Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 489/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů

Částka 184/2012
Platnost od 31.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

489

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb. a vyhlášky č. 366/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se slova „ , jsou-li uvedeny“ nahrazují slovy „uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce podle § 125 odst. 1 písm. a) nebo“.

2. V § 1 odst. 3 se slova „a) a“ zrušují.

3. V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Do evidence se zapisuje

a) označení exekučního soudu,

b) den, měsíc a rok vydání vyrozumění o zahájení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR,

c) vymáhaná povinnost takto:

1. výše exekucí vymáhaného peněžitého plnění s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného,

2. popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků u nepeněžitého plnění,

3. výše vymáhaného peněžitého plnění s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného a popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků, je-li vymáháno peněžité i nepeněžité plnění,

d) údaj o tom, zda řízení byla spojena.“.

5. V § 2 odst. 3 se na začátek písmene b) vkládají slova „rodné číslo, a nebylo-li přiděleno,“.

6. V § 2 odst. 5 písm. b) se slova „pověření exekutora k provedení“ nahrazují slovy „oprávnění exekutora k vedení“.

7. V § 3 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce podle § 125 odst. 1 písm. a) exekučního řádu se provede do 3 dnů poté, kdy exekutor zapsal do rejstříku zahájených exekucí doložku provedení exekuce.“.

8. V § 3 odst. 1 větě druhé se slova „a) nebo“ zrušují.

9. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) V případě nepřetržitého sledování se za poskytnutí elektronického údaje považuje

a) vložení subjektu do režimu nepřetržitého sledování a současné zobrazení výsledku vyhledávání podle odstavce 2 písm. a),

b) první zobrazení konkrétních údajů o každém exekučním řízení vedeném proti danému subjektu v každých třech kalendářních měsících, nebo

c) zobrazení změny ve výsledcích vyhledávání získaných podle písmene a) nebo b).

(4) Za výpis z centrální evidence exekucí nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v centrální evidenci exekucí není zapsán, náleží Komoře odměna ve výši 50 Kč za každou stránku.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Exekutor uvede nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky údaje, které byly do centrální evidence exekucí zapsány přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do souladu s § 2 odst. 1 písm. c) body 1 a 3 a s § 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 329/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. U řízení, která byla zahájena jako řízení o výkonu rozhodnutí a pokračují ode dne předání soudního spisu exekutorovi u exekutora jako exekuční řízení podle části první čl. II zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se do centrální evidence exekucí podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 329/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zapisuje den, měsíc a rok vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí ve tvaru: DD.MM.RRRR.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru