Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 178/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

Částka 75/2013
Platnost od 28.06.2013
Účinnost od 28.06.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

178

VYHLÁŠKA

ze dne 24. června 2013,

kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem financí stanoví podle § 37h odst. 3, § 37i odst. 7 a § 37p odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb., vyhlášky č. 285/2010 Sb., vyhlášky č. 158/2011 Sb. a vyhlášky č. 249/2012 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se za slova „§ 37o odst. 2“ vkládají slova „ , § 37p odst. 4“.

2. V § 1 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).

3. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d) bližší podmínky financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů podle § 37p odst. 1 zákona, včetně způsobu výpočtu minimální výše uložených finančních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu a způsobu jejich čerpání a dále způsobu výpočtu minimální výše příspěvků a způsobu nakládání s nimi,

e) bližší podmínky financování podle § 37p odst. 2 zákona včetně způsobu výpočtu minimální výše příspěvků a způsobu nakládání s nimi.“.

4. V § 5 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

(10) V návrhu na zápis provozovatele kolektivního systému do Seznamu pro zajišťování financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů musí být doloženo, že příspěvky v navržené výši zahrnují veškeré předpokládané budoucí náklady na zajištění předání ke zpracování, zpětného odběru a odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

5. V § 5 odst. 11 se za slova „prostřednictvím kolektivního systému“ vkládají slova „ , s výjimkou plnění povinností podle § 37p zákona,“.

6. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Samostatnou přílohou roční zprávy podle odstavce 1 zpracovávané provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů podle § 37p odst. 2 zákona, včetně plnění těchto povinností, je seznam provozovatelů solárních elektráren, pro které tento provozovatel kolektivního systému zajišťuje plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona. Tento seznam obsahuje:

a) jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu provozovatele solární elektrárny,

b) adresu bydliště, místo podnikání nebo sídlo provozovatele solární elektrárny,

c) identifikační číslo a číslo licence na výrobu elektřiny provozovatele solární elektrárny,

d) hmotnost a instalovaný výkon všech solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 v každé solární elektrárně, pro kterou má její provozovatel sjednáno plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona na základě smlouvy s provozovatelem kolektivního systému,

e) výši příspěvků vybraných v daném kalendářním roce od provozovatele solární elektrárny,

f) hmotnost elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, který byl zpětně odebrán nebo odděleně sebrán v daném kalendářním roce z každé solární elektrárny, pro kterou provozovatel kolektivního systému zajišťuje plnění povinností provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona,

g) hmotnost elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, který byl zpracován v daném kalendářním roce z každé solární elektrárny, pro kterou provozovatel kolektivního systému zajišťuje plnění povinností provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona,

h) výši peněžních prostředků vynaložených v daném kalendářním roce na plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona v rámci kolektivního systému.“.

7. § 7 se zrušuje.

8. Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 14 až 16 znějí:

㤠14a

Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013

(1) Výrobce, který plní povinnosti stanovené pro nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 v rámci individuálního nebo solidárního systému, ukládá na účelově vázaný bankovní účet podle § 37p odst. 1 zákona peněžní prostředky před uvedením solárního panelu na trh. Minimální výši těchto peněžních prostředků vypočítá výrobce jako násobek hmotnosti solárních panelů, které v daném období uvede na trh, a sazby vypočítané podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.

(2) Vzor žádosti o souhlas ministerstva s použitím peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3) V roční zprávě podle § 6 uvede výrobce vyúčtování uložených a vybraných peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu.

(4) Minimální výši příspěvků výrobců, kteří plní povinnosti stanovené pro nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 v rámci kolektivního systému, stanoví provozovatel kolektivního systému tak, aby odpovídala násobku hmotnosti solárních panelů, které výrobce v daném období uvedl na trh, a sazby vypočítané podle přílohy č. 10 k této vyhlášce. Peněžní prostředky vybrané provozovatelem kolektivního systému od výrobců, kteří v rámci tohoto kolektivního systému plní povinnosti podle § 37p odst. 1 zákona, a z nich plynoucí výnosy mohou být použity výhradně na zajištění financování zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, které byly zpětně odebrány a odděleně sebrány v České republice, včetně nezbytných administrativních nákladů spojených s plněním těchto povinností. Křížové financování mezi činností nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 a ostatními činnostmi provozovatele kolektivního systému není přípustné.

(5) V případě zrušení provozovatele kolektivního systému, při němž nedochází k převzetí závazků týkajících se nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a jeho financování podle § 37p odst. 1 zákona právním nástupcem, mohou být peněžní prostředky vybrané od výrobců, kteří v rámci tohoto kolektivního systému plní povinnosti podle § 37p odst. 1 zákona, včetně výnosů z nich převedeny pouze do jiného kolektivního systému, který převezme zajišťování plnění těchto povinností výrobce, nebo na výrobcem zřízený účelově vázaný bankovní účet, pokud jde o peněžní prostředky vybrané od tohoto výrobce.

§ 14b

Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013

(1) Minimální úhrnná výše příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 se vypočítá jako násobek hmotnosti všech solárních panelů v každé solární elektrárně, pro kterou má její provozovatel uzavřenou smlouvu s provozovatelem kolektivního systému podle § 37p odst. 2 zákona, a sazby vypočítané podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.

(2) Peněžní prostředky vybrané od provozovatelů solárních elektráren v rámci plnění jejich povinností podle § 37p odst. 2 zákona a výnosy z jejich dočasného investování mohou být použity výhradně na zajištění financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z těch solárních panelů, na které byly tyto peněžní prostředky určeny, včetně nezbytných administrativních nákladů spojených s plněním těchto povinností. Křížové financování mezi činností nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 a ostatními činnostmi provozovatele kolektivního systému není přípustné.

(3) Provozovatel kolektivního systému hospodaří s peněžními prostředky získanými z příspěvků podle § 37p odst. 2 zákona tak, aby byla zajištěna kontrolovatelnost nakládání s nimi, a to zejména odděleně od jiných peněžních prostředků a odděleně od peněžních prostředků získaných z příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013. Provozovatel kolektivního systému ukládá veškeré příspěvky vybrané od provozovatelů solárních elektráren podle § 37p odst. 2 zákona na zvláštní bankovní účet v bance se sídlem v České republice nebo v pobočce zahraniční banky v České republice. Přehled o stavu tohoto účtu je součástí roční zprávy podle § 6.

(4) Peněžní prostředky uložené na bankovním účtu podle odstavce 3 mohou být před použitím k přímému plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona dočasně investovány do

a) dluhopisů, jejichž emitentem je Česká republika nebo Česká národní banka,

b) dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, jejichž emitentem je jiný členský stát Evropské unie nebo členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo centrální banka takového státu a jejichž rating, popřípadě rating jejich emitenta, patří mezi 5 nejlepších ratingových kategorií dlouhodobých závazků v investičním stupni renomované ratingové agentury14) nebo mezi srovnatelné ratingové kategorie jiné uznané ratingové agentury15) a je vydán uznanou ratingovou agenturou,

c) dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, jejichž emitentem je Evropský fond finanční stability, Evropská centrální banka, Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo jiná mezinárodní finanční instituce, jejíž závazky jsou zaručeny státy, které jsou jejími členy, a kterou Česká národní banka zapíše do seznamu, který vede,

d) nástrojů peněžního trhu, jejichž emitentem je Česká republika nebo Česká národní banka.

(5) Popis investice, její výše a doba jejího trvání jsou součástí roční zprávy podle § 6. Peněžní prostředky dočasně investované v souladu s odstavcem 4 včetně výnosů z nich musí být převedeny zpět na bankovní účet podle odstavce 3.

(6) V případě zrušení provozovatele kolektivního systému, při němž nedochází k převzetí závazků týkajících se nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a jeho financování podle § 37p odst. 2 zákona právním nástupcem, mohou být peněžní prostředky vybrané od provozovatelů solárních elektráren včetně výnosů z jejich dočasného investování převedeny pouze do jiného kolektivního systému, který převezme zajišťování plnění povinností provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona.

(7) Po zajištění splnění povinností zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů v rozsahu jedné třetiny celkové hmotnosti všech solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 z každé solární elektrárny, ne však dříve než k 1. lednu 2019, předloží provozovatel kolektivního systému provozovateli solární elektrárny průběžné finanční vypořádání, ve kterém uvede přehled nákladů spojených se splněním těchto povinností na jedné straně a poměrnou výši příspěvků přijatých od provozovatele solární elektrárny včetně výnosů z jejich dočasného investování, pokud jich bylo dosaženo, na straně druhé. Případný rozdíl vypořádají provozovatel kolektivního systému a provozovatel solární elektrárny mezi sebou tak, že provozovatel kolektivního systému vrátí provozovateli solární elektrárny do jednoho měsíce od předložení průběžného finančního vypořádání přebytek na straně přijatých příspěvků a výnosů z jejich dočasného investování, nebo mu vyměří doplatek k pokrytí vynaložených nákladů se splatností v téže lhůtě. Stejným způsobem provedou provozovatel kolektivního systému a provozovatel solární elektrárny následující průběžné finanční vypořádání po zajištění splnění povinností podle věty první v rozsahu dvou třetin celkové hmotnosti všech solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 z každé solární elektrárny a závěrečné finanční vypořádání po úplném zajištění splnění těchto povinností.

§ 14c

Členění nákladů a výnosů v souvislosti s financováním nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

(1) Provozovatel kolektivního systému člení náklady a výnosy podle účelu, na který byly vynaloženy nebo se kterým souvisejí. Toto členění je alespoň tak podrobné, aby umožnilo

a) oddělené sledování financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a ostatních činností provozovatele kolektivního systému,

b) ověření, že nedochází ke křížovému financování mezi činností nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a ostatními činnostmi provozovatele kolektivního systému,

c) oddělené sledování výnosů z příspěvků jednotlivých výrobců a oddělené sledování výnosů z příspěvků jednotlivých provozovatelů solárních elektráren,

d) oddělené sledování nákladů na předání ke zpracování solárních panelů od jednotlivých provozovatelů solárních elektráren, kteří plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona, a

e) oddělené sledování zajišťování plnění povinností podle § 37p odst. 1 a podle § 37p odst. 2 zákona.

(2) Při členění nákladů a výnosů podle odstavce 1 vychází provozovatel kolektivního systému z ocenění podle zákona o účetnictví16).

14) § 93 odst. 6 písm. g) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 93 odst. 6 písm. h) zákona č. 427/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V příloze č. 1 bod 4 včetně nadpisu zní:

„4 Spotřebitelská zařízení a solární panely

4a Spotřebitelská zařízení

4.1 Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony)

4.2 Televizory

4.3 Videokamery

4.4 Videorekordéry

4.5 Hi-fi rekordéry

4.6 Audiozesilovače

4.7 Hudební nástroje

4.8 Ostatní výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně signálů nebo technologií pro šíření zvuku nebo obrazu jiných než telekomunikací (spotřebitelská zařízení) v jiné podskupině neuvedené

4b Solární panely“.

10. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém“.

11. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém“.

12. Příloha č. 5 se zrušuje.

13. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

Vzor žádosti o souhlas Ministerstva životního prostředí s použitím peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu zřízeného výrobcem za účelem financování nakládání s elektroodpady

Vzor žádosti o souhlas Ministerstva životního prostředí s použitím peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu zřízeného výrobcem za účelem financování nakládání s elektroodpady“.

14. Doplňuje se příloha č. 10, která zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

Způsob výpočtu minimální výše příspěvků a způsob výpočtu minimální výše uložených finančních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu na zajištění financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

Minimální výše příspěvku výrobce, který plní povinnosti podle § 37p odst. 1 zákona v rámci kolektivního systému a minimální úhrnná výše příspěvků provozovatele solární elektrárny, který plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona, (dále jen „minimální výše příspěvků“) a minimální výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu na zajištění financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů se stanoví tak, aby byly pokryty veškeré předpokládané náklady na zajištění předání ke zpracování, zpětného odběru, odděleného sběru, přepravy, zpracování, využití a odstranění předpokládaného množství elektroodpadu ze solárních panelů a na vedení související evidence, a to v Kč v závislosti na hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů. U solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 se údaj o jejich hmotnosti určí podle skutečné hmotnosti těchto panelů. U solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, které tvoří součást solární elektrárny, se údaj o jejich hmotnosti určí podle vzorce:

M = P x K

ve kterém:

M představuje hmotnost solárních panelů instalovaných v solární elektrárně pro účely výpočtu minimální výše příspěvku uvedenou v kg.

P představuje výkon solární elektrárny podle licence na výrobu elektřiny v této solární elektrárně vydané Energetickým regulačním úřadem uvedený ve wattech (Wp).

K představuje průměrnou hmotnost solárního panelu připadající na jednotku výkonu; tato průměrná hmotnost činí 0,11 kg.

Skutečnou výši předpokládaných nákladů výrobce a provozovatel kolektivního systému dokládají ve vazbě na:

• předpokládané celkové množství zpětně odebraných a odděleně sebraných solárních panelů,

• předpokládané množství míst zpětného odběru a odděleného sběru,

• smlouvy s provozovateli míst zpětného odběru a odděleného sběru s uvedením ceny za zajištění zpětného odběru a odděleného sběru,

• smlouvy se zpracovateli s uvedením ceny za zpracování solárních panelů,

• smlouvy s dopravci s uvedením ceny za dopravu panelů.

Sazba pro výpočet minimální výše příspěvků a minimální výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu se vypočítá podle vzorce:

S = Nos + N+ Nzpr + Nadm − Pds

ve kterém:

S se rovná sazbě pro výpočet minimální výše příspěvků a minimální výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu na 1 kilogram hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů.

Nos se rovná předpokládaným nákladům na

• zpětný odběr a oddělený sběr 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů, přičemž tyto náklady zahrnují náklady na zřízení a provozování míst zpětného odběru a odděleného sběru v dostatečné dostupnosti v rámci České republiky v souladu s § 37k odst. 6 zákona, pokud jde o solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013,

• předání ke zpracování, pokud jde o solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013. Místem předání ke zpracování je místo zpětného odběru a/nebo odděleného sběru nebo solární elektrárna, pokud je to stanoveno smlouvou mezi provozovatelem kolektivního systému a provozovatelem solární elektrárny a pokud jsou pro případ shromažďování (soustřeďování) solárních panelů určených k předání ke zpracování v místě solární elektrárny splněny požadavky na shromažďování (soustřeďování) odpadů podle zvláštního právního předpisu2).

N se rovná předpokládaným nákladům na zajištění přepravy 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů z místa zpětného odběru a odděleného sběru nebo z místa předání ke zpracování, pokud jde o solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013, ke zpracovateli elektroodpadu ze solárních panelů, včetně zajištění skladování elektroodpadu ze solárních panelů před jeho zpracováním, nakládky a vykládky a nákladů na provozování míst, kde budou solární panely shromažďovány a skladovány před předáním zpracovateli.

Nzpr se rovná předpokládaným nákladům na zpracování 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů za použití nejlepších dostupných technik, a to včetně nákladů na využití a odstranění získaných materiálových složek, včetně kabeláže, připojovacích modulů (tzv. junction boxy) a měničů napětí (tzv. inventory - střídače).

Náklady na zpracování elektroodpadu ze solárních panelů musí být stanoveny tak, aby

• bylo finančně zajištěno využití elektroodpadu ze solárních panelů v rozsahu nejméně 85 % jeho průměrné hmotnosti a příprava na opětovné použití a recyklace elektroodpadu ze solárních panelů v rozsahu nejméně 80 % jeho průměrné hmotnosti,

• nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů bylo finančně zajištěno i v případě, že dojde k poklesu cen druhotných surovin a růstu cen energií.

Nadm se rovná předpokládaným nákladům na administrativu spojenou s přímým zajištěním plnění povinností výrobce nebo provozovatele solární elektrárny podle ustanovení části čtvrté hlavy II dílu 8 zákona na 1 kilogram hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů (např. provozování dispečinku pro odvoz panelů z místa zpětného odběru a odděleného sběru, výkaznictví a vedení účetnictví a zajištění kontrolních mechanismů systému a jeho účastníků - výrobců, provozovatelů solárních elektráren, provozovatele kolektivního systému, provozovatelů zařízení ke zpracování elektroodpadu).

Pds se rovná předpokládaným příjmům z prodeje druhotných surovin získaných ze zpracování 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů.

Minimální sazba pro výpočet minimální úhrnné výše příspěvků provozovatele solární elektrárny, který plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona, a minimální výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu činí 8,50 Kč.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Vyúčtování uložených a vybraných peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu podle § 14a odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, uvede výrobce poprvé v roční zprávě o plnění povinností za kalendářní rok 2013.

2. Osoba zapsaná v Seznamu výrobců elektrozařízení podle právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky jako provozovatel kolektivního systému pro zajišťování financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů nebo výrobce solárních panelů oznámí ministerstvu změnu údajů vyplývající z přijetí této vyhlášky postupem podle § 37i odst. 4 zákona s tím, že za den uskutečnění této změny se považuje 31. říjen 2013.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Přesunout nahoru