Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 467/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 174/2012
Platnost od 27.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

467

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 369/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb. a vyhlášky č. 411/2011 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 1 položce 2 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

2. V příloze v Kapitole 1 položce 4 se slovo „zdravotní“ zrušuje.

3. V příloze v Kapitole 1 položce 19 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“ a slova „odst. 5“ se nahrazují slovy „odst. 4“.

4. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položkách 1 a 2 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.

5. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 3 se slovo „LSPP“ nahrazuje slovy „pohotovostní služby“ a slova „poskytnuté péče“ se nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.

6. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 5 ve větě první se slova „Veškerá zdravotní péče, která byla vykázána prostřednictvím zdravotních“ nahrazují slovy „Veškeré hrazené služby, které byly vykázány prostřednictvím“, slovo „dokumentována“ se nahrazuje slovem „dokumentovány“, za slova „zdravotnické dokumentaci“ se vkládají slova „(dále jen „dokumentace“)“ a ve větě druhé se slovo „zdravotních“ zrušuje.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatel“.

8. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 10 ve větě druhé se slovo „zdravotnické“ zrušuje.

9. V příloze v Kapitole 2 bodu 2 položce 1 se slova „zdravotního“ a „zdravotní“ zrušují.

10. V příloze v Kapitole 2 bodu 2 položce 2 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelem“.

11. V příloze v Kapitole 2 bodu 3 se položka 2 zrušuje.

Dosavadní položky 3 a 4 se označují jako položky 2 a 3.

12. V příloze v Kapitole 2 bodu 5 ve větě první se slova „jedno zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „jednoho poskytovatele“, ve větě druhé se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelem“ a ve větě třetí se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

13. V příloze v Kapitole 2 bodu 6 poslední větě se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.

14. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.3 položce 1 se za slovo „oboru“ vkládají slova „a akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání“.

15. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.3 položce 2 se slova „nebo akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnickému povolání“ zrušují.

16. V příloze v Kapitole 2 bod 6.4 zní:

6.4 Indexy NLZP“.

17. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.4 položce 4. se za slova „vysokoškolským vzděláním“ vkládají slova „v příslušném oboru a se“.

18. V příloze v Kapitole 2 nadpis bodu 8 zní:

8. LŮŽKOVÁ PÉČE (DÁLE JEN „HOSPITALIZACE“)“.

19. V příloze v Kapitole 2 bodu 8.1 se slova „v tomto zařízení“ nahrazují slovy „u tohoto poskytovatele“.

20. V příloze v Kapitole 2 se bod 8.3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

21. V příloze v Kapitole 2 bodu 9.2 ve větě poslední se za slova „specialisty v“ vkládá slovo „pobytovém“.

22. V příloze v Kapitole 2 bodu 10.1 se slovo „lékaře“ nahrazuje slovem „poskytovatele“ a slova „ze zdravotnické“ se nahrazují slovem „z“.

23. V příloze v Kapitole 2 bodu 10.2 položce 1 se slovo „zdravotnické“ zrušuje.

24. V příloze v Kapitole 2 bodu 10.2 položce 2 se slova „léčebně preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovaných hrazených služeb“.

25. V příloze v Kapitole 2 bodu 10.2 položce 3 se slovo „lékaři“ nahrazuje slovem „poskytovateli“.

26. V příloze v Kapitole 2 bodu 10.3 ve větě první se slovo „terapeutickou“ nahrazuje slovem „léčebnou“.

27. V příloze v Kapitole 2 bodu 10.5 v nadpise se slova „poskytnuté zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.

28. V příloze v Kapitole 2 bodu 10.5 se za slova „náročnější variantu“ vkládají slova „hrazených služeb“.

29. V příloze v Kapitole 2 bodu 11.2 položkách 1 a 2 se slovo „terapeutické“ nahrazuje slovem „léčebné“.

30. V příloze v Kapitole 2 bodu 11.2 položce 5 se slovo „léků“ nahrazuje slovy „léčivých přípravků“ a slovo „ZP“ se nahrazuje slovy „zdravotnických prostředků“.

31. V příloze v Kapitole 2 bodu 11.2 položce 7 se slovo „zdravotnické“ zrušuje.

32. V příloze v Kapitole 2 bodu 12. ve větě první se slovo „terapií“ nahrazuje slovem „léčbou“.

33. V příloze v Kapitole 2 nadpis bodu 13 zní:

13. POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA“.

34. V příloze v Kapitole 2 bodu 13 ve větě první a ve větě čtvrté se slovo „lékařské“ nahrazuje slovem „pohotovostní“ a slova „první pomoci“ se zrušují.

35. V příloze v Kapitole 2 bodu 14 ve větě první se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatelé“.

36. V příloze v Kapitole 2 bodu 14 položce 3 se slova „ambulantní specializovanou zdravotní“ nahrazují slovy „specializovanou ambulantní“.

37. V příloze v Kapitole 2 bodu 14 se slova „lékaře pro“ nahrazují slovy „lékařem pro“.

38. V příloze v Kapitole 2 bodu 15 ve větě první se slova „ve zdravotnické“ nahrazují slovem „v“.

39. V příloze v Kapitole 3 ve větě první se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatelé“ a slova „zdravotní péči poskytnutou“ se nahrazují slovy „hrazené služby poskytnuté“.

40. V příloze v Kapitole 3 se věta třetí zrušuje.

41. V příloze v Kapitole 3 bodu 2 položce 1. se slova „praktického lékaře“ nahrazují slovy „všeobecného praktického lékaře“ a slova „praktického zubního lékaře“ se nahrazují slovy „klinického stomatologa“.

42. V příloze v Kapitole 3 bodu 2.1 položce 9 se slovo „terapeutickém“ nahrazuje slovem „léčebném“ a slova „léků či ZP“ se nahrazují slovy „léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků“.

43. V příloze v Kapitole 3 bodu 2.1 položce 10 se slovo „terapeutického“ nahrazuje slovem „léčebného“.

44. V příloze v Kapitole 3 bodu 2.1 položce 17 se slovo „terapeutickými“ nahrazuje slovem „léčebnými“.

45. V příloze v Kapitole 3 bodu 2.1 položce 18 se slovo „zdravotnické“ zrušuje.

46. V příloze v Kapitole 3 bodu 3 se slova „praktický lékař pro dospělé“ nahrazují slovy „všeobecný praktický lékař“ a slova „praktický zubní lékař - stomatolog“ se nahrazují slovy „klinický stomatolog“.

47. V příloze v Kapitole 3 bodu 3.1 se slova „praktickým lékařem pro dospělé“ nahrazují slovy „všeobecným praktickým lékařem“ a slova „praktickým zubním lékařem - stomatologem“ se nahrazují slovy „klinickým stomatologem“.

48. V příloze v Kapitole 3 bodu 3.2 položce 9 se slovo „terapeutickém“ nahrazuje slovem „léčebném“ a slova „léků či ZP“ se nahrazují slovy „léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků“.

49. V příloze v Kapitole 3 bodu 3.2 položce 10 se slovo „terapeutického“ nahrazuje slovem „léčebného“.

50. V příloze v Kapitole 3 bodu 3.2 položce 17 se slovo „terapeutickými“ nahrazuje slovem „léčebnými“.

51. V příloze v Kapitole 3 bodu 3.2 položce 18 se slovo „zdravotnické“ zrušuje.

52. V příloze v Kapitole 3 bodu 4.1 položce 6 se za slovo „lázeňskou“ vkládají slova „léčebně rehabilitační“.

53. V příloze v Kapitole 3 bodu 4.2 položce 9 se slovo „terapeutickém“ nahrazuje slovem „léčebném“ a slova „léků či ZP“ se nahrazují slovy „léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků“.

54. V příloze v Kapitole 3 bodu 4.2 položce 10 se slovo „terapeutického“ nahrazuje slovem „léčebného“.

55. V příloze v Kapitole 3 bodu 4.2 položce 18 se slovo „zdravotnické“ zrušuje.

56. V příloze v Kapitole 3 bodu 5.1 položce 5 se slovo „terapeutického“ nahrazuje slovem „léčebného“.

57. V příloze v Kapitole 3 bodu 5.2 položce 6 se slova „léků nebo ZP“ nahrazují slovy „léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků“.

58. V příloze v Kapitole 3 bodu 5.2 položce 14 se slovo „zdravotnické“ zrušuje.

59. V příloze v Kapitole 3 bodu 6 se věty druhá až čtvrtá zrušují.

60. V příloze v Kapitole 3 bodu 6.2 položce 9. se slovo „terapeutického“ nahrazuje slovem „léčebného“ a slova „léků nebo ZP“ se nahrazují slovy „léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků“.

61. V příloze v Kapitole 3 bodu 6.2 položce 17 se slovo „zdravotnické“ zrušuje.

62. V příloze v Kapitole 4 bodu 1 se označení a text výkonu č. 01441 „Stanovení glukózy glukometrem“ zrušuje.

63. V příloze v Kapitole 4 bodu 3 se slova „014 - ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ“ nahrazují slovy „014 - KLINICKÁ STOMATOLOGIE“.

64. V příloze v Kapitole 4 bodu 3.1 název výkonu č. 04010 zní:

„Komplexní vyšetření klinickým stomatologem“.

65. V příloze v Kapitole 4 bodu 4 se zrušuje text:

„Výkony číslonázev
05611Sejmutí a navázání oblouku
05619Sejmutí pevného aparátu a zařízení - na zub
05711Zábrus zubu z ortodontických důvodů - na zub

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.“.

66. V příloze v Kapitole 4 název bodu 12. zní:

12. 205 - PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE“.

67. V příloze v Kapitole 4 bodu 16. se výkony č. 31012 „Cílené vyšetření dětským lékařem 1“ a č. 31011 „Komplexní vyšetření dětským lékařem 1“ zrušují a u výkonů č. 31022 a 31021 se slova „lékařem 2“ nahrazují slovem „lékařem“.

68. V příloze v Kapitole 4 bodu 17.2 se výkony č. 39111 „Falometrie, vulvometrie“ a č. 39113 „Nativní spermiogram“ a slova „nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt“ zrušují.

69. V příloze v Kapitole 4 bodu 22.3 v posledním odstavci se slovo „zdravotnické“ zrušuje.

70. V příloze v Kapitole 4 se bod 27.1 zrušuje.

71. V příloze v Kapitole 4 bodu 29.4 se zrušuje text:

„Výkony číslonázev
71113Kalorický test
71115Vyšetření semispontánních vestibulárních jevů
71117Optokinetický test
71119Gustometrie
71121Posturografie
71123Rotační testy k vyšetření poruch rovnováhy
71511Vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu
71615Excize jednoho nosního polypu
71211Biopsie z nosu
71611Vynětí cizího tělesa z nosu - jednoduché
71623Terapie epistaxe kauterizací
71625Přední tamponáda nosní provedená otorhinolaryngologem
71661Výplach čelistní dutiny
71713Nepřímá laryngoskopie s odstraněním leze nebo cizího tělesa hypofaryngu nebo laryngu
71781Sondáž, dilatace, výplach slinné žlázy
71580Vyčištění trepanační dutiny
71525Lokální odstranění polypu ze zvukovodu
71719Výměna tracheo stomické kanyly
71614Anemizace s odsáváním z vedlejších nosních dutin
71212Diafanoskopie vedlejších nosních dutin
71613Intramukózní injekce do nosní sliznice jako samostatný výkon
71565Politzerace

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.“.

72. V příloze v Kapitole 4 se body 30.1 a 31.3 zrušují.

73. V příloze v Kapitole 4 bodu 33 se slova „708 - ARO - ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZÍVNÍ MEDICÍNA“ nahrazují slovy „708 - ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA“.

74. V příloze v Kapitole 4 bodu 33.2.2 ve větě první se slova „ve zdravotnické dokumentaci“ nahrazují slovy „v dokumentaci“.

75. V příloze v Kapitole 4 bodu 33.2.2 položka 1 zní:

1. Průkazné vedení dokumentace v souladu s vyhláškou o zdravotnické dokumentaci.“.

76. V příloze v Kapitole 4 bodu 33.2.2 se položka 4 zrušuje.

77. V příloze v Kapitole 4 bodu 33.2.3.1 položce 5. se slovo „ZZ“ zrušuje, v položce 8. se slovo „kódu“ nahrazuje slovy „výkonu číslo“ a v položce 18. se slovo „lék“ nahrazuje slovy „léčivý přípravek“.

78. V příloze v Kapitole 4 bodu 33.2.3.2 položce 10. se slova „ve zdravotní“ nahrazují slovem „v“, v položce 12. se slova „ve zdravotnické“ nahrazují slovem „v“, slovo „léčiva“ se nahrazuje slovy „léčivého přípravku“ a v položce 27. se slovo „pánec“ nahrazuje slovem „pánev“.

79. V příloze v Kapitole 4 bodu 33.2.3.4 položce 6. se slova „ve zdravotní“ nahrazují slovem „v“.

80. V příloze v Kapitole 4 bodu 34 se slova „do zdravotnického zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.

81. V příloze v Kapitole 4 bodu 36 se slovo „KV“ nahrazuje slovem „kardiovaskulárním“, slovo „DM“ se nahrazuje slovy „diabetes mellitus“ a slovo „osvědční“ se nahrazuje slovem „osvědčení“.

82. V příloze v Kapitole 4 bodu 38 se za slova „AG sadu“ vkládají slova „(zavaděč, cévka, jehla, vodič, kohout)“.

83. V příloze v Kapitole 4 bodu 44 se slova „ve zdravotnických zařízeních ústavní“ nahrazují slovy „pro poskytovatele lůžkové“.

84. V příloze v Kapitole 4 bodu 47. ve větě první se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatelé“ a v posledním odstavci se slova „náleží registrujícímu“ nahrazují slovy „náleží registrujícímu všeobecnému“.

85. V příloze v Kapitole 4 bodu 49.1 se slovo „dopravou“ nahrazuje slovem „přepravou“ a slovo „dopravy“ se nahrazuje slovem „přepravy“.

86. V příloze v Kapitole 4 bodu 49.2 se za slova „návštěvu v“ vkládá slovo „pobytovém“.

87. V příloze v Kapitole 5 ve větě první se slova „oddělení zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „pracovišti poskytovatele“.

88. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za položku 39. vkládá položka 40., která zní:

40. 00085 je Ošetřovací den intenzivní psychiatrické péče“.

Dosavadní položky 40. a 41. se označují jako položky 41. a 42.

89. V příloze v Kapitole 5 bodu 3 se slova „lůžkového zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele lůžkové péče“, slova „lůžkovým zdravotnickým zařízením“ se nahrazují slovy „poskytovateli lůžkové péče“, slova „zdravotnickým zařízením“ se nahrazují slovem „poskytovatelům“, slova „zdravotnické zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatel“, slova „jiného zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovy „jiného poskytovatele“ a slova „zdravotnickému zařízení, které výkon provedlo“ se nahrazují slovy „poskytovateli, který výkon provedl“.

90. V příloze v Kapitole 5 bodu 3.2 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelem“.

91. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00082 vkládá položka 00085, která zní:

00085 4 059

“.

92. V příloze v Kapitole 5 bodu 6.1 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelem“.

93. V příloze v Kapitole 5 bodu 6.2 se slova „lůžkovým zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem lůžkové péče“.

94. V příloze v Kapitole 5 bodu 7. se text bodu 7. zrušuje.

95. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.6 doplňuje bod 7.1.7, který zní:

7.1.7 Obligatorní obsah OD intenzivní psychiatrické péče

Jedná se o OD 00085.

Obligatorním obsahem OD 00085 je:

1. trvalé monitorování kamerovým systémem se záznamovým zařízením, maximálně tři pacienti na pokoji

2. neodkladné psychiatrické vyšetření, krizová intervence, emergentní psychoterapie a farmakoterapie, elektrokonvulzivní psychoterapie, ošetřovatelský proces a psychiatrická rehabilitace

OD je možné vykázat maximálně 7 dní v měsíci.“.

96. V příloze v Kapitole 5 se bod 9. včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní body 10. a 11. se označují jako body 9. a 10.

97. V příloze v Kapitole 5 bodu 10. ve větě druhé se slova „lůžkového zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele lůžkové péče“ a ve větě třetí se slova „V zařízeních“ nahrazují slovy „U poskytovatelů“ a slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovateli“.

98. V příloze v Kapitole 6 bodu 1 ve větě šesté se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatel“ a věta sedmá se zrušuje.

99. V příloze v Kapitole 6 tabulka Hodnota kategorií pacienta zní:

kategoriebodynázevlegenda
00pacient na propustcevykáže se každý den, kdy je pacient na propustce
10pacient soběstačnýpacient je nezávislý na základní ošetřovatelské péči pacient ve stabilizovaném psychickém stavu dítě nad 10 let
275pacient částečně soběstačnýpacient je částečně soběstačný, sám se obslouží s dopomocí, je schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíkupacient vykazující mírné příznaky duševní poruchy, spolupracujícídítě od 6 do 10 let
3150pacient vyžadující zvýšený dohledlucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje téměř úplnou obsluhupsychicky alterovaný pacient nebo pacient vykazující středně těžké příznaky duševní poruchy vyžadující zvýšený dohled, případně přechodné omezení pohybu či farmakologické zklidněnídítě od 2 do 6 let
4225pacient imobilnílucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní, vyžaduje ošetřovatelskou pomoc při všech úkonechpacient vykazující příznaky závažné duševní poruchy vyžadující omezení pohybu a farmakologické zklidněnídítě do 2 let věku
5300pacient v bezvědomípacient je v bezvědomí, případně v deliriózním stavu,pacient vykazující příznaky těžké duševní poruchy, nebezpečný sobě či okolí, vyžadující trvalý ošetřovatelský dohled, případně použití omezovačích prostředků intenzívní psychiatrické péče

“.

100. V příloze v Kapitole 7 větě první se slovo „dopravy“ nahrazuje slovem „přepravy“ a ve větě druhé se slovo „zdravotní“ zrušuje.

101. V příloze v Kapitole 7 body 1 a 2 znějí:

1. MINUTOVÁ REŽIJNÍ SAZBA PŘIŘAZENÁ K VÝKONU

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoeliminační metody), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 917, 919, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,87 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,31 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,44 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,16 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 6,89 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 10,33 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 913, 914, 916, 921, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,09 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,59 bodu za jednu minutu času výkonu.

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300 % uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 % uvedené hodnoty.

2. REŽIE PŘIŘAZENÁ K OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

2.1 Poskytovatelé lůžkové péče poskytující akutní lůžkovou péči

V jednom nebo několika nasmlouvaných oborech nasmlouvávají hodnotu režijních nákladů přiřazenou k ošetřovacímu dni v bodech, a to v rozmezí 28,78 - 93,50 bodu. Režie přiřazená k ošetřovacímu dni se stanovuje pro poskytovatele jednotně.

2.2 Poskytovatelé poskytující jinou lůžkovou péči

Jedná se především o poskytovatele následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče a zvláštní lůžkové péče, tedy o poskytovatele, kteří nevykazují s ošetřovacími dny, kromě vyšetření při příjmu a propuštění, žádné jiné zdravotní výkony. Hodnota režie přiřazená k ošetřovacímu dni u poskytovatelů dlouhodobé lůžkové péče je stanovena na 172,60 bodu.

Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetřovacímu dni se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 400 %.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 %.“.

102. V příloze v Kapitole 7 bodě 3. v části Osobní náklady se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

103. V příloze Kapitola 8 zní:

„Kapitola 8

Přeprava a náhrada cestovních nákladů

1. PŘEPRAVA

Přepravou se rozumí součást zdravotních služeb, která je poskytována poskytovatelem zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), zdravotnické dopravní služby (dále ZDS), přepravy pacientů neodkladné péče (dále jen PPNP) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

1.1 Přeprava zahrnuje

1. přepravu pacientů

2. přepravu doprovodů pacientů

3. přepravu infekčních pacientů

4. jízdy vozidly ZZS

5. jízdy vozidly PPNP

6. přepravu patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností

7. leteckou přepravu

8. přepravu k pitvě a z pitvy

9. přepravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě

10. přepravu lékařů při lékařské pohotovostní službě

11. přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

1.1.1 Přeprava pacientů

Přepravou pacienta se rozumí přeprava pacienta mezi poskytovateli hrazených služeb nebo k poskytovateli hrazených služeb k ošetření, vyšetření nebo léčení a zpět do vlastního sociálního prostředí.

1.1.2 Přeprava doprovodů pacientů

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

1.1.3 Přeprava infekčních pacientů

Přepravou infekčních pacientů se rozumí přeprava pacientů s infekčními a parazitárními nemocemi, prováděná za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

1.1.4 Sekundární přeprava

Sekundární přepravou se rozumí přeprava pacienta mezi poskytovateli hrazených služeb příslušnou ZDS nebo přeprava pacienta mezi smluvními poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy příslušnou PPNP k takovému smluvnímu poskytovateli, který disponuje personálním zabezpečením, technickým a věcným vybavením potřebným k zajištění dalších hrazených služeb.

1.1.5 Přeprava pacientů ZZS

Přepravou pacientů ZZS se rozumí přeprava výjezdové skupiny ZZS k pacientovi a přeprava pacienta za podmínek soustavného poskytování přednemocniční neodkladné péče.

1.1.6 Přeprava pacientů PPNP

Přepravou pacientů neodkladné péče se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy.

1.1.7 Letecká přeprava

Letecká přeprava pacientů se provádí v mimořádných případech na základě schválení revizního lékařem.

1.1.8 Přeprava k pitvě a z pitvy

Přeprava k pitvě a z pitvy se vykazuje výkonem přepravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez zemřelého se nevykazuje.

1.2 V sazbě za jeden km je zahrnuto:

1. příjem požadavku

2. zpracování a třídění informací

3. zadání realizace posádce vozidla

4. jízda k pacientovi a k zemřelému při přepravě k pitvě a z pitvy

5. odborné naložení pacienta a jeho přeprava ke smluvnímu poskytovateli, popřípadě do místa určení

6. odborný dohled a nezbytná péče v průběhu přepravy

7. průběžná komunikace s dispečinkem, předání pacienta smluvnímu poskytovateli, popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení, odborné vyložení pacienta

8. návrat na stanoviště

9. úklid, desinfekce a příprava vozidla.

2. TARIFNÍ PODMÍNKY

Výkony přepravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelně vynaložené náklady na provoz vozidel v daných režimech přeprav na jednoho pacienta.

2.1 Přeprava pacientů

2.1.1.

ZDS vykáže počet kilometrů ujetých v pásmech dle odst. 7 s každým konkrétním pacientem vhodnou komunikací do místa určení dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4 osoby, včetně doprovodů pacientů.

2.1.2.

Přeprava pacientů provedená ZDS krajských měst může být hrazena paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se postupuje podle vzorce: počet bodů v pásmu 1-30 km x hodnota bodu x průměrná vzdálenost na jednotku převozu v km.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

Na základě smlouvy mezi smluvním poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze přepravu hradit sjednanou paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů.

2.2 Přeprava infekčních pacientů

ZDS vykáže počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem, vhodnou komunikací do místa určení, dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4.

Jízda nevytíženého sanitního vozidla bez pacienta se nevykazuje.

2.3 Jízda vozidly ZZS, jízda vozidly PPNP, jízda vozidly při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, jízda vozidly při přepravě transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jízda vozidly při přepravě lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

V režimu jízdy vozidla ZZS, jízdy vozidla PPNP, jízdy vozidla patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu, vykáže poskytovatel všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy vozidla zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS, jízda PPNP, jízda vozidla při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, jízda vozidla při přepravě transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jízda vozidla při přepravě lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

V dopravních výkonech jízda vozidly ZZS, jízda vozidly přepravy pacientů neodkladné péče, jízda vozidly při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností za 1 km (případně zajeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

2.4 Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

Ve všech případech mimo přepravy pacientů včetně infekčních a přepravy k pitvě a z pitvy vykáže poskytovatel všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k další přepravě. Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

3. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ PODMÍNKY

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv s poskytovateli mohou dohodnout:

a) Individuální úhradu mimo ustanovení bodu 2.

b) Zvýšení úhrady za výkony až o dalších 50% v případech odůvodněných demografickými a geografickými zvláštnostmi a charakteristikami území, znemožňující potřebné vytěžování vozidel ZDS nebo jejich ekonomický provoz.

4. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ POJIŠTĚNCŮM V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM HRAZENÝCH SLUŽEB

Přeprava pojištěnce soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu přepravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované hrazené služby poskytnout. Soukromý vůz musí být řízen jinou osobou, než které ošetřující lékař přepravu soukromým vozidlem schválil. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

Úhrada je provedena pojištěnci, kterému byla přeprava soukromým vozidlem schválena, a to pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální přepravy.

5. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM V JEJICH NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ A V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu přepravy poskytovateli, který hrazené služby v návštěvní službě poskytl. Zdravotní pojišťovna a poskytovatel mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytovaných služeb.

6. JINÉ FORMY PŘEPRAVY

Jiné formy přepravy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

7. VÝKONY PŘEPRAVY

číslo výkonuNázev výkonu
Popis výkonubody/1 km
10Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě13,21
12Přeprava lékaře v pohotovostní službě13,42
20Přeprava pacienta soukromým vozidlem 5,71
45Přeprava pacienta v pásmu 1-30 km22,09
46Přeprava pacienta v pásmu 31-60 km20,47
47Přeprava pacienta v pásmu 61 - 130 km18,85
48Přeprava pacienta v pásmu 131 - 450 km18,32
49Přeprava pacienta v pásmu 451 a více km9,84
50Přeprava k pitvě a z pitvy37,71
60Přeprava transfuzních přípravků, speciálních léčiv, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu31,17
70Jízda vozidly ZZS, jízda vozidly PPNP41,05
72Přeprava patologického novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu specializovanému poskytovateli41,05
74Přeprava lékaře ZZS v setkávacím systému31,17
80Přeprava infekčního pacienta28,01

“.

104. V příloze Kapitola 001 - všeobecné praktické lékařství zní:

„01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 40

body: 318

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ne

01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 124

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

Nutný zápis o konsultaci ve zdravotické dokumentaci (mimo doprovod pacienta).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE

Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

01150 NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA

Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdravotní stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu

praktického lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 60

ZUM: ne

ZULP: ne

01160 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.

Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 100

ZUM: ne

ZULP: ne

01170 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 200

ZUM: ne

ZULP: ne

01180 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 200

ZUM: ne

ZULP: ne

01201 PÉČE O STABILIZOVANÉHO NEKOMPLIKOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Vyšetření diabetika 2. typu, který není v pravidelné péči diabetologa a je dispenzarizován u PL.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

01441 STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM

Výkon se používá k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika, nebo v rámci dispenzární prohlídky, dále ke stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a u osob neléčených pro diabetes, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetů. Výkon nelze použít jako screeningové vyšetření, při preventivních prohlídkách a pokud je současně odebírána venozní krev za účelem biochemického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 2

body: 12

NositelINDXČas
S222

ZUM: ne

ZULP: ne

01443 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)

Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu, lékař musí být proškolený v trombotickém centru. Není určeno k selfmonitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venosní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 x ročně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/3 měsíce, 32/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 5

body: 163

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ne

01445 STANOVENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C V AMBULANCI

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 5

body: 139

NositelINDXČas
L222

ZUM: ne

ZULP: ne

15120 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KRCA - NÁLEZ NEGATIVNÍ

Možnost použití gTOKS i kvalitativního imunochemického testu u asymptomatického jedince.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 118

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

15121 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KRCA - NÁLEZ POZITIVNÍ

Možnost použití gTOKS i kvalitativního imunochemického testu u asymptomatického jedince.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 118

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

105. V příloze Kapitola 002 - praktické lékařství pro děti a dorost zní:

„02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 65

body: 512

NositelINDXČas
L3365

ZUM: ne

ZULP: ne

02022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 357

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

02031 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

02032 OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 40

body: 318

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ne

02033 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 124

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

02034 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

02100 PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY OČKOVACÍ LÁTKU NA ZÁKLADĚ VOLBY HRADÍ POJIŠTĚNEC NEBO JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

02105 PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY ZULP HRADÍ PŘÍSLUŠNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano

02125 OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Pro případy, kdy očkování včetně očkovací látky je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano

02130 OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

02200 NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1krát na jedno rodné číslo.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 143

NositelINDXČas
S2260

ZUM: ne

ZULP: ne

02210 ODBĚR PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING NEBO RESCREENING VROZENÝCH VAD U NOVOROZENCE

Ve výjimečných případech odběr pro primární screening a nebo rescreening vrozených vad provedený z kapilárního odběru krve.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 69

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

02230 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)

Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 5

body: 86

NositelINDXČas
L222

ZUM: ne

ZULP: ne“.

106. V příloze název Kapitoly 014 zní: „Kapitola 014 - klinická stomatologie“.

107. V příloze v Kapitole 014 - klinická stomatologie výkony č. 04010, 04020 a 04030 znějí:

„04010 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře. Hrazeno 1x ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 180

NositelINDXČas
L2245

ZUM: ne

ZULP: ne

04020 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 140

NositelINDXČas
L2235

ZUM: ne

ZULP: ne

04030 CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyřetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 41

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne“.

108. V příloze v Kapitole 014 - klinická stomatologie u výkonu č. 04508 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

109. V příloze v Kapitole 015 - ortodoncie u výkonů č. 05611, 05619 a 05711 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

110. V příloze v Kapitole 101 - vnitřní lékařství - interna se výkony č. 11011, 11012 a 11013 zrušují.

111. V příloze v Kapitole 101 - vnitřní lékařství - interna výkony č. 11021, 11022 a 11023 znějí:

„11021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

11022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

11023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

112. V příloze v Kapitole 102 - angiologie u výkonů č. 12110, 12120, 12130, 12140 a 12220 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

113. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie výkony č. 13021, 13022 a 13023 znějí:

„13021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

13022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

13023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

114. V příloze v Kapitole 104 - endokrinologie výkony č. 14021, 14022 a 14023 znějí:

„14021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

14022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

14023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

115. V příloze v Kapitole 105 - gastroenterologie výkony č. 15021, 15022 a 15023 znějí:

„15021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

15022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

15023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

116. V příloze v Kapitole 106 - geriatrie výkony č. 16021, 16022 a 16023 znějí:

„16021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

16022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

16023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

117. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie výkony č. 17021, 17022 a 17023 znějí:

„17021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

17022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

17023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

118. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie u výkonu č. 17111 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

119. V příloze v Kapitole 108 - nefrologie výkony č. 18021, 18022 a 18023 znějí:

„18021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

18022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

18023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

120. V příloze v Kapitole 109 - revmatologie výkony č. 19021, 19022 a 19023 znějí:

„19021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

19022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

19023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

121. V příloze v Kapitole 201 - rehabilitační a fyzikální medicína výkony č. 21021, 21022 a 21023 znějí:

„21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

21022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

122. V příloze v Kapitole 202 - hematologie výkony č. 22021, 22022 a 22023 znějí:

„22021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

22022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

22023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

123. V příloze v Kapitole 203 - infekční lékařství výkony č. 23021, 23022 a 23023 znějí:

„23021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INFEKCIONISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

23022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INFEKCIONISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

23023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INFEKCIONISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

124. V příloze v Kapitole 204 - tělovýchovné lékařství výkony č. 24021, 24022 a 24023 znějí:

„24021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Osobní a rodinná anamnéza se speciálním zaměřením na pohybový režim a subjektivní potíže. Fyzikální vyšetření interní a pohybového systému, orientační vyšetření neurologické, oční, ORL, indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity, výživy a dalších režimových opatření a návrh terapie. Informace pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

24022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Anamnéza se zaměřením na předpokládané onemocnění. Fyzikální vyšetření. Indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity a dalších režimových opatření. Návrh terapie. Informace pro pacienta. Kód se použije i při řešení akutního onemocnění či úrazu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

24023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Doplnění anamnézy. Fyzikální vyšetření zaměřené na postižený systém. Zhodnocení léčebného postupu nebo intervence a jejich úprava dle potřeby. Závěr diagnostický a posudkový. Informace pro pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

125. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie výkony č. 25021, 25022, 25023, 25311, 25313 a 25315 znějí:

„25021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

25022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

25023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

25311 APLIKACE TUBERKULINOVÉHO TESTU

Přesná intradermální aplikace 0,1 ml PPD RT 23 a další úkony s výkonem přímo související. Toto vyšetření se používá při vyhledávání jedinců s latentní tuberkulózní infekcí, nebo slouží jako pomocné vyšetření při diagnostice mykobakteriálních infekcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 98

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

25313 BCG INOCULACE

Indikace BCG vakcinace s následnou intradermální aplikací BCG vakcíny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 123

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano

25315 PNEUMOLOGICKÁ DEPISTÁŽ, KONTROLA REAKCE NA APLIKACI TUBERKULINU A BCG VAKCINY

Náplní výkonu je vyhledávání zdrojů a kontaktů tuberkulózy a hodnocení reakcí na tuberkulin a BCG vakcinu, které zahrnuje: 1) hodnocení reakce tuberkul. testu 72 hod. po aplikaci, 2) hodnocení reakcí po očkování - postvakcinační kontroly, 3) sledování a odborná péče o děti s komplikacemi po očkování BCG.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 78

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

126. V příloze v Kapitole 207 - alergologie a klinická imunologie výkony č. 27021, 27022 a 27023 znějí:

„27021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

27022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

27023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

127. V příloze v Kapitole 208 - lékařská genetika výkony č. 28021, 28022 a 28023 znějí:

„28021 KLINICKO GENETICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ NAPLNĚNÉ STANOVENÍM KLINICKÉ DIAGNÓZY

Zpravidla lze vykázat jedenkrát za život pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště. Za 20 let jedna problematika (výjimkou je zjištění zcela nové genetické problematiky).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 1796

NositelINDXČas
L33180

ZUM: ne

ZULP: ne

28022 CÍLENÉ KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI DOSUD NEUZAVŘENÉ KLINICKÉ DIAGNÓZE NEBO KLINICKOGENETICKÁ KONZULTACE PŘI PRVNÍM VYŠETŘENÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát měsíčně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště, pokud není uzavřena diagnóza.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1178

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ne

28023 KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát týdně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště v mezidobí před uzavřením diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 237

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne“.

128. V příloze v Kapitole 209 - neurologie se výkony č. 29011, 29012 a 29013 zrušují.

129. V příloze v Kapitole 209 - neurologie výkony č. 29021, 29022 a 29023 znějí:

„29021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

29022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

29023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

130. V příloze v Kapitole 209 - neurologie u výkonu č. 29510 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

131. V příloze v Kapitole 301 - dětské lékařství se výkony č. 31011, 31012 a 31013 zrušují.

132. V příloze v Kapitole 301 - dětské lékařství výkony č. 31021, 31022 a 31023 znějí:

„31021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

31022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

31023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

133. V příloze v Kapitole 302 - dětská kardiologie výkony č. 32021, 32022 a 32023 znějí:

„32021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

32022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

32023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

134. V příloze v Kapitole 303 - dorostové lékařství výkony č. 33021, 33022 a 33023 znějí:

„33021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

33022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

33023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

135. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie se výkony č. 35011, 35012 a 35013 zrušují.

136. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie výkony č. 35021, 35022 a 35023 znějí:

„35021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 939

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

35022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

35023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 237

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne“.

137. V příloze v Kapitole 306 - dětská a dorostová psychiatrie výkon č. 36021 zní:

„36021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pozorování a podrobné vyšetření pacienta, kompletní anamnesa s rodiči (jinými zákonnými zástupci pacienta), psychopatologický rozbor, dg, plán léčby, založení dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 140

body: 1094

NositelINDXČas
L33140

ZUM: ne

ZULP: ne“.

138. V příloze v Kapitole 309 - sexuologie výkony č. 39021, 39022 a 39023 znějí:

„39021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 939

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

39022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

39023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 237

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne“.

139. V příloze v Kapitole 309 - sexuologie u výkonů č. 39111 a 39113 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

140. V příloze v Kapitole 401 - pracovní lékařství výkony č. 41021, 41022 a 41023 znějí:

„41021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRACOVNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

41022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRACOVNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

41023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRACOVNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

141. V příloze v Kapitole 402 - klinická onkologie výkony č. 42021, 42022 a 42023 znějí:

„42021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

42022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

42023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

142. V příloze v Kapitole 403 - radiační onkologie výkony č. 43021, 43022 a 43023 znějí:

„43021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ RADIAČNÍM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

43022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ RADIAČNÍM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

43023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ RADIAČNÍM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

143. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie se výkony č. 44001, 44002, 44003, 44011, 44012 a 44013 zrušují.

144. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie výkony č. 44004, 44005, 44006, 44021, 44022 a 44023 znějí:

„44004 KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ano

ZULP: ne

44005 CÍLENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

44006 KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

44021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOVENEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

44022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOVENEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ano

ZULP: ne

44023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOVENEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ano

ZULP: ne“.

145. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie u výkonů č. 44111, 44113, 44115, 44119 a 44237 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

146. V příloze v Kapitole 405 - dětská dermatologie výkony č. 45021, 45022 a 45023 znějí:

„45021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

45022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMAVETOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

45023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

147. V příloze v Kapitole 406 - korektivní dermatologie výkony č. 46021, 46022 a 46023 znějí:

„46021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KOREKTIVNÍM DERMATOLOGEM

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

46022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KOREKTIVNÍM DERMATOLOGEM

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

46023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KOREKTIVNÍM DERMATOLOGEM

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

148. V příloze v Kapitole 407 - nukleární medicína výkony č. 47021, 47022 a 47023 znějí:

„47021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

47022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

47023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

149. V příloze v Kapitole 407 - nukleární medicína se za výkon č. 47353 doplňuje výkon č. 47355, který zní:

„47355 HYBRIDNÍ VÝPOČETNÍ A POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET/CT)

Kombinované PET a spirální CT vyšetření s použitím speciální hybridní PET/CT kamery po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka a p. o. a případně i i. v. aplikaci rentgen-kontrastní látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 14070

NositelINDXČas
L3390
L3390
J2245

ZUM: ano

ZULP: ano“.

150. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie se výkony č. 51011, 51012 a 51013 zrušují.

151. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie výkony č. 51021, 51022 a 51023 znějí:

„51021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

51022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

51023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

152. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie se za výkon č. 51023 vkládá nový výkon č. 51909, který zní:

„51909 ČAS STRÁVENÝ TRANSPORTEM ODBĚROVÉHO TEAMU

Mzdové náklady členů odběrového týmu při cestě k odběru orgánů a zpět. Vykazuje se na rodné číslo příjemce orgánu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 240

body: 3723

NositelINDXČas
L3 L33 3240 240

ZUM: ne

ZULP: ne“.

153. V příloze v Kapitole 502 - dětská chirurgie výkony č. 52021, 52022 a 52023 znějí:

„52021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

52022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

52023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

154. V příloze v Kapitole 503 - úrazová chirurgie (traumatologie) se pod nadpis vkládají nové výkony č. 53021, 53022 a 53023, které znějí:

„53021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TRAUMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

53022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ TRAUMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

53023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TRAUMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

155. V příloze v Kapitole 503 - úrazová chirurgie (traumatologie) u výkonu č. 53411 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

156. V příloze v Kapitole 504 - cévní chirurgie se pod nadpis vkládají nové výkony č. 54021, 54022 a 54023, které znějí:

„54021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ CÉVNÍM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

54022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ CÉVNÍM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

54023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ CÉVNÍM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

157. V příloze v Kapitole 505 - kardiochirurgie se pod nadpis vkládají nové výkony č. 55021, 55022 a 55023, které znějí:

„55021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

55022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

55023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

158. V příloze v Kapitole 506 - neurochirurgie výkony č. 56021, 56022 a 56023 znějí:

„56021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

56022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

56023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

159. V příloze v Kapitole 601 - plastická chirurgie výkony č. 61021, 61022 a 61023 znějí:

„61021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

61022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

61023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

160. V příloze v Kapitole 611 - plastická chirurgie - skupina 1 u výkonů č. 61113, 61123, 61125, 61129 a 61131 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

161. V příloze v Kapitole 602 - popáleninová medicína výkony č. 62021, 62022 a 62023 znějí:

„62021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ V POPÁLENINOVÉ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

62022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ V POPÁLENINOVÉ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

62023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ V POPÁLENINOVÉ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

162. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví se výkony č. 63011, 63012, 63013, 63052 a 63054 zrušují.

163. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví výkony č. 63021, 63022, 63023, 63053 a 63055 znějí:

„63021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM A PORODNÍKEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

63022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM A PORODNÍKEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

63023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM A PORODNÍKEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

63053 KOMPLEXNÍ PRENATÁLNÍ VYŠETŘENÍ

Komplexní prenatální vyšetření se zařazením do prenatální poradny, vystavení těhotenské legitimace s rozpisem všech požadovaných vyšetření v celém těhotenství.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 264

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

63055 VYŠETŘENÍ V PRENATÁLNÍ PORADNĚ

Pravidelné vyšetření v prenatální poradně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 170

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne“.

164. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví výkony č. 63227, 63229, 63235 znějí:

„63227 UMĚLÁ INSEMINACE INTRAKAVITÁLNÍ NEBO INTRATUBÁRNÍ

Aplikace promytých kapacitovaných spermií do vyšších etáží vnitř, rodidel ženy Transfer soupravou. Výkon smluvně omezit na jednotlivá konkrétní pracoviště. V případě IVF hrazeno ze zdravotního pojištění celkem 3 x na jedno rodné číslo. V případě tubární sterility se výkon neprovádí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 841

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

63229 IN VITRO FERTILIZACE (IVF)

Oplození odebraných oocytů v embryologické laboratoři a jejich kultivace. Ze zdravotního pojištění hrazeno celkem 4 x na jedno rodné číslo.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok, 4/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 9822

NositelINDXČas
L33180

ZUM: ne

ZULP: ne

63235 TRANSFER EMBRYA

V případě IVF hrazeno ze zdravotního pojištění celkem 4 x na jedno rodné číslo.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rodné číslo

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1790

NositelINDXČas
L2 J22 260 30

ZUM: ne

ZULP: ne“.

165. V příloze v Kapitole 613 - gynekologie a porodnictví - skupina 1 u výkonů č. 63511, 63521, 63540 a 63591 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

166. V příloze v Kapitole 604 - dětská gynekologie výkony č. 64021, 64022 a 64023 znějí:

„64021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

64022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

64023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM GYNEKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

167. V příloze v Kapitole 604 - dětská gynekologie u výkonu č. 64215 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

168. V příloze v Kapitole 606 - ortopedie se výkony č. 66011, 66012, 66013 zrušují.

169. V příloze v Kapitole 606 - ortopedie výkony č. 66021, 66022 a 66023 znějí:

„66021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

66022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

66023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

170. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se výkony č. 71011, 71012, 71013 zrušují.

171. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie výkony č. 71021, 71022 a 71023 znějí:

„71021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OTORINOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

71022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OTORINOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

71023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OTORINOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

172. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie u výkonů č. 71113, 71115, 71117, 71119, 71121, 71123, 71212, 71511,71565,71580, 71611, 71613, 71614,71623, 71625, 71661 a 71781 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

173. V příloze v Kapitole 711 - otorinolaryngologie - skupina 1 u výkonů č. 71211, 71525, 71615 a 71713 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

174. V příloze Kapitola 702 zní: „Kapitola 702 - foniatrie“.

175. V příloze v Kapitole 702 - foniatrie u výkonu č. 72115 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

176. V příloze v Kapitole 702 - foniatrie výkony č. 72021, 72022 a 72023 znějí:

„72021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ FONIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

72022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ FONIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

72023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ FONIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

177. V příloze v Kapitole 704 - dětská otorinolaryngologie výkony č. 74021, 74022 a 74023 znějí:

„74021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTORINOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

74022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTORINOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

74023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTORINOLARYNGOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

178. V příloze v Kapitole 705 - oftalmologie se výkony č. 75011, 75012, 75013 zrušují.

179. V příloze v Kapitole 705 - oftalmologie výkony č. 75021, 75022 a 75023 znějí:

„75021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

75022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

75023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

180. V příloze v Kapitole 705 - oftalmologie u výkonů č. 75113, 75131, 75135, 75137, 75139, 75141, 75143, 75145, 75153, 75157 a 75389 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

181. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 u výkonů č. 75385 a 75387 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

182. V příloze v Kapitole 706 - urologie se výkony č. 76011, 76012 a 76013 zrušují.

183. V příloze v Kapitole 706 - urologie výkony č. 76021, 76022 a 76023 znějí:

„76021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

76022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ UROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

76023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

184. V příloze v Kapitole 707 - dětská urologie výkony č. 77021, 77022 a 77023 znějí:

„77021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

77022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

77023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.

185. V příloze Kapitola 708 zní: „Kapitola 708 - anesteziologie a intenzivní medicína“.

186. V příloze v Kapitole 708 - anesteziologie a intenzivní medicína se výkony č. 78011, 78012, 78013 zrušují.

187. V příloze v Kapitole 708 - anesteziologie a intenzivní medicína výkony č. 78021, 78022, 78023 a 78880 znějí:

„78021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM

Pouze pro příjem na ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

78022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

78023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 v den, operace

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

78880 PÉČE O DÁRCE ORGÁNU, SPOLUPRÁCE S TRANSPLANTAČNÍM CENTREM Á 1 HOD.

Vykazuje se na rodné číslo dárce orgánu. Péče o možného zemřelého dárce orgánů (jedinec se stanovenými klinickými známkami smrti mozku včetně organizační činnosti umožňující odběr orgánu. Současně s tímto výkonem nelze vykazovat jiný výkon resuscitační péče. Výkon mohou vykazovat i ostatní jednotky intenzivní péče (iktová centra, trauma centra, koronární jednotky, atd).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 24/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 904

NositelINDXČas
L3 L33 320 20

ZUM: ne

ZULP: ne“.

187. V příloze Kapitola 728 zní: „Kapitola 728 - anesteziologie a intenzivní medicína - skupina 2“.

189. V příloze v Kapitole 710 - algeziologie - léčba bolesti výkony č. 80021, 80022 a 80023 znějí:

„80021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ALGEZIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

80022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ALGEZIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

80023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ALGEZIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

190. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie výkony č. 81021, 81022 a 81023 znějí:

„81021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM

Komplexní vyšetření provedené klinickým biochemikem hrazeno pouze ve specializovaných metabolických poradnách nebo při konziliárním vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

81022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM

Cílené vyšetření pacienta při konkrétních obtížích provedené klinickým biochemikem ve specializovaných metabolických poradnách nebo v rámci konzilia.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

81023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM

Kontrolní vyšetření k posouzení zdrav, stavu pacienta provedené klinickým biochemikem ve specializovaných metabolických poradnách nebo při konziliu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 116

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne“.

191. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie u výkonu č. 81211 se slova „Kategorie Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“ nahrazují slovy „Kategorie P - hrazen plně“.

192. V příloze v Kapitole 901 - klinická psychologie se výkony č. 37011, 37012 a 37013 zrušují.

193. V příloze v Kapitole 901 - klinická psychologie výkony č. 37021, 37022 a 37023 znějí:

„37021 KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)

Obvykle probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den, 8/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 366

NositelINDXČas
K2260

ZUM: ne

ZULP: ne

37022 CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)

Obvykle probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den, 6/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 366

NositelINDXČas
K2260

ZUM: ne

ZULP: ne

37023 KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)

Obvykle probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den, 30/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 183

NositelINDXČas
K2230

ZUM: ne

ZULP: ne“.

194. V příloze v Kapitole 903 - klinická logopedie se výkony č. 72011, 72012 a 72013 zrušují.

195. V příloze v Kapitole 903 - klinická logopedie výkony č. 72015, 72016 a 72017 znějí:

„72015 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 1/2 roky

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 230

NositelINDXČas
K2240

ZUM: ne

ZULP: ne

72016 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 175

NositelINDXČas
K2230

ZUM: ne

ZULP: ne

72017 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 čtvtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 88

NositelINDXČas
K2215

ZUM: ne

ZULP: ne“.

196. V příloze v Kapitole 931 - dětská psychologie se výkony č. 37051, 37052 a 37053 zrušují.

197. V příloze v Kapitole 931 - dětská psychologie výkony č. 37061, 37062 a 37063 znějí:

„37061 KOMPLEXNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)

Slouží k celkovému posouzení psychického stavu pacienta, tj. základních psychických funkcí, procesů a struktury osobnosti ve vztahu ke klinickému stavu a rodinnému systému. Obvykle probíhá ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den, 8/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 367

NositelINDXČas
K2260

ZUM: ne

ZULP: ne

37062 CÍLENÉ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)

Je zaměřeno na dílčí oblasti psychického vývoje dítěte nebo aktuálního psychického stavu. Může probíhat ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 367

NositelINDXČas
K2260

ZUM: ne

ZULP: ne

37063 KONTROLNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)

Je zaměřeno na zjištění změn psychického stavu pacienta ve srovnání s výsledky předchozích pedopsychologických vyšetření včetně zhodnocení výsledků terapie. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den, 30/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 183

NositelINDXČas
K2230

ZUM: ne

ZULP: ne“.

198. V příloze Kapitola 999 - univerzální mezioborové výkony zní:

„09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 14

NositelINDXČas
S225

ZUM: ne

ZULP: ne

09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 71

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Jen je-li provedeno v ordinaci či odběrové místnosti. Odběr moče pouze u dětí do 6ti let.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 27

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

09117 ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTE DO 10 LET

Odběr krve ze žíly u dítěte mladšího 10 let k diagnostickým účelům.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 34

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

09119 ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET

Jde o odběr krve ze žíly vpichem. Krev slouží k diagnostickým vyšetřením v laboratoři. Jen výjimečně může jít o výkon léčebný.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 21

NositelINDXČas
S225

ZUM: ne

ZULP: ne

09121 PUNKCE PARENCHYMATICKÉHO ORGÁNU NEBO DUTINY

Výkon zahrnuje přípravu pacienta, punkci, zpracování materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 205

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ano

ZULP: ne

09123 ANALÝZA MOČI CHEMICKY

Provedení analýzy moči chemicky pomocí diagnostického papírku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 6

body: 18

NositelINDXČas
S226

ZUM: ne

ZULP: ne

09125 PULZNÍ OXYMETRIE

Opakované pravidelné měření saturace kyslíku a tepové frekvence perkutánní metodou za účelem posouzení tíže respirační insuficience nebo k ověření vzniku respirační insuficience. Nesmí být vykazován s výkony celkové anestezie a intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 47

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

09127 EKG VYŠETŘENÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 83

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

09129 FRAGILITA KAPILÁR

Stanovení resistence kapilár in vivo.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 24

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

09131 KRVÁCÍVOST PODLE DUKE

Stanovení doby krvácivosti in vivo.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 14

NositelINDXČas
S225

ZUM: ne

ZULP: ne

09133 SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ

Přičti k odběru krve.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 12

NositelINDXČas
S225

ZUM: ne

ZULP: ne

09135 UZ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNOHO ORGÁNU V NĚKOLIKA ROVINÁCH

Při funkční diagnostice, i když se daný orgán vyšetřuje vícekrát, počítá se pouze jednou. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 15

body: 103

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

09137 UZ VYŠETŘENÍ DVOU ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH

Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 20

body: 137

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

09139 UZ VYŠETŘENÍ TŘÍ A VÍCE ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH

Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 30

body: 205

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

09141 UZ DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ CÉV BEZ B ZOBRAZENÍ

Jde o izolované dopplerovské vyšetření cév jednoúčelovými přístroji kontinuálním dopplerovským paprskem. Výkon lze vykázat pouze jednou i v případě vyšetření více cév. Obrazová dokumentace není podmínkou výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

09211 NEODKLADNÁ PÉČE V TERÉNU POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM Á 10 MIN.

Řešení akutních příhod v terénu (v ambulanci či při výjezdu). Jedná se o akutní stavy nejrůznější etiologie (mimo výkony kardiopulmonální resuscitace), které vyžadují urgentní řešení, např. astmatický záchvat, infarkt myokardu, epileptický záchvat, hypoglykemické koma, iktus, koliky, úrazy spojené s velkým krvácením, rozsáhlé popáleniny apod. Vykáže se za každých dokončených 10 minut

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ano

ZULP: ano

09213 NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ZÁKLADNÍ Á 15 MINUT

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

09215 INJEKCE I. M., S. C, I. D.

Injekční aplikace léku lege artis nitrosvalově, nitrokožně nebo podkožně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 16

NositelINDXČas
S225

ZUM: ne

ZULP: ano

09216 INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY

Aplikace léku do měkkých tkání paraartikulárně, k úponům šlach, fascie apod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 20/3 měsíce

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 44

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ano

09217 INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 64

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ano

09219 INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 27

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ano

09220 KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE

Napojení infúzního setu. Nelze vykazovat společně s výkony infúze. Tímto výkonem nelze vykazovat odběry.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 70

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ano

09221 INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET

Rozpis infúze, příprava infúzní láhve, fixace dítěte, venepunkce a spojení dítěte s infúzním setem, fixace dítěte a jeho sledování po dobu infúze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 100

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ano

09223 INTRAVENÓZNÍ INFÚZE U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET

Venepunkce a zavedení infúze, nikoliv pouhá výměna.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 55

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ano

09225 KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY ZA KONTROLY CELKOVÉHO STAVU PACIENTA (TK, P, D, PŘÍPADNĚ EKG)

Včetně lokální anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 617

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ano

09227 I. V. APLIKACE KRVE NEBO KREVNÍCH DERIVÁTŮ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 99

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ano

ZULP: ano

09231 ZAVEDENÍ KATÉTRU PRO INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZI

Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1005

NositelINDXČas
L2245

ZUM: ne

ZULP: ne

09233 INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE

Bez ohledu na počet použitých vpichů

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 52

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ano

09234 OŠETŘENÍ NEHTU, INCIZE SUBKUTÁNNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU, OŠETŘENÍ RÁNY STERISTRIPEM

Tímto výkonem se vykazuje parciální nebo úplná ablace nehtu, či fenestrace nehtové ploténky, incise subkutánního abscesu vycházejícího z kožních adnex či punkce hematomu, či ošetření rány nepronikající podkožím steristripem - v přijatelných anatomických lokalizacích.

Použitá anestézie se účtuje zvláštním výkonem. Pracoviště musí mít zajištěn sterilní materiál a nástroje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 141

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ano

ZULP: ne

09235 ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE

Výkon nelze ani při ošetření více kožních lézí vykazovat v jednom dni opakovaně. Případná lokální anestesie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 59

NositelINDXČas
L1110

ZUM: ne

ZULP: ne

09237 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2

Možno vykázat u incise povrchní hnisavé afekce i u fenestrace nehtové ploténky

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 51

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ano

ZULP: ne

09239 SUTURA RÁNY A PODKOŽÍ DO 5 CM

Lokální anestesie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 75

NositelINDXČas
L1115

ZUM: ano

ZULP: ne

09241 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ10 CM2 - 30 CM2

Jedná se o rány: 1) otevřené, s porušením kožního krytu bez ztráty i se ztrátou kožního krytu, 2) již ošetřené nebo chronické rány, 3) zánětlivé a ischemické poškození měkkých tkání (phlegmony, gangreny), 4) pooperační rány včetně extrakce stehů. Případná lokální anestesie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 74

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

09245 ZAVEDENÍ GASTRICKÉ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 42

NositelINDXČas
S225

ZUM: ne

ZULP: ne

09247 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ LÉČEBNÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 45

body: 156

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

09249 KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U MUŽE JEDNORÁZOVÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 48

NositelINDXČas
S335

ZUM: ne

ZULP: ne

09251 PUNKCE TRACHEY SE ZAVEDENÍM KANYLY

Včetně lokální anestezie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 860

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

09253 UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 72

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

09507 PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM

Psychoterapie prováděná lékařem jakéhokoliv oboru ke zvládnutí akutních obtíží a posílení motivace a aktivizace nemocného.

Výkon bude hrazen jen na jednoho pacienta 1x ročně v jednom oboru po podrobném zápisu v dokumentaci.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

09509 OŠETŘENÍ HANDICAPOVANÉHO PACIENTA

Výkon zohledňuje zvýšenou náročnost ošetření osob považovaných podle zákona č.108/2006 Sb. za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, stupni III, nebo stupni IV a osob, kterým náleží průkaz ZTP a ZTP/P dle zákona č. 329/2011 Sb.

Důvody použití výkonu musí být ze zdravotní dokumentace zřejmé. Vykazuje se max. 1x denně a lze vykazovat jen při klinickém vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den/1 odbornost

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 100

ZUM: ne

ZULP: ne

09511 MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM

Nutný zápis o konsultaci v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den/1 odbornost

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 20

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ne

09513 TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM

Nutný zápis o konsultaci ve zdravotní dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

09519 KONZÍLIUM SPECIALISTOU - NÁVŠTĚVA SPECIALISTY U PACIENTA

Návštěva specialisty u lůžka nemocného v bytě. Vyšetření je hrazeno jen pokud je na žádost praktického lékaře.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 349

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

09521 ČAS LÉKAŘE STRÁVENÝ DOPRAVOU ZA PACIENTEM V RÁMCI NÁVŠTĚVY Á 10 MIN.

Na 1 km nejvíce 2 minuty. Vykáže se za každých 10 dokončených minut strávených dopravou za pacientem a zpět v rámci návštěvy. Nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

09523 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU

Poučení a nácvik dovedností v rozsahu nezbytném k získání racionální spolupráce na léčbě. Hrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně v dokumentaci a stvrzené podpisem edukovaného nebo jeho zákonného zástupce.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

09525 ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU

Cílevědomý pohovor lékaře s rodinou nemocného, přesahující běžné informování o zdravotním stavu, k posílení motivací a získání žádoucí aktivní spolupráce rodiny na léčbě. Výkon bude hrazen na jednoho pacienta ve věku do 15 let maximálně 2 krát ročně, u dospělého 1 krát ročně, po podrobném zápisu v dokumentaci.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

09527 PROHLÍDKA ZEMŘELÉHO - MIMO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

Obsahuje úkony prováděné při prohlídce zemřelého na místě nálezu mrtvého těla včetně zjištění potřebných údajů o mrtvém a okolnosti úmrtí, sepsání listu o prohlídce zemřelého a vyjádření se k případné pitvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rodné číslo

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 349

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

09532 PROHLÍDKA OSOBY DISPENZARIZOVANÉ

Vykazuje se společně s výkonem příslušného klinického vyšetření v případě provedení dispenzární prohlídky v souladu s vyhláškou o dispenzární péči, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 10

ZUM: ne

ZULP: ne

09541 APLIKACE LÉČIVA DO PORTU A PRŮPLACH PORTU

Aplikace látky přes speciální membránu vstupní komůrky, vyžadující použití jehel se speciálním ošetřením hrotu. Dlouhodobá kontinuální aplikace vyžaduje použití speciálních jehel, aby nedošlo k paravenózní aplikaci a zničení portálního vstupu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 35

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ano

ZULP: ano

09543 REGULAČNÍ POPLATEK ZA NÁVŠTĚVU - POPLATEK UHRAZEN

Pojištěnec hradí regulační poplatek za návštěvu u všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa a porodníka, zubního lékaře, ambulantního specialisty, klinického psychologa, klinického logopeda a při návštěvní službě poskytnuté všeobecným praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 0

ZUM: ne

ZULP: ne

09544 REGULAČNÍ POPLATEK ZA KAŽDÝ DEN LŮŽKOVÉ PÉČE - POPLATEK UHRAZEN

Pojištěnec hradí regulační poplatek za každý den lůžkové péče, komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo lůžková péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách, i v případě pobytu průvodce dítěte, je-li pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 0

ZUM: ne

ZULP: ne

09545 REGULAČNÍ POPLATEK ZA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU - POPLATEK UHRAZEN

Pojištěnec hradí regulační poplatek za pohotovostní službu včetně pohotovostní služby poskytované zubními lékaři, ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo svátek a v pracovních dnech v době od 17:00 hod. do 7:00 hod., pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce do lůžkové péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 0

ZUM: ne

ZULP: ne

09547 REGULAČNÍ POPLATEK - POJIŠTĚNEC OD ÚHRADY POPLATKU OSVOBOZEN

Výkon se vykazuje v souvislosti s poskytováním hrazených služeb v případě, kdy regulační poplatek neměl být uhrazen, protože je pojištěnec od úhrady poplatku ze zákona osvobozen.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 0

ZUM: ne

ZULP: ne

09550 SIGNÁLNÍ VÝKON - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)

Signálním výkonem se poskytuje zdravotní pojišťovně informace o tom, že podle předpisů o nemocenském pojištění bylo vystaveno Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Signální výkon vykazuje ošetřující lékař, který Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystavil. Praktický lékař hrazený kombinovanou kapitačně výkonovou platbou vykazuje signální výkon nad rámec kapitace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 5

ZUM: ne

ZULP: ne

09551 SIGNÁLNÍ VÝKON - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO

ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ POTŘEBY OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE)

Signálním výkonem se poskytuje zdravotní pojišťovně informace o tom, že podle předpisů o nemocenském pojištění bylo vystaveno Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče). Signální výkon vykazuje ošetřující lékař, který Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) vystavil. Praktický lékař hrazený kombinovanou kapitačně výkonovou platbou vykazuje signální výkon nad rámec kapitace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 5

ZUM: ne

ZULP: ne

09553 SIGNÁLNÍ VÝKON PRO VYKAZOVÁNÍ EKONOMICKY NÁROČNĚJŠÍ VARIANTY POSKYTNUTÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Výkon se vykáže v případě, že si pojištěnec zvolil ekonomicky náročnější variantu poskytnutých zdravotních služeb, a vykazuje se spolu s výkonem, který představuje variantu základní.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 0

ZUM: ne

ZULP: ne

09555 OŠETŘENÍ DÍTĚTE DO 6 LET

U dítěte do 6 let přičti k výkonu klinického vyšetření. Nelze kombinovat s výkony 36021, 36022 a 36023.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den/odbornost

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 78

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

09561 VYBAVENÍ PACIENTA PRO PÉČI MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Výkon se navrhuje pro stavy, kdy aplikace léčiva, či vybavení přístrojem nebo aplikační technikou je prokazatelně v zájmu pacienta, jde o postup nejhospodárnější a pacient s tímto postupem souhlasí. U léčivých přípravků jde o řešení výjimečné situace, kdy s ohledem na stanovené podmínky úhrady nelze předepsat pacientovi konkrétní léčivý přípravek na lékařský recept a pacient se musí pouze pro aplikaci dostavit do zdravotnického zařízení, přičemž to není nezbytně nutné vzhledem k jeho zdravotnímu stavu.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 0

ZUM: ano

ZULP: ano

09563 VÝKON ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

Přičti k výkonu prvního klinického vyšetření v rámci jedné ústavní pohotovostní služby u jednoho poskytovatele zdravotních služeb v pracovních dnech v době od 17 hod. do 7 hod., v sobotu, v neděli, ve svátek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 200

ZUM: ne

ZULP: ne

22349 AUTOTRANSFÚZE PŘI HEMODILUCI (NA OPRÁVNĚNÉM PRACOVIŠTI)

Odběr autologní krve k transfúzi se provádí plánovaně před některými chirurgickými výkony (krev je určena k podání téhož dne) přímo na operačním sále.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 12

body: 66

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ne

25211 SCREENING (ORIENTAČNÍ SPIROMETRIE)

Měření (FVC), (FEV1), FEV % případně PEF Signalizuje potřebu dalších vyšetření - kombinace s jinými výkony spirometrie není možná.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 5

body: 20

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ne

25235 INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA

Inhalační aerosolová léčba prováděná různými typy inhalátorů, při níž se používají léky protizánětlivé, mukolytické a bronchodilatační.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 37

NositelINDXČas
S2215

ZUM: ne

ZULP: ne

47277 RADIAČNĚ NAVIGOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON (PŘIČTI K CHIRURGICKÉMU VÝKONU Á 15 MINUT)

Peroperační detekce ložiska akumulujícího radiofarmakon (např. sentinelové uzliny) pomocí gamasondy pro radiačně navigovanou chirurgii - jedno patologické ložisko. Aplikace radiofarmaka je obsažena v jiném výkonu. Typ použité anestezie se vykazuje samostatným výkonem. Samotná extirpace sentinelové uzliny se vykazuje samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 264

NositelINDXČas
L3 S23 215 15

ZUM: ne

ZULP: ne

71823 POUŽITÍ MIKROSKOPU PŘI OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 36

ZUM: ano

ZULP: ne

76801 POUŽITÍ TELEVIZNÍHO ŘETĚZCE PŘI ENDOSKOPICKÉM VÝKONU Á 10 MINUT

Kontrola endoskopického výkonu pomocí televizního řetězce při užití rigidního či flexibilního endoskopu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 13

ZUM: ano

ZULP: ne

99012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM

Cílené vyšetření pacienta při poskytování zdravotních služeb osobám, které jsou v lůžkových zdravotnických zařízeních umístěny z jiných než zdravotních důvodů za účelem indikace ošetřovatelského výkonu odbornosti 913.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 124

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

99013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM

Kontrolní vyšetření pacienta při poskytování zdravotních služeb osobám, které jsou v lůžkových zdravotnických zařízeních umístěny z jiných než zdravotních důvodů za účelem indikace ošetřovatelského výkonu odbornosti 913.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Přesunout nahoru