Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 475/2012 Sb.Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

Částka 178/2012
Platnost od 31.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zrušeno k 01.01.2015 (396/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

475

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 369/2011 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška stanoví pro rok 2013 hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a dále hrazených služeb poskytovaných pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska podle přímo použitelných předpisů Evropské unie1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb2) (dále jen „zahraniční pojištěnec“), a regulační omezení pro způsoby úhrady uvedené v § 3 až 17, poskytované

a) smluvními poskytovateli lůžkové péče, včetně poskytovatelů zvláštní lůžkové péče podle § 22a zákona,

b) smluvními poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a smluvními poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,

c) smluvními poskytovateli specializované ambulantní péče, včetně poskytovatelů hemodialyzační zdravotní péče a ortoptické zdravotní péče,

d) smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů“),

e) smluvními poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubního lékařství,

f) smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 812 až 819, 820, 822 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenovaná odbornost“),

g) smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů,

h) smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornosti 902 a 917 podle seznamu výkonů,

i) smluvními poskytovateli zdravotnické záchranné služby, smluvními poskytovateli zdravotnické dopravní služby, smluvními poskytovateli lékařské pohotovostní služby a smluvními poskytovateli pohotovostní služby v oboru zubní lékařství,

j) smluvními poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravovnami,

k) v rámci neodkladné péče u nesmluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

§ 2

(1) Referenčním obdobím se rozumí pro účely příloh č. 1, 3 až 8 k této vyhlášce rok 2011.

(2) Hodnoceným obdobím se rozumí pro účely příloh č. 1, 3 až 8 k této vyhlášce rok 2013.

(3) Unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) v dané odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, s tím, že není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastních služeb nebo služeb vyžádaných. Pokud byl tento pojištěnec poskytovatelem v dané odbornosti ošetřen v příslušném hodnoceném období nebo referenčním období vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti pouze jednou. V případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních pojištěnců rozumí součet unikátních pojištěnců zdravotních pojišťoven, které se sloučily. Pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou.

(4) Při výpočtu celkového počtu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za výkony za referenční období podle příloh č. 3, 5 až 8 k této vyhlášce se těmito body rozumí body přepočtené podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2013.

(5) Pokud došlo v referenčním období nebo v roce 2012 ke sloučení dvou zdravotních pojišťoven, použije se pro výpočet úhrad součet údajů za referenční období sloučených zdravotních pojišťoven.

§ 3

Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům hrazené podle seznamu výkonů a pro účely stanovení náhrad za léčení pojištěnců se stanoví hodnota bodu podle § 8, 12 a 14 a v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.

§ 4

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou péče poskytované poskytovateli následné lůžkové péče, poskytovateli dlouhodobé lůžkové péče, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a poskytovateli zvláštní lůžkové péče, se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v přílohách č. 1, 9 až 12, 14 a 15 k této vyhlášce.

(2) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli následné lůžkové péče, poskytovateli dlouhodobé lůžkové péče, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a poskytovateli zvláštní lůžkové péče, hrazené paušální sazbou za jeden den hospitalizace nebo podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost hrazené kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace, nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Pro specializovanou ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní zdravotní péče hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Pro ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní zdravotní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

(2) Výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství nehrazených podle odstavce 1 a příslušná regulační omezení se stanoví v příloze č. 13 k této vyhlášce.

(3) Zdravotní pojišťovna je oprávněna omezit výši úhrady poskytovatelům tak, aby celková výše nákladů zdravotní pojišťovny vynaložených na hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství v roce 2013 nepřekročila celkovou výši těchto nákladů stanovenou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny. Pokud by překročení celkové výše úhrady za hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství, stanovené ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na tyto hrazené služby, bylo způsobeno poskytnutím většího objemu neodkladné péče oproti roku 2011, zdravotní pojišťovna tento větší objem zohlední v úhradě.

§ 9

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní zdravotní péče ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní zdravotní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 11

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní zdravotní péče v odbornosti 902 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 12

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické záchranné služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč.

§ 13

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 14

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v rámci lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč.

§ 15

(1) Pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. prosinci 2011, nejméně však ve výši 850 Kč.

(2) Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. prosinci 2011, nejméně však ve výši 280 Kč.

(3) Pro hrazené služby poskytované v ozdravovnách se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. prosinci 2011, nejméně však ve výši 540 Kč.

§ 16

Podle § 3 až 15 se postupuje, pokud se zdravotní pojišťovna a poskytovatel při dodržení podmínek stanovených v § 17 odst. 5 zákona nedohodnou jinak.

§ 17

Pro neodkladnou zdravotní péči poskytovanou nesmluvními poskytovateli hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 75 % hodnoty bodu stanovené v § 8, 12 a 14 a v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce. Výsledná hodnota bodu se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.


§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle § 4

A) Hrazené služby podle podle § 4 odst. 1

1. Úhrada poskytovateli v roce 2013 zahrnuje individuálně smluvně sjednanou složku úhrady, úhradu formou případového paušálu, úhradu vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu a úhradu za ambulantní péči (dále jen „ambulantní složka úhrady“). Do referenčního období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2011, poskytovatelem vykázané do 30. května 2012 a zdravotní pojišťovnou uznané do 30. září 2012. Do hodnoceného období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2013, poskytovatelem vykázané do 31. března 2014 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2014.

2. Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady

2.1 Výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů4) (dále jen „Klasifikace“) do skupin vztažených k diagnóze:

a) 08021, 08022, 08023, 08041, 08042, 08043, 08181, 08182, 08183,

b) 05011,05012, 05013, 05070, 05161, 05162, 05163, 05111, 05112, 05113,

c) 02041, 02042, 02043,

d) 01051,01052,01053,

e) 05191,05192,05193,

f) 06061, 06062, 06063,

g) 07041, 07042, 07043,

h) 08191,08192,08193,

i) 13091, 13092, 13093,

uvedených v příloze č. 9 (dále jen „vyjmenované skupiny“) zdravotní pojišťovna smluvně dohodne s poskytovatelem. Pokud se zdravotní pojišťovna s poskytovatelem dohodnou, individuálně smluvně sjednaná složka úhrady může zahrnovat jiné hrazené služby, než je uvedeno ve větě první; v takovém případě se tato úhrada, stejně jako hrazené služby zařazené podle Klasifikace4) do vyjmenovaných skupin, nezapočítávají do úhrady uvedené v bodě 3.

Nedojde-li k dohodě o výši úhrady individuálně smluvně sjednané složky úhrady mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou do 30. dubna 2013, zdravotní pojišťovna poskytne poskytovateli úhradu, která se vypočte jako součet celkových úhrad pro vyjmenované skupiny. Celková úhrada pro každou vyjmenovanou skupinu se vypočte jako součin alespoň 50 % počtu případů léčených v referenčním období ve vyjmenované skupině, pokud je alespoň tento počet případů násobený koeficientem KPP léčen v hodnoceném období, a průměrné úhrady za případ léčený ve vyjmenované skupině v roce 2012.

Celková poskytnutá výše úhrady pro každou vyjmenovanou skupinu poskytnuté zdravotní pojišťovnou všem poskytovatelům v souhrnu činí nejméně 85% úhrady počtu případů příslušné vyjmenované skupiny v referenčním období.

2.2 Výše úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivý přípravek“) označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška“) se stanoví dle poskytovatelem vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného léčivého přípravku, maximálně však ve výši:

2.2.1 100% dvanáctinásobku průměrné měsíční úhrady vypočtené z těch měsíců roku 2012, během nichž byla léčba poskytována, vynásobeného počtem unikátních pojištěnců léčených v roce 2012 na onemocnění:

a) Fabryho choroba,

b) Gaucherova choroba,

c) Niemen-Pickova choroba,

d) Mukopolysacharidóza I,

e) Mukopolysacharidóza II,

f) Mukopolysacharidóza VI,

g) Pompeho choroba,

h) Hyperamonemie u dětí s dědičnou poruchou metabolismu urey a glutaminu,

i) Dědičná tyrozinemie typu I.

2.2.2 98% úhrady náležející poskytovateli za léčivé přípravky poskytnuté pojištěncům léčeným na onemocnění neuvedená v bodě 2.2.1; tato úhrada se vypočte jako součin průměrných nákladů na jednotlivé onemocnění na jeden měsíc léčby jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období vypočtených z těch měsíců referenčního období, během nichž byla léčba poskytována, a počtu měsíců, po které byla léčba poskytována v hodnoceném období. Celková úhrada vztažená k jednotlivému onemocnění se vypočte násobkem úhrady na jednoho unikátního pojištěnce stanovené podle věty první a počtem unikátních pojištěnců, kterým byl poskytnut uvedený léčivý přípravek v rámci léčby daného onemocnění v hodnoceném období. Nejvyšší možná celková úhrada za hodnocené období se vypočítá jako násobek úhrady stanovené podle věty první a:

a) 108 % počtu unikátních pojištěnců léčených k 31. prosinci 2012, kterým byl v rámci léčby příslušné diagnózy poskytnut léčivý přípravek na léčbu onemocnění: revmatologie, Crohnova choroba, ulcerozní kolitida, těžká psoriáza, roztroušená skleróza, plicní hypertenze.

b) 102 % počtu unikátních pojištěnců léčených v roce 2012, kterým byl v rámci léčby příslušné diagnózy poskytnut léčivý přípravek na léčbu onemocnění neuvedeného v bodě 2.2.1 a písmenu a).

2.2.3 V případě, že je průměrný náklad poskytovatele na léčivé přípravky poskytnuté jednomu unikátnímu pojištěnci na léčbu příslušného onemocnění za referenční období vyšší než stanovený celostátní průměrný náklad na léčivé přípravky poskytnuté jednomu unikátnímu pojištěnci na léčbu příslušného onemocnění za referenční období, pak se úhrada v hodnoceném období sníží na hodnotu stanoveného celostátního průměrného nákladu zdravotní pojišťovny na léčivé přípravky poskytnuté unikátnímu pojištěnci na léčbu příslušného onemocnění v roce 2012. Podle věty první se postupuje v případě, že zdravotní pojišťovna do 30. dubna zveřejní údaj o celostátním průměrném nákladu na léčivé přípravky poskytnuté jednomu unikátnímu pojištěnci na léčbu příslušného onemocnění v roce 2012 a zároveň jej předá poskytovateli.

2.2.4 Úhrada za léčivé přípravky poskytnuté pojištěncům na léčbu nově zahájenou v hodnoceném období nad celkový limit úhrady stanovený podle bodů 2.2.1. až 2.2.3 se uhradí pouze po předchozím dohodě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem. Bez předchozí dohody mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem je možná úhrada služeb uvedených ve větě první pouze v případě, že se využije úhrada již poskytnutá jako úhrada za léčivé přípravky poskytnuté na léčbu jiného příslušného onemocnění.

2.2.5 Do celkového limitu úhrady stanoveného podle bodů 2.2.1. až 2.2.3. se započítávají i léčivé přípravky předepsané v referenčním období na recept v případě, že v hodnoceném období jsou tyto léčivé přípravky vykazovány jako zvlášť účtované léčivé přípravky a současně pokud v hodnoceném období dále splňují podmínky pro léčivé přípravky označené symbolem „S“.

3. Úhrada formou případového paušálu

3.1 Úhrada formou případového paušálu (PUdrg2013) zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce a stanoví se až do výše CELK PUdrg2013 takto:

PUdrg2013 = CMred * ZS2013

kde:

CMred redukovaná výše CMalfa2013, která se stanoví podle následujících podmínek:

CMalfa2011 (1-α)
CMred = min {CMalfa2011 * 0,95 * Kpp; CMalfa2013; (CMalfa2013)α * (1,05 * PPalfa2013 * —————— )}
PPalfa2011

kde:

min funkce minimum, která přiřadí CMred právě tu hodnotu z oboru hodnot, která je z prvků oboru hodnot nejnižší

α koeficient, který se stanoví na 0,2

CMalfa2013 počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce (dále jen „indexy 2013“)

CMalfa2011 počet případů hospitalizací ukončených a zdravotní pojišťovnou uznaných v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce a vynásobených indexy těchto skupin stanovenými právním předpisem upravujícím hodnoty bodu a výši úhrad pro rok 2011 (dále jen „indexy 2011“)

PPalfa2013 počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v roce 2013, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce

PPalfa2011 počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací ukončených v roce 2011, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce

Kpp koeficient změny podílu počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny čerpajících hrazené služby u daného poskytovatele na celkovém počtu pojištěnců čerpajících hrazené služby u daného poskytovatele mezi 1. lednem 2011 a 1. lednem 2013; pokud došlo v referenčním období nebo v roce 2012 ke sloučení dvou zdravotních pojišťoven, jde o koeficient změny podílu počtu pojištěnců všech sloučených zdravotních pojišťoven

Nedohodne-li se poskytovatel a zdravotní pojišťovna jinak, tento koeficient se stanoví jako index změny počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v kraji poskytování hrazených služeb mezi 1. lednem 2011 a 1. lednem 2013, přičemž tyto koeficienty změny počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven podle krajů České republiky jsou uvedeny v příloze č. 14 k této vyhlášce

ZS2013 základní sazba pro úhradu formou případového paušálu, která se vypočte takto:

a)

{(n)}
IZSi,2011 * CMi,alfa2011
i=1
ZS2013 = (1-Kp) * 0,8 * IZS2011 + 0,2 ———————————— + (Kp * TZS)
n
CMi,alfa2011
i=1

kde:

n počet pojišťoven

i zdravotní pojišťovna

IZS2011 referenční individuální základní sazba, která se vypočte takto:

Uall2011
IZS2011 = ——————
CMall2011

kde:

Uall2011 celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací v referenčním období, včetně zohlednění změny objemu mimořádně nákladné péče, navýšení NÚ2011, navýšení NL2011 a vypořádání regulačních omezení s výjimkou regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

kde:

2011 Navýšení úhrady stanovené podle přílohy č. 1 části D vyhlášky č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011

NL2011 Navýšení úhrady stanovené podle přílohy č. 1 části E vyhlášky č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011, ve znění vyhlášky č. 46/2011 Sb.

CMall2011 počet případů hospitalizací ukončených a zdravotní pojišťovnou uznaných v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v přílohách č. 9, 10, 11 a 12 k této vyhlášce a vynásobených indexy 2011

Kp přibližovací koeficient, který se stanoví ve výši 0,30

TZS technická (celostátní) základní sazba, která se stanoví ve výši 29500 Kč

b) Pokud se zdravotní pojišťovna a poskytovatel do 30. června 2013 nedohodnou na výpočtu uvedeném v písmenu a), vypočte se základní sazba takto:

ZS2013 = [IZS2011 * (1 - Kp) + (TZS * Kp)]

kde:

Kp přibližovací koeficient, který se stanoví ve výši 0,50

TZS technická (celostátní) základní sazba, která se stanoví ve výši 29 500 Kč

Celková výše úhrady PUdrg2013, CELK PUdrg2013, se vypočte takto:

CELK PUdrg2013 = max{min[1,07 * CMred * IZS2011; CMred * ZS2013]; 1,02 * CMred * IZS2011}

kde:

max funkce maximum, která přiřadí nezávislé proměnné právě tu hodnotu z oboru hodnot, která je z prvků oboru hodnot nejvyšší

min funkce minimum, která přiřadí nezávislé proměnné právě tu hodnotu z oboru hodnot, která je z prvků oboru hodnot nejnižší

3.2 Případy hospitalizací se při výpočtu CMalfa2011 a CMall2011 rozumí případy hospitalizací přepočtené pomocí pravidel pro klasifikaci a sestavování případů hospitalizací platných pro rok 2011.

3.3 Úhradu léčivých přípravků vyjmutých z platby případovým paušálem a uvedených v příloze 15 k této vyhlášce poskytne zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši vykázané ceny použitého léčivého přípravku v referenčním období.

4. Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu

4.1. Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v přílohách č. 11 a 12 k této vyhlášce hrazené podle seznamu výkonů.

4.2. Pro hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze a uvedené v příloze č. 11 k této vyhlášce hrazené podle seznamu výkonů a vyčleněné z úhrady formou případového paušálu, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období, se stanoví hodnota bodu ve výši ICBref * 1,05 do limitu (LIM PUgammadrg2013) vypočteného takto:

LIM PUgammadrg2013 = [(Vgammadrg2011 × ICBref) + ZUMgammadrg2011 + ZULPgammadrg2011 + LPgammadrg2011 + KPgammadrg2011] × 1,05 × Kpp

kde:

Vgammadrg2011 celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za výkony provedené během hospitalizací, za referenční období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce. Počty bodů podle věty první se přepočtou podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2013

ICBref vypočtená individuální cena bodu poskytovatele, která se stanoví jako podíl Uref/Bref

kde:

Uref celková úhrada náležející poskytovateli za veškeré hrazené služby poskytnuté v referenčním období, včetně včetně navýšení NÚ2011, navýšení NL2011, zohlednění změny objemu mimořádně nákladné péče a vypořádání všech regulačních opatření a realizovaných navýšení úhrady, s výjimkou regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, snížená o úhradu za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, poskytnuté v referenčním období, vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané v souvislosti s péčí o pacienty, o paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, a dále o ostatní hrazené služby v korunách českých (KPref).

kde:

2011 Navýšení úhrady stanovené podle přílohy č. 1 části D vyhlášky č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011

NL2011 Navýšení úhrady stanovené podle přílohy č. 1 části E vyhlášky č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011, ve znění vyhlášky č. 46/2011 Sb.

Bref celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, přepočtených podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2013, za zdravotní služby poskytnuté v referenčním období.

ZUMgammadrg2011 celková výše úhrady za poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

ZULPgammadrg2011 celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

LPgammadrg2011 paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za referenční období, vztaženým k hospitalizacím v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

KPgammadrg2011 celková výše úhrady za ostatní hrazené služby v korunách českých vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za referenční období, poskytnuté poskytovatelem v průběhu hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

4.3 Pro hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze a uvedené v příloze č. 11 k této vyhlášce hrazené podle seznamu výkonů a vyčleněné z úhrady formou případového paušálu, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období nad vypočtený limit (LIM PUgammadrg2013 ), se stanoví hodnota bodu ve výši (ICBref * 1,07) * 0,5. Výše úhrady za zvlášť účtovaný materiál, zvlášť účtované léčivé přípravky, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona a za ostatní hrazené služby hrazené v korunách českých, se vypočte nad limit stanovený v bodě 4.2 takto:

(ZUMgammadrg2013 + ZULPgammadrg2013 + LPgammadrg2013 + KPgammadrg2013 ) × 0,5

kde:

ZUMgammadrg2013 celková výše úhrady za poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v hodnoceném období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

ZULPgammadrg2013 celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v hodnoceném období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

LPgammadrg2013 paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za hodnocené období, vztaženým k hospitalizacím v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

KPgammadrg2013 celková výše úhrady za ostatní hrazené služby v korunách českých vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období, poskytnuté poskytovatelem v průběhu hospitalizací v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

do celkové výše úhrady (MAX PUgammadrg2013) která se vypočte takto:

MAX PUgammadrg2013 = LIM PUgammadrg2013 × 1,05

4.4 Pro hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze a uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce hrazené podle seznamu výkonů a vyčleněné z úhrady formou případového paušálu, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období, se stanoví hodnota bodu ve výši ICBref * 1,07 do limitu (LIM PUbetadrg2013) vypočteného takto:

LIM PUbetadrg2013 = [(Vbetadrg2011 × ICBref) + ZUMbetadrg2011 + ZULPbetadrg2011 + LPbetadrg2011 + KPbetadrg2011] × 1,07 × Kpp

kde:

Vbetadrg2011 celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za výkony provedené během hospitalizací, za referenční období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce. Počty bodů podle věty první se přepočtou podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2013

ZUMbetadrg2011 celková výše úhrady za poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

ZULPbetadrg2011 celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

LPbetadrg2011 paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za referenční období, vztaženým k hospitalizacím v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

KPbetadrg2011 celková výše úhrady za ostatní hrazené služby v korunách českých vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za referenční období, poskytnuté poskytovatelem v průběhu hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

4.5 Pro hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze a uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce hrazené podle seznamu výkonů, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období nad vypočtený limit (LIM PUbetadrg2013), se stanoví hodnota bodu ve výši (ICBref * 1,07) * 0,5. Výše úhrady za zvlášť účtovaný materiál, zvlášť účtované léčivé přípravky, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona a za ostatní hrazené služby hrazené v korunách českých, se vypočte nad limit stanovený v bodě 4.4 takto:

(ZUMbetadrg2013 + ZULPbetadrg2013 + LP betadrg2013 + KPbetadrg2013) × 0,5

kde:

ZUMbetadrg2013 celková výše úhrady za poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v hodnoceném období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

ZULPbetadrg2013 celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v hodnoceném období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

LPbetadrg2013 paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za hodnocené období, vztaženým k hospitalizacím v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

KPbetadrg2013 celková výše úhrady za ostatní hrazené služby v korunách českých vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období, poskytnuté poskytovatelem v průběhu hospitalizací v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

do celkové výše úhrady (MAX PUbetadrg2013) která se vypočte takto:

MAX PUbetadrg2013 = LIM PUbetadrg2013 × 1,15

4.6 Pokud poskytovatel v rámci hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období 20 a méně unikátních pojištěnců v příslušné MDC skupině, zdravotní pojišťovna nezahrne tuto úhradu do výpočtu regulace podle bodu 4.4 a 4.5. MDC skupinu tvoří skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace4), jejichž první 2 znaky z pětičíselného kódu skupin vztažených k diagnóze uvedeného ve sloupci IR-DRG jsou shodné.

5. Pro hrazené služby podle seznamu výkonů, včetně hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

6. Ambulantní složka úhrady zahrnuje úhradu specializované ambulantní zdravotní péče, hrazených služeb v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství, hrazených služeb ve vyjmenovaných odbornostech, zdravotnické dopravní služby, lékařské pohotovostní služby a hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v odbornostech 902, 911, 914, 921 a 925 (dále jen „ambulantní péče“) s výjimkou výkonů, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření.

6.1. Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

6.2. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 603 a 604, podle seznamu výkonů, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

6.3. Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, hrazené kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

6.4. Hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství se hradí podle § 8 této vyhlášky.

6.5. Pro hrazené služby poskytované ve vyjmenovaných odbornostech, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

6.6. Pro výkony zdravotní dopravy, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

6.7. Hrazené služby poskytované v rámci lékařské pohotovostní služby se hradí podle § 14 této vyhlášky.

6.8. Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 902, podle seznamu výkonů, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

6.9. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 911, 914, 921 a 925, podle seznamu výkonů, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

6.10. Pokud součet úhrad vypočtených podle bodů 6.1 až 6.9 bude vyšší než 101 % úhrady za ambulantní péči poskytnutou v referenčním období (Uamb2011), potom se výsledná úhrada za ambulantní péči poskytnutou v hodnoceném období (UVamb2013) stanoví ve výši

UVamb2013 = Uamb2011 × 1,01 × Kpp

6.11. Pokud součet úhrad vypočtených podle bodů 6.1 až 6.9 bude nižší než 94 % úhrady za ambulantní péči poskytnutou v referenčním období (Uamb2011), poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet bodů za výkony ambulantní péče poskytnuté v hodnoceném období bude nejméně 98 % počtu bodů za výkony ambulantní péče poskytnuté v referenčním období vynásobených koeficientem KPP, a dále pokud poskytovatel v hodnoceném období ošetří nejméně 98 % unikátních pojištěnců, vynásobených koeficientem KPP, v porovnání s referenčním obdobím, potom se výsledná úhrada za ambulantní péči poskytnutou v hodnoceném období (UVamb2013) stanoví ve výši

UVamb2013 = Uamb2011 × 0,94 × Kpp

Pokud poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet bodů za výkony ambulantní péče poskytnuté v hodnoceném období bude nižší než 98 % počtu bodů vynásobených indexem Kpp, za výkony ambulantní péče poskytnuté v referenčním období a zároveň pokud poskytovatel v hodnoceném období ošetří méně než 98 % unikátních pojištěnců vynásobených indexem Kpp, v porovnání s referenčním obdobím, potom se UVamb2013 sníží o stejný počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 100 % hodnoty stanovené ve větě první. Pro snížení uvedené ve větě druhé se použije vyšší z hodnot, o kterou nebylo dosaženo 100 % hodnoty stanovené ve větě první.

6.12. Pro nasmlouvaný výkon 09563, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč a pro nasmlouvaný výkon 88101, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Výkony uvedené ve větě první zdravotní pojišťovna nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 6.1 až 6.11.

7. Pokud dojde u poskytovatele ke změnám v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení dopadů do úhrad.

8. V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby 50 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, jedná se o hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,90 Kč.

9. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli vypočtená z údajů o poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hrazených služeb v referenčním období při použití výše úhrady a regulačních omezení stanovených touto vyhláškou, a to ve výši jedné dvanáctiny. Při stanovení výše předběžné úhrady zdravotní pojišťovna zohlední změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb, včetně změny počtu hospitalizací, počtu bodů a počtu unikátních pojištěnců. Předběžná úhrada za hodnocené období se finančně vypořádá v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 180 dnů po dni skončení hodnoceného období.

B) Hrazené služby podle podle § 4 odst. 2

1. Paušální sazba za jeden den hospitalizace s výjimkou zvláštní lůžkové péče

a) Paušální sazba za jeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, a zdravotní výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.

b) Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace v hodnoceném období se stanoví ve výši 100 % paušální sazby za jeden den hospitalizace náležející poskytovateli v referenčním období.

c) Pokud dojde u poskytovatele ke změnám v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je v návrhu smlouvy, včetně vyčíslení dopadů do úhrad.

2. Úhrada ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče s výjimkou úhrady takové péče poskytnuté poskytovatelem zvláštní lůžkové péče

a) Pro ambulantní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

b) Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle § 22 písm. c) zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč do 100 % objemu vypočteného takto:

POPho
PBro × ————
POPro

kde:

PBro celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období

POPho počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem v hodnoceném období

POPro počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem v dané odbornosti v referenčním období

Hrazené služby poskytnuté poskytovatelem nad 100 % vypočteného objemu se hradí s hodnotou bodu ve výši 0,40 Kč. Finanční vypořádání se provede nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

3. Zvláštní lůžková péče

Pro zvláštní lůžkovou péči poskytovanou ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu podle § 22a zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

C) Regulační omezení

1. Regulační omezení úhrady formou případového paušálu

1.1. Pokud zdravotní pojišťovna zjistí při kontrole odchylky od pravidel ve vykazování a kódování podle Klasifikace4), v jejichž důsledku došlo k nesprávnému zařazení případu do DRG skupiny s vyšší hodnotou relativní váhy u konkrétního poskytovatele, sníží CM v této výši:

a) revize u jednoho případu:

(CMpůvodní - CMrevidovaný) × 3

b) revize u statisticky méně významného počtu případů příslušné DRG baze:

((CMpůvodní - CMrevidovaný) / (CMpůvodní)) × ∑ CM baze × 0,2

c) revize u statisticky významného počtu případů příslušné DRG baze:

((CMpůvodní - CMrevidovaný) / (CMpůvodní)) × ∑ CM baze × 0,8

kde:

CM baze součet relativních vah příslušné DRG baze

DRG baze agregované skupiny ze skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace4). Jsou dány prvními 4 znaky z pětičíselného kódu DRG skupiny.

DRG skupina skupina ze skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace4)

Relativní váha index 2013

Statisticky významný počet případů příslušné DRG baze více než 5% případů, minimálně však 30 případů v rámci příslušné DRG baze u příslušného poskytovatele.

Statisticky méně významný počet případů příslušné DRG baze méně než 5% případů, minimálně však 10 případů v rámci příslušné DRG baze u příslušného poskytovatele.

CMpůvodní počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace4) zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v přílohách č. 9, 10, 11 a 12 k této vyhlášce, vykázaných poskytovatelem před provedením kontroly zdravotní pojišťovnou

CMrevidovaný počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace4) zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v přílohách č. 9, 10, 11 a 12 k této vyhlášce, poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných na základě kontroly

2. Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

a) Pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovatelem pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny v hodnoceném období, s výjimkou léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, převýší 98 % úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v referenčním období vynásobené koeficientem KPP, s výjimkou léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající nejvýše 40 % tohoto překročení. Snížení podle věty první zdravotní pojišťovna neuplatní, pokud poskytovatel doloží, že zvýšená celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny.

b) V případě, že poskytovatel poskytl v hodnoceném období zdravotní péči 50 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou v písmenu a.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 5

A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba

1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní kapitační sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Základní kapitační sazba se stanoví ve výši:

a) 50 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují pojištěncům objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu,

b) 49 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří poskytují zdravotní péči v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Pokud to místní podmínky vyžadují, mohou se zdravotní pojišťovna s poskytovatelem dohodnout na prodloužení ordinačních hodin odlišně,

c) 47 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří neposkytují hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a) nebo b),

d) 49 Kč pro poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, kteří neposkytují hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a),

e) V případě více samostatných pracovišť poskytovatele může být stanovena základní kapitační sazba pro každé pracoviště zvlášť podle podmínek stanovených v písmenech a) až d).

f) Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte vynásobením počtu poskytovatelem registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 7, násobených indexem podle bodu 7. Výše základní kapitační sazby, popřípadě celková výše úhrady, může být navýšena při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem.

2. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 001 podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
09215INJEKCE I. M.,S. C, I.D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
44239OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

3. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 002, podle seznamu výkonů:

č. výkonu

Název

01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
02023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02033CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
02034KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
06111KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
06119KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
06121KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ
06123KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE
06125KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ
06127KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C, I. M., I., V., UV, EVENT. DALŠÍ APLIKACE
06129NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU
09215INJEKCE I. M.,S. C, I.D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09221INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09235ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2
09253UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

4. Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační platby a zdravotní výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a za zahraniční pojištěnce, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,08 Kč.

5. Pro výkony 01021, 01022, 02021, 02022 a výkony očkování 02125 a 02130 se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč. Hodnota bodu výkonů pravidelného očkování 02100 a 02105 se stanoví ve výši 1,10.

6. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

7. Věkové skupiny a indexy, které vyjadřují poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let:

Věková skupina

Index

0 - 4 roky3,91
5 - 9 let1,70
10 - 14 let1,35
15 - 19 let1,00
20 - 24 let0,90
25 - 29 let0,95
30 - 34 let1,00
35 - 39 let1,05
40 - 44 let1,05
45 - 49 let1,10
50 - 54 let1,35
55 - 59 let1,45
60 - 64 let1,50
65 - 69 let1,70
70 - 74 let2,00
75 - 79 let2,40
80 - 84 let2,90
85 a více let3,40

B) Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace

1. Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle části A) bodu 1. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců a poskytování takových hrazených služeb je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona; celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců.

2. Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců z přepočtených pojištěnců registrovaných tímto poskytovatelem.

3. Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se body 4 až 6 části A) použijí obdobně.

C) Hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů

Pro hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč; pro výkony dopravy v návštěvní službě se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

D) Regulační omezení

1. Regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech s výjimkou zdravotních výkonů mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla, screeningu kolorektálního karcinomu prováděných poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenou smlouvu a odbornosti 902:

1.1. Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovatelem, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce, převýší 120 % celostátní průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona, a které zdravotní pojišťovna uhradila. Zdravotní pojišťovna zohlední případy, kdy poskytovatel prokáže, že zvýšená průměrná úhrada za poskytovatelem předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

1.2. Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech a odbornosti 902, podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce převýší 120 % celostátní průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech a odbornosti 902, podle seznamu výkonů, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z tohoto překročení.

2. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní poskytnuté hrazené služby, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1, popřípadě 1.2.

3. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se dále nepoužijí, pokud poskytovatel v roce 2012 nebo 2013 registroval 50 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny nebo poskytl hrazené služby 50 a méně neregistrovaným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny nebo jedná-li se o hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům.

4. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost v roce 2013, sledovaná za každou odbornost zvlášť, nepřevýší předpokládanou výši úhrad na příslušný druh hrazených služeb na rok 2013, vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech a odbornosti 902 v roce 2011 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2013, vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

6. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za kapitační platbu a zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2013.

7. Pokud poskytovatel poskytuje hrazené služby ve více odbornostech, regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 zdravotní pojišťovna vypočte, popřípadě uplatní, za každou odbornost zvlášť, pokud se zdravotní pojišťovna s poskytovatelem nedohodnou jinak.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 6

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši

a) 1,08 Kč pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů, vykazující výkony odbornosti 910 - psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů a pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 901 - klinická psychologie podle seznamu výkonů,

b) 0,90 Kč pro poskytovatele poskytující hemodialyzační péči, s výjimkou nasmlouvaných výkonů 18530 a 18550, podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,75 Kč.

c) 1 Kč pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 927 - ortoptista podle seznamu výkonů, pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 903 - klinická logopedie podle seznamu výkonů a pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 905 - zrakový terapeut podle seznamu výkonů,

d) 0,68 Kč pro výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633 podle seznamu výkonů poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 - radiační onkologie podle seznamu výkonů,

e) 0,68 Kč pro výkony 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 705 - oftalmologie podle seznamu výkonů,

f) 1,03 Kč pro screeningové výkony 15101 a 15105 podle seznamu výkonů poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 105 - gastroenterologie podle seznamu výkonů a 1 Kč pro poskytovatele poskytujícího novorozenecký screening,

g) 1,02 Kč pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní zdravotní péči výše neuvedenou, do objemu vypočteného pro jednotlivé odbornosti podle seznamu výkonů takto:

PBro × POPho× 0,98
————
POPro

kde:

PBro celkový počet těch poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, které nebyly za referenční období uhrazeny ve snížené hodnotě bodu

POPho počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem v dané odbornosti v hodnoceném období

POPro počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem v dané odbornosti v odbornosti v referenčním období

Zdravotní péče poskytnutá poskytovatelem nad vypočtený objem v dané odbornosti, vyjádřená počtem bodů za výkony poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za referenční období, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,30 Kč.

2. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, popřípadě který neposkytoval péči v dané odbornosti, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu použít průměrné počty bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

3. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb v některé odbornosti k nárůstu průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se objem počtu bodů podle bodu 1 písm. g) navýší o počet bodů, který odpovídá poskytovatelem vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným nově nasmlouvaným zdravotním výkonům.

4. Snížená hodnota bodu v dané odbornosti podle bodu 1 písm. g) se nepoužije:

a) v případě poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil 100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

b) v případě hrazených služeb poskytované zahraničním pojištěncům.

V případech uvedených v písmenu a) se všechny výkony hradí s hodnotou bodu 1,02 Kč.

5. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny objemu úhrady za odpovídající referenční období nebo ve výši hodnoty poskytovatelem vykázaných a uznaných hrazených služeb za příslušný měsíc. Zvolenou formu předběžných úhrad zdravotní pojišťovna zachová po celé hodnocené období, pokud poskytovatel během hodnoceného období nepožádá o snížení výše předběžných úhrad. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

B) Regulační omezení

1. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky, a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky, a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období, zdravotní pojišťovna může poskytovateli po skončení roku 2013 snížit úhradu o 40 % částky, o níž celková úhrada za uvedené zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období překročila takovou úhradu v referenčním období, a to způsoby obsaženými ve smlouvě poskytovatele a zdravotní pojišťovny.

2. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna může poskytovateli po skončení hodnoceného období snížit úhradu o 50 % částky, o níž celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období překročila takovou úhradu v referenčním období, a to způsoby obsaženými ve smlouvě poskytovatele a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

3. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 100% průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna může poskytovateli po skončení hodnoceného období snížit úhradu o 40 % částky, o níž celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období překročila takovou úhradu v referenčním období, a to způsoby obsaženými ve smlouvě poskytovatele a zdravotní pojišťovny. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2013 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

4. Regulační omezení podle bodů 1 až 3 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní poskytnuté hrazené služby, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 1, 2, popřípadě 3.

5. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál u poskytovatele specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 100 % úhrad na tento druh hrazených služeb v referenčním období.

6. Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané u poskytovatele specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2013, vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví; ke změně rozsahu dojde zejména v případě změny počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech.

8. U poskytovatele, který v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, nebo neměl uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1 až 3 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

9. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1 až 3. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

10. Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2013, vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

11. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1 až 3 maximálně do výše odpovídající 15% objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

12. Pokud poskytovatel předepíše zdravotnický prostředek nad 15000 Kč schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do výpočtu regulačních omezení podle bodu 2.

13. Pokud poskytovatel poskytuje hrazené služby ve více odbornostech, regulační omezení podle bodu 1 až 3 zdravotní pojišťovna vypočte, popřípadě uplatní za každou odbornost zvlášť, pokud se zdravotní pojišťovna s poskytovatelem nedohodnou jinak.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 7

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč.

2. Celková výše úhrady poskytovateli

a) poskytujícímu hrazené služby v odbornosti 603 nebo 604 nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPzpo × PUROo × 0,98

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období.

PUROo průměrná úhrada za zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

b) poskytujícímu hrazené služby současně v odbornosti 603 a v odbornosti 604 nepřekročí částku rovnající se součtu částek za jednotlivé odbornosti, kde se částka za jednotlivou odbornost vypočte takto:

POPzpo × PUROo

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období

PUROo se vypočte takto:

PUROo = (PPBROo × RDHB + PUZUMROo + PUZULPROo) × 0,98

kde:

PPBROo průměrný počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem,

RDHB reálně dosažená hodnota bodu pro hrazené služby poskytnuté poskytovatelem v odbornosti 603 a 604 podle seznamu výkonů u zdravotní pojišťovny v referenčním období, která se stanoví jako podíl celkové úhrady poskytnuté poskytovatelem zdravotní pojišťovnou za hrazené služby poskytnuté poskytovatelem v odbornosti 603 a 604 podle seznamu výkonů snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za referenční období a celkového počtu bodů za hrazené služby poskytnuté poskytovatelem v odbornosti 603 a 604 vykázané za referenční období a zdravotní pojišťovnou uznaných

PUZUMROo průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti u poskytovatele v referenčním období

PUZULPROo průměrná úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti u poskytovatele v referenčním období

3. Celková výše úhrady podle bodu 2 bude při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem navýšena stejným způsobem jako v referenčním období, pokud se zdravotní pojišťovna s poskytovatelem nedohodnou jinak.

4. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, je zdravotní pojišťovna oprávněna pro účely výpočtu celkové výše úhrady použít průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

5. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 2 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných zdravotních výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 1 Kč, pokud se zdravotní pojišťovna s poskytovatelem nedohodnou jinak.

6. Zdravotní pojišťovna při vyúčtování zohlední případy, kdy k nárůstu nákladů dojde v souvislosti s nárůstem těhotných pojištěnek.

7. Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy poskytovatel prokáže, že zvýšené průměrné náklady na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

8. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodu 2 písm. a) a b). V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvané péče pro danou odbornost.

9. Měsíční předběžná úhrada se poskytne ve výši jedné dvanáctiny objemu úhrady za odpovídající referenční období, nebo ve výši hodnoty poskytovatelem vykázané a uznaných hrazených služeb za příslušný měsíc. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

B) Regulační omezení

1. Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech.

1.1 Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší, než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna je oprávněna poskytovateli snížit úhradu o 50 % částky, o níž celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období překročila takovou úhradu v referenčním období, a to způsoby obsaženými ve smlouvě poskytovatele a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

1.2 Pokud poskytovatel dosáhne vyšší průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna je oprávněna poskytovateli snížit úhradu o 40 % částky, o níž celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období překročila takovou úhradu v referenčním období, a to způsoby obsaženými ve smlouvě poskytovatele a zdravotní pojišťovny. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a kolorektálního karcinomu, prováděné poskytovatelem, které má s pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenou smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2013 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

2. Regulační omezení podle bodů. 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní poskytnutí hrazené služby, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1, popřípadě 1.2.

3. Pokud oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.

4. V případě, že poskytovatel v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, nebo neměl uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, je zdravotní pojišťovna oprávněna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

5. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytované péče nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1.1 a 1.2. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb péče pro danou odbornost.

6. Pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.2, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší na tento druh hrazených služeb předpokládanou výši úhrad na rok 2013, vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

7. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 25 % objemu úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou poskytovateli za zdravotní výkony, snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

8. Pokud poskytovatel předepíše zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do výpočtu regulačních omezení podle bodu 1.1.

9. Pokud poskytovatel poskytuje hrazené služby ve více odbornostech, regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 zdravotní pojišťovna vypočte, popřípadě uplatní, za každou odbornost zvlášť, pokud se poskytovatel a zdravotní pojišťovna nedohodnou jinak.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 9

1. Pro nasmlouvané výkony mamografického screeningu a screeningu děložního hrdla, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

2. Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 809 podle seznamu výkonů se do objemu vypočteného podle bodu 6 stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů 89711 až 89725 a 89611 až 89619, podle seznamu výkonů, pro které se do objemu vypočteného podle bodu 6 stanoví hodnota bodu ve výši 0,67 Kč.

3. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 815, 818, 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů se do objemu vypočteného podle bodu 6 hodnota bodu stanoví ve výši 0,70 Kč. V případě, že zdravotnické zařízení neprokáže, že je v hodnoceném období držitelem certifikátu ISO ČSN 15189 nebo NASKL II, hodnota bodu podle věty první se do objemu vypočteného podle bodu 5 stanoví ve výši 0,55 Kč.

4. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 816 a 817 podle seznamu výkonů se do objemu vypočteného podle bodu 6 hodnota bodu stanoví ve výši 0,50 Kč. V případě, že zdravotnické zařízení neprokáže, že je v hodnoceném období držitelem certifikátu ISO ČSN 15189 nebo NASKL II, hodnota bodu podle věty první se do objemu vypočteného podle bodu 5 stanoví ve výši 0,40 Kč.

5. Hrazené služby poskytované v hodnoceném období ve vyjmenovaných odbornostech se hradí s hodnotou bodu podle bodů 2 až 4 do vypočteného objemu 98 % poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období; nad tento objem se hrazené služby v odbornostech uvedených v bodu 2 a 3 hradí s hodnotou bodu 0,37 Kč a v odbornostech uvedených v bodu 4 s hodnotou bodu 0,20 Kč. Tento objem se vypočte takto:

PBro × POPho
————
POPro

kde:

PBro celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem v hodnoceném období

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem v referenčním období

6. U poskytovatele, které v hodnoceném období neexistoval, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, nebo u kterého nelze objem celkové úhrady stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, nebo pokud poskytovatel poskytl hrazené služby 50 a méně unikátním pojištěncům, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu podle bodu 6 použít průměrnou úhradu na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

7. Ustanovení bodu 6 se nepoužije v případě hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům.

8. Pokud dojde u poskytovatele ke změnám v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je v návrhu smlouvy, včetně vyčíslení dopadů do úhrad.

9. Měsíční předběžná úhrada se poskytne ve výši jedné dvanáctiny objemu úhrady za odpovídající referenční období nebo ve výši hodnoty poskytovatelem vykázaných a uznaných hrazených služeb za příslušný měsíc. Finanční vypořádání se provede nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10

1. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 925 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 911, 914, 916 a 921 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

3. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodů 4 a 5.

4. Zdravotní péče poskytnutá poskytovatelem do 105 % vypočteného objemu, popřípadě upraveného podle bodu 6, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle bodů 1 a 2. Tento objem se vypočte takto:

PBro × POPho
————
POPro

kde:

PBro celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem v hodnoceném období

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem v referenčním období

5. Hrazené služby poskytnuté poskytovatelem nad 105 % objemu vypočteného podle bodu 4, popřípadě upraveného podle bodu 6, se v odbornosti 925 hradí s hodnotou bodu ve výši 0,70 Kč a v odbornostech 911, 914, 916 a 921 podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,63 Kč.

6. Pokud dojde u poskytovatele ke změnám v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je v návrhu smlouvy, včetně vyčíslení dopadů do úhrad.

7. Ustanovení bodů 4 a 5 se nepoužije, pokud poskytovatel ošetřil 50 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období.

8. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši hodnoty poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hrazených služeb za příslušný měsíc, přičemž tuto formu zdravotní pojišťovna zachová po celé hodnocené období. Předběžnou úhradu za toto období zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po skončení hodnoceného období.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 11

1. Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,80 Kč.

2. Pro výkony přepravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,90 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodu 3.

3. Hrazené služby poskytnuté poskytovatelem nad vypočtený objem, popřípadě upravený podle bodu 4, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,40 Kč. Tento objem se vypočte takto:

PBro × POPho× 0,98
————
POPro

kde:

PBro celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem v hodnoceném období

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem v referenčním období

4. Pokud dojde u poskytovatele ke změnám v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je v návrhu smlouvy, včetně vyčíslení dopadů do úhrad.

5. Ustanovení bodu 3 se nepoužije, pokud poskytovatel ošetřil 50 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období.

6. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli buď ve výši hodnoty poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hrazených služeb za příslušný měsíc, nebo ve výši jedné dvanáctiny 100 % objemu úhrady v referenčním období, přičemž zvolenou formu zdravotní pojišťovna zachová po celé hodnocené období. Předběžnou úhradu za toto období zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 13

1. Hodnota bodu se stanoví

a) ve výši 0,95 Kč pro poskytovatele poskytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu,

b) ve výši 0,85 Kč pro poskytovatele neposkytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu.

2. Hrazené služby poskytnuté poskytovatelem do 98 % vypočteného objemu se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu stanovenou v bodu 1. Tento objem se vypočte takto:

PBro × POPho
————
POPro

kde:

PBro celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období

POPho celkový počet přepravených pojištěnců, kterým byla v hodnoceném období poskytnuta zdravotnická dopravní služba. Přepraveným pojištěncem se rozumí pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon dopravy na základě příkazu ke zdravotnímu transportu.

POPro celkový počet přepravených pojištěnců, kterým byla v referenčním období poskytnuta zdravotnická dopravní služba

3. Nad objem vypočtený podle bodu 2 je zdravotní pojišťovna oprávněna upravit hodnotu bodu uvedenou v bodu 1, a to pro poskytovatele uvedené v bodu 1 písm. a) na 0,55 Kč a pro poskytovatele uvedené v bodu 1 písm. b) na 0,45 Kč.

4. Ustanovení bodu 3 se nepoužije pro poskytovatele, kteří v referenčním nebo hodnoceném období poskytli zdravotnickou dopravní službu méně než 50 přepraveným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Pokud dojde u poskytovatele ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené služby v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je v návrhu smlouvy, včetně vyčíslení dopadů do úhrad.

6. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli za 1. a 2. pololetí roku 2013 ve výši 100 % objemu úhrady v příslušném pololetí roku 2011. Předběžnou úhradu za toto období zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po skončení hodnoceného období.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace4) s indexy těchto skupin

IR-DRG4)Název skupinyIndex 2013Index 2011
01051UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC0,19770,2129
01052UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC0,22650,2360
01053UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC0,22650,2651
02041VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC0,71410,5367
02042VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC0,74380,5367
02043VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC0,74380,5367
05011SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE BEZ CC31,141237,7744
05012SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S CC31,460937,7744
05013SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S MCC32,532637,7744
05070IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO SOKU6,64397,7434
05111IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHANÍ SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC4,31004,8164
05112IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S CC4,55864,8164
05113IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S MCC5,31585,2020
05161VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU BEZ CC3,16623,4371
05162VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S CC3,16623,4371
05163VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S MCC3,16623,4371
05191LIGATURA A STRIPPING CÉV BEZ CC0,44200,4293
05192LIGATURA A STRIPPING CÉV S CC0,47120,4626
05193LIGATURA A STRIPPING CÉV S MCC0,50740,4626
06061LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC1,01571,0096
06062LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC1,10291,0848
06063LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,26471,0848
07041LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC1,09901,1180
07042LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC1,25131,2621
07043LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC1,63501,4931
08021BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN BEZ CC3,34233,1273
08022BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S CC4,67323,1273
08023BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S MCC5,07953,5450
38041VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC2,99813,1158
08042VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBU S CC3,08193,1158
08043VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC3,50883,5436
08181VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU BEZ CC3,58123,7431
08182VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S CC3,78393,7431
08183VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S MCC3,91914,1011
08191ARTROSKOPIE BEZ CC0,49710,4741
08192ARTROSKOPIE S CC0,54220,5091
08193ARTROSKOPIE S MCC0,55410,5091
13091DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE BEZ CC0,21110,2704
13092DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S CC0,24370,3257
13093DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S MCC0,28400,3257

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace4) s indexy těchto skupin

IR-DRG4)Název skupinyIndex 2013Index 2011
00041DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC13,275211,1712
00042DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC13,275213,5811
00043DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC15,652316,8558
00051DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC7,22946,0713
00052DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC7,29537,0448
00053DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC8,32968,5356
00060DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNÍ)80,540480,9527
00080DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM58,081755,8021
00090DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ)43,694239,5524
00100DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM36,670537,2164
00110DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ)27,824928,1373
00121DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC19,570718,6099
00122DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC19,570718,6099
00123DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC22,160221,9146
00131DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC10,22439,9222
00132DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC10,224311,0913
00133DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC13,069213,0911
00181IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU BEZ CC16,700216,7002
00182IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU S CC16,700216,7002
00183IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU S MCC16,700216,7002
01011KRANIOTOMIE BEZ CC3,76744,0506
01012KRANIOTOMIE S CC4,82805,1649
01013KRANIOTOMIE S MCC6,50427,2670
01021SPINÁLNÍ VÝKONY BEZ CC2,62843,5389
01022SPINÁLNÍ VÝKONY S CC4,87195,5981
01023SPINÁLNÍ VÝKONY S MCC8,35747,2636
01031VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH BEZ CC2,17512,3025
01032VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S CC2,53822,7430
01033VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S MCC2,95213,5039
01041VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH BEZ CC0,49540,6603
01042VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S CC0,53400,6603
01043VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S MCC0,55453,0331
01061JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,25691,5923
01062JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC1,85412,4976
01063JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC3,77574,1156
01301PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY BEZ CC0,58110,5838
01302PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S CC1,02530,9098
01303PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S MCC1,65781,7390
01311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,60630,6390
01312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,72540,7112
01313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC0,97130,9942
01321ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE BEZ CC0,38320,3998
01322ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S CC0,44790,4683
01323ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S MCC0,66140,5904
01331NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ BEZ CC1,11681,1130
01332NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S CC1,50711,5564
01333NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S MCC2,14882,4401
01341CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM BEZ CC0,77220,7317
01342CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC0,92360,9604
01343CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S MCC1,40351,4702
01351NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC0,58150,5638
01352NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC0,68420,6747
01353NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC0,96071,0178
01361TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC0,41220,3955
01362TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC0,46280,4750
01363TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC0,55890,5412
01371PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ BEZ CC0,48850,5066
01372PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S CC0,55170,5706
01373PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S MCC0,65900,7306
01381BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,50981,9719
01382BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC2,04553,1587
01383BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC2,88705,2862
01391NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY BEZ CC0,95430,8505
01392NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S CC1,42451,2828
01393NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S MCC2,21302,4603
01401VIROVÁ MENINGITIDA BEZ CC1,17621,1094
01402VIROVÁ MENINGITIDA S CC1,37121,3153
01403VIROVÁ MENINGITIDA S MCC1,96061,9320
01411NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA BEZ CC0,43150,4640
01412NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA S CC0,63030,6387
01413NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA S MCC1,19641,2408
01421EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC0,45620,4169
01422EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC0,54350,5024
01423EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S MCC0,86790,8493
01431MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY BEZ CC0,37660,3722
01432MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S CC0,48980,4750
01433MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S MCC0,63120,5199
01441KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ BEZ CC0,77490,6742
01442KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S CC1,25811,0991
01443KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S MCC2,24122,7431
01451OTŘES MOZKU BEZ CC0,24210,2041
01452OTŘES MOZKU S CC0,26940,2327
01453OTŘES MOZKU S MCC0,45730,3778
01461JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,36860,3513
01462JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,49210,5162
01463JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC0,69450,7407
02011ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI BEZ CC1,09901,0081
02012ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S CC1,34901,3624
02013ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S MCC1,57222,2125
02021EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE BEZ CC0,42230,3588
02022EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S CC0,57030,4468
02023EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S MCC0,57220,4468
02031INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY BEZ CC1,21111,0171
02032INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S CC1,27201,1961
02033INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S MCC1,29361,2626
02301AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA BEZ CC0,61190,4154
02302AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S CC0,65240,4845
02303AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S MCC0,79450,7704
02311NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA BEZ CC0,52940,4146
02312NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S CC0,55830,4606
02313NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S MCC0,65950,5733
02321JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC0,37340,2300
02322JINÉ PORUCHY OKA S CC0,42670,2607
02323JINÉ PORUCHY OKA S MCC0,44830,3316
03011VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI BEZ CC4,01852,9798
03012VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S CC4,79854,5613
03013VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S MCC5,76976,9446
03021JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC1,50302,0662
03022JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S CC2,75264,5132
03023JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S MCC4,16066,6893
03031VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC1,30401,4554
03032VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S CC1,30401,7303
03033VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S MCC2,34313,5586
03041VÝKONY NA ÚSTECH BEZ CC0,61820,6644
03042VÝKONY NA ÚSTECH S CC0,85760,8734
03043VÝKONY NA ÚSTECH S MCC1,15731,0756
03051VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU BEZ CC1,09121,4412
03052VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S CC1,17491,4412
03053VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S MCC1,25871,5738
03061VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC0,86421,0362
03062VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC0,97081,2293
03063VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC1,22411,2293
03071NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA BEZ CC1,38571,3836
03072NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S CC2,08581,8744
03073NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S MCC2,08582,6148
03081VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC0,43360,4871
03082VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC0,52820,5588
03083VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC0,64300,6784
03091JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,51420,4478
03092JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,69130,5947
03093JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC1,14580,7297
03301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,56750,9157
03302MALIGNÍ ONEMOCN3NI UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,60960,9157
03303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,74111,1999
03311PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC0,40240,3683
03312PORUCHY ROVNOVÁHY S CC0,46160,4358
03313PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC0,51620,4767
03321EPISTAXE BEZ CC0,31130,2376
03322EPISTAXE S CC0,35610,2780
03323EPISTAXE S MCC0,41030,2925
03331EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS BEZ CC0,35150,2767
03332EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S CC0,46580,3876
03333EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S MCC0,58750,5085
03341NEMOCI ZUBU A ÚST BEZ CC0,43110,4450
03342NEMOCI ZUBU A ÚST S CC0,52440,5603
03343NEMOCI ZUBU A ÚST S MCC0,67410,7116
03351JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,36760,2857
03352JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,47530,3683
03353JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,51020,4787
04011VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC3,15213,1704
04012VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S CC3,82483,8487
04013VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S MCC4,73814,8274
04021MENŠI HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC2,85572,7685
04022MENŠI HRUDNÍ VÝKONY S CC2,85572,7685
04023MENŠI HRUDNÍ VÝKONY S MCC3,38923,4481
04031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,02981,0528
04032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC1,41761,4025
04033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC2,69902,8542
04301CYSTICKÁ FIBRÓZA BEZ CC1,95962,1173
04302CYSTICKÁ FIBRÓZA S CC1,95962,1173
04303CYSTICKÁ FIBRÓZA S MCC2,48273,2302
04310RESPIRAČNÍ SELHANÍ1,80862,1232
04321PLICNÍ EMBOLIE BEZ CC0,83670,8912
04322PLICNÍ EMBOLIE S CC0,92580,9550
04323PLICNÍ EMBOLIE S MCC1,04671,1300
04331ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU BEZ CC0,41800,3764
04332ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S CC0,66700,6294
04333ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S MCC1,03920,9696
04341MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,66480,6559
04342MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,75520,7641
04343MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,92080,9490
04351INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,87710,9036
04352INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,97081,1563
04353INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC1,41661,7140
04361PROSTA PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL BEZ CC0,67430,6043
04362PROSTA PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S CC0,81420,7846
04363PROSTA PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S MCC1,12201,1687
04371CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC BEZ CC0,53550,5097
04372CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S CC0,64260,5986
04373CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S MCC0,81630,7863
04381ASTMA A BRONCHIOLITIDA BEZ CC0,44540,4033
04382ASTMA A BRONCHIOLITIDA S CC0,55010,5495
04383ASTMA A BRONCHIOLITIDA S MCC0,72450,6666
04391INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC0,63100,6787
04392INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC0,75170,7303
04393INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC1,00080,9961
04401PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK BEZ CC0,89240,8511
04402PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S CC0,91370,9462
04403PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S MCC1,24801,3015
04411PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,46660,4009
04412PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,58500,5542
04413PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,79330,7403
05000ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘÍJMU PŘI HLAVNI DIAGNÓZE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU0,40510,5293
05021VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI BEZ CC15,292313,1793
05022VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S CC16,148714,7461
05023VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC18,439415,7238
05031OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI BEZ CC13,16929,9009
05032OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI S CC13,16929,9009
05033OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI S MCC13,169212,4967
05041VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC12,700610,5792
05042VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC13,227611,7355
05043VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC16,594113,2768
05051KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACI BEZ CC10,96619,6419
05052KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S CC11,44529,6419
05053KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S MCC12,278410,3691
05061KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC9,53878,0839
05062KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC9,79768,5562
05063KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC10,99848,5562
05081OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI BEZ CC3,61212,5737
05082OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI S CC7,45455,0354
05083OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI S MCC9,74296,6401
05091VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC4,63965,0865
05092VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC6,57397,5520
05093VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC8,16209,6407
05101JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC3,67234,0742
05102JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC3,96224,3543
05103JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC5,11424,9835
05121VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC9,90678,5806
05122VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC11,481110,1933
05123VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC13,274912,6834
05131JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC3,25693,7804
05132JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC3,33053,7804
05133JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC3,96914,0554
05141JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC2,03512,1631
05142JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC2,37882,6698
05143JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC3,43233,8592
05151AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC1,91281,9908
05152AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S CC2,18812,3860
05153AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC3,16303,6817
05171AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,29691,2205
05172AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,42601,4904
05173AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,79691,9018
05181KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ BEZ CC1,05521,0633
05182KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S CC1,59991,6637
05183KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S MCC1,79701,8808
05201JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,95071,0980
05202JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,66152,0574
05203JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC3,32655,1785
05221PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC9,31379,1568
05222PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC10,200110,9162
05223PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC10,200110,9162
05231PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC5,08725,9808
05232PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC5,74035,9808
05233PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC5,85945,9808
05241PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,88287,2722
05242PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC7,39067,9376
05243PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC8,79898,9542
05261PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC8,597110,6120
05262PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC9,407410,6120
05263PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC9,511710,6120
05271PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC4,45635,3668
05272PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC4,83425,6606
05273PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC5,69155,6606
05281PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,10996,6133
05282PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC6,10997,2319
05283PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC8,13718,0173
05291SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC7,93828,2839
05292SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC8,41258,2839
05293SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC8,67778,2839
05301SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC0,98410,9612
05302SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC1,31691,0595
05303SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC1,80991,3934
05311SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC0,56420,5400
05312SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC0,80920,6322
05313SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC0,95370,7402
05321SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,74030,7615
05322SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,06040,9631
05323SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,36011,4097
05331AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU BEZ CC0,52320,4777
05332AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S CC0,76880,7774
05333AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S MCC1,24911,2239
05341AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA BEZ CC1,26671,3954
05342AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S CC2,13991,9189
05343AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S MCC3,15174,5454
05351SRDEČNÍ SELHÁNÍ BEZ CC0,62250,5940
05352SRDEČNÍ SELHÁNÍ S CC0,71260,6879
05353SRDEČNÍ SELHÁNÍ S MCC0,98191,0299
05361HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA BEZ CC0,44880,4285
05362HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S CC0,50710,5031
05363HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S MCC0,61930,6125
05371NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA BEZ CC1,40581,3496
05372NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S CC1,51881,5929
05373NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S MCC2,81063,7655
05381PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY BEZ CC0,46450,4542
05382PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S CC0,59210,5805
05383PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S MCC0,67970,7455
05391ATEROSKLERÓZA BEZ CC0,34650,3622
05392ATEROSKLERÓZA S CC0,52340,4977
05393ATEROSKLERÓZA S MCC0,72300,7108
05401HYPERTENZE BEZ CC0,32660,3330
05402HYPERTENZE S CC0,40860,4073
05403HYPERTENZE S MCC0,53270,4852
05411VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY BEZ CC0,40230,3910
05412VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S CC0,62380,5456
05413VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S MCC0,93020,9377
05421SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ BEZ CC0,39310,3978
05422SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S CC0,56100,5557
05423SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S MCC0,76350,7566
05431ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU BEZ CC0,32680,3181
05432ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S CC0,41790,4264
05433ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S MCC0,51590,5280
05441SYNKOPA A KOLAPS BEZ CC0,35290,3378
05442SYNKOPA A KOLAPS S CC0,45340,4612
05443SYNKOPA A KOLAPS S MCC0,58480,5466
05451KARDIOMYOPATIE BEZ CC0,43450,3209
05452KARDIOMYOPATIE S CC0,69340,6180
05453KARDIOMYOPATIE S MCC1,08810,9638
05461SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU BEZ CC0,65560,7330
05462SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S CC0,83371,0038
05463SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S MCC0,83371,4980
05471JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,38650,3898
05472JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC0,52540,5342
05473JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC0,73190,7590
05481ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ BEZ CC3,19563,3788
05482ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ S CC3,52313,9645
05483ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ S MCC4,21194,5544
06011VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC3,19263,3017
06012VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC3,76273,8277
06013VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC5,33645,5530
06021VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC2,86313,1483
06022VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC4,15464,8968
06023VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC4,62065,4443
06031MENŠI VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC1,55711,4491
06032MENŠI VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC2,12292,0162
06033MENŠI VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC3,62053,6166
06041UVOLŇOVANÍ SRŮSTU POBŘIŠNICE BEZ CC0,90560,9622
06042UVOLŇOVANÍ SRŮSTU POBŘIŠNICE S CC1,01461,3113
06043UVOLŇOVANÍ SRŮSTU POBŘIŠNICE S MCC1,50141,6541
06051VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC0,83760,8033
06052VÝKONY NA APENDIXU S CC1,03670,9920
06053VÝKONY NA APENDIXU S MCC1,44131,4489
06071MENŠI VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC1,74721,7163
06072MENŠI VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC2,07001,8930
06073MENŠI VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC2,54182,8646
06081LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC0,56270,5599
06082LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC0,76100,7543
06083LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,02760,9838
06091ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY BEZ CC0,50250,5088
06092ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S CC0,62910,6250
06093ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S MCC0,86780,7691
06101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,87330,9071
06102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC1,40051,5131
06103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC2,64552,9570
06111VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNI DIAGNÓZE BEZ CC1,24661,1674
06112VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNI DIAGNÓZE S CC1,95091,6489
06113VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNI DIAGNÓZE S MCC2,00411,9901
06301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,48110,4901
06302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,61570,6814
06303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,80931,0001
06311PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC0,41060,4059
06312PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC0,61880,6289
06313PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC0,99191,0017
06321PORUCHY JÍCNU BEZ CC0,36850,3616
06322PORUCHY JÍCNU S CC0,55780,5688
06323PORUCHY JÍCNU S MCC0,88030,8182
06331DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC0,44840,4556
06332DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC0,54410,5638
06333DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC0,63351,3177
06341VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,60190,2844
06342VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC1,12770,8456
06343VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,33961,3452
06351OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,43340,3725
06352OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,62290,5421
06353OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,02141,1582
06361ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,86690,7928
06362ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,96691,1829
06363ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,68891,9760
06371JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC0,30710,2524
06372JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC0,40940,3595
06373JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC0,53470,5454
06381JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,31280,2874
06382JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,44340,4423
06383JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,65170,6544
07011VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY BEZ CC3,63634,0105
07012VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S CC4,63695,2158
07013VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S MCC6,99337,2147
07021VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC2,50843,2188
07022VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S CC3,34613,2188
07023VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S MCC4,69234,7944
07031CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC1,35811,2818
07032CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC1,89781,7715
07033CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC3,12133,0239
07051JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC1,55191,4178
07052JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC2,04972,1176
07053JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC3,30473,4965
07301CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA BEZ CC0,53650,5863
07302CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S CC0,64800,7326
07303CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S MCC0,95491,0767
07311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC0,53550,5705
07312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC0,67700,7775
07313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC0,76150,9389
07321PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,69750,6950
07322PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC0,90460,8681
07323PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC1,91951,8771
07331PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY BEZ CC0,52040,5203
07332PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S CC0,62590,6657
07333PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S MCC0,97530,9516
07341JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC0,46860,4433
07342JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC0,61430,6050
07343JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC0,94560,9423
08011FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE BEZ CC10,864412,6820
08012FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S CC14,652412,6820
08013FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S MCC20,964218,9992
08031FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC4,79225,7613
08032FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC5,24926,6466
08033FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC5,93056,6466
08051REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ BEZ CC2,67998,9206
08052REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S CC2,67998,9206
08053REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S MCC5,76678,9206
08061VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC2,98102,4859
08062VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBU S CC3,49534,3746
08063VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC4,56025,1617
08071AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC1,98422,6625
08072AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC2,30612,6625
08073AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC4,10004,4322
08081VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC2,18082,2841
08082VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC2,52652,6038
08083VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S MCC3,23543,0552
08101VÝKONY NA ZADECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC1,54291,8890
08102VÝKONY NA ZADECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC2,13752,6163
08103VÝKONY NA ZADECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC2,58713,0273
08111VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA BEZ CC1,05921,1151
08112VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S CC1,25031,3448
08113VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S MCC1,50001,6569
08121VYJMUTI VNITRNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC0,35730,3566
08122VYJMUTI VNITRNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC0,40590,3933
08123VYJMUTI VNITRNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC0,48740,5533
08131MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,65400,7390
08132MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S CC1,11771,3498
08133MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S MCC2,02541,5301
08141VÝKONY NA CHODIDLE BEZ CC0,55360,5909
08142VÝKONY NA CHODIDLE S CC0,60310,7327
08143VÝKONY NA CHODIDLE S MCC0,79670,9011
08151VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH BEZ CC0,80920,8826
08152VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S CC1,13421,2646
08153VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S MCC1,40201,5725
08161VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁN BEZ CC0,49690,5232
08162VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S CC0,75130,7786
08163VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S MCC1,33461,3066
08171JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,55150,5926
08172JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC1,02431,0967
08173JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC1,69762,3128
08301ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ BEZ CC0,59360,7707
08302ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S CC0,69200,9683
08303ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S MCC1,10411,2356
08311ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE BEZ CC0,58130,5497
08312ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S CC0,70880,6766
08313ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S MCC0,88070,8568
08321ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE BEZ CC0,32970,2844
08322ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S CC0,47970,4884
08323ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S MCC0,57390,7972
08331MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY BEZ CC0,60490,6367
08332MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S CC0,92240,8672
08333MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S MCC1,11150,9941
08341OSTEOMYELITIDA BEZ CC0,76920,7046
08342OSTEOMYELITIDA S CC0,87740,8880
08343OSTEOMYELITIDA S MCC1,19521,3449
08351SEPTICKÁ ARTRITIDA BEZ CC0,94660,7539
08352SEPTICKÁ ARTRITIDA S CC1,07481,6082
08353SEPTICKÁ ARTRITIDA S MCC2,01002,5351
08361PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,59140,7670
08362PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,65630,7670
08363PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC0,81991,0616
08371KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMU SE ZADY BEZ CC0,44790,4595
08372KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMU SE ZADY S CC0,52250,5364
08373KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMU SE ZADY S MCC0,58810,6330
08381JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTI A KLOUBU BEZ CC0,46390,6069
08382JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTI A KLOUBU S CC0,53220,6837
08383JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTI A KLOUBU S MCC0,61070,7996
08391SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU BEZ CC0,53410,5574
08392SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S CC0,72650,6607
08393SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S MCC1,24071,2276
08401MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY BEZ CC0,36590,3454
08402MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S CC0,48960,5180
08403MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S MCC0,56290,6892
08411JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,33920,3410
08412JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,51890,5340
08413JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC0,72210,8411
09011KOŽNÍ STEP A/NEBO DEBRIDEMENT BEZ CC0,67180,8220
09012KOŽNÍ STEP A/NEBO DEBRIDEMENT S CC1,05341,2857
09013KOŽNÍ STEP A/NEBO DEBRIDEMENT S MCC1,92732,0331
09021VÝKONY NA PRSECH BEZ CC0,82530,8873
09022VÝKONY NA PRSECH S CC1,01231,0771
09023VÝKONY NA PRSECH S MCC1,06741,1353
09031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,46330,4825
09032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,78480,8633
09033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC1,24011,3957
09301ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC0,76730,7977
09302ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC0,76730,7977
09303ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC0,93910,9856
09311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSU BEZ CC0,47400,4781
09312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSU S CC0,58970,6294
09313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSU S MCC0,72130,7396
09321FLEGMONA BEZ CC0,55690,4542
09322FLEGMONA S CC0,74450,6755
09323FLEGMONA S MCC0,93300,8918
09331PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,26330,2140
09332PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,34290,3074
09333PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC0,53390,4988
09341JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC0,42320,4156
09342JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC0,61580,5802
09343JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC0,69390,6677
10011VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM BEZ CC2,83502,7944
10012VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S CC2,88893,1132
10013VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S MCC4,37573,8216
10021KOŽNÍ STEP A DEBRIDEMENT RANÝ PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,61781,6794
10022KOŽNÍ STEP A DEBRIDEMENT RANÝ PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC1,89641,8499
10023KOŽNÍ STEP A DEBRIDEMENT RANÝ PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC2,57814,3227
10031VÝKONY PRO OBEZITU BEZ CC2,57352,9455
10032VÝKONY PRO OBEZITU S CC2,94403,3002
10033VÝKONY PRO OBEZITU S MCC5,37677,3192
10041AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,68031,5622
10042AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC2,11232,3875
10043AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC3,59793,1549
10051VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC1,07941,1608
10052VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC1,23651,3427
10053VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC1,63471,8487
10061JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,51021,9793
10062JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC1,93432,6417
10063JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC4,01514,2831
10301DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC0,42190,4288
10302DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC0,50690,5154
10303DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC0,74030,7763
10311HYPOVOLEMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU BEZ CC0,42550,3516
10312HYPOVOLEMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU S CC0,49360,4290
10313HYPOVOLEMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU S MCC0,61880,5725
10321VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU BEZ CC0,38820,4167
10322VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S CC0,51420,5229
10323VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S MCC0,70900,7031
10331JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY BEZ CC0,59160,6600
10332JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S CC0,59160,6600
10333JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S MCC0,69940,7631
11021VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MECHYRI BEZ CC4,54785,8453
11022VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MECHYRI S CC5,55345,8453
11023VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MECHYRI S MCC7,16947,7450
11031VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC1,97651,8408
11032VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC2,22092,2142
11033VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC3,11742,9929
11041DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY BEZ CC1,21091,2838
11042DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S CC1,42711,4936
11043DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S MCC2,68983,2283
11051MENŠI VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC0,86030,8423
11052MENŠI VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC0,98370,9080
11053MENŠI VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC1,46421,3763
11061PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,18841,1859
11062PROSTATEKTOMIE S CC1,33651,1859
11063PROSTATEKTOMIE S MCC1,42111,3286
11071URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC0,54010,4918
11072URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC0,65380,6012
11073URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC0,80800,7218
11081JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,53990,6705
11082JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,78040,8494
11083JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC1,31651,4838
11301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ BEZ CC0,40650,3710
11302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S CC0,58360,5910
11303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S MCC0,87940,9365
11311NEFRITIDA BEZ CC0,43450,5086
11312NEFRITIDA S CC0,48900,5086
11313NEFRITIDA S MCC0,90200,9030
11321INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,45990,3973
11322INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,56160,5339
11323INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,74930,7214
11331MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSI MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC0,58170,6148
11332MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSI MIMOTĚLNÍ SOKOVOU VLNOU S CC0,84370,8324
11333MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSI MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC0,84370,8324
11341MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZ CC0,28390,2469
11342MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC0,39350,3436
11343MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC0,59900,4827
11351SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU BEZ CC0,22960,2177
11352SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S CC0,39270,6412
11353SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S MCC0,45600,7691
11361PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC0,32070,2733
11362PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC0,39990,3449
11363PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC0,49540,4980
11371JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,30240,2530
11372JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,41100,4093
11373JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,66730,7123
12011VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE BEZ CC1,92191,8965
12012VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S CC1,97771,8965
12013VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S MCC2,52312,3135
12021VÝKONY NA PENISU BEZ CC0,45840,4604
12022VÝKONY NA PENISU S CC0,61670,6302
12023VÝKONY NA PENISU S MCC0,70591,4792
12031TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,00521,0240
12032TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC1,09351,1153
12033TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC1,31951,2769
12041VÝKONY NA VARLATECH BEZ CC0,46070,4225
12042VÝKONY NA VARLATECH S CC0,58180,5395
12043VÝKONY NA VARLATECH S MCC0,70570,6918
12051CIRKUMCIZE BEZ CC0,31350,2648
12052CIRKUMCIZE S CC0,33550,2890
12053CIRKUMCIZE S MCC0,38420,3510
12061JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,62980,5795
12062JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC0,96680,8737
12063JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC1,20201,0725
12301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,37670,4015
12302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,55060,6345
12303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,69520,9055
12311PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,25720,2085
12312PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC0,33270,2719
12313PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC0,39870,3533
13011EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZ CC2,25543,0122
13012EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC2,77143,5354
13013EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC2,95054,2964
13021VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC1,49602,3553
13022VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S CC1,87942,6562
13023VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S MCC2,85034,0069
13031VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH BEZ CC1,34621,8040
13032VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S CC1,59911,9600
13033VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S MCC2,26152,8787
13041DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH BEZ CC0,98451,1650
13042DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S CC1,10451,3340
13043DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S MCC1,25851,5125
13051GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE BEZ CC0,60770,5265
13052GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S CC0,92450,7052
13053GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S MCC0,92451,0577
13061REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,76800,9495
13062REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC0,89981,0936
13063REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC1,06471,3790
13071VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY BEZ CC0,22850,2890
13072VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S CC0,31910,3746
13073VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S MCC0,35790,5540
13081ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU BEZ CC0,50930,5546
13082ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S CC0,54010,6181
13083ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S MCC0,55790,6181
13101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,66010,9502
13102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,93171,2220
13103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC1,61792,3269
13301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,42720,4317
13302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,54150,6034
13303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,74160,8173
13311INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,29100,2626
13312INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,41040,4361
13313INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,75290,7923
13321MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,17080,1740
13322MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,28240,3186
13323MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,39450,5038
14601POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC0,87971,0913
14602POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC1,08431,3748
14603POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC1,33971,4564
14611VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ BEZ CC0,64650,7816
14612VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S CC0,73990,8897
14613VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S MCC0,88641,0206
14621VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETAZE BEZ CC0,69141,5289
14622VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S CC2,48811,5289
14623VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S MCC3,41676,5227
14631VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC0,50700,4604
14632VAGINÁLNÍ POROD S CC0,55930,5181
14633VAGINÁLNÍ POROD S MCC0,55930,5181
14641POTRAT S DILATACI A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ BEZ CC0,17190,1933
14642POTRAT S DILATACI A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S CC0,22280,2261
14643POTRAT S DILATACI A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S MCC0,22280,2261
14651POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE BEZ CC0,10890,1133
14652POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S CC0,22750,2593
14653POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S MCC0,45230,3320
14661POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,16910,1881
14662POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,31980,2196
14663POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC0,73250,2846
14671POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,17860,1273
14672POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,48540,2826
14673POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,48540,2826
14681MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM BEZ CC0,82200,8801
14682MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S CC0,88901,0234
14683MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S MCC0,88901,0234
14691MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU BEZ CC0,30620,3292
14692MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S CC0,40760,4227
14693MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S MCC1,19381,1948
14701HROZÍCÍ POTRAT BEZ CC0,28290,2727
14702HROZÍCÍ POTRAT S CC0,48640,4252
14703HROZÍCÍ POTRAT S MCC0,48640,4252
14711FALEŠNÝ POROD BEZ CC0,12800,1241
14712FALEŠNÝ POROD S CC0,19550,1436
14713FALEŠNÝ POROD S MCC0,21180,1675
14721JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,22230,2775
14722JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,43930,6286
14723JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC0,63390,6286
14731JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,23240,2303
14732JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,41110,3938
14733JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,44920,3938
15601NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ BEZ CC0,19520,1651
15602NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ S CC0,32190,3208
15603NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ S MCC0,54580,5284
15611NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ BEZ CC9,30569,6517
15612NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S CC13,030413,5150
15613NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S MCC20,704921,4750
15621NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC54,069368,5634
15622NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC54,069368,5634
15623NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC54,069368,5634
15631NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC7,524133,7628
15632NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC12,884233,7628
15633NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC32,342938,7358
15641NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC28,43107,4604
15642NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC34,952518,0846
15643NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC37,075618,0846
15651NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC8,171010,1785
15652NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC9,832810,1785
15653NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC16,766416,3227
15661NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC16,03737,2122
15662NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC16,037322,1166
15663NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC16,037325,8611
15671NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC3,43904,0850
15672NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC5,07304,7539
15673NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC8,51577,9674
15681NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC15,91157,7714
15682NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC15,911516,2811
15683NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC15,911521,1222
15691NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,63260,7891
15692NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC1,68891,9545
15693NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC4,11924,4443
15701NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC4,51284,8161
15702NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC5,647710,7224
15703NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC14,964815,2995
15711NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VAZNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM BEZ CC0,42200,5053
15712NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VAZNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S CC0,91801,2810
15713NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VAZNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S MCC3,85174,8590
15720NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE SYNDROMEM DÝCHACÍCH POTÍŽÍ9,08914,7684
15731NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM BEZ CC0,62470,2932
15732NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S CC1,47670,3719
15733NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S MCC3,10403,9430
15741NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCI BEZ CC0,98570,9388
15742NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S CC1,04610,9388
15743NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S MCC3,42253,2744
15751NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,31470,2622
15752NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC0,41210,3469
15753NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC0,67210,4198
18011VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,75330,2782
18012VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC3,13283,4878
18013VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC6,60058,0324
18021VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC1,24431,1006
18022VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC1,88181,7561
18023VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC4,11754,3580
18301SEPTIKEMIE BEZ CC0,92730,9388
18302SEPTIKEMIE S CC1,13901,2039
18303SEPTIKEMIE S MCC2,16692,6541
18311POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC0,71080,6205
18312POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC0,81370,7761
18313POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC1,41421,8536
18321HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU BEZ CC0,45410,4196
18322HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S CC0,62850,5586
18323HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S MCC0,78560,7781
18331VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,45500,3615
18332VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S CC0,60130,4744
18333VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S MCC0,75870,6064
18341JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,62220,5622
18342JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC0,88230,8073
18343JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC1,38251,1762
20301ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE BEZ CC0,11110,1276
20302ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S CC0,11110,1276
20303ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S MCC0,20410,1276
20311ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ BEZ CC0,90510,4432
20312ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S CC0,90510,4432
20313ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S MCC0,90510,7528
20321ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU BEZ CC0,45220,5981
20322ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S CC0,56160,6929
20323ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S MCC0,95351,9774
20331ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU BEZ CC0,30920,3549
20332ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S CC0,37310,4249
20333ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S MCC0,61510,6829
20341ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH BEZ CC0,49270,8361
20342ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S CC0,62160,9755
20343ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S MCC0,81490,9755
23011OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI BEZ CC0,66180,8251
23012OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S CC1,31691,5748
23013OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S MCC4,17654,0065
23301REHABILITACE BEZ CC0,96780,9519
23302REHABILITACE S CC1,04451,1044
23303REHABILITACE S MCC1,26031,1044
23311SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY BEZ CC0,33140,3219
23312SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S CC0,46400,4575
23313SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S MCC0,60030,5874
23321JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV BEZ CC0,24080,2265
23322JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S CC0,46340,4531
23323JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S MCC0,97810,9535
23330REHABILITACE > 55 DNÍ5,59855,5985
23340REHABILITACE 49-55 DNÍ4,16964,1696
23351REHABILITACE 42-48 DNÍ BEZ CC2,99462,9946
23352REHABILITACE 42-48 DNÍ S CC2,99462,9946
23353REHABILITACE 42-48 DNÍ S MCC3,86183,8618
23361REHABILITACE 35-41 DNÍ BEZ CC2,53902,5390
23362REHABILITACE 35-41 DNÍ S CC2,53902,5390
23363REHABILITACE 35-41 DNÍ S MCC3,02123,0212
23371REHABILITACE 28-34 DNÍ BEZ CC2,06132,0613
23372REHABILITACE 28-34 DNÍ S CC2,06132,0613
23373REHABILITACE 28-34 DNÍ S MCC2,41062,4106
23381REHABILITACE 21-27 DNÍ BEZ CC1,59751,5975
23382REHABILITACE 21-27 DNÍ S CC1,64311,6431
23383REHABILITACE 21-27 DNÍ S MCC1,85781,8578
23391REHABILITACE 14-20 DNÍ BEZ CC1,22291,2229
23392REHABILITACE 14-20 DNÍ S CC1,23601,2360
23393REHABILITACE 14-20 DNÍ S MCC1,31601,3160
23401REHABILITACE 5-13 DNÍ BEZ CC0,76010,7601
23402REHABILITACE 5-13 DNÍ S CC0,76010,7601
23403REHABILITACE 5-13 DNÍ S MCC0,78410,7841
88871ROZSÁHLE VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNI DIAGNÓZY BEZ CC0,98861,0519
88872ROZSÁHLE VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNI DIAGNÓZY S CC1,99722,3173
88873ROZSÁHLE VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNI DIAGNÓZY S MCC4,10145,0415
88881PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC2,04421,4260
88882PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC3,61321,4260
88883PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC4,47081,9011
88891VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC0,61610,5904
88892VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC1,10711,1562
88893VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC1,97722,2431
99980HLAVNÍ DIAGNÓZA NEPLATNÁ JAKO PROPOUŠTĚCÍ DIAGNÓZA0,10000,1133
99990NEZAŘADITELNÉ0,10000,1133

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace4) vyčleněné z úhrady podle případového paušálu s indexy těchto skupin

IR-DRG4)Název skupinyIndex 2013Index 2011
16011VÝKONY NA SLEZINĚ BEZ CC2,44942,1345
16012VÝKONY NA SLEZINĚ S CC2,90753,3509
16013VÝKONY NA SLEZINĚ S MCC3,30753,3509
16021JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGANECH BEZ CC0,59960,7549
16022JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGANECH S CC0,80570,9018
16023JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGANECH S MCC1,52611,394
16301AGRANULOCYTÓZA BEZ CC0,70980,7
16302AGRANULOCYTÓZA S CC1,15641,2349
16303AGRANULOCYTÓZA S MCC1,62751,5934
16311PORUCHY SRÁŽLIVOSTI BEZ CC0,59520,8383
16312PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S CC0,71060,8383
16313PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S MCC1,14321,3399
16321SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST BEZ CC0,48840,6355
16322SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S CC0,48840,869
16323SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S MCC0,48841,3833
16331PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI BEZ CC0,57020,622
16332PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S CC0,70520,7253
16333PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S MCC0,90690,9504
16341JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGANU BEZ CC0,52230,4925
16342JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGANU S CC0,71720,7014
16343JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGANU S MCC1,04821,0653
19011OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNI DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI BEZ CC1,21481,7409
19012OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNI DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S CC1,88522,705
19013OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNI DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S MCC4,96675,1376
19301SCHIZOFRENIE BEZ CC1,44581,7523
19302SCHIZOFRENIE S CC1,44582,0672
19303SCHIZOFRENIE S MCC1,56522,0672
19311PSYCHÓZY BEZ CC1,20051,5576
19312PSYCHÓZY S CC1,20051,5576
19313PSYCHÓZY S MCC1,32101,5576
19321PORUCHY OSOBNOSTI BEZ CC0,86801,1531
19322PORUCHY OSOBNOSTI S CC0,86801,1531
19323PORUCHY OSOBNOSTI S MCC1,25571,6814
19331BIPOLÁRNÍ PORUCHY BEZ CC1,44561,7665
19332BIPOLÁRNÍ PORUCHY S CC1,44561,7665
19333BIPOLÁRNÍ PORUCHY S MCC1,44561,7665
19341DEPRESE BEZ CC0,84510,9734
19342DEPRESE S CC1,07181,1554
19343DEPRESE S MCC1,65531,9099
19351AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH BEZ CC0,57080,8093
19352AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S CC0,57080,8093
19353AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S MCC0,69490,8637
19361ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE BEZ CC0,67840,836
19362ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S CC0,67840,836
19363ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S MCC0,80600,836
19371VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC0,82071,2077
19372VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC0,82071,2077
19373VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC0,82071,2077
19381PORUCHY PŘIJMU POTRAVY BEZ CC1,93082,6767
19382PORUCHY PŘIJMU POTRAVY S CC1,93082,6767
19383PORUCHY PŘIJMU POTRAVY S MCC2,44503,2153
19391JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC0,51050,6443
19392JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC0,52470,8583
19393JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC0,79181,1681
21011MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ STEP PŘI ÚRAZECH BEZ CC1,60471,2565
21012MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ STEP PŘI ÚRAZECH S CC2,71383,0948
21013MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ STEP PŘI ÚRAZECH S MCC7,227510,4434
21021JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH BEZ CC1,19041,3715
21022JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S CC2,29912,8417
21023JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S MCC4,72886,8005
21301PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MISTE NEBO NA VÍCE MÍSTECH BEZ CC0,65341,0941
21302PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MISTE NEBO NA VÍCE MÍSTECH S CC1,08951,4315
21303PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MISTE NEBO NA VÍCE MÍSTECH S MCC3,27792,3727
21311ALERGICKÉ REAKCE BEZ CC0,20270,184
21312ALERGICKÉ REAKCE S CC0,24920,2476
21313ALERGICKÉ REAKCE S MCC0,24920,3116
21321OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) BEZ CC0,29250,2961
21322OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S CC0,42940,4442
21323OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S MCC0,98640,9678
21331KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ BEZ CC0,26230,2244
21332KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S CC0,47270,3584
21333KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S MCC1,00860,6999
21341SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO BEZ CC0,50981,9265
21342SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S CC1,84391,9265
21343SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S MCC5,51551,9265
21351JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ BEZ CC0,29240,2809
21352JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S CC0,43920,3483
21353JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S MCC1,05851,1605

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace4) vyčleněné z úhrady podle případového paušálu s indexy těchto skupin

IR-DRG4)Název skupinyIndex 2013Index 2011
00011TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC26,132219,0045
00012TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC26,132219,0045
00013TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC31,836735,3056
00021TRANSPLANTACE JATER BEZ CC16,735913,0007
00022TRANSPLANTACE JATER S CC16,735916,3404
00023TRANSPLANTACE JATER S MCC32,653331,6304
00031ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC31,078756,6256
00032ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC31,078756,6256
00033ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC34,592556,6256
00070DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S TRANSPLANTACÍ SRDCE, PLIC, JATER, KOSTNÍ DŘENĚ102,3751122,3876
00141AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC7,89443,7009
00142AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC8,16514,9243
00143AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC9,264711,6692
00151SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC1,42681,8549
00152SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC2,48022,4466
00153SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC4,20442,4466
00161ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM BEZ CC26,355014,1939
00162ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S CC26,355014,1939
00163ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S MCC26,355014,1939
00171ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY BEZ CC19,10829,5187
00172ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S CC19,10829,5187
00173ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S MCC19,10829,5187
03100KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT22,540024,8458
08091TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY BEZ CC0,79060,9858
08092TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S CC1,78182,2853
08093TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S MCC3,55434,2538
11011TRANSPLANTACE LEDVIN BEZ CC5,85507,4615
11012TRANSPLANTACE LEDVIN S CC6,58087,4615
11013TRANSPLANTACE LEDVIN S MCC7,53877,9497
17011LYMFOM A LEUKEMIE S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC1,53350,9146
17012LYMFOM A LEUKEMIE S VELKÝM VÝKONEM S CC2,71383,0458
17013LYMFOM A LEUKEMIE S VELKÝM VÝKONEM S MCC8,60576,102
17021LYMFOM A LEUKEMIE S JINÝM VÝKONEM BEZ CC0,73241,3956
17022LYMFOM A LEUKEMIE S JINÝM VÝKONEM S CC1,81832,0051
17023LYMFOM A LEUKEMIE S JINÝM VÝKONEM S MCC2,77385,4591
17031MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A SPATNÉ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC2,53472,1137
17032MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A SPATNÉ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S CC4,22143,4473
17033MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A SPATNÉ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S MCC5,57964,581
17041MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A SPATNÉ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM BEZ CC0,99171,2362
17042MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A SPATNÉ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S CC1,67971,9936
17043MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A SPATNÉ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S MCC3,83973,4349
17301AKUTNÍ LEUKEMIE BEZ CC0,87121,193
17302AKUTNÍ LEUKEMIE S CC0,96021,193
17303AKUTNÍ LEUKEMIE S MCC4,23782,4821
17311LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKEMIE BEZ CC0,77350,9815
17312LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKEMIE S CC1,33911,8425
17313LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKEMIE S MCC2,13172,6388
17321RADIOTERAPIE BEZ CC1,35821,4185
17322RADIOTERAPIE S CC1,86591,5004
17323RADIOTERAPIE S MCC2,21571,9081
17331CHEMOTERAPIE BEZ CC0,76130,884
17332CHEMOTERAPIE S CC0,76130,884
17333CHEMOTERAPIE S MCC0,88161,0606
17341JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ BEZ CC0,56280,6335
17342JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S CC0,69470,8114
17343JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S MCC0,92310,9744
17351CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKEMII BEZ CC1,30673,5277
17352CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKEMII S CC1,50253,5277
17353CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKEMII S MCC13,008410,6529
22501POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE BEZ CC0,33800,2796
22502POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S CC0,33800,2796
22503POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S MCC0,33800,2796
22510ROZSÁHLE POPÁLENINY S KOŽNÍM STEPEM5,98176,6536
22521NEROZSÁHLE POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM BEZ CC2,24782,3642
22522NEROZSÁHLE POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM STEPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S CC6,63987,0889
22523NEROZSÁHLE POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM STEPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S MCC6,63988,2046
22530ROZSÁHLE POPÁLENINY BEZ KOŽNÍHO STEPU1,55181,3981
22541POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ BEZ CC0,82020,827
22542POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S CC1,22111,3823
22543POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S MCC3,43803,0796
22551POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE BEZ CC0,58350,6691
22552POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S CC1,15671,443
22553POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S MCC1,21661,443
24010HIV S VÝKONEM, S NĚKOLIKA ZÁVAZNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV0,95441,2376
24020HIV S VÝKONEM, S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV1,22271,2525
24031HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV BEZ CC0,38390,3606
24032HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S CC0,38390,3606
24033HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S MCC0,38390,3606
24301HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU BEZ CC1,96570,1262
24302HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S CC2,11181,434
24303HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S MCC4,87966,6909
24311HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PRES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ BEZ CC0,13490,1399
24312HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S CC0,13490,1399
24313HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S MCC0,13490,1399
24320HIV S NĚKOLIKA ZÁVAZNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV0,60340,3895
24331HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU BEZ CC5,00055,3823
24332HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAZNÝCH INFEKCI SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S CC5,00055,3823
24333HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAZNÝCH INFEKCI SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S MCC5,00055,3823
24341HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAZNÝCH INFEKCI SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY BEZ CC0,89180,5458
24342HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAZNÝCH INFEKCI SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S CC0,89181,1392
24343HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S MCC0,89181,1392
24350HIV BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV0,98420,7577
25011KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC4,26174,9536
25012KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC4,26175,5505
25013KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC7,44209,713
25021JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAZNÉM TRAUMATU BEZ CC3,43754,1643
25022JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAZNÉM TRAUMATU S CC3,43754,1643
25023JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAZNÉM TRAUMATU S MCC5,75918,5955
25030DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM65,438359,8569
25040DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM37,271837,654
25051DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC23,003123,1521
25052DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC23,003123,1521
25053DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC23,003126,3363
25061DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN BEZ CC13,999011,7983
25062DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S CC13,999013,2647
25063DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S MCC13,999013,2647
25071DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC11,912320,9485
25072DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC11,912320,9485
25073DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC16,232620,9485
25301DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC0,97171,1335
25302DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC0,97171,1335
25303DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC1,76082,3651
25311JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAZNÉHO TRAUMATU BEZ CC0,96121,4082
25312JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAZNÉHO TRAUMATU S CC0,96121,4082
25313JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAZNÉHO TRAUMATU S MCC1,22511,4082
25320DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ)47,258149,5586
25330DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ)20,299327,7664
25341DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC8,320915,3977
25342DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC15,384615,3977
25343DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC16,325415,3977
25361DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC7,65289,6211
25362DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC7,652811,3207
25363DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC7,652811,3207
25370ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘIJMU PŘI POLYTRAUMATU2,23333,229

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Výše úhrad hrazených služeb podle § 8 odst. 2

KódVýkonRegulační omezeníVýše úhrady
00900Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou (dále jen „ZP“). Založení dokumentace se záznamem stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání včetně onkologické prohlídky, mezičelistních vztahů, anamnézy a individuálního léčebného postupu. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Lze vykázat při registraci pojištěnce nově přijatého do péče, to je kód 00900 nelze vykázat v případě, že poskytovatelem byly na pacienta v posledních dvou letech vykazovány kódy pravidelné péče - kódy 00901a 00902, resp. 00946 a 00947. V témže kalendářním roce lze kód 00900 kombinovat pouze s kódem 00901, resp. 00946.
Kombinaci kódů 00900 a 00901, resp. 00946 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést vyšetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost 014
398 Kč
00901Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce - preventivní prohlídka
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení individuálního léčebného postupu v rámci péče hrazené ZP. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č. 1 zákona), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci individuální preventivní péče o chrup dětí a dorostu, 1/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci preventivní péče o dospělé, dvakrát v průběhu těhotenství, mezi vyšetřeními musí u těhotných uplynout nejméně 3 měsíce.U dětí a dorostu nelze vykázat kombinaci kódů 00901 a 00901, resp. 00946 v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno z odborného hlediska dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést prohlídku dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů5)
368 Kč
00902Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věkuAgregovaný výkon zahrnující: kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivaci pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio ditficilis bez ohledu na počet návštěvLze vykázat 1/1 kalendářní rok. Lze vykázat pouze po vykázání kódu 00901, resp. 00946 v témže kalendářním roce a zároveň pokud není vykázán kód 00900, kombinaci kódů 00901 a 00902, resp. 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi vykázáním jednotlivých kódů v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést ošetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů '
323 Kč
00903Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistouVyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření.Nelze kombinovat s kódem 00908. Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5); 015; 605
200 Kč
00904Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce od 1 roku do 6 let v rámci preventivní péčeLze vykázat 1/1 rok pouze v souvislosti s druhou preventivní prohlídkou v daném kalendářním roce, kódem 00901 popřípadě 00946 a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření.
Odbornost - 014
105 Kč
00906Stomatologické ošetření pojištěnce do 6 let nebo hendikepovaného pojištěnce
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce.Kód lze vykazovat pouze v souvislosti se stomatologickými výkony, nikoliv s výrobky. U dětí lze vykázat i bez kurativního výkonu.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014
Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5) lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.
95 Kč
00907Stomatologické ošetření pojištěnce od 6 let do 15 letÚhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce.Lze vykázat 1/1 den
Pouze při kurativní návštěvě (nelze vykázat jen s kódy 00900,00901, 00903, 00909, 00946, a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření).
Odbornost - 014
Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5) lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.
68 Kč
00908Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pojištěnce - v rámci pohotovostní služby
Akutní ošetření náhodného pojištěnce mimo rámec preventivní péče. Ošetření zahrnuje vyšetření, paliativní ošetření v endodoncii, amputaci a exstirpaci dřeně, provizorní výplň, lokální ošetření gingivy / sliznice, konzervativní ošetření dentitio difficilis nebo parodontálního abscesu, zavedení a výměnu drénu, nebo opravu / úpravu snímatelné náhrady v ordinaci a podobně.
Nelze kombinovat s kódem 00903 a 00909.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014
295 Kč
00909Klinické stomatologické vyšetření
Vyšetření odborníkem na klinickém pracovišti na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření.
Nelze kombinovat s kódy 00900, 00901,00902,00903,00908, 00945, 00946 a 00947. V kombinaci s kódem 00907 nelze vykázat samostatně s diagnózou Z 012 - zubní vyšetření. Kód lze nasmlouvat i pro poskytování lůžkové péče poskytovateli zubního lékařství nebo Ústavem klinické a experimentální stomatologie.
Lze vykázat 1/1 den
Při diagnóze vyžadující opakovanou návštěvu lze vykázat jen jedenkrát, u rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz lze vykázat pouze jednou, při zahájení léčby.
Odbornost - 014; 015
410 Kč
00910Zhotovení intraorálního rentgenového snímkuZhotovení rentgenového snímku na speciálním dentálním rentgenovém přístroji, nebo další zobrazovací metodou (podmínkou je archivace snímku).
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
70 Kč
00911Zhotovení extraorálního rentgenového snímkuZhotovení skiagrafie lebky různých projekcí za každý snímek. Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval, v případě odbornosti 015 i rentgenový snímek ruky (stanovení fáze růstu skeletu).Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
225 Kč
00912Náplň slinné žlázy kontrastní látkou
Sondáž, dilatace, náplň slinných žláz a vývodů kontrastní látkou. Následné rentgenové vyšetření je vykazováno kódem 00911 nebo 00913 poskytovatelem, který snímek indikoval.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH, PE5); 605
581Kč
00913Zhotovení ortopantomogramuZhotovení extraorálního panoramatického snímku na speciálním rentgenovém přístroji.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval.
Lze vykázat 1/2 roky
Odbornost 014; 015; 605 (omezení frekvencí neplatí pro odbornost 605, 015 a pro odbornost 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5);
275 Kč
00914Vyhodnocení ortopantomogramu
Vyhodnocení panoramatického rentgenového snímku zubních oblouků a skeletu čelistí nebo ostatních extraorálních snímků. Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem); v případě odeslání pojištěnce k jinému zubnímu lékaři, který je držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů , může kód vykázat i tento zubní lékař.
Lze vykázat 1/1 snímek/1 poskytovatel
Odbornost - 014; 015; 605
70 Kč
00915Zhotovení telerentgenového snímku lbi
Zhotovení dálkového rentgenového snímku lbi na speciálním rentgenovém přístroji.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5); 015; 605
270 Kč
00916Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale
Aplikace injekční anestézie na foramen mandibulae (součástí je i aplikace na nervus buccalis) a foramen infraorbitale (součástí je i aplikace na nervus palatinus) ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605
100 Kč
00917Anestézie infiltrační
Aplikace injekční anestézie pro každý sextant, včetně anestézie na foramen mentale, foramen palatinum maius a foramen incisivum. Počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů; ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
80 Kč
00920Ošetření zubního kazu - stálý zub - fotokompozitní výplň
Ošetření zubního kazu stálého zubu fotokompozitní výplní u pojištěnců do 18 let v rozsahu špičáků včetně, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu.
Lze vykázat 1 zub/6 měsíců
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
315 Kč
00921Ošetření zubního kazu - stálý zub
Ošetření zubního kazu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu, standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona (při použití samopolymerujících kompozitních materiálů v rozsahu špičáků včetně a nedózovaného amalgámu v celém rozsahu).
Lze vykázat 1 zub/365 dní
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 1 rok lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních nebo profesionálních poškozeních chrupu.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
220 Kč
00922Ošetření zubního kazu - dočasný zub
Ošetření zubního kazu dočasného zubu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu a použitý materiál.
Lze vykázat 1 zub/6 měsíců
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 6 měsíců lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
126 Kč
00923Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - stálý zub
Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, chemickou a medikamentózní přípravu a provizorní výplně.
Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek zinkoxydfosfátovým cementem. Počet návštěv nerozhoduje.
Nelze kombinovat s kódem 00925. Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub pouze tehdy, pokud následuje konzervačně - chirurgická léčba komplikací zubního kazu. Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímekLokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
181Kč
00924Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - dočasný zub
Po definitivním endodontickém ošetření dočasného zubu metodou vitální nebo mortální amputace jedenkrát. Při případné exstirpaci každý zaplněný kořenový kanálek. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rentgenové resorbce nejvýše do poloviny kořene.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
176 Kč
00925Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II- stálý zub
Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu. Počet návštěv nerozhoduje. I při ošetření zubu metodou apexifikace.
Nelze kombinovat s kódem 00923.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub
Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
265 Kč
00931Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu
Odborné vyšetření parodontu, vyšetření pomocí parodontologického indexu CPITN, stanovení individuálního léčebného postupu, zahájení konzervativní léčby - odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), instruktáž a motivace orální hygieny.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE '
700 Kč
00932Léčba chronických onemocnění parodontu
Vyšetření parodontu na základě zařazení onemocnění při vyšetření pomocí indexu CPITN, kdy je stanoven index CPI 2-3, případně dalších parodontologických indexů a vyšetřovacích metod v průběhu parodontologické léčby. Výkon svým obsahem nespadá do preventivní péče. Pokračování konzervativní léčby (fáze iniciální nebo udržovací) - kontrola orální hygieny pomocí k tomu určených indexů (například PBI, API), jejichž hodnoty musí být zaznamenány v dokumentaci, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), remotivace a korekce konkrétní metody orální hygieny, odstranění lokálního dráždění parodontu. Odstup mezi vykázáním kódů 00932 musí být v takovém minimálním intervalu, aby bylo možno prokázat účelnost léčby. Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem (kód 00938) a subgingivální ošetření (kód 00935) se vykazuje zvlášť.
Lze vykázat 3/1 kalendářní rok
Při třetím vykázání kódu v roce nutno zhodnotit léčbu pomocí indexu CPITN.
Odbornost - 014
243 Kč
00933Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu
Provedený chirurgický výkon v mukogingivální oblasti navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu (gingivektomie s plastikou) za každý zub.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5)
420 Kč
00934Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu
Chirurgické výkony navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu vedoucí k prohloubení vestibula a výkony s odklopením mukoperiostálního laloku vedoucí k odstranění parodontálních sulku - za každý sextant. Nelze vykázat s chirurgickými výkony s řízenou tkáňovou regenerací a implantacemi.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5)
1000 Kč
00935Subgingivální ošetření
Instrumentální odstranění obsahu parodontálního chobotu (subgingiválního zubního kamene a plaku), odstranění nekrotického cementu, ohlazení povrchu zubního kořene a jeho kontrola u zubů s parodontálními choboty (CP 3,4). Lze provést ručními nástroji, ultrazvukovými či laserovými přístroji či jejich kombinací.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE '
84 Kč
00936Odebrání a zajištění přenosu transplantátu
Chirurgický výkon vedoucí k získání slizničního nebo kostního štěpu.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5); 605
600 Kč
00937Artikulace chrupu
Po provedení celkového zábrusu okluze a artikulace chrupu na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po ošetření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE '
433 Kč
00938Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem
Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem zhotovené podle přílohy č. 1 zákona (samopolymerující kompozitní pryskyřice). Vykazuje se za každý zub.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015
44 Kč
00940Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice
Při komplexním vyšetření ústní sliznice, stanovení diagnózy.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA;PE '
700 Kč
00941Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice
Při kontrolním vyšetření v průběhu léčby.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA;PE '
300 Kč
00943Měření galvanických proudů
Měření galvanických proudů v dutině ústní při vyšetření slizničních změn a měření impedance.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA;PE , 605
88 Kč
00945Cílené vyšetření
Vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže registrovaného pojištěnce, v případě dohodnutých dlouhodobých zástupů a péče poskytované v rámci odbornosti 015 i u neregistrovaných pojištěnců.
Nelze vykázat v kombinaci s kódy 00900,00901, 00902, 00903, 00908, 00909,00931,00932,00940, 00941,00946,00947,00981, 00983, 00984.
Lze vykázat - bez omezení, při ošetření v několika návštěvách (endodontické ošetření, zhotovení protetických náhrad a jiné) pouze jednou.
Odbornost - 014; 015
10 Kč
00946Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce -preventivní prohlídka I
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení individuálního léčebného postupu v rámci péče hrazené ZP. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č. 1 zákona), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci individuální preventivní péče o chrup dětí a dorostu, 1/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci preventivní péče o dospělé, dvakrát v průběhu těhotenství, mezi vyšetřeními musí u těhotných uplynout nejméně 3 měsíce. U dětí a dorostu nelze vykázat kombinaci kódů 00946 a 00946, resp. 00901 v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno z odborného hlediska dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést prohlídku dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014
336 Kč
00947Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku
Agregovaný výkon zahrnující: kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivace pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok. Lze vykázat pouze po vykázání kódu 00901, resp. 00946 v témže kalendářním roce a zároveň pokud není vykázán kód 00900, kombinaci kódů 00901 a 00902, resp. 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi vykázáním jednotlivých kódů v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést ošetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014
263 Kč
00949Extrakce dočasného zubu
Extrakce dočasného zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
87 Kč
00950Extrakce stálého zubu
Extrakce stálého zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
168 Kč
00951Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku a hemiextrakce nebo egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu do jednoho sextantu nebo chirurgická revize extrakční rány.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 605
525 Kč
00952Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části kosti, primární uzávěr oroantrální komunikace, egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu větším než jeden sextant, exstirpace cysty nad 1 cm, odstranění sekvestru, artrocentéza temporomandibulárního kloubu nebo antrotomie a podobně.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA;CH;PE5); 605
1155 Kč
00953Chirurgické ošetřování retence zubů
Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu a mobilizace zubu do směru žádané erupce (včetně odklopení mukoperiostálního laloku, plastiky měkkých tkání, podložení kostním štěpem, fixace drátěného tahu, nalepení ortodontického zámku).
Lze vykázat 1/1 zubLokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH;PE , 015; 605
630 Kč
00954Konzervačně-chirurgická léčba komplikací zubního kazu
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura (včetně případného peroperačního plnění), za každý ošetřený kořen. Též periapikální exkochleace a exstirpace odontogenní cysty do 1 cm.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 605
420 Kč
00955Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu
Provedení menších chirurgických výkonů, například dekapsulace, frenulektomie, odstranění rušivých vlivů vazivových pruhů, podjazyková frenulektomie, excize vlajícího hřebene - za každý sextant, odstranění leze do 2 cm, sutura rány sliznice nebo kůže do 5 cm nebo sondáž a výplach vývodu slinné žlázy.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
420 Kč
00956Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu
Odstranění podjazykové retenční slinné cysty, excize vlajícího hřebene většího rozsahu než jeden sextant, odstranění leze nad 2 cm, orální vestibuloplastika bez štěpu - za každý sextant, sutura rány sliznice nebo kůže nad 5 cm, exstirpace mukokely sliznice dutiny ústní nebo diagnostická excize, sialolitotomie.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA;CH;PE5); 605
900 Kč
00957Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Ošetření následků úrazu zubů a alveolu malého rozsahu, včetně jednoduché fixace plastickým materiálem popřípadě zkrácenou drátěnou dlahou.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
420 Kč
00958Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Repozice a fixace zlomenin alveolu horní, dolní čelisti, zlomenin těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace (za každou ošetřenou čelist).
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - čelist
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE, 605
750 Kč
00959Intraorální incize
Léčba zánětu intraorální incizí s případnou dilatací, vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezeníLokalizace - kvadrant
Odbornost - 014; 015; 605
105 Kč
00960Zevní incize
Léčba kolem čelistního zánětu zevní incisí, včetně dilatace, s vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH;PE , 605
600 Kč
00961Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní
Zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, dále stavění pozdního postextrakčního krvácení, revize extrakční rány, svalové rehabilitační cvičení a fyzikální terapie.
Lze vykázat 5/10 dnů
Odbornost - 014; 015; 605
45 Kč
00962Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch
Vyšetření temporomandibulárního kloubu, zdokumentování onemocnění a konzervativní léčba temporomandibulární poruchy (například mezičelistní fixací, fyzikální terapií nebo manuální repozicí).
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok (omezení frekvencí neplatí pro odbornost 605, 015 a 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH;PE5))
Odbornost - 014; 015; 605
300 Kč
00963Injekce i. m, i. v., i. d., s. c.
Zahrnuje injekční aplikaci léčiva, včetně ceny aplikace, není-li aplikovaná látka hrazena jiným způsobem.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
53 Kč
00965Čas zubního lékaře strávený dopravou za imobilním pojištěncemNelze vykázat spolu s výkonem dopravy.
Odbornost - 014; 605
Výkon je hrazen na podkladě doporučení praktického lékaře.
210 Kč
00966Signální výkon - informace o vydání
Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) Výkon vykazuje ošetřující lékař, který vystavuje Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014
5 Kč
00967Signální výkon - informace o vydání
Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)Výkon vykazuje ošetřující lékař, který Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), vystavil.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014
5 Kč
00968Stomatochirurgické ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL-stomatochirurgem poskytovatele
Písemná zpráva.
Lze vykázat 1/1 den pouze v souvislosti s kódy 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, 00962.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH.5)
Ošetření na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení).
1000 Kč
00970Sejmutí fixní náhrady - za každou pilířovou konstrukci
Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací.
Lze vykázat 1/730 dní
Nelze vykázat u provizorních náhrad.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
91Kč
00971Provizorní ochranná korunka
Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.
Lze vykázat 1/730 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
69 Kč
00973Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci
Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování.
Lze vykázat 5/1 kalendářní rok
Nelze vykázat při odevzdání nové snímatelné náhrady (nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady).
Lokalizace - čelist
Odbornost - 014; 015; 605
39 Kč
00974Odevzdání stomatologického výrobku
Poskytovatel vykazuje při odevzdání stomatologického výrobku (kód slouží pouze pro vykazování zvlášť účtovaných léčivých přípravků a stomatologických výrobků (dokladem 03s).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
0 Kč
00981Diagnostika ortodontických anomálií
Zahrnuje orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, založení zdravotnické dokumentace. Tímto kódem se zahajuje ortodontická léčba a vykazování kódů odbornosti 015.
Při převzetí již léčeného pojištěnce je nutné zahájit vlastní ortodontickou léčbu vstupním vyšetřením, založením vlastní dokumentace a vykázáním kódu 00981.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce a poskytovatele
Odbornost - 015
600 Kč
00982Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem - najeden zubní oblouk. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu včetně přípravy zubů.
Lze vykázat 1/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
1300 Kč
00983Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Kontrola postupu léčby a úprav na fixním aparátu na jednom i obou zubních obloucích, a to po vykázání kódu 00982 nebo 00994. Vztahuje se na všechny kontroly fixního aparátu v daném čtvrtletí a na kontrolu souběžně používaného snímacího aparátu.
Lze vykázat 1/1 čtvrtletí po dobu 4 let.
Odbornost - 015
800 Kč
00984Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu
Kontrola postupu léčby dle individuálního léčebného postupu a funkce snímacích aparátů včetně jejich úpravy. Pro sledování průběhu změn po ortodonticky indikovaných extrakcích bez aparátu. Vztahuje se na všechny kontroly snímacího aparátu v daném čtvrtletí.
Lze vykázat 1/1 čtvrtletí po dobu 4 let.
Nelze vykázat pro léčbu ve fázi retence nebo při sledování růstu a vývoje chrupu a čelisti bez aktivní léčby.
Odbornost - 015
210 Kč
00985Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Po ukončení léčby ortodontických anomálií sejmutí fixního ortodontického aparátu na 1 zubní oblouk, zábrus zubů, včetně případné analýzy modelů (nezahrnuje případné zhotovení a analýzu telerentgenu a ortopantomogramu).
Lze vykázat 2/1 čelist
S časovým odstupem 3 let lze vykázat jedenkrát na čelist v návaznosti na kód 00982 a jedenkrát na čelist v návaznosti kódu 00994.
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
700 Kč
00986Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje
Kontrola pojištěnce před začátkem nebo po ukončení aktivní fáze ortodontické léčby snímacími nebo fixními aparáty podle individuálního léčebného postupu. Součástí může být i použití pevných, nebo snímacích dlah, retainerů nebo jiných retenčních aparátů.
Lze vykázat 1/1 kalendářní pololetí, maximálně po dobu 4 let.
Odbornost - 015
220 Kč
00987Stanovení fáze růstu
Určení růstové fáze pojištěnce -skeletální věk, zhodnocením rentgenového snímku ruky nebo krčních obratlů.
Lze vykázat 2/1 pojištěnce
Odbornost - 015
53 Kč
00988Analýza telerentgenového snímku lbi
Vyhodnocení profilového, eventuálně zadopředního dálkového rentgenového snímku lbi pomocí speciálních měření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 015
116 Kč
00989Analýza ortodontických modelů
Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně případných dalších speciálních měření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 015
315 Kč
00990Diagnostická přestavba ortodontického modelu
Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům.
Lze vykázat 1/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
473 Kč
00991Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku
Palatinální nebo linguální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lipbumper, továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích.
Lze vykázat 1/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
173 Kč
00992Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky
Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodontní čapky či krční pásky nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham a podobně za účelem extraorálního kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce
Odbornost - 015
210 Kč
00993Navázání parciálního oblouku
Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6 zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu.
Lze vykázat 4/1 kalendářní pololetí (1× na kvadrant).
Odbornost - 015
300 Kč
00994Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem najeden zubní oblouk ve smíšeném chrupu pro protruzní vady s incizálním schůdkem 9 mm a více, zkřížený skus, diastema větší než 4 mm, zákus, retence nebo dystopie horního stálého řezáku. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu.
Lze vykázat 1/1 čelist do věku 10 let.
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
900 Kč

Vysvětlení zkratek:

PZL praktický zubní lékař

PA parodontolog

CH stomatochirurg

PE pedostomatolog

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Koeficienty změny počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven podle krajů České republiky

Index změny počtu pojištěnců mezi 1.1.2013 a 1.1.2011
kraj / ZPCPZPOZPRBPVoZPVZP
ČR
ZP
MV
ČR
ZPS
Hlavní město Praha1,171,011,001,100,981,051,00
Jihočeský kraj1,071,001,001,080,971,041,00
Jihomoravský kraj1,051,001,001,200,971,041,00
Karlovarský kraj1,001,001,001,190,951,041,00
Kraj Vysočina1,041,001,001,190,981,041,00
Královéhradecký kraj1,091,001,001,060,961,061,03
Liberecký kraj1,001,001,001,160,971,061,00
Moravskoslezský kraj1,020,941,031,090,921,141,00
Olomoucký kraj1,040,961,001,070,931,051,00
Pardubický kraj1,071,061,001,160,971,071,00
Plzeňský kraj1,000,991,001,250,961,041,00
Středočeský kraj1,041,071,001,180,991,071,01
Ústecký kraj1,091,010,781,190,961,051,00
Zlínský kraj1,041,001,001,360,971,091,00

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 475/2012 Sb.

Léčivé přípravky vyjmuté z platby případovým paušálem

1. Z platby případovým paušálem jsou vyjmuty:

1.1. Léčivé přípravky obsahující tyto léčivé látky:

B02BB01

B02BD01

B02BD02

B02BD03

B02BD04

B02BD05

B02BD06

B02BD07

B02BD08

B02BD09

B02BD10

B05AA02

1.2. Tyto individuálně vyráběné léčivé přípravky:

Kryoprotein (0207926)

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

2) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 130/2002 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2000 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 135/2004 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2007 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení.

3) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

4) Sdělení ČSÚ č. 427/2012 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG).

5) § 22 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru