Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/2013 Sb.Vyhláška o energetických specialistech

Částka 53/2013
Platnost od 16.05.2013
Účinnost od 01.06.2013
Zrušeno k 25.01.2020 (4/2020 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

VYHLÁŠKA

ze dne 9. května 2013

o energetických specialistech

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 10 odst. 9 a § 10a odst. 7:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných k

a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,

b) zpracování průkazu,

c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo

d) provádění kontroly klimatizačních systémů.

(2) Vyhláška stanoví pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů. Současně se stanoví vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Vyhláška stanoví náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.

§ 2

Odborná zkouška a přezkušování

(1) Odborná zkouška nebo přezkušování se vykonává v českém jazyce.

(2) Odborná zkouška má vždy písemnou a ústní část. Písemná část se provádí formou testu a její úspěšné složení je podmínkou pro konání ústní části zkoušky. Ústní část se provádí formou rozpravy na základě 3 vylosovaných otázek žadatelem nebo energetickým specialistou. Přezkušování probíhá formou rozpravy.

(3) Okruhy zkušebních otázek pro písemnou a ústní část odborné zkoušky nebo přezkušování pro jednotlivé typy oprávnění jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) V případě žadatelů o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d) se písemná část odborné zkoušky skládá maximálně z 50 otázek pro každý z uvedených druhů oprávnění. V případě žadatelů o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a) se písemná část odborné zkoušky skládá maximálně ze 100 otázek.

(5) Výsledek testu je hodnocen procentem správných odpovědí, a to tak, že

a) žadatel o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a), který splnil

1. méně než sedmdesát pět procent, nevyhověl,

2. sedmdesát pět a více procent, vyhověl,

b) žadatel o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), který splnil

1. méně než sedmdesát procent, nevyhověl,

2. sedmdesát a více procent, vyhověl.

(6) Z odborné zkoušky nebo přezkoušení se pořizuje protokol o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení. Součástí protokolu je vyhodnocení písemné i ústní části odborné zkoušky nebo vyhodnocení rozpravy v případě přezkoušení a konstatování, zda žadatel nebo energetický specialista v odborné zkoušce nebo přezkoušení vyhověl nebo nevyhověl. Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Maximální doba trvání písemné části odborné zkoušky je 3 hodiny. Maximální doba trvání ústní části odborné zkoušky je 1 hodina.

(8) Termín a místo konání odborné zkoušky nebo přezkoušení žadateli písemně oznámí ministerstvo nejméně 15 dnů před jejím konáním.

§ 3

Průběžné vzdělávání

(1) Průběžné vzdělávání se vykonává v českém jazyce.

(2) Obsah průběžného vzdělávání je dán tematickými okruhy, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) V případě energetických specialistů, kteří jsou držiteli oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), se písemný odborný test skládá maximálně z 50 otázek pro každý z těchto druhů oprávnění. V případě energetických specialistů, kteří jsou držiteli oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a), se písemný odborný test skládá maximálně ze 100 otázek.

(4) Výsledek písemného odborného testu je hodnocen procentem správných odpovědí, a to tak, že

a) energetický specialista oprávněný podle § 1 odst. 1 písm. a), který splnil

1. méně než sedmdesát pět procent, nevyhověl,

2. sedmdesát pět a více procent, vyhověl,

b) energetický specialista oprávněný podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), který splnil

1. méně než sedmdesát procent, nevyhověl,

2. sedmdesát a více procent, vyhověl.

(5) Z průběžného vzdělávání se pořizuje protokol o výsledku absolvování průběžného vzdělávání. Součástí protokolu je písemný odborný test s jeho vyhodnocením a konstatováním, zda energetický specialista vyhověl nebo nevyhověl. Vzor protokolu o výsledku absolvování průběžného vzdělávání je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(6) Maximální doba trvání písemného odborného testu je 3 hodiny.

(7) Termín a místo konání průběžného vzdělávání si energetický specialista zvolí z nabídky uveřejněné ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to prostřednictvím evidence o provedených činnostech.

§ 4

Zkušební komise

(1) Zkušební komise má nejméně 11 členů, z nichž je jeden předseda a 3 místopředsedové. Zkušební komise, je složena ze zástupců ministerstva, vysokých škol a profesních organizací.

(2) Jednání zkušební komise řídí předseda komise, a není-li ten přítomen nebo pověří-li místopředsedu, tak místopředseda komise.

(3) Členové zkušební komise jsou jmenováni a odvoláni ministerstvem. Zkušební komisi svolává předseda nebo místopředseda zkušební komise. Zkušební komise je svolávána v případě překročení počtu 20 žádostí o udělení oprávnění ke všem požadovaným činnostem doručených na ministerstvo, nejméně však jednou za 4 měsíce, nebo v případě výzvy ministerstva.

(4) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 7 členů, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda. Zkušební komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

(5) Předseda nebo místopředseda zkušební komise oznámí žadateli výsledek odborné zkoušky v den jejího konání.

(6) Protokol o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení podepisují všichni přítomní členové zkušební komise.

(7) Z jednání zkušební komise se pořizuje zápis. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o výsledku odborných zkoušek žadatelů a přezkoušení energetických specialistů. Zápis podepisují všichni přítomní členové zkušební komise a tento zápis je podkladem pro vydání příslušných oprávnění.

§ 5

Organizace pověřená pořádat průběžné vzdělávání

(1) Organizací pořádající průběžné vzdělávání je vysoká technická škola pověřená ministerstvem.

(2) Průběžné vzdělávání se koná minimálně jednou za 2 měsíce nebo na základě výzvy ministerstva.

(3) Protokol o výsledku absolvování průběžného vzdělávání podepisuje pověřený zástupce organizace a člen zkušební komise nebo jiná osoba jmenovaná ministerstvem.

(4) Z uskutečněného průběžného vzdělávání se pořizuje zápis, který vypracovává organizace. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o absolvování průběžného vzdělávání energetických specialistů.

§ 6

Náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech

Energetický specialista vede evidenci o prováděných činnostech, jejíž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2013.


Ministr:

MUDr. Kuba v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Vzor žádosti o udělení oprávnění energetického specialisty a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání

Žádost o udělení oprávnění energetického specialisty (dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.)

Žádost o průběžné vzdělávání energetického specialisty (dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.) pro oprávnění

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Okruhy zkušebních otázek pro písemnou a ústní část odborné zkoušky nebo přezkušování pro jednotlivé typy oprávnění

A. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem provádění energetických auditů a energetických posudků

1. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpis vztahující se k energetickému auditu a energetickému posudku včetně souvisejících technických norem.

2. Povinnosti a podrobnosti vztahující se k energetickému auditu.

3. Povinnosti a podrobnosti vztahující se k energetickému posudku.

4. Rozsah energetického auditu a rozsah energetického posudku.

5. Obsah energetického auditu a obsah energetického posudku.

6. Podrobnosti zpracování jednotlivých částí energetického auditu a energetického posudku.

7. Tvorba a zpracování energetických bilancí.

8. Ekonomické vyhodnocení navržených variant opatření.

9. Ekologické vyhodnocení navržených variant opatření.

10. Podrobnosti doporučení energetického specialisty.

B. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem vypracování průkazu energetické náročnosti budov

1. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpis vztahující se ke snižování energetické náročnosti a k průkazu energetické náročnosti včetně souvisejících technických norem a dalších technických předpisů včetně technicko normalizačních informací.

2. Povinnosti a podrobnosti vztahující se ke snižování energetické náročnosti budov.

3. Povinnosti a podrobnosti vztahující se ke zpracování průkazu energetické náročnosti budov.

4. Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení.

5. Požadavky na energetickou náročnost.

6. Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

7. Podrobnosti doporučení energetického specialisty.

8. Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro měněné technické systémy budovy.

9. Obsah průkazu - textová a grafická část průkazu.

C. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem provádění kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie

1. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpis vztahující se k provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie včetně souvisejících technických norem a dalších technických předpisů.

2. Povinnosti a podrobnosti vztahující se ke zpracování zprávy o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

3. Způsob provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie.

4. Podrobnosti dimenzování kotle vzhledem k požadavku na vytápění budovy a potřebu teplé vody.

5. Způsob hodnocení účinnosti kotle a účinnosti rozvodu tepelné energie.

6. Podrobnosti doporučení energetického specialisty.

7. Obsah zprávy o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie.

D. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem provádění kontrol klimatizačních systémů

1. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpis vztahující se k provádění kontroly klimatizačních systémů včetně souvisejících technických norem a dalších technických předpisů.

2. Povinnosti a podrobnosti vztahující se ke kontrole klimatizačních systémů.

3. Situace, kdy není povinností kontrolu klimatizačních systémů nutné zajistit.

4. Rozsah kontroly klimatizačních systémů.

5. Způsob provádění kontroly klimatizačních systémů.

6. Podrobnosti dimenzování klimatizačního systému vzhledem k požadavkům budovy.

7. Způsob hodnocení účinnosti klimatizačního systému.

8. Podrobnosti doporučení energetického specialisty.

9. Obsah zprávy o kontrole klimatizačních systémů.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení

Protokol o výsledku odborné zkoušky žadatele o oprávnění energetického specialisty (dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.)

Protokol o výsledku přezkoušení energetického specialisty (dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Tematické okruhy pro písemný odborný test pro průběžné vzdělávání pro jednotlivé typy oprávnění energetického specialisty

1. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy vztahující se k energetickému auditu a energetickému posudku, snižování energetické náročnosti budov, kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie nebo kontrole klimatizačních systémů včetně souvisejících technických norem.

2. Povinnosti a podrobnosti vztahující se ke zprávě o energetickém auditu a energetickému posudku, snižování energetické náročnosti budov, kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie nebo kontrole klimatizačních systémů.

3. Postupy zpracování energetického auditu, energetického posudku, průkazů energetické náročnosti budov, kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie nebo kontroly klimatizačních systémů.

4. Vzor a obsah průkazu energetické náročnosti budov, energetického auditu a energetického posudku, zprávy o kontroly kolte a rozvodu tepelné energie nebo zprávy o kontrole klimatizačního systému.

5. Energetická bilance a účinnost energetických procesů.

6. Ekonomické vyhodnocení projektů.

7. Ekologické vyhodnocení projektů.

8. Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

9. Podrobnosti doporučení energetického specialisty ve zprávě o energetickém auditu, energetickém posudku, průkazu energetické náročnosti budov, zprávě o kontrole kotlů a tepelných rozvodů nebo zprávě o kontrole klimatizačních systémů.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Vzor protokolu o výsledku absolvování průběžného vzdělávání

Protokol o absolvování průběžného vzdělávání energetického specialisty, držitele oprávnění (dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech

Energetický specialista vede evidenci o prováděných činnostech v elektronické podobě tak, aby ji bylo možné zobrazit a vytisknout ve formě tabulky a převést do datového souboru volně dostupného formátu pro účely předání údajů ministerstvu podle § 10 odst. 6 písm. d) zákona.

Energetický specialista

(jméno a příjmení):
Číslo oprávnění:
Poř. č.Datum vyhotoveníČinnost energetického specialisty1Název vlastníka budovy nebo energetického hospodářstvíÚčel vypracování2Úspora energie* uvedená v doporučení energetického specialisty (MWh/r)Informace o energetické náročnosti3

*alternativně je možné uvést výrobu energie, například v rámci energetického posudku podle § 9a odst. 1 zákona

Vysvětlivky k tabulce:

1 - Činnosti energetického specialisty jsou

• zpracování průkazu energetické náročnosti budov,

• zpracování energetického auditu,

• zpracování energetického posudku,

• kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie, a

• kontrola klimatizačních systémů.

2 - Účelem vypracování je

• u průkazu energetické náročnosti budov:

◦ výstavba nové budovy,

◦ větší změna dokončené budovy,

◦ prodej budovy nebo ucelené části budovy,

◦ pronájem budovy nebo ucelené části budovy,

◦ budova užívaná orgánem veřejné moci, a

◦ administrativní nebo bytová budova,

• u energetického auditu:

◦ překročení celkové roční spotřeby energie, nebo

◦ nedodržení požadavků na energetickou náročnost budov při větší změně dokončené budovy,

• u energetického posudku:

◦ povinné a dobrovolné zajištění energetického posudku podle povinností uvedených v § 9a zákona,

• u kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie:

◦ povinnost vyplývající ze zákona,

• u kontroly klimatizačních systémů:

◦ povinnost vyplývající ze zákona.

3 - Informace o energetické náročnosti

uvede se třída energetické náročnosti budov (pouze při zpracování průkazu energetické náročnosti budov).

Přesunout nahoru