Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 133/2013 Sb.Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání

Částka 61/2013
Platnost od 31.05.2013
Účinnost od 01.06.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133

VYHLÁŠKA

ze dne 27. května 2013

o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání

Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 4 a § 8 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška upravuje rozsah a strukturu údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůty jejich předkládání.

§ 2

(1) Správce kapitoly zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a střednědobý výhled v rozpočtovém systému1) v rozsahu a struktuře podle rozpočtové skladby2) včetně podrobného komentáře ve stanovené lhůtě3). Bezpečnostní informační služba zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a střednědobý výhled v rozpočtovém systému podle zvláštního režimu v rozsahu a struktuře dohodnuté s Ministerstvem financí (dále jen „ministerstvo“) tak, aby byla zabezpečena ochrana utajovaných informací.

(2) Správce kapitoly kromě údajů uvedených v odstavci 1 předloží ministerstvu další údaje v rozsahu a struktuře uvedené v přílohách č. 1, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře ve stanovené lhůtě3). Údaje podle formuláře č. 1/5 uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce předkládají státní příspěvkové organizace do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech.

(3) Státní fond předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu a střednědobého výhledu v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře ve stanovené lhůtě3).

(4) Kraje předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu za obce v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce ve lhůtě do 30 dnů od doručení žádosti ministerstva. Ve stejné lhůtě předkládá tyto údaje i hlavní město Praha.

(5) Jiné právnické a fyzické osoby, které požadují prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo z kapitoly Operace státních finančních aktiv, předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu do 30. dubna běžného roku v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) Požadavky na změnu údajů oznámených ministerstvem4) předloží správce kapitoly ministerstvu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1 a č. 1/2 a podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V těchto přílohách se neuvádějí údaje, které jsou podle § 3 součástí příloh č. 6 a 7 k této vyhlášce a podle § 4 součástí přílohy č. 8 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Údaje o rozpočtových opatřeních v roce, který předchází roku, na nějž je návrh zákona o státním rozpočtu sestavován, v rámci kapitoly nebo mezi kapitolami, které mají trvalý charakter, předloží správce kapitoly ministerstvu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1 a č. 1/2.

(2) Navrhuje-li správce kapitoly v roce, na který je předkládán návrh zákona o státním rozpočtu, a pro roky střednědobého výhledu přesuny v rámci kapitoly nebo mezi kapitolami, které mají trvalý charakter, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1 a č. 1/2.

§ 4

Uplatňuje-li správce kapitoly podle § 10 odst. 3 rozpočtových pravidel při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu a střednědobého výhledu požadavek na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1 a č. 1/2.

§ 5

V případě, že v kapitole státního rozpočtu mají být rozpočtovány prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů5), předloží správce kapitoly ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to vzor formuláře č. 1/1. Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie bez stanoveného podílu státního rozpočtu na spolufinancování těchto výdajů, odsouhlasí příslušný Řídící orgán, případně také Zprostředkující subjekt, či jiný orgán v roli koordinátora, pokud je stanoven.

§ 6

Správce kapitoly nebo státní fond předloží ministerstvu údaje o výdajích vyplývajících z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, a o výdajích souvisejících s jejich přípravou a realizací ve struktuře podle jednotlivých akcí podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.


§ 7

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání.

2. Vyhláška č. 415/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2013.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor č.1/1, str. 1, str. 2 a str. 3

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na rok N

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na rok N

Vzor č. 1/2, str. 1, str. 2 a str. 3

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na roky N+1 a N+2

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na roky N+1 a N+2

Vzor formuláře č. 1/3

Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v roce N-1 a N

Vzor formuláře č. 1/4

Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v roce N+1, N+2

Vzor formuláře č. 1/5

strana 1

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Metodické informace k předání výkazu:

1. Výkaz je do centrálního systému účetních informací státu (dále „CSÚIS“) předkládán v Kč s přesností na dvě desetinná místa.

2. Výkaz je Ministerstvem financí naplánován v CSÚIS k 31. 7. roku N-1.

3. Správce kapitoly:

3.1 ověřuje v CSÚIS správnost sumáře za kapitolu na základě údajů předložených příslušnými státními příspěvkovými organizacemi (dále jen „SPO“);

3.2 zajišťuje v případě zjištění nedostatků opravu předávaných údajů u příslušných SPO;

3.3 schvaluje sumář za kapitolu v CSÚIS na úrovni kapitoly;

3.4 opis sumáře za kapitolu celkem vytiskne v CSÚIS, podepíše a předloží v rámci návrhu rozpočtu své kapitoly.

4. V případě změn v údajích za danou SPO v návaznosti na další běhy návrhu rozpočtu (tj. v období srpen až prosinec roku N-1), je nutné zaslat nový Přehled, a to opětovně s datem k 31. 7. roku N-1. Následně je třeba opět schválit sumář za kapitolu. Do schválení zákona o státním rozpočtu na rok N Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR nebude výkaz z úrovně Ministerstva financí schvalován.

Technický způsob předávání výkazu:

1. Podrobnější popis zaslání přehledu do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uveden v Technickém manuálu publikovaném na adrese http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace.

2. K zaslání výkazu je nutno použít XSD schéma „Fin_SPO-RIS“ z XSD balíčku publikovaného na shodné adrese uvedené v předchozím bodě.

3. Vzorový výkaz XML je součástí výše uvedeného XSD balíčku.

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

strana 2

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

strana 3

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 2/1

Vzor formuláře č. 2/2

Požadavky na změnu návrhu rozpočtu fondu v roce N, N+l a N+2

Vzor formuláře č. 2/3

Objem prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP) a počty úvazků zaměstnanců

Objem prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP) a počty úvazků zaměstnanců

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 3

Seznam zařízení, která jsou zdravotnickými zařízeními podle zákona č. 372/2011 Sb., u nichž vykonává zřizovatelskou funkci obec (dětské domovy do tří let věku)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 4

Podklady pro sestavení návrhu státního rozpočtu, které předkládají jiné právnické a fyzické osoby požadující prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo z kapitoly Operace státních finančních aktiv s výjimkou požadavků podle zvláštního předpisu1) v roce N

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 5/1

Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu oznámeného předběžného objemu přijmu na rok N, N+1 a N+2

Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu oznámeného předběžného objemu přijmu na rok N, N+1 a N+2

Vzor formuláře č. 5/2

Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu oznámeného předběžného objemu výdajů na rok N, N+1 a N+2

Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu oznámeného předběžného objemu výdajů na rok N, N+1 a N+2

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 6

Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky (rok "N-1")

Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky (rok "N-1")

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 7

Změny podle § 3 odst.2 vyhlášky (v roce N, N+1 a N+2) (v celoročním vyjádření)

Změny podle § 3 odst.2 vyhlášky (v roce N, N+1 a N+2) (v celoročním vyjádření)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formulář č. 8 - Požadavky podle § 4 na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce N, N+1 a N+2

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 9/1

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N

Vzor formuláře č. 9/2

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržností, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské polítky 2007-2013; strukturálních a Investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu 2014-2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojeni Evropy

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržností, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské polítky 2007-2013; strukturálních a Investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu 2014-2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojeni Evropy

Vzor formuláře č. 9/3

Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N

Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok N

Vzor formuláře č. 9/4

Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů

Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Vzor formuláře č. 10/1

Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/2

Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/2

Vzor formuláře č. 10/2

Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Vzor formuláře č. 10/3

Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/4

Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/4

Vzor formuláře č. 10/4

Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Poznámky pod čarou

1) § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 501/2012 Sb.

2) Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 8b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb.

4) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb.

5) § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.

Přesunout nahoru