Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Částka 7/2013
Platnost od 17.01.2013
Účinnost od 01.02.2013
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

13

VYHLÁŠKA

ze dne 10. ledna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Český báňský úřad stanoví podle § 37 odst. 7 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 184/2011 Sb.


Čl. I

Vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

(1) Tato vyhláška stanoví:

a) lhůty pravidelných prohlídek podzemních objektů1) a způsob ověřování jejich bezpečného stavu2),

b) rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence podzemních objektů,

c) podmínky k zajištění bezpečnosti provozu podzemních objektů především z hlediska jejich větrání, včetně větrání za provozu nepřístupných objektů, a požadavků na cesty pro chůzi,

d) náležitosti plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií), zejména požadavky na havarijní prevenci a na zdolávání předpokládaných havárií.“.

2. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se považuje za

a) ostění soubor výztužních prvků sloužících k zajištění světlého průřezu podzemního objektu před jeho nežádoucí deformací horskými tlaky, k zajištění proti uvolňování a opadávání horniny nebo obdobným vlivům,

b) narušený podzemní objekt takový podzemní objekt, jehož bezpečný stav je ohrožen pádem nebo tlakem hornin, popřípadě obdobnými vlivy, které mohou narušit jeho statiku.“.

3. V § 4 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

(1) Stav podzemních objektů se ověřuje prohlídkami. Prohlídkou se ověřuje bezpečný stav podzemního objektu, zejména stav jeho ostění a dodržení požadovaného volného profilu, zajištění větrání podzemního objektu proti nahromadění výbušných nebo jinak nebezpečných nebo zdraví škodlivých látek a plynů15) v něm a zajištění přístupových cest v podzemí, zjišťují se a dokumentují poškozená, popřípadě deformovaná místa a místa nežádoucích průniků kapalin, plynů nebo jiných látek do podzemního objektu; zvláštním druhem prohlídky je prohlídka narušeného podzemního objektu.

15) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

(2) Prohlídka se provede na žádost vlastníka podzemního objektu nebo jím písemně pověřeného provozovatele (dále jen „ustanovená osoba“)4) prostřednictvím odborně způsobilých zaměstnanců organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou stanici16). K žádosti se při první prohlídce nebo při změně stavby přiloží kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad o povolení užívat podzemní objekt.

16) Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 4 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Zpráva o prohlídce se v jednom vyhotovení založí do dokumentace podzemního objektu podle § 8 a v jednom vyhotovení se neprodleně zašle obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodu7) se podzemní objekt nachází.“.

6. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „bezpečného“ zrušuje.

7. V § 5 odst. 1 písmeno d) zní:

d) nežádoucí průsak kapalin nebo průnik plynů do podzemního objektu a jeho vliv na ostění, způsob odvádění vody vniklé do podzemního objektu,“.

8. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „zajištění podzemního objektu proti nahromadění výbušných nebo jinak nebezpečných nebo zdraví škodlivých látek a plynů v něm,“.

9. V § 5 odst. 1 písmeno f) zní:

f) schůdnost a průchodnost používaných cest včetně přístupových cest a zajištění vstupu do podzemního objektu.“.

10. V § 5 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

11. V § 6 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Zpráva o prohlídce narušeného podzemního objektu se v jednom vyhotovení založí do dokumentace provozovaného podzemního objektu podle § 8 a v jednom vyhotovení se neprodleně zašle obvodnímu báňskému úřadu7).“.

12. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Dokumentace a záznamy

Dokumentace a záznamy o výsledcích prohlídek uchovává14) ustanovená osoba do příští prohlídky, nejméně však 5 let.“.

13. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zní:

㤠8a

Plán zdolávání závažných provozních nehod

(1) Plán zdolávání závažných provozních nehod (dále jen „havarijní plán“) musí být vypracován přehledně, srozumitelně a měněn tak, aby odpovídal skutečnosti. Obsahuje část pohotovostní, operativní a mapovou. Nedílnou součástí havarijního plánu je dokumentace vypracovaná podle zákona o požární ochraně17).

(2) Pohotovostní část havarijního plánu obsahuje seznam osob, zaměstnavatelů, organizací a orgánů, kterým musí být havárie ohlášena, jakož i zvláštní povinnosti osob, orgánů a organizací v případě havárie.

(3) Operativní část havarijního plánu obsahuje řešení všech druhů havárie, jejichž výskyt v podzemním objektu lze předpokládat, a těch havárií na povrchu, které by svými důsledky ohrozily osoby v podzemí nebo samotný podzemní objekt, prostředky a postupy při záchraně osob, jejich ošetření a transportu, jakož i prostředky pro likvidaci havárie, včetně prostředků první pomoci a jejich rozmístění, způsob vyhlašování poplachu pro zaměstnance organizace a nutné změny ve větrání zajišťující bezpečný odchod osob z postižené části podzemních prostor, a stanovuje dobu, po které musejí být odvolány osoby z podzemí při přerušení větrání.

(4) Pohotovostní i operativní část obsahuje opatření nezbytná pro likvidaci havárie ve vztahu k sousedním podzemním objektům, podzemním dílům a povrchovým objektům.

(5) Mapovou část havarijního plánu tvoří mapa zdolávání havárií, která obsahuje zejména vyznačení podzemních prostor, únikových cest, příjezdových komunikací, umístění prostředků k záchraně osob, jejich ošetření a transportu zraněných osob.

17) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.“.

14. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2008 Sb.

Identifikační údaje podzemního objektu

1. Název podzemního objektu.

2. Typ podzemního objektu.

3. Účel podzemního objektu.

4. Vlastník podzemního objektu včetně kontaktních a identifikačních informací.

5. Provozovatel podzemního objektu písemně pověřený vlastníkem včetně kontaktních informací.

6. Umístění podzemního objektu (v souvislé zástavbě, mimo zástavbu, blízké inženýrské sítě).

7. Způsob výstavby podzemního objektu (včetně bližší specifikace mimořádných událostí při výstavbě, popřípadě provozu).

8. Datum ukončení výstavby podzemního objektu.

9. Datum uvedení podzemního objektu do provozu.

10. Druh ostění podzemního objektu (např. uvést hořlavé, nehořlavé, v jakých úsecích).

11. Profil podzemního objektu.

12. Přístupná délka podzemního objektu.

13. Přístupnost veřejnosti do podzemního objektu.

14. Zajištění báňské záchranné služby.

15. Vstupy do podzemního objektu včetně jejich souřadnicového určení.

16. Způsob větrání podzemního objektu (větrní zařízení, monitoring ovzduší atd.).

17. Přítoky vody do podzemního objektu.

18. Způsob odvádění, popřípadě odčerpávání vod z podzemního objektu.

19. Napojení podzemního objektu na jiné objekty.

20. Topografická mapa s vyznačením vstupu do podzemního objektu a povrchových přístupových cest k němu.

21. Označení organizace zajišťující provádění prohlídek podzemního objektu.“.


Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2013.


Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.

Přesunout nahoru