Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 193/2013 Sb.Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

Částka 81/2013
Platnost od 12.07.2013
Účinnost od 01.08.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

193

VYHLÁŠKA

ze dne 28. června 2013

o kontrole klimatizačních systémů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6a odst. 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.

§ 2

Rozsah kontroly klimatizačních systémů

(1) Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob.

(2) Každý klimatizační systém se posuzuje samostatně bez ohledu na počet ostatních klimatizačních systémů, které jsou součástí budovy.

§ 3

Způsob provádění kontroly klimatizačního systému

Kontrola klimatizačního systému zahrnuje

a) hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému,

b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému,

c) hodnocení údržby klimatizačního systému,

d) hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy,

e) hodnocení účinnosti klimatizačního systému a

f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu klimatizačního systému.

§ 4

Zpráva o kontrole klimatizačního systému

(1) Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje

a) identifikační údaje budovy a klimatizačního systému,

b) podrobný popis budovy a klimatizačního systému,

c) hodnocení klimatizačního systému podle § 3,

d) údaje o energetickém specialistovi,

e) datum provedení kontroly a

f) ostatní údaje, kterými jsou schéma klimatizačního systému, fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.

(2) Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) V případě, že se nejedná o první kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení klimatizačního systému do provozu, může v částech zprávy o kontrole klimatizačního systému uvedených v odstavci 1 písm. a), b) nebo f), pokud v nich nedošlo od předchozí kontroly ke změně, být uveden křížek. U hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy, které je součástí hodnocení klimatizačního systému podle odstavce 1 písm. c), není nutné hodnocení opakovat, pokud od předchozí kontroly nedošlo vlivem provedených opatření ke změně spotřeby chladu dotčené budovy. Součástí takové zprávy je předchozí zpráva o kontrole klimatizačního systému, která obsahuje vyplněné všechny části zprávy uvedené v odstavci 1.

§ 5

Četnost kontrol klimatizačního systému

Četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu klimatizačního systému po jeho uvedení do provozu, je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Přechodné ustanovení

Kontroly klimatizačních systémů provedené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za kontroly klimatizačních systémů podle této vyhlášky.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, se zrušuje.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.


Ministr:

MUDr. Kuba v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 193/2013 Sb.

VZOR Zpráva o kontrole klimatizačního systému (podle § 4 vyhlášky č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů)

VZOR Zpráva o kontrole klimatizačního systému (podle § 4 vyhlášky č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 193/2013 Sb.

Četnost provádění kontrol klimatizačních systémů

Jmenovitý chladicí výkonPrvní kontrola po uvedení systému do provozuDalší kontrola
systém je trvale monitorován*systém není trvale monitorován*
(roky)(roky)(roky)
Od 12 kW do 100 kW101010
Nad 100 kW4104

* Poznámka: za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování klimatizačního systému, kdy jsou především hodnoty spotřeby energie a parametry teploty vnitřního vzduchu a průtoku přiváděného a oběhového vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému klimatizačního systému, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz klimatizačního systému.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/ES ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

Přesunout nahoru