Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 108/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

Částka 49/2013
Platnost od 30.04.2013
Účinnost od 01.06.2013
Zrušeno k 15.01.2020 (368/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

108

VYHLÁŠKA

ze dne 24. dubna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 33 odst. 6, § 37 odst. 5 a § 38 odst. 4 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb., vyhlášky č. 375/2006 Sb. a vyhlášky č. 59/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 1 odst. 2, § 2 písm. a) a j), § 3 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 2 a 3, § 7, § 11 odst. 1 písm. a) a c), § 11 odst. 2, § 11 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 11 odst. 4 písm. c), § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 26 odst. 1, příloze č. 8 části A první a šesté odrážce a v příloze č. 8 části B bodu 3 podbodu 8 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 1 se písmeno h) zrušuje. Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

3. V § 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 1f zní:

f) dovozcem - fyzická nebo právnická osoba, která plní povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Společenství1f), a souvisejících s dovozem zásilky na území členských států (dále jen „území Unie“),

1f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex).“.

4. V § 2 písm. h) se slova „Komisí Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisí“.

5. V § 2 písmeno i) včetně poznámky pod čarou č. 1g zní:

i) dovozem - propuštění produktů do volného oběhu, jakož i záměr propustit produkty do volného oběhu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Společenství1g),

1g) Čl. 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008.“.

6. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 5 odst. 3 písm. a), § 8 odst. 5, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 13 odst. 1 písm. a) a b), § 13 odst. 2 písm. c) až e), § 13 odst. 3, § 14 odst. 1 a 2, § 15 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 4, § 20 odst. 1, § 22, § 23 odst. 5, § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 26 odst. 1, příloze č. 8 části B bodu 3 podbodech 1 až 4 a v příloze č. 8 části B bodu 4 podbodech 1 a 2 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovem „Unie“.

7. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „uvedené ve zvláštních právních předpisech2a)“ nahrazují slovy „uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie2a)“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

2a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.“.

8. V § 5 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „požádat Komisi“ vkládají slova „řádně odůvodněnou žádostí“.

9. V § 5 odst. 3 písm. b) se slova „z nichž je povoleno dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu a živé mlže na území Společenství,“ zrušují.

10. V § 8 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

(2) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice do počítačové sítě provozované v souladu s předpisem Evropské unie o zavedení systému Traces4) (dále jen „počítačová síť“) zapisuje a aktualizuje údaje o:

a) společných veterinárních vstupních dokladech pro zvířata dovezená do České republiky, která není členským státem určení,

b) společných veterinárních vstupních dokladech pro produkty přepravované přes území Unie a pro produkty dovezené podle § 11, § 15 odst. 2 a § 19,

c) společných veterinárních vstupních dokladech pro všechna zvířata dovážená do Evropské unie,

d) společných veterinárních vstupních dokladech pro všechny odmítnuté zásilky a všechny produkty, které

1. mají být v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropské unie sledovány od pohraniční veterinární stanice až do příchodu do podniku v místě určení podle § 11 odst. 4,

2. pochází z jedné třetí země a jsou určeny do jiné třetí země podle § 13 odst. 1,

3. pochází z třetí země a jsou určeny pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad podle § 14 odst. 1,

4. jsou určeny ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě podle § 19 odst. 1,

5. pocházejí z území Unie a byly odmítnuty třetí zemí podle § 20.

4) Rozhodnutí Komise 2004/292/ES o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS, v platném znění.“.

11. V § 8 odst. 5 se slovo „webových“ nahrazuje slovem „internetových“.

12. V § 11 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Maso volně žijící srstnaté zvěře, která je dovážena nestažená, se podrobí kontrole shody a fyzické kontrole v pohraniční veterinární stanici podle věty první; kontrole zdravotní nezávadnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě1e), a případně vyšetření na rezidua podle právního předpisu upravujícího sledování (monitoring) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech8) se podrobí v podniku v místě určení, do něhož musí být toto maso doručeno pod celním dohledem způsobem uvedeným v odstavci 4 písm. a), a to spolu se vstupním dokladem.“.

13. V § 11 odst. 5 se za slovo „produkty“ vkládají slova „ , které byly určeny pro podnik schválený pro zacházení s produkty,“.

14. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Tím není dotčen postup podle § 23.“.

15. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; tím není dotčen postup podle § 23“.

16. V § 12 odst. 4 se slova „na pohraniční veterinární stanici“ nahrazují slovy „na první dosažené pohraniční veterinární stanici“ a slova „veterinárním kontrolám uvedeným v“ se nahrazují slovy „kontrole shody a fyzické kontrole podle“.

17. V § 12 odstavec 5 zní:

(5) Jakmile je na pohraniční veterinární stanici dopravena zásilka produktů určených k dalšímu překládání, musí dovozce oznámit úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice

a) pravděpodobnou dobu potřebnou k vyložení těchto produktů,

b) označení pohraniční veterinární stanice určení v Evropské unii v případě dovozu nebo tranzitu přes Evropskou unii nebo třetí zemi určení v případě přepravy přímo do třetí země,

c) přesné umístění zásilky, není-li nakládána přímo do letadla nebo lodi směřující do následného místa určení, a

d) odhadovanou dobu trvání nakládky zásilky do letadla nebo lodi směřující do následného místa určení.“.

18. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „do jiné třetí země“ vkládají slova „nebo do téže třetí země“.

19. V § 15 odst. 2 písm. b) bodu 4 se slova „s telefonem a faxem“ nahrazují slovy „s připojením k internetu“.

20. V § 19 odst. 1 písm. a) se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

21. V § 21 odst. 1 se slova „[§ 36 odst. 2 písm. a) zákona]“ zrušují.

22. V § 21 odst. 2 se slova „[§ 36 odst. 2 písm. b) zákona]“ zrušují, slova „pohraniční veterinární stanice nebo v jiném zařízení“ se zrušují a slova „předpisu Evropské unie11)“ se nahrazují slovy „předpisu Evropské unie1d)“.

Poznámka pod čarou č. 1d zní:

1d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).“.

23. V § 21 odst. 3 se slova „(§ 36 odst. 4 zákona)“ zrušují a slova „se zvláštním právním předpisem“ se nahrazují slovy „s přímo použitelným předpisem Evropské unie1d)“.

24. V § 26 odst. 3 se slovo „druhu“ nahrazuje slovem „původu“.

25. § 27 až 29 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zrušují.

26. V § 30 odst. 1 se písmena a), b) a d) včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušují.

Dosavadní písmena c), e) a f) se označují jako písmna a), b) a c).

27. V § 30 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

28. V § 30 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „potraviny, které neobsahují žádné masné výrobky, a na směsné produkty, jestliže“ nahrazují slovy „směsné produkty,“.

29. V § 30 odst. 2 se na začátek písmene a) vkládají slova „které neobsahují žádné zpracované masné výrobky a současně“.

30. V § 30 odst. 2 písm. a) se slova „jakýkoli jiný než masný zpracovaný“ nahrazují slovy „zpracovaný mléčný“.

31. V § 30 odst. 2 písm. a) bodu 4 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „členského státu Evropské unie“.

32. V § 30 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) které neobsahují žádné zpracované masné výrobky a současně méně než polovinu jejich hmoty tvoří jakýkoli jiný než zpracovaný mléčný výrobek, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

33. V § 30 odst. 2 písm. c) se slova „jsou uvedeny v předpise Evropských společenství stanovujícím“ nahrazují slovy „které jsou uvedeny na seznamu potravin, na něž se nevztahují veterinární kontroly podle předpisu Evropské unie stanovujícího“.

34. V § 30 odst. 3 se slova „předpise Evropských společenství“ nahrazují slovy „předpise Evropské unie“, slova „veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka“ se nahrazují slovy „podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených“ a slova „předpisem Evropských společenství“ se nahrazují slovy „předpisem Evropské unie“.

35. V § 30 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

(4) Směsné produkty podléhající veterinárním kontrolám podle této vyhlášky musí být dováženy za podmínek uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie stanovujícím požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů18).

18) Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009.“.

36. V příloze č. 4 části A druhém odstavci se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d) kontrola zachování předepsaných teplot v průběhu přepravy;“.

37. V příloze č. 5 Kategorii III se za bod 15 vkládá nový bod 16, který zní:

16. Krevní produkty určené k technickému využití“.

Dosavadní body 16 a 17 se označují jako body 17 a 18.

38. V příloze č. 8 části A poslední odrážce se slova „s konfiskáty živočišného původu“ nahrazují slovy „s vedlejšími živočišnými produkty“ a v části B bodu 5 podbodu 3 se slova „konfiskátů živočišného původu“ nahrazují slovy „vedlejších živočišných produktů“.

39. Příloha č. 10 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Přesunout nahoru