Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 470/2012 Sb.Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Částka 176/2012
Platnost od 27.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

470

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2012

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,

b) další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,

c) výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,

d) způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného,

e) způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,

f) způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného,

g) druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují stanovení mýtného,

h) strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného,

i) náležitosti plánu rizik.

§ 2

Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné

Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

§ 3

Výše kauce

Kauce činí 2468 Kč.

§ 4

Evidence údajů o mýtném

Evidence údajů o mýtném obsahuje informace uvedené v § 22c odst. 2 zákona a dále:

a) číslo mýtného účtu vozidla v systému elektronického mýtného,

b) režim placení a způsob placení mýtného.

§ 5

Způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného

(1) Evidence zahrnuje přihlášení vozidla do režimu placení předem nebo následného placení, které se provádí na kontaktních nebo distribučních místech anebo prostřednictvím zákaznické samoobsluhy.

(2) Evidence se provádí na základě kopie osvědčení o registraci vozidla nebo kopie technického průkazu, pokud byl vydán, a údaje o tom, zda evidované vozidlo má pokovené čelní sklo.

§ 6

Evidované údaje

Provozovatel vozidla informuje nejdéle do pěti dnů provozovatele systému elektronického mýtného o změnách v evidovaných údajích včetně režimu placení a předloží mu elektronické zařízení.

§ 7

Způsob evidence při změně provozovatele vozidla

Při převodu vozidla na jiného provozovatele odhlásí původní provozovatel vozidlo ze systému elektronického mýtného.

§ 8

Odhlášení ze systému elektronického mýtného

(1) Provozovatel vozidla odhlásí vozidlo u provozovatele systému elektronického mýtného a vrátí mu elektronické zařízení na kontaktním nebo distribučním místě anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Při odhlášení vozidla provozovatel vozidla předloží osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz anebo jiný doklad prokazující vyjmutí vozidla z registru vozidel. Uvedené doklady lze nahradit dokladem totožnosti provozovatele vozidla nebo zástupce provozovatele vozidla, je-li zástupce provozovatele vozidla v mýtném systému registrován.

(2) V případě, kdy elektronické zařízení nemůže být vráceno (například v případě jeho ztráty nebo zničení), odhlašuje se vozidlo písemným oznámením provozovateli systému elektronického mýtného na kontaktní nebo distribuční místo.

(3) Pokud při odhlášení zbývá nespotřebované předplacené mýtné, bude tato částka vrácena provozovateli vozidla.

§ 9

Způsoby úhrady a prokázání úhrady mýtného

(1) Mýtné se hradí buď v režimu placení předem, nebo v režimu následného placení.

(2) V režimu placení předem lze mýtné předplatit:

a) hotově na kontaktních a distribučních místech, nebo

b) platebními prostředky stanovenými ve smluvních podmínkách provozovatele systému elektronického mýtného.

(3) Provozovatel systému elektronického mýtného umožní provozovateli vozidla získat doklad o vyúčtovaném mýtném za předchozí kalendářní měsíc s rozpisem po jednotlivých dnech.

§ 10

Elektronické zařízení

(1) Elektronické zařízení smí být užíváno pouze způsobem upraveným zákonem a touto vyhláškou.

(2) Pokud dojde k poruše elektronického zařízení, zajistí provozovatel nebo řidič vozidla před užitím zpoplatněné komunikace jeho výměnu za plně funkční. V případě poruchy elektronického zařízení v průběhu užívání zpoplatněné pozemní komunikace zajistí provozovatel nebo řidič vozidla výměnu za plně funkční elektronické zařízení na nejbližším kontaktním nebo distribučním místě.

(3) Provozovatel systému elektronického mýtného je oprávněn zablokovat elektronické zařízení z důvodu závažného porušení smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného; na zablokování elektronického zařízení musí být provozovatel vozidla předem upozorněn. Pokud dojde k zablokování elektronického zařízení v průběhu užívání zpoplatněné pozemní komunikace, zajistí provozovatel nebo řidič vozidla výměnu za plně funkční elektronické zařízení na nejbližším kontaktním nebo distribučním místě.

(4) Elektronické zařízení může být použito jen v tom režimu placení, pro který bylo vozidlo zaevidováno do systému elektronického mýtného.

§ 11

Ztráta elektronického zařízení

Ztrátu, krádež a jiné případy, kdy se elektronické zařízení dostane z držení provozovatele nebo řidiče vozidla (dále jen „ztráta“), provozovatel nebo řidič vozidla okamžitě nahlásí provozovateli systému elektronického mýtného včetně identifikačních údajů o vozidle.

§ 12

Přeprava elektronického zařízení bez povinnosti platit mýtné

V případě, že má být elektronické zařízení přepravováno po zpoplatněné pozemní komunikaci bez povinnosti platit mýtné (například při přepravě pro jiné vozidlo), musí být deaktivováno nebo uvedeno do režimu určeného pro takovouto přepravu.

§ 13

Nastavení údajů do elektronického zařízení

(1) Řidič zadá při každé změně údajů před užitím zpoplatněné pozemní komunikace do elektronického zařízení údaje o počtu všech náprav podle údajů v technickém průkazu vozidla nebo technických průkazech jízdní soupravy, a to způsobem uvedeným v návodu. Dvojnáprava nebo trojnáprava1) na přípojném vozidle se považuje za dvě nebo tři nápravy.

(2) Postup podle odstavce 1 neplatí pro vozidla kategorie M2 a M32).

§ 14

Kontrola funkčnosti elektronického zařízení

Řidič kontroluje před začátkem, v průběhu a po ukončení užívání zpoplatněné pozemní komunikace, zda je elektronické zařízení plně funkční, a bezodkladně nahlásí provozovateli systému elektronického mýtného jakékoliv zjištěné vady nebo nedostatky ve fungování elektronického zařízení. V průběhu jízdy řidič dbá signálů elektronického zařízení podle návodu. Pro účely tohoto ustanovení se ukončením užívání zpoplatněné pozemní komunikace a jeho opětovným začátkem myslí také jakékoliv přerušení jízdy po zpoplatněné pozemní komunikaci.

§ 15

Popis nákladů započitatelných pro výpočet mýtného

(1) Náklady na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují veškeré náklady bezprostředně související s jejich výstavbou, které tvoří

a) cena staveb a pozemků,

b) náklady na financování výstavby zpoplatněných pozemních komunikací,

c) náklady na zpracování projektových dokumentací (např. dokumentace vlivu záměru na životní prostředí, pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení),

d) náklady na archeologický, geologický a jiný obdobný průzkum,

e) odpisy ve smyslu jiných právních předpisů3).

(2) Náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují veškeré náklady na běžnou a souvislou údržbu a na opravy, které tvoří

a) náklady na údržbu vozovky a krajnic včetně zimní údržby,

b) náklady na údržbu dopravního značení, dopravních zařízení a jiných obdobných součástí pozemní komunikace,

c) náklady na ošetřování silniční vegetace.

(3) Náklady na správu související s provozem zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují ostatní náklady neuvedené v odstavcích 1 a 2, jejichž vynaložení přímo souvisí s provozem na zpoplatněných pozemních komunikacích a které zároveň nesouvisí s výstavbou a provozem systému elektronického mýtného. Mezi tyto náklady patří též platby vyplývající z koncesních smluv.

(4) Náklady na výstavbu a provoz systému elektronického mýtného zahrnují

a) náklady na výstavbu, zřízení a údržbu stanovišť pro výběr mýtného,

b) náklady související s provozem, správou, výběrem a vymáháním mýtného,

c) odpisy ve smyslu jiných právních předpisů3).

(5) Do nákladů na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací podle odstavce 1 se zahrnou

a) náklady na výstavbu pozemních komunikací dokončených po 10. červnu 1978, do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, které se určí poměrem, jenž odpovídá podílu plánované doby životnosti zpoplatněných pozemních komunikací, která zbývá po 10. červnu 2008 na celkové předpokládané době životnosti zpoplatněných pozemních komunikací,

b) náklady vynaložené a předpokládané na výstavbu pozemních komunikací, které jsou ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky ve výstavbě,

c) předpokládané náklady na výstavbu plánovaných pozemních komunikací, které jsou zaneseny v územně plánovací dokumentaci; tyto náklady jsou rozloženy podle plánované životnosti pozemní komunikace, nejméně však na období 20 let.

§ 16

Způsob výpočtu nákladů na zpoplatněné pozemní komunikace

Náklady na zpoplatněné pozemní komunikace se určí poměrem ze součtu nákladů uvedených v § 15, vztažených ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného. Při výpočtu nákladů pouze pro určitou část komunikací se použije jen odpovídající část nákladů vztažená ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného. Pro výpočet se použijí náklady za kalendářní rok.

§ 17

Způsob stanovení sazeb mýtného

(1) Výpočet sazeb mýtného se provede na skutečném nebo předpokládaném podílu vozidel podléhajících mýtnému na ujetých kilometrech na zpoplatněných pozemních komunikacích. Pro výpočet lze použít pouze podíl nákladů vypočtených podle § 15 a vztažených zvlášť pro dálnice a zvlášť pro vybrané silnice I. třídy, uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce. Uvedený podíl nákladů se přiřadí pouze ke skutečnému nebo předpokládanému podílu vozidel podléhajících mýtnému. Takto stanovený podíl nákladů se rozdělí podle podmínek stanovených v jiném právním předpise4) a vztahuje se vždy ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného.

(2) Jednotlivé sazby mýtného jsou rozlišeny tak, aby žádná z těchto sazeb nepřesáhla průměrnou sazbu mýtného vypočtenou podle odstavce 1 o více než 175 % a celkový výnos z uloženého mýtného za období kalendářního roku nepřekročil poměrnou část nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace.

§ 18

Náležitosti plánu pro řízení rizik

Plán řízení rizik obsahuje určení a vyhodnocení rizik souvisejících s poskytováním evropské služby elektronického mýtného, jakož i vhodné postupy pro zmírňování, odstraňování a průběžné sledování těchto rizik. Plán řízení rizik obsahuje opatření zaměřující se především na řízení rizik souvisejících s

a) likviditou podniku poskytovatele evropského mýtného a peněžními toky z provozní činnosti,

b) makroekonomickým vývojem,

c) změnami konkurenceschopnosti při poskytování evropské služby elektronického mýtného,

d) poškozením pověsti podniku poskytovatele evropského mýtného,

e) potížemi při zajištění nepřetržitého poskytování evropské služby elektronického mýtného ve všech systémech elektronického mýtného a možnými výpadky pokrytí některého systému elektronického mýtného,

f) přerušením podnikání,

g) potížemi při dosahování požadované úrovně poskytovaných služeb,

h) právní odpovědností vůči třetím osobám,

i) změnou právní úpravy.


§ 19

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 323/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška č. 14/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Vyhláška č. 483/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 333/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 356/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 243/2019 Sb. Čl. II

Pro výši kauce za elektronické zařízení, které lze užívat do 30. listopadu 2019, se použije vyhláška č. 470/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:

Ing. Stanjura v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému

OznačeníÚsekDélka (km)
D0Praha, Satalice-Praha, Běchovice (exity 58-62)4,6
D0Modletice (D1)-Praha, Ruzyně (exity 76-28)37,1
D1Praha, Spořilov-Říkovice (exity 1-272)273,4
D1Předmostí-státní hranice (exit 282 až km 377)93,5
D2Brno, jih-státní hranice (exit 1 až km 61)61,4
D3Mezno-Úsilné (exity 62-131)71,3
D4Jíloviště-Háje (exity 9-45)41,9
D4Radobytce-Nová Hospoda (exity 77-84)6,7
D5Praha, Třebonice-státní hranice (exit 1 až km 151)156,1
D6Praha, Řepy-Nové Strašecí (exity 1-32)33,1
D6Lubenec-Bošov (km 80 až exit 83)3,4
D6Jenišov-Cheb, sever (exity 131-169)39,2
D7Praha, Ruzyně-Knovíz (exity 2-18)17,0
D7Postoloprty-Spořice (exity 56-78)23,6
D8Praha, Březiněves-státní hranice (km -2,2 až km 92)97,0
D10Praha, Satalice-Ohrazenice (exity 1-71)72,7
D11Praha, Horní Počernice-Hradec Králové, Kukleny (exity 1-90)92,9
D35Sedlice-Opatovice (exity 126-129)4,0
D35Mohelnice, jih-Křelov (exity 235-261)27,3
D35Olomouc, Topolany-Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296)33,3
D46Vyškov, východ-Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39)40,6
D48Bělotín-Bělotín, východ (exity 1-3)3,5
D48Rychaltice-Frýdek-Místek, západ (exit 38-45)6,9
D48Frýdek-Místek-Žukov (km 47 až exit 70)19,9
D52Rajhrad-Pohořelice, jih (exity 10-26)17,0
D55Hulín-Otrokovice (exity 16-32)16,9
D56Ostrava, Hrabová-Frýdek-Místek (exity 39-51)12,9

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému

OznačeníÚsekDélka (km)
I/3Mirošovice-Mezno43,5
I/4Praha-Jíloviště5,2
I/6Bošov-Karlovy Vary29,7
I/7Panenský Týnec-Smolnice (exity 37^U)4,0
I/7Spořice-Chomutov (exity 78-82)3,4
I/11Hradec Králové, Kukleny-Hradec Králové2,7
I/11Ropice-Mosty u Jablunkova28,6
I/11Krásné Pole-Ostrava8,7
I/12Praha-Kolín32,5
I/16Mladá Boleslav-Úlibice37,0
I/19Oltyně-Čekanice10,0
I/19Tábor-Pelhřimov34,0
I/20Plzeň-České Budějovice112,5
I/26Plzeň-Folmava51,7
I/30Lovosice-Ústí nad Labem14,4
I/33Plotiště nad Labem-Náchod29,0
I/34České Budějovice-Jindřichův Hradec40,7
I/34Jarošov nad Nežárkou-Havlíčkův Brod55,6
I/35Bílý Kostel nad Nisou-Ohrazenice35,0
I/35Turnov-Jičín13,8
I/35Úlibice-Hradec Králové30,2
I/35Hradec Králové-Mohelnice89,3
I/35Křelov-Olomouc2,9
I/37Hradec Králové-Pardubice17,3
I/38Jestřebí-Mladá Boleslav31,1
I/38Poděbrady-Jihlava86,9
I/43Brno-Svitavy44,8
I/46Olomouc, Slavonín-Olomouc, centrum0,9
I/47Kroměříž-Hulín3,4
I/47Přerov-Bělotín22,7
I/48Bělotín-Rychaltice37,3
I/50Holubice-Rovné86,1
I/52Brno-Rajhrad5,9
I/52Pohořelice-Mikulov22,3
I/55Přerov-Hulín11,4
I/58Skotnice-Krmelín10,3
I/63Bystřany-Řehlovice7,5

Poznámky pod čarou

1) § 15 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

2) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 3 a 4 nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru