Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 477/2012 Sb.Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

Částka 180/2012
Platnost od 31.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

477

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012

o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. a), e), i) a m) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů,

b) způsoby využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu,

c) způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu,

d) způsob uchovávání dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,

e) podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu a

f) kritéria udržitelnosti pro biokapaliny.

§ 2

Předmět podpory

(1) Předmětem podpory je

a) elektřina nebo teplo vyrobené z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) elektřina nebo teplo vyrobené z biokapalin, jejichž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo

c) biometan vyrobený z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozdělení druhů biomasy do jednotlivých kategorií pro účely stanovení výše podpory je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Způsoby využití biomasy

(1) Při výrobě podporované elektřiny je biomasa využívána v procesu

a) spalování nebo zplynování,

b) současného spalování různých druhů paliva, s výjimkou případů, kdy je výroba elektřiny nebo tepla možná jen prostřednictvím zažehnutí nezbytného množství jiného paliva (dále jen „společné spalování“), podle toho zda se palivo spaluje v jednom kotli nebo v samostatných kotlích se rozlišuje

1. společné spalování v zařízeních, kde dochází k mísení různých druhů paliva v jednom topeništi, nebo před vstupem do topeniště, přičemž fyzikálně je možné rozlišit energii vzniklou spálením směsi pouze na základě parametrů jednotlivých složek paliva, jakými jsou například hmotnostní podíl, vlhkost, výhřevnost, obsah popelovin, poměr uhlíku a dusíku (dále jen „spoluspalování“); v případě spalování nevytříděného komunálního odpadu se nejedná o spoluspalování, nebo

2. společné spalování v zařízeních, kde dochází ke spalování různých druhů paliv odděleně v samostatných kotlích, dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny v jednom nebo více parních turbosoustrojích (dále jen „paralelní spalování“),

c) anaerobní fermentace, nebo

d) spalování biokapalin.

(2) Při výrobě podporovaného tepla je biomasa využívána v procesu

a) spalování nebo zplynování,

b) společného spalování s druhotným zdrojem, nebo

c) spalování biokapalin.

(3) Při výrobě biometanu je biomasa využívána v procesu anaerobní fermentace.

§ 4

Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny

(1) Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny jsou shodná s kritérii udržitelnosti pro biopaliva podle nařízení vlády upravujícího kritéria udržitelnosti pro biopaliva.

(2) Hodnota emisí skleníkových plynů vznikajících v celém životním cyklu referenční fosilní energie pro biokapaliny je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti se vydává podle zákona o ochraně ovzduší.

§ 5

Biologicky rozložitelná část nevytříděného komunálního odpadu

Pokud výrobce energie neprokáže skutečný podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na jeho celkovém energetickém obsahu, je podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na jeho celkovém energetickém obsahu 60 %. Zbývající podíl 40 % tvoří biologicky nerozložitelná část.

§ 6

Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a při výrobě biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva

(1) Výrobce nebo dodavatel paliva z biomasy pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy pro každou dodávku paliva v listinné podobě podle vzoru uvedeného v části A) přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kopii těchto dokumentů a záznamů v listinné podobě uchovává výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu.

(2) Výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu z biomasy uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy podle vzoru uvedeného v části B) přílohy č. 3 k této vyhlášce pro každou dodávku paliva v listinné podobě.

(3) Je-li výrobce biomasy současně výrobcem elektřiny, tepla nebo biometanu z biomasy, uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy podle přílohy č. 3 k této vyhlášce k jím vyrobené a současně jím pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu spotřebované biomase souhrnně za kalendářní měsíc.

§ 7

Cíleně pěstovaná biomasa

(1) Druh biomasy uvedený v kategorii 1 podle přílohy č. 1 k této vyhlášce se označuje za cíleně pěstovanou biomasu.

(2) Cíleně pěstovaná biomasa je biomasa, která

a) nepochází z definovaných plodin a energetických dřevin uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce a

b) je vypěstována pouze na vymezené půdě v České republice s doložením této podmínky podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(3) V „Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy“ podle části A) přílohy č. 3 k této vyhlášce musí být údaje týkající se rozlohy půdy, na které je biomasa pěstována v souladu s údaji uvedenými v deklaraci cíleně pěstované biomasy formou identifikace všech čísel půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků a rozlohy, na které je deklarovaná biomasa v příslušném roce pěstována. Tato deklarace se podává současně s žádostí o dotaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, na formuláři vydaném Státním zemědělským a intervenčním fondem pro příslušný kalendářní rok, a která se podává vždy do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud je výrobce nebo dodavatel biomasy evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů.

(4) Biokapalina, která je vyrobena z cíleně pěstované biomasy, musí v případě spalování splňovat kritéria udržitelnosti pro biokapaliny.

§ 8

Dokladování splnění podmínek pro bioplyn a biometan

(1) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů a biometanu se vztahuje pouze na výrobu elektřiny nebo biometanu z bioplynu, kde souhrn hmotnosti v původní hmotě cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu, kategorii 1 podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, tvoří za kalendářní rok maximálně 70 % z celkové hmotnosti vstupních surovin v původní hmotě, při dodržení minimálních hodnot sušiny, které jsou uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, a zbývající podíl minimálně 30 % tvoří biomasa kategorie 2 podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. V případě nedodržení minimálních hodnot sušiny se jednotlivé podíly hmotnosti vstupních surovin přepočítají podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Primární energií biomasy použité pro anaerobní fermentaci se rozumí energetická výtěžnost biomasy v původním stavu, v jakém vstupuje do procesu anaerobní fermentace, a to ve vyjádření výhřevností vzniklého bioplynu v objemových jednotkách metanu na tunu původní hmoty a následně přepočteného na výhřevnost čistého metanu, která činí 9,9 MWh/m3. Naměřené objemové množství je přepočteno na standardní technické podmínky v plynárenství, které jsou teplota 15 °C a tlak 101,325 kPa.

§ 9

Přechodná ustanovení

(1) Biomasa, která byla předmětem podpory podle dosavadních právních předpisů, se do 31. prosince 2013 považuje za biomasu, která je předmětem podpory i v případě, že není uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a to v té kategorii, ve které byla zařazena v dosavadních právních předpisech.

(2) V případě biomasy označované v dosavadním právním předpisu jako „hroubí do délky 1 m“ se ustanovení uvedené v bodu 1 uplatní pro tuto biomasu do 31. prosince 2014.

(3) Ustanovení bodů 1 a 2 se vztahuje pouze na biomasu, z níž se vyrábí elektřina v zařízeních uvedených do provozu přede dnem nabytím účinnosti této vyhlášky.


§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy.

2. Vyhláška č. 5/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy.

3. Vyhláška č. 453/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení

a) § 7 odst. 2 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, a

b) § 8, které nabývá účinnosti dnem 30. května 2014.


Ministr:

MUDr. Kuba v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 477/2012 Sb.

Zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií

Tabulka č. 1: Procesy uvedené v § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 3 odst. 2.

Podpora elektřinyPodpora tepla
Popis druh biomasyProcesProces
Kategorie 1 (Cíleně pěstovaná biomasa podle § 7)
a) Cíleně pěstované plodiny, které jsou primárně určeny k energetickému využití, jejichž hmota nadzemní části je využita k energetickým účelům, případně upravené pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy1),O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
b) cíleně pěstované energetické dřeviny, tj. dřeviny vypěstované mimo lesní půdu, jejichž hmota nadzemní části je využita k energetickým účelům, případně upravené pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
c) ušlechtilá paliva vyrobená z biomasy kategorie 1 uvedená pod písmenem a)O,S,PO, DS, DP
d) ušlechtilá paliva vyrobená z biomasy kategorie 1 uvedené pod písmenem b).-O
Kategorie 2
a) Sláma obilovin aolejnin, sláma kukuřice na zrno, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
b) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
c) ostatní rostlinná pletiva, celé rostliny a části rostlin včetně sena, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
d) rostliny uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce, avšak pouze v případě, pokud se jedná výlučně o využití biomasy vzniklé odstraněním těchto rostlin na jejich stávajících stanovištích, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
e) travní hmota z údržby trvalých porostů, z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně údržby vodních vodotečí, ochranných pásem apod. a včetně jejích úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
f) kaly z čistíren odpadních vod, vzniklé v aeračních nádržích při biologickém zpracování odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění, a separovaných sedimentací nebo flotací, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
g) kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
h) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
i) zbytkové produkty z destilace lihu, výpalky a obdobné rostlinné zbytky a vedlejší produkty z rostlin, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
j) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3) včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
k) alkoholy vyráběné z biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
l) kompost nevyhovující jakostí nebo určený k energetickému využití a vyplozené substráty z pěstování hub v podobě energetického kompostu včetně vedlejších a zbytkových produktů jeho zpracování a včetně jeho úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy, zbytkový digestát z bioplynových stanic,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
m) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
n) biologicky rozložitelná část komunálního odpadu včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
o) zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7 cm a zbytkové produkty z jejího zpracování včetně kořenů (pařezů), biomasa vzniklá v lese z probírek a prořezávek, dřevní hmota z údržby veřejné a soukromé zeleně včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod. a zbytkové produkty jejího zpracování, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, P, S, DS, DPO
p) ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku, z mlékárenského, konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa, která je nevhodná ke spotřebě nebo pro další zpracování, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
q) použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, dřevěné obaly včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O,PO
r) ušlechtilá paliva2) vyrobená z biomasy kategorie 1 uvedené pod písmeny c), nesplňující podmínky § 7 odst. 2 písm. b)O, S, P, DS, DPO, DS, DP
s) ušlechtilá paliva2) vyrobená z biomasy kategorie 2 uvedené pod písmeny a) až e), l) až n) a p).O, P, S, DS, DPO, DS, DP
Kategorie 3
a) Vlákninové kaly vznikající v sedimentačních nádržích při čištění odpadních vod z produkce papíru a celulózy separované sedimentací nebo flotací, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
b) deinkingové kaly, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
c) zbytková biomasa z kožedělného a textilního průmyslu, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejího zpracování a včetně její úpravy pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
d) druhotně nevyužitý papír a lepenka, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
e) výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky, výměnová vlákna, včetně vedlejších a zbytkových produktů jeho zpracování a včetně jeho úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
f) sulfátový, sulfitový výluh, surové tálové mýdlo, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
g) zbytková dřevní hmota vznikající při výrobě celulózy včetně kůry, včetně vedlejších produktů z jejího zpracování a včetně jejích úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, B, DS,DPO, DS, DP, B
h) odřezky ze dřeva určené pro materiálové využití, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,O, S, P, DS, DPO, DS, DP, B
i) štěpka vzniklá při pilařském zpracování odkorněného a neodkorněného dřeva,O,PO
j) ušlechtilá paliva2) vyrobená z biomasy kategorie 3 uvedené pod písmeny a) a c) až h).O,P, DPO

Vysvětlivky k tabulce č. 1:

1) Úpravou pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy se rozumí např. balíkování, štěpkování, řezání a mletí biomasy.

2) Ušlechtilým palivem se rozumí pelety a brikety z cíleně pěstované biomasy, zbytkové biomasy ze zemědělské a lesní produkce a zbytkové biomasy ze zpracovatelského průmyslu.

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).

Poznámky k tabulce č. 1:

O1, O2 a O3 - kategorie v procesu spalování nebo zplynování čisté biomasy

S1, S2 a S3 - kategorie v procesu spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje

P1, P2 a P3 - pro kategorie v procesu paralelního spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

DS1, DS2 a DS3 - kategorie v procesu spoluspalování biomasy a druhotného zdroje

DP1, DP2 a DP3 - kategorie v procesu paralelního spalování biomasy a druhotného zdroje

B1, B2 a B3 - kategorie v procesu spalování biokapalin

Tabulka č. 2: Proces uvedený v § 3 odst. 1 písm. c) a § 3 odst. 3.

Podpora elektřinyPodpora biometanu
Popis druhu biomasyProcesProces
Kategorie 1 (Cíleně pěstovaná biomasa podle § 7)
a) Cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části s původem v zemědělské výrobě, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy1).AFAF
Kategorie 2
a) Travní hmota z údržby trvalých porostů, z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně údržby vodních vodotečí, ochranných pásem apod., ostatní rostlinná pletiva, rostliny a části rostlin, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,AFAF
b) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,AFAF
c) zemědělské meziprodukty z živočišné výroby vznikající při chovu hospodářských zvířat, včetně tuhých a kapalných exkrementů s původem z živočišné výroby - kejda, hnůj, močůvka, trus, nedožerky, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,AFAF
d) kafilerní tuk pouze kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2),AFAF
e) masokostní moučka pouze kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2),AFAF
f) vedlejší a zbytkové produkty ze zemědělských výrob, zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, pícnin, nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé při lisování rostlinného oleje, které prošly pouze mechanickou úpravou nebo úpravou pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasyAFAF
g) vedlejší a zbytkové produkty ze zemědělských a potravinářských výrob, zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, pícnin, nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé při lisování rostlinného oleje, které prošly technologickou úpravou (jinou než mechanickou)AFAF
h) alkoholy vyráběné z biomasy, zbytkové produkty z destilace lihu, výpalky z lihovarů vyrábějících kvasný líh pro potravinářské účely a z pěstitelských pálenic,AFAF
i) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2),AFAF
j) zpracované produkty pocházející z živočišných materiálů kategorie 2 a 3, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), nezpracovaných živočišných materiálů, kalů z praní a čištění živočišných tkání kategorie 3, podle právního předpisu evropských společenství, mléka, mleziva, hnoje a obsahu trávicího traktu z něj vyjmutého, vše kategorie 3, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3), v případě těchto materiálů kategorie 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), tj. pouze pokud jsou předem tepelně zpracovány,AFAF
k) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven, biologicky rozložitelná část vytříděného komunálního odpadu pocházející z odděleného sběru nebo z procesu mechanicko-biologické úpravy, s vyloučením biomasy zpracovávané v procesu čištění odpadních vod,AFAF
1) kaly z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy z mlékárenského, konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby jedlých olejů, kakaa, kávy, droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů, a další obdobná biomasa,AF-
m) ne stabilizované kaly z čistíren odpadních vod, vzniklé v aeračních nádržích při biologickém zpracování odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění výlučně z čistíren vybavených pouze aerobním stupněm čištění, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles,AF-
n) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky.AF-

Vysvětlivky k tabulce č. 2:

1) Úpravou pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy se rozumí např. balíkování, štěpkování, řezání a mletí biomasy.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).

3) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992m kterým se vydává celní kodex Společenství.

Poznámky k tabulce č. 2:

AF1, AF2 - kategorie v procesu anaerobní fermentace, ze které vzniká bioplyn nebo biometan.

Za biomasu v kategorii 1 se považuje biomasa v případě, že zahrnuje pouze plodiny a také v případě, že energetické plodiny a jejich části tvoří v daném kalendářním měsíci více než 50% hmotnostního podílu v sušině vstupní suroviny do bioplynové stanice a zbytek vstupní suroviny tvoří biomasa zařazená do kategorie č. 2.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 477/2012 Sb.

Stanovení úspory emisí skleníkových plynů během celého životního cyklu biokapalin

(1) Úspory emisí skleníkových plynů vyvolané použitím biokapalin se vypočítají takto:

ÚSPORA = (EF - EB)/EF

kde:

EB = celkové emise skleníkových plynů z biokapaliny a

EF = celkové emise skleníkových plynů z referenční fosilní pohonné hmoty.

Hodnota EF referenční fosilní pohonné hmoty činí:

V případě použití biokapaliny k výrobě elektřiny 91 gCO2ekv/MJ.

V případě použití biokapaliny k výrobě tepla 77 gCO2ekv/MJ.

V případě použití biokapaliny ke kombinované výrobě 85 gCO2ekv/MJ.

(2) Ostatní záležitosti, týkající se způsobu stanovení emisí skleníkových plynů u biokapalin jsou stejné jako u biopaliv a jsou uvedeny v nařízení vlády upravujícím kritéria udržitelnosti pro biopaliva.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 477/2012 Sb.

Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva

A) Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy

Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy

B) Prohlášení výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu o palivech z biomasy

Prohlášení výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu o palivech z biomasy

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 477/2012 Sb.

Nepodporované druhy biomasy

Latinský názevČeský název
Acer negundo L.javor jasnolistý
Ailanthus altissima (Mill.) Singlepajasan žlaznatý
Amaranthus sp. div. (s výjimkou druhů pěstovaných pro potravinářské účely)rod laskavec
Amorpha fruticosa L.netvařec křovitý
Aster sp. div. (severoamerické druhy)hvězdnice (severoamerické druhy)
Bunias orientalis L.rukevník východní
Calamagrosits arundinacea L.třtina rákosovitá
Calamagrostis epigeostřtina křovištní
Fraxinus pennsylvanica Marshalljasan pensylvánský
Helianthus tuberosus L.slunečnice topinambur
Heracleum montegazzianum Sommier et Levierbolševník velkolepý
Impatiens glandulifera Roylenetýkavka žlaznatá
Inula heleniumoman pravý
Lupinus polyphyllus Lindl.lupina mnoholistá
Lycium barbarům L.kustovnice cizí
Oenothera sp. div. (geograficky nepůvodní druhy)pupalka (geograficky nepůvodní druhy)
Pinus strobus L.borovice vejmutovka
Quercus rubra L.dub červený
Reynoutria japonica Houtt.křídlatka japonská
Reynoutria sachalinensis (Friedr. Schmidt) Nakaikřídlatka sachalinská
Reynoutria x bohemica Chrtek et Chrtkovákřídlatka česká
Rhus hirta (L.) Sudw.škumpa orobincová
Robinia pseudoacacia L.trnovník akát
Rudbeckia laciniata L.třapatka dřípatá
Solidago canadensis L.zlatobýl kanadský
Silodago gigantea Ait.zlatobýl obrovský
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex Kochjanovec metlatý
Telekia speciosa (Schreber) Baumg.kolotočník ozdobný
Tanacetum vulgare L.vratič obecný

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 477/2012 Sb.

Minimální hodnoty sušiny

(1) Minimální hodnoty sušiny pro výpočet a stanovení původní hmoty cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu jsou následující:

JednotkyMinimální hodnoty sušiny
AF 1 (siláže nebo senáže)(%)26
AF 2 (kejda skotu)(%)7
AF 2 (kejda prasat + syrovátka)(%)4
AF 2 (hnůj - chlévská mrva)(%)18
AF 2 (ostatní)(%)15

(2) V případě nedodržení minimálních hodnot sušiny se jednotlivé podíly hmotnosti vstupních surovin přepočítají podle vzorce:

Hv = (Sa/Sm)×Hm

kde je

Sm sušina minimální

Sa sušina aktuální naměřená

Hm hmotnost naměřená

Hv hmotnost výsledná

Přesunout nahoru