Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 6/2013
Platnost od 16.01.2013
Účinnost od 16.01.2013
Zrušeno k 01.01.2015 (5/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

VYHLÁŠKA

ze dne 9. ledna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Údaj

Pro účely této vyhlášky se údajem rozumí finanční výkazy, doplňující údaje a vstupní údaje v rozpočtovém informačním systému veřejné správy (dále jen „rozpočtový informační systém“).“.

2. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:

d) přehled rozpočtových opatření, včetně komentáře.“.

3. V § 4 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) a písmeno d) se zrušují.

4. V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Doplňující údaje předkládají podle odstavce 1 písm. a) a písm. b) státní příspěvkové organizace a podle odstavce 1 písm. b) organizační složky státu.“.

5. V § 6 odst. 1 písmeno a) zní:

a) finančního výkazu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) stanoví příloha č. 3 této vyhlášky,“.

6. V § 6 odst. 1 písmeno f) zní:

f) přehledu rozpočtových opatření stanoví příloha č. 8 této vyhlášky.“.

7. V § 6 odstavec 2 zní:

(2) Vstupní údaje do rozpočtového informačního systému a vstupní údaje do centrálního systému účetních informací státu jsou uváděny v Kč s přesností na dvě desetinná místa.“.

8. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy

1.1 Organizační složky státu vkládají do rozpočtového informačního systému průběžně údaje o plnění státního rozpočtu;

1.2 Organizační složky státu předkládají do centrálního systému účetních informací státu měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu NAR 1-12 U;

1.3 Organizační složky státu předkládají do centrálního systému účetních informací státu čtvrtletně

a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U,

b) výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04,

c) přehled rozpočtových opatření ROP 1-04 U.

2. Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu

2.1 čtvrtletně výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04;

2.2 ročně přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje ROZP SPO 1-01.

3. Ministerstvo financí - správce rozpočtového informačního systému a centrálního systému účetních informací státu

3.1 zajistí sestavení Přehledových reportů za použití dat z rozpočtového informačního systému a dále Kontrolních sestav pro kontrolu souladu dat z rozpočtového informačního systému a dat z finančních výkazů, které prezentuje prostřednictvím Portálu Integrovaného informačního systému státní poklady (dále jen „portál IISSP“);

3.2 zajistí sestavení sumářů doplňujících údajů podle jiného právního předpisu1);

3.3 zajistí sestavení „Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“, které prezentuje prostřednictvím portálu IISSP;

3.4 schvaluje sumář za kapitoly v centrálním systému účetních informací státu.

4. Správce kapitoly

4.1 ověřuje na portále IISSP správnost Kontrolních sestav za kapitolu na základě údajů předložených příslušnými organizačními složkami státu ve formě finančních výkazů a na základě údajů z rozpočtového informačního systému;

4.2 ověřuje na portále IISSP správnost sumářů za kapitolu na základě údajů předložených příslušnými státními příspěvkovými organizacemi;

4.3 zajišťuje v případě zjištění nesouladu údajů na úrovni kapitoly opravu předávaných údajů u příslušných organizačních složek státu nebo státních příspěvkových organizací;

4.4 předkládá čtvrtletně v případě významnějších odchylek od rozpočtu komentář k výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U a to v elektronické podobě příslušným odborům Ministerstva financí.

4.5 schvaluje sumář za kapitolu v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly.

5. Státní fondy

5.1 předkládají do centrálního systému účetních informací státu čtvrtletně výkaz FIN 2-04 U s tím, že položka KAPITOLA obsahuje číslo přidělené státnímu fondu podle níže uvedeného seznamu:

502 Státní fond životního prostředí České republiky

504 Státní fond kultury České republiky

505 Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

506 Státní fond dopravní infrastruktury

507 Státní fond rozvoje bydlení

511 Státní zemědělský intervenční fond

5.2 schvalují v centrálním systému účetních informací státu čtvrtletně výkaz FIN 2-04 U na úrovni státního fondu.

6. Způsob předložení údajů

6.1 formát, struktura, přenos, zabezpečení, rozsah a četnost předávání finančních údajů do centrálního systému účetních informací státu jsou stanoveny jiným právním předpisem1); formát, struktura, přenos, zabezpečení a rozsah údajů předávaných do rozpočtového informačního systému je stanoven technickým manuálem k rozpočtovému informačnímu systému.

6.2 organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají výkaz v elektronické podobě správci centrálního systému účetních informací státu, podmínky jsou stanoveny jiným právním předpisem1).

7. Termíny předložení údajů:

7.1 údaje zobrazující plnění státního rozpočtu jsou soustředěny v rozpočtovém informačním systému a skutečnost je předkládána a aktualizována průběžně. Údaje za uplynulý kalendářní měsíc se aktualizují nejpozději poslední pracovní den před 14. kalendářním dnem následujícího měsíce. Po uplynutí prvního a třetího čtvrtletí musí být údaje aktualizovány v rozpočtovém systému nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení čtvrtletí;

7.2 výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu NAR 1-12 U předkládají organizační složky státu nejpozději poslední pracovní den před 14. kalendářním dnem následujícího měsíce;

7.3 správce kapitoly schvaluje sumář výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu NAR 1-12 U za kapitolu v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly nejpozději poslední pracovní den před 20. kalendářním dnem následujícího měsíce;

7.4 výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 předkládají organizační složky státu a státní příspěvkové organizace nejpozději poslední pracovní den před 14. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

7.5 výkaz FIN 2-04 U předkládají organizační složky státu a státní fondy nejpozději poslední pracovní den před 14. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

7.6 správce kapitoly schvaluje sumář výkazu FIN 2-04 U za kapitolu v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly nejpozději poslední pracovní den před 20. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

7.7 přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů předkládají příspěvkové organizace v termínu nejpozději poslední pracovní den před 28. únorem;

7.8 přehled rozpočtových opatření ROP 1-04 U předkládají organizační složky státu nejpozději poslední pracovní den před 14. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

7.9 správce kapitoly schvaluje sumář výkazu přehled rozpočtových opatření ROP 1-04 U za kapitolu v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly nejpozději poslední pracovní den před 20. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

7.10 pro předložení finančních výkazů za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 25. lednem následujícího roku a správce kapitoly schvaluje sumáře výkazů za kapitolu za období leden až prosinec nejpozději poslední pracovní den před 1. únorem následujícího roku.

8. Ministerstvo financí poskytuje

8.1 všem správcům kapitol, uskutečňujícím transfery a půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně, ”Přehled o čerpání dotací prostřednictvím vybrané banky v třídění podle správců kapitol, programů, jednotlivých investorů a jmenovitých akcí”, a to po 10. dni následujícího měsíce;

8.2 všem krajům čtvrtletně přehled uvedený v bodě 8.1 doplněný o třídění podle jednotlivých krajů.

9. Ministerstvo financí předává neprodleně správcům kapitol a státním fondům čtvrtletní přehledy přijatých dotací a půjček územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí a regionálními radami k předběžné kontrole jimi vykazovaných údajů o poskytnutých transferech a půjčkách v části IX. sumářů finančních výkazů.

10. Správce kapitoly a státní fondy v případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými dotacemi nebo půjčkami neprodleně zajistí, v součinnosti s příslušnými územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí, jejich dohledání a opravu standardním způsobem, eventuelně zdůvodní nesoulad údajů v komentáři k finančním výkazům.

11. Předkladatel údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu odpovídá za úplnost, správnost a včasnost předložených údajů.

12. V případě rozpočtového provizoria se postupuje podle § 9 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů. Termíny předložení údajů jsou shodné jako v případě schváleného státního rozpočtu. Ve sloupci „Schválený rozpočet“ se uvádějí ukazatele rozpočtového provizoria.

13. Pro průběžné sledování vývoje peněžních prostředků a pro kontrolu jejich použití udělí organizační složky státu a právnické osoby České národní bance, která vede jejich účty, souhlas s poskytováním údajů o provedených operacích za státní rozpočet Ministerstvu financí.

1) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.

“.

9. V příloze č. 3 v bodě 5 se za slova „podle § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.“ vkládá věta „U kapitoly 396 Státní dluh, kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv a kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa se jedná o technický výpočet.“.

10. V příloze č. 3 bodě 8 se zrušuje slovo „chronologickém“.

11. V příloze č. 3 bod 11 zní:

11. Část II. - Rozpočtové výdaje a financování

11.1 V této části výkazu jsou uváděny:

a) rozpočtové výdaje v členění podle tříd, podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů;

b) rozpočtové položky financování (vyplňují státní fondy, kapitola 396 Státní dluh a kapitola 397 Operace státních finančních aktiv), které zahrnují financující operace jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 - Financování se nepoužívá odvětvového třídění.

Jednotlivé položky uváděné ve výkazu budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je dále uvedeno v připojeném přehledu:

PoložkaNázevZnaménko
8111, 8211Krátkodobé vydané dluhopisy+
8112, 8212Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
8121, 8221Dlouhodobé vydané dluhopisy+
8122, 8222Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
8113, 8213Krátkodobé přijaté půjčené prostředky+
8114, 8214Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
8123, 8223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky+
8124, 8224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
8117, 8217Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8118, 8218Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
8127, 8227Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8128, 8228Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
8300Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky s výjimkou těch, které patří na položky 8301 a 8302+, −
8301Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky+, −
8302Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA+, −
8417Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy+
8418Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje
8427Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy+
8428Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje
PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8115Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8116Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8215Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8216Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8125, 8225Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
+(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8300Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položkyplatba
+inkaso
8901Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoruplatba
+inkaso
8902Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtechsnížení
+zvýšení
8905Nepřevedené částky vyrovnávající schodeksnížení
+zvýšení

11.2 V této části výkazu se neuvádějí údaje vykazované za finanční fondy (případně fondy odměn) organizačních složek státu, tj. údaje vykázané v části V. tohoto výkazu

a) na řádku 5020 - Příjmy celkem

b) na řádku 5040 - Výdaje celkem.“.

12. V příloze č. 3 bod 20 zní:

20. Část XI. - Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy. Výše uvedené příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění rozpočtové skladby, dále podle nástrojů nástrojového třídění, dále podle prostorových jednotek prostorového třídění rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.“.

13. V příloze č. 3 bod 21 zní:

21. Část XII. - Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje. Výše uvedené výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění rozpočtové skladby, dále podle nástrojů nástrojového třídění, dále podle prostorových jednotek prostorového třídění rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.“.

14. V příloze č. 3 se zrušuje text bodu 24.

15. V příloze č. 4 ve VZORU Výkaz pro hodnocení plnění státního rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů části XI. a XII. znějí:

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

ParagrafPoložkaNástrojProstorová jednotkaPodkladová jednotkaSchválený rozpočetRozpočet po změnáchVýsledek od počátku roku
abcde123
0000
0000
0000
0000

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

ParagrafPoložkaNástrojProstorová jednotkaPodkladová jednotkaSchválený rozpočetRozpočet po změnáchKonečný rozpočet výdajůVýsledek od počátku roku
abcde1234

“.

16. V příloze č. 4 bodě 2 se na konci za slovo „skladby“ vkládá tečka.

17. V příloze č. 4 bodě 10 písmeno b) zní:

b) vazba mezi touto částí výkazu a částí III.:

r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3.“.

18. V příloze č. 4 bod 15 zní:

15. Část XI. - Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy. Výše uvedené příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů nástrojového třídění a podle prostorových jednotek prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.“.

19. V příloze č. 4 bod 16 zní:

16. Část XII. - Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje. Výše uvedené výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů nástrojového třídění a podle prostorových jednotek prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.“.

20. V příloze č. 4 ve VZORU VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD části XI. a XII. znějí:

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

ParagrafPoložkaNástrojProstorová jednotkaSchválený rozpočetRozpočet po změnáchVýsledek od počátku roku
abcd123

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

ParagrafPoložkaNástrojProstorová jednotkaSchválený rozpočetRozpočet po změnáchVýsledek od počátku roku
abcd123

“.

21. V příloze č. 5 ve VZORU ROZP SPO 1-01 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost se zrušuje poznámka pod čarou „Součet údajů na položkách 77 a 78 musí odpovídat položce 15 -Mzdové náklady.“.

22. V příloze č. 6 se za slova „státní příspěvkové organizace“ vkládají slova „ , u nichž je zaměstnanost regulována a schvalována vládou,“.

23. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U)

1. Údaje ve výkazu NAR 1-12 U jsou v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou uváděny kumulativně, dochází k jejich sčítání za jednotlivé měsíce v průběhu hodnoceného roku.

2. Význam sl. 3 a sl. 23 - konečný rozpočet výdajů je schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové přesuny, ale i o povolená překročení a vázání - tedy rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, případně o změnu provedenou na základě rozhodnutí vlády o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, nebo rozhodnutí ministra financí o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Ve výkazu se neuvádějí profilující výdaje na sociální dávky, protože v souladu s ustanovením § 47 odst. 8 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u výdajů na sociální dávky nárok z nespotřebovaných výdajů nevzniká.

4. V návaznosti na ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že vláda v mimořádných případech povolí přesun prostředků z neprofilujících výdajů na profilující výdaje se při vykazování nároků z nespotřebovaných výdajů podle rozhodnutí vlády postupuje takto. Ve sloupci 10 (30) se v odpovídajícím řádku profilujících výdajů v části I. a II. výkazu uvede hodnota přesunutých prostředků se záporným znaménkem a zároveň se o stejnou hodnotu sníží nároky v řádku 12 části I. ve výdajích neprofilujících.

5. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu-část I.:

ř. 1 = ř. (2 + 5 + 8 + 9+10+11);

ř. 2 = ř. (3+4);

ř. 5 = ř. (6 + 7);

ř. 13 = ř. (1 + 12);

sl. 5 = sl. (3 − 4);

sl. 7 = sl. (5 + 6);

sl. 13 = sl. (8 + 9+10+11 + 12);

sl. 14 = sl. (7 − 13).

6. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek-část II.:

sl. 25 = sl. (23 − 24);

sl. 27 = sl. (25 + 26);

sl. 33 = sl. (28 + 29 + 30 + 31 + 32);

sl. 34 = sl. (27 − 33).

7. Způsob vyplňování údajů ve sloupcích a) až e) v části II.:

Uvede se ve sloupci

sl.a) Prostorová jednotka podle § 3 odst. 6 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Prostorová jednotka nabývá hodnot 1 nebo 5.

sl.b) Nástroj podle § 3 odst. 7 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Číselník nástrojů je aktualizován v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí.

sl.c) Program, podle § 3 odst. 10 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Číselník programů se vytváří tak, že jednotlivé akce, které jsou jednotkami programového třídění schvalují správci programů podle § 2 písmeno a) vyhlášky č. 560/2006 Sb.

sl.d) Účel rozpočtového přesunu podle § 3 odst. 9 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Číselník účelů je aktualizován v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí.

sl.e) Výzkum, vývoj a inovace v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, číselné označení:

1 - institucionální podpora a podíl z prostředků zahraničních programů, který je spolufinancován z institucionální podpory;

2 - účelová podpora.

Ve sloupcích a) až e), ve kterých není uveden žádný z výše uvedených údajů, bude vždy nulová hodnota s číselným označením 0.

8. Kontrolní vazby mezi částí I. a II. výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek NAR 1-12 U:

ř.3 části I. = součtu údajů z části II. s hodnotou prostorové jednotky 1 a hodnotou nástroje 001 - 054, tj. výdajů na projekty spolufinancované z Evropské unie, část financovaná z národních peněžních prostředků;

ř.4 části I. = součtu údajů z části II. s hodnotou prostorové jednotky 5 a hodnotou nástroje 001 - 054, tj. výdajů na projekty spolufinancované z Evropské unie, část která je nebo má být kryta peněžními prostředky od Evropské unie;

ř.6 části I. = součtu údajů z části II. s hodnotou prostorové jednotky 1 a hodnotou nástroje 060, tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů, část která je financovaná z národních peněžních prostředků;

ř.7 části I. = součtu údajů z části II. s hodnotou prostorové jednotky 5 a hodnotou nástroje 060, tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů, část která je nebo má být kryta peněžními prostředky z Finančních mechanismů;

ř.8 části I. = součtu údajů z části II. a hodnotou nástroje 070;

V řádcích 9, 10 a 11 jsou hodnoty ve sloupcích a) a b) vždy nulové, protože nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od Organizace Severoatlantické smlouvy;

ř.9 části I. = součtu údajů z části II., kde ve sloupci c) jsou uvedeny hodnoty programu a ve sloupci e) jsou nulové hodnoty;

ř.10 části I. = součtu údajů z části II., kde ve sloupci e) jsou uvedeny hodnoty 1 nebo 2 a ve sloupci c) jsou nulové hodnoty;

ř.11 části I. = součtu údajů z části II., kde ve sloupci d) je hodnota účelu a ve sloupci c) a e) jsou nulové hodnoty.

Neprofilující výdaje se v části II. neuvádějí.

V případě, že v části II má hodnota více určujících kritérií je důležité pro součet do části I pořadí zleva. Např. je- li vyplněn program i účel součet se provádí podle programů.

VZOR NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

VZOR NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK“.

24. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Rozsah a způsob sestavení Přehledu rozpočtových opatření (ROP 1-04 U)

1. Přehled rozpočtových opatření obsahuje informace o rozpočtových opatřeních provedených v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. od počátku roku do konce vykazovaného období. Rozpočtová opatření jsou vykazována podle data realizace a druhu rozpočtového opatření, a to v detailu paragrafu, položky, data realizace daného rozpočtového opatření a druhu rozpočtového opatření.

2. Jednotlivé organizační složky státu předkládají výkaz ROP 1-04 U do centrálního systému účetních informací státu, správce kapitoly předkládá komentář za celou kapitolu Ministerstvu financí.

3. Druh rozpočtového opatření vyjadřuje, na jakém základě bylo rozpočtové opatření provedeno. Kódy 1, 3 a 5 rozlišují:

1 - rozpočtové opatření provedené v kompetenci organizační složky státu nebo kapitoly (jedná se o opatření, kterým se nemění závazné ukazatele kapitoly a není k němu třeba souhlasu Ministerstva financí);

3 - rozpočtové opatření provedené na základě návrhu kapitoly a schválení Ministerstvem financí (jedná se o opatření, kterým se mění závazné ukazatele kapitoly nebo opatření, kterým se nemění závazné ukazatele kapitoly, ale vyžaduje schválení Ministerstvem financí);

5 - rozpočtové opatření provedené na základě návrhu kapitoly a schválení Ministerstvem financí, které rozhodlo o přiřazení tohoto kódu z důvodu celospolečenského zájmu na sledování daného druhu výdaje státního rozpočtu.

4. Komentář k Přehledu rozpočtových opatření je zaměřen na rozpočtová opatření provedená se souhlasem Ministerstva financí a budou v něm uvedeny zejména důvody a adresnost jejich provedení. Komentář se předkládá v elektronické podobě příslušnému odboru Ministerstva financí.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2012 se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru