Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb

Částka 22/2012
Platnost od 28.02.2012
Účinnost od 28.02.2012
Zrušeno k 01.10.2020 (355/2020 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

VYHLÁŠKA

ze dne 16. února 2012,

kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 5, § 20 odst. 4 a § 26g odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 2a odst. 1 a 5, § 2b odst. 4 a § 25f odst. 8 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 139 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 58 odst. 3, § 61 odst. 1, § 63 odst. 2, § 64 odst. 2, § 64a odst. 2, § 65, § 66 odst. 3 a 8, § 67 odst. 2, § 68 odst. 2, § 71b odst. 4, § 72 odst. 6, § 84a odst. 10, § 96 odst. 2, § 97a odst. 3, § 100b odst. 3 a § 100m odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 7 odst. 2, § 10 odst. 4, § 10d odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6, § 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 5, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 odst. 1, § 90a odst. 3, § 103 odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2, § 155a odst. 2 a § 198 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 170 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 33 odst. 3, § 35 odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65 odst. 1, § 69 odst. 4, § 81, § 82 odst. 1, § 96 odst. 5, § 97 odst. 8 písm. c), § 109 odst. 6, § 111 odst. 2 a § 113 odst. 8 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a podle § 110 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 26 odst. 5, § 45 odst. 8 písm. c), § 58 odst. 6 a § 61 odst. 4 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření:


Čl. I

Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti žádostí, vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud žadatel žádá o

a) bankovní licenci pro banku se sídlem v České republice (dále jen „licence pro banku“), pro zahraniční banku, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky (dále jen „licence pro pobočku“),

b) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro družstevní záložnu“),

c) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, centrálního depozitáře, k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (dále jen „vypořádací systém“), k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo jiným státem tvořícím Evropský hospodářský prostor,

d) povolení k činnosti investiční společnosti, investičního fondu,

e) povolení k činnosti penzijní společnosti,

f) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby,

g) souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, obchodníkem s cennými papíry, organizátorem regulovaného trhu, centrálním depozitářem, investiční společností, investičním fondem nebo penzijní společností (dále jen „regulovaná právnická osoba“), nebo k ovládnutí této osoby,

h) povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku společnosti,

i) registraci investičního zprostředkovatele a jeho činnosti,

j) zápis do seznamu vázaných zástupců, likvidátorů a nucených správců,

k) registraci další podnikatelské činnosti,

l) povolení k vytvoření otevřeného nebo uzavřeného podílového fondu, účastnického nebo důchodového fondu,

m) povolení převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti, povolení převodu obhospodařování všech účastnických nebo důchodových fondů jiné penzijní společnosti,

n) povolení splynutí nebo sloučení podílových fondů, povolení sloučení účastnických nebo důchodových fondů,

o) schválení změny statutu fondu kolektivního investování, schválení statutu účastnického nebo důchodového fondu a jeho změn,

p) schválení změny depozitáře,

q) povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky, nebo

r) odnětí povolení k činnosti investiční společnosti, investičního fondu, penzijní společnosti nebo odnětí povolení k vytvoření podílového nebo účastnického fondu.“.

2. V poznámce pod čarou č. 4 se na konci poznámky pod čarou na samostatném řádku doplňuje věta „§ 3 písm. j) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“.

3. V § 2 písm. d) se za slova „jiného členského státu“ vkládají slova „Evropské unie nebo jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor“.

4. V § 2 písm. j) se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 5 a 6, které znějí:

5. § 3 písm. g) zákona o doplňkovém penzijním spoření a

6. § 3 písm. e) zákona o důchodovém spoření,“.

5. V § 2 se na konci odstavce doplňuje písmeno k), které zní:

k) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.“.

6. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Žádost o povolení podle § 33 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2b k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 3 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

8. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovy „§ 3 odst. 2“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za číslo „3“ se vkládají slova „a 4“.

9. V poznámce pod čarou č. 5 se na konci poznámky pod čarou na samostatném řádku doplňují věta „§ 3 písm. f) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“ a na samostatném řádku věta „§ 3 písm. l) zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.“.

10. V § 14a odst. 1 písm. b) bodu 2 se slova „a hospodaření“ zrušují.

11. V části druhé se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA V

PENZIJNÍ SPOLEČNOST

(K § 33 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

§ 14c

(1) V případě žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti postupuje žadatel podle § 3 odst. 4.

(2) Vedle příloh uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a c), odst. 2 a 3 žadatel k žádosti přiloží také přílohy podle § 14a odst. 1 písm. a) až f) a § 14a odst. 2.“.

Dosavadní hlavy V a VI se označují jako hlavy VI a VII.

12. V § 15 se v nadpise slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 39 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.

13. V § 18 se v nadpise slovo „a“ před slovy „§ 71b odst. 4“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 44 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.

14. V § 19 se v nadpise slovo „a“ před slovy „§ 71b odst. 4“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 44 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.

15. V § 21 se v nadpise slovo „a“ před slovy „§ 96 odst. 2“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 65 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.

16. V § 21 odst. 2 písm. b) se za slova „identifikačního čísla“ vkládá slovo „osoby“.

17. V § 21 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) V případě žádosti o povolení k přeměně podle zákona o doplňkovém penzijním spoření jsou přílohami k žádosti podle odstavce 1 přílohy podle odstavce 2, kde projekt přeměny je považován za projekt fúze penzijních společností, který kromě uvedených náležitostí obsahuje dále náležitosti podle § 65 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření.“.

18. V § 22 se pod nadpis vkládají slova „(K § 30 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a § 82 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření)“.

19. V § 22 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

20. V § 22 odst. 3 se písmeno g) zrušuje a dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

21. V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Žádost o registraci činností spojených s distribucí účastnických a důchodových fondů podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 91 odst. 1 zákona o důchodovém spoření se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce. Spolu s žádostí investiční zprostředkovatel doloží splnění podmínky odborné způsobilosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření.“.

22. V § 23 se pod nadpis vkládají slova „(K § 32c odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, § 81 a 82 zákona o doplňkovém penzijním spoření)“.

23. V § 23 odst. 1 se slova „podle § 32c odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu“ zrušují.

24. V § 25 se v nadpise slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 35 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.

25. Za část pátou se vkládá nová část šestá, které včetně nadpisů zní:

„ČÁST ŠESTÁ

ÚČASTNICKÉ A DŮCHODOVÉ FONDY

§ 25ga

Povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodového fondu

(K § 96 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 26 odst. 5 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodového fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) přílohy podle § 25a odst. 2 písm. a) až f) a

b) přílohy podle § 14c, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním příslušného fondu nebo fondů, pro které se žádá o povolení.

§ 25gb

Povolení k převodu obhospodařování všech účastnických nebo důchodových fondů jiné penzijní společnosti

(K § 109 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 58 odst. 6 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení k převodu obhospodařování všech účastnických nebo důchodových fondů jiné penzijní společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) přílohy podle § 25b odst. 2 písm. a) až k) a

b) přílohy podle § 14c, které jsou u penzijní společnosti, na kterou má být obhospodařování účastnických nebo důchodových fondů převedeno, dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním fondů, pro které se žádá povolení.

§ 25gc

Sloučení účastnických nebo důchodových fondů

(K § 113 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 61 odst. 4 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení sloučení účastnických nebo důchodových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25d odst. 2 písm. a) až d).

§ 25gd

Schválení statutu a jeho změn

(K § 97 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 45 odst. 8 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o schválení statutu účastnického fondu a jeho změn se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25e odst. 2.

(3) Má-li v důsledku změny statutu dojít k přeměně, přiloží žadatel k žádosti podle odstavce 1 vedle příloh podle odstavce 2 také přílohy podle § 25e odst. 3.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí obdobně na žádost o schválení statutu důchodového fondu a jeho změn a na její přílohy.

§ 25ge

Změna depozitáře

(K § 96 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 26 odst. 4 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o schválení změny depozitáře účastnického nebo důchodového fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25f odst. 2.“.

Dosavadní části šestá a sedmá se označují jako části sedmá a osmá.

26. V nadpise části sedmé se slova „K ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, INVESTIČNÍHO FONDU A VYTVOŘENÍ PODÍLOVÉHO FONDU“ zrušují.

27. Za § 25j se vkládají nové § 25k a 25l, které včetně nadpisů znějí:

㤠25k

Odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti

(K § 69 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25i odst. 2.

§ 25l

Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu

(K § 111 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25j odst. 2.“.

28. Za přílohu č. 2a se vkládá příloha č. 2b, která zní:

„Příloha č. 2b k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR Žádost o povolení k činnosti penzijní společnosti“.

29. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby “.

30. Přílohy č. 7 až 10 znějí:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR Žádost o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě/k ovládnutí regulované právnické osoby

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR Žádost o povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR Žádost o registraci investičního zprostředkovatele a jeho činnosti

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců “.

31. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR Žádost o registraci další podnikatelské činnosti “.

32. Přílohy č. 15 a 16 znějí:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR Žádost o schválení statutu a jeho změn

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR Žádost o schválení změny depozitáře “.

33. Přílohy č. 18 a 19 znějí:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR Žádost o odnětí povolení k činnosti (investiční společnosti, investičního fondu nebo penzijní společnosti)

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

VZOR Žádost týkající se účastnických / důchodových fondů (povolení k vytvoření, převod obhospodařování, sloučení, odnětí povolení) “.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou bodů 17, 18 a 21, části bodu 25, pokud jde o § 25gb, § 25gc a § 25gd odst. 4, a části bodu 27, pokud jde o § 25l, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru