Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky komentářů

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/2012 Sb.Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

Částka 30/2012
Platnost od 16.03.2012
Účinnost od 31.03.2012
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

82

VYHLÁŠKA

ze dne 6. března 2012

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb. a zákona č. 297/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 4 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) způsob provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav vykonávaných v rámci provozu na pozemních komunikacích (dále jen „technická silniční kontrola“),

b) způsob stanovení nákladů na provedení technických silničních kontrol,

c) náležitosti dokladu o výsledku technické silniční kontroly,

d) vymezení nebezpečných závad, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, a

e) vzory dokladů o zadržení osvědčení o registraci vozidla.

§ 2

Způsob provádění technické silniční kontroly

(1) Technická silniční kontrola se vykonává za přítomnosti řidiče po dobu nezbytně nutnou pro účely zjištění skutečného technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy (dále jen „vozidlo“).

(2) Technická silniční kontrola se provádí formou

a) vizuálního posouzení celkového stavu údržby vozidla,

b) kontroly osvědčení o registraci vozidla nebo obdobného dokladu vydaného jiným státem nebo ověření výsledku poslední pravidelné technické prohlídky, kterou vozidlo prošlo, nebo ověření výsledku poslední technické silniční kontroly, anebo

c) jednotlivých kontrolních úkonů, jejichž rozsah se určí s přihlédnutím k celkovému stavu údržby vozidla podle písmene a) na základě kontroly dokladů k vozidlu podle písmene b).

(3) Kontrolní úkony podle odstavce 2 písm. c) se provádějí a hodnotí způsobem stanoveným ve vyhlášce o technických prohlídkách a měření emisí vozidel2), s výjimkou kontrol brzdových zařízení a emisí vozidel. Seznam kontrolních úkonů vztahujících se ke kontrolám brzdových zařízení a emisí vozidel, metody jejich provádění, základní popis závad a přípustné stupně hodnocení závad jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Je-li kontrolní úkon prováděn metodou vizuální kontroly, rozumí se tím zejména prohlédnutí kontrolovaných položek a v případě potřeby také fyzické prověření jejich ovládání, posouzení hluku nebo užití jiného vhodného prostředku kontroly bez použití technických zařízení.

(4) Při provádění kontrolních úkonů podle odstavce 2 písm. c) se nekontrolují položky, které byly předmětem posouzení v rámci technické prohlídky nebo technické silniční kontroly uskutečněné v posledních třech měsících, nejde-li o zřejmou závadu. Skutečně provedený rozsah kontrolních úkonů se vyznačí do dokladu o výsledku technické silniční kontroly.

(5) V rámci technické silniční kontroly lze vozidlo podrobit kontrole technického stavu ve stanici technické kontroly, stanici měření emisí2) nebo za využití jiného zařízení podle § 6a odst. 1 zákona, pokud má policista nebo celník důvodné pochybnosti ohledně technické způsobilosti vozidla, přičemž pro řádné provedení kontrolních úkonů podle odstavce 2 písm. c) je potřebné použít zvláštní zařízení a takové zařízení není k dispozici bezprostředně v místě technické silniční kontroly.

(6) Technická silniční kontrola podle odstavce 5 se provádí v přítomnosti policisty nebo celníka a zahrnuje pouze kontrolní úkony nezbytné pro ověření technické způsobilosti vozidla v rozsahu, v jakém má o ní policista nebo celník důvodné pochybnosti.

§ 3

Způsob stanovení nákladů na provedení technické silniční kontroly

(1) Náklady na provedení technické silniční kontroly jsou náklady osoby provádějící technickou silniční kontrolu na personální zajištění provedení technické silniční kontroly, náklady spojené s přípravou a tiskem dokumentů užívaných při technické silniční kontrole a náklady na nákup a provoz zařízení nutných k provádění technických silničních kontrol, včetně nákladů na spotřebu materiálu a energií, s výjimkou nákladů policisty nebo celníka, které vznikly při technické silniční kontrole podle

a) § 2 odst. 2 písm. a) a b) nebo

b) § 2 odst. 2 písm. c), pokud byly kontrolní úkony provedeny pouze vizuálně.

(2) Náklady na provedení technické silniční kontroly podle odstavce 1 činí u

a) vozidel, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, 1000 Kč a

b) ostatních vozidel 500 Kč.

§ 4

Doklad o výsledku technické silniční kontroly

Doklad o výsledku technické silniční kontroly obsahuje údaje týkající se vozidla, jeho provozovatele a řidiče, osoby provádějící technickou silniční kontrolu, místa, dne a času vykonané technické silniční kontroly, provedených kontrolních úkonů a výsledku technické silniční kontroly, a dále obsahuje podpis osoby provádějící kontrolu a řidiče, jehož vozidlo bylo podrobeno kontrole. Vzor dokladu o výsledku technické silniční kontroly je obsažen v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4a

Zadržení osvědčení o registraci vozidla

(1) Nebezpečnou závadou, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, je

a) absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému,

b) poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení,

c) absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy,

d) zjevné nadměrné úniky provozních kapalin,

e) koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie,

f) opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy,

g) deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu,

h) deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost,

i) zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru,

j) deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla,

k) deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu,

l) zjevné deformace nebo praskliny kol,

m) zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3.

(2) Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla, které dosud nebylo odevzdáno, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/2012 Sb.

SEZNAM KONTROLNÍCH ÚKONŮ
pro kontrolu a hodnocení brzdových zařízení a emisí vozidel

Označení stupňů závad:

A - lehká závada

B - vážná závada

C - nebezpečná závada

1. BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložkaMetoda kontroly
Základní popis závadyHodnocení závady
ABC
1.1 Mechanický stav a funkce
1.1.1Uložení pedálu provozní brzdy / ruční páky brzdyVizuální kontrola částí za použití brzdového systému.
Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat s vypnutým motorem.
1.1.1.1Pedál nebo ruční páka brzdy obtížně pohyblivá.BC
1.1.1.2Nadměrné opotřebení nebo nadměrná vůle.B
1.1.2Stav brzdového pedálu/ruční páky a zdvih ovládacího zařízení brzdVizuální kontrola částí za použití brzdového systému.
Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat s vypnutým motorem.
1.1.2.1Nadměrný zdvih nebo nedostatečná rezerva zdvihu ovládacího orgánu brzdy.BC
1.1.2.2Ovládací orgán brzdy se správně neuvolňuje.BC
1.1.2.3Protiskluzové pokrytí pedálu chybí, je volné nebo opotřebené tak, že je hladké.A
1.1.2.4U traktoru zařízení pro spojení zdvojeného brzdového pedálu (pro levou a pravou stranu) není funkční nebo chybí.C
1.1.2.5U motocyklu ovladač provozní brzdy deformovaný nebo ulomený nebo může způsobit zranění.BC
1.1.3Vývěva nebo kompresor a zásobníkyVizuální kontrola částí za běžného provozního tlaku, při které se provede kontrola funkce výstražné signalizace, víceokruhového jistícího ventilu a odlehčovacího ventilu. Pokud kontrolor při kontrole brzd usoudí, že dodávka tlaku vzduchu je podprůměrná, provede kontrolu času pro dosažení podtlaku nebo tlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění v souladu s metodikou.
1.1.3.1Tlak vzduchu/podtlak je nedostatečný k zajištění nejméně dvou plných zdvihů ovládacího orgánu provozního brzdění po vstupu výstražného zařízení do činnosti (nebo je ručička manometru v poli nebezpečí).BC
1.1.3.2Čas pro dosažení tlaku/podtlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění není v souladu s požadavkyC
1.1.3.3Víceokruhový jističi ventil nebo odlehčovací ventil nefunguje.BC
1.1.3.4Únik vzduchu působící znatelný pokles tlaku nebo slyšitelný únik vzduchu.BC
1.1.3.5Vnější poškození, které může ovlivnit funkci brzdového systému.BC
1.1.3.6Nepovolená úprava spočívající v odběru tlaku vzduchu pro vedlejší spotřebiče.B
1.1.4Výstražná signalizace nízkého tlaku, manometrKontrola funkčnosti
1.1.4.1Nesprávná funkce nebo porucha výstražné signalizace nebo manometru.BC
1.1.5Ručně ovládaný brzdičVizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.5.1Ovladač je prasklý, poškozený nebo je nadměrně opotřebený.B
1.1.5.2Nespolehlivé ovládání brzdiče nebo brzdič je nespolehlivý.B
1.1.5.3Uvolněné spoje nebo únik média ze systému.BC
1.1.5.4Nevyhovující funkce.C
1.1.5.5Vadné upevnění nebo montáž brzdiče.B
1.1.6Ovladač parkovací brzdy, ovládací páka, západka parkovací brzdy, elektrická parkovací brzdaVizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.6.1Západka parkovací brzdy nearetuje správně.BC
1.1.6.2Nadměrné opotřebení převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu.AB
1.1.6.3Nadměrný zdvih nebo nedostatečná rezerva zdvihu v převodu parkovací brzdy znamenající nesprávné seřízení.BC
1.1.6.4Parkovací brzda chybí, je poškozená nebo nefunguje.BC
1.1.6.5Nesprávná funkce výstražné signalizace nebo výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci.B
1.1.7Brzdové ventily (brzdiče, vyfukovací ventily, regulátory tlaku)Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.7.1Poškozený ventil nebo nadměrný únik vzduchu.ABC
1.1.7.2Nadměrné množství oleje z kompresoru.AB
1.1.7.3Vadné upevnění nebo montáž ventilu.BC
1.1.7.4Vytékání brzdové kapaliny nebo netěsnost.BC
1.1.8Pneumatické a elektrické ovládací vedení vozidel a jejich spojovací prvky (hadice, hlavice, el. kabely, konektory)Vizuální kontrola, odpojit a opět spojit všechny spojovací prvky ovládacích vedení, mezi tažným a taženým vozidlem.
1.1.8.1Vadná nebo opotřebovaná nebo poškozená spojková hlavice nebo automatický uzavírací ventil nebo vzduchové propojovací vedení (hadice).AB
1.1.8.2Poškozený elektrický konektor nebo elektrické ovládací vedení (kabel) systému ABS/EBS/ESC.AB
1.1.8.3Vadně namontovaná nebo upevněná spojková hlavice nebo elektrický konektor systému ABS/EBS/ESC.AB
1.1.8.4Nadměrný únik vzduchu.BC
1.1.8.5Nepřipojené nebo nesprávně připojené spojovací prvkyBC
1.1.8.6Neodborná změna nebo oprava.BC
1.1.9Zásobník energie, vzduchojemVizuální kontrola
1.1.9.1Poškozený, zkorodovaný nebo netěsný vzduchojem.ABC
1.1.9.2Odkalovací zařízení nefunguje.ABC
1.1.9.3Vadně upevněný nebo namontovaný vzduchojem.BC
1.1.10Posilovač brzd, hlavní brzdový válec (hydraulické systémy)Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému, Činnost posilovače brzd se ověřuje s vypnutým motorem.
1.1.10.1Vadný nebo neúčinný posilovač brzd.BC
1.1.10.2Hlavní brzdový válec je vadný nebo netěsný.BC
1.1.10.3Hlavní brzdový válec je nespolehlivě namontovaný.BC
1.1.10.4Nedostatečné množství brzdové kapaliny.BC
1.1.10.5Vadná kvalita brzdové kapalinyAB
1.1.10.6Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny.BC
1.1.10.7Výstražná signalizace poklesu hladiny brzdové kapaliny rozsvícená nebo vadná nebo chybí.B
1.1.10.8Zařízení pro indikaci poklesu hladiny brzdové kapaliny nefunguje správně nebo je poškozeno nebo chybí.B
1.1.11Brzdová potrubíVizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.11.1Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí.BC
1.1.11.2Z potrubí nebo spojů uniká médium.BC
1.1.11.3Brzdové potrubí je poškozené nebo zalomené nebo zkorodované nebo spojovací prvky brzdového potrubí jsou poškozené nebo nejsou spolehlivé.ABC
1.1.11.4Způsob montáže nebo uchycení brzdového potrubí neodpovídá požadavkům.AB
1.1.12Brzdové hadiceVizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.12.1Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí.BC
1.1.12.2Hadice poškozené, odřené, zkroucené nebo příliš krátké.ABC
1.1.12.3Z hadic nebo spojů uniká médium.BC
1.1.12.4Objemová deformace hadic pod plným tlakem.BC
1.1.12.5Hadice pórovité nebo narušené ropnými produkty.BC
1.1.12.6Způsob montáže nebo uchycení brzdových hadic neodpovídá požadavkům.A
1.1.13Brzdové obložení a destičkyVizuální kontrola
1.1.13.1Brzdové obložení nebo destičky nadměrně opotřebované.BC
1.1.13.2Brzdové obložení nebo destičky znečištěné olejem, tukem apod.BC
1.1.13.3Brzdové obložení nebo destičky chybí.C
1.1.14Brzdové bubny, brzdové kotouče, brzdové třmeny a brzdové štítyVizuální kontrola
1.1.14.1Brzdový buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný nebo s nadměrnými trhlinami nebo lomy.ABC
1.1.14.2Brzdový buben nebo kotouč znečištěný olejem, tukem apod.B
1.1.14.3Brzdový buben nebo kotouč chybí.C
1.1.14.4Brzdový štít uvolněný, nespolehlivě upevněný nebo nadměrně poškozený nebo chybí.BC
1.1.14.5Brzdový třmen uvolněný, nespolehlivě upevněný nebo nadměrně poškozený nebo chybí.BC
1.1.14.6Brzdový buben nebo kotouč uvolněný nebo nespolehlivě upevněný.BC
1.1.15Brzdová lana, vodící kladky, lanovody, táhla, pákovíVizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.15.1Brzdové lano poškozené nebo popraskané nebo zkorodované nebo zauzlované.BC
1.1.15.2Část nadměrně opotřebovaná nebo zdeformovaná nebo zkorodovaná.BC
1.1.15.3Spojení dílů uvolněné nebo není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům.B
1.1.15.4Vadné lanovody.AB
1.1.15.5Omezení volného pohybu brzdového systému.BC
1.1.15.6Nenormální pohyby pák / táhel svědčící o nesprávném seřízení nebo nadměrném opotřebení.BC
1.1.16Brzdové válce (včetně pružinových válců a hydraulických válečků)Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.16.1Brzdový válec prasklý nebo poškozený nebo nadměrně zkorodovaný nebo není funkční.BC
1.1.16.2Brzdový válec je netěsný.BC
1.1.16.3Brzdový válec vadně namontovaný.BC
1.1.16.4Nedostatečný nebo nadměrný zdvih mechanismu pístu nebo membrány.BC
1.1.16.5Prachovky chybí nebo jsou nadměrně poškozené.AB
1.1.16.6Vadné nebo chybějící vratné pružiny, jsou-li instalovány.BC
1.1.17Zátěžový regulátor / omezovač brzdného účinkuVizuální kontrola částí za použití brzdového systému
1.1.17.1Vadné ovládací pákoví.BC
1.1.17.2Pákoví nesprávně seřízené.BC
1.1.17.3Zátěžový regulátor/omezovač brzdného účinku zadřený nebo nefunguje.BC
1.1.17.4Zátěžový regulátor/ omezovač brzdného účinku zjevně demontován.C
1.1.17.5Chybí štítek s údaji.AB
1.1.17.6Údaje nečitelné nebo nejsou v souladu s požadavky.AB
1.1.18Páky brzdových klíčů a zařízení k automatickému seřizováníVizuální kontrola
1.1.18.1Mechanismus ovládání pák brzdových klíčů je poškozený, zadřený nebo má nenormální pohyb nebo je nadměrné opotřebený.BC
1.1.18.2Nesprávně seřízený mechanismus ovládání pák brzdových klíčů.B
1.1.18.3Vadný mechanismus zařízení k automatickému seřizování.BC
1.1.18.4Nesprávná montáž nebo změna.B
1.1.19Systém odlehčovací brzdy (je-li instalován nebo vyžadován)Vizuální kontrola
1.1.19.1Vadné spoje nebo montáž.AB
1.1.19.2Systém odlehčovací brzdy, je-li vyžadován, chybí nebo je zjevně vadný.BC
1.1.20Automatická činnost brzd přípojného vozidlaRozpojit brzdové spojení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem
1.1.20.1Brzda přípojného vozidla se automaticky neuvede v činnost po rozpojení spojení.C
1.1.21Celý brzdový systémVizuální kontrola
1.1.21.1Jiná zařízení systému (např. protizámrazové čerpadlo, sušič vzduchu apod.) jsou z vnějšku poškozená nebo nadměrně zkorodovaná tak, že nepříznivě ovlivňují brzdový systém.ABC
1.1.21.2Únik vzduchu nebo nemrznoucí směsi.ABC
1.1.21.3Jakákoli část nespolehlivá nebo nesprávně namontovaná.B
1.1.21.4Neodborná oprava nebo změna jakékoli součásti.BC
1.1.22Kontrolní přípojky (pokud jsou požadovány nebo namontovány)Vizuální kontrola
1.1.22.1Přípojky pro kontrolu tlaku chybí.B
1.1.22.2Přípojky pro kontrolu tlaku poškozené nebo nepoužitelné nebo netěsné.B
1.2 Činnost a účinky systému provozního brzdění
1.2.1ČinnostZkouška na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na zkoušky brzdění). Traktory a vozidla, u kterých nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, pomocí jízdní zkoušky s postupným zvyšováním brzdné síly do maxima.
1.2.1.1Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech.BC
1.2.1.2Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30%. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru.BC
1.2.1.3Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování).BC
1.2.1.4Nadměrná prodleva brzdného účinku na některém kole.B
1.2.1.5Nadměrné kolísání brzdné síly v průběhu každého úplného otočení kola (ovalita).B
1.2.2Brzdný účinekZkouška na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na zkoušky brzdění). U traktorů a u vozidel, u kterých z technických důvodů nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, se provádí jízdní zkouška s použitím decelerometru se záznamem. Kontrola brzd na válcové zkušebně se provádí v souladu se stanovenou metodikou pro válcové zkušebny a kontrola brzd jízdní zkouškou se provádí v souladu s metodikou pro použití decelometru.
1.2.2.1Nedosahuje se následujících minimálních hodnot:
Kategorie Ml, M2 a M3 - 50%(1)
Kategorie N1 - 45 %
Kategorie N2 a N3 - 43 %(2)
Kategorie O2, O3 a O4 - 40 %(3)
BC
1.3 Činnost a brzdné účinky nouzového brzdění (je-li zajišťováno zvláštním systémem)
1.3.1ČinnostPokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, užije se metoda popsaná v bodě 1.2.1.
1.3.1.1Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech.BC
1.3.1.2Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30%. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru.BC
1.3.1.3Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování).BC
1.3.2Brzdný účinekPokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, užije se metoda popsaná v bodě 1.2.2.
1.3.2.1Brzdný účinek menší než 50 % (4) účinku provozního brzdění definovaného v bodě 1.2.2. a vztaženého k maximální přípustné hmotnosti nebo u návěsů k součtu přípustných zatížení na nápravy.C
1.4 Činnost a brzdné účinky parkovací brzdy
1.4.1ČinnostBrzda se použije při zkoušce na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na zkoušky brzdění). U traktorů a u vozidel, u kterých z technických důvodů nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, se provádí jízdní zkouška s použitím decelerometru.
1.4.1.1Brzda je na jedné straně neúčinná nebo se vozidlo v případě jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z přímého směru.BC
1.4.2Brzdný účinekZkouška účinnosti parkovací brzdy se provádí na válcové zkušebně brzd, v souladu se stanovenou metodikou pro válcové zkušebny brzd. U traktoru a u vozidel, u kterých z technických důvodů nelze provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, se provádí kontrola účinnosti parkovací brzdy jízdní zkouškou s použitím decelometru se záznamem v souladu s metodikou pro použití decelometru. Je-li to možné, nákladní vozidla by se měla kontrolovat naložená.
1.4.2.1U všech vozidel poměrný brzdný účinek menší než 16 %, přičemž je vztažen k maximální přípustné hmotnosti, nebo u motorových vozidel menší než 12 %, když je vztažen k maximální přípustné hmotnosti jízdní soupravy, podle toho, která z obou hodnot je větší.BC
1.5 Činnost systému odlehčovací brzdy
1.5Činnost systému odlehčovací brzdyVizuální kontrola a případně zkouška funkce
1.5.1Účinek nelze odstupňovat (neuplatní se u systémů výfukových brzd).B
1.5.2Systém nefunguje.BC
1.6 Protiblokovací systém (ABS)
1.6Protiblokovací systém (ABS)Vizuální kontrola a kontrola výstražné signalizace
1.6.1Vadná funkce výstražné signalizace.B
1.6.2Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému ABS.B
1.6.3Čidla otáčení kol chybí nebo jsou poškozená.BC
1.6.4Elektrické kabely systému ABS jsou poškozené nebo nesprávně vedené nebo nespolehlivě upevněné nebo chybí.BC
1.6.5Jiné části systému ABS chybí nebo jsou poškozené tak, že je systém ABS nefunkční nebo byl systém ABS z vozidla zjevně demontován.BC
1.6.6Propojení systému ABS mezi tažným a přípojným vozidlem chybí nebo neodpovídá požadavkům na zapojení vozidel do jízdních souprav s ohledem na kompatibilitu mezi tažným a přípojným vozidlem z hlediska sdělování dat (ABS).BC
1.7 Elektronický brzdový systém (EBS)
1.7Elektronický brzdový systém (EBS)Vizuální kontrola výstražné signalizace
1.7.1Vadná funkce výstražné signalizace.B
1.7.2Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému EBS.B
1.7.3Propojení systému EBS mezi tažným a přípojným vozidlem, je-li systém namontován, chybí.C

8. OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ

Podskupina kontrolních úkonů
Číslo položkyPoložkaMetoda kontroly
Základní popis závadyHodnocení závady
ABC
8.2 Emise z výfuku
8.2.1 Emise zážehových motorů
8.2.1.1Zařízení k omezení emisí z výfukuVizuální kontrola
8.2.1.1.1Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené.B
8.2.1.1.2Netěsnost, která by měla vliv na měření emisí.B
8.2.1.2Plynné emise (E)Měření s pomocí analyzátoru výfukových plynů v souladu s požadavky. U vozidel vybavených vhodným palubním diagnostickým systémem (OBD) lze alternativně zkontrolovat správnou funkci systému pro omezení emisí zjištěním odpovídajícího údaje ze zařízení OBD a ověřením správné funkce systému OBD ve vozidle při měření emisí při volnoběžných otáčkách motoru v souladu s doporučeními výrobce pro stabilizaci motoru a dalšími požadavky a s ohledem na příslušné tolerance.

Nebo měření provedené dálkově ovládaným zařízením, jen jako orientační a potvrzené standardními zkušebními metodami.
8.2.1.2.1Emise překračují určené hodnoty udané výrobcemB
8.2.1.2.2nebo, nejsou-li tyto údaje k dispozici, je překročena povolená hodnota emisí CO

u vozidel, která nemají technicky pokročilý systém k omezení emisí, 4,5 %, nebo 3,5 % podle data první registrace.

u vozidel s technicky pokročilým systémem k omezení emisí při volnoběžných otáčkách motoru 0,5 %, při vysokých volnoběžných otáčkách 0,3 %, nebo při volnoběžných otáčkách motoru 0,3 % (5), při vysokých volnoběžných otáčkách 0,2 %, podle data první registrace.
B
8.2.1.2.3Součinitel přebytku vzduchu lambda je mimo rozpětí 1 ± 0,03 nebo neodpovídá specifikaci výrobceB
8.2.1.2.4Zjištění z OBD značící závažnou nesprávnou funkciB
8.2.1.2.5Měření dálkově ovládaným zařízením ukazuje výrazný nesoulad s požadavkyB
8.2.2 Emise vznětových motorů
8.2.2.1Zařízení k omezení emisí z výfukuVizuální kontrola
8.2.2.1.1Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené.B
8.2.2.1.2Netěsnost, která by měla vliv na měření emisíB
8.2.2.2Opacita (E)Měření opacity výfukového plynu při volné akceleraci (bez zatížení, od volnoběžných otáček do maximálních regulovaných otáček) s řadicí pákou převodovky v neutrálu a s rozpojenou spojkou.

Stabilizace vozidla:
1. Vozidla se mohou zkoušet bez stabilizace, ačkoliv z bezpečnostních důvodů by se mělo ověřit, že je motor teplý a je ve vyhovujícím mechanickém stavu.
2. Požadavky na stabilizaci:
i) motor musí mít plnou provozní teplotu, například teplota oleje v motoru měřená snímačem v trubici měrky hladiny oleje musí být nejméně 80 °C, nebo musí mít běžnou provozní hodnotu, jestliže je nižší, nebo teplota bloku motoru měřená hladinou infračerveného záření musí mít nejméně ekvivalentní teplotu. Jestliže toto měření není proveditelné vzhledem ke konfiguraci vozidla, může se určit běžná provozní teplota motoru jiným způsobem, například z činnosti chladicího ventilátoru motoru.
ii) výfukový systém se propláchne nejméně třemi cykly volné akcelerace nebo rovnocenným způsobem

Postup zkoušky:
1. Před začátkem každého cyklu volné akcelerace musí mít motor a popřípadě přeplňovací turbodmychadlo volnoběžné otáčky. U vznětových motorů těžkých vozidel to znamená, že je nutno vyčkat nejméně 10 sekund po uvolnění pedálu akcelerátoru.
2. Na začátku každého cyklu volné akcelerace musí být pedál akcelerátoru plně sešlápnut rychle a rovnoměrně (v době kratší než jedna sekunda), avšak nenásilně, aby byla dosažena maximální dodávka ze vstřikovacího čerpadla.
3. Při každém cyklu volné akcelerace musí motor dosáhnout maximálních regulovaných otáček nebo u vozidel s automatickou převodovkou otáček specifikovaných výrobcem, nebo není-li tento údaj k dispozici, dvou třetin maximálních regulovaných otáček předtím, než je uvolněn pedál akcelerátoru. To lze zkontrolovat například sledováním otáček motoru nebo tak, že se od začátku sešlapování pedálu akcelerátoru do jeho uvolnění nechá uplynout dostatečná doba. U vozidel kategorií M2, M3, N2 nebo N3 by měla tato doba být nejméně dvě sekundy.
4. Zkouška se hodnotí jako nevyhovující jen tehdy, jestliže aritmetický průměr ze čtyř posledních cyklů volné akcelerace přesahuje mezní hodnotu. Tato hodnota se vypočte bez uvažování změřených hodnot, které se významně odchylují od střední hodnoty změřených hodnot, nebo se zjistí jiným způsobem statistického výpočtu, při kterém se uvažuje rozptyl měřených hodnot.
5. S cílem zamezit zbytečnému zkoušení jsou hodnocena jako nevyhovující vozidla, u nichž měřené hodnoty výrazně přesahují mezní hodnoty po méně než třech cyklech volné akcelerace nebo po proplachovacích cyklech. S cílem zamezit zbytečnému zkoušení jsou hodnocena jako vyhovující vozidla, u nichž měřené hodnoty jsou výrazně menší než mezní hodnoty po méně než třech cyklech volné akcelerace nebo po proplachovacích cyklech při zohlednění příslušných tolerancí.

Nebo měření provedené dálkově ovládaným zařízením a potvrzené standardními zkušebními metodami.
8.2.2.2.1U vozidel registrovaných nebo poprvé uvedených do provozu po datu stanoveném v požadavcích, přesahuje opacita úroveň uvedenou výrobcem na štítku povýšenou o 0,5 m-1B
8.2.2.2.2Pokud tato informace není k dispozici nebo požadavky připouštějí použití referenčních hodnot,

u motorů s atmosférickým sáním: 2,5 m-1,

u přeplňovaných motorů: 3,0 m-1,

nebo u vozidel specifikovaných v požadavcích nebo registrovaných poprvé nebo uvedených poprvé do provozu po datu stanoveném v požadavcích 1,5 m-1 (6).
B
8.2.2.2.3Měření dálkově ovládaným zařízením ukazuje výrazný nesoulad s požadavkyB

POZNÁMKY:

(1) 48 % u vozidel, která nemají protiblokovací systém (ABS) nebo jsou schválena před 1. říjnem 1991.

(2) 45 % u vozidel registrovaných po roce 1988 nebo od data stanoveného v požadavcích, podle toho, co nastane později.

(3) 43 % u návěsů a přívěsů registrovaných po roce 1988 nebo od data stanoveného v požadavcích, podle toho, co nastane později.

(4) 2,2 m/s2 pro vozidla NI, N2 a N3.

(5) Vozidla schválená podle mezních hodnot v řádku A nebo B části 5.3.1.4 přílohy 1 směrnice 70/220/EHS ve znění směrnice 98/69/ES nebo pozdějších právních předpisů nebo první registrace nebo uvedení do provozu po dni 1. července 2002.

(6) Vozidla schválená podle mezních hodnot v řádku B bodu 5.3.1.4 přílohy I směrnice 70/220/EHS ve znění směrnice 98/69/ES nebo pozdějších předpisů; v řádku B1, B2 a C bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění směrnice 1999/96/ES nebo pozdějších předpisů nebo poprvé registrované nebo uvedené do provozu po 1. červenci 2008.

„Požadavky“ označují požadavky na schválení vozidla k datu první registrace nebo prvního uvedení do provozu a také povinnosti dodatečného vybavení podle příslušných právních předpisů. Věta první také platí pro systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vozidla.“

Položky, které je možné kontrolovat jen s použitím zařízení, jsou označeny (E).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/2012 Sb.

Doklad o výsledku technické silniční kontroly

Doklad o výsledku technické silniční kontroly

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 82/2012 Sb.

Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla

Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 82/2012 Sb.

Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla, které nebylo dosud odevzdáno

Vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla, které nebylo dosud odevzdáno

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství.
Směrnice Komise 2010/47/EU ze dne 5. července 2010, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství.

2) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru