Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 88/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Částka 32/2012
Platnost od 22.03.2012
Účinnost od 06.04.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. a nařízení vlády č. 289/2010 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.“.

2. V § 1 písm. b) se slova „a vhodnosti použití stanovených výrobků“ nahrazují slovy „stanovených výrobků a jejich vhodnosti pro použití“.

3. V § 2 se odstavce 2 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 3, 4 a 6 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.

4. V § 2 odst. 3 se slovo „kterými“ nahrazuje slovem „kterou“ a slova „v předpisech Evropských společenství“ se nahrazují slovy „ve zvláštním právním předpise5)“.

5. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slovo „vyhovují“ vkládají slova „technickým specifikacím interoperability a“.

6. § 4 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

㤠4

(1) Součásti interoperability podle tohoto nařízení jsou stanovenými výrobky ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona.

(2) Splnění požadavků podle § 3 odst. 2 písm. a) se u součástí interoperability ověřuje postupem posouzení shody. Stanoví-li tak technická specifikace interoperability, součástí posouzení shody součásti interoperability je rovněž posouzení její vhodnosti pro použití v příslušných subsystémech.

(3) Posouzení shody součásti interoperability nebo její vhodnosti pro použití se provádí podle technické specifikace interoperability upravující součást interoperability a dále podle

a) rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh12), pokud příslušná technická specifikace interoperability vstoupila v platnost nejpozději dne 31. prosince 2010, nebo

b) rozhodnutí o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování v oblasti železniční dopravy13), pokud příslušná technická specifikace interoperability vstoupila v platnost po dni uvedeném v písmenu a).

(4) Posouzení shody nebo vhodnosti pro použití provádí notifikovaná osoba. Splňuje-li součást interoperability a činnosti související s její výrobou, případně použitím požadavky podle § 3 odst. 2 písm. a), vydá notifikovaná osoba certifikát o přezkoumání typu, certifikát o shodě, certifikát o vhodnosti pro použití nebo jiný dokument stanovený v předpisech podle odstavce 3. Jiná než notifikovaná osoba může provádět posouzení shody nebo vhodnosti pro použití, jen pokud to umožňují předpisy uvedené v odstavci 3.

(5) Na základě certifikátu o přezkoumání typu, certifikátu o shodě, certifikátu o vhodnosti pro použití, nebo jiného dokumentu vydaného notifikovanou osobou, popřípadě na základě protokolu vnitřní kontroly výrobce o shodě výrobku s technickými specifikacemi interoperability prokazuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce shodu součásti interoperability vydáním ES prohlášení o shodě s technickými specifikacemi interoperability, o shodě s evropskými specifikacemi nebo o shodě s přezkoumaným typem (dále jen „ES prohlášení o shodě“) a u určených součástí interoperability podle odstavce 2 prokazuje jejich vhodnost pro použití vydáním ES prohlášení o vhodnosti pro použití. Obsah těchto prohlášení je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. Podmínkou vydání těchto prohlášení je aplikace ustanovení technických specifikací interoperability při výrobě, popřípadě při ověření shody součásti.

(6) Součásti interoperability, pro které bylo vydáno ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití, se považují za součásti, které splňují základní požadavky a podmínky stanovené v příslušných technických specifikacích interoperability. Uživatelé a notifikované osoby nejsou oprávněni bránit uvádění těchto součástí na trh nebo omezovat jejich použití na dráze, která tvoří součást konvenčního nebo vysokorychlostního evropského železničního systému; pokud nevznikly nové závažné okolnosti, které by použití uvedených součástí bránily, nejsou uživatelé a notifikované osoby oprávněni požadovat provedení totožných kontrol, které již byly provedeny jako součást postupu předcházejícího vydání ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití.

(7) Pro náhradní díly do subsystémů, které jsou v okamžiku vstupu příslušné technické specifikace interoperability v platnost již uvedeny do provozu, se posouzení shody a vhodnosti pro použití nevyžaduje.

13) Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.“.

7. V § 5 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

8. V § 5 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Postup posuzování shody součástí interoperability prováděný notifikovanou osobou v etapách celkového projektu a provedení subsystému musí být v souladu s podmínkami uvedenými v technických specifikacích interoperability.“.

9. V § 5 odst. 2 větě třetí se slovo „certifikátu“ nahrazuje slovy „ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití“.

10. § 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:

㤠6

Ověřování subsystému

(1) Před uvedením subsystému do provozu musí být vydán certifikát o přezkoumání typu subsystému, certifikát o ověření subsystému, nebo jiný dokument stanovený v příslušné technické specifikaci interoperability, rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh12) nebo v rozhodnutí o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování v oblasti železniční dopravy13) (dále jen „certifikát o ověření subsystému“). Certifikát o ověření subsystému vydává notifikovaná osoba na žádost provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného zástupce. Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce vydá na základě vydaného certifikátu o ověření subsystému ES prohlášení o ověření subsystému, které postoupí Drážnímu úřadu k evidenci.

(2) Notifikovaná osoba při vypracování certifikátu o ověření subsystému posuzuje projekt a jeho respektování během výroby a výrobu až po přejímku, a to před uvedením subsystému do provozu, a odpovídá za správnost a spolehlivost subsystému. Rovněž ověří rozhraní dotčeného subsystému se systémem, do kterého je začleňován, přičemž se vychází z informací dostupných v příslušné technické specifikaci interoperability a v registrech součástí evropského železničního systému. Ověření interoperability strukturálního subsystému, který v souladu se základními požadavky tvoří evropský železniční systém, musí být provedeno na základě odkazu na technické specifikace interoperability, jsou-li vytvořeny; nejsou-li technické specifikace interoperability vydány, musí být subsystém ve shodě s evropskými specifikacemi.

(3) Strukturální subsystémy, které jsou součástí evropského železničního systému, byly posouzeny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11) a příslušných technických specifikací interoperability a byla k nim vydána ES prohlášení o ověření subsystému, se považují za interoperabilní a základním požadavkům vyhovující.

(4) Splňuje-li subsystém technické požadavky oznámené Evropské komisi podle zákona o dráhách14), vydá autorizovaná osoba na žádost provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného zástupce certifikát o ověření splnění vnitrostátních požadavků.

(5) Postup pro ověřování subsystému podle odstavců 1 a 4 a obsah ES prohlášení o ověření subsystému jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

14) § 49e odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 134/2011 Sb.“.

11. Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

12. V § 6a odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce může v etapě celkového projektu nebo v etapě provedení subsystému požádat notifikovanou osobu o vydání prozatímního stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímního stanoviska o ověření subsystému. Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce požádá notifikovanou osobu o vydání prozatímního stanoviska vždy, stanoví-li tak technická specifikace interoperability.

(2) Notifikovaná osoba provede předběžné ověření subsystému pro ty prvky subsystému, jejichž vlastnosti je možné ověřit v dané etapě před uvedením subsystému do provozu. Notifikovaná osoba při vypracování prozatímního stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímního stanoviska o ověření subsystému posuzuje projekt subsystému, jeho dodržení během výroby a kvalitu vlastní výroby. Při předběžném ověření subsystému se postupuje podle přílohy č. 2 tohoto nařízení.“.

13. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 133/2005 Sb.

OBSAH ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ES PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI PRO POUŽITÍ

ES prohlášení o shodě a ES prohlášení o vhodnosti pro použití obsahuje

a) popis součásti interoperability (model, typ atd.),

b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení anebo název a sídlo výrobce nebo jeho pověřeného zástupce v Evropské unii (uvede se obchodní firma nebo jméno a příjmení anebo název a plná adresa sídla a v případě pověřeného zástupce rovněž obchodní firma nebo jméno a příjmení anebo název výrobce či konstruktéra),

c) popis postupu užívaného při přezkoumání typu, posouzení shody nebo vhodnosti pro použití,

d) odkazy na předpisy Evropské unie a právní předpisy, podle kterých je shoda nebo vhodnost pro použití posuzována, a případný odkaz na evropské specifikace,

e) veškeré popisy relevantního použití, kterým součást interoperability vyhovuje, a zejména podmínky jejího použití,

f) název a sídlo notifikované osoby nebo notifikovaných osob účastnících se postupu užívaného s ohledem na posuzování shody či vhodnosti pro použití,

g) datum certifikace součásti, případně spolu s dobou trvání a podmínkami platnosti certifikátu,

h) podpis osoby oprávněné jednat za výrobce s uvedením jména, příjmení a funkce a datum vydání ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 133/2005 Sb.

POSTUP OVĚŘOVÁNÍ SUBSYSTÉMŮ A OBSAH ES PROHLÁŠENÍ O OVĚŘENÍ SUBSYSTÉMU

I. Postup ověřování subsystémů

1. ÚVOD

Ověřování subsystému je postup, kterým notifikovaná osoba posuzuje shodu a potvrzuje, že subsystém vyhovuje požadavkům technických specifikací interoperability pro provozování subsystému a požadavkům podle zvláštního právního předpisu5) a může být uveden do provozu.

2. ETAPY

Ověřování subsystému se provádí v každé z těchto etap

a) celkový projekt,

b) provedení subsystému, především stavebních a inženýrských prací, výrobních postupů, montážních dílů a celkové úpravy,

c) závěrečné přezkoušení subsystému.

Při ověřování subsystému postupují osoby zapojené do návrhu, výroby, montáže a zkoušek subsystému podle technické specifikace interoperability upravující předmětný subsystém a dále podle

a) rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh12), pokud příslušná technická specifikace interoperability vstoupila v platnost nejpozději dne 31. prosince 2010 nebo

b) rozhodnutí o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování v oblasti železniční dopravy13), pokud příslušná technická specifikace interoperability vstoupila v platnost po dni uvedeném v písmenu a).

3. CERTIFIKÁT

3.1. Notifikovaná osoba zohlední při vydání certifikátu o ověření subsystému vydaná prozatímní stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímní stanoviska o ověření subsystému a provede kontrolu, zda vydaná prozatímní stanoviska odpovídají technickým specifikacím interoperability, přezkoumá technické požadavky stanovené na subsystém, jejichž dodržení není prokázáno vydanými prozatímními stanovisky a provede kontrolu závěrečného přezkoušení subsystému. Pokud u subsystému nebyla posuzována shoda s technickými specifikacemi interoperability, uvede se v certifikátu o ověření subsystému odkaz na technické specifikace interoperablity nebo jejich části, které nebyly posuzovány.

3.2. Certifikát o ověření splnění vnitrostátních požadavků musí obsahovat přesné odkazy na vnitrostátní požadavky, s nimiž autorizovaná osoba zkoumá soulad během postupu ověřování, včetně požadavků týkajících se částí, které jsou předmětem odchylky od technických specifikací interoperability, modernizace nebo obnovy subsystému. V případě použití vnitrostátních požadavků pro subsystémy tvořící drážní vozidlo rozdělí autorizovaná osoba certifikát o ověření na dvě části. V první části musí být obsaženy odkazy na vnitrostátní požadavky, které se vztahují výhradně na technickou kompatibilitu vozidla a dotčené sítě, zatímco druhá část se týká všech ostatních vnitrostátních požadavků.

4. SOUBOR TECHNICKÉ DOKUMENTACE

4.1. Soubor technické dokumentace doprovázející ES prohlášení o ověření subsystému musí obsahovat

a) pro infrastrukturu: zejména plány stavebních objektů, zápis o schválení výkopů a výztuží, zápisy o zkouškách a kontrole betonu,

b) pro ostatní subsystémy: obecné a podrobné výkresy v souladu s realizací, elektrické a hydraulické diagramy, diagramy kontrolních okruhů, popis zpracování dat a automatických systémů, provozní a údržbářské příručky apod.,

c) seznam součástí interoperability, které jsou zahrnuty do subsystému,

d) kopie ES prohlášení o shodě, popřípadě ES prohlášení o vhodnosti pro použití, kterými musí být uvedené součásti vybaveny a případně doprovázeny odpovídajícími výpočty a kopie protokolu o zkouškách a testech provedených notifikovanými osobami na základě technických specifikací interoperability,

e) certifikát o ověření subsystému vydaný notifikovanou osobou odpovědnou za ověřování, doprovázený odpovídajícími výpočty touto osobou ověřenými; v certifikátu se musí konstatovat, že projekt je v souladu s právními předpisy a technickou dokumentací a uvést všechny neodvolané výhrady notifikované osoby zapsané během provádění činností při ověřování subsystému; přílohou certifikátu jsou zprávy o prohlídce a o auditu vyhotovené notifikovanou osobou v souvislosti s jejími úkoly,

f) prozatímní stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímní stanoviska o ověření subsystému, pokud jsou k dispozici, včetně ES prohlášení o prozatímním ověření subsystému a dále výsledky kontroly jejich platnosti, provedené notifikovanou osobou,

g) dokumenty vztahující se k posuzovanému subsystému vydané podle jiných předpisů, včetně zprávy o posouzení bezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11).

4.2. Soubor technické dokumentace přiložený k certifikátu o ověření splnění vnitrostátních požadavků musí být součástí souboru technické dokumentace provázející ES prohlášení o ověření a musí obsahovat technické údaje týkající se ověřování subsystému s vnitrostátními požadavky.

5. KONTROLA

5.1. Cílem kontroly je zajistit, aby v průběhu výroby, montáže nebo instalace subsystému byly plněny povinnosti odvozované z technické dokumentace.

5.2. Notifikovaná osoba odpovědná za kontrolu výroby musí mít stálý přístup na staveniště, do výrobních dílen, skladových prostor a případně i k zařízením na výrobu montovaných dílů a ke zkušebním zařízením, a obecně ke všem objektům, které uzná za potřebné navštívit při plnění svých úkolů. Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce musí notifikované osobě zaslat nebo nechat zaslat všechny dokumenty potřebné pro tento účel a zejména prováděcí plány a technickou dokumentaci týkající se subsystému.

5.3. Notifikovaná osoba odpovídající za posouzení subsystému musí pravidelně provádět audity při návrhu nebo konstrukci, výrobě a instalaci subsystému s cílem potvrdit soulad s právními předpisy a technickou dokumentací. Musí poskytnout auditorské zprávy provozovateli subsystému, který odpovídá za vypracování ES prohlášení o ověření subsystému. Provozovatel subsystému může při určitých etapách stavební činnosti vyžadovat přítomnost notifikované osoby na stavbě.

5.4. Notifikovaná osoba smí vykonat namátkové návštěvy pracoviště nebo výrobních dílen. Po dobu těchto návštěv smí notifikovaná osoba vést úplné nebo částečné audity. Provozovateli subsystému musí poskytnout zprávu o prohlídce a případně i auditorskou zprávu.

6. PŘEDÁNÍ DOKUMENTŮ

6.1. Úplný soubor technické dokumentace subsystému musí být uložen u provozovatele subsystému, a to jako příloha k ES prohlášení o ověření subsystému. Soubor technické dokumentace musí být připojen ke kopii ES prohlášení o ověření subsystému, které provozovatel subsystému zašle Drážnímu úřadu k evidenci.

6.2. ES prohlášení o ověření subsystému včetně úplného souboru technické dokumentace musí být uchováváno provozovatelem subsystému po dobu provozní životnosti subsystému. Kopie přílohy ES prohlášení o ověření subsystému musí být zaslána orgánu každého členského státu Evropské unie na jeho náklad, jestliže o to požádá.

7. ZVEŘEJNĚNÍ

Každá notifikovaná osoba musí pravidelně způsobem umožňujícím dálkový přístup čtvrtletně zveřejňovat příslušné informace o

a) obdržených požadavcích na posuzování shody součásti interoperability, vhodnosti pro použití součásti interoperability, přezkoumání typu a ověření subsystému,

b) vydaných certifikátech,

c) zamítnutých žádostech o vydání certifikátu,

d) vydaných prozatímních stanoviscích o ověření subsystému,

e) zamítnutých žádostech o vydání prozatímních stanovisek o ověření subsystému.

8. JAZYK

Soubor technické dokumentace a korespondence týkající se postupů ověřování musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo v úředním jazyce státu, ve kterém je provozovatel subsystému usazen.

II. Obsah ES prohlášení o ověření subsystému

ES prohlášení o ověření subsystému musí být napsáno stejným jazykem jako soubor technické dokumentace a musí obsahovat:

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení anebo název a sídlo provozovatele subsystému usazeného v Evropské unii, který má právní zájem na ověření subsystému (uvede se obchodní firma nebo jméno a příjmení anebo název a plná adresa sídla, a v případě zplnomocněného zástupce se uvede rovněž obchodní firma nebo jméno a příjmení anebo název a plná adresa sídla smluvního subjektu),

b) stručný popis subsystému,

c) název a sídlo notifikované osoby, která vydala certifikát,

d) odkazy na vztažné právní předpisy, předpisy Evropské unie a mezinárodní smlouvy,

e) odkazy na dokumenty obsažené v souboru technické dokumentace,

f) veškerá relevantní dočasná nebo závěrečná ustanovení, kterým mají subsystémy vyhovovat, a zejména případná veškerá provozní omezení nebo podmínky,

g) v případě omezené platnosti ES prohlášení o ověření subsystému - dobu trvání jeho platnosti,

h) podpis osoby oprávněné jednat za výrobce s uvedením jména, příjmení a funkce a datum vydání ES prohlášení o ověření subsystému.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Posuzování shody součásti interoperability nebo její vhodnosti pro použití nebo ověřování subsystémů, jež byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr dopravy:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru