Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 60/2012 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

Částka 24/2012
Platnost od 29.02.2012
Účinnost od 01.03.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2012

o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky poskytování zvláštní podpory podle předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro režimy přímých podpor2), které jsou poskytovány zemědělcům (dále jen „platba zvláštní podpory“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“).

§ 2

Žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory

(1) Fond poskytne platbu zvláštní podpory podle § 1 na základě žádosti na

a) brambory pro výrobu škrobu,

b) chmel,

c) tele masného typu,

d) bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech, nebo

e) krávy chované v systému s tržní produkcí mléka.

(2) Žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory je nutné doručit Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 15. května roku, na který je platba požadována (dále jen „příslušný kalendářní rok“).

(3) Žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory kromě náležitostí stanovených správním řádem a předpisem Evropské unie3) obsahuje

a) seznam a výměru všech půdních bloků podle § 3a odst. 3 zákona o zemědělství, popřípadě dílů půdních bloků podle § 3a odst. 4 zákona o zemědělství zemědělské půdy evidovaných v evidenci půdy na žadatele podle § 3a až 3k zákona o zemědělství (dále jen „evidence“) a jejich zákres v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším,

b) označení a způsob využití4) všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene a),

c) prohlášení žadatele o tom, že do žádosti uvedl veškerou zemědělskou půdu, kterou užívá, a zavazuje se na ní dodržovat podmínky podmíněnosti5) po celý kalendářní rok.

(4) Žádost podle odstavce 2 nelze Fondu podat počínaje dnem 1. dubna 2015.

§ 2a

Kompenzace finanční disciplíny

(1) Podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky31) je příslušným kalendářním rokem pro provedení kompenzace finanční disciplíny kalendářní rok podání žádosti o platbu zvláštní podpory.

(2) Kompenzace finanční disciplíny se provede u žadatele o platbu zvláštní podpory, u kterého byla Fondem provedena úprava plateb zvláštní podpory poskytnutých na základě žádosti o platbu zvláštní podpory podané v příslušném kalendářním roce.

(3) Procentuální výše kompenzace finanční disciplíny stanoví Fond poměrem částky oznámené Evropskou komisí vůči součtu všech částek úprav plateb zvláštní podpory provedených v příslušném kalendářním roce u žadatelů podle odstavce 2.

(4) Fond stanoví žadateli o platbu zvláštní podpory rozhodnutím výši kompenzace finanční disciplíny vynásobením procentuální výše kompenzace finanční disciplíny podle odstavce 3 částkou úpravy plateb zvláštní podpory provedené žadateli v příslušném kalendářním roce a provede platbu kompenzace finanční disciplíny do 16. října kalendářního roku následujícího po podání žádosti o platbu zvláštní podpory v příslušném kalendářním roce.

§ 3

Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu

(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu může být fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci jako orná půda podle § 3i písm. a) zákona o zemědělství.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu je

a) smlouva o pěstování brambor pro výrobu škrobu nebo její kopie, uzavřená žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu s výrobcem škrobu pro příslušný hospodářský rok,

b) potvrzení o účasti žadatele o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu na odborném školení v příslušném kalendářním roce konaném Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským k podmínkám pěstování brambor pro výrobu bramborového škrobu stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

c) seznam a výměra půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, jichž se podaná žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu týká,

d) zakreslení půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene c) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším,

e) uznávací list7) o uznání odrůdy brambor.

(3) Minimální výměra8), na kterou lze poskytnout platbu zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu, činí nejméně 1 ha orné půdy, na které jsou pěstovány brambory pro výrobu škrobu; rozhodující jsou údaje evidované v evidenci.

(4) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu na výměru orné půdy, která je

a) evidována v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle tohoto nařízení vlády,

b) evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku,

c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci na žadatele podle písmene a),

d) udržována v podmínkách dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedených v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, po celý příslušný kalendářní rok,

e) udržována podle podmínek pěstování brambor pro výrobu škrobu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení do 31. října příslušného kalendářního roku.

(5) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu na výměru orné půdy, na které jsou pěstovány brambory pro výrobu bramborového škrobu, podle odstavce 4 v plné výši, pokud žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 8.

§ 4

Zvláštní podpora na chmel

(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel může být fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu, která je na tuto osobu vedena v evidenci jako chmelnice podle § 3i písm. d) zákona o zemědělství a je na ní pěstována aromatická odrůda chmele uvedená v podmínkách pěstování chmele stanovených v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel je

a) potvrzení o účasti žadatele o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel na odborném školení v příslušném kalendářním roce konaném Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským k podmínkám pěstování chmele stanoveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení,

b) seznam a výměra půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, jichž se podaná žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel týká,

c) zakreslení půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším.

(3) Minimální výměra8), na kterou lze poskytnout platbu zvláštní podpory na chmel, činí nejméně 1 ha chmelnice; rozhodující jsou údaje evidované v evidenci.

(4) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na chmel na chmelnici, která je

a) evidována v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle tohoto nařízení,

b) evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do konce příslušného kalendářního roku,

c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci na žadatele podle písmene a),

d) udržována v podmínkách dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedených v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. po celý příslušný kalendářní rok,

e) udržována podle podmínek pěstování chmele uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení po celý příslušný kalendářní rok.

(5) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na chmel na výměru chmelnice, na které je pěstován chmel, podle odstavce 4 v plné výši, pokud žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na chmel podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 8.

§ 5

Zvláštní podpora na tele masného typu

(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu může být fyzická nebo právnická osoba, která na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona10) (dále jen „ústřední evidence“) vykázala narození telete masného typu v období od 1. dubna roku předcházejícího podání žádosti do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2) Matkou telete, na které je podávána žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu, musí být kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka podle předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce11), a zároveň otcem telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků12); seznam masných plemen skotu je stanoven v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu je seznam telat podle odstavce 1, včetně jejich identifikačních čísel a dat narození, identifikačních čísel matek s označením jejich systému chovu z hlediska tržní produkce mléka, označení otce podle ústředního registru plemeníků12) a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na tele masného typu je stanoven v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(4) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na tele masného typu na celkový počet velkých dobytčích jednotek, stanovených podle počtu telat narozených v období stanoveném v odstavci 1, na základě údajů podle odstavce 3, jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z plateb v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR8).

(5) Fond platbu zvláštní podpory na tele masného typu neposkytne na tele masného typu, jehož matkou je kráva, na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována platba zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle § 7.

(6) Fond poskytne platbu zvláštní podpory na tele masného typu v plné výši, pokud žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 8.

§ 6

Zvláštní podpora na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech

(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech evidovaných na žadatele v evidenci může být fyzická nebo právnická osoba, která chová a pase bahnice, popřípadě kozy, určené předpisem Evropské unie, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce13), na travních porostech14) v období nejméně od 15. května do 11. září příslušného kalendářního roku na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci.

(2) Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech je povinen v období stanoveném v odstavci 1 denně vést a po dobu 5 let od data podání žádosti uchovávat záznam o pastvě obsahující informace, ze kterých vyplývá

a) identifikační číslo pasené bahnice, popřípadě kozy; pokud žadatel pase veškeré bahnice, popřípadě kozy, ze stáje nebo hospodářství evidovaného v ústřední evidenci, postačí do záznamu o pastvě místo identifikačních čísel bahnic, popřípadě koz, uvést číslo stáje nebo registrační číslo hospodářství,

b) identifikační číslo půdního bloku, popřípadě jeho dílu, využívaného v příslušný kalendářní den k pastvě, přičemž je-li bahnice, popřípadě koza, pasena v jeden kalendářní den na více půdních blocích, uvedou se identifikační čísla všech těchto půdních bloků,

c) datum pastvy bahnic, popřípadě koz, pasených na travních porostech.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech je seznam bahnic, popřípadě koz, podle odstavce 1, včetně jejich identifikačních čísel a dat narození, popřípadě datum zaevidování do ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech je stanoven v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(4) Fond poskytne žadateli platbu na bahnice, popřípadě na kozy, pasené na travních porostech na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovených podle počtu chovaných a pasených bahnic, popřípadě koz, na základě údajů podle odstavce 3, přičemž podmínkou pro poskytnutí platby jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky a celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z plateb v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR8).

(5) Fond poskytne platbu zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech v plné výši, pokud žadatel splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 8.

§ 7

Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

(1) Žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka je fyzická nebo právnická osoba, která chová krávy v systému s tržní produkcí mléka (dále jen „dojnice“) na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci ke dni 31. března příslušného kalendářního roku.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka je

a) seznam dojnic chovaných žadatelem ke dni 31. března příslušného kalendářního roku, včetně identifikačních čísel a dat narození, popřípadě datum zaevidování do ústřední evidence, systému chovu z hlediska tržní produkce mléka a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na dojnice je stanoven v příloze č. 5 k tomuto nařízení,

b) doklad pro stanovení podílu mléka prokazující podíl příjmů nebo tržeb za prodané mléko na celkových příjmech nebo tržbách ze zemědělské výroby podle § 2e odst. 3 písm. a) až e) zákona o zemědělství za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti; do celkových příjmů nebo tržeb se nezapočítávají příjmy nebo tržby z provozu zařízení na zpracování biomasy za účelem výroby energie a paliv z obnovitelných zdrojů, dotace a náhrady škodní události za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti,

c) kopie dokladů prokazující prodej mléka odběrateli za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti.

(3) V případě, že žadatel vyrábí a prodává mléčné výrobky z mléka vyprodukovaného dojnicemi žadatele, považují se tyto mléčné výrobky za prodané mléko podle odstavce 2 písm. b) a pro výpočet příjmů nebo tržeb se vychází z údajů měsíčních hlášení o přímých prodejích mléka podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím přepočtu mléčných výrobků na ekvivalentní množství mléka podle přílohy nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vynásobeného průměrnou cenou mléka zjištěnou Českým statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející roku podání žádosti; Fond tuto cenu uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. V tomto případě je součástí žádosti podle odstavce 2 také kalkulace prokazující podíl přidané nemléčné složky v prodaném ochuceném mléčném výrobku.

(4) Fond platbu zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka poskytne žadateli o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle seznamu dojnic podle odstavce 2 písm. a), pokud podíl příjmů nebo tržeb za prodané mléko na celkových příjmech nebo tržbách ze zemědělské výroby podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 15 %.

(5) Fond určí sazbu na platbu zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

a) v plné výši, pokud podíl příjmů nebo tržeb za prodané mléko na celkových příjmech nebo tržbách ze zemědělské výroby podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 30 % a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 8, nebo

b) v poloviční výši, pokud podíl příjmů nebo tržeb za prodané mléko na celkových příjmech nebo tržbách ze zemědělské výroby podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti je vyšší nebo roven 15 % a nižší než 30 % a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 8.

(6) Fond poskytne platbu zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, jestliže celkový počet velkých dobytčích jednotek je nejméně 2 velké dobytčí jednotky a jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z plateb zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR8).

(7) Fond neposkytne platbu zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka na krávu,

a) na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována platba na chov krav bez tržní produkce mléka15),

b) na jejíž tele je ve stejném kalendářním roce požadována platba zvláštní podpory na tele masného typu podle § 5.

(8) Fond poskytne platbu zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka v plné výši, pokud žadatel splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle předpisu Evropské unie1), nebo podle § 8.

§ 8

Snížení platby nebo zamítnutí žádostí

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti podle § 2 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisem Evropské unie16) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %16),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %16),

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %16).

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost o platbu podle § 3 až 7 po lhůtě stanovené v § 2, popřípadě změnu žádosti po lhůtě stanovené předpisem Evropské unie17), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne podle předpisu Evropské unie17).

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu nedodržel podmínky pěstování brambor pro výrobu škrobu stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, platbu zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu zamítne podle předpisu Evropské unie18).

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel nedodržel podmínky pěstování chmele stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, platbu zvláštní podpory na chmel sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel zamítne podle předpisu Evropské unie18).

(5) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek telat masného typu narozených žadateli o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu v období stanoveném v § 5 je

a) větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu, použije pro výpočet platby počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu, nebo

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu, platbu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu zamítne podle předpisu Evropské unie19).

(6) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek bahnic, popřípadě koz, chovaných a pasených žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech v období stanoveném v § 6 je

a) větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech, použije pro výpočet platby počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech, nebo

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech, platbu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech zamítne podle předpisu Evropské unie20).

(7) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek dojnic chovaných žadatelem o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle § 7 ke dni 31. března příslušného kalendářního roku je

a) větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, použije pro výpočet platby počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, nebo

b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, platbu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka zamítne podle předpisu Evropské unie19).

(8) Zjistí-li Fond, že zjištěný podíl příjmů nebo tržeb za prodané mléko na celkových příjmech nebo tržbách ze zemědělské výroby podle § 7 odst. 2 písm. b) a odst. 3 za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle § 7 (dále jen „zjištěný podíl“) je

a) vyšší nebo roven 15 % a zároveň nižší než 30 % a podíl příjmů nebo tržeb za prodané mléko na celkových příjmech nebo tržbách ze zemědělské výroby podle § 7 odst. 2 písm. b) a odst. 3 za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka uvedený v žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (dále jen „deklarovaný podíl“) je vyšší nebo roven 30 %, sníží Fond žadateli platbu vyplývající ze zjištěného podílu, na nějž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, o 50 %,

b) vyšší než deklarovaný podíl, použije pro výpočet platby deklarovaný podíl.

(9) Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci skotu21), platbu zvláštní podpory na tele masného typu nebo platbu zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu nebo žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka zamítne podle předpisu Evropské unie19).

(10) Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci bahnic a koz, platbu zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech, sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech zamítne podle předpisu Evropské unie20).

(11) Nepředloží-li žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech v průběhu kontroly na místě záznam o pastvě podle § 6 odst. 2 nebo předloží-li záznam o pastvě neúplný, Fond žadateli zvláštní podporu na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech neposkytne.

(12) Ustanovením odstavců 1 až 11 nejsou dotčena ustanovení o snížení a vyloučení uvedená v předpisu Evropské unie1).

§ 9

Zveřejnění výše plateb

Výši sazby plateb podle § 3 až 7 zveřejní Fond nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku na svých internetových stránkách a nejméně v jednom celostátním deníku.


§ 10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2012.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 448/2012 Sb. Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 60/2012 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 60/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 60/2013 Sb. Čl. II

Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády se dokončí podle nařízení vlády č. 60/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 400/2013 Sb. Čl. XXIV

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 60/2012 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 60/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 308/2014 Sb. § 20

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 60/2012 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 60/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 49/2017 Sb. Čl. XVIII

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 60/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 60/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Bendl v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 60/2012 Sb.

Podmínky pěstování brambor pro výrobu škrobu

1. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu musí používat jen certifikovanou sadbu brambor, a to v množství minimálně 2,2 t na ha; při kontrole této povinnosti předloží faktury za dodanou sadbu a uznávací listy22).

2. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu dodržuje osevní sledy, ve kterých budou brambory pro výrobu škrobu opakovaně zařazovány na stejný půdní blok nebo stejné části půdního bloku nejdříve třetím rokem, a povede evidenci o střídání osevních postupů na těchto půdních blocích nebo částech půdních bloků.

3. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu zajistí, aby půdní bloky, na kterých se budou pěstovat brambory pro výrobu škrobu, byly hnojeny statkovými nebo organickými hnojivy23).

4. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu jako doplněk statkového nebo organického hnojení použije minerální hnojiva v kg čistých živin do množství maximálních dávek, které jsou uvedeny v tabulce č. 1.

5. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu smí použít jen vyjmenované účinné látky, které jsou obsaženy v pesticidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce ve stanoveném dávkování, a jsou uvedeny v tabulce č. 2 až 4.

6. Při každém ošetření proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata) smí žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu používat účinné látky obsažené v insekticidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce do množství maximálních dávek uvedených v tabulce č. 2.

7. Při každém ošetření proti plísni bramboru (Phytophthora infestans) smí žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu používat účinné látky obsažené ve fungicidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce do množství maximálních dávek uvedených v tabulce č. 3.

8. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu nesmí při používání herbicidů povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce překročit maximální dávky účinných látek uvedených v tabulce č. 4.

Tabulka č. 1 Maximální dávky N, P2O5, K2O a MgO v minerálních hnojivech (kg čistých živin/ha)

NP2O5K2OMgO
9011014070

Tabulka č. 2 Povolené účinné látky, které jsou obsaženy v insekticidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce

Účinná látkaMaximální dávka účinné látky v g na 1 haPoužití/rok
thiamethoxam20max. 2x
thiacloprid48max. 3x
azadirachtin A 25max. 2x
spinosad36max. 2x

Tabulka č. 3 Povolené účinné látky, které jsou obsaženy ve fungicidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce

Účinná látkaMaximální dávka účinné látky v g na 1 ha
fluazinam175
fenamidone + propamocarb - hydrochloride 135 + 675
fluopicolide + propamocarb - hydrochloride 87,5 + 875
cyazofamid80
mandipropamid137,5

Tabulka č. 4 Povolené účinné látky, které jsou obsaženy v herbicidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce

Účinná látkaMaximální dávka účinné látky v g na 1 ha
metribuzin350
linuron450
flufenacet + metribuzin 600 + 437,5
clomazone54

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 60/2012 Sb.

Podmínky pěstování chmele

1. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel má v evidenci chmelnici, na níž je evidována některá z následujících aromatických odrůd chmele

a) Žatecký poloraný červeňák (ŽPČ), všechny jeho klony,

b) Sládek,

c) Bor,

d) Premiant,

e) Harmonie,

f) Kazbek,

g) Saaz Late,

h) Bohemie,

i) Saaz special.

2. V případě výsadby chmele v období od 16. května roku předcházejícího podání žádosti do 15. května příslušného kalendářního roku je žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel povinen

a) použít pouze uznanou certifikovanou sadbu chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“30),

b) při kontrole předložit doklady o pořízení uznané certifikované sadby chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“ (daňový doklad, výsadbový list a uznávací list30)).

3. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel použije minerální hnojiva v kg čistých živin do množství maximálních dávek, které jsou uvedeny v tabulce č. 1.

4. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel při ochraně chmele musí použít jen vyjmenované účinné látky uvedené v tabulce č. 2, které jsou obsaženy v pesticidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce. Žadatel zvláštní podpory na chmel při ochraně chmele použije koncentrace použitého přípravku na základě registrovaných dávek.

5. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel při ochraně chmele nepoužije přípravek na ochranu rostlin se stejnou účinnou látkou více než dvakrát po sobě za vegetační období příslušného kalendářního roku k zabezpečení nutného střídání rozdílných přípravků ochrany rostlin. Toto neplatí u přípravků na ochranu rostlin, které je povoleno použít pouze jedenkrát za vegetační období příslušného kalendářního roku.

Tabulka č. 1 Maximální dávky N, P2O5 a K2O v minerálních hnojivech (kg čistých živin/ha)

NP2O5 K2O
180 200250

Tabulka č. 2 Povolené účinné látky, které jsou obsaženy v insekticidech, fungicidech a herbicidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce

inseklicidyfungicidyherbicidy
mšice chmelovásviluška chmeloválalokonosec libečkovýdřepčík chmelovýplíseň chmelovápadlí chmelové
účinná látkaflonicamid spirotetramat, pymetrozine, imidacloprid nebo acetamipridfenpyroximate, hexythiazox, propargite nebo abamectinthiamethoxamthiamethoxam nebo lambda-cyhalothrin,fosetyl Al, metalaxyl M+ folpet, fosetyl Al + oxychlorid Cu, cymoxanil + oxychlorid Cu, azoxystrobin, hydroxid Cu, zásaditý síran Cuquinoxyfen, tebucanozole nebo triadimenollinuron, MCPA nebo fluazifop P-butyl

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 60/2012 Sb.

Seznam masných plemen skotu

1. Aberdeen angus (G)

2. Andorský hnědý skot (DD)

3. Aubrac(UU)

4. Bazadais (BB)

5. Belgické modré (B)

6. Blonde ď aquitaine (Q)

7. Brahman (F)

8. Český strakatý skot (C) - býk plemene českého strakatého skotu masného typu nebo fylogeneticky příbuzných plemen zapsaný do plemenné knihy oddílu A, oddělení M.

9. Galloway (W)

10. Gassconne (S)

11. Hereford(U)

12. Highland(E)

13. Charolais(T)

14. Limousin (Y)

15. Masný simentál (SM)

16. Normandský skot (N) - býk plemene normandského skotu masného typu zapsaný do plemenné knihy oddílu A, oddělení M

17. Parthenais (PP)

18. Piemontaise (P)

19. Rouge de Pres (MM)

20. Salers(D)

21. Shorthorn (SS)

22. Texas Longhorn (TT)

23. Vosgienne (VV)

24. Ostatní masná plemena (Z)

Poznámka: V závorkách je uvedeno označení plemenné příslušnosti podle ústřední evidence.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 60/2012 Sb.

Přepočítací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek

KategoriePřepočítávací koeficient
Narozené tele masného typu0,2
Bahnice (ovce starší jednoho roku nebo která alespoň jednou rodila)0,15
Kozy (koza starší jednoho roku nebo která alespoň jednou rodila)0,15
Dojnice1

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.

2) Čl. 68 až 72 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

3) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

4) Čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

5) Hlava II kapitola 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Část II hlava III kapitola III nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

7) § 4 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

8) Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

10) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11) Čl. 109 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

12) § 15 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

13) Čl. 100 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

14) § 3i písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.

15) § 8 nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 86/2010 Sb.

16) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

17) Čl. 23 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

18) Čl. 57, 58, 60 a 69 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

19) Čl. 65 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

20) Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

21) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

22) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

23) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

24) § 2 písm. h) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 9/2009 Sb.

25) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb., vyhlášky č. 399/2004 Sb., vyhlášky č. 91/2007 Sb. a vyhlášky č. 353/2009 Sb.

26) Například § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

27) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

28) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

29) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění proti erozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

30) Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.

31) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

Přesunout nahoru