Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 169/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 71/2013
Platnost od 21.06.2013
Účinnost od 01.10.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

169

ZÁKON

ze dne 16. května 2013,

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o odpadech

Čl. I

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

2. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.“.

3. V § 3 odst. 1 se slova „a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ zrušují.

4. V § 3 odst. 2 se slova „příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,“ a slova „příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ zrušují.

5. V § 3 odstavec 3 zní:

(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 neprokáže opak, úmysl zbavit se movité věci se předpokládá, pokud její původní účelové určení zaniklo.“.

6. V § 3 odst. 4 se slova „ , příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ zrušují.

7. V § 3 odst. 6 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

8. V § 3 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo použitelným předpisem Evropské unie53).

53) Například nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.“.

9. V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

10. V § 4 odst. 1 se písmeno w) zrušuje.

Dosavadní písmena x) až z) se označují jako písmena w) až y).

11. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) konečným uživatelem - právnická nebo fyzická osoba užívající výrobek, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru, před ukončením jeho životnosti, před jeho odevzdáním do místa zpětného odběru nebo odděleného sběru.“.

12. V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, pokud

a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,

b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo

c) je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný.

(2) V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní, jsou povinni požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností. V případě, že má Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) důvodnou pochybnost, že původce odpadu nebo oprávněná osoba odpad správně zařadili, může původci odpadu nebo oprávněné osobě rozhodnutím uložit povinnost požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.“.

13. V § 6 odst. 3 se slova „nebo 2“ zrušují.

14. V § 6 odst. 4 se za slova „nebo c)“ vkládají slova „nebo nebezpečný odpad po úpravě“.

15. V § 6 odstavec 5 zní:

(5) Autovrak, ze kterého byly způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem demontovány všechny nebezpečné části a odčerpány všechny provozní náplně, lze zařadit do kategorie ostatní odpad bez provedení hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.“.

16. V § 6 se za odstavec 5 doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem způsob demontáže nebezpečných částí autovraků a způsob odčerpání provozních náplní z autovraků.“.

17. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 12 se označují jako odstavce 1 až 11.

18. V § 7 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Součástí pověření je poskytnutí přihlašovacích údajů pověřené osoby do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).“.

Poznámka pod čarou č. 54 zní:

54) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

19. V § 7 odst. 7 se slova „6 a 7“ nahrazují slovy „5 a 6“.

20. V § 7 odstavec 9 zní:

(9) Pověření podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1, pokud prokáže, že je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a je oprávněna k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie. Doklady o splnění těchto podmínek je povinna předložit ministerstvu nebo Ministerstvu zdravotnictví před zahájením činnosti uvedené v odstavci 1. Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví po předložení dokladů poskytne této osobě přihlašovací údaje do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54). Pro činnost této osoby platí obdobně § 9.“.

21. V § 7 se odstavec 10 zrušuje. Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.

22. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Osoba, které bylo odejmuto pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, může požádat o nové pověření nejdříve po uplynutí 5 let ode dne jeho odejmutí.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

23. V § 8 odst. 3 písm. d) se slova „§ 7 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 3“.

25. V § 9 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) kritéria nebezpečných vlastností odpadů.“.

26. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Inspekce, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušné podle místa nakládání s odpadem mají přístup k záznamům o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů vedených v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54) a zapisují do něj údaje o pozastavení platnosti nebo odnětí osvědčení.“.

27. V § 10 odst. 1 a v § 12 odst. 1 a 4 se slova „Prvotní původce odpadů“ nahrazují slovem „Každý“.

28. V § 15 se odstavce 4 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

29. V § 15 odstavec 7 zní:

(7) Pokud dojde k ukončení činnosti odpadového hospodáře u původce nebo oprávněné osoby a podmínky uvedené v odstavci 1 nadále trvají, je původce nebo oprávněná osoba povinna ustanovit nového odpadového hospodáře nejpozději do 30 dnů od ukončení činnosti předchozího odpadového hospodáře.“.

30. V § 16 odst. 1 písm. b) a v § 18 odst. 1 písm. b) se slova „§ 11“ nahrazují slovy „§ 9a“.

31. V § 16 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena i) až k).

32. V § 16 odst. 1 písm. i) se slova „a plánem odpadového hospodářství“ zrušují.

33. V § 16 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu“ a věta druhá se zrušuje.

34. V § 16 odst. 4 se slova „písmen i) a j)“ nahrazují slovy „písmene i)“.

35. V § 18 odst. 6 se za slova „názvu právnické osoby,“ vkládá slovo „adresy“.

36. V § 27a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 30a zní:

(1) Odpadem perzistentních organických znečišťujících látek se rozumí odpad obsahující alespoň jednu z látek uvedených v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících látkách30a).

30a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS, ve znění nařízení Komise (EU) č. 757/2010 a nařízení Komise (EU) č. 756/2010.“.

37. V § 31a odst. 5 se slova „písm. b)“ zrušují.

38. V § 31e odst. 3 písm. a) a v § 37i odst. 3 písm. a) se slovo „místo“ nahrazuje slovy „adresu místa“.

39. V § 31e odst. 3 písm. b) se slovo „sídlo“ nahrazuje slovy „adresu sídla“.

40. V § 31h se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě automobilových baterií a akumulátorů z vozidel, která jsou používána k podnikatelským účelům, tuto povinnost zajistí výrobce automobilových baterií nebo akumulátorů na vlastní náklady nebo uzavřením dohody s konečným uživatelem o jiném způsobu financování.“.

41. V § 31j odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Přenosné baterie nebo akumulátory, u kterých je možné před jejich zpracováním vizuálně určit jejich elektrochemický typ nebo jejich značku, průmyslové baterie nebo akumulátory, a nebo automobilové baterie nebo akumulátory, nesmějí být odstraňovány spalováním.“.

42. § 34 včetně nadpisu zní:

㤠34

Povinnosti při nakládání s odpadem z výroby oxidu titaničitého

Umístěním do vodního útvaru2) se nesmí odstraňovat následující odpad pocházející z výroby oxidu titaničitého:

a) pevný odpad,

b) matečné louhy vznikající ve fázi filtrace po hydrolýze roztoku síranu titaničitého ze zařízení používajících sulfátový proces, včetně kyselého odpadu smíchaného s takovými louhy a obsahujícího celkem více než 0,5 % volné kyseliny sírové a různé těžké kovy a včetně matečných louhů zředěných tak, aby obsahovaly 0,5 % nebo méně volné kyseliny sírové,

c) odpad ze zařízení používajících chloridový proces obsahující více než 0,5 % volné kyseliny chlorovodíkové a různé těžké kovy, včetně odpadu zředěného tak, aby obsahoval 0,5 % nebo méně volné kyseliny chlorovodíkové,

d) filtrační sůl, kaly a kapalný odpad vznikající při úpravě koncentrací nebo neutralizací s odpadem uvedeným v písmenech b) a c) a obsahující různé těžké kovy, avšak nezahrnující neutralizované a přefiltrované, popřípadě čištěné odpady, které obsahují těžké kovy pouze ve stopových množstvích a které mají před jakýmkoli zředěním hodnotu pH vyšší než 5,5.“.

43. Poznámka pod čarou č. 8a se zrušuje.

44. V § 37 odst. 7 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a kopii této smlouvy zaslat nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření ministerstvu“.

45. V § 37b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j) pořizovat fotodokumentaci stavu přijímaných autovraků.“.

46. V § 37e se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Poplatek se platí též při přeregistraci použitého vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen podle odstavce 2.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

47. V § 37e odst. 7 se slova „a použijí se na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, zejména na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí“ zrušují.

48. V § 37g písm. g) se slovo „spotřebitelů“ nahrazuje slovy „konečných uživatelů“.

49. V § 37j se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

50. V § 37j odst. 4 se slova „a seznam látek, na které se za vyhláškou stanovených podmínek nevztahuje ustanovení § 37j odstavce 3“ zrušují.

51. V § 37k odst. 4 se slovo „spotřebitel31r)“ nahrazuje slovy „konečný uživatel“.

52. Poznámka pod čarou č. 31r se zrušuje.

53. V § 38 odst. 3 se slova „vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce“ nahrazují slovy „uvádí na trh“.

54. V § 38 odst. 4 se slovo „spotřebiteli“ nahrazuje slovy „konečnému uživateli“, slovo „spotřebitel“ se nahrazuje slovy „konečný uživatel“ a slovo „spotřebitele“ se nahrazuje slovy „konečného uživatele“.

55. V § 38 odst. 5 se slova „informovat spotřebitele“ nahrazují slovy „informovat konečného uživatele“ a slova „od spotřebitele“ se nahrazují slovy „od konečného uživatele“.

56. V § 38 odst. 7 se slova „od spotřebitele“ nahrazují slovy „od konečného uživatele“, slova „pro spotřebitele“ se nahrazují slovy „pro konečné uživatele“, slova „možnostem spotřebitele“ se nahrazují slovy „možnostem konečného uživatele“ a slovo „spotřebiteli“ se nahrazuje slovy „konečnému uživateli“.

57. Za § 38 se vkládají nové § 38a a 38b, které včetně poznámky pod čarou č. 30c znějí:

㤠38a

(1) Povinná osoba podle § 38 odst. 3 je povinna zajistit minimální úroveň zpětného odběru použitých pneumatik ve výši 35 % za každý kalendářní rok.

(2) Minimální úroveň zpětného odběru podle odstavce 1 se vyjadřuje jako procentuální podíl celkové hmotnosti pneumatik sebraných v rámci zpětného odběru povinnou osobou v daném kalendářním roce k celkové hmotnosti pneumatik uvedených touto povinnou osobou na trh v témže kalendářním roce.

§ 38b

Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik

(1) Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik (dále jen „Seznam povinných osob“) je veřejný seznam, který vede ministerstvo. Návrh na zápis do Seznamu povinných osob je povinna podat každá povinná osoba podle § 38 odst. 3.

(2) Návrh na zápis do Seznamu povinných osob se podává ministerstvu do 60 dnů ode dne prvního uvedení pneumatik na trh nebo prvního uvedení pneumatik na trh spolu s vozidlem, a to

a) ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě, nebo

b) v elektronické podobě označené uznávanou elektronickou značkou nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu30c).

(3) Návrh na zápis do Seznamu povinných osob obsahuje

a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa podnikání, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a kopii podnikatelského oprávnění,

b) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

c) značku pneumatik, které povinná osoba uvádí na trh,

d) popis způsobu zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění odpadních pneumatik a informování konečného uživatele.

(4) Ministerstvo provede zápis povinné osoby do Seznamu povinných osob do 30 dnů ode dne doručení návrhu, který splňuje všechny náležitosti uvedené v odstavci 3, a nejpozději do 30 dnů od provedení zápisu zveřejní tuto skutečnost na úřední desce ministerstva.

(5) Nesplňuje-li návrh na zápis náležitosti uvedené v odstavci 3, vyzve ministerstvo povinnou osobu, aby ve lhůtě, kterou zároveň určí a která nesmí být kratší než 15 pracovních dnů, návrh upřesnila nebo doplnila.

(6) Povinná osoba zapsaná v Seznamu povinných osob je povinna oznámit ministerstvu změnu údajů předložených podle odstavce 3 nebo skutečnost, že zanikly důvody pro její vedení v Seznamu povinných osob, a to do 30 dnů od vzniku takové změny nebo skutečnosti.

(7) Ministerstvo na základě oznámení podle odstavce 6 nebo na základě vlastního zjištění provede změnu zápisu v Seznamu povinných osob nebo povinnou osobu ze Seznamu povinných osob vyřadí.

(8) Ministerstvo zpřístupňuje aktuální Seznam povinných osob na portálu veřejné správy.

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob.

30c) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.“.

68. V § 41 odst. 1 se slovo „zpracovává“ nahrazuje slovem „zpracovávají“ a slova „v samostatné působnosti a původci odpadů“ se nahrazují slovy „a obce“.

69. V nadpisu § 44 se slova „původce odpadů“ nahrazují slovem „obce“.

70. V § 44 odstavec 1 zní:

(1) Obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu, zpracovává plán odpadového hospodářství obce pro jí spravované území a jeho změny.“.

71. V § 44 odst. 2 a 3 se slova „původce odpadů“ nahrazují slovem „obce“.

72. V § 44 odst. 4 se slova „Původce odpadů, který“ nahrazují slovy „Obec, která“, slova „je povinen zpracovat“ se nahrazují slovem „zpracuje“ a slova „původci jsou povinni zpracovat“ se nahrazují slovy „obce zpracují“.

73. V § 44 odst. 5 se slova „Původce odpadů je povinen“ nahrazují slovy „Obec zašle“, slova „zaslat krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to“ se nahrazují slovy „příslušnému krajskému úřadu“, slova „původce odpadů“ se nahrazují slovem „obce“ a slova „původce odpadů sdělí původci odpadů“ se nahrazují slovy „obce sdělí obci“.

74. V § 44 odst. 6 se slova „Původce odpadů je povinen“ nahrazují slovy „Obec zašle“ a slovo „zaslat“ se zrušuje.

75. V § 44 odst. 7 se slova „původce odpadů“ nahrazují slovem „obce“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „její“.

76. V § 44 odst. 8 a 9 se slova „původce odpadů“ nahrazují slovem „obce“.

77. V § 48a písm. a) se slova „a zdraví lidí36)“ nahrazují slovy „na zdraví a na věci“.

78. Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.

79. V § 51 odst. 4 písm. a) se slova „komunálního odpadu“ nahrazují slovy „odpadu uvedeného ve skupině 20 Katalogu odpadů“.

80. V § 66 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Pokutu do výše 1000000 Kč uloží příslušný krajský úřad fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezašle ve stanoveném rozsahu nebo lhůtě příslušnému krajskému úřadu údaje týkající se zařízení k nakládání s odpady.“.

81. V § 72 odst. 1 písmeno i) zní:

i) shromažďuje a zpracovává

1. údaje zaslané podle § 39,

2. údaje o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,

3. údaje o přepravě nebezpečného odpadu,

4. údaje o přeshraniční přepravě odpadů,

5. návrhy na zápis do Seznamu výrobců podle § 31e,

6. žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m,

7. údaje o převzatých autovracích a způsobech jejich zpracování,

8. vydaná potvrzení o převzetí autovraku,

9. návrhy na zápis do Seznamu podle § 37i,

10. údaje o povinných osobách podle § 31e, 37i, § 37a odst. 5 a § 38,

11. údaje o plnění povinností podle § 31f, § 37h odst. 2 a § 38 odst. 10,“.

82. V § 72 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j) zveřejňuje

1. souhrnné informace o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi,

2. seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. e),

3. aktuální informace o provozu zařízení podle § 14 odst. 1 a § 14 odst. 2, malých zařízení podle § 33b odst. 1 a sběrných dvorů, k jejichž provozu se nevydává souhlas podle § 14 odst. 1,

4. seznam osob pověřených ministerstvem k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

5. informace o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,

6. Seznam výrobců podle § 31e,

7. seznam kolektivních systémů podle § 31m,

8. informace o vydaných potvrzeních o převzetí autovraku,

9. Seznam podle § 37i,

10. seznam povinných osob podle § 38,“.

Dosavadní písmena j) až w) se označují jako písmena k) až x).

83. V § 72 odst. 1 písm. t) se slova „a zpřístupňuje tento Seznam výrobců na portálu veřejné správy“ zrušují.

84. V § 72 odst. 1 se písmeno v) zrušuje.

Dosavadní písmena w) a x) se označují jako písmena v) a w).

85. V § 72 odst. 1 se na konci textu písmene w) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) a y), která znějí:

x) vede evidenci smluv podle § 37 odst. 7 písm. c),

y) vede Seznam povinných osob podle § 38b a zpřístupňuje jej na portálu veřejné správy.“.

86. V § 76 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l) může původci odpadu nebo oprávněné osobě uložit rozhodnutím podle § 6 odst. 2 povinnost požádat o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.“.

87. V § 77 odst. 7 se slova „Zjistí-li celní úřad“ nahrazují slovy „V případě, že celní úřad pojme podezření“ a na konci textu se doplňují slova „ , zadržet doklady k vozidlu a k nákladu, zakázat pokračování v jízdě a zabránit v další jízdě použitím technického prostředku“.

88. V § 77 odstavce 8 a 9 znějí:

(8) Náklady spojené s jízdou vozidla na místo k tomu určené a dobou, po kterou je vozidlo odstaveno, jdou k tíži dopravce. Odpovědnost dopravce za vozidlo, náklad a přepravované osoby tím není dotčena.

(9) Celní úřad vydá zadržené doklady a oznámí řidiči, že může pokračovat v jízdě, pominou-li důvody, pro které bylo odstavení vozidla nařízeno.“.

89. V § 77 se odstavce 10 až 15 zrušují.

Dosavadní odstavce 16 až 23 se označují jako odstavce 10 až 17.

90. V § 77 odst. 11 písm. d) se slova „§ 31 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 31a odst. 1“ a slova „§ 31 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 31c“.

91. V § 77 odstavce 14 a 15 znějí:

(14) V případě, že celní úřad rozhodne o nepropuštění zboží do navrženého režimu podle odstavce 11, neprodleně o této skutečnosti informuje ministerstvo.

(15) Generální ředitelství cel poskytne ministerstvu a inspekci informace ze svých evidencí o odpadech, které byly vyvezeny z České republiky do států, které nejsou členskými státy Evropské unie, nebo které byly z těchto států dovezeny do České republiky, dále o bateriích nebo akumulátorech a dalších výrobcích, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, které byly dovezeny do České republiky ze států, které nejsou členskými státy Evropské unie.“.

92. V § 78 odst. 2 písm. b) se za slovem „hospodářství“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „a ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty podle § 66 odst. 6“.

93. V § 78 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,“.

Dosavadní písmena g) až v) se označují jako písmena h) až w).

94. V § 78 odst. 2 písmeno i) zní:

i) rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, a to na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední,“.

95. V § 78 odst. 2 písm. s) se slovo „původce“ nahrazuje slovem „obce“.

96. V § 78 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

x) přiděluje identifikační čísla zařízením podle § 14 odst. 1 a 2 a malým zařízením podle § 33b odst. 1.“.

97. V § 78 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo poruší povinnosti podle § 37 odst. 7 písm. c)“.

98. V § 78 odst. 5 se slova „a jeho ustanovení oznámeno krajskému úřadu“ zrušují.

99. V § 79 odst. 1 písm. b) se slova „§ 78 odst. 2 písm. i)“ nahrazují slovy „§ 78 odst. 2 písm. j)“.

100. V § 79 odst. 1 písm. c) se slova „§ 78 odst. 2 písm. j)“ nahrazují slovy „§ 78 odst. 2 písm. k)“.

101. V § 79 odst. 1 písm. d) se slova „zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, dopravců odpadů“ zrušují.

102. V § 79 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,“.

Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l).

103. V § 82 odst. 2 se slova „§ 12 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 6“.

105. Přílohy č. 1, 5 a 8 se zrušují.

106. V příloze č. 9 se slova „zeminách a hlušinách, včetně sedimentů“ nahrazují slovem „sedimentech“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví zašlou osobám, které byly pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů před nabytím účinnosti tohoto zákona, přihlašovací údaje do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí do 31. srpna 2014.

2. Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminované PCB podle § 26 písm. d), jsou povinny zaslat jeho evidenci ministerstvu podle § 39 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Povinná osoba, která poprvé uvedla na trh pneumatiky nebo pneumatiky spolu s vozidlem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podá návrh na zápis do Seznamu povinných osob podle § 38b odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Elektrozařízení podle § 37g písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na která se nevztahuje omezení obsahu olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyléterů (PBDE) podle § 37j odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být s výjimkou zdravotnických prostředků1), monitorovacích a řídicích přístrojů, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro2) a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uváděna na trh do dne 22. července 2019.

5. Kopie smluv uzavřených podle § 37 odst. 7 písm. c) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zašlou osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

Čl. III

V § 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění zákona č. 77/2011 Sb., odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

(1) Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, který slouží k plnění ohlašovacích povinností podle § 3 a podle zvláštních právních předpisů6) i k jiným úkonům, stanoví-li tak zvláštní právní předpis9). Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí vede ministerstvo.

9) Například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. IV

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova „nebo zanikl účel jejich využití“ zrušují.

2. V § 13 odst. 2 se slova „nebo jejich dalšího využití“ zrušují.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2013, s výjimkou čl. I bodu 47, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, čl. I bodu 57, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, a čl. I bodů 24, 58 až 67 a 104, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Němcová v. r.

Zeman v. r.

Nečas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 336/2004Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru