Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 30/2012
Platnost od 16.03.2012
Účinnost od 01.05.2012
Zrušeno k 01.10.2018 (211/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

ze dne 6. března 2012,

kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb. a vyhlášky č. 9/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 se slova „motorová nafta“ nahrazují slovy „základní druh paliva“.

2. V § 1 odst. 4 písm. a) se slova „(tj. benzin, motorovou naftu)“ zrušují.

3. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) technická prohlídka v rámci technické silniční kontroly podle vyhlášky o technických silničních kontrolách (dále jen „nařízená technická prohlídka“).“.

4. V § 8 odstavec 4 zní:

(4) Opakovanou technickou prohlídkou je technická prohlídka následující po předchozí technické prohlídce podle odstavce 1 písm. a), c), d), g) a h), při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v plném rozsahu.“.

5. V § 8 odst. 7 se číslo „100“ nahrazuje číslem „0“.

6. V § 8 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Nařízená technická prohlídka se provádí v rozsahu stanoveném vyhláškou o technické silniční kontrole. O výsledku této technické prohlídky je vystaven protokol o technické prohlídce, jenž tvoří přílohu k dokladu vydanému policistou nebo celníkem, přičemž zápis o výsledku technické prohlídky se do technického průkazu vozidla neprovádí. Pokud nebyly při nařízené technické prohlídce zjištěny žádné závady nebo byly zjištěny jen lehké závady, kontrolní nálepka se nepřiděluje.“.

7. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

(2) Žadatel přistaví vozidlo k provedení technické prohlídky čisté a ve stavu, který umožní bezpečné provedení technické prohlídky. Pokud je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakrývají upevnění kol, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými poklicemi na všech kolech. Jízdní soupravy musí splňovat podmínky spojitelnosti vozidel do jízdních souprav uvedené ve vyhlášce upravující schvalování technické způsobilosti vozidel7).

7) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

8. V § 9 odstavec 3 zní:

(3) Stanice technické kontroly provedení technické prohlídky odmítne, jestliže žadatel nepředloží doklady k vozidlu uvedené v odstavci 1, nebo z vozidla zjevně unikají provozní hmoty v takové míře, která by znečistila pracoviště nebo ohrozila bezpečnost práce. Stanice technické kontroly může provedení technické prohlídky odmítnout rovněž v případě, že přistavené vozidlo nesplňuje požadavky podle odstavce 2.“.

9. V § 10 odst. 1 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 3 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 7 a poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

10. V § 10 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

(3) Seznam kontrolních úkonů, metody kontroly, základní popis závad a přípustné stupně hodnocení závad jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce8).

8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
Směrnice Komise 2010/48/EU ze dne 5. července 2010, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.“.

11. V § 10 se odstavec 4 zrušuje.

12. V § 11 odst. 2 písm. b) se slovo „přední“ zrušuje.

13. V § 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až o), která znějí:

l) zařízením na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel; jen stanice technické kontroly pro užitkové automobily a traktory,

m) zařízením na měření prostupu světla,

n) časoměrným zařízením; jen stanice technické kontroly pro užitkové automobily a traktory,

o) přístrojem na měření hloubky dezénu pneumatik.“.

14. V § 11 odst. 3 se slova „a zařízením na kontrolu zapojení zásuvky tažného zařízení“ nahrazují slovy „ , zařízením na kontrolu zapojení zásuvky tažného zařízení, zařízením na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel a časoměrným zařízením“.

15. V § 11 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Přístroje uvedené v odstavci 2 musí být schváleného typu s výjimkou přístroje uvedeného pod písmenem j).“.

16. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.

Přípustné hodnoty obsahu složek výfukových plynů motorů silničních motorových vozidel v provozu (měření emisí, silniční kontroly)

A. Zážehové motory

1. Zážehové motory s neřízeným emisním systémem

Obsah oxidu uhelnatého (CO) ve výfukových plynech je považován za přiměřený ukazatel charakterizující složení výfukových plynů vozidla. To za předpokladu, že nedochází k nadměrnému vynechávání zážehů, které nejlépe charakterizuje obsah nespálených uhlovodíků (HC) ve výfukovém plynu, měřený nedispersní infračervenou metodou a vyjadřovaný ekvivalentem n-hexanu.

Přípustné hodnoty CO při otáčkách volnoběhu a při zvýšených otáčkách stanoví výrobce vozidla. Pokud tyto hodnoty nebyly stanoveny, nesmí obsah CO (v % obj.) překročit u vozidel registrovaných nebo poprvé uvedených do provozu:

a) do 31. prosince 1986 hodnotu 4,5% obj.,

b) od 1. ledna 1987 hodnotu 3,5% obj.

Výše uvedené přípustné hodnoty se vztahují i na vozidla vybavená neřízeným emisním systémem s katalyzátorem.

Přípustné hodnoty HC (v ppm obj.) stanoví výrobce vozidla.

2. Zážehové motory s řízeným emisním systémem a katalyzátorem

U řízených emisních systémů jsou obsah CO ve volnoběhu a obsah CO a součinitel přebytku vzduchu lambda při zvýšených otáčkách považovány za přiměřené ukazatele charakterizující složení výfukových plynů vozidla.

Přípustné hodnoty obsahu CO při volnoběhu a obsahu CO a součinitele přebytku vzduchu lambda při zvýšených otáčkách stanoví výrobce vozidla. Pokud uvedené hodnoty nebyly stanoveny, pak přípustnými hodnotami jsou:

a) u vozidel registrovaných nebo poprvé uvedených do provozu do 31. prosince 2002:

- 0,5% obj. CO při volnoběžných otáčkách,

- 0,3% obj. CO při zvýšených otáčkách; součinitel přebytku vzduchu lambda přitom musí dosahovat hodnoty 1 +/- 0,03.

b) u vozidel registrovaných nebo poprvé uvedených do provozu od 1. ledna 2003:

- 0,3% obj. CO při volnoběžných otáčkách

- 0,2% obj. CO při zvýšených otáčkách; součinitel přebytku vzduchu lambda přitom musí dosahovat hodnoty 1 +/- 0,03.

Poznámka: Součinitel přebytku vzduchu lambda vypočítává přístroj pro měření emisí zážehového motoru z obsahu složek výfukového plynu podle Brettschneiderova vzorce.

3. Zážehové motory s plynovým pohonem

Přípustné hodnoty obsahu složek výfukových plynů pro zážehové motory vozidel s pohonem na benzin se vztahují i na plynový pohon těchto vozidel.

B. Vznětové motory

1. Vznětové naftové motory

Parametrem, popisujícím emisní chování vznětového motoru v provozu je kouřivost motoru, vyjádřená součinitelem absorpce světla (optickou hustotou - opacitou) výfukového plynu „k“ (m-1), zjišťovanou metodou volné akcelerace. Součinitel „k“ je aritmetickým průměrem hodnot součinitelů absorpce změřených při čtyřech za sebou jdoucích akceleracích, které splnily podmínku, že rozpětí (pásmo) jejich hodnot není větší než 0,25 m-1. Pro traktory, vyrobené do konce roku 1980, se připouští toto rozpětí 0,5 m-1.

Kouřivost motoru, vyjádřená součinitelem absorpce „k“, nesmí překročit:

a) u vozidel vyrobených do 31. prosince 1980 hodnotu 4 m-1,

b) u vozidel vyrobených od 1. ledna 1981 hodnotu součinitele absorpce Xp, vypočtenou jako součet hodnoty korigovaného součinitele absorpce XL, stanoveného pro kontrolovaný typ vozidla při jeho homologační zkoušce, a hodnoty 0,5 m-1

XP = XL + 0,5

k <= XP

Poznámka: Hodnota korigovaného součinitele absorpce XL (m-1) je uváděna na štítku vozidla, v dílenské dokumentaci k vozidlu a v technickém průkazu vozidla.

c) u vozidel, u kterých korigovaný součinitel absorpce nebyl stanoven podle bodu b)

- u motorů s atmosférickým sáním: 2,5 m-1

- u přeplňovaných motorů: 3,0 m-1

nebo u vozidel poprvé registrovaných nebo poprvé uvedených do provozu od 1. ledna 2007: 1,5 m-1

2. Vznětové motory plynové a vícepalivové

Vznětové motory upravené na pohon jiným palivem než na motorovou naftu nebo na kombinaci paliv musí splňovat také požadavky podle bodu 1 na všechny druhy a kombinace paliv.“.

17. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.

SEZNAM KONTROLNÍCH ÚKONŮ

pro kontrolu a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce

Označení stupňů závad:

A - lehká závada

B - vážná závada

C - nebezpečná závada

0. IDENTIFIKACE VOZIDLA

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložka Metoda kontroly
Základní popis závady Hodnocení závady
ABC
0.1 Tabulka registrační značky (je-li vyžadována)
0.1Tabulka registrační značkyVizuální kontrola
0.1.1 Vozidlo, které podléhá registraci, není opatřeno předepsaným počtem tabulek registračních značekB
0.1.2 Uchycení tabulky registrační značky je uvolněné nebo není spolehlivé, takže tabulka registrační značky může upadnout nebo způsob uchycení neodpovídá požadavkům.AB
0.1.3 Tabulka registrační značky je poškozená nebo deformovaná nebo nečitelná, nebo je upraven její rozměr nebo její nepovolená úprava snižuje její čitelnost.AB
0.1.4 Údaje uvedené na tabulce registrační značky neodpovídají údajům uvedených v dokladech vozidla.B
0.1.5 Umístění tabulky registrační značky na vozidle nebo úhly geometrické viditelnosti tabulky registrační značky neodpovídají požadavkům.B
0.1.6 Použití neschválené tabulky registrační značky (individuální výroba).B
0.2 Identifikace vozidla / identifikační číslo /výrobní číslo a povinný štítek výrobce
0.2.1Identifikační číslo / výrobní čísloVizuální kontrola
0.2.1.1 Vyražené identifikační číslo / výrobní číslo vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) chybí, nebo je nelze najít.B
0.2.1.2 Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené.B
0.2.1.3 Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá údajům uvedených v dokladech vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený).B
0.2.1.4 Ve struktuře vyraženého identifikačního čísla / výrobního čísla nebo v jeho okolí, jsou patrné změny svědčící o jeho pozměnění nebo je číslo vyraženo neschváleným, neoriginálním způsobem.B
0.2.2Povinný štítek výrobceVizuální kontrola
0.2.2.1 Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí nebo je nečitelný nebo je neúplný nebo vyznačené údaje neodpovídají údajům, uvedeným v dokumentaci vozidla nebo samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený).AB
0.2.2.2 Způsob upevnění nebo provedení nebo způsob vyznačení údajů na povinném štítku výrobce svědčí o jeho pozměnění.B
0.3 Neshoda údajů
0.3Neshoda údajůVizuální kontrola
0.3.1 Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v dokumentaci vozidla, nebo je-li vyžadováno, není tato změna nebo úprava vyznačena v dokumentaci vozidla.B

1. BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložkaMetoda kontroly
Základní popis závadyHodnocení závady
ABC
1.1 Mechanický stav a funkce
1.1.1Uložení pedálu provozní brzdy / ruční páky brzdyVizuální kontrola částí za použití brzdového systému. Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat s vypnutým motorem.
1.1.1.1Pedál nebo ruční páka brzdy obtížně pohyblivá. BC
1.1.1.2Nadměrné opotřebení nebo nadměrná vůle. B 
1.1.2Stav brzdového pedálu/ruční páky a zdvih ovládacího zařízení brzdVizuální kontrola částí za použití brzdového systému. Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat s vypnutým motorem.
1.1.2.1Nadměrný zdvih nebo nedostatečná rezerva zdvihu ovládacího orgánu brzdy. BC
1.1.2.2Ovládací orgán brzdy se správně neuvolňuje. BC
1.1.2.3Protiskluzové pokrytí pedálu chybí, je volné nebo opotřebené tak, že je hladké.A  
1.1.2.4U traktoru zařízení pro spojení zdvojeného brzdového pedálu (pro levou a pravou stranu) není funkční nebo chybí.  C
1.1.2.5U motocyklu ovladač provozní brzdy deformovaný nebo ulomený nebo může způsobit zranění. BC
1.1.3Vývěva nebo kompresor a zásobníkyVizuální kontrola částí za běžného provozního tlaku, při které se provede kontrola funkce výstražné signalizace, víceokruhového jisticího ventilu a odlehčovacího ventilu. Pokud kontrolor při kontrole brzd usoudí, že dodávka tlaku vzduchu je podprůměrná, provede kontrolu času pro dosažení podtlaku nebo tlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění v souladu s metodikou.
1.1.3.1Tlak vzduchu/podtlak je nedostatečný k zajištění nejméně dvou plných zdvihů ovládacího orgánu provozního brzdění po vstupu výstražného zařízení do činnosti (nebo je ručička manometru v poli nebezpečí). BC
1.1.3.2
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Čas pro dosažení tlaku/podtlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění není v souladu s požadavky  C
1.1.3.3
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Víceokruhový jisticí ventil nebo odlehčovací ventil nefunguje. BC
1.1.3.4Únik vzduchu působící znatelný pokles tlaku nebo slyšitelný únik vzduchu. BC
1.1.3.5Vnější poškození, které může ovlivnit funkci brzdového systému. BC
1.1.3.6Nepovolená úprava spočívající v odběru tlaku vzduchu pro vedlejší spotřebiče. B 
1.1.4Výstražná signalizace nízkého tlaku, manometrKontrola funkčnosti
1.1.4.1Nesprávná funkce nebo porucha výstražné signalizace nebo manometru. BC
1.1.5Ručně ovládaný brzdičVizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.5.1Ovladač je prasklý, poškozený nebo je nadměrně opotřebený. B 
1.1.5.2Nespolehlivé ovládání brzdiče nebo brzdič je nespolehlivý. B 
1.1.5.3Uvolněné spoje nebo únik média ze systému. BC
1.1.5.4Nevyhovující funkce.  C
1.1.5.5Vadné upevnění nebo montáž brzdiče. B 
1.1.6Ovladač parkovací brzdy, ovládací páka, západka parkovací brzdy, elektrická parkovací brzdaVizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.6.1Západka parkovací brzdy nearetuje správně. BC
1.1.6.2Nadměrné opotřebení převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu.AB 
1.1.6.3Nadměrný zdvih nebo nedostatečná rezerva zdvihu v převodu parkovací brzdy znamenající nesprávné seřízení. BC
1.1.6.4Parkovací brzda chybí, je poškozená nebo nefunguje. BC
1.1.6.5Nesprávná funkce výstražné signalizace nebo výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci. B 
1.1.7Brzdové ventily (brzdiče, vyfukovací ventily, regulátory tlaku)Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.7.1Poškozený ventil nebo nadměrný únik vzduchu.ABC
1.1.7.2Nadměrné množství oleje z kompresoru.AB 
1.1.7.3Vadné upevnění nebo montáž ventilu. BC
1.1.7.4Vytékání brzdové kapaliny nebo netěsnost. BC
1.1.8Pneumatické a elektrické ovládací vedení vozidel a jejich spojovací prvky (hadice, hlavice, el. kabely, konektory)Vizuální kontrola, odpojit a opět spojit všechny spojovací prvky ovládacích vedení, mezi tažným a taženým vozidlem.
1.1.8.1Vadná nebo opotřebovaná nebo poškozená spojková hlavice nebo automatický uzavírací ventil nebo vzduchové propojovací vedení (hadice).AB 
1.1.8.2Poškozený elektrický konektor nebo elektrické ovládací vedení (kabel) systému ABS/EBS/ESC.AB 
1.1.8.3Vadně namontovaná nebo upevněná spojková hlavice nebo elektrický konektor systému ABS/EBS/ESC.AB 
1.1.8.4Nadměrný únik vzduchu. BC
1.1.8.5Nepřipojené nebo nesprávně připojené spojovací prvky. BC
1.1.8.6Neodborná změna nebo oprava. BC
1.1.9Zásobník energie, vzduchojemVizuální kontrola
1.1.9.1Poškozený, zkorodovaný nebo netěsný vzduchojem.ABC
1.1.9.2Odkalovací zařízení nefunguje.ABC
1.1.9.3Vadně upevněný nebo namontovaný vzduchojem. BC
1.1.10Posilovač brzd, hlavní brzdový válec (hydraulické systémy)Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému, Činnost posilovače brzd se ověřuje s vypnutým motorem.
1.1.10.1Vadný nebo neúčinný posilovač brzd. BC
1.1.10.2Hlavní brzdový válec je vadný nebo netěsný. BC
1.1.10.3Hlavní brzdový válec je nespolehlivě namontovaný. BC
1.1.10.4Nedostatečné množství brzdové kapaliny. BC
1.1.10.5Vadná kvalita brzdové kapalinyAB 
1.1.10.6Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny. BC
1.1.10.7Výstražná signalizace poklesu hladiny brzdové kapaliny rozsvícená nebo vadná nebo chybí. B 
1.1.10.8Zařízení pro indikaci poklesu hladiny brzdové kapaliny nefunguje správně nebo je poškozeno nebo chybí. B 
1.1.11Brzdová potrubíVizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.11.1Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí. BC
1.1.11.2Z potrubí nebo spojů uniká médium. BC
1.1.11.3Brzdové potrubí je poškozené nebo zalomené nebo zkorodované nebo spojovací prvky brzdového potrubí jsou poškozené nebo nejsou spolehlivé.ABC
1.1.11.4Způsob montáže nebo uchycení brzdového potrubí neodpovídá požadavkům.AB 
1.1.12Brzdové hadiceVizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.12.1Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí. BC
1.1.12.2Hadice poškozené, odřené, zkroucené nebo příliš krátké.ABC
1.1.12.3Z hadic nebo spojů uniká médium. BC
1.1.12.4Objemová deformace hadic pod plným tlakem. BC
1.1.12.5Hadice pórovité nebo narušené ropnými produkty. BC
1.1.12.6Způsob montáže nebo uchycení brzdových hadic neodpovídá požadavkům.A  
1.1.13Brzdové obložení a destičkyVizuální kontrola
1.1.13.1Brzdové obložení nebo destičky nadměrně opotřebované. BC
1.1.13.2Brzdové obložení nebo destičky znečištěné olejem, tukem apod. BC
1.1.13.3Brzdové obložení nebo destičky chybí.  C
1.1.14Brzdové bubny, brzdové kotouče, brzdové třmeny a brzdové štítyVizuální kontrola
1.1.14.1Brzdový buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný nebo s nadměrnými trhlinami nebo lomy.ABC
1.1.14.2Brzdový buben nebo kotouč znečištěný olejem, tukem apod. B 
1.1.14.3Brzdový buben nebo kotouč chybí.  C
1.1.14.4Brzdový štít uvolněný, nespolehlivě upevněný nebo nadměrně poškozený nebo chybí. BC
1.1.14.5Brzdový třmen uvolněný, nespolehlivě upevněný nebo nadměrně poškozený nebo chybí. BC
1.1.14.6Brzdový buben nebo kotouč uvolněný nebo nespolehlivě upevněný. BC
1.1.15Brzdová lana, vodící kladky, lanovody, táhla, pákovíVizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.15.1Brzdové lano poškozené nebo popraskané nebo zkorodované nebo zauzlované. BC
1.1.15.2Část nadměrně opotřebovaná nebo zdeformovaná nebo zkorodovaná. BC
1.1.15.3Spojení dílů uvolněné nebo není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. B 
1.1.15.4Vadné lanovody.AB 
1.1.15.5Omezení volného pohybu brzdového systému. BC
1.1.15.6Nenormální pohyby pák / táhel svědčící o nesprávném seřízení nebo nadměrném opotřebení. BC
1.1.16Brzdové válce (včetně pružinových válců a hydraulických válečků)Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.16.1Brzdový válec prasklý nebo poškozený nebo nadměrně zkorodovaný nebo není funkční. BC
1.1.16.2Brzdový válec je netěsný. BC
1.1.16.3Brzdový válec vadně namontovaný. BC
1.1.16.4Nedostatečný nebo nadměrný zdvih mechanismu pístu nebo membrány. BC
1.1.16.5Prachovky chybí nebo jsou nadměrně poškozené.AB 
1.1.16.6Vadné nebo chybějící vratné pružiny, jsou-li instalovány. BC
1.1.17Zátěžový regulátor / omezovač brzdného účinkuVizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.17.1Vadné ovládací pákoví. BC
1.1.17.2Pákoví nesprávně seřízené. BC
1.1.17.3Zátěžový regulátor/omezovač brzdného účinku zadřený nebo nefunguje. BC
1.1.17.4Zátěžový regulátor/ omezovač brzdného účinku zjevně demontován.  C
1.1.17.5Chybí štítek s údaji.AB 
1.1.17.6Údaje nečitelné nebo nejsou v souladu s požadavky.AB 
1.1.18Páky brzdových klíčů a zařízení k automatickému seřizováníVizuální kontrola
1.1.18.1Mechanismus ovládání pák brzdových klíčů je poškozený, zadřený nebo má nenormální pohyb nebo je nadměrné opotřebený. BC
1.1.18.2Nesprávně seřízený mechanismus ovládání pák brzdových klíčů. B 
1.1.18.3Vadný mechanismus zařízení k automatickému seřizování. BC
1.1.18.4Nesprávná montáž nebo změna. B 
1.1.19Systém odlehčovací brzdy (jeli instalován nebo vyžadován)Vizuální kontrola
1.1.19.1Vadné spoje nebo montáž.AB 
1.1.19.2Systém odlehčovací brzdy, je-li vyžadován, chybí nebo je zjevně vadný. BC
1.1.20Automatická činnost brzd přípojného vozidlaRozpojit brzdové spojení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem
1.1.20.1Brzda přípojného vozidla se automaticky neuvede v činnost po rozpojení spojení.  C
1.1.21Celý brzdový systémVizuální kontrola
1.1.21.1Jiná zařízení systému (např. protizámrazové čerpadlo, sušič vzduchu apod.) jsou z vnějšku poškozená nebo nadměrně zkorodovaná tak, že nepříznivě ovlivňují brzdový systém.ABC
1.1.21.2Únik vzduchu nebo nemrznoucí směsi.ABC
1.1.21.3Jakákoli část nespolehlivá nebo nesprávně namontovaná. B 
1.1.21.4Neodborná oprava nebo změna jakékoli součásti. BC
1.1.22Kontrolní přípojky (pokud jsou požadovány nebo namontovány)Vizuální kontrola
1.1.22.1Přípojky pro kontrolu tlaku chybí. B 
1.1.22.2Přípojky pro kontrolu tlaku poškozené nebo nepoužitelné nebo netěsné. B 
1.2 Činnost a účinky systému provozního brzdění
1.2.1ČinnostZkouška na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na zkoušky brzdění). Traktory a vozidla, u kterých nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, pomocí jízdní zkoušky s postupným zvyšováním brzdné síly do maxima.
1.2.1.1Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech. BC
1.2.1.2Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30%. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. BC
1.2.1.3Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování). BC
1.2.1.4Nadměrná prodleva brzdného účinku na některém kole. B 
1.2.1.5Nadměrné kolísání brzdné síly v průběhu každého úplného otočení kola B 
 (ovalita).   
1.2.2Brzdný účinekZkouška na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na zkoušky brzdění). U traktorů a u vozidel, u kterých z technických důvodů nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, se provádí jízdní zkouška s použitím decelerometru se záznamem. Kontrola brzd na válcové zkušebně se provádí v souladu se stanovenou metodikou pro válcové zkušebny a kontrola brzd jízdní zkouškou se provádí v souladu s metodikou pro použití decelometru.
1.2.2.1Nedosahuje se předepsaných minimálních hodnot brzdného účinku pro provozní brzdění. BC
1.3 Činnost a brzdné účinky nouzového brzdění (je-li zajišťováno zvláštním systémem)
1.3.1ČinnostPokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, užije se metoda popsaná v bodě 1.2.1.
1.3.1.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech. BC
1.3.1.2
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30%. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. BC
1.3.1.3
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování). BC
1.3.2Brzdný účinekPokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, užije se metoda popsaná v bodě 1.2.2.
1.3.2.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Nedosahuje se předepsaných minimálních hodnot brzdného účinku pro nouzové brzdění. BC
1.4 Činnost a brzdné účinky parkovací brzdy
1.4.1ČinnostBrzda se použije při zkoušce na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na zkoušky brzdění). U traktorů a u vozidel, u kterých z technických důvodů nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, se provádí jízdní zkouška s použitím decelerometru.
1.4.1.1Brzda je na jedné straně neúčinná nebo se vozidlo v případě jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z přímého směru. BC
1.4.2Brzdný účinekZkouška účinnosti parkovací brzdy se provádí na válcové zkušebně brzd, v souladu se stanovenou metodikou pro válcové zkušebny brzd. U traktoru a u vozidel, u kterých z technických důvodů nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, se provádí kontrola účinnosti parkovací brzdy jízdní zkouškou s použitím decelometru se záznamem v souladu s metodikou pro použití decelometru. Je-li to možné, nákladní vozidla by se měla kontrolovat naložená.
1.4.2.1Vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 18 %, nebo u jízdních souprav, tažné vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 12 %, BC
1.5 Činnost systému odlehčovací brzdy
1.5Činnost systému odlehčovací brzdyVizuální kontrola a případně zkouška funkce
1.5.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Účinek nelze odstupňovat (neuplatní se u systémů výfukových brzd). B 
1.5.2
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Systém nefunguje. BC
1.6 Protiblokovací systém (ABS)
1.6Protiblokovací systém (ABS)Vizuální kontrola a kontrola výstražné signalizace
1.6.1Vadná funkce výstražné signalizace. B 
1.6.2Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému ABS. B 
1.6.3Čidla otáčení kol chybí nebo jsou poškozená. BC
1.6.4Elektrické kabely systému ABS jsou poškozené nebo nesprávně vedené nebo nespolehlivě upevněné nebo chybí. BC
1.6.5Jiné části systému ABS chybí nebo jsou poškozené tak, že je systém ABS nefunkční nebo byl systém ABS z vozidla zjevně demontován. BC
1.6.6Propojení systému ABS mezi tažným a přípojným vozidlem chybí nebo neodpovídá požadavkům na zapojení vozidel do jízdních souprav s ohledem na kompatibilitu mezi tažným a přípojným vozidlem z hlediska sdělování dat (ABS). BC
1.7 Elektronický brzdový systém (EBS)
1.7Elektronický brzdový systém (EBS)Vizuální kontrola výstražné signalizace
1.7.1Vadná funkce výstražné signalizace. B 
1.7.2Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému EBS. B 
1.7.3Propojení systému EBS mezi tažným a přípojným vozidlem, je-li systém namontován, chybí.  C

2. ŘÍZENÍ

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložkaMetoda kontroly
Základní popis závadyHodnocení závady
ABC
2.1 Mechanický stav
2.1.1Stav převodky řízeníVozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola jsou nad zemí nebo na otočných plošinách a otočí se volantem z jednoho dorazu do druhého. Vizuální kontrola činnosti převodky řízení.
2.1.1.1Zvýšený odpor v převodce řízení. B 
2.1.1.2Opotřebované drážkování nebo jakákoliv vůle ve spojení hřídele převodky řízení s hlavní pákou řízení, deformace dílů převodky řízení. BC
2.1.1.3Nadměrná vůle v převodu převodky řízení, nebo převodka řízení nespolehlivá. BC
2.1.1.4Nadměrná vůle v uložení hřídelů nebo hřebenových tyčí převodky řízení. BC
2.1.1.5Převodka řízení netěsní nebo jsou prachovky poškozené nebo ve výrazně zhoršeném stavu nebo prachovky chybí.AB 
2.1.1.6Kloubové spojení hřídele volantu s hřídelí převodky řízení opotřebované nebo není spolehlivé. BC
2.1.1.7Neodborná oprava nebo změna převodky řízení nebo kloubového spojení převodky řízení s hřídelí volantu nebo spojení hřídele převodky řízení s hlavní pákou řízení. BC
2.1.2Upevnění převodky řízeníVozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola vozidla jsou na zemi a otočí se volantem/řídítkovým řízením po směru a proti směru hodinových ručiček nebo se použije speciálně upravený detektor vůle řízení. Vizuální kontrola připevnění skříně převodovky k podvozku.
2.1.2.1Převodka řízení není náležitě upevněná. BC
2.1.2.2Lože na podvozku / karosérii pro upevnění převodky řízení prasklé nebo montážní otvory protáhlé. BC
2.1.2.3Chybějící nebo prasklé upevňovací šrouby. BC
2.1.2.4Prasklá skříň převodky řízení. BC
2.1.3Stav pákového mechanismu řízeníVozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola vozidla jsou na zemi a otočí se volantem po směru a proti směru hodinových ručiček nebo se použije speciálně upravený detektor vůle řízení. Vizuální kontrola opotřebení, prasklin a spolehlivosti řídících částí.
2.1.3.1Nadměrná vůle v pohyblivých spojích mechanismu řízení. BC
2.1.3.2Uvolněné nebo nadměrně opotřebené spoje. BC
2.1.3.3Praskliny na jakékoli části nebo deformace jakékoli části mechanismu řízení. BC
2.1.3.4Viditelné zajištění spojů, je-li vyžadováno, chybí nebo není spolehlivé. B 
2.1.3.5Zjevně nesprávné seřízení částí mechanismu řízení (např. příčné nebo podélné spojovací tyče řízení). B 
2.1.3.6Neodborná oprava nebo změna pákoví mechanismu řízení. BC
2.1.3.7Prachovky chybí, jsou poškozené nebo jsou ve výrazně zhoršeném stavu.AB 
2.1.4Funkce pákoví mechanismu řízeníVozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola jsou na zemi a motor v chodu (posilovač řízení) a otočí se volantem z jednoho dorazu do druhého. Vizuální kontrola pohyblivosti pákoví.
2.1.4.1Mechanismu řízení drhne při pohybu o pevnou část podvozku. B 
2.1.4.2Doraz řízení je chybně seřízen nebo chybí. B 
2.1.5Posilovač řízeníKontroluje se těsnění systému řízení a hladina kapaliny v nádrži (je-li viditelná). Kola jsou na zemi, motor v chodu a kontroluje se funkce posilovače řízení.
2.1.5.1Únik média.ABC
2.1.5.2Nedostatek kapaliny.AB 
2.1.5.3Mechanismus posilovače řízení nefunguje. BC
2.1.5.4Mechanismus posilovače řízení je poškozený nebo má praskliny nebo je nespolehlivý. BC
2.1.5.5Nesprávné seřízení nebo drhnutím částí o sebe BC
2.1.5.6Neodborná oprava nebo změna mechanismu posilovače řízení. BC
2.1.5.7Trubky/hadice jsou poškozené, nadměrně zkorodované. BC
2.1.5.8Mechanismus posilovače řízení, není-li součástí převodky řízení (pístnice, páky, tyče), není náležitě uchycen nebo je uchycení uvolněné nebo opotřebované. B 
2.2 Volant, sloupek řízení a řídítka
2.2.1Stav volantu/ řídítekKola jsou na zemi, volant se zatlačí ze strany na stranu (snaha o kývavý pohyb) v pravém úhlu ke sloupku a zlehka se na něj zatlačí směrem dolů a nahoru. Vizuální kontrola vůle.
2.2.1.1Zjevné uvolněné spojení volantu s hřídelí volantu nebo řídítek s vidlicí nebo vzájemné spojení není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. BC
2.2.1.2Mechanismus seřízení polohy volantu a sloupku řízení, je-li namontován, nelze spolehlivě aretovat v nastavené poloze nebo je zádržný mechanismus vadný. BC
2.2.1.3Poškození volantu / řídítek BC
2.2.1.4Neodborná změna nebo oprava volantu / řídítek. B 
2.2.1.5Porušení požadavků na ochranu řidiče před nárazem na prvky řízení. B 
2.2.2Sloupek řízení / vidliceVozidlo, s výjimkou motocyklu, se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák tak, aby vozidlo spočívalo celou hmotností na zemi, a na volant se působí silou nahoru a dolů rovnoběžně se sloupkem, na volant/řídítka se zatlačí různými směry kolmo ke sloupku/vidlici se řídítky. Vizuální kontrola vůle a stavu pružných spojů nebo univerzálních kloubů.
2.2.2.1Nadměrná pohyblivost středu volantu směrem nahoru nebo dolů (axiální vůle). B 
2.2.2.2Nadměrná pohyblivost horní části sloupku radiálně od osy sloupku. B 
2.2.2.3Zhoršený stav pružných spojů nebo universálních kloubů. B 
2.2.2.4Vadné připevnění. BC
2.2.2.5Neodborná oprava nebo změna sloupku řízení / vidlice.  C
2.3 Vůle v řízení
2.3Vůle v řízeníVozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, vozidlo spočívá celou svou hmotností na kolech, v případě vozidel s posilovačem řízení je motor v chodu, kola jsou nařízena do přímého směru a volant se zlehka otočí co nejvíce po směru a proti směru hodinových ručiček, aniž by se pohnula kola. Vizuální kontrola volné pohyblivosti.
2.3.1Nadměrná vůle v řízení v rozporu s požadavky. BC
2.4 Seřízení kol    
2.4.1Sbíhavost kol řídící nápravyKontrola seřízení geometrie řízené nápravy se provádí pomocí přístroje na kontrolu geometrie řízené nápravy v souladu s metodikou.
2.4.1.1Seřízení sbíhavosti (rozbíhavost) kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance. B 
2.4.2Odklon kol řídící nápravyKontrola seřízení geometrie řízené nápravy se provádí pomocí přístroje na kontrolu geometrie řízené nápravy v souladu s metodikou.
2.4.2.1Odklon kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance. B 
2.4.3Diferenční úhly rejdůKontrola seřízení geometrie řízené nápravy se provádí pomocí přístroje na kontrolu geometrie řízené nápravy v souladu s metodikou.
2.4.3.1Rozdíl diferenčních úhlů kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance. B 
2.5 Točnice řízené nápravy přípojného vozidla
2.5Točnice řízené nápravy přípojného vozidlaVizuální kontrola nebo použití speciálně upraveného detektoru vůle.
2.5.1Poškozená nebo prasklá část. BC
2.5.2Nadměrná vůle. BC
2.5.3Vadné připevnění. BC
2.6 Elektrický posilovač řízení
2.6Elektrický posilovač řízeníElektrický posilovač řízení (EPS) Vizuální kontrola a kontrola správnosti vztahu mezi úhlem natočení volantu a úhlem natočení kol při běžícím motoru a při zastaveném motoru
2.6.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Kontrolka vadné funkce ukazuje poruchu systému. B 
2.6.2
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Nesprávný vztah mezi úhlem natočení volantu a úhlem natočení kol. BC
2.6.3
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Posilovač nefunguje. B 

3. VÝHLEDY

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložka Metoda kontroly
Základní popis závady Hodnocení závady
ABC
3.1 Pole výhledu
3.1Pole výhledu Vizuální kontrola ze sedadla řidiče.
3.1.1 V poli přímého výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180° překážka, která významně narušuje jeho výhled dopředu či do stran nebo sledování zařízení pro nepřímý výhled.AB
3.1.2 Clona proti slunci čelního okna chybí nebo je poškozená nebo neplní svoji funkci nebo neodpovídá požadavkům.AB
3.2 Stav zasklení
3.2Stav zasklení Vizuální kontrola
3.2.1 Prasklé nebo poškrábané zasklení nebo některé zasklení chybí.ABC
3.2.2 Celkový prostup světla přes zasklení neodpovídá požadavkům.AB
3.2.3 Použitý zasklívací materiál nebo jeho montáž ve vozidle neodpovídá požadavkům.AB
3.2.4 Úprava zasklení (např. zatmavění), označení úpravy nebo použitý materiál (např. automobilní nebo reklamní fólie) neodpovídá požadavkům nebo oprava zasklení neodpovídá požadavkům.AB
3.2.5 Otvírání nebo zavírání okna vadné nebo okno nelze zajistit v otevřené nebo zavřené poloze.AB
3.2.6 Čelní sklo nebo kryt motocyklu poškozený nebo jeho provedení nebo montáž neodpovídá požadavkům.ABC
3.3 Zařízení pro nepřímý výhled
3.3Zařízení pro nepřímý výhled Vizuální kontrola
3.3.1 Vozidlo není vybaveno předepsaným počtem zařízení pro nepřímý výhled odpovídající třídy nebo velikosti.AB
3.3.2 Uchycení zařízení pro nepřímý výhled uvolněné nebo nelze spolehlivě aretovat v seřízené poloze nebo uchycení neodpovídá požadavkům.AB
3.3.3 Zařízení pro nepřímý výhled nezajišťuje předepsané pole výhledu nebo není funkční (kamera-monitor).AB
3.3.4 Nepřípustné úpravy (např. nálepky) nebo poškození zařízení pro nepřímý výhled, při kterém není zajištěn předepsaný výhled nebo poškození, při kterém může dojít k poranění osob.AB
3.4 Stěrače skla
3.4Stěrače skla Vizuální kontrola a zkouška činnosti
3.4.1 Stěrač nefunguje správně nebo není funkční.AB
3.4.2 Stěrač je poškozený nebo neúplný nebo chybí.AB
3.4.3 Uchycení stěrače vadné nebo neodpovídá požadavkům.AB
3.5 Ostřikovače skla
3.5Ostřikovače skla Vizuální kontrola a zkouška činnosti
3.5.1 Ostřikovače nefungují správně nebo chybí.AB
3.6 Systém odmlžování a odmrazování čelního skla
3.6Systém odmlžování a odmrazování čelního skla Vizuální kontrola a zkouška činnosti.
3.6.1 Systém odmlžování čelního skla, je-li instalován nebo vyžadován, nefunguje nebo nefunguje správně nebo je zjevně vadný.AB
3.6.2 Systém odmrazování čelního skla, je-li instalován nebo vyžadován, nefunguje nebo nefunguje správně nebo je zjevně vadný.AB
3.6.3 Systémem odmlžování nebo odmrazování se dostávají do prostoru pro cestující emise výfukových nebo jiných jedovatých plynůBC

4. SVÍTILNY, SVĚTLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložka Metoda kontroly
Základní popis závady Hodnocení závady
ABC
4.1 Světlomety
4.1.1Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.1.1.1 Zdroj světla nesvítí, je vadný nebo chybí.AB
4.1.1.2 Světlomet nebo jeho optický systém poškozený nebo vadný.AB
4.1.1.3 Světlomet není spolehlivě upevněn.B
4.1.2Seřízení Kontrola seřízení potkávacích a dálkových světlometů se provede s použitím přístroje na kontrolu seřízení světlometu v souladu se stanovenou metodikou.
4.1.2.1 Seřízení světlometu neodpovídá předepsaným požadavkůmAB
4.1.3Spínače Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.1.3.1 Spínač pro potkávací nebo dálkové světlomety vadný.B
4.1.3.2 Přepnutí zpotkávacích světlometů na dálkové světlomety nebo naopak nefunguje nebo přepnutí neodpovídá požadavkům.B
4.1.3.3 Povinná kontrolka zapnutí dálkového světlometu, nebo je-li vyžadováno, povinná kontrolka pro zapnutí potkávacího světlometu, chybí.B
4.1.4Splnění požadavků Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.1.4.1 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost světlometů není v souladu s požadavky.AB
4.1.4.2 Elektrické zapojení potkávacích nebo dálkových světlometů nebo jejich uvedení v činnost, není v souladu s požadavky.AB
4.1.4.3 Jakákoliv úprava světlometu nebo zdroje světla, nebo jeho zaclonění.AB
4.1.4.4 Ve světlometu použit jiný zdroj světla, který není slučitelný s udělenou homologací světlometu.B
4.1.4.5 Použit nehomologovaný světlomet nebo světlomet pro levostranný provoz nebo je použit homologovaný světlomet určený pro jinou funkci osvětlení.B
4.1.5Korektory sklonu světlometů (jsou-li povinné) Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.1.5.1 U vozidla, je-li vyžadována, chybí nebo není plně funkční automatická korekce sklonu světlometů.B
4.1.5.2 Ručně ovládaná korekce sklonu světlometů ze sedadla řidiče chybí nebo není plně funkční.B
4.1.6Zařízení pro čištění světlometů (je-li povinné) Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.1.6.1 U vozidla chybí nebo není funkční zařízení pro čištění světlometů.AB
4.2 Přední a zadní obrysové svítilny, boční obrysové svítilny a doplňkové obrysové svítilny
4.2.1Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.2.1.1 Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům.AB
4.2.1.2 Svítilna nebo její optický systém poškozený.AB
4.2.1.3 Svítilna není spolehlivě upevněna.B
4.2.2Spínač Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.2.2.1 Spínač obrysových světel vadný.B
4.2.2.2 Kontrolka zapnutí obrysových světel, je-li vyžadována, chybí.B
4.2.3Splnění požadavků Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.2.3.1 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost obrysových svítilen, není v souladu s požadavky.AB
4.2.3.2 Elektrické zapojení obrysových svítilen nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky.AB
4.2.3.3 Jakákoliv úprava obrysové svítilny nebo zdroje světla, nebo jeho zaclonění.B
4.2.3.4 Pro obrysovou svítilnu použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení.B
4.3 Brzdové svítilny
4.3.1Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.3.1.1 Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům.ABC
4.3.1.2 Svítilna nebo její optický systém poškozený.AB
4.3.1.3 Svítilna není spolehlivě upevněna.AB
4.3.2Spínač Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.3.2.1 Spínač brzdových světel nefunguje nebo není spolehlivý.ABC
4.3.2.2 Narušená funkce ovládacího zařízeníB
4.3.3Splnění požadavků Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.3.3.1 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost brzdových svítilen, není v souladu s požadavky.AB
4.3.3.2 Elektrické zapojení brzdových svítilen nebo jejich uvádění v činnost není v souladu s požadavky.B
4.3.3.3 Jakákoliv úprava brzdové svítilny nebo zdroje světla.B
4.3.3.4 Pro brzdovou svítilnu použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení.B
4.4 Směrové svítilny a výstražná signalizace
4.4.1Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.4.1.1 Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům.ABC
4.4.1.2 Svítilna nebo její optický systém poškozený.AB
4.4.1.3 Svítilna není spolehlivě upevněna.AB
4.4.2Spínače Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.4.2.1 Spínač směrových světel nebo výstražné signalizace nefunguje nebo není spolehlivý nebo nefunguje v souladu s požadavky.ABC
4.4.2.2 Povinná kontrolka zapnutí směrových světel nebo výstražné signalizace chybí.B
4.4.3Splnění požadavků Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.4.3.1 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost směrových svítilen, není v souladu s požadavky.AB
4.4.3.2 Jakákoliv úprava směrové svítilny nebo zdroje světla.B
4.4.3.3 Pro směrovou svítilnu použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované nebo nehomologované světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení.B
4.4.4Frekvence přerušování světla Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.4.4.1 Frekvence přerušování světla není v souladu s požadavky.AB
4.5 Přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilny
4.5.1Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.5.1.1 Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům.AB
4.5.1.2 Světlomet nebo svítilna nebo jejich optický systém poškozený.AB
4.5.1.3 Světlomet nebo svítilna nejsou spolehlivě upevněny.AB
4.5.2Seřízení Kontrola seřízení světlometu se světlem do mlhy se provede s použitím přístroje na kontrolu seřízení světlometu v souladu se stanovenou metodikou.
4.5.2.1 Seřízení předního světlometu se světlem do mlhy neodpovídá předepsaným požadavkům.AB
4.5.3Spínače Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.5.3.1 Spínač pro přední světlomety se světlem do mlhy nebo spínač pro zadní mlhovou svítilnu vadný.AB
4.5.3.2 Povinná kontrolka zapnutí předních světlometů se světlem do mlhy nebo zapnutí zadní mlhové svítilny chybí.B
4.5.4Splnění požadavků Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.5.4.1 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost zadní mlhové svítilny nebo předních světlometů se světlem do mlhy, není v souladu s požadavky.AB
4.5.4.2 Elektrické zapojení zadní mlhové svítilny nebo předních světlometů se světlem do mlhy nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky.B
4.5.4.3 Jakákoliv úprava svítilny nebo světlometu nebo zdroje světla.B
4.5.4.4 Pro zadní mlhovou svítilnu nebo přední světlomet se světlem do mlhy použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení.B
4.6 Zpětné světlomety
4.6.1Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.6.1.1 Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům.AB
4.6.1.2 Světlomet nebo jeho optický systém poškozený.AB
4.6.1.3 Světlomet není spolehlivě upevněn.AB
4.6.2Splnění požadavků Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.6.2.1 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost zpětného světlometu, není v souladu s požadavky.AB
4.6.2.2 Systém nefunguje v souladu s požadavky.AB
4.6.2.3 Pro zpětný světlomet použito nehomologované světelné nebo je použito homologované světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení.AB
4.6.2.4 Jakákoliv úprava světlometu nebo zdroje světla.B
4.6.3Spínače Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.6.3.1 Spínač nefunguje v souladu s požadavky.AB
4.7 Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky
4.7.1Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.7.1.1 Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky poškozené nebo chybí nebo zařízení vyzařuje bílé světlo směrem vzad.AB
4.7.1.2 Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům.AB
4.7.1.3 Svítilna není spolehlivě připevněná.AB
4.7.2Splnění požadavků Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.7.2.1 Zařízení pro osvětlení zadní tabulky registrační značky neplní svoji funkci (osvětlení RZ) nebo vyzařovaná barva nebo elektrické zapojení neodpovídá požadavkům.AB
4.7.2.2 Pro osvětlení zadní tabulky registrační značky použito nehomologované světelné zařízení nebo světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení.A
4.8 Odrazky, nápadné značení a desky zadního značení
4.8.1Stav Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.8.1.1 Zařízení využívající zpětný odraz vadné nebo poškozené.AB
4.8.1.2 Zařízení využívající zpětný odraz není spolehlivě připevněno.AB
4.8.2Splnění požadavků Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.8.2.1 Počet, kategorie, barva, umístění, úhly pro upevnění na vozidle nebo podmínky geometrické viditelnosti zařízení využívající zpětný odraz, nejsou v souladu s požadavky.AB
4.8.2.2 Použito nehomologované zařízení, využívající zpětný odraz nebo použita odrazka jiné třídy.B
4.9 Povinné kontrolky zařízení pro osvětlení
4.9.1Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.9.1.1 Nefunkční, nesvítí.AB
4.9.2Splnění požadavků Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.9.2.1 Není v souladu s požadavkyA
4.10 Elektrické spojení tažného vozidla s přípojným vozidlem
4.10Elektrické spojení tažného vozidla s přípojným vozidlem Vizuální kontrola a zkouška činnosti pomocí zařízení na kontrolu zapojení zásuvky tažného zařízení.
4.10.1 Zásuvka nebo zástrčka poškozená nebo vadná nebo neodpovídá požadavkům.AB
4.10.2 Uchycení zásuvky vadné nebo nespolehlivé nebo vadné spojení zástrčky s elektrickým kabelem.AB
4.10.3 Poškození propojovacího elektrického kabelu.AB
4.10.4 Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem nefunguje správně nebo není spolehlivé nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům.BC
4.11 Elektroinstalace
4.11Elektroinstalace Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, v některých případech včetně motorového prostoru
4.11.1 Elektrické kabely nespolehlivě připevněny k vozidlu nebo nevhodně vedeny.ABC
4.11.2 Zhoršený stav elektroinstalace.ABC
4.11.3 Izolace elektrického kabelu poškozená nebo ve zhoršeném stavu.ABC
4.11.4 Neodborná změna nebo oprava elektroinstalace.BC
4.12 Jiná světelná zařízení a světelné systémy.
4.12.1Stav a funkce Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.12.1.1 Zdroj světla nebo světlomet, svítilna nebo jejich optický systém poškozený nebo je vadný nebo zařízení využívající zpětný odraz nebo světelný systém je poškozen nebo není funkční.AB
4.12.1.2 Funkce nebo uvedení do činnosti světlometu, svítilny nebo světelného systému nebo jejich elektrické zapojení není v souladu s požadavky.AB
4.12.1.3 Světelné zařízení není spolehlivě připevněno.AB
4.12.2Splnění požadavků Vizuální kontrola
4.12.1.1 Homologace, počet, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, umístění nebo geometrická viditelnost světelných zařízení není v souladu s požadavky.AB
4.12.1.2 Povinná kontrolka, je-li vyžadována u světelných zařízení nebo světelných systémů, chybí.B
4.12.1.3 Jakákoliv úprava světelného zařízení nebo jeho zdroje světla nebo použití neschváleného zdroje světla.AB
4.13 Akumulátor
4.13Akumulátor Vizuální kontrola a zkouška činnosti
4.13.1 Nespolehlivý.AB
4.13.2 Akumulátor je poškozen nebo z akumulátoru vytéká elektrolyt.AB
4.13.3 Odpojovač akumulátoru, je-li vyžadován, chybí nebo není spolehlivý nebo neodpovídá požadavkům.B
4.13.4 Vadné pojistky (jsou-li požadovány) nebo neodborná oprava nebo změna pojistek.B
4.13.5 Odvětrání akumulátoru chybí nebo je nedostatečné.B
4.13.6 Akumulátor není uchycen nebo je nespolehlivě uchycen a jeho pohyb může způsobit zkrat.ABC
4.13.7Kabely k akumulátoru jsou uvolněné nebo vývody kabelů, je-li vyžadováno, nejsou chráněny proti zkratuB

5. NÁPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A ZAVĚŠENÍ NÁPRAV

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložkaMetoda kontroly
Základní popis závadyHodnocení závady
ABC
5.1 Nápravy
5.1.1Nápravy, vidliceVizuální kontrola, u zdvihatelné nápravy, je-li to možné, ověří se i funkce zvedání nápravy. Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák a zařízením na kontrolu vůlí náprav se na každé kolo vyvine síla ve svislém nebo bočním směru a sleduje se míra pohyblivosti nápravnice vůči čepu nápravy. U motocyklu se kontroluje spojení přední a zadní vidlice s rámem při pojíždění a přibrzďování brzdami, případně přizdvihováním přední/zadní části motocyklu.
5.1.1.1Prasklá nebo deformovaná nebo nadměrně zkorodovaná náprava, vidlice.  C
5.1.1.2V uchycení nápravy nebo vidlice jsou vůle nebo některé spojovací prvky uchycení nápravy nebo vidlice jsou uvolněné nebo prasklé nebo chybí nebo uchycení nápravy je nespolehlivé.ABC
5.1.1.3Neodborná oprava nebo změna nápravy nebo vidlice. BC
5.1.1.4Ze zařízení pro zdvihání/spouštění nápravy nadměrně uniká médium nebo je zařízení popraskané nebo deformované nebo opotřebované nebo není funkční.AB 
5.1.1.5Z nápravy uniká mazivo.AB 
5.1.2Čepy nápravyVizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Zařízením na kontrolu vůlí náprav se na každé kolo vyvine síla ve svislém nebo bočním směru a sleduje se míra pohyblivosti nápravnice vůči čepu nápravy.
5.1.2.1Čep nápravy s prasklinami.  C
5.1.2.2Nadměrná radiální vůle rejdového čepu. BC
5.1.2.3Nadměrná axiální vůle rejdového čepu. BC
5.1.2.4Spojovací prvky uchycení čepu nápravy k nápravě jsou uvolněné nebo chybí nebo uchycení čepu nápravy k nápravě není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. BC
5.1.2.5Viditelné zajištění čepu nápravy, je-li vyžadováno, chybí nebo není spolehlivé. B 
5.1.3Uložení kolVizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák a použije se zařízením na kontrolu vůlí náprav. Pohybuje se kolem nebo se vyvíjí síla na každé kolo z boku a sleduje se míra pohyblivosti kola směrem nahoru vůči čepu nápravy.
5.1.3.1Nadměrná vůle v ložisku kola. BC
5.1.3.2Ložisko kola obtížně pohyblivé, zadřené. BC
5.2 Kola a pneumatiky
5.2.1Upevnění kolVizuální kontrola. Zařízením ke kontrole vůlí kol (doporučuje se pro vozidla s maximální hmotností přesahující 3,5 t) se zkontroluje uchycení kol.
5.2.1.1Jakákoli matice nebo šroub k upevnění kola je uvolněný nebo chybí, nebo je spoj poškozen tak, že zjevně nejde dotáhnout (stržený závit) nebo montáž kola neodpovídá požadavkům. BC
5.2.1.2Náboj kola opotřebený nebo poškozený nebo z náboje kola výrazně uniká mazivo. BC
5.2.1.3Ochranné zařízení kryjící matice kol, je-li vyžadováno, chybí nebo je poškozené tak, že neplní svoji funkci, nebo může způsobit zranění. B 
5.2.2Disky / ráfky kolaVizuální kontrola obou stran každého kola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Při zjevné deformaci kola se provede kontrola házivosti kola v souladu se stanovenou metodikou.
5.2.2.1Jakákoli trhlina nebo vada sváru kola.  C
5.2.2.2Ramínko ráfku nebo pojistný kruh pneumatiky není náležitě připevněný. BC
5.2.2.3Zdeformované nebo nadměrně zkorodované kolo nebo poškozený ráfek nebo některé otvory pro šrouby v disku kola jsou nadměrně zvětšeny. BC
5.2.2.4Velikost nebo typ kola není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečnost silničního provozu. B 
5.2.2.5U drátového kola zdeformovaný ráfek nebo uvolněné nebo nadměrně zkorodované nebo prasklé nebo chybějící dráty, nebo nadměrná házivost, čiABC
 snížená tuhost drátového kola.   
5.2.2.6Nepovolené úpravy nebo změny na ráfku nebo disku kola.  C
5.2.3PneumatikyVizuální kontrola celé pneumatiky otočením kola nad zemí, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák nebo se s vozidlem přejede nad montážní jámou dopředu a dozadu. Zároveň se provede kontrola tlaku všech pneumatik.
5.2.3.1Označení schválení typu, rozměry, index nosnosti nebo kategorie rychlosti pneumatiky není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečný provoz vozidla. BC
5.2.3.2Pneumatiky na vozidle různé konstrukce (radiální/diagonální). B 
5.2.3.3Pneumatiky na téže nápravě různého typu. B 
5.2.3.4Pneumatiky na téže nápravě nebo ve dvojité montáži jsou různé velikosti. B 
5.2.3.5Jakékoli závažné poškození nebo proříznutí pneumatiky. BC
5.2.3.6Hloubka vzorku pneumatiky není v souladu s požadavky. BC
5.2.3.7Pneumatika dře o jiné části vozidla.ABC
5.2.3.8Pneumatiky s obnoveným drážkováním nejsou v souladu s požadavky. BC
5.2.3.9Systém monitorování tlaku v pneumatikách, je-li vyžadován, zjevně nefunguje správně, nebo nefunguje nebo chybí.AB 
5.2.3.10Rezervní kolo, je-li vyžadováno, chybí nebo je vadné nebo neodpovídá požadavkům výrobce nebo nejsou splněny požadavky pro alternativní náhradu rezervního kola jinými prostředky. B 
5.2.3.11Montáž obnovených pneumatik na vozidle není v souladu s požadavky.AB 
5.3 Systém zavěšení náprav
5.3.1Systém mechanického odpružení a stabilizátorVizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Je možno použít zařízení ke kontrole vůlí kol.
5.3.1.1V uchycení anebo spojení systému mechanického odpružení jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo chybí nebo je uchycení, či spojení systému mechanického odpružení nespolehlivé nebo neodpovídá požadavkům.ABC
5.3.1.2Některá část systému mechanického odpružení je poškozená nebo nadměrně opotřebovaná nebo nadměrně zkorodovaná. BC
5.3.1.3Některá část systému mechanického odpružení je prasklá nebo chybí nebo systém mechanického odpružení není spolehlivý nebo nefunguje správně. BC
5.3.1.4V uchycení anebo spojení zařízení stabilizátoru jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo chybí, nebo uchycení, či spojení součástí stabilizátoru není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům.ABC
5.3.1.5Některá část stabilizátoru je poškozená nebo nadměrně zkorodovaná a stabilizátor není spolehlivý nebo některá část stabilizátoru je prasklá a stabilizátor neplní svoji funkci. BC
5.3.1.6Neodborná oprava nebo změna v systému mechanického odpružení nebo stabilizátoru. BC
5.3.2Tlumiče pérováníVizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák.
5.3.2.1V uchycení tlumiče pérování jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo jsou prasklé nebo chybí nebo uchycení tlumiče pérování neodpovídá požadavkům.AB 
5.3.2.2Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný nebo zjevně nefunguje nebo chybí.AB 
5.3.2.1Zkouška účinnosti tlumeníPoužije se zařízení na kontrolu účinnosti tlumiče pérování v souladu s metodikou a hodnotami předepsanými výrobcem.
5.3.2.1.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Při zkoušce účinnosti tlumičů, výrazný rozdíl mezi levou a pravou stranou na nápravě. B 
5.3.2.1.2
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Při zkoušce účinnosti tlumičů nejsou splněny požadované minimální hodnoty. B 
5.3.3Systém nezávislého zavěšení kolVizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Je možno použít zařízení ke kontrole vůlí kol.
5.3.3.1V uchycení systému nezávislého zavěšení kol jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo chybí nebo je uchycení systému nezávislého zavěšení kol nespolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. BC
5.3.3.2Poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná část systému nezávislého zavěšení kol.ABC
5.3.3.3Neodborná oprava nebo změna. BC
5.3.4Hnací hřídele kolVizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Je možno použít zařízení ke kontrole vůlí kol (doporučuje se pro vozidla s maximální hmotností přesahující 3,5 t).
5.3.4.1Nadměrné opotřebení kloubového spojení hnacího hřídele kol (poloosy). BC
5.3.4.2Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) chybí nebo je ve výrazně zhoršeném stavu.AB 
5.3.5Pneumatické/hydropneumatické odpruženíVizuální kontrola
5.3.5.1Systém pneumatického / hydropneumatického odpružení není funkční. BC
5.3.5.2Některá část systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je nadměrně opotřebovaná nebo poškozená (např. měchy, vlnovce) nebo nadměrně zkorodovaná nebo chybí.ABC
5.3.5.3Únik média ze systému. B 
5.3.5.4Některé spojovací prvky v systému pneumatického / hydropneumatického odpružení jsou uvolněné nebo chybí nebo nejsou spolehlivé nebo uchycení neodpovídá požadavkům. BC
5.3.5.5Ovládací nebo snímací zařízení nastavení výšky vozidla není funkční nebo je zařízení poškozeno nebo chybně seřízeno a tento stav ovlivňuje bezpečný provoz vozidla. BC
5.3.5.6Neodborná oprava nebo změna v systému pneumatického / hydropneumatického odpružení. BC

6. PODVOZEK A ČÁSTI PŘIPEVNĚNÉ K PODVOZKU

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložkaMetoda kontroly
Základní popis závadyHodnocení závady
ABC
6.1 Podvozek nebo rám a části k nim připojené
6.1.1Celkový stavVizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák
6.1.1.1Praskliny nebo deformace jakékoliv části konstrukčního prvku rámu nebo pomocného rámu nebo jiné nosné konstrukce vozidla. BC
6.1.1.2Některé spojovací prvky nebo výstužné desky rámu jsou uvolněné nebo prasklé nebo chybí nebo jsou nespolehlivé.ABC
6.1.1.3Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla.ABC
6.1.1.4Neodborná úprava nebo oprava rámu nebo samonosné karosérie B 
6.1.2Výfukový systémVizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák
6.1.2.1Výfukový systém netěsný.AB 
6.1.2.2Některá část výfukového systému je nedostatečně uchycena nebo poškozena nebo chybí. B 
6.1.2.3Výfukové plyny z motoru nebo z nezávislého topení se zjevně dostávají do kabiny nebo do prostoru pro cestující. BC
6.1.2.4Změna nebo úprava části výfukového systému nebo použitý náhradní výfukový systém není v souladu s požadavky. B 
6.1.3Palivová nádrž a potrubí (včetně palivové nádrže a potrubí pro vytápění)Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, v případě systémů LPG/CNG se použije zařízení pro detekci úniku plynu.
6.1.3.1Nádrž je nadměrně poškozená nebo je netěsná nebo neodpovídá požadavkům. BC
6.1.3.2Některé prvky systému uchycení nádrže ve vozidle jsou uvolněné nebo poškozené nebo prasklé nebo chybí nebo jsou nespolehlivé nebo montáž nádrže ve vozidle neodpovídá požadavků. BC
6.1.3.3Víčko plnicího hrdla palivové nádrže chybí nebo je netěsné nebo neodpovídá požadavkům, nebo je-li vyžadováno, nelze víčko uzamknout. BC
6.1.3.4Ventil palivové nádrže, pokud je požadován, nefunguje správně nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům. B 
6.1.3.5Palivové potrubí/hadice jsou poškozené nebo nadměrně zkorodované nebo netěsné nebo spojovací prvky palivového potrubí/hadic jsou poškozené nebo nadměrně zkorodované nebo nejsou spolehlivé nebo neodpovídají požadavkům.ABC
6.1.3.6Uchycení palivového potrubí/hadic je uvolněné nebo je nespolehlivé nebo neodpovídá požadavkům nebo způsob montáže palivového potrubí/hadic ve vozidle neodpovídá požadavkům.AB 
6.1.3.7Nebezpečí požáru z důvodu hromadění paliva nebo maziva nebo jiného hořlavého materiálu v motorovém prostoru nebo palivové potrubí nebo nádrž je nedostatečně tepelně chráněna od výfukového systému. BC
6.1.3.8Montáž systému pohonu na vodík nebo na LPG nebo na CNG do vozidla není v souladu s požadavky. BC
6.1.3.9Montáž systému nezávislého vytápění na LPG/CNG ve vozidle není v souladu s požadavky. BC
6.1.4Nárazníky, boční ochrana a zařízení ochrany proti podjetí zezaduVizuální kontrola
6.1.4.1Zařízení ochrany proti podjetí zezadu nebo boční ochrany nebo nárazník, je-li vyžadován, chybí nebo systému neplní svůj účel nebo zjevně není v souladu s požadavky.AB 
6.1.4.2Chybí bezpečné zakončení (krytky) ostrých nebo náběžných hran nebo některá část systému je prasklá nebo nadměrně deformovaná nebo není úplná a může při kontaktu nebo letmém dotyku způsobit zranění. BC
6.1.4.3Některé spojovací prvky systému ochrany proti podjetí zezadu nebo boční ochrany nebo nárazníku jsou uvolněné nebo chybí nebo uchycení systému na vozidle je uvolněné nebo není spolehlivé.AB 
6.1.5Nosič rezervního kola (je-li na vozidle)Vizuální kontrola
6.1.5.1Nosič rezervního kola poškozen nebo není úplný nebo neplní svoji funkci nebo nespolehlivé zajištění nosiče proti samovolnému sklopení náhradního kola.ABC
6.1.5.2Nosič rezervního kola má praskliny nebo je nespolehlivý. B 
6.1.5.3Rezervní kolo není k nosiči spolehlivě uchyceno a mohlo by spadnout nebo rezervní kolo není v zavazadlovém prostoru spolehlivě uchyceno a může se pohybovat. BC
6.1.6Mechanické spojovací zařízení a tažné zařízeníVizuální kontrola opotřebení a správné funkce, zejména z hlediska zajištění, s použitím měřidla v souladu se stanovenou metodikou
6.1.6.1Montáž spojovacího zařízení není uvedena v dokumentaci vozidla nebo neodpovídá požadavkům nebo spojovací zařízení není schváleného typu. B 
6.1.6.2Některá část spojovacího zařízení poškozená nebo deformovaná nebo prasklá. BC
6.1.6.3Některá část spojovacího zařízení nadměrně opotřebovaná. BC
6.1.6.4Uchycení spojovacího zařízení vadné nebo nespolehlivé nebo uchycení neodpovídá požadavkům. BC
6.1.6.5Jakékoliv zajištění proti neúmyslnému rozpojení, je-li vyžadováno, chybí nebo je poškozeno nebo nefunguje správně nebo není spolehlivé. B 
6.1.6.6Jakýkoliv indikátor pro indikaci uzavření spojovacího zařízení, je-li vyžadován, nefunguje správně. B 
6.1.6.7Spojovací zařízení zakrývá registrační značku nebo předepsané osvětlení vozidla.AB 
6.1.6.8Neodborná oprava nebo změna spojovacího zařízení. BC
6.1.7Převodové ústrojíVizuální kontrola
6.1.7.1Spojení hřídelů zjevně uvolněné, šrouby na přírubě kloubových hřídelů uvolněny nebo chybí nebo viditelné zajištění šroubů, je-li vyžadováno, chybí nebo neplní svoji funkci. BC
6.1.7.2Nadměrné vůle v uložení hřídele převodového ústrojí (ložiska). BC
6.1.7.3Nadměrné opotřebení univerzálních kloubů (axiální a radiální vůle). BC
6.1.7.4Zhoršený stav pružných těles u kloubů. BC
6.1.7.5Hřídel poškozená nebo ohnutá. B 
6.1.7.6Ložiskové pouzdro má praskliny nebo je poškozené nebo je nespolehlivé. BC
6.1.7.7Prachovka chybí nebo je ve výrazně zhoršeném stavu.AB 
6.1.7.8Nepovolená úprava převodového ústrojí. B 
6.1.7.9Chybí ochranný kryt řetězu/řemenice, je-li vyžadován. B 
6.1.8Uchycení motorůVizuální kontrola, nemusí se provádět nad montážní jámou nebo na zvedáku
6.1.8.1Uchycení motoru ve zhoršeném stavu, zjevně velmi poškozené, uvolněné nebo s prasklinami. BC
6.1.9Výkon motoruVizuální kontrola,
6.1.9.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Řídící jednotka nepovoleně upravena. B 
6.1.9.2
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Nepovolená úprava motoru. B 
6.1.9.3
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Nepovolené použití přídavných řídicích (korekčních) jednotek. B 
6.2 Kabina, karoserie a nástavba
6.2.1StavVizuální kontrola
6.2.1.1Kabina nebo karoserie nebo nástavba poškozená nebo nadměrně zkorodovaná nebo není spolehlivá.ABC
6.2.1.2Nebezpečné vnější díly, které by mohly způsobit zranění. BC
6.2.1.3Ukotvení sloupku karoserie nebo kabiny poškozené. BC
6.2.1.4Stav kabiny umožňuje pronikání výparů od motoru nebo výfukových plynů do kabiny řidiče nebo do prostoru pro cestující. BC
6.2.1.5Neodborná oprava nebo změna kabiny nebo karosérie nebo nástavby. BC
6.2.2UchyceníVizuální kontrola nad montážní jámou nebo na zvedáku
6.2.2.1Uchycení kabiny nebo karosérie nebo nástavby k podvozku nebo rámu vozidla není zjevně v jeho podélné rovně nebo způsob uchycení (počet upevňovacích bodů nebo jejich provedení) zjevně neodpovídá požadavkům výrobce vozidla. BC
6.2.2.2Některé spojovací prvky (šrouby, pružiny) uchycení kabiny nebo karoserie nebo nástavby k podvozku nebo rámu vozidla jsou uvolněné, nebo poškozené nebo chybí. BC
6.2.2.3Upevňovací body (úchyty) nebo spojovací desky na rámu nebo karosérii nebo nástavbě jsou nadměrně zkorodované nebo zdeformované nebo prasklé. BC
6.2.3Dveře a pojistky dveří / kapota, víko zavazadlového prostoruVizuální kontrola
6.2.3.1Dveře nelze náležitě otevřít nebo zavřít. B 
6.2.3.2Dveře nelze spolehlivě zajistit proti samovolnému otevírání. BC
6.2.3.3Dveře, sloupek, systém dveřních závěsů, systém dveřních zámků nebo sloupek chybí, jsou uvolněné nebo ve zhoršeném stavu.AB 
6.2.3.4Neodborná oprava nebo změna (závěsy, kliky). B 
6.2.3.5Kapotu / víko zavazadlového prostoru nelze spolehlivě otevřít nebo zavřít.AB 
6.2.3.6Přední kapota / přední víko zavazadlového prostoru, otvírané po směru jízdy, nelze spolehlivě zajistit proti samovolnému otevření nebo způsob zajištění kapoty / víka zavazadlového prostoru neodpovídá požadavkům.  C
6.2.3.7Závěsy kapoty / víka zavazadlového prostoru ve zhoršeném stavu. B 
6.2.4PodlahaVizuální kontrola nad montážní jámou nebo na zvedáku
6.2.4.1Podlaha je ve velmi zhoršeném stavu nebo je nespolehlivá nebo děravá nebo neodpovídá požadavkům. BC
6.2.5Sedadlo řidičeVizuální kontrola
6.2.5.1Nosná konstrukce sedadla je poškozená nebo neúplná nebo neodpovídá požadavkům.ABC
6.2.5.2Ukotvení sedadla uvolněné nebo nespolehlivé nebo způsob ukotvení neodpovídá požadavkům. BC
6.2.5.3Výškové nebo úhlové nebo podélné seřízení sedadla nelze aretovat v požadované poloze nebo aretace polohy není spolehlivá. BC
6.2.6Ostatní sedadlaVizuální kontrola
6.2.6.1Sedadlo poškozené nebo neúplné nebo nespolehlivé nebo neodpovídá požadavkům.AB 
6.2.6.2Počet kotevních úchytů (sedadel) ve vozidle nesouhlasí s údaji uvedenými v dokladech vozidla. B 
6.2.6.3Některé sedadlo je uvolněné nebo ukotvení sedadla je nespolehlivé nebo způsob ukotvení sedadla ve vozidle neodpovídá požadavkům.AB 
6.2.7OvladačeVizuální kontrola a zkouška činnosti
6.2.7.1Ovladač nefunguje správně nebo je nespolehlivý či poškozený nebo je neodborně změněn tak, že může při ovládání vozidla způsobit zranění řidiče. BC
6.2.8Stupátka, schůdky, přidržovací madlaVizuální kontrola
6.2.8.1Stupátko nebo schůdky nadměrně zkorodovány nebo poškozeny nebo chybí nebo stupátko nebo schůdky či přidržovací madla nejsou spolehlivá nebo neodpovídají požadavkům.AB 
6.2.8.2Stupátko nebo schůdky nebo přidržovací madla ve stavu, který by mohl při použití způsobit zranění. B 
6.2.9Jiná vnitřní a vnější výbava vozidla, samostatné technické celkyVizuální kontrola
6.2.9.1Uchycení výbavy vozidla, je vadné nebo uvolněné nebo nespolehlivé nebo způsob její montáže na vozidlo neodpovídá požadavkům.AB 
6.2.9.2Uchycení samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) na vozidle je vadné nebo uvolněné nebo není spolehlivé nebo způsob montáže samostatného technického celku na vozidle není v souladu s požadavky.ABC
6.2.9.3Výbava vozidla, jejíž technická způsobilost se schvaluje (autodoplňky), není schváleného typu (chybí povinné označení např. schvalovací značka ATEST 8SDXXXX).AB 
6.2.9.4Samostatný technický celek (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený), dodatečně namontovaný na vozidlo, není schváleného typu (chybí výrobní štítek a výrobní číslo) nebo chybí technické osvědčení samostatného technického celku (výměnné nástavby nebo pracovního stroje neseného) nebo záznam o schválení přestavby v dokumentaci vozidla. B 
6.2.9.5Na povrchu samostatného technického celku (pracovní stroj nesený) nebo výbavě vozidla jsou nebezpečné vnější díly, které mohou při nárazu nebo letmém dotyku způsobit zranění. BC
6.2.9.6Zařízení pro uchycení kontejneru k vozidlu je poškozené nebo není funkční a kontejner nelze spolehlivě zajistit v přepravní poloze. BC
6.2.9.7Hydraulické zařízení netěsné.AB 
6.2.10Kryty kol a systémy proti rozstřikuVizuální kontrola
6.2.10.1Zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie nebo zástěrka je-li vyžadována, chybí nebo je poškozená tak, že neplní svoji funkci nebo jejich uchycení je uvolněné nebo není spolehlivé.AB 
6.2.10.2Kryt kola nebo blatník, je-li vyžadován, chybí nebo je nadměrně zkorodovaný nebo je poškozený tak, že neplní svoji funkci nebo jeho uchycení je uvolněné nebo není spolehlivé.AB 
6.2.10.3Nedostatečná vzdálenost krytu kola nebo blatníku od kola. (zimní řetězy)AB 
6.2.10.4Parametry krytu kola nebo jednotlivých prvků systému proti rozstřiku nejsou v souladu s požadavky.AB 
6.2.11Bočnice, čela valníkové karoserie nákladního prostoru u nákladních vozidelVizuální kontrola
6.2.11.1Bočnice, čela valníkové karoserie nákladního prostoru ve zhoršeném stavu nebo nejsou těsné z hlediska sypkých materiálů nebo některý sloupek je nadměrně poškozený nebo popraskaný.ABC
6.2.11.2Uchycení čela nebo sloupků je nadměrně uvolněné nebo není spolehlivé.ABC
6.2.11.3Závěsy bočnic jsou nadměrně opotřebované nebo poškozené nebo jsou uvolněné nebo chybí.ABC
6.2.11.4Některá část systému zavírání/otevírání nebo zajištění bočnic je nadměrně opotřebovaná nebo poškozená, nebo chybí nebo nedopovídá požadavkům nebo nelze bočnice spolehlivě uzavřít nebo zajistit.ABC
6.2.11.5Neodborná oprava nebo změna.AB 
6.2.12Výsuvné opěry u přípojných vozidelVizuální kontrola
6.2.12.1Opěra přípojného vozidla popraskaná, neúplná nebo deformovaná nebo není spolehlivá nebo mechanismus pro vysouvání opěry (nohy) je vadný.AB 

7. JINÉ VYBAVENÍ

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložkaMetoda kontroly
Základní popis závadyHodnocení závady
ABC
7.1 Bezpečnostní pásy / zádržné systémy
7.1.1Bezpečnost montáže bezpečnostních pásů a zádržných systémůVizuální kontrola,
7.1.1.1Bod ukotvení bezpečnostního pásu nadměrně zkorodovaný nebo poškozený tak, že není spolehlivý nebo bod ukotvení bezpečnostního pásu neodpovídá požadavkům nebo chybí. B 
7.1.1.2Připevňovací kování bezpečnostních pásů je uvolněné. B 
7.1.2Stav bezpečnostních pásů / spon / navíječůVizuální kontrola a zkouška činnosti
7.1.2.1Bezpečnostní pás, je-li vyžadován, chybí. B 
7.1.2.2Popruh bezpečnostního pásu poškozen nebo seřizovací zařízení pásu poškozeno nebo neodpovídá požadavkům.AB 
7.1.2.3Typ bezpečnostního pásu nebo zádržného systému není namontován v souladu s požadavky.AB 
7.1.2.4Spona bezpečnostního pásu poškozená nebo nelze náležitě zapnout nebo rozepnout nebo zapnutí spony není spolehlivé nebo spona neodpovídá požadavkům. B 
7.1.2.5Navíječ bezpečnostního pásu poškozený nebo nefunguje správně nebo neblokuje. B 
7.1.2.6Signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu, je-li vyžadovaná, nefunguje.A  
7.1.3Omezovač tahu bezpečnostních pásůVizuální kontrola
7.1.3.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Omezovač bezpečnostních pasů, je-li vyžadován, zjevně chybí, nebo je nefunkční nebo není pro dané vozidlo vhodný. B 
7.1.4Předepínací zařízení bezpečnostních pásůVizuální kontrola
7.1.4.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Předepínací zařízení bezpečnostního pásu, je-li vyžadováno, zjevně chybí nebo je-li instalováno, není pro dané vozidlo vhodné. B 
7.1.5AirbagyVizuální kontrola
7.1.5.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Airbagy, jsou-li vyžadovány, zjevně chybí nebo jsou-li instalovány, nejsou pro dané vozidlo vhodné. B 
7.1.5.2
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Airbag zjevně nefunguje (vystřelený) nebo kontrolka upozorňuje na nesprávnou funkci soupravy airbagu. B 
7.1.5.3
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Vozidlo, vybavené airbagy pro cestující na předních sedadlech, je-li vyžadováno, není opatřeno výstražným štítkem o nebezpečí při používání dětských zádržných systémů orientovaných proti směru jízdy.A  
7.1.6Doplňující zádržné systémyVizuální kontrola kontrolky vadné funkce.
7.1.6.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Doplňující zádržný systém (např. ISOFIX) poškozený nebo neodpovídá požadavkům, nebezpečí poranění dítěte. B 
7.1.6.2
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Způsob montáže doplňujícího zádržného systému ve vozidle neodpovídá požadavkům. B 
7.2 Hasicí přístroj
7.2Hasicí přístrojVizuální kontrola
7.2.1Hasicí přístroj, je-li vyžadován, chybí nebo není zjevně funkční (je již použitý). B 
7.2.2Počet hasicích přístrojů, jejich hasící schopnost nebo způsob umístění ve vozidle není v souladu s požadavky.AB 
7.2.3Překročena lhůta periodické prohlídky hasicího přístroje nebo periodická prohlídka přístroje chybí.A  
7.2.4Automatický hasicí systém, je-li instalován nebo vyžadován, není zjevně funkční, nebo je již zjevně použitý nebo má překročenou lhůtu periodické prohlídky.AB 
7.3 Zámky a ochranné zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla.
7.3Zámky a ochranné zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla.Vizuální kontrola a zkouška činnosti
7.3.1Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla, je-li vyžadováno, chybí nebo neodpovídá požadavkům.AB 
7.3.2Vozidlo nelze uzamknout nebo zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla může způsobit náhodné zablokování řízení nebo řídítek nebo zablokovat převodové ústrojí nebo zabrzdit brzdu. BC
7.4 Výstražný trojúhelník (je-li požadován)
7.4Výstražný trojúhelníkVizuální kontrola
7.4.1Výstražný trojúhelník chybí nebo je poškozený nebo neúplný.AB 
7.4.2Výstražný trojúhelník neodpovídá požadavkům. B 
7.5 Lékárnička (je-li požadována)
7.5LékárničkaVizuální kontrola
7.5.1Lékárnička chybí, není úplná nebo není v souladu s požadavky.AB 
7.6 Zakládací klíny ke kolu (jsou-li požadovány)
7.6Zakládací klíny ke koluVizuální kontrola
7.6.1Zakládací klíny ke kolu, jsou-li vyžadovány, nejsou v dobrém stavu nebo jejich počet nebo provedení neodpovídá požadavkům nebo chybí.AB 
7.6.2Uložení zakládacích klínů na vozidle neodpovídá požadavkům nebo je nespolehlivé, možnost upadnutí. B 
7.7 Zvukové výstražné zařízení
7.7Zvukové výstražné zařízeníVizuální kontrola a zkouška činnosti
7.7.1Zvukové výstražné zařízení nefunguje nebo chybí.AB 
7.7.2Ovládání zvukového výstražného zařízení není spolehlivé.A  
7.7.3Zvukové výstražné zařízení není v souladu s požadavky.AB 
7.8 Rychloměr
7.8RychloměrVizuální kontrola nebo zkouška činnosti při jízdní zkoušce pomocí elektronického zařízení.
7.8.1Rychloměr, je-li vyžadován, chybí nebo není v souladu s požadavky.AB 
7.8.2Rychloměr zjevně není funkčníAB 
7.8.3Stupnice není uvedena v km/h nebo ji nelze osvětlit.AB 
7.9 Záznamové zařízení (tachograf), je-li osazeno/vyžadováno
7.9Záznamové zařízení (je-li osazeno/vyžadovánoVizuální kontrola
7.9.1Záznamové zařízení, je-li vyžadováno, chybí nebo není v souladu s požadavky. B 
7.9.2Záznamové zařízení nebo adaptér, poškozený nebo není plně funkční (tiskárna) nebo nefunguje. B 
7.9.3Vadné nebo chybějící plomby. B 
7.9.4Instalační štítek chybí nebo je porušený nebo nečitelný nebo je překročena lhůta pro periodickou prohlídku zařízení. B 
7.9.5Jakékoliv očividné zásahy nebo manipulace se záznamovým zařízením / adaptérem. B 
7.9.6Rozměr pneumatik uvedený v montážním štítku nesouhlasí s velikostí pneumatik hnané nápravy. B 
7.10 Omezovač rychlosti, je-li osazen/vyžadován
7.10Omezovač rychlosti (je—li osazen/vyžadován)Vizuální kontrola a zkouška činnosti, je-li toto vybavení použito
7.10.1Omezovač rychlosti, je-li vyžadován, chybí nebo není v soudu s požadavky. B 
7.10.2Omezovač rychlosti zjevně nefunkční (překročení rychlosti). B 
7.10.3Nastavená rychlost vozidla neodpovídá požadavkům (je-li kontrolováno). B 
7.10.4Vadné nebo chybějící plomby. B 
7.10.5Štítek s vyznačenou nastavenou rychlostí chybí nebo je nečitelný.A  
7.10.6Velikost pneumatik neodpovídá údajům pro kalibraci. B 
7.11 Počítadlo ujetých kilometrů, je-li instalováno
7.11Počítadlo ujetých kilometrů, je-li instalovánoVizuální kontrola
7.11.1Zjevná manipulace s počtem ujetých kilometrů.AB 
7.11.2Počítadlo ujeté vzdálenosti, zjevně nefunguje.AB 
7.12 Systém elektronického řízení stability (ESC), je-li osazen nebo vyžadován
7.12Systém elektronického řízení stability (ESC), je-li osazen nebo vyžadovánVizuální kontrola
7.12.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno systémem elektronického řízení stability nebo systém není funkční. B 
7.12.2
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Čidla rychlosti na kolech chybí nebo jsou poškozená. B 
7.12.3
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Vedení poškozené. B 
7.12.4
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Jiné části chybí nebo jsou poškozené B 
7.12.5
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Spínač systému poškozený nebo nefunguje v souladu s požadavky. B 
7.12.6
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Kontrolka vadné funkce systému elektronické kontroly stability ukazuje jakékoli selhání systému. B 
7.13Označení některých údajů na vozidleVizuální kontrola
7.13.1Vozidlo, je-li vyžadováno, není označeno předepsanými údaji nebo způsob označení neodpovídá požadavkům. B 
7.13.2Nápisy nebo označení poškozené nebo nečitelné.AB 

8. OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložkaMetoda kontroly
Základní popis závadyHodnocení závady
ABC
8.1 Hlučnost
8.1.1Systém tlumení hlukuSubjektivní hodnocení (pokud kontrolor usoudí, že je hlučnost nadprůměrná, může se uplatnit zkouška hluku statického vozidla s použitím hlukoměru)
8.1.1.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Hlučnost přesahuje míru povolenou v požadavcích B 
8.1.1.2Jakákoli část systému tlumení hluku uvolněná, mohla by spadnout, poškozená, nesprávně osazená, chybí nebo je zjevně upravena tak, že by to mohlo mít nežádoucí vliv na hlučnost. BC
8.2 Emise z výfuku
8.2.1 Emise zážehových motorů
8.2.1.1Zařízení k omezení emisí z výfukuVizuální kontrola
8.2.1.1.1Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené. B 
8.2.1.1.2Netěsnost, která by měla vliv na měření emisí. B 
8.2.1.2Plynné emiseMěření plynných emisí provádí stanice měření emise (SME) v souladu s § 1 a přílohou č. 1 této vyhlášky.
8.2.2 Emise vznětových motorů
8.2.2.1Zařízení k omezení emisí z výfukuVizuální kontrola
8.2.2.1.1Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené. B 
8.2.2.1.2Netěsnost, která by měla vliv na měření emisí B 
8.2.2.2OpacitaMěření opacity provádí stanice měření emise (SME) v souladu s § 1 a přílohou č. 1 této vyhlášky.
8.3 Elektromagnetické odrušení
8.3.1Vysokofrekvenční rušeníVizuální prohlídka
8.3.1.1Jakékoli z požadavků nejsou splněny.A  
8.4 Ostatní položky týkající se životního prostředí
8.4.1Úniky kapalinVizuální kontrola
8.4.1.1Jakýkoli nadměrný únik kapalin, který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. BC

9. DALŠÍ PROHLÍDKY VOZIDEL K DOPRAVĚ OSOB KATEGORIE M2 A M3

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložkaMetoda kontroly
Základní popis závadyHodnocení závady
ABC
9.1 Dveře, únikové východy
9.1.1Provozní dveře a východyVizuální kontrola a zkouška činnosti
9.1.1.1Vadná funkce. B 
9.1.1.2Zhoršený stavAB 
9.1.1.3Nouzové otevírání dveří je vadné. B 
9.1.1.4Dálkové ovládání dveří je vadné nebo je vadná signalizace otevřených/zavřených dveří. B 
9.1.1.5Dveře nebo systém otvírání a zavírání dveří není v souladu s požadavky.AB 
9.1.2Únikové východyPřípadná vizuální kontrola a zkouška činnosti
9.1.2.1Vadná funkce. B 
9.1.2.2Označení únikových východů nebo návod na jejich použití chybí nebo je nečitelný.AB 
9.1.2.3Chybí kladívko k rozbití skla. B 
9.1.2.4Únikové východy nejsou v souladu s požadavky.AB 
9.2 Systém odmrazování a odmlžování čelního skla
9.2.Systém odmrazování a odmlžování čelního sklaVizuální kontrola a zkouška činnosti
9.2.1Odmlžování čelního skla řidiče nefunguje nebo nefunguje správně.AB 
9.2.2Systémem odmrazování a odmlžování se dostávají do prostoru pro řidiče nebo do prostoru pro cestující emise jedovatých či výfukových plynů. BC
9.2.3Odmrazování čelního skla nefunguje nebo nefunguje správně. B 
9.3 Systém větrání a vytápění
9.3.Systém větrání a vytápěníVizuální kontrola a zkouška činnosti
9.3.1Vadná funkce.AB 
9.3.2Systémem větrání a vytápění se dostávají do prostoru pro řidiče nebo pro cestující emise jedovatých či výfukových plynů. BC
9.4 Sedadla
9.4.1Sedadla cestujících (včetně sedadel pro doprovázející pracovníky)Vizuální kontrola
9.4.1.1Vadný stav sedadla nebo sedadlo je nespolehlivé.AB 
9.4.1.2Některé sedadlo je uvolněné nebo ukotvení sedadla není spolehlivé. B 
9.4.1.3Systém seřízení nebo posouvání sedadla je vadný nebo nelze sedadlo aretovat spolehlivě v požadované poloze.AB 
9.4.1.4Sedadla nejsou v souladu s požadavky.AB 
9.4.2Prostor pro řidiče (další požadavky)Vizuální kontrola
9.4.2.1Sluneční clona nebo antireflexní ochrana proti oslnění vadná neboAB 
 neodpovídá požadavkům.   
9.4.2.2Ochrana řidiče je nespolehlivá nebo není v souladu s požadavkyAB 
9.5 Vnitřní osvětlení a navigační zařízení.
9.5Vnitřní osvětlení a navigační zařízeníVizuální kontrola a zkouška činnosti
9.5.1Zařízení vadné nebo není v souladu s požadavky.AB 
9.6 Uličky, plochy pro stojící cestující, přihrádky pro zavazadla
9.6Uličky, plochy pro stojící cestující, přihrádky pro zavazadlaVizuální kontrola
9.6.1Podlaha vadná nebo nespolehlivá. BC
9.6.2Vadné zábradlí nebo madla.AB 
9.6.3Přihrádky pro zavazadla uvolněné nebo poškozené tak, že může dojít k vypadnutí zavazadel.AB 
9.6.4Nejsou v souladu s požadavky.AB 
9.7 Schody
9.7SchodyPřípadná vizuální kontrola a zkouška činnosti
9.7.1Ve zhoršeném nebo poškozeném stavu BC
9.7.2Zasouvatelné schody nefungují správně.AB 
9.7.3Nejsou v souladu s požadavky.AB 
9.8 Systém komunikace s cestujícími
9.8Systém komunikace s cestujícími.Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti
9.8.1Vadný systém nebo není v souladu s požadavky.AB 
9.9 Nápisy a upozornění (piktogramy)
9.9Nápisy a upozornění (piktogramy)Vizuální kontrola
9.9.1Nápisy nebo piktogramy jsou poškozené nebo chybné nebo nečitelné nebo chybí.AB 
9.9.2Nejsou v souladu s požadavky.A  
9.10 Požadavky týkající se dopravy dětí.
9.10.1DveřeVizuální kontrola
9.10.1.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Ochrana dveří není v souladu s požadavky, týkajícími se tohoto druhu dopravy.AB 
9.10.2Signalizační a speciální vybaveníVizuální kontrola
9.10.2.1
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.)
Signalizační nebo speciální vybavení chybí nebo není v souladu s požadavky.AB 
9.11 Požadavky týkající se dopravy cestujících se sníženou pohyblivostí
9.11.1Dveře, rampy a zdvižeVizuální kontrola a zkouška činnosti
9.11.1.1Vadná funkceAB 
9.11.1.2Zhoršený stavAB 
9.11.1.3Vadné ovládáníAB 
9.11.1.4Výstražné zařízení vadné.AB 
9.11.1.5Nejsou v souladu požadavky.AB 
9.11.2Upevnění vozíků pro invalidyPřípadná vizuální kontrola a zkouška činnosti
9.11.2.1Vadná funkceAB 
9.11.2.2Zhoršený stavAB 
9.11.2.3Vadné ovládáníAB 
9.11.2.4Není v souladu s požadavkyAB 
9.11.3Signalizační a speciální vybaveníVizuální kontrola
9.11.3.1Dorozumívací zařízení nebo speciální vybavení chybí nebo není v souladu s požadavky.AB 
9.12 Jiné speciální vybavení
9.12.1Zařízení pro přípravu jídlaVizuální kontrola
9.12.1.1Zařízení není v souladu s požadavkyAB 
9.12.1.2Zařízení je poškozené do takové míry, že by bylo jeho používání nebezpečné. B 
9.12.2Sanitární zařízeníVizuální kontrola
9.12.2.1Zařízení není v souladu s požadavkyAB 
9.12.3Jiné zařízení (např. audiovizuální systémy)Vizuální kontrola
9.12.3.1Zařízení není v souladu s požadavkyAB 

Poznámky:

• Podrobný popis závad se stupněm jejich hodnocení a instrukce a metodiky upravující způsob provádění technických prohlídek ve stanicích technické kontroly stanoví Ministerstvo dopravy podle § 88 odst. 2 zákona ve Věstníku dopravy.

• „Homologované zařízení“ - zde znamená systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek homologovaný podle příslušného předpisu EHK nebo schválený podle příslušné směrnice nebo nařízení EHS/ES/EU.

• „Požadavky“ - zde znamená požadavky na schválení vozidla k datu první registrace nebo prvního uvedení do provozu a také povinnosti dodatečného vybavení podle příslušných právních předpisů. Věta první také platí pro systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vozidla.

• „Vizuální kontrola“ - zde znamená zejména prohlédnutí kontrolovaných položek a v případě potřeby také fyzické prověření jejich ovládání, posouzení hluku nebo užití jiného vhodného prostředku kontroly bez použití technických zařízení.

• „Neodborná oprava nebo změna“ - zde znamená opravu nebo změnu, které sice mohou zajistit funkčnost, ale mají nepříznivý vliv na bezpečnost vozidla v silničním provozu nebo negativní vliv na životní prostředí.“.

18. V příloze č. 8 se za větu první vkládá věta „Konstrukční, manipulační a klimatotechnické provedení přístrojů musí odpovídat standardním podmínkám pro pracoviště STK.“.

19. V příloze č. 8 se za bod 11 doplňují nové body 12 až 15, které znějí:

„12.

Zařízení na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel

Zařízení je kalibrační měřidlo, sloužící ke stanovení mezního opotřebení funkčních součástí spojovacích zařízení vozidel, přenášejících suvné síly mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem.

13.

Zařízení na měření prostupu světla

Zařízení pro měření prostupu světla slouží ke zjišťování míry propustnosti světla zasklením vozidel. Konstrukce přístroje musí umožnit měření na vozidle bez demontáže skel.

Zařízení musí odpovídat požadavkům předpisu EHK č. 43, musí být vybaveno autokontrolou kalibrovaných hodnot. Elektrické napájení přístroje může být akumulátorové nezávislé na vnějším zdroji nebo vnějším zdrojem nebo kombinované.

14.

Časoměrné zařízení

Časoměrné zařízení slouží k měření času při kontrole parametrů brzdového ústrojí vozidel. Časoměrným zařízením může být mechanické nebo elektronické zařízení, jehož ovládání je manuální a odečet naměřených hodnot vizuální (stopky).

Časový rozsah měření je minimálně 30 minut, odečet času minimálně 0,1 sekundy, přesnost (+/-) 0,1 sekundy.

15.

Přístroj na měření hloubky dezénu pneumatik

Přístroj slouží k měření hloubky dezénu pneumatik. Zobrazení měřených hodnot je na digitálním displeji nebo analogové stupnici s aretací změřené hodnoty. Minimální rozsah měření je od 0 do 25 mm s rozlišením 0,02 mm.“.

20. V příloze č. 9 v Příloze A k metrologickému řádu STK se za bod 8 vkládají nové body 9 až 12, které znějí:

9Zařízení na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidelPM6
10
(Pozn. redakce: Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.)
Zařízení na měření prostupu světlaPM6
11Časoměrné zařízeníPM12
12Přístroj na měření hloubky dezénu pneumatikPM6
“.

21. V příloze č. 9 v Příloze D k metrologickému řádu STK odst. 4 písm. b) se slovo „měsíc“ nahrazuje slovy „3 měsíce“.

22. V příloze č. 9 v Příloze D k metrologickému řádu STK odst. 4 písm. c) bodě c3) se číslo „100“ nahrazuje číslem „1000“.

23. V příloze č. 9 v Příloze D k metrologickému řádu STK se za bod 7 doplňují nové body 8 až 11, které znějí:

8. Zařízení na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel

a) Samostatná kontrola funkce se neprovádí.

b) Kontrola přesnosti se provádí pouze v případech odůvodněné pochybnosti o správnosti kontrolního měření, zejména při zjevném poškození kalibračních měrek.

c) Požadovaná přesnost kalibračních měrek je (+/-) 0,05 mm.

9. Zařízení na měření prostupu světla

a) Kontrola funkce se provádí před každým měřením, pomocí integrovaného indikátoru přístroje.

b) Kontrola přesnosti se provádí pouze v případech odůvodněné pochybnosti o správnosti změřeného údaje.

c) Citlivost měřicího přístroje se seřídí tak, aby indikátor přijímače ukazoval 100 (dílků, %), není-li do dráhy světelných paprsků vložen žádný objekt. Nedopadá-li na přijímač žádné světlo, musí přístroj ukazovat nulovou hodnotu. Přesnost odečítání a linearity musí být do 5%.

10. Časoměrné zařízení

a) Samostatná kontrola funkce se neprovádí.

b) Kontrola přesnosti se provádí pouze v případech odůvodněné pochybnosti o správnosti změřeného údaje.

c) Požadovaná přesnost měření času je +/- 0,1 sekundy.

11. Přístroj na měření hloubky dezénu pneumatik

a) Kontrola funkce se provádí před zahájením denního provozu, kontrola čitelnosti displeje se provádí před každým měřením.

b) Kontrola přesnosti se provádí pouze v případech odůvodněné pochybnosti o správnosti změřeného údaje.

c) požadovaná přesnost měření je 0,1 mm.“.

24. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.

Doklady předkládané před provedením technické prohlídky

1) Pravidelná technická prohlídka:

- technický průkaz vozidla,

- osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,

- protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

2) Opakovaná technická prohlídka:

- technický průkaz vozidla,

- osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,

- protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci technické silniční kontroly7), vyžadováno,

- protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka.

3) Evidenční kontrola:

- technický průkaz vozidla,

- osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

4) Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla:

a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla:

- osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,

- protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:

- osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,

- protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,

- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.

c) v případě přestavby vozidla:

- technický průkaz vozidla,

- osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

- osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,

- protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,

- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud tyto jsou stanoveny.

5) Technická prohlídka před registrací vozidla:

- technický průkaz vozidla,

- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,

- protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

6) Technická prohlídka ADR:

- technický průkaz vozidla,

- osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena (nevztahuje se na vozidla nová, prvně uváděná do provozu),

- doklad o provedených prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnné nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to zprávy o provedené zkoušce (např. inspekční zprávy) a návazného osvědčení (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR. Jedná-li se o cisternu, musí být v certifikátu vydaném po 31. prosince 2002 uveden vždy kód cisterny a případně zvláštní ustanovení, která tato cisterna splňuje,

- doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít),

- osvědčení ADR, pokud již bylo dříve vozidlu vydáno.

7) Technická prohlídka na žádost zákazníka:

- pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky.

8) Nařízená technická prohlídka:

- osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

- protokol o měření emisí, pokud je měření emisí vyžadováno v rámci technické silniční kontroly7).“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2012 s výjimkou ustanovení

a) čl. I bodu 17 čísel položek 1.1.3.2, 1.1.3.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 6.1.9.1, 6.1.9.2, 6.1.9.3, 7.1.5.3, 7.1.6.1, 7.1.6.2, 9.10.1.1 a 9.10.2.1, čl. I bodu 13, pokud jde o § 11 odst. 2 písm. l), n) a o), čl. I bodu 19, pokud jde o přílohu č. 8, body 12, 14 a 15, čl. I bodu 20, pokud jde o přílohu A k metrologickému řádu STK v příloze č. 9, body 9, 11 a 12, a čl. I bodu 23, pokud jde o přílohu D k metrologickému řádu STK v příloze č. 9, body 8, 10 a 11, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013, a

b) čl. I bodu 17 čísel položek 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.2.1, 1.5.1, 1.5.2, 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.2, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.3, 7.12.4, 7.12.5, 7.12.6 a 8.1.1.1, čl. I bodu 13, pokud jde o § 11 odst. 2 písm. m), čl. I bodu 19, pokud jde o přílohu č. 8, bod 13, čl. I bodu 20, pokud jde o přílohu A k metrologickému řádu STK v příloze č. 9, bod 10 a čl. I bodu 23, pokud jde o přílohu D k metrologickému řádu STK v příloze č. 9, bod 9, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru