Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 89/2012 Sb.Zákon občanský zákoník

Částka 33/2012
Platnost od 22.03.2012
Účinnost od 01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela má primárně za cíl transponovat do českého právního řádu nové směrnice z oblasti spotřebitelských smluv.

Poslední změna: 05.09.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh zákona přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Poslední změna: 14.08.2019 (Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Změny prováděné tímto zákonem souvisejí s přijetím zákona o zálohovaném výživném. 

Poslední změna: 21.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění občanský zákoník a občanský soudní řád

Cílem návrhu zákona je zavést zákonný přechod dluhů vzniklých v důsledku právního jednání nezletilého na jejich zákonné zástupce a zavést některé procesní prvky s cílem posílit ochranu práv nezletilých.

Poslední změna: 06.05.2019 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)

Návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník

Navrhovaná novela si klade za cíl odstranit některé nedostatky, které vyplynuly z aplikační praxe a celkově zlepšit srozumitelnost a aplikovatelnost pro adresáty daných právních norem. Návrh se zaměřuje na úpravu prohlášení, společenství vlastníků jednotek a další otázky související s vlastnictvím bytové jednotky.

Poslední změna: 24.04.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a některé další zákony

Novela odstraňuje technické nedostatky.

Poslední změna: 08.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění občanský zákoník

Cílem návrhu zákona je posílení postavení dlužníka v rámci závazkového vztahu tak, aby i bez aktivního jednání mohl plnit přednostně jistinu dluhu.

Poslední změna: 22.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé zákony související s potíráním lichvářských půjček

Cílem zákona je zavedení institutu tzv. lichvářského úvěru, který by postihoval absolutní neplatnost úvěrové smlouvy naplňující zákonné znaky. Cílem je též promítnutí nového institutu do trestního zákoníku.

Poslední změna: 01.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela napravuje dílčí nedostatky v zapracování tří směrnic upravujících spotřebitelské smlouvy.

Poslední změna: 24.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslance Lukáše Černohorského na vydání zákona, kterým se mění občanský zákoník

Novela prodlužuje lhůtu mimořádného vydržení s ohledem možnosti nepoctivého nabytí věci před koncem komunistického režimu či během 90. let 20. století.

Návrh neprošel 14.11.2018 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

Zákon transponuje směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 170/2018 Sb. s účinností od 01.12.2018
16.08.2018 pod číslem 171/2018 Sb. s účinností od 01.12.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon občanský zákoník a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Návrh zákona je připraven v návaznosti na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (rozsudek z 6. dubna 2017 - A. P., Garçon a Nicot proti Francii), podle které úřední změnu pohlaví nelze podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku či provedením sterilizace.

Poslední změna: 20.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela poskytuje partnerům téhož pohlaví a jejich dětem stejnou důstojnost a ochranu rodinného života jako je poskytována manželům a jejich dětem a zajišťuje jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu.

Poslední změna: 14.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona o náhradním výživném

Zavedení náhradního výživného pro nezaopatřené dítě poskytované státem, jestliže druhý rodič neplatí řádně stanovené výživné

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou umisťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení...

Novela mění praxi umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení nastolenou od 1. ledna 2014.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Odstranění některé palčivých nedostatků a aktuálních problémů vzešlých z aplikace nové právní úpravy společenství vlastníků a bytových družstev.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím

Legislativní řešení některých zásadních problémů veřejného opatrovnictví jako činnosti vykonávané obcemi v přenesené působnosti.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Novelou se provádějí věcné změny v zákoníku práce a to v reakci na požadavky praxe.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Podrobnější úprava podmínek, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2017 pod číslem 303/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Předkládaným návrhem se sleduje odstranění nejpalčivějších konfliktních situací, které při aplikaci kodexu vznikají a které nesnesou odkladu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 30.12.2016 pod číslem 460/2016 Sb. s účinností od 28.02.2017

Návrh poslance Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Cílem návrhu zákona je úprava procesního postupu při rozhodování o nároku a výši příspěvku na zvláštní pomůcku v případě, že je příjemcem dítě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 06.05.2016 pod číslem 140/2016 Sb. s účinností od 21.05.2016

Návrh nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Nařízení vlády vymezuje pojmy běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 27.11.2015 pod číslem 308/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016