Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Částka 37/2012
Platnost od 26.03.2012
Účinnost od 01.04.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. února 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákoníku práce:


Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení včetně poznámek pod čarou č. 1 a 21 zní:

„Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie21)

1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.
Směrnice EP a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci.
Směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance.
Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami.
Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.
Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti prováděním směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16. odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS).
Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a o změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES.
Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.
Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.

21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení komise (ES) č. 790/2009 a nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.“.

2. V § 1 odst. 1 písmeno a) zní:

a) rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity,“.

3. V § 1 odst. 1 písmeno d) zní:

d) podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží nebo sliznicemi, a chemickými látkami, směsmi nebo prachem, které mají dráždivý účinek na kůži, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo teplem,“.

4. V § 1 odst. 1 písm. g) se za slovo „látkami,“ vkládá slovo „směsmi,“.

5. V § 1 odst. 1 písm. i) se slovo „vystaveného“ nahrazuje slovem „exponovaného“ a za slovo „látce,“ se vkládá slovo „směsi“.

6. V § 1 odst. 6 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

7. Nadpis části druhé zní:

„RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK, JEJICH ČLENĚNÍ, ZJIŠŤOVÁNÍ, HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA A PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI“.

8. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

㤠2

Základní členění

(1) Rizikové faktory mikroklimatických podmínek se člení na zátěž teplem a zátěž chladem; chemické faktory se člení na látky a směsi obecně, olovo, prach, karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci a azbest; biologické činitele se člení na skupiny; fyzická zátěž se člení na celkovou fyzickou zátěž, lokální svalovou zátěž, pracovní polohy a ruční manipulaci s břemeny.

(2) Není-li možné při zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek postupovat podle tohoto nařízení, postupuje se podle metody obsažené v české technické normě, která tyto metody obsahuje6), při jejímž použití se má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné metody než metody obsažené v české technické normě musí být doloženo, že použitá metoda je stejně spolehlivá.

(3) Rizikové faktory hluku, vibrací, neionizujícího záření, optického záření a ionizujícího záření, způsob jejich zjišťování a hodnocení, jejich hygienické limity a podmínky ochrany zdraví zaměstnance při práci exponovaného těmto rizikovým faktorům upravují zvláštní právní předpisy7).

6) Například (833615) ČSN EN 14042 Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům, (833618) ČSN P CEN/TS 15279 Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody, (833631) ČSN EN 689 Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření.

7) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“.

9. V části druhé nadpis hlavy II zní:

„PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S RIZIKOVÝMI FAKTORY MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNEK“.

10. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3

Hodnocení zátěže teplem

Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozumí teplota vzduchu (ta), výsledná teplota kulového teploměru (tg), rychlost proudění vzduchu (va), relativní vlhkost vzduchu (Rh) a stereoteplota (tst).“.

11. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 22 znějí:

㤠3a

Vymezení pojmů

Pro účely hodnocení zátěže teplem podle tohoto nařízení vlády se rozumí

a) dlouhodobě přípustnou zátěží teplem zátěž limitovaná množstvím tekutin ztracených při práci z organizmu potem a dýcháním, která činí pro aklimatizovanou ženu nebo muže maximálně 2 160 g.m-2, což odpovídá ztrátě 3,9 litrů tekutin za osmihodinovou směnu pro standardní osobu o ploše povrchu těla 1,8 m2,

b) krátkodobě přípustnou zátěží teplem zátěž limitovaná množstvím akumulovaného tepla v organizmu, které nesmí překročit pro zaměstnance aklimatizovaného i neaklimatizovaného 180 kJ.m-2. Této hodnotě odpovídá vzestup teploty vnitřního prostředí organizmu o 0,8 °C, vzestup průměrné teploty kůže o 3,5 °C a vzestup srdeční frekvence nejvýše na 150 tepů.min-1,

c) dlouhodobě přípustnou dobou práce doba, během níž je dosažena dlouhodobě přípustná zátěž teplem,

d) krátkodobě přípustnou dobou práce doba, během níž je dosažena krátkodobě přípustná zátěž teplem,

e) metabolickým teplem množství tepla vytvářeného organizmem zaměstnance při práci, které odpovídá energetickému výdeji spojenému s touto prací,

f) stereoteplotou tst směrová radiační teplota měřená kulovým stereoteploměrem, která charakterizuje radiační účinek okolních ploch ve sledovaném prostorovém úhlu,

g) energetickým výdejem (M) výdej vyjádřený v brutto hodnotách, kterými jsou hodnoty zahrnující i bazální metabolizmus BM, přičemž jednotkou je 1 watt na 1 m2 tělesného povrchu muže nebo ženy; energetický výdej se stanoví měřením nebo orientačně pomocí tabelárních hodnot podle české technické normy o ergonomii tepelného prostředí22), k orientačnímu určení energetického výdeje lze použít údaje uvedené pro příkladmé druhy prací v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 1,

h) nevenkovním pracovištěm s neudržovanou teplotou uzavřené pracoviště, přirozeně větrané nebo pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání,

i) nevenkovním pracovištěm s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem pracoviště s udržovanou teplotou nezbytnou k vytvoření a udržení standardizovaných tepelně-vlhkostních podmínek pro ochranu výroby, výrobku nebo produktu,

j) klimatizovaným pracovištěm nevenkovní pracoviště s udržovanou teplotou, na němž je k větrání použito nucené větrání zajišťující požadovanou čistotu, teplotu a vlhkost vzduchu.

§ 3b

Zátěž teplem na pracovišti

(1) Zátěž teplem při práci na pracovišti podle § 3a písm. h) nebo na pracovišti podle § 3a písm. i) se hodnotí podle průměrné operativní teploty (to), kterou se rozumí teplota vypočtená jako časově vážený průměr za efektivní dobu práce, kterou je doba snížená o dobu trvání přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávku nebo průměr z jednotlivých měřených časových intervalů v průběhu celé osmihodinové nebo delší směny, jde-li o pracoviště s měnícími se teplotami, z teploty vzduchu ta, výsledné teploty kulového teploměru tg, rychlosti proudění vzduchu va a stereoteploty tst. Hodnocení podle průměrné operativní teploty lze za podmínky rychlosti proudění vzduchu va rovné nebo menší než 0,2 m.s-1 nahradit hodnocením podle výsledné teploty kulového teploměru.

(2) Zátěž teplem pro práci zařazenou do třídy I až V podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 vykonávanou na pracovišti uvedeném v odstavci 1 se hodnotí z hlediska dodržení přípustných hodnot upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2.

(3) Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa jsou upraveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 3. Zároveň musí být splněny požadavky na přípustnou horizontální a vertikální nerovnoměrnost teplot upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 4 a 5. Požadavky uvedené v tabulkách č. 4 a 5 musí být dodrženy i na pracovišti podle § 3a písm. h), na němž je vykonávána práce zařazená do třídy I a IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1.

(4) K průběžnému nebo opakovanému sledování úrovně zátěže teplem při práci, která již byla vyhodnocena na základě měření podle metodiky upravující měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb, uveřejňované ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, je možno použít jen měření teploty vzduchu kalibrovaným teploměrem, který splňuje požadavky zvláštního právního předpisu7a). Měření teploty vzduchu se provádí na místech, kde bylo provedeno předchozí měření výsledné teploty podle uvedené metodiky. Ověřené výsledky se považují za validní, pokud se nezměnily podmínky určující podíl sálavé složky a podíl energetického výdeje zaměstnanců na jejich celkové tepelné zátěži. Měření kalibrovaným teploměrem se za těchto podmínek použije i pro ověření úrovně zátěže teplem pro zjištění ztráty tekutin.

(5) Zátěž teplem na venkovním pracovišti se hodnotí podle výsledné teploty kulového teploměru. Proudění vzduchu a relativní vlhkost se nezohledňují.

22) ČSN EN ISO 8996 Ergonomie tepelného prostředí – Určování metabolizmu.“.

12. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce, režim práce a bezpečnostní přestávky

(1) V případě, že nejsou při práci zařazené do třídy IIb až V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1, vykonávané na pracovišti podle § 3a písm. h), § 3a písm. i) nebo na venkovním pracovišti dodrženy přípustné hodnoty zátěže teplem pro aklimatizovaného zaměstnance upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně. Dodržení přípustných hodnot podle tabulky č. 2 se nevyžaduje u práce zařazené do třídy I a IIa na pracovišti podle § 3a písm. h) za mimořádně teplého dne, kterým se rozumí den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C; v takovém případě musí být poskytnuta náhrada ztráty tekutin v rozsahu uvedeném v tabulce č. 6; v případě překročení teploty na pracovišti 36 °C musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky stanovený podle výpočtu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B.

(2) Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného zaměstnance je upravena v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B, tabulkách č. 1a až 2c.

(3) Dlouhodobě přípustná zátěž teplem se hodnotí rozdílně pro zaměstnance aklimatizovaného a neaklimatizovaného na tepelné podmínky na posuzovaném pracovišti. Za aklimatizovaného zaměstnance se považuje zaměstnanec vykonávající práci po dobu alespoň 3 týdnů od nástupu na posuzované pracoviště. U neaklimatizovaného zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy IIb až V, pokud jsou při ní na pracovišti překračovány přípustné hodnoty zátěže teplem, uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, se po dobu 3 týdnů od nástupu na takové pracoviště dlouhodobě přípustná doba práce upravená v příloze č. 1 k tomto nařízení, části B, tabulkách 1a až 2c sníží o 30 %.

(4) Nejde-li při hodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné zátěže teplem vycházet z tabulek 1a až 2c z důvodu jiných zadávacích parametrů, kterými jsou jiná rychlost proudění vzduchu, jiný tepelný odpor oděvu nebo je-li vlhkost vzduchu vyšší než 70 %, stanoví se dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce pomocí výpočtu tepelné bilance podle české technické normy o ergonomii tepelného prostředí7b) nebo na základě měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence. Metoda měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence se použije i pro stanovení dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce u zaměstnance, který musí používat speciální ochranný reflexní oděv, oděv s aktivním chlazením a větráním nebo oděv nepromokavý.“.

13. § 4a včetně nadpisu zní:

㤠4a

Ztráta tekutin

(1) Hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem je 1,25 litru za osmihodinovou směnu. Náhrada ztráty tekutin a minerálních látek se uplatňuje v případě, že u práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 dojde ke ztrátě tekutin překračující hygienický limit 1,25 litru. Náhrada ztráty tekutin se poskytuje v rozsahu upraveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 6.

(2) Zjištění ztráty tekutin při zátěži teplem se provede měřením jen tehdy, jde-li o práci vykonávanou ve speciálním ochranném reflexním oděvu, oděvu s aktivním chlazením a větráním, v pracovním oděvu, který omezuje odpařování potu, nebo je-li práce vykonávaná v prostředí, v němž je relativní vlhkost pracovního ovzduší vyšší než 80 %.“.

14. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Minimální opatření k ochraně zdraví a bližší požadavky na způsob organizace práce

(1) Dodržení dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce se zajišťuje střídáním pracovních cyklů (c) a bezpečnostní přestávky (tp). Počet pracovních cyklů (c) a délka bezpečnostní přestávky (tp) se vypočte podle postupu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B.

(2) Je-li podle § 4a odst. 2 zjištěná ztráta tekutin za osmihodinovou směnu u zaměstnance rovna nebo vyšší než 3,9 litru, stanoví se dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce individuálním výpočtem7b).

(3) Na pracovišti s délkou směny delší než 8 hodin nesmí ztráta tekutin potem a dýcháním v důsledku pracovní a tepelné zátěže za směnu překračovat přípustný limit ztráty tekutin 3,9 litru o více než 20 % a nesmí být překračovány krátkodobě přípustné doby práce.

(4) Při práci, při níž zaměstnanec přichází do kontaktu s povrchem pevného materiálu, jehož teploty překračují hodnoty upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části E, musí být zajištěno, aby nechráněná kůže zaměstnance s ním nepřicházela do přímého styku.

(5) Dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce v zátěži teplem na pracovišti hlubinných dolů a postup pro výpočet pracovních cyklů a bezpečnostní přestávky upravuje příloha č. 1 k tomuto nařízení, část C.“.

15. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Hodnocení zátěže chladem a bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů

(1) Zaměstnanec může být exponován zátěži chladem jen tehdy, vykonává-li práci odpovídající energetickému výdeji 106 W.m-2 a vyššímu na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší, než je minimální teplota upravená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, nebo vykonává-li práci na venkovním pracovišti s korigovanou teplotou vzduchu 4 ºC a nižší, nebo v případě zdolávání mimořádných událostí.

(2) Teplota vzduchu korigovaná účinkem proudícího vzduchu je upravena v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části D.“.

16. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7

Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště

(1) Pokud udržovaná operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne pod 10 °C, musí být zaměstnanec vybaven pracovním oděvem, který musí mít takové tepelně izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu vyjádřených teplotou vnitřního prostředí organizmu 36 až 37 °C. Při poklesu teploty vzduchu na pracovišti na 4 °C a nižší musí být zaměstnanec vybaven také rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem. Pro stanovení potřebných tepelně izolačních vlastností pracovního oděvu, postačujících k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu, se postupuje podle příslušné technické normy o ergonomii tepelného prostředí7b) a normy o stanovení a interpretaci stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu a místních účinků chladu8).

(2) Při práci vykonávané po dobu delší než 2 hodiny za směnu v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo v korigované teplotě 4 ºC a nižší má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně; ohřívárna se vybavuje zařízením pro prohřívání rukou. Bezpečnostní přestávka musí trvat nejméně 10 minut.

(3) Nejde-li u práce spojené s manipulací s materiálem, jehož teplota je 10 ºC a nižší, používat rukavice proti chladu a druh práce vyžaduje přímý kontakt tepelně nechráněné kůže ruky, musí být zaměstnanci umožněna po ukončení takové práce bezpečnostní přestávka určená pro prohřátí rukou v trvání minimálně 5 minut.

(4) Při práci v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo korigované teplotě musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání při teplotě od 4 do -10 ºC nepřesáhla 2 hodiny, při teplotě vzduchu od -10,1 do -20 ºC 1 hodinu a od -20,1 do -30 °C 30 minut.

(5) Práce musí být upravena tak, aby ji zaměstnanec nekonal na venkovním pracovišti, na kterém je korigovaná teplota vzduchu nižší než -30 ºC, nejde-li o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných mimořádných událostech; ochrana zdraví zaměstnanců se pro tyto účely zajišťuje střídáním zaměstnanců nebo jinou organizací práce podle konkrétních podmínek práce. Při korigované teplotě vzduchu -30 °C a nižší nesmí být nechráněná kůže exponována po dobu delší než 10 minut.

(6) Vstupy na pracoviště, na němž je práce vykonávaná po dobu 4 hodiny za směnu a delší (dále jen „trvalá práce“), které se během pracovní doby otevírají přímo do venkovního prostoru, musí být v zimním a přechodném období, kdy korigovaná teplota venkovního vzduchu je nižší než minimální teplota upravená v příloze č. 1, části A, tabulce č. 2 nebo nižší než udržovaná operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, zabezpečeny proti vnikání venkovního vzduchu.“.

17. V § 8 odstavec 1 zní:

(1) K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.“.

18. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

19. V § 8 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.

(3) U práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle odstavce 2.“.

20. V § 8 odstavec 5 zní:

(5) Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na

a) nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 ºC,

b) venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 ºC.“.

21. V § 9 odst. 2 větě první, § 15 odst. 1 a 3 a v § 38 odst. 1 písm. h) se slovo „vystaven“ nahrazuje slovem „exponován“.

22. V § 9 odstavec 4 zní:

(4) Nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které mohou být zaměstnanci exponováni nepřetržitě po krátkou dobu, aniž by pociťovali dráždění očí nebo dýchacích cest nebo bylo ohroženo jejich zdraví a spolehlivost výkonu práce. Při hodnocení pracovního ovzduší lze porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací časově vážený průměr koncentrace této látky měřené po dobu nejvýše 15 minut. Takové 15minutové úseky s průměrnou koncentrací vyšší než hodnota přípustného expozičního limitu, ale nepřesahující nejvyšší přípustnou koncentraci, smí být během osmihodinové směny nejvýše 4 s odstupem nejméně jedné hodiny. Přitom nesmí časově vážený průměr koncentrací pro celou směnu překročit hodnotu přípustného expozičního limitu.“.

23. V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „vystaven“ nahrazuje slovem „exponován“ a za slovo „látce“ se vkládá slovo „ , směsi“.

24. V § 10 odst. 1 písm. a) a b) a v § 12 odst. 1 písm. c) a e) se za slovo „látky“ vkládá slovo „směsi“.

25. V § 10 odst. 1 písm. e) se za slovo „látkou“ vkládá slovo „ , směsí“.

26. V § 10 odst. 1 písm. i) se za slovo „látce“ vkládají slova „nebo směsi“.

27. V § 10 odst. 2 se za slovo „látky“ a za slovo „látce“ vkládá slovo „ , směsi“ a slovo „vystaven“ se nahrazuje slovem „exponován“.

28. V § 11 odstavec 1 zní:

(1) U chemické látky nebo směsi, která se vstřebává kůží nebo sliznicemi, a u chemické látky, směsi nebo prachu, které mají dráždivý nebo senzibilizující účinek na kůži, je nezbytné zajistit, aby zaměstnanec byl vybaven vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem.“.

29. V § 11 odst. 2 se za slovo „látkou“ vkládá slovo „ , směsí“, za slova „od zdroje chemické látky“ vkládá slovo „ , směsi“ a za slova „úrovně chemické látky“ vkládá slovo „ , směsi“.

30. V § 12 odst. 2 se za slovo „látce“ vkládá slovo „,směsi“ a za slovo „látku“ vkládají slova „nebo směs“.

31. V části druhé, hlavě III nadpis dílu 3 zní:

„Chemické látky a směsi klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci“.

32. § 16 včetně nadpisu zní:

㤠16

Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci

(1) Mezi chemické karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci se řadí

a) látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2 a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle zákona o chemických látkách,

b) látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B upravené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,

c) cytostatika a prach tvrdých dřev upravených v bodu b) vysvětlivek uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části A, k tabulce č. 4, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

(2) Za karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2 a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2, uvedené na trh před 1. prosincem 2010, karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie se považují též směsi karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B, jestliže obsah těchto látek je nad koncentračním limitem obecným nebo specifickým stanoveným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.“.

33. V § 17 odst. 1 a v § 18 odst. 3 a 4 se slova „odst. 1“ zrušují.

34. V § 18 odst. 1 a 2 se slova „chemických karcinogenů kategorie 1 nebo 2, mutagenů kategorie 1 nebo 2, látek toxických pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 nebo prachu tvrdých dřev podle § 16 odst. 1“ nahrazují slovy „látek uvedených v § 16“.

35. V § 18 odst. 3 písmeno l) zní:

l) viditelně označit, stanovit a kontrolovat zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je riziko kontaminace látkami uvedenými v § 16; pro účely jídla a pití vyhradit zvláštní prostory mimo kontrolované pásmo,“.

36. V § 18 odstavce 5 až 7 znějí:

(5) Při práci, u níž lze z její povahy usuzovat, že může být spojena s nadměrnou expozicí zaměstnance látkám uvedeným v § 16 nebo při mimořádné události spojené s nadměrnou expozicí těmto látkám, má na pracoviště přístup pouze zaměstnanec ve vyhovujícím pracovním oděvu, vybavený osobními ochrannými pracovními prostředky k ochraně dýchacího ústrojí; po dobu trvání nadměrné expozice musí být kontaminovaný prostor vymezen kontrolovaným pásmem a musí být učiněna nezbytná opatření ke zkrácení doby expozice.

(6) Kontrolované pásmo při práci s látkami uvedenými v § 16 se trvale zřizuje tehdy, jde-li o práci, při níž se zachází s chemickými karcinogeny kategorie 1, 1A, s mutageny kategorie 1, 1A, s látkami toxickými pro reprodukci kategorie 1, 1A nebo při práci s cytostatiky na pracovištích přípravy jejich roztoků.

(7) V laboratoři se trvale zřizuje kontrolované pásmo, jsou-li karcinogeny kategorie 1, 1A, mutageny kategorie 1, 1A, látky toxické pro reprodukci kategorie 1, 1A používány k jiným účelům než jako reagenční činidla nebo pro účely kalibrace.“.

37. V § 23 odstavec 2 zní:

(2) Hygienickými limity celkové fyzické zátěže se rozumí hodnoty energetického výdeje směnové průměrné, směnové přípustné, minutové přípustné, průměrné roční a dále přípustné hodnoty srdeční frekvence v průměrné směně. Přípustnými hygienickými limity se rozumí limity, které se v průměrné směně bez ohledu na její délku nenavyšují. Za průměrnou směnu se pokládá osmihodinová směna, která probíhá za obvyklých pracovních podmínek, při níž doba výkonu práce jednotlivých pracovních operací odpovídá skutečné míře zátěže.“.

38. V § 23 odstavec 5 zní:

(5) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrné hodnoty energetického výdeje navýšeny o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.“.

39. V § 25 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Hygienickými limity lokální svalové zátěže se rozumí hodnoty vynakládaných svalových sil, hodnoty směnových počtů pohybů ruky a předloktí vztažené k průměrné směnové časově vážené hodnotě vynakládaných svalových sil a hodnoty průměrných minutových počtů pohybů drobných svalů rukou a prstů v průměrné osmihodinové směně.

(3) Přípustné hygienické limity pro průměrné směnové časově vážené hodnoty vynakládaných svalových sil vyjádřené v procentech maximální svalové síly (Fmax) jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 5.“.

40. V § 25 odst. 6 se slova „a průměrné minutové“ zrušují.

41. V § 25 odst. 7 se věta druhá zrušuje.

42. V § 25 odstavec 8 zní:

(8) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný celosměnový počet vynakládaných svalových sil v rozmezí 55 až 70 % Fmax a průměrné směnové hodnoty počtu pohybů ruky a předloktí navýšeny o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.“.

43. V § 27 odst. 1 se věta první zrušuje.

44. V § 27 odstavec 3 zní:

(3) Průměrný hygienický limit pro dobu práce v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách v průměrné osmihodinové směně je 30 minut. Doba trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh nesmí být delší než 1 až 8 minut v závislosti na typu pracovní polohy. Hodnocení doby trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh se provádí podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, části C, obrázků č. 1 až 4.“.

45. V § 27 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Průměrný hygienický limit pro dobu práce v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních polohách v průměrné osmihodinové směně je 160 minut.“.

46. V § 27 odstavec 5 zní:

(5) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný hygienický limit práce v podmíněně přijatelné a nepřijatelné pracovní poloze navýšen o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.“.

47. V § 27a se za slovo „poloh“ vkládají slova „po dobu“.

48. V § 29 odst. 1 se za slovo „výdeje“ vkládají slova „nebo srdeční frekvence a“ a slovo „i“ se zrušuje.

49. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 2 až 10.

50. V § 29 odst. 6 se slovo „přerušované“ zrušuje.

51. V § 29 odst. 7 se za slovo „výdeje“ vkládají slova „nebo srdeční frekvence“ a slova „tabulce č. 1“ se nahrazují slovy „tabulkách č. 1 až 4“.

52. V § 29 odst. 9 se věta druhá zrušuje.

53. V § 29 odstavec 10 zní:

(10) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný hygienický limit při ruční manipulaci s břemenem navýšen o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.“.

54. V § 34 odstavec 2 zní:

(2) Prací spojenou s náročností na rozlišení detailů se rozumí práce, při níž je vidění zaměstnance ztíženo velikostí či tvarem detailu, jeho pohybem14) nebo jasovým či barevným kontrastem v místě zrakového úkolu.“.

55. V § 39 odstavec 1 zní:

(1) Pokud je při trvalé práci, zařazené jako riziková podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nezbytné nepřetržité používání osobních ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikového faktoru nebo při trvalé práci, kde musí zaměstnanec povinně používat po celou dobu směny jiné ochranné prostředky určené zaměstnavatelem a tyto ztěžují zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce, musí být v průběhu směny zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž si je může zaměstnanec odložit. První přestávka při trvalé práci zařazené jako riziková se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut. Následné přestávky se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky v trvání nejméně 10 minut. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny.“.

56. § 40 se včetně nadpisu zrušuje.

57. V § 41 odst. 1 se slova „nebo nuceným“ nahrazují slovy „ , nuceným nebo kombinovaným“, slova „mikroklimatických podmínek“ se nahrazují slovem požadavků“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.

58. V § 41 odstavec 2 zní:

(2) Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být

a) 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,

b) 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,

c) 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1,

d) 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1.“.

59. V § 41 odstavec 3 zní:

(3) Minimální množství venkovního vzduchu podle odstavce 2 musí být zvýšeno při další zátěži větraného prostoru pracoviště, například teplem nebo pachy. V takovém případě se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu o 10 m3/h podle počtu přítomných zaměstnanců.“.

60. V § 42 odst. 1 se za slovo „Nucené“ vkládají slova „nebo kombinované“.

61. V § 42 odst. 2 větě první se slova „nebo aerosolu včetně prachů“ zrušují, na konci věty se doplňují slova „a prachu pod hodnotu přípustného expozičního limitu“ a ve větě páté se slova „chemické látky nebo aerosolu včetně prachů“ nahrazují slovy „chemickou látkou nebo prach“.

62. V § 42 odst. 3 větě první se slova „nebo aerosol včetně prachů,“ nahrazují slovy „a prach“, větě čtvrté se slova „plynu nebo aerosolu včetně prachů“ nahrazují slovy „chemické látky a prachu“ a ve větě páté se slova „nebo aerosolu včetně prachů“ nahrazují slovy „a prachu“.

63. V § 42 odst. 4 se slova „nebo aerosolu včetně prachů“ nahrazují slovy „a prachu“.

64. V § 45 odst. 3 a 4 úvodní části ustanovení se za slovo „tyto“ vkládá slovo „minimální“.

65. V § 45 odst. 4 písmeno a) zní:

a) denní složka sdruženého osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin 0,5 % a průměrná Dm 1 % musí být splněna ve všech případech, tedy i při bočním nebo kombinovaném osvětlení,“.

66. V § 45 odst. 4 se na začátek písmene b) vkládá slovo „doplňující“.

67. V § 45 odst. 5 se slovo „jinou“ nahrazuje slovem „vyšší“.

68. V § 45 odstavec 7 zní:

(7) Na pracovišti uvedeném v odstavci 6, na němž je vykonávána trvalá práce, musí být dodržena minimální hodnota celkového umělého osvětlení vyjádřeného udržovanou osvětleností Ēm = 300 lx; osvětlovací soustavy se zde zřizují tak, aby hodnoty udržované osvětlenosti byly nejméně takové, jako stanoví příslušná česká technická norma k osvětlování vnitřních pracovních prostorů17). U udržovaných osvětleností 300 až 500 luxů včetně se však navýší osvětlenost o 1 stupeň řady osvětlenosti.“.

69. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 23 zní:

㤠45a

Osvětlení venkovních pracovišť

Umělé osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky české technické normy na osvětlení venkovních pracovních prostor23).

23) ČSN EN 124 64-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory. ČSN EN 13201-1 až 4 Osvětlování pozemních komunikací.“.

70. V § 49 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Optimální výška pracovní roviny při práci muže a ženy vstoje se řídí jejich antropometrickými rozměry a zpravidla se stanoví mezi 800 až 1000 mm.“.

71. V § 53 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Při práci s biologickými činiteli a s látkami a směsmi, působícími dráždění pokožky nebo senzibilizaci, s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a směsmi, s látkami a směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 a 2, s látkami uvedenými v § 16, s chemickými látkami nebo směsmi žíravými nebo chemickými látkami nebo směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, při práci ve výrobě kosmetických prostředků, v úpravnách vod a vodovodů, holičství, kadeřnictví, pedikúře, manikúře, kosmetických, masérských regeneračních a rekondičních službách, v provozovnách živností, při nichž je porušována integrita kůže nebo ve kterých se používají k péči o tělo speciální přístroje, například solária nebo myostimulátory, musí být zajištěna tekoucí pitná voda přímo na pracovišti.“.

72. V § 54 odst. 3 větě druhé se slova „karcinogeny kategorie 1 a mutageny kategorie 1,“ nahrazují slovy „azbestem a látkami uvedenými v § 16“.

73. V § 54 odst. 5 větě páté se slova „karcinogeny kategorie 1, mutageny kategorie 1“ nahrazují slovy „látkami uvedenými v § 16“.

74. V § 55 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Jde-li o práci, při níž je zvýšené riziko otrav chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží, nebo o práci s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako žíravé nebo chemickými látkami nebo směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, a nejsou v bezprostředním dosahu pracoviště sprchy, vybavuje se ošetřovna také sprchou.“.

75. § 55a včetně nadpisu zní:

㤠55a

Úklid

Úklid pracoviště, sanitárních a pomocných zařízení se provádí na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 nebo jiných zdrojů znečištění jako nedílné součásti technologického procesu a na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 nebo jiných zdrojů znečištění jako sekundárních produktů z technologického procesu denně. Na pracovišti bez technologického zdroje prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 a jiných zdrojů znečištění se úklid provádí podle zpracovaného harmonogramu zaměstnavatele.“.

76. § 55b včetně nadpisu zní:

㤠55b

Malování

(1) Obnova maleb a nátěrů povrchů vymezujících osvětlovaný prostor na pracovišti včetně spojovacích cest se provede podle plánu údržby, zpracovaného s přihlédnutím k udržovacímu činiteli, který byl pro uvedené prostory navržen při uvádění těchto prostor do trvalého užívání.

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na pracoviště v podzemí hlubinných dolů.“.

77. V příloze č. 1, část A zní:

„Část A

Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vyjádřené v brutto hodnotách a ztráta tekutin za osmihodinovou směnu

Tabulka č. 1:

Třída práceDruh práceM (W.m-2)
IPráce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů,≤ 80
IIaPráce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.81 až 105
IIbPráce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená s vykládkou a nakládkou. Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou - dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg prodavači, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, valcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků. Práce spojená s ruční manipulací s živým břemenem, práce zdravotní sestry nebo ošetřovatelky u lůžka.106 až 130
IIIaPráce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze -údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví - ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce na montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu.131ažl60
IIIbPráce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg odlitky, foukači skla při výrobě velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství.161 až 200
IVaPráce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce se sbíječkou, práce v lesnictví sjednomužnou motorovou pilou, svoz dřeva, práce v dole - chůze po rovině a v úklonu do 15°, práce ve slévárnách, čištění a broušení velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní kování menších kusů, plnění tlakových nádob plyny.201 až 250
IVbPráce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce na pracovištích hlubinných dolů - ražba, těžba, doprava, práce v lomech, práce v zemědělství s vysokým podílem ruční práce, strojní kování větších kusů.251 až 300
VPráce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin- transport těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15 až 30°, ruční kování velkých kusů, práce na pracovištích hlubinných dolů s ruční ražbou v nízkých profilech důlních děl.301 a více

Vysvětlivka k tabulce č. 1

Práce neuvedené v tabulce se zařazují s ohledem na druh práce obdobného charakteru.

Zátěž teplem při práci na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem

Tabulka č. 2:

Třída práceM[W.m-2] (brutto) tomin nebo tgmintomax nebo tgmaxVa[m.s-1] Rh[%]
  [°C][°C]   
I≤8020270,01 až 0,2 
IIa81 až 1051826 
IIb3)106 až 13014320,05 až 0,3
IIIa131 až 1601030  30 až 70
IIIb161 až 20010260,1 až 0,5
IVa201 až 2501024
IVb1)251 až 3001020
V2)301 a více1020 

Vysvětlivka k tabulce č. 2:

Hodnoty tomax nebo tgmax pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 0,5 clo.

Hodnoty tomin nebo tgmin pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 1,0 clo.

V případě, že va na pracovišti je ≤ 0,2 m.s-1 platí, že t0 = tg.

1) Práce třídy IVb není pro ženy celosměnově přípustná z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže, režimová opatření je nutno aplikovat i při to ≤ 10 °C.

2) Práce třídy V není pro ženy z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná; pro muže není celosměnově z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná, režimová opatření je nutno aplikovat i při to ≤ 10 °C.

3) U prací zařazených do třídy práce IIb až V musí být současně dodrženy přípustné limity pro krátkodobě a dlouhodobě přípustnou zátěž z hlediska energetické náročnosti práce.

Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa

Tabulka č. 3

Třída práceM [W.m-2] KategorieKlimatizované pracovištěVa[m.s-1] Rh[%]
nastavení vytápěnínastavení chlazení
tepelný odpor oděvu 1,0 clotepelný odpor oděvu 0,5 clo
tomin (tgmin) [°C] tomin (tgmin) [°C]  
I≤80A22±1,0 24,5±1,0 0,05 až 0,230 až 70
B±1,5+1,5 -1,0
C+2,5
-2,0
+2,5
-2,0
IIa  81-105  A20  ±1,0  23±1,0 
B±1,5+1,5
1,0
C+2,5
-2,0
+2,5
-2,0
 

Vysvětlivka k tabulce č. 3

Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů.

Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.

Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná pracoviště.

Přípustné horizontální rozdíly mezi stereoteplotou a výslednou teplotou kulového teploměru [∆(tst- tg)] na úrovni hlavy pro práci třídy I a IIa vykonávanou na klimatizovaném pracovišti, přirozeně větraném pracovišti a na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání pro práci třídy I až V

Tabulka č. 4

(tg)hlava Přípustný horizontální rozdíl ∆(tst- tg) na úrovní hlavy [°C]
Vůči chladnému povrchuVůči teplému povrchu
Kategorie A, BKategorie CKategorie A, BKategorie C
∆(tst-tg)[°C]      ∆(tst-tg)[°C]      ∆(tst-tg)[°C]   ∆(tst-tg)[°C]     
190,4  -0,9  6,8  8,1 
200,1  -1,2  6,6  7,9 
21-0,3  -1,6  6,2  7,5 
22-0,9  -2,2  5,6  6,9 
23-1,6  -2,9  4,9  6,2 
24-2,5  -3,8  3,9  5,3 
25-3,6  -4,9  2,9  4,2 
26-4,6  -6,2  1,9  3,2 
27-6,1  -7,4  0,6  1,9 

Vysvětlivka k tabulce č. 4

Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů.

Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.

Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná a nuceně a přirozeně větraná pracoviště.

Přípustný horizontální rozdíl mezi teplotou kulového teploměru (tg) na úrovni hlavy a na úrovni kotníků pro klimatizovaná a přirozeně větraná nevenkovní pracoviště a pro pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání, na nichž je vykonávaná práce třídy práce I a IIa

Tabulka č. 5

tg na úrovni hlavy[°C] (tg hlava - tg kotník)*[°C]
Kategorie A, BKategorie C
190,00,5
200,01,0
210,01,5
220,52,0
231,53,0
242,53,5
253,54,5
264,55,5
275,56,5

Vysvětlivka k tabulce č. 5

Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů.

Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.

Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná a přirozeně větraná pracoviště.

* Úroveň hlavy =1100 mm nad podlahou, úroveň kotníků =150 mm nad podlahou.

Náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě to nebo tg na pracovišti za osmihodinovou směnu a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální ztráty tekutin

Tabulka č. 6:

Třída práceM[W.m-2] Náhrada tekutin za směnu při ztrátě tekutin potem a dýcháním 1,25 litrů a víceTeplota, při níž je dosaženo maximální přípustné ztráty tekutin potem a dýcháním 3,9 l/8 h
to nebo tg(C) (litry)++)(litry/1 °C) to nebo tg[°C] náhrada vody[litry]
I+)8031 až 360,9 až 2,7(0,36)+++) není přípustná3,1
IIa+)81 až 10527 až 340,9 až 3,1(0,24) není přípustná
IIb106 až 13024 až 320,9 až 2,8(0,24) ≥33
IIIa131 až 16020 až 290,9 až 2,8(0,21) ≥30
IIIb161 až 20016 až 270,9 až 2,8(0,17) ≥28
IVa201 až 25015 až 241,2 až 3,0(0,2) ≥25
IVb251 až 30015 až 211,6 až 3,0(0,23) ≥22
V≥30115 až 172,2 až 3,0(0,4) ≥18

Vysvětlivka k tabulce č. 6

Množství poskytovaných nápojů platí pro va ≤ 1 m.s-1 a Rh ≤ 70 %.

+) tg na neklimatizovaných pracovištích třídy práce I a IIa nesmí překročit to nebo tg 34 °C. Tato výjimka platí v případě, že venkovní teplota vzduchuje vyšší než teplota přípustná uvedená v tab. č. 2 pro pracoviště kategorie I a IIa.

++) Náhrada tekutin na pracovištích třídy I až IVa se stanoví interpolací v závislosti na tg, t.j. na každý 1°C nad dolní hranicí rozpětí pro příslušnou třídu práce se přičte k základní hodnotě náhrady vody pro danou třídu práce hodnota uvedena v závorce.

+++)výše připočítané náhrady nad základní hodnotu náhrady tekutin.

Příklad:

Je třeba stanovit náhradu tekutin pro třídu práce lila a to = 27 °C

Rozpětí ve °C pro třídu práce IIIa = 20 až 29 °C, rozdíl 9 °C

Náhrada tekutin pro uvedené rozpětí = 0,9 až 2,8 litrů, rozdíl 1,9 litrů

1,9 : 9 = 0,21 litr/1 °C

27-20 = 7 °C

Náhrada tekutin za osmihodinovou směnu = 0,21 x 7 = 1,47 + 0,9 = 2,37 litrů = 2,4 litrů.“.

78. V příloze č. 1, části B, větě druhé se slovo „únosné“ nahrazuje slovem „přípustné“.

79. V příloze č. 1, části B, tabulkách 1a až 1c se v názvu tabulky slovo „únosná“ nahrazuje slovem „přípustná“, slova „aklimatizovaní muži“ se nahrazují slovy „aklimatizovaný muž“, v tabulkách 2a až 2c se v názvu tabulky slovo „únosná“ nahrazuje slovem „přípustná“ a slova „aklimatizované ženy“ se nahrazují slovy „aklimatizovaná žena“.

80. V příloze č. 1, části B, vysvětlivka pod tabulkami 1a až 2c zní:

„Vysvětlivka:

tsm - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)

tmax - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)“.

81. V příloze č. 1 název části C zní:

„Dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce na pracovištích hlubinných dolů, způsob jejich stanovení a úprava postupu výpočtu pracovních cyklů a bezpečnostní přestávky“.

82. V příloze č. 1, části C, bodech 1 až 4 a tabulkách 1 až 45 se slovo „únosná“ nahrazuje slovem „přípustná“.

83. V příloze č. 1, části C, bodech 3 a 4 se slovo „odpočinku“ nahrazuje slovy „bezpečnostní přestávky“.

84. V příloze č. 1, části C bodě 4 se slovo „únosnou“ nahrazuje slovem „přípustnou“.

85. V příloze č. 1, části C, bodě 5 se ve vzorci pro výpočet Směnové efektivní pracovní doby (PDef) slova „tPNP - podmínečně nutné přestávky v práci, např. čekacích dobách po trhacích prácích,“ nahrazují slovy „tpnp - podmínečně nutné vyloučené doby výkonu práce, např. přestávky při čekacích dobách po trhacích pracích,“, slovo „tD“ nahrazuje slovem „td“, slovo „tPNP“ nahrazuje slovem „tpnp“ a slovo „tSM“ nahrazuje slovem „tsm“.

86. V příloze č. 1, části C, bodě 6 se slovo „únosné“ nahrazuje slovem „přípustné“ a slovo „únosné“ se nahrazuje slovy „přípustné doby“.

87. V příloze č. 1, části C, bodě 7 se za slovo „jedné“ vkládá slovo „bezpečnostní“.

88. V příloze č. 1, části C, bodě 8 se za slovo „trvání“ vkládají slova „všech bezpečnostních“ a označení „∑p“ nahrazuje označením „∑tp“.

89. V příloze č. 1, části C, bodě 9 se slovo „přestávek“ nahrazuje slovy „bezpečnostní přestávky“, označení „rh %“ nahrazuje označením „Rh %“.

90. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení

ČÁST A

Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P)

látkačíslo CASPELNPK-Ppoznámkyfaktor přepočtu na ppm
mg.m-3
Acetaldehyd75-07-050100I0,555
Acetanhydrid108-24-7420I0,240
Aceton67-64-18001500I0,421
Acetonitril75-05-870100D,I0,595
Akroleinviz 2-Propenal
Akrylaldehydviz 2-Propenal
Akrylonitrilviz 2-Propennitril
Allylalkoholviz 2-Propen-1-ol
Allylglycidylether106-92-32550D, I, S0,214
Allylchloridviz 3 -Chlor-1 -propen
1-Allyloxy-2,3-epoxypropanviz Allylglycidylether
Aminobenzenviz Anilin
2-Aminoethan-1-ol141-43-52,57,5I0,401
2-Aminopyridm504-29-024D0,260
Amoniak7664-41-71436 1,438
Amylacetátviz Pentylacetát
Amylalkoholviz Pentanol
Anhydrid kyseliny octovéviz Acetanhydrid
Anilin62-53-3510D,I,P0,263
Antimon7440-36-00,51,5   
Antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou oxidu antimonitého)  0,51,5I 
Arsanviz Arsenovodík
Arsen7440-38-20,10,4P 
Arsenu sloučeniny, jako As (s výjimkou arsenovodíku)  0,10,4P 
Arsenovodík7784-42-10,10,2P0,313
Azoimidviz Azidovodík
Azidovodík (páry)7782-79-80,20,3  1,76
Azid sodný26628-22-80,10,3D,I0,376
Aziridinviz Ethylenimin
Barya sloučeniny rozpustné, jako Ba  0,52,5   
Benzen71-43-2310D,I,P0,313
Benzíny (technická směs uhlovodíků)86290-81-54001000   
Benzo(a)pyren50-32-80,0050,025D,P0,097
p-Benzochinon106-51-40,40,8I0,226
1,4-Benzochinonviz p-Benzochinon
Benzoylperoxid94-36-0510I,S 
Benzylalkohol100-51-64080  0,226
Benzylchloridviz alfa-Chlortoluen
Berylium7440-41-70,0010,002I,S,P 
Berylia sloučeniny, jako Be  0,0010,002I,S,P 
Bifenyl92-52-413D,I0,158
1,1'-Biphenylviz Bifenyl
Bis(2-ethylhexyl)ester 1,2-viz Di-(2-ethylhexyl) ftalát
benzendikarboxylové kyseliny 
Bisfenol Aviz2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan
Bis(2-chlorethyl)ether111-44-43060D0,171
2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan (prach, aerosol)80-05-725I 
Brom7726-95-60,71,4I0,153
Bromethan74-96-42040D,I0,224
2-Brom-2-chlor-1,1,1 -trifluorethan151-67-71530  0,124
Brommethan74-83-92040D,I,P0,257
Bromo vodík10035-10-616I0,302
Bromtrifluormethanviz Trifluorbrommethan
1,3-Butadien106-99-01020P0,425
Buta-l,3-dienviz 1,3-Butadien
Butanol (všechny isomery)71-36-378-92-2 78-83-1 75-65-0 300600I0,330
2-Butanon78-93-3600900I0,339
Butanthiol109-79-51,53  0,271
2-Butenal4170-30-3 123-73-914D,I0,349
2-Butoxyethan-1-ol111-76-2100200D,I0,207
2-Butoxyethanol acetátviz 2-Butoxyethylacetát
2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol112-34-570100I0,151
2-Butoxyethylacetát112-07-2130300D0,153
1 -Butoxypropan-2-ol5131-66-8270550D,I0,185
Butylacetát123-86-4110-19-0 540-88-5 105-46-4 9501200  0,211
n-Butylakrylát141-32-21020i,s0,191
Butylalkoholviz Butanol
Butylcelosolvviz 2-Butoxyethanol
Butylcelosolvacetátviz 2-Butoxyethylacetát
Butyldiglykolviz 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Butylester 2-propenové kyselinyviz n-Butylakrylát
Butylmerkaptanviz Butanthiol
terc-Butylmethylether1634-04-4100200I0,277
n-Butylmethylketonviz 2-Hexanon
iso-Butylmethylketonviz 4-Methyl-2-pentanon
Butyl 2-propenoátviz n-Butylakrylát
Celosolvacetátviz 2-Ethoxyethylacetát
Cínu anorganické sloučeniny, jako Sn  24I 
Cínu sloučeniny organické, jako Sn  0,10,2D,I 
Cyklohexan110-82-77002000I0,290
Cyklohexanaminviz Cyklohexylamin
Cyklohexanol108-93-0200400D,I0,244
Cyklohexanon108-94-14080D0,249
Cyklohexen110-83-810001300  0,298
Cyklohexylamin108-91-82040I0,247
Dekahydronaftalen91-17-850100  0,151
Desíluran57041-67-51530  0,146
Diacetonalkohol123-42-2200300I0,210
4,4' -Diamino-difenylmethan101-77-90,10,2D,S,P 
1,2-Diaminoethan107-15-32550i,s0,407
Diazomethan334-88-30,30,6P0,582
Dibenzoylperoxidviz Benzoylperoxid
Diboran19287-45-70,10,2  0,837
Dibromdifluormethan75-61-68001300  0,116
1,2-Dibromethan106-93-412D,I,P0,182
Dibutylester 1,2-benzen-dikarboxylové kyselinyviz Dibutylftalát
Dibutylftalát84-74-2510I 
Dicyklopentadien77-73-636I0,185
Diethanolamin111-42-2510I,P0,232
Diethylamin109-89-71530I0,334
2-(Diethylamino)ethanol100-37-850100D,I0,208
Diethylenglykol monomethyletherviz 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Diethylentriamin111-40-048I0,237
N,N-Diethylethanaminviz Triethylamin
Diethylether60-29-7300600  0,330
Di-(2-ethylhexyl) ftalát117-81-7510   
Difenylamin122-39-41020D,P 
Difenylether101-84-8510  0,144
Difenylmethan-4,4' -diisokyanát101-68-80,050,1I,S0,098
Difenyloxidviz Difenylether
Difluormethan75-10-520005000  0,470
Dihydrogenselenidviz Selenovodík
1,3 -Dihydroxybenzen108-46-34590I 
1,4-Dihydroxybenzen123-31-924D,I,S 
1,2-Dichlorbenzen95-50-1100200D,I0,166
1,4-Dichlorbenzen106-46-7100200D,I0,166
2,2' -Dichlordiethyletherviz Bis(2-chlorethyl)ether
Dichlordifluormethan75-71-830005000  0,202
1,1-Dichlorethan75-34-3400800D,I0,247
1,2-Dichlorethan107-06-21020D,I,P0,247
1,1-Dichlorethen75-35-4816  0,252
1,2-Dichlorethen540-59-08001600  0,252
1,1-Dichlorethylenviz 1,1-Dichlorethen
1,2-Dichlorethylenviz 1,2-Dichlorethen
Dichlorid kys. uhličitéviz Fosgen
Dichlorfluormethan75-43-44080  0,238
Dichlormethan75-09-2200500D0,288
1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan76-14-230005000  0,143
Diisokyanatohexanviz Hexamethylendiisokyanát
2,4-Diisokyanáttoluenviz Toluylen-2,4-diisokyanát
2,6-Diisokyanáttoluenviz Toluylen-2,6-diisokyanát
Diisononylftalát28553-12-0310  0,058
N,N-Dimethylacetamid127-19-53060D0,281
Dimethylamin124-40-349I0,542
N,N-Dimethylanilin121-69-72550D0,202
N,N-Dimethylbenzenaminviz N,N-Dimethylanilin
N,N-Dimethylcyklohexylamin98-94-2510D0,192
Dimethylether115-10-610002000  0,531
Dimethylethylamin598-56-11020I0,334
1-(1,1-Dimethylethyl)-4-methylbenzenviz p-(terc-Butyl)toluen
N,N-Dimethylformamid68-12-21530D,I,P0,335
1,1-Dimethylhydrazin57-14-70,0250,05D, I, S, P0,407
1,2-Dimethylhydrazin540-73-80,0250,05D,S,P0,407
Dimethylisopropylamin996-35-01020  0,280
2,2-Dimethylpropan463-82-130004500*0,339
Dimethylsulfát77-78-10,10,2D,I,P0,194
N,N-Dimethyl-p-toluidin99-97-8510  0,181
Dinitrobenzen (technická směs isomerů)25154-54-512D,P0,145
Dinitroglykolviz Ethylenglykoldinitrát
Dinitrochlorbenzenviz l-Chlor-2,4-dinitrobenzen
4,6-Dinitro-o-kresol534-52-10,20,4D,I 
Dinitrotoluen (technická směs isomerů)25321-14-60,751,5D,P0,134
1,4-Dioxan123-91-170140D,I0,277
Enfluran13838-16-91530  0,132
Epichlorhydrinviz l-Chlor-2,3-epoxypropan
Ethanalviz Acetaldehyd
1,2-Ethandiaminviz 1,2-Diaminoethan
Ethanaminviz Ethylamin
Ethan-1,2-diolviz Ethylenglykol
1,2-Ethandioldinitrátviz Ethylenglykoldinitrát
Ethanol64-17-510003000  0,532
Ethanolaminviz 2-Aminoethan-1-ol
Ethenonviz Keten
Ethenylbenzenviz Styren
Ethenylester kys. octovéviz Vinylacetát
2-Ethoxyethan-1-ol110-80-5840D,P0,271
2-Ethoxyethyl-acetát111-15-91150D,P0,185
1-Ethoxypropan-2-ol1569-02-4270550  0,235
Ethylacetát141-78-6700900I0,278
Ethylakrylát140-88-52040I,S0,244
Ethylalkoholviz Ethanol
Ethylamin75-04-7920I0,542
Ethylbenzen100-41-4200500D0,230
Ethylbromidviz Bromethan
Ethylcelosolvviz 2-Ethoxyethanol
Ethylendiaminviz 1,2-Diaminoethan
Ethylendibromidviz 1,2-Dibromethan
Ethylendichloridviz 1,2-Dichlorethan
Ethylendinitrátviz Ethylenglykoldinitrát
Ethylenglykol107-21-150100D0,394
Ethylenglykoldinitrát628-96-60,51D0,161
Ethylenglykolmonobutyletherviz 2-Butoxyethanol
Ethylenglykolmonobutylether-acetátviz 2-Butoxyethylacetát
Ethylenglykolmonoethyletherviz 2-Ethoxyethanol
Ethylenglykolmonoethylether-acetátviz 2-Ethoxyethylacetát
Ethylenglykolmonomethyletherviz 2-Methoxyethanol
Ethylenglykolmonomethylether-acetátviz 2-Methoxyetylacetát
Ethylenchlorhydrinviz 2-Chlorethanol
Ethylenimin151-56-412D,I,P0,567
Ethylenoxid75-21-813D,I,P0,556
Ethylester kyseliny 2-propenovéviz Ethylakrylát
N-Ethylethanaminviz Diethylamin
Ethyletherviz Diethylether
Ethyl-3-ethoxypropionát763-69-9150500  0,167
Ethylformiát109-94-4300450I0,330
Ethylchloridviz Chlorethan
Ethyl-2-kyanakrylát7085-85-012I0,195
Ethyl-2-kyanprop-2-enoátviz Ethyl-2-kyanakrylát
Ethyl-2-propenoatviz Ethylakrylát
Fenol108-95-27,515D,I0,260
N-Fenylbenzenaminviz Difenylamin
Fenylethylenviz Styren
Fenylhydrazin100-63-012D,I,S0,225
2-Fenylpropen98-83-9250500I0,207
Fluor7782-41-41,53I0,643
Fluoridy anorganické, jako F  2,55I 
Fluorovodík7664-39-31,52,5I1,223
Formaldehyd50-00-00,51I,S0,814
Fosfanviz Fosforovodík
Fosfinviz Fosforovodík
Fosfor (bílý, žlutý)7723-14-00,10,3  0,197
Fosforovodík7803-51-20,10,2I0,719
Fosforoxychloridviz Oxychlorid fosforečný
Fosforpentachloridviz Chlorid fosforečný
Fosfortrichloridviz Chlorid fosfority
Fosgenviz Karbonylchlorid
Freon 11viz Trichloríluormethan
Freon 12viz Dichlordifluormethan
Freon 12B2viz Dibromdifluormethan
Freon 13viz Chlortrifluormethan
Freon 13B1viz Triíluorbrommethan
Freon 21viz Dichlorfluormethan
Freon 114viz 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan
Ftalanhydrid85-44-9510I,S0,165
2,5-Furandionviz Maleinanhydrid
2-Furankarboxaldehydviz Furfural
2-Fur anmethanolviz 2-Furylmethanol
Furfural98-01-11020D, I0,255
Furřurylalkoholviz 2-Furylmethanol
Furylmethanalviz Furfural
2-Furylmethanol98-00-02040D, I0,249
Glutaraldehydviz 1,5-Pentandial
Glycerol, mlha56-81-51015  0,244
Glyceroltrinitrát55-63-00,51D0,108
Halotanviz 2-Brom-2-chlor-1,1,1 -trifluorethan
n-Heptan142-82-510002000I0,244
Heptan (technická směs isomerů)426260-76-610002000I0,244
Heptan-2-on110-43-0150300D,I0,214
Heptan-3-on106-35-495300I0,214
Hexachlorbenzen118-74-10,020,1D,P0,086
1,1,2,3,4,4-Hexachlor-1,3-butadien87-68-30,250,5D0,115
Hexachlorethan67-72-11020D,I0,103
Hexachlornaftalen1335-87-10,20,6D 
Hexamethylen-1,6-diisokyanát822-06-00,0350,07I,S0,145
n-Hexan110-54-370200I,D,P0,284
Hexan isomery (s výjimkou n-Hexanu)  10002000I0,284
2-Hexanon591-78-62040D,P0,244
Hydrazin302-01-20,050,1D, I, S, P0,763
Hydrid lithný7580-67-80,0250,075   
Hydrochinonviz 1,4-Dihydroxybenzen
Hydroxid draselný1310-58-312I 
Hydroxid sodný1310-73-212I 
Hydroxid vápenatý1305-62-024   
2-Hydroxymethylfurfuralviz 2-Furylmethanol
Chlor7782-50-50,51,5I0,344
Chloracetaldehyd107-20-013I0,311
Chlorbenzen108-90-72570  0,217
2-Chlor-l,3-butadien126-99-81020D,I0,276
Chlordifluormethan75-45-63600-  0,283
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen97-00-70,51D, I, P, S0,121
1-Chlor-2,3-epoxypropan106-89-812D, I, S, P0,266
Chlorethan75-00-3260540  0,378
2-Chlorethanol107-07-313D0,304
Chlorethenviz Vinylchlorid
Chlorid amonný (dýmy)12125-02-9510I 
Chlorid fosforečný10026-13-812I,P0,117
Chlorid fosfority7719-12-213I,P0,178
Chlorid vápenatý10043-52-424I 
Chlorid zinečnatý7646-85-712I 
Chlormethan74-87-3100200D,P0,484
Chlormethoxymethanviz Chlormethylmethylether
Chlormethylbenzenviz alfaChlortoluen
Chlormethylmethylether107-30-20,0030,006D,P0,304
1-Chlor-4-nitrobenzen100-00-512D,P 
Chloroformviz Trichlormethan
Chloroprenviz 2-Chlor-l,3-butadien
Chlorované bifenylyviz Polychlorované bifenyly
Chlorovodík7647-01-0815I0,679
3-Chlor-1-propen107-05-136I0,320
alfa-Chlortoluen100-44-7510I0,193
Chlortrifluormethan75-72-940006000  0,2734
Chrom a sloučeniny chrómu (II, III) jako Cr  0,51,5I 
Chrómu (VI) sloučeniny, jako Cr  0,050,1I,S,P 
2,2-Iminobis(ethanol)viz Diethanolamin
1,3-Isobenzofurandionviz Ftalanhydrid
Isofluran26675-46-71530  0,133
iso-Pentanviz Pentan a iso-Pentan
iso-Pentyl-acetátviz Pentyl-acetát
Isophoron78-59-1510I0,177
iso-Propyl- acetátviz iso-Propyl-acetát
iso-Propylbenzenviz Kumen
iso-Propylglykolviz 2-iso-Propoxyethan-1-ol
Jod7553-56-20,11I0,093
Jodmethan74-88-428D,I0,172
Kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd7440-43-90,050,1D 
Kalafuna - prach, dým8050-09-71  S 
s-Kaprolaktam (prach)105-60-213I 
s-Kaprolaktam (páry)105-60-21040I0,216
Karbonitrilviz Kyanamid
Karbonylchlorid75-44-50,080,4I0,247
Keten463-51-412  0,581
Kobalt a jeho sloučeniny, jako Co7440-48-40,050,1S 
Kresol (technická směs isomerů)1319-77-32040D,I0,226
Krotonaldehydviz 2-Butenal
Kumen98-82-8100250D,I0,203
Kyanamid420-04-215D,I,S0,581
Kyanid, jako CN57-12-5310D 
Kyanovodík74-90-8310D0,905
Kyselina dusičná7697-37-212,5I0,388
Kyselina ethanováviz Kyselina octová
Kyselina ethandiováviz Kyselina šťavelová
Kyselina fosforečná7664-38-212I 
Kyselina chloristá7601-90-312I0,243
Kyselina methanováviz Kyselina mravenčí
Kyselina mravenčí64-18-6918I0,531
Kyselina octová64-19-72535I0,408
Kyselina peroxyoctová79-21-00,61,2I0,321
Kyselina pikrová88-89-10,10,5D,I,S 
Kyselina propanováviz Kyselina propionová
Kyselina propionová79-09-43060I0,330
Kyselina sírová (mlha koncentrované kyseliny)7664-93-90,05-I 
Kyselina sírová, jako SO37664-93-912I 
Kyselina šťavelová144-62-715I 
Maleinanhydrid108-31-612I,S0,249
Mangan7439-96-512   
Mangan-jeho sloučeniny, jako Mn  12   
Měď (prach)7440-50-812   
Měď (dýmy)7440-50-80,10,2   
Mesitylenviz 1,3,5-Trimethylbenzen
Methanalviz Formaldehyd
Methanaminviz Methylamin
Methanol67-56-12501000D0,754
3-Methoxy-n-butylacetát4435-53-4100200  0,167
2-Methoxyethan-1-ol109-86-4330D,P0,321
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol111-77-350100D0,203
2-Methoxyethyl-acetát110-49-6550D,P0,207
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol56539-66-3100200  0,207
2-Methoxy-1-methylethylacetát108-65-6270550D,I0,185
1 -Methoxy-2-propanol107-98-2270550D0,271
2-Methoxy-1-propylacetát70657-70-4270550D0,185
(2 -Methoxymethyl ethoxy) -propanol (technická směs isomerů)34590-94-8270550D0,165
Methylacetát79-20-9600800I0,330
Methylakrylát96-33-32040I,S0,284
Methylalkoholviz Methanol
Methylamin74-89-51020I0,787
4-Methylanilinviz p-Toluidin
N-Methylanilin100-61-824D,P0,228
Methylbenzenviz Toluen
N-Methylbenzenaminviz N-Methylanilin
Methylbromidviz Brommethan
3-Methyl-1-butanolviz Amylalkohol
1-Methyl-n-butylacetátviz Pentylacetát
Methylcelosolvviz 2-Methoxyethanol
Methylcelosolvacetátviz 2-Methoxyethylacetát
Methylcyklohexan108-87-215002000I0,249
Methylcyklohexanol (technická směs isomerů)25639-42-3200400  0,214
2-Methylcyklohexanon583-60-8150300D0,218
Methyldinitrobenzenviz Dinitrotoluen
2-Methyl-4,6-dinitrofenolviz 4,6-Dinitro-o-kresol
1,1'-Methylenbis(4-isokyanatobenzen)viz Difenylmethan-4,4'-diisokyanát
4,4' -Methylendianilinviz 4,4'-Diaminodifenylmethan
Methylenchloridviz Dichlormethan
Methylester 2-methyl-2-propenové kyselinyviz Methylmetakrylát
Methylethylketonviz 2-Butanon
5-Methylheptan-3-on541-85-550100I0,191
5-Methylhexan-2-on110-12-395200  0,214
Methylhydrazin60-34-40,020,04I,S0,530
Methylchloridviz Chlormethan
Methylisokyanát624-83-90,0250,05D,I0,428
Methyljodidviz Jodmethan
Methylkyanidviz Acetonitril
Methylmetakrylát80-62-650150I,S0,244
N-Methylmethanaminviz Dimethylamin
4-Methyl -2-pentanon108-10-180200D,I0,244
1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on872-50-44080D,I0,247
Minerální olejeviz Oleje minerální
Molybden7439-98-7525   
Molybdenu sloučeniny, jako Mo  525I 
Monochlormethylmethyleterviz Chlormethylmethylether
Morfolin110-91-83570I0,280
Nafta solventní  2001000   
Naftalen91-20-350100  0,191
Neopentanviz 2,2-Dimethylpropan
Nikl7440-02-00,51S 
Niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou nikltetrakarbonylu)  0,050,25S 
Nildtetrakarbonyl13463-39-30,010,02D,I,P0,143
Nikotin54-11-50,52,5D0,151
Nitrobenzen98-95-312D0,199
Nitroglycerinviz Glyceroltrinitrát
Nitroglykolviz Ethylenglykoldinitrát
p-Nitrochlorbenzenviz 1-Chlor-4-nitrobenzen
Nitrosní plyny (NOx), oxidy dusíku s výjimkou oxidu dusného11104-93-11020I 
Nitrotoluen (technická směs isomerů)1321-12-61020D0,179
Oleje minerální (aerosol)  510   
Olovo7439-92-10,050,2p* 
Olova sloučeniny, jako Pb (kromě alkylsloučenin)  0,050,2p* 
1,1'-Oxybis(benzen)viz Difenylether
1,1-Oxybis(ethan)viz Diethylether
Oxid antimonitý, jako Sb1309-64-40,10,2   
Oxid dusičitý10102-44-023  0,531
Oxid dusnatý10102-43-91015  0,815
Oxid dusný10024-97-2180360  0,555
Oxid fosforečný1314-56-312   
Oxid horečnatý1309-48-4510   
Oxid osmičelý, jako Os20816-12-00,0020,004  0,096
Oxid sírový7446-11-912  0,306
Oxid siřičitý7446-09-51,55  0,382
Oxid uhelnatý630-08-030150P0,873
Oxid uhličitý124-38-9900045000  0,556
Oxid vanadičný (prach, dýmy)1314-62-10,050,1I,P 
Oxid vápenatý1305-78-824   
Oxid zinečnatý, jako Zn1314-13-225   
Oxiranviz Ethylenoxid
1,1'-Oxybis(2-chloroethan)viz bis(2-chlorethyl)ether
Oxychlorid fosforečný10025-87-30,51I0,159
Ozon10028-15-60,10,2  0,509
Pentafluoroethan354-33-65000-  0,204
Pentachlorfenol87-86-50,51,5D,I 
Pentakarbonyl železa, jako Fe13463-40-60,20,5  0,125
Pentan a isopentan109-66-0 78-78-430004500*0,339
1,5-Pentandial111-30-80,20,4I,S0,244
Pentanol všechny isoméry a směsi isomerů30899-19-5300600I0,278
Pentylacetát všechny isoméry a směsi isomerů84145-37-9270540  0,188
Pentylester kyseliny octovéviz Pentylacetát
Perchlorethylenviz Tetrachlorethylen
Peroxid vodíku7722-84-112I0,719
Piperazin110-85-00,10,3I 
Platina (kov) a nerozpustné sloučeniny7440-06-40,51   
Platiny rozpustné sloučeniny (jako Pt)  0,0010,002I,S 
Polychlorované bifenyly (technické)1336-36-30,51D,P 
2-Propanaminviz iso-Propylamin
Propan-butan (LPG)68476-85-718004000*0,339
iso-Propanol67-63-05001000I0,407
n-Propanol71-23-85001000I0,407
1-Propanolviz n-Propanol
2-Propanolviz iso-Propanol
2-Propanonviz Aceton
1,2,3-Propantrioltrinitrátviz Glycerintrinitrát
2-Propenal107-02-80,250,5I0,436
2-Propen-1-ol107-18-6410D,I0,422
2-Propennitril107-13-126D, I, P, S0,461
p-Propiolakton57-57-812I,P 
2-iso-Propoxyethan-1-ol109-59-150100I0,235
2-iso-Propoxyethylacetát19234-20-965130I0,167
n-Propylacetát109-60-48001000I0,240
Iso-Propylacetát108-21-48001000I0,240
iso-Propylalkoholviz iso-Propanol
n-Propylalkoholviz n-Propanol
iso-Propylamin75-31-01020I0,413
Pseudokumenviz 1,2,4-Trimethylbenzen
Pyrethrum8003-34-712D,I,S 
Pyridin110-86-1510D0,309
Resorcinviz 1,3-Dihydroxybenzen
Rtuť7439-97-60,020,15D,P0,122
Rtuti (dvojmocné) anorganické sloučeniny, jako Hg  0,020,15D,P 
Rtuti alkyl-sloučeninyjako Hg  0,010,03D,P 
Selanviz Selenovodík
Selen7782-49-20,10,2   
Selenu sloučeniny, jako Se (kromě seleno vodíku)  0,10,2   
Selenovodík7783-07-50,070,17  0,302
Sevofluran28523-86-61530  0,122
Sirník fosforečnýviz Sulfid fosforečný
Sirouhlík75-15-01020D,I0,322
Sirovodík7783-06-4714  0,719
Solventní naftaviz Nafta solventní
Stříbro7440-22-40,10,3   
Stříbra rozpustné sloučeniny, jako Ag  0,010,03   
Styren100-42-5100400I0,235
Sulfanviz Sirovodík
Sulfid fosforečný1314-80-312   
Sulfotep (ISO)3689-24-50,10,2D0,076
Tellur a jeho sloučeniny, jako Te13494-80-90,10,5   
Terpentýn - páry8006-64-2300800I0,180
Tetraethylester kyseliny křemičitéviz Tetraethylsilikát
Tetraethylolovo, jako Pb78-00-20,050,1D,P*0,076
Tetraethylsilikát78-10-450200I0,117
Tetraethoxysilanviz Tetraethylsilikát
O,O,O',O'-Tetraethyl-dithiopyrofosfátviz Sulfotep (ISO)
O,O,O',O'-Tetraethyldifosforodithiolát
Tetrafosforviz Fosfor (bílý, žlutý)
Tetrahydrofuran109-99-9150300D,I0,339
Tetrahydro-1,4-oxazinviz Morfolin
Tetrachlorethen127-18-4250750D0,147
Tetrachlorethylenviz Tetrachlorethen
Tetrachlormethan56-23-51020D,P0,159
Tetrakarbonyl nikluviz Nildtetrakarbonyl
Tetramethylolovo, jako Pb75-74-10,050,1D,P*0,091
Thallium7440-28-00,10,5P 
Thallia sloučeniny rozpustné, jako Tl  0,10,5D,P,S 
Toluen108-88-3200500D,I0,266
m-Toluidin108-44-1510D,P0,228
o-Toluidin95-53-4510D,I,P0,228
p-Toluidin106-49-0510D, I, P, S0,228
2,4-Toluylendiisokyanát584-84-90,050,1I,S0,141
2,6-Toluylendiisokyanát91-08-70,050,1I,S0,140
Triethanolamin102-71-6510D0,164
Triethylamin121-44-8812I0,242
Trifluorbrommethan75-63-840006000  0,164
1,2,4-Trichlorbenzen120-82-11535D,I0,135
1,1,1-Trichlorethan71-55-65001000I0,184
1,1,2-Trichlorethan79-00-550100D0,183
Trichlorethen79-01-6250750D,I0,186
Trichlorethylenviz Trichlorethen
Trichloríluormethan75-69-430004500  0,178
Trichlorid-oxid fosforečnýviz Oxychlorid fosforečný
Trichlormethan67-66-31020D,I,P0,205
Trimethylamin75-50-31020I0,413
1,2,3-Trimethylbenzen526-73-8100250I0,203
1,2,4-Trimethylbenzen95-63-6100250I0,203
1,3,5-Trimethylbenzen108-67-8100250I0,203
2,4,6-Trinitrofenolviz Kyselina pikrová
2,4,6-Trinitrotoluen118-96-70,30,5D,P0,108
Uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný  510I 
Vanad (prach)7440-62-20,050,15   
Vinylacetát108-05-41836  0,284
Vinylbenzenviz Styren
Vinylchlorid75-01-47,515P0,391
Vinylidenchloridviz 1,1-Dichlorethen
Xylen technická směs isomerů a všechny isomery1330-20-795-47-6 106-42-3 108-38-3 200400D,I0,230
2,4-Xylidin95-68-1510D,P0,202
Xylidin (technická směs isomerů)1300-73-81020D,P0,202

Vysvětlivka k tabulce:

Kolona 2:

číslo CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts

Kolona 3 a 4:

Pro aerosoly látek s výrazným dráždivým účinkem na dýchací cesty a oči nelze obecně používat hodnoty hygienických limitů stanovené pro páry; ochranu pracovníků je třeba řešit s ohledem na konkrétní podmínky.

Kolona 5:

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží

S - látka má senzibilizační účinek

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky

P* - pro hodnocení expozice je rozhodující výsledek vyšetření plumbemie

* - u NPK-P je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (např. výbušnost)

Kolona 6:

Faktor přepočtu z údaje v mg.m-3 na údaj ppm platí za podmínky teploty 25 °C a tlaku 100 kPa.

1) Oxid a chlorid rtuťnatý spadají pod anorganické sloučeniny dvojmocné rtuti. U ostatních látek v seznamu 3 jsou hodnoty platné v ČR stejné nebo nižší než navrhované směrné hodnoty s výjimkou mlhy kyseliny sírové, jejíž limitace by měla být řešena separátně.“.

91. V příloze č. 3, tabulka č. 5 včetně vysvětlivky zní:

„Tabulka č. 5 - Minerální vláknité prachy

LátkaPEL
početní koncentrace (počet respirabilních vláken, cm-3)
azbestová vlákna všech azbestů0,1
keramická vlákna0,3
umělá minerální vlákna (např. čedičová,skleněná, strusková)1,0
  hmotnostní koncentrace (mg.m-3)
umělá minerální vlákna * (vlákna všech rozměrů)4

Vysvětlivka k tabulce č. 5

* Pro umělá minerální vlákna včetně keramických musí být dodrženy současně přípustné hodnoty početní i hmotnostní koncentrace.“.

92. V příloze č. 5, části A, tabulce č. 6 ve sloupci označeném „Počet pohybů za průměrnou osmihodinovou směnu“ se číslo „14000“ nahrazuje číslem „14400“ a ve sloupci označeném „Průměrný minutový počet pohybů za průměrnou osmihodinovou směnu“ se číslo „28“ nahrazuje číslem „29“.

93. V příloze č. 5, části B v odstavci „Hodnocení lokální svalové zátěže“ bodě 2 písmeno c) zní:

c) celosměnová četnost pohybů v průměrné osmihodinové směně v závislosti na průměrné směnové časově vážené hodnotě vynakládaných svalových sil nepřekračuje dané limitní hodnoty.“.

94. V příloze č. 5, části C, v tabulce pod obrázkem č. 1 označené „Nepřijatelná poloha“ v řádku označeném „Dynamická poloha trupu“ za větu první se vkládá věta „Záklon trupu při frekvenci větší nebo rovné 2/min.“.

95. V příloze č. 5, části C, v tabulce pod obrázkem č. 3 označené „Podmíněně přijatelná poloha“ v řádku označeném „Dynamická poloha“ větě první se slova „A, B“ nahrazují slovem „2A“.

96. V příloze č. 5, části C, v tabulce pod obrázkem č. 4 označené „Nepřijatelné polohy“ se v řádku označeném „Statické polohy“ za větu první vkládá věta „Extrémní polohy kloubů dolních končetin, jejichž rozsah se blíží maximálnímu rozpětí (např. extrémní flexe kolene, extrémní dorzální a palmární flexe v kotníku, vnitřní nebo zevní rotace kloubů dolních končetin).“.

97. V příloze č. 5, části C, v tabulce pod obrázkem č. 4 označené „Nepřijatelné polohy“ se v řádku označeném „Dynamické polohy“ za větu první vkládá věta „Vnitřní a zevní a rotace kloubů dolních končetin spojená s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min.“.

98. V příloze č. 5, části C, v tabulce označené „OSTATNÍ ČÁSTI TĚLA“ se v řádku označeném „Krok 2“ slova „B) Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu pracovní doby.“ nahrazují slovy „Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než 4 hodiny.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012, s výjimkou čl. I bodu 90, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zdravotnictví:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Přesunout nahoru