Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 194/2013 Sb.Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Částka 81/2013
Platnost od 12.07.2013
Účinnost od 01.08.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

194

VYHLÁŠKA

ze dne 28. června 2013

o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6a odst. 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví rozsah, způsob a četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.

§ 2

Způsob provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje

a) hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie,

b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou přístupné,

c) hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie,

d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce a

f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie.

§ 3

Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie

(1) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie2), jejíž vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, obsahuje

a) identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech tepelné energie,

b) podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné energie,

c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2,

d) údaje o energetickém specialistovi,

e) datum kontroly a

f) ostatní údaje, kterými jsou fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.

(2) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, obsahuje

a) identifikační údaje o kotli, kotelně a rozvodech tepelné energie,

b) podrobný popis kotle, kotelny a rozvodů tepelné energie,

c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2,

d) údaje o osobě, která provedla kontrolu,

e) datum kontroly a

f) ostatní údaje, kterými je fotodokumentace provedená při kontrole.

(3) V případě, že se nejedná o první kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení kotle a rozvodů tepelné energie do provozu, může v částech zprávy o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie uvedených v odstavci 1 písm. a), b) nebo f) nebo v odstavci 2 písm. a), b) nebo f), pokud v nich nedošlo od předchozí kontroly ke změně, být uveden křížek. U hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově, které je součástí hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle odstavce 1 písm. c), není nutné hodnocení opakovat, pokud od předchozí kontroly nedošlo vlivem provedených opatření ke změně spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Součástí takové zprávy je předchozí zpráva o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, která obsahuje vyplněné všechny části zprávy uvedené v odstavci 1 nebo 2.

§ 4

Četnost provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie

(1) V případě, že kotel a rozvody tepelné energie nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu, uvedena v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) V případě, že kotel a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je kontrola prováděna jednou ročně.

§ 5

Přechodné ustanovení

Kontroly kotlů provedené podle dosavadních právních předpisů přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie podle této vyhlášky.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů, se zrušuje.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.


Ministr:

MUDr. Kuba v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 194/2013 Sb.

Dimenzování kotle k požadavku na vytápění budovy a potřebu teplé vody

K hodnocení správnosti dimenzování kotle v poměru k požadavkům na vytápění budovy a potřebu teplé vody se použije porovnání průměrného výkonu se jmenovitým výkonem kotle nebo kotlů podle vztahu:

Lav = Qf ,
————
Pn.tm

kde je

Lav (-) bezrozměrný parametr vyjadřující poměr průměrného výkonu kotle k jmenovitému výkonu,

Pn (kW) instalovaný výkon kotle, kotelny,

tm (h) časový interval,

Qf (kWh) energie paliva spotřebovaného za časový interval tm pro vytápění a přípravu teplé vody.

Referenční hodnoty pro Lav uvádí následující tabulka:

Referenční rozsah Lav

Typ budovy

Referenční rozsah Lav

Sezónní venkovní teplota

Projektová venkovní teplota

Jednotlivá budova0,15 - 0,30,5 - 0,7
Řadová (bloková) budova0,2 - 0,30,6 - 0,8

Pokud je kotel správně dimenzován, je hodnota Lav vyšší, než hodnoty uvedené v tabulce.

Výsledek zjištěný popsaným způsobem se ještě ověří porovnáním instalovaného výkonu kotle nebo kotelny se součtem instalovaných výkonů všech otopných těles v otopné soustavě budovy.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 194/2013 Sb.

Způsob hodnocení účinnosti kotle

(1) Účinnost kotle se zjišťuje přímou nebo nepřímou metodou, kde

a) přímá metoda zjišťování účinnosti kotle spočívá ve stanovení poměru množství tepla předaného teplonosné látce k množství tepla přivedeného do kotle palivem a vzduchem ve stejném časovém úseku, nebo

b) nepřímá metoda zjišťování účinnosti kotle spočívá ve stanovení jednotlivých ztrát podle ČSN 070305 - Hodnocení kotlových ztrát z 11. března 1983 .

Tab. 1 - Přímá metoda stanovení účinnosti

Řádek

Jednotky

Způsob výpočtu

1Množství tepla odevzdaného teplonosné látce(GJ)
2Množství tepla přivedeného do kotle palivem a vzduchem(GJ)
3Stanovená účinnost(%)= řd1 / řd2

Tab. 2 - Nepřímá metoda stanovení účinnosti

Řádek

Jednotky

Způsob výpočtu

1Ztráta hořlavinou v tuhých zbytcích(-)
2Ztráta hořlavinou ve spalinách(-)
3Ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků po spalování(-)
4Ztráta citelným teplem spalin (komínová ztráta)(-)
5Ztráta teplem chladící vody(-)
6Ztráta sdílením tepla do okolí(-)
7Stanovená účinnost(%)= 1 - (řd1+ řd2+ řd3+ řd4+ řd5+ řd6)

(2) Stanovení účinnosti kotle se provádí za podmínek určených v ČSN 070305 - Hodnocení kotlových ztrát z 11. března 1983 a vychází z měření.

(3) Stanovená hodnota účinnosti se porovná s

a) hodnotou účinnosti kotle uvedenou ve vyhlášce o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, a

b) hodnotou účinnosti nového nejefektivnějšího kotle na stejné palivo.

(4) Porovnání stanovené účinnosti kotle s hodnotou účinnosti kotle uvedené ve vyhlášce o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie a s hodnotou účinnosti nového nejefektivnějšího kotle se uvede ve zprávě o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie.

Hodnocení účinnosti rozvodů tepelné energie

(1) Stanovení účinnosti rozvodů tepelné energie, které jsou provozované na základě licence na rozvod tepelné energie se zjišťuje poměrem množství tepla dodaného z vnějšího tepelného rozvodu do odběrného tepelného zařízení k množství tepla dodaného do rozvodů tepelné energie z kotle nebo kotelny v určeném časovém úseku.

Metoda stanovení účinnosti rozvodů tepelné energie

Řádek

Jednotky

Způsob výpočtu

1Množství tepla dodaného z rozvodu tepelné energie do odběrného tepelného zařízení(GJ)
2Množství tepla dodaného do rozvodů tepelné energie z kotle nebo kotelny(GJ)
3Účinnost rozvodů tepelné energie(%)= řd1 / řd2

(2) Stanovení účinnosti rozvodů tepelné energie umístěných v budově se provádí podle právního předpisu upravujícího podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu teplené energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

(3) Účinnost rozvodů tepelné energie se uvede ve zprávě o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 194/2013 Sb.

VZOR Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie (podle § 3 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie)

VZOR Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie (podle § 3 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 194/2013 Sb.

VZOR Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie (podle § 3 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie)

VZOR Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie (podle § 3 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 194/2013 Sb.

Četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie

Výkon kotle

Druh paliva

První kontrola po uvedení do provozu (roky)

Další kontrola

systém je trvale monitorován (roky)*

systém není trvale monitorován (roky)*

Od 20 kW do 100kWvšechna paliva101010
Nad 100 kWpevná a kapalná2102
plynná4104

* Poznámka: za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorovaní kotle a tepelného rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou především hodnoty spotřeby energií a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému otopné soustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/ES ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru