Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 153/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů

Částka 69/2013
Platnost od 20.06.2013
Účinnost od 01.07.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

153

VYHLÁŠKA

ze dne 7. června 2013,

kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b) a g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění.

Čl. II

Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb. a vyhlášky č. 291/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se za písmeno f) vkládají písmena g) a h), která znějí:

g) džemem výběrovým (Extra) speciálním - potravina splňující požadavky pro džem výběrový (Extra) s tím, že tyto výrobky jsou se sníženým obsahem energie/cukru a splňují podmínky pro relevantní výživové tvrzení; výživové tvrzení musí být uvedeno v názvu výrobku,

h) džemem výběrovým (Extra) méně sladkým - potravina splňující požadavky pro džem výběrový (Extra) s tím, že tyto výrobky obsahují méně cukru než džemy výběrové (Extra),“.

Dosavadní písmena g) až x) se označují jako písmena i) až z).

2. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova „ ; u potravin definovaných v § 6 písm. f), g), h), i) a r) a vyrobených ze tří nebo více druhů ovoce může být údaj o druzích použitého ovoce nahrazen slovy „směs ovoce“ nebo uvedením počtu použitých druhů ovoce“ zrušují.

3. V § 8 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

d) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel, klevel a ovocných protlaků množstvím ovoce v gramech, které bylo použito pro výrobu 100 g hotového výrobku; údaj o obsahu ovoce se musí nacházet ve stejném zorném poli jako název výrobku a musí být uveden jasně viditelnými písmeny,

e) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel, klevel a ovocných protlaků celkovým obsahem přírodních sladidel v gramech obsažených ve 100 g výrobku, přičemž uvedené číslo představuje množství stanovené refraktometricky při 20 °C u hotového výrobku s tolerancí +/- 3 refraktometrické stupně; údaj o obsahu přírodních sladidel se musí nacházet ve stejném zorném poli jako název výrobku a musí být uveden jasně viditelnými písmeny,“.

4. V § 8 odst. 1 písm. f) se za slova „džemů výběrových (Extra),“ vkládají slova „džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých,“.

5. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), rosolové marmelády a kaštanového pyré v názvu výrobku jménem použitého druhu nebo použitých druhů ovoce v sestupném pořadí podle hmotnosti použité suroviny; u výrobků vyrobených ze tří nebo více druhů ovoce však může být údaj o druzích použitého ovoce nahrazen slovy „směs ovoce“ nebo podobnou formulací nebo počtem použitých druhů ovoce.“.

6. V § 10 odst. 2 se za slova „džemu výběrového (Extra),“ vkládají slova „džemu výběrového (Extra) speciálního, džemu výběrového (Extra) méně sladkého,“.

7. V § 10 odst. 3 a 4 se za slova „Džem výběrový (Extra)“ vkládají slova „ , džem výběrový (Extra) speciální a džem výběrový (Extra) méně sladký“.

8. V § 10 odst. 5 a 13 se za slova „džemu výběrového (Extra)“ vkládají slova „ , džemu výběrového (Extra) speciálního a džemu výběrového (Extra) méně sladkého“.

9. V § 10 odst. 6 se slova „a džemu výběrového (Extra)“ nahrazují slovy „ , džemu výběrového (Extra), džemu výběrového (Extra) speciálního a džemu výběrového (Extra) méně sladkého“.

10. V § 10 odst. 9 se za slova „džemu výběrovému (Extra),“ vkládají slova „džemu výběrovému (Extra) speciálnímu, džemu výběrovému (Extra) méně sladkému,“.

11. V § 10 odstavec 10 zní:

(10) K potravinám definovaným v § 6 písm. f) až k) a t) lze přidávat lihoviny, víno, desertní (likérové) víno, ořechy, aromatické byliny, koření, vanilku, vanilin, vanilkové extrakty a med4) jako částečnou nebo úplnou náhradu přírodního sladidla, jedlé tuky a oleje jako látky zabraňující pěnění a tekutý pektin.“.

12. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Členění na skupiny a minimální hmotnostní podíl ovoce v 1 kg potraviny

DruhSkupinaPotravinaMinimální hmotnostní podíl ovoce
(v g v 1 kg potraviny)
Poznámka
Zpracované ovoceDžemy výběrové (Extra)

Džemy výběrové (Extra) speciální

Džemy výběrové (Extra) méně sladké

všeobecně450
z červeného rybízu, jeřabin, rakytníku, černého rybízu, kdoulí a šípků350
ze zázvoru250
z kešu-jablka230
z plodů mučenky (maracuja)80
Džemyvšeobecně350
z červeného rybízu, jeřabin, rakytníku, černého rybízu, kdoulí a šípků250
ze zázvoru150
z kešu-jablka160
z plodů mučenky (maracuja)60
Rosoly výběrové (Extra)všeobecně450
z černého rybízu, šípků, kdoulí, malin350
ze zázvoru250
z kešu-jablka230
z plodů mučenky (maracuja)80
Rosolyvšeobecně350
z černého rybízu, šípků, kdoulí, malin250
ze zázvoru150
z kešu-jablka160
z plodů mučenky (maracuja)60
Marmeládyvšeobecně200z toho min. 75 g pocházející z endokarpu
Povidlaslazená ze švestek1700k výrobě je možno použít švestkovou dřeň, švestkový lektvar a dřeň ze sušených švestek
slazená ze švestek a jablek2200podíl ovocné sušiny ze švestek nejméně

75%

slazená z jablek3000
slazená z hrušek a jablek3200podíl ovocné sušiny z jablek nejméně 30%
Klevelyvšeobecně1500
z meruněk730
z jahod640
Kaštanový krém380podíl ovoce musí být vnesen kaštanovým krémem
Ovocný protlak
Sušené ovoce
Proslazené ovoce nebo kandované ovoce
Ovoce v lihu (ovocná bowle)v plechovém obalu220
ve skleněném obalu450
Upravené chlazené čerstvé ovoce
Kompot

“.

13. V příloze č. 4 tabulka 1 zní:

„Tabulka 1

Kompoty, džemy, rosoly, marmelády, klevely, povidla, protlaky a proslazené ovoce

PotravinaRefraktometrická sušina
(%)
Kyselost (jako kyselina citrónová)
(%)
kompotynejvýše 480,3-2,5
džemy výběrové (Extra)nejméně 60-
džemy výběrové (Extra) méně sladké52-59-
džemy výběrové (Extra) speciálnínejvýše 40-
džemynejméně 60-
rosoly a rosoly výběrové (Extra)nejméně 60-
marmeládynejméně 60-
kaštanový krémnejméně 60-
klevelynejméně 380,6-2,6
povidlanejméně 600,6-2,6
ovocné protlakynejvýše 290,6-2,5
proslazené ovocenejméně 70neurčuje se

Pozn.: Nejnižší obsah refraktometrické sušiny nemusí být dodržen u džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, džemů, rosolů a rosolů výběrových (Extra), marmelád a kaštanových krémů za předpokladu, že cukr byl u těchto výrobků zcela nebo zčásti nahrazen sladidlem.

Džem výběrový (Extra) méně sladký a džem výběrový (Extra) speciální představují tzv. vyhrazené názvy výrobků v souladu s ustanovením druhého podostavce bodu II přílohy 1 směrnice Rady 2001/113/ES o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě.“.


Čl. III

Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2013.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Přesunout nahoru