Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 168/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

Částka 71/2013
Platnost od 21.06.2013
Účinnost od 21.06.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

168

ZÁKON

ze dne 16. května 2013,

kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

(2) Tento zákon se nevztahuje na

a) těžební odpady vznikající při ložiskovém průzkumu, těžbě a úpravě nerostů v moři,

b) vtlačování vody obsahující látky, které vznikají při činnostech spojených s ložiskovým průzkumem a těžbou ropných látek nebo s těžbou nerostů nebo rašeliny, na vtlačování vody pro technické účely do horninových struktur, ze kterých byly vytěženy ropné nebo jiné látky, nebo do horninových struktur, které jsou s ohledem na přírodní poměry trvale nevhodné pro jiné účely, jakož i na zpětné vtlačování podzemní vody čerpané z dolů a lomů nebo čerpané v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl,

c) odpad vznikající v souvislosti s ložiskovým průzkumem, těžbou, úpravou nebo skladováním nerostů nebo v souvislosti s těžbou, úpravou nebo skladováním rašeliny, který však nevzniká přímo při těchto činnostech,

d) hmoty získané při těžbě a úpravě nerostů podle zvláštního zákona, při vyhledávání nebo skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny, které jsou podle plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu využití ložiska určeny pro sanační a rekultivační práce nebo jsou jejich součástí anebo jsou určeny pro zajištění nebo likvidaci důlních děl.“.

2. Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují.

3. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí těžebním odpadem jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit, včetně těžebních odpadů vzniklých při těžbě, úpravě a zpracování radioaktivních nerostů, které nelze považovat za radioaktivní odpady4), a které vznikají

a) při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů a které podle zákona o odpadech5) náleží mezi odpady z těžby nebo úpravy nerostů, nebo

b) při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny.

V případě pochybností, zda se jedná o těžební odpad podle tohoto zákona, rozhodne Český báňský úřad po projednání s dotčeným ústředním orgánem státní správy na návrh původce odpadu nebo z vlastního podnětu.

4) § 2 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 3 odstavec 4 zní:

(4) Je zakázáno ukládat těžební odpad na jiné místo, než které je určené plánem pro nakládání s těžebním odpadem (dále jen „plán“).“.

5. V § 5 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Provozovatel je povinen s ohledem na udržitelný rozvoj vypracovat plán za účelem minimalizace vzniku těžebního odpadu, jeho zpracování, využití a odstraňování a požádat o schválení plánu obvodní báňský úřad, nebo Ministerstvo zemědělství v případě těžebního odpadu vznikajícího při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny.“.

6. V § 5 odstavec 4 zní:

(4) Provozovatel musí plán přezkoumat každých 5 let. Změny plánu provede bez zbytečného odkladu vždy, jestliže dojde u ukládaného těžebního odpadu ke změnám v jeho složení, které by vedly ke změně zařazení těžebního odpadu nebo kategorie úložného místa, nebo k takovým změnám v provozu úložného místa, které by mohly mít významný nepříznivý vliv na lidské zdraví nebo na životní prostředí. O provedených změnách plánu musí provozovatel informovat orgán, který plán schválil, a orgány, které se k plánu vyjadřovaly.“.

7. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Informace obsažené v povolení podle odstavce 4 poskytne Český báňský úřad orgánům státní statistické služby a příslušným statistickým orgánům Evropské unie, pokud jsou požadovány pro statistické účely. Informace mající povahu obchodního tajemství, zejména informace týkající se obchodních vztahů, nákladové složky a objemu hospodářsky využitelných zásob nerostů, se nezveřejňují.“.

8. V § 10 se na konci odstavce 3 doplňují věty „V povolení dále obvodní báňský úřad uvede, že je provozovatel zproštěn povinností podle § 13. Vydáním povolení k ukončení provozu nejsou dotčeny povinnosti provozovatele vyplývající z podmínek povolení provozu úložného místa nebo z jiných právních předpisů.“.

9. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Pro úložná místa, na kterých bylo ukončeno ukládání těžebního odpadu a ze kterých bude uložený materiál odebírán, ustanovení odstavců 1 až 6 se nepoužije; pro tyto činnosti musí být vypracován plán podle § 5.“.

10. V § 11 odst. 1 se slova „za 2 roky“ nahrazují slovem „ročně“.

11. V § 11 odstavec 3 zní:

(3) Obvodní báňský úřad vydá na žádost provozovatele, popřípadě jeho právního nástupce, za předpokladu, že jsou splněny podmínky příslušných právních předpisů, po ukončení doby stanovené v § 10 odst. 4 rozhodnutí, že toto úložné místo se považuje za uzavřené.“.

12. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Výše rezervy se vypočítá na základě předpokladu, jako by potřebné rekultivační práce vyhodnotila a provedla nezávislá a odborně způsobilá třetí osoba.“.

13. V § 14 odst. 1 písmeno c) zní:

c) určit zásady prevence závažných nehod při nakládání s těžebními odpady, a to tak, aby byly zajištěny i celkové cíle a zásady činnosti provozovatele,“.

14. V § 14 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 34 zní:

(4) Krajský úřad zajistí, aby veřejnost byla prostřednictvím úřední desky a portálu veřejné správy informována do 15 dnů od přijetí podání o přípravě nebo přezkoumání havarijního plánu pro úložná místa kategorie I s tím, že veřejnost může k těmto návrhům sdělit do 30 dnů od jejich zveřejnění své připomínky krajskému úřadu. Krajský úřad zveřejní jejich vypořádání obdobným způsobem ještě před schválením havarijního plánu. Opatření, která je nutno v případě závažné nehody provést mimo úložné místo kategorie I, krajský úřad zapracuje do havarijního plánu kraje34).

34) § 10 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

15. V § 15 odst. 1 se slova „informace o úložném místě po zahájení řízení o povolení k jeho provozu a o postupu dle havarijního plánu v případě závažné nehody“ nahrazují slovy „informace k povolení provozu úložného místa, které jsou součástí žádosti o povolení podle § 8 odst. 2, a to ve stejnou dobu, kdy je podle § 9 odst. 5 informována veřejnost“.

16. V § 15 odst. 3 se za slova „zveřejní tyto informace“ vkládají slova „prostřednictvím úřední desky a portálu veřejné správy“.

17. V § 16 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

b) předcházení znečištění půdy a povrchových a podzemních vod31),

31) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

18. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Při ukládání těžebního odpadu do vytěžených prostor, ve kterých po uzavření může dojít k naplnění vodou, poskytne provozovatel příslušnému obvodnímu báňskému úřadu a vodoprávnímu úřadu informace o přijatých opatřeních podle požadavku odstavce 1 písm. b).“.

19. V § 18 se odstavce 3 až 6 zrušují.

20. Nadpis nad § 19 se zrušuje.

21. § 19 včetně nadpisu zní:

㤠19

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 7

a) poruší zákaz vstupu do prostoru úložného místa,

b) zanechá na úložném místě odpad nebo jiný předmět, nebo

c) poškodí úložné místo.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50000 Kč.“.

22. V § 20 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 3 odst. 4 uloží těžební odpad na jiné místo, než které je určeno plánem pro nakládání s těžebním odpadem,

b) v rozporu s § 3 odst. 7 zanechá na úložném místě odpad nebo jiný předmět, nebo

c) v rozporu s § 3 odst. 7 poškodí zařízení úložného místa.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

23. V § 20 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až s) se označují jako písmena a) až r).

24. V § 20 odst. 2 písmeno r) zní:

r) nesplní některou z povinností při nakládání s těžebním odpadem podle § 24 odst. 1 nebo 2.“.

25. V § 20 odstavec 4 zní:

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. g), k) až m), o), nebo podle odstavce 3,

b) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až f), h) až j), n), nebo p) až r).“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Do 1. ledna 2015 mohou úložná místa pro ukládání odpadů vznikajících při těžbě a úpravě radioaktivních nerostů splňovat požadavky podle dosavadní právní úpravy.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 19, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Němcová v. r.

Zeman v. r.

Nečas v. r.

Přesunout nahoru