Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 498/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 186/2012
Platnost od 31.12.2012
Účinnost od 15.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

498

ZÁKON

ze dne 4. listopadu 2012,

kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 85/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 31 odst. 4 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

2. V § 33 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

3. V § 33 odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

4. V § 41 se slova „32a a § 33 odst. 4“ nahrazují slovy „a 32a“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Nečas v. r.

Přesunout nahoru