Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 24/2012
Platnost od 29.02.2012
Účinnost od 01.03.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

VYHLÁŠKA

ze dne 24. února 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb. a vyhlášky č. 277/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny

1. do100Kč 1000 Kč,

2. přes 100do500Kč 1500 Kč,

3. přes 500do1000Kč 2500 Kč,

4. přes1000do2000Kč 3750 Kč,

5. přes2000do5000Kč 4800 Kč,

6. přes5000do10000Kč 7500 Kč,

7. přes10000do200000Kč 7500Kč a 17 % z částky přesahující 10000 Kč,

8. přes 200000 Kč do10000000Kč 39800Kč a 2 % z částky přesahující 200000 Kč,

9. přes10000000Kč 235800Kč a 0,15 % z částky přesahující 10000000 Kč.“.

2. V § 3 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , ledaže je uplatněno jako samostatný předmět řízení“.

3. V § 5 písm. c) se částka „15000 Kč“ nahrazuje částkou „20000 Kč“.

4. V § 5 písm. d) se částka „10000 Kč“ nahrazuje částkou „15000 Kč“.

5. V § 6 odstavec 2 zní:

(2) Na věci, v nichž je předmětem řízení zaplacení jiné peněžité částky než náhrada nemajetkové újmy, se odstavec 1 nevztahuje; v těchto případech se postupuje podle § 3.“.

6. § 7 zní:

㤠7

Není-li možné stanovit sazbu odměny podle § 3 až 6, činí

a) ve věcech upravených zákonem o rodině 5000 Kč,

b) ve věcech obchodních společností, družstev a jiných právnických osob 20000 Kč.“.

7. V § 8 se částka „9000 Kč“ nahrazuje částkou „10000 Kč“.

8. V § 9 se částka „2000 Kč“ nahrazuje částkou „3000 Kč“.

9. V § 10 odst. 1 se částka „7000 Kč“ nahrazuje částkou „10000 Kč“.

10. V § 10 odst. 2 se částka „8000 Kč“ nahrazuje částkou „10000 Kč“.

11. V § 11 se částka „5000 Kč“ nahrazuje částkou „10000 Kč“.

12. V § 12 odstavec 1 zní:

(1) Ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce (dále jen „výkon rozhodnutí“) činí sazba odměny,

a) jde-li o vymožení peněžité částky 50 % sazby odměny podle § 3 odst. 1, nejméně 500 Kč,

b) jde-li o splnění jiné povinnosti 5000 Kč.“.

13. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavce 2, který zní:

(2) Při provádění nebo zastavení výkonu rozhodnutí činí sazba odměny 5000 Kč.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

14. § 19a zní:

㤠19a

Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně 2 účastníky, zvyšuje se sazba odměny stanovená podle této vyhlášky o 30 %. Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více než 2 účastníky, zvyšuje se sazba odměny stanovená podle této vyhlášky bez ohledu na počet zastupovaných účastníků o 50 %.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při určení výše paušální odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v jednotlivém stupni občanského soudního řízení, které nebylo v tomto stupni ukončeno ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2012.


Ministr:

JUDr. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru