Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/2012 Sb.Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu

Částka 22/2012
Platnost od 28.02.2012
Účinnost od 28.02.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

VYHLÁŠKA

ze dne 16. února 2012

o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu

Česká národní banka stanoví podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 97 odst. 8 písm. a) a b) zákona o doplňkovém penzijním spoření a podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 45 odst. 8 písm. a) a b) zákona o důchodovém spoření:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví minimální náležitosti statutu účastnického fondu a jeho změny, které podle zákona o doplňkovém penzijním spoření nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou.

§ 2

Struktura statutu účastnického fondu

(1) Statut účastnického fondu se člení alespoň na části odpovídající § 4 až 13.

(2) Náležitosti statutu účastnického fondu vyžadované v § 13 lze uvést i v jiných částech statutu, pokud s nimi věcně souvisejí. Pokud jde o údaje uvedené v § 4 písm. c) a d), § 5 písm. e), f) a i), § 7 odst. 1 a v § 13 odst. 3 písm. c), lze v příslušné části statutu účastnického fondu odkázat na přílohu tohoto statutu, ve které je takový údaj uveden.

(3) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu účastnického fondu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.

§ 3

Náležitosti statutu účastnického fondu

Náležitostmi statutu účastnického fondu jsou

a) základní informace o účastnickém fondu (§ 4),

b) informace o penzijní společnosti (§ 5),

c) investiční cíle a způsob investování účastnického fondu (§ 6),

d) rizikový profil účastnického fondu (§ 7),

e) informace o historické výkonnosti účastnického fondu (§ 8),

f) zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu (§ 9),

g) informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích (§ 10),

h) informace o depozitáři účastnického fondu (§ 11),

i) informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby (§ 12) a

j) další informace (§ 13).

§ 4

Základní informace o účastnickém fondu

Základními informacemi o účastnickém fondu jsou

a) název účastnického fondu1),

b) údaje o rozhodnutí, kterým bylo uděleno povolení k vytvoření účastnického fondu2), zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí vydal, datum vydání, číslo jednací a datum nabytí právní moci rozhodnutí,

c) údaje o osobě auditora3),

d) přesné označení adresy internetových stránek, prostřednictvím kterých účastnický fond uveřejňuje zákonem vyžadované informace, a

e) historické údaje o statusových věcech, zejména údaje o sloučení nebo jiných přeměnách obhospodařovatele.

§ 5

Informace o penzijní společnosti

Informacemi o penzijní společnosti jsou

a) identifikační údaje o osobě penzijní společnosti4),

b) výše základního kapitálu a údaj o splacení základního kapitálu,

c) datum vzniku,

d) údaje o rozhodnutí o povolení k činnosti zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí vydal, datum vydání, číslo jednací a datum nabytí právní moci rozhodnutí a jeho pozdějších změn,

e) seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkcí,

f) údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které vykonávají mimo penzijní společnost, pokud mají význam ve vztahu k činnosti penzijní společnosti nebo účastnickému fondu obhospodařovanému penzijní společností,

g) údaje o předmětu podnikání a poskytovaných službách,

h) informace o konsolidačním celku, jehož je penzijní společnost součástí, a

i) seznam účastnických fondů, jejichž majetek penzijní společnost obhospodařuje.

§ 6

Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu

(1) Informace o investičních cílech účastnického fondu obsahují výstižný popis cílů, které účastnický fond sleduje, a tam, kde to přichází v úvahu, zejména specifikaci záruk poskytovaných třetími osobami za účelem ochrany účastníků a omezení těchto záruk.

(2) Informace o způsobu investování účastnického fondu obsahují

a) podrobnější označení účastnického fondu podle druhu aktiv, do kterých investuje1), například účastnický fond akciový nebo účastnický fond dluhopisový,

b) podrobné vymezení druhů aktiv, do kterých účastnický fond investuje, včetně investičních limitů, pokud jsou stanoveny,

c) podle povahy příslušných aktiv, do kterých účastnický fond investuje,

1. výčet nejpoužívanějších typů finančních derivátů5), jejich ekonomické charakteristiky, účel jejich použití a uvedení převodních míst, na nichž jsou předmětné deriváty přijaté k obchodování; fond upozorní, že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou popsána v rizikovém profilu fondu,

2. údaj, zda fond provádí repo obchody nebo půjčuje cenné papíry, podmínky výběru protistran těchto obchodů a charakteristiky cenných papírů, které mohou být předmětem těchto obchodů,

3. maximální limit otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům6),

4. maximální limit investic do investičních cenných papírů7) a nástrojů peněžního trhu8) podle § 103 odst. 5 až 7 zákona o doplňkovém penzijním spoření, vydaných jednou osobou a označení jejich emitentů,

5. povolení České národní banky investovat do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu podle podmínek stanovených v § 104 zákona o doplňkovém penzijním spoření a popis splnění podmínek stanovených v § 104 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

6. maximální limit do investičních cenných papírů z nové emise9),

d) druhy dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky podle kategorie jejich emitenta, například státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy vydávané obchodními společnostmi, maximální váženou průměrnou splatnost dluhopisového portfolia a požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating),

e) podrobnější údaje o způsobu investování, podle kterého účastnický fond koncentruje své investice v určitém hospodářském odvětví, státě či regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv,

f) podrobnější údaje o zajištění v případě, že návratnost vložených prostředků, jejich části nebo výnos z nich mají být zajištěny (zajištěné fondy), a uvedení způsobu, jakým bude zajištění dosaženo,

g) údaj o povinnosti účastnického fondu neinvestovat do investičních cenných papírů vydaných penzijní společností, která jej obhospodařuje, nebo osobou patřící do stejného koncernu jako tato penzijní společnost,

h) údaj o povinnosti účastnického fondu nepoužít majetek ve fondu k poskytnutí úvěru, půjčky, daru a zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním účastnického fondu podle § 108 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

i) údaj o povinnosti účastnického fondu neprovádět nekryté prodeje podle § 108 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření a

j) podmínky, za kterých účastnický fond přijímá úvěry nebo půjčky, pokud fond hodlá přijímat úvěry nebo půjčky podle § 108 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření, včetně pravidel pro jejich zajištění.

(3) Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu obsahují dále charakteristiku typického účastníka, pro kterého je fond určen, a to zejména z hlediska vztahu účastníka k rizikům spojeným se způsobem investování fondu a požadované úrovně jeho zkušeností s obchodováním s investičními nástroji.

§ 7

Rizikový profil účastnického fondu

(1) Informace o rizikovém profilu účastnického fondu vychází z poměru rizika a výnosů v závislosti na způsobu investování fondu a obsahuje upozornění na rizika s tím spojená. Informace obsahuje rovněž upozornění, že hodnota účastnické jednotky může klesat i stoupat a že není vždy zaručena návratnost vložených prostředků.

(2) Rizikový profil účastnického fondu je vyjádřen především syntetickým ukazatelem, který je založen na volatilitě historické výkonnosti fondu. Na základě výpočtu syntetického ukazatele je fond zařazen do příslušné kategorie vyjadřující rizikovost fondu na číselné stupnici tvořené celými čísly ve vzestupném pořadí podle volatility fondu od 1 do 7 zleva doprava.

(3) Způsob výpočtu syntetického ukazatele účastnického fondu, zařazení fondu na stupnici pro syntetický ukazatel do příslušné kategorie, změna zařazení fondu a způsob výpočtu syntetického ukazatele fondu s nedostatkem dat o své historické výkonnosti je uveden v příloze k této vyhlášce.

(4) V závislosti na zvoleném investičním cíli a způsobu investování fondu rizikový profil obsahuje dále popis všech podstatných rizik, zejména rizika

a) měnového, spojeného s pohybem kurzu měny, včetně popisu způsobu a míry zajištění proti měnovému riziku,

b) úvěrového, spočívajícího v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek,

c) vypořádání, spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě,

d) tržního, vyplývajícího z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých majetkových hodnot v majetku fondu,

e) operačního, spočívajícího ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí a rizika ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek ve fondu,

f) souvisejícího s investičním zaměřením fondu na určité hospodářské odvětví nebo jeho část, určitou zeměpisnou oblast, jinou část trhu nebo určité druhy aktiv a

g) spojeného s možností, že ze zákonem stanovených důvodů může být účastnický fond zrušen, zejména z důvodu

1. odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu10), žádosti o odnětí povolení účastnického fondu11),

2. zrušení penzijní společnosti s likvidací12) nebo rozhodnutím soudu13).

§ 8

Informace o historické výkonnosti účastnického fondu

(1) Informace o historické výkonnosti účastnického fondu jsou uvedeny v podobě sloupcového diagramu zobrazujícího roční výnosy po zdanění za posledních alespoň 10 po sobě následujících let.

(2) Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty fondového vlastního kapitálu po odečtení úplaty za obhospodařování a úplaty za zhodnocení majetku v účastnickém fondu.

(3) Informace o historické výkonnosti nezahrnují údaje o výkonnosti účastnického fondu za rok, v němž se sdělení uveřejnilo nebo má uveřejnit.

(4) V případě, že účastnický fond existuje po dobu kratší než 10 let, avšak po dobu delší než 1 rok, uvedou se roční výnosy za všechny roky jeho existence. Pokud za některé období nejsou údaje k dispozici, vyznačí se v příslušné části sloupcového diagramu datum bez záznamu výkonnosti.

(5) Pokud od vzniku nebo vytvoření účastnického fondu uplynul méně než 1 rok, uvede se upozornění na nedostatek údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout informace o historické výkonnosti účastnického fondu.

(6) Pokud během období zobrazovaného ve sloupcovém diagramu podle odstavce 1 nebo podle odstavce 4 došlo k podstatné změně investičních cílů nebo způsobu investování účastnického fondu, které ovlivnily jeho výkonnost, uvede se ve sloupcovém diagramu i období předcházející této změně. Údaj vztahující se k tomuto období se doplní vysvětlivkou, že dané výkonnosti bylo dosaženo za jiných okolností.

(7) Sloupcový diagram je doplněn o upozornění, že se použité údaje týkají minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

§ 9

Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu

Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu obsahují zejména

a) vymezení účetního období,

b) pravidla a lhůty pro oceňování majetku a závazků14),

c) pravidla pro výpočet aktuální hodnoty penzijní jednotky a

d) pravidla pro připisování a odepisování penzijních jednotek.

§ 10

Informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích

Informacemi o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích jsou

a) způsob určení a výše úplaty penzijní společnosti za obhospodařování majetku ve fondu, včetně údaje o limitu podle § 60 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

b) způsob určení a výše úplaty penzijní společnosti za zhodnocení majetku ve fondu, údaje o limitu podle § 60 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření a údaje o dalších podmínkách pro nárok penzijní společnosti na úplatu za zhodnocení majetku ve fondu podle § 60 odst. 5 a 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření a

c) informace o jednorázových poplatcích od účastníka, které může penzijní společnost nárokovat podle § 61 zákona o doplňkovém penzijním spoření.

§ 11

Informace o depozitáři účastnického fondu

Informacemi o depozitáři účastnického fondu jsou

a) identifikační údaje o osobě depozitáře4),

b) popis základních charakteristik činnosti depozitáře včetně vymezení jeho odpovědnosti zejména za úschovu a kontrolu majetku ve fondu, a to i v případě, kdy depozitář svěřil výkon této činnosti jiné osobě, a popis rozsahu svěření této činnosti jiné osobě a

c) údaje o osobách, kterým depozitář svěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve fondu.

§ 12

Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby

Pokud penzijní společnost pověří jinou osobu výkonem obhospodařování majetku v účastnickém fondu, nebo části majetku fondu, uvede tyto informace

a) údaje, jaká část majetku ve fondu se svěřuje do obhospodařování jiné osobě, a bližší označení příslušné části majetku ve fondu,

b) identifikační údaje o této jiné osobě a

c) označení hlavních činností, které taková osoba vykonává.

§ 13

Další informace

(1) Dalšími informacemi jsou informace o statutu účastnického fondu a doplňující informace o účastnickém fondu.

(2) Informacemi o statutu účastnického fondu jsou

a) pravidla pro přijímání a změny statutu a způsob uveřejňování statutu a jeho změn,

b) upozornění, že vedle statutu účastnický fond uveřejňuje také sdělení klíčových informací15) a že údaje v něm uvedené musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu,

c) označení orgánu nebo osoby v rámci penzijní společnosti, do jejichž působnosti náleží schvalování statutu a jeho změn, a

d) datum podpisu platného znění statutu statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, s uvedením jeho jména, příjmení a funkce, kterou v penzijní společnosti vykonává.

(3) Doplňujícími informacemi o účastnickém fondu jsou

a) informace o podmínkách, za kterých může být rozhodnuto o zrušení účastnického fondu na žádost nebo z moci úřední nebo sloučení účastnického fondu nebo převodu účastnického fondu, včetně lhůty, v jaké budou účastníci informováni, a postupu při zrušení, sloučení fondu nebo převodu fondu,

b) upozornění na práva účastníků podle § 135 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

c) uvedení kontaktního místa, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace (adresa, telefon, e-mailová adresa, adresa internetových stránek),

d) základní informace o daňovém režimu, který se vztahuje na účastnický fond,

e) způsob a četnost uveřejňování zpráv o hospodaření fondu,

f) údaje o České národní bance jako orgánu dohledu podle § 141 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření a

g) upozornění účastníkům, že povolení k vytvoření fondu, výkon dohledu a schválení statutu Českou národní bankou nejsou zárukou návratnosti vložených prostředků nebo výkonnosti fondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu penzijní společností, depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

§ 14

Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankou

Změny statutu účastnického fondu, které nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny

a) základních informací o fondu podle § 4 písm. b) až e),

b) informací o penzijní společnosti podle § 5 písm. b) až i),

c) investičních cílů a způsobu investování podle § 6 odst. 2 písm. h) a i),

d) syntetického ukazatele podle § 7,

e) sloupcového diagramu podle § 8,

f) informací o depozitáři podle § 11 písm. a) a c),

g) informací o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby podle § 12 písm. c),

h) dalších informací podle § 13 odst. 2 písm. c) a d) a § 13 odst. 3 písm. c), d) a f),

i) odkazů na právní předpisy vyvolané jejich změnami, za podmínek uvedených v § 97 odst. 6 písm. c) zákona o doplňkovém penzijním spoření, a změny dílčích údajů o osobách uvedených ve statutu, zejména změna sídla, předmětu podnikání, úřední změna jména nebo příjmení, a

j) dalších informací a údajů, které nejsou minimálními náležitostmi statutu stanovenými touto vyhláškou.

§ 15zrušeno


§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení § 15, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 57/2012 Sb.

Způsob výpočtu syntetického ukazatele a související pravidla

[K § 8 odst. 2]

1. Výpočet syntetického ukazatele účastnického fondu vychází z těchto kritérií

a) syntetický ukazatel je založen na volatilitě historické výkonnosti fondu,

b) historická výkonnost je počítána v týdenních nebo měsíčních intervalech alespoň po dobu posledních 5 let existence fondu,

c) volatilita fondu se vypočítá a přepočte na roční bázi pomocí této standardní metody:

historická výkonnost fondu (rf,t) je měřena během T nepřekrývajících se období po dobu l/m roku

m=52 a T=260 pro výpočet na základě týdenních intervalů a m=12 a T=60 pro výpočet na základě měsíčních intervalů

je aritmetický průměr historické výkonnosti fondu během T období:

2. Na základě výpočtu syntetického ukazatele je účastnický fond zařazen na stupnici pro syntetický ukazatel do příslušné kategorie, která vyjadřuje rizikovost fondu:

Rizikovost fondu Intervaly volatility
rovno/více nežméně než
10%0,5%
20,5%2%
32%5%
45%10%
510%15%
615%25%
725%

3. Změna zařazení účastnického fondu na stupnici pro syntetický ukazatel se provede, pokud

a) interval volatility fondu byl mimo příslušnou kategorii vyjadřující rizikovost fondu na základě každého týdenního, nebo měsíčního referenčního výpočtu volatility v průběhu posledních 4 měsíců,

b) změna rizikovosti fondu je výsledkem rozhodnutí penzijní společnosti o změně investičních cílů a způsobu investování účastnického fondu nebo rizikového profilu účastnického fondu.

4. Pokud volatilita účastnického fondu v průběhu posledních 4 měsíců odpovídá na stupnici více skupinám rizikovosti, uvede se příslušná kategorie, která koresponduje většině týdenních, nebo měsíčních referenčních výpočtů volatility během posledních 4 měsíců.

5. Účastnický fond, který pro výpočet syntetického ukazatele nemá dostatek dat o své historické výkonnosti,

a) použije dostupná relevantní data o své historické výkonnosti,

b) určí charakteristické referenční portfolio na základě jeho investičních cílů a způsobu investování,

c) spočítá historickou výkonnost charakteristického modelu portfolia od počátku období vyžadovaného podle bodu 1 písm. a) až do data, ke kterému fond disponuje daty o své historické výkonnosti a spojí veškerá tato data, aby byl splněn požadavek objemu dat za nejméně posledních 5 let existence fondu a odhadne roční volatilitu fondu pomocí standardní metody podle bodu 1 písm. c).

Poznámky pod čarou

1) § 95 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

2) § 96 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb.

3) § 2 písm. e) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb.

4) § 3 písm. f) zákona č. 427/2011 Sb.

5) § 100 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 427/2011 Sb.

6) § 102 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb.

7) § 100 odst. 2 písm. a) zákona č. 427/2011 Sb.

8) § 100 odst. 2 písm. h) zákona č. 427/2011 Sb.

9) § 100 odst. 2 písm. b) zákona č. 427/2011 Sb.

10) § 153 zákona č. 427/2011 Sb.

11) § 111 zákona č. 427/2011 Sb.

12) § 69 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb.

13) § 69 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb.

14) § 115 zákona č. 427/2011 Sb.

15) § 134 a 135 zákona č. 427/2011 Sb.

Přesunout nahoru