Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 491/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb.

Částka 184/2012
Platnost od 31.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

491

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se věta první zrušuje.

2. V § 3 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 3 odst. 2 se slova „usnesení o nařízení exekuce,“ nahrazují slovy „doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí nebo že usnesení o“.

4. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4

Součinnost třetích osob

(1) V žádosti o součinnost s peněžním ústavem exekutor uvede, že požaduje zjištění následujících údajů o majetku povinného:

a) čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory a jejich druh,

b) čísla vkladních knížek nebo jiné jedinečné identifikátory,

c) aktuální zůstatky na účtech a vkladních knížkách,

d) informaci o vedení předchozích exekucí či jiných omezeních,

e) změny na účtech za období posledních 90 dnů zpětně ode dne doručení žádosti ve formě výpisu z účtu,

f) informaci o dalším majetku, věcech, zaknihovaných cenných papírech nebo listinách, které peněžní ústav povinnému spravuje nebo které jsou povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschovány.

(2) Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Má-li povinný pronajatou u peněžního ústavu bezpečnostní schránku, uvede peněžní ústav v odpovědi namísto údajů podle odstavce 1 písm. f) identifikační údaje k bezpečnostní schránce a místo, kde se nachází.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí i na zjištění údajů o majetku manžela povinného obdobně.“.

5. V § 6 odstavec 2 zní:

(2) Jsou-li v exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Exekutor je povinen poučit o této skutečnosti účastníky řízení v exekučním příkazu, ve kterém tyto pravděpodobné náklady uvedl.“.

6. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které znějí:

㤠6a

Exekutor zajistí, aby poté, co zastupování začalo, byly jeho zástupci předány spisy, plnění vymožená v exekuci, zajištěné věci, exekutorské úschovy a registry, případně razítko a pečetidlo.

§ 6b

Smlouva o zvláštním účtu podle § 46 odst. 5 zákona musí obsahovat také ujednání, že oprávnění nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu mají též zástupce exekutora po dobu zastupování a exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl exekutorovi, který uzavřel smlouvu o zvláštním účtu.“.

7. V § 9 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Vyrozumění o tom, že doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí, a o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, se doručuje osobám, kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje vyrozumění o právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.

(2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce se doručuje oprávněnému a povinnému. Po nabytí právní moci se příkaz k úhradě nákladů exekuce doručuje osobám podle odstavce 1.“.

8. V § 9 se odstavce 3 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 9 odst. 3 se slova „těm, jimž se doručuje rozhodnutí o odkladu nebo zastavení exekuce, a dále“ zrušují.

10. V § 10 odst. 1 se za slovo „ukládají“ vkládají slova „soudu nebo“.

11. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ustanovení § 48 odst. 4 občanského soudního řádu platí i pro písemnosti exekutora obdobně.“.

12. Pod nadpis části druhé se vkládají nové § 10a až 10e, které znějí:

㤠10a

(1) Předkládá-li exekutor exekučnímu, odvolacímu nebo dovolacímu soudu věc k rozhodnutí, předloží zároveň s exekučním spisem předkládací zprávu a spisový přehled.

(2) Vzory předkládacích zpráv pro předkládání věcí soudu jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Je-li soudu předkládána věc, k níž není v příloze č. 2 k této vyhlášce upraven vzor předkládací zprávy, použijí se vzory uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce obdobně.

(3) Učiní-li exekutor po postoupení spisu soudu v exekučním řízení další úkon, informuje o tomto úkonu soud, případně mu zašle stejnopis rozhodnutí.

§ 10b

(1) Elektronický spis se soudu předkládá v jednom adresáři, který může být komprimován do formátu zip či rar.

(2) Elektronický spis se předkládá na pevném datovém nosiči.

(3) Každý dokument je uložen v samostatném souboru. Jednotlivé soubory se ukládají v následujících formátech:

a) soubory obsahující textové dokumenty a doručenky ve formátu pdf nebo zfo,

b) soubory obsahující elektronickou poštu ve formátu EML,

c) soubory obsahující obrázky (fotografie) ve formátu jpg, jpeg nebo jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format), png (Portable Network Graphics), tiff (Tagged Image File Format) anebo gif (Graphics Interchange Format),

d) soubory obsahující videonahrávky ve formátu mpeg1 nebo mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),

e) soubory obsahující audiozáznam ve formátu wav (Waveform Audio Format), mp2 nebo mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).

(4) Odchozí dokumenty exekutor či jeho pověřený zaměstnanec opatří zaručeným elektronickým podpisem. Autorizovaná konverze se provede u příchozích dokumentů, které jsou důležité pro vedení exekuce, zejména u rozhodnutí soudu, opravných prostředků, procesních podání účastníků a plných mocí.

(5) Název souboru v adresáři je totožný s názvem dokumentu ve spisovém přehledu a obsahuje číslo jednací (pořadové číslo úkonu).

(6) Název souboru s doručenkou obsahuje vedle názvu dokumentu i jméno adresáta.

§ 10c

(1) K adresáři s elektronickým spisem se připojí soubor se spisovým přehledem. Tento soubor obsahuje spisovou značku exekutora, spisovou značku soudu, pod kterou příslušný soud pověřil exekutora provedením exekuce, označení oprávněného, povinného a exekučního titulu, popřípadě souvislost s jiným spisem, údaj o pořadovém číslu související úschovy a další údaje podle uvážení exekutora; je-li exekučním titulem ukládáno peněžité plnění, uvede se výše tohoto plnění. Týká-li se řešená věc vymáhaného plnění, předkládá se k adresáři i soubor obsahující finanční přehled.

(2) Exekutor předkládá elektronický exekuční spis

a) se spisovým přehledem, který obsahuje čísla jednací (pořadová čísla úkonu), výstižné názvy dokumentů a odkazy na všechny soubory s jednotlivými odchozími či příchozími dokumenty (§ 10b odst. 4 a 5), nebo

b) se spisovým přehledem, který umožňuje přímý přechod na jednotlivé soubory s dokumenty a doručenkami (interaktivní spisový přehled); přímým přechodem se rozumí kliknutí na název dokumentu ve spisovém přehledu.

(3) Spisový přehled a jednotlivé soubory jsou řazeny chronologicky.

§ 10d

Ustanovení § 10b a 10c se použijí přiměřeně i pro předkládání listinných spisů soudům a pro předkládání spisů Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti a předsedům okresních soudů.

§ 10e

(1) Na rozhodnutí odvolacího soudu vyznačuje doložku právní moci exekutor.

(2) Vede-li exekutor elektronický spis, uchová originál rozhodnutí odvolacího nebo dovolacího soudu, protokol o hlasování v zalepené obálce, popřípadě další listiny postoupené odvolacím nebo dovolacím soudem v pomocném listinném spise. V elektronickém spise učiní exekutor odkaz na takový pomocný listinný spis.“.

13. § 14 se zrušuje.

14. V § 15 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Zvukově obrazový záznam, který se pořizuje o průběhu prohlídky bytu a jiných místností, obsahuje datum a čas, v němž pořizování záznamu probíhá. Zaznamenány musí být všechny úkony, k nimž při prohlídce bytu a jiných místností dochází.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

15. Za § 16 se vkládají nové § 16a a 16b, které včetně nadpisů znějí:

㤠16a

Dražba nemovitosti provedená elektronicky

(1) Rozhodne-li exekutor provést dražbu elektronicky, dražební jednání se nenařizuje. Bezprostředně před časem zahájení elektronické dražby na adrese internetové stránky, na které se dražba bude konat, exekutor zveřejní rozhodnutí, zda je prokázáno předkupní právo, a oznámení, která další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemovitosti váznou. Dále uvede, zda bylo zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce.

(2) Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit přihláškou k účasti na dražbě podepsanou

a) před exekutorem nebo jeho zaměstnancem po prokázání totožnosti platným úředním průkazem,

b) úředně ověřeným podpisem, nebo

c) uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Každý dražitel je v dražbě navenek označen identifikátorem, ze kterého nelze zjistit jeho totožnost.

(4) Dražba se koná, pokud dražitelé činí podání. Exekutor nevyzývá dražitele, aby činili vyšší podání, a neupozorňuje dražitele, že bude udělovat příklep.

(5) Je-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se tím končí.

(6) Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání.

(7) O provedené dražbě se pořizuje záznam, ve kterém se uvedou

a) údaje podle § 2 odst. 2 písm. a) až c),

b) stručný obsah úkonů a rozhodnutí podle odstavce 1,

c) seznam jednotlivých dražitelů s přiřazeným identifikátorem podle odstavce 3,

d) přehled učiněných příhozů s uvedením částky, času a osoby, která příhoz učinila,

e) údaje o skutečnostech podle odstavce 6.

§ 16b

Dražba movitých věcí provedená elektronicky

Pro dražbu movitých věcí provedenou elektronicky platí § 16a obdobně.“.

16. V § 18 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a 16a“.

17. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.

Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost a odpověď na žádost o součinnost

Tato příloha stanovuje definici datových struktur, formátů dotazů a odpovědí, jakož i pravidel jejich výměny.

I. PRAVIDLA STANDARDIZOVANÉ VÝMĚNY DAT

1. Obecná pravidla

a) Jedná se o výměnu dat typu dotaz/odpověď (request/response), kde dotaz je vytvářen Exekutorem a odpověď dotazovanou Bankou.

b) Datový formát Dotazu/Odpovědi bude využívat syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language)

c) V jednom souboru dávky Dotazů a Odpovědí je pouze jedna struktura uvozená jednou hlavičkou obsahující jednu dávku s více Dotazy

d) Soubor je kódován v UTF-8

e) Řádky souboru jsou odřádkovány znaky CR+LF (ASCII 13+10), včetně posledního řádku

f) Řádky XML struktury mohou, ale nemusí být strukturovány

g) Soubor musí mít uvozující XML hlavičku „<? xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>“ + odřádkování

h) Přípona souboru vždy „. xml“

i) Standardizovanou formu nelze použít pro Dotazy na subjekty bez IČO nebo RČ (Dotazy jsou elektronicky zasílány samostatně, bez použití standardizované datové struktury)

j) Datový soubor s Dotazem exekutora musí splňovat všechny definované podmínky Definice dotazu XSD uvedené níže ve výpisu definičního souboru

k) Datový soubor s odpovědí na výzvu musí splňovat všechny definované podmínky Definice odpovědi XSD uvedené níže ve výpisu definičního souboru

l) Soudní exekutoři požadují elektronickou cestou výhradně informace potřebné k provedení konkrétní exekuce.

m) Datový soubor s odpovědí neobsahuje zrušené a úvěrové účty

n) Na každý Dotaz Exekutora generuje dotazovaná Banka právě jednu Odpověď, tj. i v případě, že se např. v Odpovědi vrací údaje o více účtech Subjektu, je Odpověď jedna, obsahující více příslušných položek.

o) Odpověď na Dotaz vždy obsahuje všechny informace z Dotazu
Nelze-li Dotaz vyřídit z věcného hlediska (neexistující účty atd.), nebude Odpověď obsahovat příslušné datové struktury odpovědi (čísla účtů atd.).

p) Pokud vznikne při zpracování očekávaná i neočekávaná chyba technického charakteru (špatně forma XML, verze), bude Odpovědí informace o chybě a zpracování Dotazu jako celku se v tomto případě odmítne.

q) V případě evidované duplicity Subjektů k danému RČ nebo IČO v databázi Banky bude odpověď obsahovat informaci, upozorňující na nejednoznačnou identifikaci Subjektu. Exekutorský úřad po obdržení Odpovědi s uvedenou chybou postupuje tak, že zašle bance dodatečný písemný dotaz s upřesňujícími informacemi, potřebnými pro správný výběr Subjektu. Banka vytvoří písemnou odpověď, kterou zasílá mimo systém standardizované výměny.

r) V případě, jde-li o Dotaz na účet vedený pro více osob, z nichž každá má postavení majitele účtu (spolumajitelé), bude v Odpovědi Banky generována zpráva o této skutečnosti.

2. Způsob předávání dat

a) Žádost o součinnost zasílá exekutor bance prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS) případně jiným způsobem na základě dohody s Bankou.

b) V předmětu zprávy obsahující Žádost o součinnost a v předmětu odpovědi na součinnost bude vždy uveden text „XMLEXE SOUC“ .

3. Povinné náležitosti žádosti o součinnost

a) Průvodní dopis

b) Datový XML soubor vygenerovaný v souladu s Definicí dotazu

4. Povinné náležitosti odpovědi na žádost o součinnost

a) Průvodní dopis

b) Datový XML soubor vygenerovaný v souladu s Definicí odpovědi

II. NÁZVY DATOVÝCH SOUBORŮ

1. Datový soubor s žádostí o součinnost má vždy příponu „xml“, jeho název je tvořen z těchto částí:

PořadíČástDélkaPopis
1„EU“2zkratka pro „exekutorský úřad“
2Kód EU3Číslo dotazujícího se EÚ
3Kód zaměstnance3Jedinečný kód odpovědného zaměstnance Exekutora v rámci exekutorského úřadu
4 „_“1Oddělovač
5Datum vytvoření6Datum vytvoření souboru - dávky Dotazů ve tvaru YYMMDD
6 „_“1Oddělovač
7Pořadové číslo souboru3Pořadové číslo souboru jedinečné pro kombinaci Kódu EÚ, kódu odpovědného zaměstnance EU a data vytvoření souboru
8 „_“1Oddělovač
9„dot“3Identifikace typu souboru - dávka Dotazů
10„.xml“4Přípona indikující formát souboru - XML.

2. Datový soubor s odpovědí banky na žádost o součinnost má vždy příponu „xml“, jeho název je tvořen z těchto částí:

PořadíČástDélkaPopis
1„EU“2zkratka pro „exekutorský úřad“.
2Kód EU3Číslo dotazujícího se EÚ.
3Kód zaměstnance3Jedinečný kód odpovědného zaměstnance v rámci exekutorského úřadu
4 „_“1Oddělovač
5Datum vytvoření6Datum vytvoření souboru - dávky Dotazů ve tvaru YYMMDD
6 „_“1Oddělovač
7Pořadové číslo souboru3Pořadové číslo souboru jedinečné pro kombinaci Kódu EÚ, kódu odpovědného zaměstnance a data vytvoření souboru
8„_“1Oddělovač
9Kód Banky4Kód Banky,která vygenerovala dávku Odpovědí
10 „_“1Oddělovač
11„odp“3Identifikace typu souboru - dávka Odpovědí
12„.xml“4Přípona indikující formát souboru - XML.

III. PRAVIDLA PLNĚNÍ POLÍ DATOVÝCH SOUBORŮ

1. Datový soubor žádosti o součinnost obsahuje elementy a atributy označené „I“

2. Datový soubor odpovědi na žádost o součinnost obsahuje elementy a atributy označené „I“ a „O“

3. Nepovinné elementy a atributy jsou označeny znaky „*)“

4. Pokud banka nesděluje některý z údajů, které Odpověď na Dotaz Typu 02 obsahuje navíc oproti Odpovědi na Dotaz Typu 01, uvede tuto skutečnost přímo v konkrétním poli Odpovědi.

5. Na jeden Dotaz Typu 01,02 je jedna Odpověď obsahující více položek.

6. U Dotazů 01,02 je uvedena vždy jen jedna identifikace - buď jen IČO (pro právnickou osobu) nebo jen RČ (pro osobu fyzickou i fyzickou-podnikatele).

Element / AtributTyp d(02
Vyzva / VygenerovalI*)I*)
Vyzva / OdpovedelOO
Vyzva / EUradI*)I*)
Vyzva / BankaOO
Vyzva / CJVyzvyII
Vyzva / TypDotazuII
Subjekt / IDII
Subjekt / TypIDII
Subjekt / CJEUII
Subjekt / NazevII
Subjekt / DokumentII
Subjekt / ZpravaOO
Prilohy / PrilohaO*)O*)
Ucet / CisloUctuOO
Účty / MenaUctuOO
Účty / TypUctuOO
Účty / ZustatekOO
Účty / DatumZustatkuOO
Transakce / DatumO
Transakce / CastkaO
Transakce / PopisO
Exekuce / VystavceEPOO
Exekuce / DatumEPOO
Exekuce / CisloJednaciOO
Exekuce / BlokaceOO
VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizkyO
VkladniKnizka / DatumZustatkuO
VkladniKnizka / IDVkladniKnizkyO
CennyPapir / EmitentO
CennyPapir / PocetCPO
CennyPapir / DatumStavuCPO
Safesové schránky / CisloSchrankyO
Safesové schránky / UliceO
Safesové schránky / MestoO
Safesové schránky / PSCO

IV. POPIS ELEMENTŮ A ATRIBUTŮ DATOVÝCH SOUBORŮ

Element / AtributPopis
VyzvaKořenový element
Vyzva / VygenerovalJméno/Kód zaměstnance exekutorského úřadu, který soubor vytvořil
Vyzva / EUradČíselný kód exekutorského úřadu, případně doplněný na 3 místa nulami zleva
Vyzva / Banka4 místný číselný kód banky
Vyzva / CJVyzvyČíslo jednací výzvy, pod kterým ji eviduje exekutorský úřad
Vyzva / TypDotazuTyp dotazu 01 nebo 02, dle požadavku na požadovaný rozsah odpovědi (viz kap. 3 této Přílohy)
Vyzva / Subjekty
Subjekty / Subjekt
Subjekt / IDRodné nebo identifikační číslo osoby prověřovaného subjektu uvedené bez mezer, pomlček, lomítek apod. v délce 8-10 číslic.
Subjekt / TypIDTyp identifikátoru, přípustné hodnoty pouze „RČ“ a „IČO“.
Subjekt / CJEUČíslo jednací případu/exekuce, pod kterým jej eviduje exekutorský úřad
Subjekt / NazevNázev prověřovaného subjektu
Subjekt / ZpravaZpráva banky obsahující číselný kód a případné sdělení vztahující se k poskytování informací o konkrétním subjektu. Přípustné hodnoty: 001 Subjekt nenalezen, 002 Chybný Dokument, 003 Nejednoznačná identifikace Subjektu, 000 Doplnění volného textu (např. poznámky)
Subjekt / Prilohy
Prilohy / PrilohaPřesný název souboru obsahujícího Přílohu k součinnosti, který je zaslán stejnou datovou zprávou spolu s datovým souborem odpovědi.
Subjekt / Ucty
Ucty / Ucet
Ucet / CisloUctuŠestnáctimístné číslo účtu bez pomlček a mezer případně doplněné na 16 míst nulami zleva.
Ucet / MenaUctuISO kód měny účtu
Ucet / TypUctuB - běžný účet, S - Vkladní knížka / Vkladový účet, T - Termínovaný vklad
Ucet / ZustatekZůstatek v měně účtu
Ucet / DatumZustatkuDatum zůstatku účtu
Ucet / TransakceUctu
TransakceUctu / TransakceDo odpovědi banka připojí informace o transakcích za období posledních 3 měsíců. Pokud by počet transakcí přesahoval 100, bude uvedeno pouze posledních 100 transakcí.
Transakce / DatumDatum transakce
Transakce / CastkaČástka transakce
Transakce / PopisDoplňující informace k transakci
Ucet / ExekuceUctu
ExekuceUctu / Exekuce
Exekuce / VystavceEPVýstavce exekučního příkazu
Exekuce / DatumEPDatum zadání exekučního příkazu
Exekuce / CisloJednaciČíslo jednací exekučního příkazu
Exekuce / BlokaceNařízená výše blokace
Subjekt / Schranky
Schranky / Schranka
Schranka / CisloSchrankyIdentifikace bezpečnostní schránky
Schranka / UliceUlice, kde se schránka nachází
Schranka / MestoMěsto, kde se schránka nachází
Schranka / PSCSměrovací číslo, kde se schránka nachází
Subjekt / VkladniKnizky
VkladniKnizky / VkladniKnizka
VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizkyZůstatek vkladní knížky v CZK
VkladniKnizka / DatumZustatkuDatum zůstatku vkladní knížky
VkladniKnizka / IDVkladniKnizkyIdentifikátor vkladní knížky
Subjekt / CennePapiry
CennePapiry / CennyPapir
CennyPapir / EmitentISIN emitenta
CennyPapir / PocetCPPočet cenných papírů
CennyPapir / DatumStavuCPDatum, ke kterému je informace sdělována

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.

Vzory předkládacích zpráv

PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o odvolání

PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o odvolání

PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o návrh na zastavení (odklad)

PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o návrh na zastavení (odklad)

PŘEDLOŽENI VĚCI k rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

PŘEDLOŽENI VĚCI k rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru