Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 476/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

Částka 179/2012
Platnost od 31.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zrušeno k 01.01.2021 (359/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

476

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

(2) K měření elektřiny a vyhodnocení údajů se používá

a) měření typu A, kterým je průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení, nebo

b) měření typu B, kterým je průběhové měření s dálkovým jiným než denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo

c) měření typu S, kterým je měření s dálkovým přenosem údajů, které není měřením typu A ani měřením typu B; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo

d) měření typu C, kterým je ostatní měření.“.

2. V § 1 odst. 3 písm. b) se slova „u napětí nad 1 kV“ nahrazují slovem „případně“.

3. V § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

e) předávacích místech výroben elektřiny s napětím vyšším než 1 kV přímo připojených k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě,“.

4. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

b) předávacích místech výroben elektřiny s napětím do 1 kV přímo připojených k distribuční soustavě,“.

5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) výrobnách elektřiny nebo u každého výrobního zdroje elektřiny výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny.“.

6. V § 2 odstavec 4 zní:

(4) Měřením typu S může být měřena elektřina v odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy o napětí do 1 kV.“.

7. V § 2 odst. 5 se slova „odstavce 7“ nahrazují slovy „odstavce 6“ a v písm. a) se slova „a v předávacích místech výrobců elektřiny“ zrušují.

8. V § 2 se odstavce 6 a 8 zrušují. Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

9. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Pro uplatnění podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo z druhotných energetických zdrojů formou ročního zeleného bonusu zajišťuje výrobce elektřiny u výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 5 kW včetně samostatné měření vyrobené elektřiny alespoň měřením typu C. V případě uplatnění hodinového zeleného bonusu zajišťuje výrobce elektřiny měření vyrobené elektřiny měřením typu B.“.

10. V § 6 odst. 1 větě druhé se za slova „odběrných míst“ vkládají slova „nebo předávacích míst“.

11. V § 6 odst. 1 věta třetí zní:

„Za rekonstrukci se pro tyto účely považuje výměna elektroměrového rozvaděče nebo výměna přívodního vedení.“.

12. V § 6 odstavec 5 zní:

(5) Na základě žádosti výrobce elektřiny nebo zákazníka, a pokud to měření umožňuje, poskytne provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi impulsní výstupy z měření nepřetržitě přímo v předávacím místě nebo v odběrném místě. Poskytování naměřených hodnot provozovatelem distribuční soustavy pomocí jiných komunikačních rozhraní elektroměru není výrobci elektřiny ani zákazníkovi bez souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy umožněno.“.

13. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) V předávacím místě výrobny elektřiny s napětím do 1 kV připojené k distribuční soustavě se u nově instalovaných nebo měněných měřicích zařízeních vyhodnocuje směr toku elektřiny v jednotlivých fázích.“.

14. V § 10 se slovo „příloze“ nahrazuje slovy „příloze č. 1“.

15. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10c, které včetně nadpisu znějí:

„Rozsah a termíny předávání údajů operátorovi trhu

§ 10a

Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav předávají operátorovi trhu pro zpracovávání a evidenci údaje o výrobnách elektřiny, pro něž byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o připojení nebo smlouva o připojení a stanoven termín a podmínky připojení pro

a) vyjádření k vydávání státních autorizací na výstavbu výroben elektřiny ministerstvu a

b) zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu.

§ 10b

(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu

a) údaje o výrobně elektřiny v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a

b) údaje o výrobnách elektřiny, které mají být operátorem trhu z evidence vyřazeny.

(2) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel plynárenské distribuční soustavy předává operátorovi trhu údaje o výrobně elektřiny v rozsahu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, pokud výrobna elektřiny bude připojena k plynárenské soustavě.

§ 10c

(2) Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav aktualizují údaje podle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 k této vyhlášce k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a předávají je operátorovi trhu vždy do 15. dne následujícího měsíce.“.

16. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 k této vyhlášce a doplňují se nové přílohy č. 2 a 3, které znějí:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/2011 Sb.

Údaje o výrobně elektřiny předávané provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem elektroenergetické distribuční soustavy

Část A - údaje o výrobně elektřiny

(1) Identifikační údaje výrobny elektřiny

a) Název výrobny elektřiny

b) Identifikační číslo výrobny elektřiny

(2) Údaje o provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy

a) Identifikace provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy

b) Identifikační číslo výrobny elektřiny v databázi provozovatele soustavy

c) Číslo sítě, do které se předpokládá připojení výrobny elektřiny

(3) Další údaje o výrobně elektřiny

a) Rezervovaný výkon výrobny elektřiny

b) Palivo

c) Číslo katastrálního území, ve kterém se předpokládá realizace výrobny elektřiny

d) Čísla parcel, na kterých se předpokládá realizace výrobny elektřiny

e) Údaje o rozvodně přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, do které se předpokládá vyvedení výkonu výrobny elektřiny

f) V případě fotovoltaické elektrárny údaj o umístění výrobny na střešní konstrukci nebo na volné ploše

g) EAN odběrného a předávacího místa

(4) Předpokládané termíny v přípravě a realizaci výrobny elektřiny

a) Datum podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o připojení

b) Datum podpisu smlouvy o připojení

c) Termín prvního paralelního připojení k elektrizační soustavě

d) Termín plánovaného ukončení provozu, pokud je znám

e) Termín přerušení a obnovení provozu, pokud je znám

f) U výroben s instalovaným výkonem od 30 kW datum vydání územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí

g) U výroben s instalovaným výkonem nad 0,5 MW

1. Termín vydání stanoviska EIA

2. Termín udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny

3. Termín vydání územního rozhodnutí

4. Termín vydání integrovaného povolení

5. Termín vydání stavebního povolení

6. Termín zahájení výstavby

7. Termín zahájení zkušebního provozu

8. Termín vydání kolaudačního souhlasu

Část B - údaje o investorovi výrobny elektřiny

(1) Identifikační údaje

a) Typ investora - fyzická osoba nepodnikající nebo fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba

b) Identifikační číslo v případě, že se jedná o fyzickou osobu podnikající nebo právnickou osobu

c) Datum narození v případě, že se jedná o fyzickou osobu

d) Obchodní firma v případě, že se jedná o právnickou osobu

e) Jméno a příjmení v případě, že se jedná o fyzickou osobu nepodnikající nebo fyzickou osobu podnikající

f) Statutární orgán v případě, že se jedná o právnickou osobu

(2) Sídlo nebo adresa místa pobytu

a) Kraj

b) Obec

c) Ulice

d) Číslo popisné a číslo orientační

e) PSČ

(3) Adresa pro doručování

a) Obec

b) Ulice

c) Číslo popisné a číslo orientační

d) PSČ

e) Email

f) Telefon

g) Datová schránka

Část C - údaje o síťových stavbách souvisejících s připojením výrobny elektřiny k elektrizační soustavě

(1) Informace o stavbě

a) Identifikační označení síťové stavby

b) Název síťové stavby

c) Popis síťové stavby

(2) Předpokládané termíny v přípravě a realizaci síťových staveb

a) Termín vydání územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí

b) Termín vydání stanoviska EIA

c) Termín vydání územního rozhodnutí

d) Termín vydání stavebního povolení

e) Termín zahájení výstavby

f) Termín připojení výrobny elektřiny pro zkušební provoz

g) Termín zahájení zkušebního provozu

h) Termín vydání kolaudačního souhlasu

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 82/2011 Sb.

Údaje o výrobně elektřiny předávané provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem plynárenské distribuční soustavy

Část A - údaje o výrobně elektřiny

(1) Údaje o provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy a údaje o spotřebě plynu

a) Identifikace provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy

b) Identifikační číslo výrobny elektřiny v databázi provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy

c) Číslo sítě, ke které se předpokládá připojení výrobny elektřiny

d) Předpokládaná spotřeba zemního plynu

(2) Termíny v přípravě a realizaci výrobny elektřiny

a) Datum podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o připojení do plynárenské soustavy

b) Datum podpisu smlouvy o připojení do plynárenské soustavy

c) Předpokládaný termín připojení k plynárenské soustavě

Část B - údaje o síťových stavbách souvisejících s připojením výrobny elektřiny k plynárenské soustavě

(1) Informace o stavbě

a) Identifikační označení síťové stavby

b) Název síťové stavby

c) Popis síťové stavby

(2) Předpokládané termíny v přípravě a realizaci síťových staveb

a) Termín vydání územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí

b) Termín udělení státní autorizace vybraných plynových zařízení

c) Termín vydání stanoviska EIA

d) Termín vydání územního rozhodnutí

e) Termín vydání stavebního povolení

f) Termín zahájení výstavby

g) Termín připojení výrobny elektřiny pro zkušební provoz

h) Termín zahájení zkušebního provozu

i) Termín vydání kolaudačního souhlasu.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

(1) Výrobce elektřiny, jehož výrobna elektřiny byla uvedena do provozu do 31. prosince 2012, vybaví výrobnu elektřiny měřením elektřiny podle § 2 odst. 2 písm. g) do 31. března 2013.

(2) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav v elektroenergetice poprvé předají operátorovi trhu údaje podle § 10b odst. 1 o stavu k 31. prosinci 2012 nejpozději do 15. ledna 2013.

(3) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav v plynárenství poprvé předají operátorovi trhu údaje podle § 10b odst. 2 o stavu k 31. prosinci 2012 nejpozději do 15. ledna 2013.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

MUDr. Kuba v. r.

Přesunout nahoru