranění prasat, a musí být navrženy, konstruovány a udržovány tak, aby prasatům nezpůsobovaly poranění nebo útrapy. Musí odpovídat velikosti a hmotnosti prasat a musí tvořit pevný, rovný a stabilní povrch,

b) pro zapuštěné prasničky a březí prasnice část plochy požadované v odstavci 3 rovnající se nejméně 0,95 m2 na prasničku a nejméně 1,3 m2 na prasnici musí být tvořena souvislou pevnou podlahou, z níž je pro odtokové otvory vyhrazeno maximálně 15 %,

c) jsou-li pro prasata chovaná ve skupinách použity betonové roštové podlahy, maximální šíře mezer mezi roštnicemi (nášlapnými plochami roštu) musí být

1. 11 mm pro selata,

2. 14 mm pro odstávčata,

3. 18 mm pro chovné běhouny a prasata ve výkrmu,

4. 20 mm pro zapuštěné prasničky a prasnice,

d) jsou-li pro prasata chovaná ve skupinách použity betonové roštové podlahy, minimální šířka roštnice (nášlapné plochy roštu) musí být

1. 50 mm pro selata do odstavu a odstávčata,

2. 80 mm pro chovné běhouny a prasata ve výkrmu, zapuštěné prasničky a pro prasnice.

(5) Prasata chovaná ve skupinách, která jsou výjimečně agresivní, dále ta, která byla napadena jinými prasaty nebo která jsou nemocná nebo poraněná, musí být dočasně umístěna v samostatných kotcích. V tomto případě musí použitý samostatný kotec umožňovat zvířeti snadné otáčení, pokud to není v rozporu s doporučením veterinárního lékaře.

(6) V části stavby, ve které jsou chována prasata, nesmí být překročena hladina nepřetržitého hluku 85 dB. Musí se minimalizovat možnost vzniku stálého nebo náhlého hluku vyvolávajícího u prasat stres.

(7) Prasata musí být chována v prostředí s intenzitou světla alespoň 40 luxů po dobu osmi hodin denně.

(8) Ustájení pro prasata musí být vybudováno takovým způsobem, aby každé prase mohlo

a) mít přístup do prostoru, který je fyzicky a tepelně pohodlný, vybavený řádným odtokem a čistý, který umožňuje všem zvířatům současně polohu vleže,

b) bez omezení uléhat, odpočívat a vstávat,

c) vidět na jiná prasata; avšak u prasnic a prasniček nemusí být tato podmínka splněna v týdnu před očekávaným porodem a v jeho průběhu mohou být prasnice a prasničky ustájeny mimo pohled zvířat stejného druhu.

(9) Prasata musí mít trvalý přístup k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů, které neohrožují zdraví zvířat.

(10) Všechna prasata musí být krmena alespoň jednou denně. Jestliže jsou prasata ustájena ve skupinách a nemohou se sytit podle libosti nebo nemají k dispozici automatický krmný systém, musí mít každé prase přístup ke krmivu ve stejnou dobu jako ostatní prasata ve skupině.

(11) Všechna prasata starší než dva týdny musí mít trvalý přístup k dostatečnému množství čerstvé vody. Napáječky musí být prasatům lehce přístupné. Při skupinovém ustájení může na jednu kolíkovou napáječku připadat nejvíc 16 prasat. Použití krmiva v tekuté formě, mimo náhražky mléka u selat ve stáří do 2 týdnů, se nepovažuje za napájení.

(12) Krácení části ocasu a stejnoměrné snižování špičáků selat obroušením nebo extirpací s ponecháním hladkého intaktního povrchu se nesmí provádět rutinně, ale pouze v případech, jestliže se prokáže poranění struků prasnice nebo uší a ocasů ostatních prasat. Dříve, než se přistoupí k těmto zákrokům, musí se přijmout jiná opatření, která brání okusování ocasů a jiným poruchám chování, přičemž se berou v úvahu podmínky prostředí a hustota osazení stáje. Z tohoto důvodu se musí změnit nevhodné podmínky prostředí nebo způsob ustájení. Kly kanců mohou být zkráceny, je-li to nezbytné pro prevenci poranění ostatních zvířat nebo z bezpečnostních důvodů.

(13) Prasata chovaná venku musí mít možnost úkrytu nebo musí mít k dispozici přístřešek k zabezpečení ochrany před nepříznivým počasím. Dále musí být k dispozici nezamrzlé zdroje vody.

(14) Pro ochranu kanců jsou stanoveny následující podmínky:

a) kotce pro kance musí být umístěny a konstruovány tak, aby se kanec mohl otáčet a slyšet, cítit a vidět jiná prasata; volná podlahová plocha kotce pro dospělého kance musí být minimálně 6 m2,

b) v případech, kdy se kotce používají také jako místo pro připouštění prasnic, musí být podlahová plocha pro dospělého kance minimálně 10 m2 a v kotci nesmí být žádné překážky,

c) plemenné kance je možné navykat a využívat pro naskočení jiných plemenných kanců při odběru semene.

(15) Pro ochranu prasnic a prasniček jsou stanoveny následující podmínky:

a) nové stavby nebo úpravy zařízení pro vazné ustájení prasnic nebo prasniček jsou zakázány; použití postrojů pro prasnice a prasničky je zakázáno,

b) prasnice a prasničky se během období, které začíná čtyři týdny po zapuštění a končí jeden týden před očekávaným porodem, chovají ve skupinách. Kotec, ve kterém je skupina chována, musí mít strany delší než 2,8 m. Je-li ve skupině chováno méně než šest zvířat, kotec, ve kterém je skupina chována, musí mít strany delší než 2,4 m,

c) odchylně od písmene b) mohou být prasnice a prasničky chované v provozech s méně než deseti prasnicemi ustájeny během období uvedeného v písmeni b) jednotlivě za předpokladu, že se v kotcích mohou snadno otočit,

d) prasnice a prasničky musí mít stálý přístup k manipulovatelnému materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity,

e) prasnice a prasničky chované ve skupinách musí být krmeny s využitím systému, který zajistí, aby každé jednotlivé zvíře mohlo přijmout dostatečné množství potravy, i když jsou přítomni konkurenti soutěžící o potravu,

f) za účelem nasycení a uspokojení jejich potřeby žvýkat musí dostávat všechny zaprahlé březí prasnice a prasničky dostatečné množství objemného krmiva nebo krmiva s vysokým obsahem vlákniny, jakož i energeticky vydatné krmivo,

g) musí být přijata opatření minimalizující agresi ve skupinách,

h) březí prasnice a prasničky musí být v případě potřeby ošetřeny proti ektoparazitům a endoparazitům. Před umístěním do porodního kotce musí být březí prasnice a prasničky důkladně očištěny,

i) v týdnu před očekávaným porodem musí prasnice a prasničky dostat v dostatečném množství vhodnou podestýlku, pokud to umožňuje systém odstraňování tuhých a tekutých výkalů používaný v zařízení,

j) pro usnadnění spontánního nebo asistovaného porodu musí být za prasnicí nebo prasničkou volná plocha,

k) porodní kotce, v nichž se prasnice pohybují volně, musí být vybaveny stranovými zábranami pro ochranu selat, např. ochrannými mřížemi.

(16) Pro ochranu selat jsou stanoveny následující podmínky:

a) část celkové podlahové plochy, dostatečně velká, aby současně umožnila všem zvířatům společně odpočívat, musí být pevná nebo pokrytá rohoží, nebo musí být podestlána slámou nebo jiným vhodným materiálem,

b) v porodních kotcích musí mít selata dostatečný prostor, aby mohla bez obtíží sát,

c) selata nesmějí být odstavena dříve než ve stáří 28 dní, ledaže by jinak byla nepříznivě ovlivněna pohoda nebo zdravotní stav matky nebo selete. Selata však mohou být odstavena až o sedm dnů dříve, jestliže jsou přemístěna do prostoru, který je před umístěním nové skupiny vyprázdněn, důkladně vyčištěn a vydezinfikován a který je oddělen od prostorů, kde jsou ustájeny prasnice, aby se minimalizoval přenos nákaz na selata,

d) v případě potřeby je zajištěn zdroj tepla, který neškodí prasnici.

(17) Pro ochranu odstávčat, chovných běhounů a prasat ve výkrmu jsou stanoveny následující podmínky:

a) jsou-li prasata chována ve skupinách, musí se přijmout opatření bránící vzájemným střetům, které vybočují z běžného chování,

b) prasata musí být chována ve stálých skupinách a mísení s jinými prasaty je třeba omezit na minimum. Musí-li být smíšena prasata, která se neznají, je nutno je sloučit v co nejranějším věku, nejlépe do jednoho týdne po odstavení. Jsou-li prasata smíšena, měla by mít dostatek možností uniknout nebo se ukrýt před jinými prasaty,

c) objeví-li se příznaky silných střetů, je třeba ihned vyšetřit příčiny a přijmout vhodná opatření, například, je-li to možné, poskytnout jim větší množství slámy nebo jiných materiálů k odvedení pozornosti. Ohrožená zvířata nebo výjimečně agresivní zvířata musí být ustájena odděleně od skupiny,

d) použití uklidňujících léčiv za účelem snazšího mísení zvířat se musí omezit na mimořádné podmínky a musí být konzultováno s veterinárním lékařem.

(18) Za týrání se považuje provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, a to i v případě, že by uvedené zákroky byly provedeny za použití prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod, nejde-li o případy uvedené v odstavci 21 a 22, zejména kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat zuby.

(19) S výjimkou pokusů na pokusných zvířatech se mohou vykonávat zásahy, které způsobují bolest, jedině po celkovém nebo místním znecitlivění zvířete osobou odborně způsobilou.2)

(20) Znecitlivění se nepožaduje,

a) jestliže se při srovnatelných zákrocích na lidech znecitlivění neprovádí,

b) pokud podle úsudku veterinárního lékaře není znecitlivění proveditelné nebo nutné anebo by způsobilo bolest větší než zákrok sám.

(21) Jestliže je zákrok prováděn osobou odborně způsobilou podle veterinárního zákona,2)pak se znecitlivění rovněž nepožaduje při

a) kastraci samců mladších 7 dnů u prasat,

b) krácení ocasu u selat mladších 7 dnů,

c) obrušování nebo odštípnutí zubů savých selat,

d) označování zvířat jejich tetováním, ušní známkou nebo elektronickým čipem,

e) označování zvířat vrubováním uší.

(22) Zákrok uvedený v odstavci 21 písm. a) je možné u zvířat starších, než je uvedeno v tomto ustanovení, provádět pouze se znecitlivěním.

Poznámka:

1) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 59 a § 59a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso. Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.

2) Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení Rady (ES) č. 1255/97.
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.

3) Směrnice Rady 2008/120/ES.

4) Nařízení Rady (ES) č. 1/2005.

5) Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.

6) Příloha IV nařízení Rady (ES) č. 1/2005.

7) Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.
Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí.

8) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice Rady 2007/43/ES.

9) Zákon č. 166/1999 Sb.
Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 5 odst. 9 a 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

11) Například doporučení Komise 2007/526/ES ze dne 18. června 2007 týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně.

12) Například nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS.
Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek.
Nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.

13) Protokol týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, vyhlášený pod č. 200/1998 Sb.

14) Přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 1/2005.

Přesunout nahoru