Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 165/2013 Sb.Vyhláška o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy

Částka 70/2013
Platnost od 21.06.2013
Účinnost od 01.07.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

165

VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2013

o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) stanoví podle § 10d zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 161/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 6, § 2a odst. 4, § 3 odst. 1 a § 9 odst. 1 písm. n) zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví

a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

b) způsob výpočtu průměrného denního čistého dovozu, průměrné denní domácí spotřeby a způsob výpočtu úrovně nouzových zásob, jež má Česká republika povinnost udržovat,

c) způsob výpočtu ropného ekvivalentu,

d) povolený objem skladovacích zařízení, povinné technické vybavení skladovacích zařízení a požadavky na vybavení pro sledování kvality nouzových zásob,

e) způsob vedení seznamu nouzových zásob a statistických výkazů, pravidla pro vypracování statistických výkazů o úrovni nouzových zásob a předkládání těchto výkazů Komisi a Mezinárodní energetické agentuře.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) aditivem neuhlovodíková sloučenina přidávaná do produktů nebo smíchávaná s tímto produktem tak, aby se změnily jeho vlastnosti,

b) biopalivem kapalná nebo plynná pohonná hmota pro dopravu vyráběná z biomasy,

c) biomasou výsledek biologického rozkladu produktů, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, jakož i výsledek biologického rozkladu průmyslových a městských odpadů.

§ 3

Druhy ropy a skladba ropných produktů vhodných pro skladování v nouzových zásobách

(K § 2 odst. 6 zákona)

V nouzových zásobách lze skladovat pouze ropné produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie o energetické statistice3) a druhy surové ropy, které jsou zpracovatelné v rafineriích na území České republiky.

§ 4

Výpočet úrovně nouzových zásob

(K § 2 odst. 6 zákona a § 2a odst. 4 zákona)

(1) Průměrný denní čistý dovoz se vypočte na základě ropného ekvivalentu čistého dovozu v předchozím kalendářním roce podle přílohy č. 1 této vyhlášky.

(2) Průměrná denní domácí spotřeba se pro účely výpočtu specifických zásob podle § 2a zákona vypočte na základě ropného ekvivalentu domácí spotřeby v předchozím kalendářním roce podle přílohy č. 2 této vyhlášky.

(3) Pro období od 1. ledna do 31. března kalendářního roku se denní průměrné hodnoty čistého dovozu a domácí spotřeby stanoví na základě množství dovezeného nebo spotřebovaného v průběhu předposledního roku, který předchází dotyčnému kalendářnímu roku.

(4) Úroveň udržovaných nouzových zásob se vypočte podle přílohy č. 3 této vyhlášky.

(5) K výpočtu úrovně nouzových zásob udržovaných k určitému okamžiku se použijí údaje podle přílohy č. 3 této vyhlášky.

(6) Jakékoli zásoby ropy a ropných produktů mohou být zahrnuty do výpočtu nouzových zásob České republiky za předpokladu, že tyto zásoby splňují podmínky stanovené zákonem a touto vyhláškou.

(7) Kalkulační jednotkou pro všechny výpočty podle této vyhlášky je metrická tuna (1000 kg), pokud není uvedeno jinak.

(8) Při způsobu výpočtu úrovně nouzových a specifických zásob se aditiva a biopaliva zohlední pouze, pokud byla smíchána s dotčenými ropnými produkty.

(9) Při způsobu výpočtu skutečně udržované úrovně nouzových a specifických zásob se aditiva a biopaliva zohlední v případech, kdy

a) byla smíchána s dotčenými ropnými produkty, nebo

b) jsou skladována na území České republiky, jsou určena ke smíchání s dotčenými ropnými produkty a jsou určena pro dopravu.

§ 5

Skladovací zařízení

(K § 3 odst. 1 zákona)

Nouzové zásoby lze skladovat pouze ve skladovacích zařízeních, která splňují tyto podmínky:

a) nejmenší povolený objem činí 4000 m3; u skladovacích zařízení pro skladování topných olejů činí nejmenší povolený objem 500 m3,

b) konstrukce jednotlivých nádrží musí umožňovat měření obsahu nádrže měrným pásmem nebo měrnou tyčí, popřípadě jiný způsob měření v souladu se stavebně technickou dokumentací příslušné nádrže,

c) skladovací zařízení pro ropné produkty o objemu do 20000 m3 musí být vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro plnění do automobilových cisteren s kapacitou plnění nejméně dvou souprav automobilových cisteren najednou s výkonem 70 m3 za hodinu. Skladovací zařízení na uskladnění topných olejů musí být vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro příjem z automobilových nebo železničních cisteren a pro výdej do automobilových nebo železničních cisteren,

d) skladovací zařízení pro ropné produkty o objemu nad 20000 m3 musí být vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro plnění do automobilových cisteren s kapacitou plnění nejméně čtyř souprav automobilových cisteren najednou s výkonem 140 m3 za hodinu, musí být napojeno na železniční síť a vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro plnění železničních cisteren, umožňujícím naplnit a předat k přepravě 1200 m3 ropných poloproduktů a produktů za 24 hodin. Skladovací zařízení na uskladnění topných olejů musí být vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro příjem z automobilových nebo železničních cisteren a výdej do automobilových a železničních cisteren,

e) příjmová a výdejová zařízení podle písmen c) a d) musí být vybavena certifikovaným zařízením pro měření průtoku ropných produktů4),

f) skladovací zařízení pro skladování ropy musí umožňovat propojení na ropovod na území České republiky a musí být vybaveno zařízením na měření množství přijaté a vydané ropy,

g) zařízení určená k výdeji nouzových zásob do automobilových cisteren, železničních cisteren a k čerpání do ropovodní nebo produktovodní sítě musí být připravena k činnosti do 24 hodin od obdržení žádosti Správy,

h) pokud nejsou nouzové zásoby skladovány odděleně od zásob jiných než nouzových, musí být zajištěno oddělené sledování stavu nouzových zásob a přednostní výdej nouzových zásob bez ohledu na ostatní skladované zásoby. Manipulace s ostatními zásobami nesmí způsobit pokles množství nouzových zásob nebo změnu jejich kvality,

i) skladovací zařízení na pohonné hmoty, které výrobce dodává bez přísad, musí být vybaveno zařízením umožňujícím aditivaci vydávaných pohonných hmot. Výkon zařízení musí plnit podmínky uvedené v písmenech c) a d),

j) zařízení skladů musí umožnit odběr vzorků nouzových zásob pro ověření jejich kvality podle české technické normy upravující kapalné ropné výrobky a odběr vzorků5). Kontrolní analýzy vzorků pro zjištění kvality uskladněných nouzových zásob se provádějí v akreditovaných laboratořích. Míra shody výsledků kontrolních analýz musí odpovídat české technické normě upravující ropné výrobky a stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám6).

§ 6

Způsob vedení seznamu nouzových zásob a statistických výkazů

[K § 9 odst. 1 písm. n) zákona]

(1) Správa zpracovává a předkládá měsíčně Komisi statistický výkaz úrovně nouzových zásob skutečně udržovaných k poslednímu dni kalendářního měsíce, vypočtený na základě ropného ekvivalentu čistého dovozu ropných produktů, v případě specifických zásob na základě počtu dní domácí spotřeby.

(2) Pokud jsou některé zásoby, jež byly zahrnuty do výpočtu úrovně nouzových zásob udržovány mimo území České republiky, musí být v každém výkazu podrobně uvedeny zásoby udržované v jednotlivých členských státech Evropské unie a u příslušných ústředních správců zásob, a to k poslednímu dni období, k němuž se výkaz vztahuje.

(3) U nouzových zásob udržovaných na území České republiky pro jiné členské státy Evropské unie nebo pro jiné ústřední správce zásob Správa vypracuje a předloží Komisi výkaz, v němž budou nouzové zásoby uvedeny podle kategorie produktů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Ve výkazu Správa dále zejména pro každou kategorii produktů odděleně uvede příslušný členský stát Evropské unie nebo ústředního správce zásob a příslušná množství udržovaných zásob.

(4) Statistické výkazy specifických zásob obsahují informaci o množství a počtu dnů průměrné spotřeby v průběhu referenčního roku.

(5) Statistické výkazy předkládá Správa Komisi v průběhu měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahují. Na žádost Komise předloží Správa kopii výkazu neprodleně.

(6) Seznam nouzových zásob obsahuje tyto údaje:

a) označení vlastníka nouzových zásob,

b) místo skladování a vlastníka skladovacího zařízení,

c) množství a druh skladované ropy nebo množství a kategorii ropných produktů,

d) informaci, zda se jedná o specifické zásoby podle § 2a zákona,

e) u zásob udržovaných na území České republiky ve prospěch jiného členského státu Evropské unie se uvede i název tohoto státu.

(7) Správa zašle Komisi seznam nouzových zásob, který obsahuje

a) množství a druh skladované ropy nebo množství a kategorii ropných produktů,

b) informaci, zda se jedná o specifické zásoby podle § 2a zákona,

c) u zásob udržovaných na území České republiky ve prospěch jiného členského státu Evropské unie i název tohoto státu,

do 25. února kalendářního roku. Seznam obsahuje údaje k poslednímu dni předchozího kalendářního roku.

(8) Na žádost Komise předloží Správa seznam obsahující informace podle odstavce 6 písm. c), d) a e) do patnácti dní od obdržení žádosti Komise.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 452/2002 Sb., kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování, se zrušuje.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Předseda:

Ing. Páleník, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 165/2013 Sb.

METODA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU ČISTÉHO DOVOZU ROPNÝCH PRODUKTŮ

1) Ropný ekvivalent čistého dovozu ropných produktů se stanoví jako součet čistého dovozu surové ropy, kapalné podíly zemního plynu (NGL), rafinérských poloproduktů a jiných uhlovodíků7), přičemž

a) výsledek se upraví o případné změny stavu zásob a

b) sníží se o 4 % odpovídající výtěžku primárního benzinu (nebo je-li průměrná míra výtěžku primárního benzinu na území státu vyšší než 7 %, sníží se o skutečnou čistou spotřebu primárního benzinu nebo o průměrnou míru výtěžku primárního benzinu), a

c) přičte se k čistému dovozu všech dalších ropných produktů kromě primárního benzinu, upravenému s ohledem na případné změny stavu zásob a vynásobeném koeficientem 1,065.

2) Mezinárodní námořní zásobníky se nezapočítávají7).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 165/2013 Sb.

METODA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOMÁCÍ SPOTŘEBY

a) Domácí spotřeba se stanoví jako součet zjištěných hrubých vnitrozemských dodávek agregátů8)pouze v případě těchto produktů3):

1. motorový benzin,

2. letecký benzin,

3. tryskové palivo benzinového typu,

4. tryskové palivo naftového typu,

5. tryskové palivo petrolejového typu,

6. ostatní petrolej,

7. plynový olej,

8. motorová nafta,

9. topný olej (vysokosirný a nízkosirný).

b) Mezinárodní námořní zásobníky se nezapočítávají7).

c) Ropný ekvivalent domácí spotřeby se vypočte vynásobením koeficientem 1,2.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 165/2013 Sb.

METODA VÝPOČTU ÚROVNĚ UDRŽOVANÝCH NOUZOVÝCH ZÁSOB

1) Žádné množství nesmí být započítáno do stavu nouzových zásob více než jedenkrát.

2) Zásoby surové ropy3) se snižují o 4 % odpovídající průměrnému výtěžku primárního benzinu.

3) Zásoby primárního benzinu a zásoby ropných produktů pro mezinárodní námořní zásobníky7) se nezapočítávají.

4) Ostatní ropné produkty3) se započítávají do nouzových zásob podle této metody:

a) do nouzových zásob se zahrnují pouze tyto produkty3):

1. motorový benzin,

2. letecký benzin,

3. tryskové palivo benzinového typu,

4. tryskové palivo naftového typu,

5. tryskové palivo petrolejového typu,

6. ostatní petrolej,

7. plynový olej,

8. motorová nafta,

9. topný olej (vysokosirného a nízkosirného).

Jejich ropný ekvivalent se vypočte vynásobením množství koeficientem 1,2.

b) do výpočtu úrovně udržovaných nouzových zásob lze zahrnout množství držená:

1. v nádržích rafinérií,

2. ve sběrných terminálech,

3. v potrubních nádržích,

4. na nákladních člunech,

5. v pobřežních tankerech,

6. v tankerech v přístavu,

7. ve vnitrozemských zásobnících lodí,

8. na dně nádrží,

9. jako provozní zásoby.

c) Tato množství, s výjimkou množství držených v nádržích rafinérií, v potrubních nádržích nebo ve sběrných terminálech, však nelze zahrnout do výpočtu úrovně specifických zásob, pokud jsou tyto zásoby vypočítávány odděleně od nouzových zásob.

d) Do výpočtu nouzových zásob nelze zahrnout:

1. dosud nevytěženou ropu,

2. zásoby držené:

2.1. v ropovodech,

2.2. v železničních nádržkových vozech,

2.3. v zásobnících námořních lodí,

2.4. v čerpacích stanicích a maloobchodních prodejnách,

2.5. ostatními spotřebiteli,

2.6. v tankerech na moři,

2.7. jako vojenské zásoby.

e) Při výpočtu nouzových zásob se množství vypočtené úrovně uvedeným způsobem sníží o 10 %, které pokrývají průměrné minimální provozní potřeby a nečerpatelné zbytky. Toto snížení se týká všech množství, která byla zahrnuta do daného výpočtu.

f) Snížení o 10% se neuplatní při výpočtu úrovně specifických zásob nebo úrovně jednotlivých kategorií specifických zásob, pokud jsou tyto zásoby nebo kategorie posuzovány odděleně od nouzových zásob.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v platném znění.

3) Příloha C nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v části 3.1 prvního odstavce, v platném znění.

4) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

5) ČSN EN ISO 3170 (656005).

6) ČSN EN ISO 4259 (656003).

7) Příloha B, část 4 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v platném znění.

8) Příloha C, část 3.2.1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v platném znění.

Přesunout nahoru