Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 149/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 68/2013
Platnost od 20.06.2013
Účinnost od 01.07.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

149

VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 49 odst. 4 a § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb. a vyhlášky č. 491/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 a 5 se za slova „peněz nebo“ vkládá slovo „jiných“.

2. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „věcech, zaknihovaných cenných papírech nebo listinách, které peněžní ústav povinnému spravuje nebo které jsou povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschovány“ nahrazují slovy „který peněžní ústav povinnému spravuje nebo který je povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschován“.

3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce srážkami z jiných příjmů vyplácených Úřadem práce České republiky nebo Českou správou sociálního zabezpečení, a datového souboru, kterým Úřad práce České republiky nebo Česká správa sociálního zabezpečení sdělují exekutorovi označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.

4. V § 10a odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

5. V § 13 se slova „nebo příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu“ zrušují.

6. V § 16, nadpisu § 16a a § 16a odst. 1 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

7. V § 16 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

8. V § 16a odst. 1 se za slova „předkupní právo“ vkládají slova „nebo výhrada zpětné koupě“.

9. V § 16a odst. 1 se slova „a nájemní“ nahrazují slovy „ , výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní“.

10. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.

Formát a struktura datového souboru obsahujícího informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce

Tato příloha stanoví definici dat obsažených v datovém souboru doprovázejícím běžně vydaný exekuční příkaz nebo vyrozumění o provedení exekuce, stejně tak pravidla pro samotné předávání dat.

1. Obecná pravidla k datovým souborům

a) Datový soubor využívá syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language).

b) Soubor je kódován v UTF-8.

c) U názvů elementů a atributů je nutné rozlišovat velká a malá písmena.

d) Jeden datový soubor odpovídá jednomu exekučnímu příkazu a jedné osobě povinného nebo manžela povinného - příjemci postihované dávky, případně jednomu vyrozumění o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 zákona (vyrozumění o provedení exekuce, případně o právní moci exekučního příkazu).

e) Název datového souboru doprovázejícího exekuční příkaz je tvořen následovně (údaje v hranatých závorkách se nahradí skutečnými - bez závorek):

epdv_[číslo_exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo_listu]. xml

název datového souboru s vyrozuměním o provedení exekuce:

vpdv_[číslo_exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo_listu]. xml

f) Datový soubor je vždy odesílán společně v rámci jedné datové zprávy s elektronickým vyhotovením exekučního příkazu, případně vyrozuměním o provedení exekuce.

g) Příjemce datového souboru přiloženého k exekučnímu příkazu zašle odesílateli zpět datovou zprávu libovolného formátu, obsahující alespoň informace o vymáhaných povinnostech (tak jak budou odesílatelem specifikovány podle bodu 3 písm. i) této přílohy) a číslo jednací listiny, jejíž přijetí potvrzují.

h) Datový soubor vyhovuje xsd definici, kterou zveřejní Ministerstvo práce a sociálních věcí.

2. Způsob předávání dat

Při vyhotovení exekučního příkazu exekutor přiloží datový soubor a v rámci jedné zprávy odešle prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS).

3. Struktura datového souboru k exekučnímu příkazu

a) Datový soubor obsahuje právě jeden element exPrikaz.

b) Kořenový element exPrikaz povinně obsahuje podelementy hlavicka, ucastnici, postizena_davka, povinnosti a vyplata.

c) Element hlavička popisuje základní údaje o exekučním příkazu, může obsahovat exekucni_tituly a povereni_ex, a dále tyto elementy s daty:

ElementDatový typRozsahPovinná položkaPopis
spzn_predcisliString10ANOČíslo exekutora
spzn_kmenString60ANOOznačení rejstříku „EX“ následované pořadovým číslem věci a posledním dvojčíslím kalendářního roku oddělené lomítkem
spzn_koncovkaString10ANOČíslo listu
exekutor_icString10ANOIdentifikační číslo exekutora
exekutor_jmenoString100ANOJméno exekutora
exekutor_prijmeniString100ANOPříjmení exekutora
ep_vydanDateANODatum vydání exekučního příkazu
ep_pravni_mocDateNEDatum nabytí právní moci exekučního příkazu
druh_pohledavkyDruhPohledavky10ANODruh pohledávky podle bodu 5 (přednostní nebo nepřednostní)
soubor_epString150ANONázev souboru s vyhotovením exekučního příkazu (v datové zprávě)
zpusob_odectuDruhOdectu10ANOZpůsob odečtu podle bodu 5 (běžný, s odečtem, bez odečtu, celkový odečet)
castka_odectuDecimalNEPřípadná srážená částka (je-li uveden způsob odečtu „s odečtem“)
doh_vyse_srazkyDecimalNEDohodnutá výše srážky
predani_prvni_platceDateNEDen doručení exekučního příkazu prvnímu plátci mzdy

d) Nepovinný element exekuční tituly popisuje tituly, na základě kterých byl exekutor pověřen, obsahuje prázdné elementy titul (alespoň jeden) s těmito atributy:

AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
cisIntegerANOPořadové číslo exekučního titulu
cjString50ANOČíslo jednací exekučního titulu
druhString50NEDruh exekučního titulu
vydalString200ANOPopis subjektu, který vydal exekuční titul
pmDateANODatum nabytí právní moci exekučního titulu
vykonatelnostDateANODatum vykonatelnosti exekučního titulu

e) Nepovinný element povereni_ex nesoucí informace o pověření exekutora příslušným soudem, obsahuje prázdné elementy povereni (alespoň jeden) s těmito atributy:

AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
cjString50ANOČíslo jednací pověření exekutora
vydalString200ANOSoud, který pověření vydal
vydanodateANODatum vydání pověření

f) Element ucastnici obsahuje data o účastnících exekučního řízení a dalších subjektech. Obsahuje prázdné elementy ucastnik s těmito atributy:

AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
druhDruhUcastnika1ANODruh účastníka podle bodu 5 (povinný, oprávněný, manžel, zástupce)
cisIntegerANOPořadové číslo účastníka
nadrIntegerNEVazba zástupce na pořadové číslo účastníka
pfoDruhOsoby1ANODruh osoby podle bodu 5 (právnická, fyzická osoba)
firmaString150NEObchodní firma subjektu
jmenoString100NEJméno fyzické osoby
prijmeniString100NEPříjmení fyzické osoby
titulpredString35NETitul před jménem
titulzaString50NETitul zájmenem
narozenDaeNEDatum narození fyzické osoby
identifikatorString20NEHodnota identifikátoru osoby
druh_idDruhIdentifikatoru5NEDruh identifikátoru osoby (rodné číslo, IČO, případně další)

Pravidla pro označování osob:

U osob je uveden identifikátor a jeho druh, tedy rodné číslo nebo IČO.

Osoby jsou očíslovány v atributu cis, případné právní nebo jiné zastoupení je vyjádřeno v atributu nadr, kde je označen subjekt, ke kterému se zastoupení váže (hodnota jeho atributu cis). V elementu musí být dostatek údajů k jednoznačné identifikaci osoby, je tedy nutno dodržet tato pravidla:

Právnická osoba je označena s pomocí IČO a obchodní firmy.

Fyzická osoba je označena s pomocí:

Jména, příjmení a rodného čísla

nebo Jména, příjmení a IČO

nebo Jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu, případně pobytu

g) Je-li potřeba doplnit adresu subjektu, obsahuje element ucastnik prázdný element adresa s následujícími atributy:

AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
uliceString100NENázev ulice
cpString10NEČíslo popisné
coString10NEČíslo orientační
ceString10NEČíslo evidenční
obecString450ANONázev obce
pscString60ANOPoštovní směrovací číslo
statString3ANOStát, 3 písmenný kód podle ISO 3166-1 alpha-3
kod_adresyString50NEPřípadný kód adresního místa podle RUIAN

Pravidla pro označení adresy:

Adresa je validní, obsahuje-li tyto informace:

číslo popisné nebo číslo orientační nebo evidenční číslo a název obce a případně ulice, je-li adresní místo v nějaké ulici a poštovní směrovací číslo

h) Element postizena_davka obsahuje jeden prázdný element davka, v kterém je pomocí atributu plátce označen plátce dávky a pomocí atributu příjemce označen pořadovým číslem (atribut cis elementu ucastnik) ten účastník řízení, který vystupuje v roli povinného a je příjemcem postihovaného příjmu nebo dávky.

AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
plátceDruhPlatce4ANOOznačení plátce srážené dávky („CSSZ“, „UP“)
prijemceIntegerANOČíselné označení příjemce srážené dávky (atribut „cis“ u subjektu)

i) Element povinnosti popisuje povinnosti vymáhané v rámci exekučního řízení, a tedy i výši pohledávky, která je vymáhána exekučním příkazem. Element povinnosti může obsahovat atributy:

AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
aktualni_vyseDecimalNEAktuální hodnota vymáhané povinnosti
k_datuDateNEDatum, ke kterému je aktuální hodnota vyjádřena

Element povinnosti dále obsahuje alespoň jeden prázdný podelement povinnost s těmito atributy:

AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
cisIntegerANOPořadové číslo povinnosti
nadrIntegerNEVazba příslušenství k jiné povinnosti (atribut „cis“)
druhDruhPovinnostiANODruh vymáhané povinnosti podle bodu 5
castkaDecimalNEČástka vymáhané povinnosti, případně základ u příslušenství
menaString3ANOMěna vymáhané povinnosti (podle číselníku ČNB BA0010)
intervalDruhUroceniNEInterval u opakovaných plnění, případně u příslušenství (týdenní, denní, měsíční, roční - podle bodu 5)
procDecimalNEProcento pro výpočet ze základu
odDateNEDen, od kdy je povinnost počítána (u příslušenství, případně opakovaného plnění)
doDateNEDen, do kdy povinnost trvá, pokud není uvedeno, u příslušenství platí trvání do okamžiku zaplacení hlavní povinnosti
repoBooleanNEPříznak výpočtu úroku s pomocí REPO sazby (v atributu „proc“ je poté uveden počet procentních bodů, o které je příslušná REPO sazba zvýšena)
maxDecimalNEMaximální výše příslušenství v daném intervalu „max_interval“
minDecimalNEMinimální výše příslušenství v daném intervalu „min_interval“
max_intervalDruhUroceniNEČasový interval pro určení maximální částky příslušenství
min_intervalDruhUroceniNEČasový interval pro určení minimální částky příslušenství
popisString25

5

NEPopis povinnosti (především pro druh „jine“)

Pravidla pro vyplňování atributů elementu povinnost:

Jednotlivé povinnosti jsou očíslovány v atributu cis, případně je-li povinnost příslušenstvím jiné povinnosti, nebo z ní jinak vychází, je to vyjádřeno v atributu nadr, kde je označena povinnost, ke které se váže (hodnota jejího atributu cis).

V atributu druh se nachází právě jedna z možných hodnot, podle kterých se mění požadavky na specifikaci dané povinnosti:

DruhNutné atributy
Jistina,
dluznevyzivne,
dluzne osetrovne
mena, castka
opakovane_plneni,
bezne_vyzivne,
bezne_osetrovne
mena, castka, interval
urok_z_prodlenimena, zaklad, proc, interval, od
poplatek_z_prodlenimena, zaklad, proc, interval, od
Urokmena, zaklad, proc, interval, od
smluvni_pokutamena, castka, nebo zaklad, procč, interval, od
naklady_predch_rizmena, castka
Naklady_odv_rizmena, castka
naklady_pr_zastmena, castka
naklady_exmena, castka
JinéPopis

j) Element vyplaty obsahuje informace o bankovním nebo jiném spojení, kam má být odesíláno vymožené plnění, obsahuje jeden element vyplata s těmito atributy:

AtributDatový typRozsahPovinná položkaPopis
ucetString34ANOČíslo účtu pro výplatu vymoženého plnění
banka_kodString5ANOKód banky
bankaString200NENázev banky
ssIntegerNESpecifický symbol platby
vsIntegerANOVariabilní symbol platby
IBANString34NEKód IBAN
bicString40NEKód BIC
statString3NEStát, 3 písmenný kód dle ISO 3166-1 alpha-3
id_bankyIntegerNEIdentifikátor banky
pobockaString250NENázev pobočky banky, u které je účet zřízen
mestoString250NEMěsto sídla banky

4. Struktura datového souboru k vyrozumění o provedení exekuce / právní moci exekučního příkazu

a) Datový soubor obsahuje právě jeden kořenový element vyrozumeni.

b) Kořenový element vyrozumění povinně obsahuje elementy hlavicka_ep, exekutor a subjekt_srazky.

c) Element hlavicka_ep a obsahuje informace o datu provedení exekuce, nebo o datu nabytí právní moci exekučního příkazu (nastane-li tento okamžik po datu, ke kterému může být exekuce provedena) ve smyslu § 46 odst. 6 zákona:

ElementDatový typRozsahPovinná položkaPopis
spzn_predcisliString10ANOČíslo exekutora
spzn_kmenString60ANOOznačení rejstříku „EX“ následované pořadovým číslem věci a posledním dvojčíslím kalendářního roku oddělené lomítkem
spzn_koncovkaString10ANOČíslo listu
spzn_cl_epString3ANOČíslo listu exekučního příkazu, který nabyl právní moci
datum_vydániDateANODatum vydání vyrozumění
exekutor_icString8ANOIČO exekutora
ep_vydanDateANODatum vydání exekučního příkazu
ep_pravni_mocDateANODatum nabytí právní moci exekučního příkazu
vp_souborString150ANONázev souboru dokumentu s vyrozuměním

Pravidla pro vyplňování elementu hlavicka_ep:

Elementy spzn_predcisli, spzn_kmen, spzn_koncovka a ep_vydan slouží pro identifikace jednotlivého exekučního příkazu, následně musí být vyplněno datum v elementu ep_pravni_moc. Element vp_soubor obsahuje název souboru, který tento datový soubor doprovází.

d) Element subjekt_srazky obsahuje informace o osobě, vůči níž je vedena exekuce srážkou ze mzdy nebo jiného příjmu. Strukturou dat i pravidly pro vyplnění se element přesně shoduje s elementem ucastnik z bodu 3 písm. f), případně může obsahovat podelement adresa s uvedením adresy ve struktuře podle bodu 3 písm. g), je-li to potřeba pro ztotožnění osoby.

5. Speciální datové typy

a) Datový typ DruhPohledavky může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 12 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:

PREDNOSTNI, NEPREDNOSTNI

b) Datový typ DruhUcastnika označuje postavení účastníka v exekučním řízení, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:

P - povinný, M - manžel povinného, O - oprávněný, PZ - právní zástupce, OZ - obecný zmocněnec, ZZ - zákonný zástupce

c) Datový typ DruhOsoby označuje status osoby, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:

P - právnická osoba, F - fyzická osoba

d) Datový typ DruhPovinnosti označuje povinnost, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 20 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:

jistina, opakovane_plneni, bezne_vyzivne, dluzne_vyzivne, bezne_osetrovne, dluzne_osetrovne, urok_z_prodleni, poplatek_z_prodleni, urok, smluvni_pokuta, naklady_predch_riz, naklady_pr_zast, naklady_odvolaci_riz, naklady_ex, jine

e) Datový typ DruhUroceni označuje povinnost, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:

D - denní, T - týdenní, M - měsíční, R - roční

f) Datový typ DruhIdentifikatoru označuje identifikátor účastníka, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 5 znaků, a to RC nebo ICO. V případě zavedení jiného vhodného obecně užívaného identifikátoru, může být seznam rozšířen.

g) Datový typ DruhPlatce označuje plátce srážené dávky, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 5 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: CSSZ, UP

h) Datový typ DruhOdectu označuje způsob odečtu (běžný, s odečtem, bez odečtu, celkový odečet), může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 15 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: bezny, s_odectem, bez_odectu, cela_davka.

6. Běžné datové typy

a) Datový typ String odpovídá alfanumerickému řetězci, o maximální délce určené sloupcem „Rozsah“ v tabulkách popisujících jednotlivé elementy a atributy.

b) Datový typ Integer odpovídá celému číslu.

c) Datový typ Decimal odpovídá desetinnému číslu, desetinná část je oddělena znakem tečka.

d) Datový typ Boolean odpovídá výčtovému typu s přípustnými hodnotami 0 a 1 (případně true a false).

e) Datový typ Date odpovídá zápisu data v pořadí rok, měsíc a den (RRRR-MM-DD).“.

Dosavadní příloha č. 2 se označuje jako příloha č. 3.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro exekuční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije ustanovení § 16a vyhlášky č. 418/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2013, s výjimkou čl. I bodů 1, 2 a 6 až 9, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru