Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 464/2012 Sb.Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

Částka 173/2012
Platnost od 21.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

464

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2012

o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., k provedení § 3 odst. 3 zákona o poštovních službách:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) poštou provozovna, ve které držitel poštovní licence sám nebo prostřednictvím třetí osoby poskytuje a zajišťuje všechny základní služby obsažené v jeho poštovní licenci a která je nezbytná k naplnění podmínek dostupnosti a hustoty podle § 14,

b) sídelním celkem souvisle zastavěná část území obce, která je zřetelně oddělena od jiné zástavby v okolí, přičemž zástavba několika sousedních obcí, která na sebe přímo navazuje, se považuje za jeden sídelní celek; za sídelní celek se však nepovažují samostatné objekty nebo místa s minimální zástavbou,

c) určeným zahraničním provozovatelem zahraniční provozovatel oznámený členskou zemí Světové poštovní unii jako provozovatel, který je povinen se na území dané země podílet na poskytnutí základní služby do zahraničí nebo poskytovat základní zahraniční poštovní služby.

ČÁST DRUHÁ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

§ 2

Služba dodání poštovních zásilek do 2 kg

(1) Při poskytování služby dodání poštovních zásilek do 2 kg provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje a příjemce její převzetí nepotvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody neposkytuje. Místo dodání poštovní zásilky je v České republice nebo v zahraničí.

(2) V případě služby podle odstavce 1 hmotnost poštovní zásilky nepřesahuje 2 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm. Největší rozměr poštovní zásilky nepřesahuje 60 cm a součet všech tří rozměrů 90 cm.

§ 3

Služba dodání poštovních balíků do 10 kg

(1) Při poskytování služby dodání poštovních balíků do 10 kg, je-li místo dodání

a) v České republice, provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje a příjemce její převzetí nepotvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody neposkytuje;

b) v zahraničí, provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje a příjemce její převzetí potvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje v rozsahu sjednaném v poštovní smlouvě.

(2) V případě služby podle odstavce 1 písm. a) hmotnost poštovní zásilky

a) přesahuje 2 kg a nepřesahuje 10 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm, nebo

b) nepřesahuje 2 kg a současně některý z rozměrů poštovní zásilky přesahuje rozměry stanovené pro poštovní zásilku do 2 kg podle § 2 odst. 2 věty druhé.

(3) V případě služby podle odstavce 1 písm. b) hmotnost poštovní zásilky nepřesahuje 10 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm.

(4) Největší rozměr poštovní zásilky podle odstavce 2 písm. a) nebo b), jejíž místo dodání je v České republice, nepřesahuje 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm. U poštovní zásilky, jež má být dodána v zahraničí, odpovídají její největší rozměry rozměrům stanoveným určeným zahraničním provozovatelem nebo zahraničním provozovatelem, se kterým má provozovatel uzavřenou smlouvu.

§ 4

Služba dodání peněžní částky poštovním poukazem

(1) Služba dodání peněžní částky poštovním poukazem zahrnuje poštovní poukaz hotovost – hotovost, poštovní poukaz účet – hotovost a poštovní poukaz hotovost – účet.

(2) Při poskytování služby poštovní poukaz hotovost – hotovost se peněžní částka předává provozovateli v hotovosti nebo převodem peněžních prostředků, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty, a provozovatel její převzetí stvrzuje. Výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti a příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje. Místo dodání peněžní částky je v České republice nebo v zahraničí.

(3) Při poskytování služby poštovní poukaz účet – hotovost se peněžní částka předává provozovateli bezhotovostním převodem peněžních prostředků, s výjimkou převodu peněžních prostředků, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty, a provozovatel její převzetí stvrzuje. Výplata peněžní částky se uskutečňuje v hotovosti a příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje. Místo dodání peněžní částky je v České republice.

(4) Při poskytování služby poštovní poukaz hotovost – účet se peněžní částka předává provozovateli v hotovosti nebo převodem peněžních prostředků, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty, a provozovatel její převzetí stvrzuje. Výplata peněžní částky se uskutečňuje bezhotovostním převodem peněžních prostředků a příjemce převzetí peněžní částky potvrzuje. Místo dodání peněžní částky je v České republice.

§ 5

Služba dodání doporučených zásilek

(1) Při poskytování služby dodání doporučených zásilek provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje a příjemce její převzetí potvrzuje. Místo dodání poštovní zásilky je v České republice nebo v zahraničí. V případě ztráty poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje v paušální výši a v případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky sjednané pro tyto případy v poštovní smlouvě. Je-li místo dodání poštovní zásilky v České republice, činí paušální výše náhrady škody nejméně dvacetinásobek ceny za tuto službu u zásilek nejnižší hmotnostní kategorie. Je-li místo dodání poštovní zásilky v zahraničí, odpovídá výše paušální náhrady škody hodnotě odpovídající 30 účetním a měnovým jednotkám Mezinárodního měnového fondu zvláštní práva čerpání podle průměrné hodnoty kurzu vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu pro příslušný kalendářní rok v Poštovním věstníku.

(2) V případě služby podle odstavce 1 hmotnost poštovní zásilky nepřesahuje 2 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm. Největší rozměr poštovní zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech tří rozměrů 90 cm.

(3) V rámci služby dodání doporučené zásilky musí být zajištěno poskytnutí:

a) dodejky, kterou se rozumí zajištění písemného potvrzení pro odesílatele prokazujícího dodání poštovní zásilky příjemci,

b) dodání do vlastních rukou, kterým se rozumí, že poštovní zásilka bude dodána:

1. je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta,

2. je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě,

c) dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta, kterým se rozumí, že poštovní zásilka adresovaná fyzické osobě bude dodána výhradně jen adresátovi.

(4) Je-li místo dodání poštovní zásilky v zahraničí, poskytuje se služba podle odstavce 3 jen tehdy, umožňuje-li to určený zahraniční provozovatel nebo zahraniční provozovatel, se kterým má provozovatel uzavřenou smlouvu.

§ 6

Služba dodání cenných zásilek

(1) Při poskytování služby dodání cenných zásilek provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje a příjemce její převzetí potvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje až do výše udané hodnoty, kterou se rozumí částka určená odesílatelem nebo sjednaná v poštovní smlouvě pro výši náhrady škody. Maximální výše udané hodnoty může být provozovatelem omezena, u poštovní zásilky, jejíž místo dodání je v České republice, však nesmí být omezena na méně než 1000000 Kč. Místo dodání poštovní zásilky je v České republice nebo v zahraničí.

(2) V případě služby podle odstavce 1 hmotnost poštovní zásilky nepřesahuje 10 kg a její rozměry jsou minimálně 14 x 9 cm. Největší rozměr poštovní zásilky, jejíž místo dodání je v České republice, nepřesahuje 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm. U poštovní zásilky, jež má být dodána v zahraničí, její největší rozměry odpovídají rozměrům stanoveným určeným zahraničním provozovatelem nebo zahraničním provozovatelem, se kterým má provozovatel uzavřenou smlouvu.

§ 7

Služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby

(1) U služby bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby je místo dodání poštovní zásilky v České republice nebo v zahraničí.

(2) Jako obsah poštovní zásilky při poskytování služby podle odstavce 1 jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomé osoby, kterými se rozumí písemnost pořízená hmatným písmem pro nevidomé osoby, publikace včetně zvukového záznamu pro osobní potřebu nevidomé osoby nebo jiné věci upravené pro potřebu nevidomé osoby, za podmínky, že odesílatelem nebo adresátem je nevidomá osoba nebo právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je poskytování služeb nevidomým osobám nebo uspokojování nebo ochrana jejich zájmů. Nevidomou osobou se pro účely této vyhlášky rozumí osoba se silnou nebo těžkou slabozrakostí nebo osoba s praktickou nebo úplnou nevidomostí5). Poštovní zásilka je zabalena tak, aby bylo možno bez porušení obalu přezkoušet její obsah. Hmotnost poštovní zásilky nepřesahuje 7 kg. Rozměry poštovní zásilky jsou minimálně 14 x 9 cm. Největší rozměr zásilky nepřesahuje 60 cm a součet všech tří rozměrů 90 cm.

(3) Při poskytování služby bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje a příjemce její převzetí nepotvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody neposkytuje.

(4) Služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby zahrnuje i dodání doporučených zásilek. Je-li v rámci této služby odesílatelem požadováno dodání doporučené zásilky, provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje a příjemce její převzetí potvrzuje. V případě ztráty poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje v paušální výši a v případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky sjednané v poštovní smlouvě. Je-li místo dodání poštovní zásilky v České republice, činí paušální výše náhrady škody nejméně dvacetinásobek ceny za službu doporučených zásilek podle § 5 nejnižší hmotnostní kategorie. Je-li místo dodání poštovní zásilky v zahraničí, odpovídá výše paušální náhrady škody hodnotě odpovídající 30 účetním a měnovým jednotkám Mezinárodního měnového fondu zvláštní práva čerpání podle průměrné hodnoty kurzu vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu pro příslušný kalendářní rok v Poštovním věstníku.

(5) Bezúplatnost služby podle odstavců 1 až 4 se nemusí vztahovat na příplatek za leteckou přepravu.

§ 8

Základní zahraniční poštovní služby

Při poskytování základní zahraniční poštovní služby je zajišťováno dodání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky v rámci zahraniční poštovní služby, která je svou povahou obdobná některé ze základních služeb uvedených v § 2 a 3, § 4 odst. 2, § 5 až 7 a § 12. U poštovních služeb, u nichž lze sjednat dodejku [§ 5 odst. 3 písm. a)], se zajistí poskytnutí této služby.

§ 9

Služba dodání poštovních balíků nad 10 kg podaných v zahraničí

Služba dodání poštovních balíků nad 10 kg podaných v zahraničí zahrnuje dodání poštovních balíků, jejichž hmotnost přesahuje 10 kg a současně nepřesahuje 20 kg, v rámci zahraniční poštovní služby, jejíž poskytnutí bylo sjednáno u určeného zahraničního provozovatele.

§ 10

Služba mezinárodních odpovědek

Služba mezinárodních odpovědek zajišťuje výměnu mezinárodní odpovědky vydané Mezinárodním úřadem Světové poštovní unie a zakoupené v kterékoliv členské zemi Světové poštovní unie za poštovní známky v nominální hodnotě odpovídající nejnižší ceně za službu dodání poštovní zásilky podle § 2 do zahraničí přepravovanou nejrychlejším způsobem, bez ohledu na zemi určení.

§ 11

Služba odpovědních zásilek v mezinárodním styku

(1) Služba odpovědních zásilek v mezinárodním styku umožňuje uhrazení ceny poštovní služby při dodání poštovní zásilky, jejíž hmotnost nepřesahuje 50 g, v rámci základní poštovní služby podle § 2, jejíž místo dodání je v zahraničí, v případě, že se zahraniční adresát zavázal určenému zahraničnímu provozovateli uhradit cenu při dodání.

(2) Služba podle odstavce 1 je zajišťována pro odpovědní zásilky zasílané zpět do zahraničí.

§ 12

Služba dodání tiskovinového pytle

(1) U služby dodání tiskovinového pytle je místo dodání poštovní zásilky v zahraničí.

(2) Jako obsah poštovní zásilky při poskytování služby podle odstavce 1 jsou povoleny jen tiskoviny, kterými se rozumí noviny, periodika, knihy a podobné tištěné dokumenty. Hmotnost poštovní zásilky nepřesahuje 30 kg.

(3) Při poskytování služby dodání tiskovinového pytle provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje a příjemce její převzetí nepotvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody neposkytuje.

(4) Služba dodání tiskovinového pytle zahrnuje i dodání doporučeného tiskovinového pytle. V tomto případě provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje a příjemce její převzetí potvrzuje. V případě ztráty poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje v paušální výši a v případě poškození nebo úbytku obsahu se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky sjednané v poštovní smlouvě. Výše paušální náhrady škody odpovídá hodnotě odpovídající 150 účetním a měnovým jednotkám Mezinárodního měnového fondu zvláštní práva čerpání dle průměrné hodnoty kurzu vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu pro příslušný kalendářní rok v Poštovním věstníku.

§ 13

Úřední doručování písemností

Základní služby umožní zejména dodání do vlastních rukou, dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta, poskytnutí dodejky, určení lhůty pro uložení poštovní zásilky a vyloučení změny místa dodání, a to podle požadavků podle jiných právních předpisů upravujících pravidla pro úřední doručování písemností, zejména v trestním, správním, daňovém a soudním řízení1) nebo stanovujících závazným způsobem pravidla pro doručování písemností v jiných případech6).

ČÁST TŘETÍ

ZÁKLADNÍ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY

§ 14

Dostupnost a hustota pošt

(1) Dostatečná dostupnost pošt je zajištěna, pokud celkový počet pošt odpovídá počtu provozoven stanovenému nařízením vlády podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona o poštovních službách.

(2) Dostatečná hustota pošt je zajištěna, pokud je provozována pošta

a) v každé obci, která má 2500 a více obyvatel,

b) v každé obci, která má méně než 2500 obyvatel a v níž je ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky pošta provozována a zároveň je zde matriční úřad2), obecný stavební úřad3) nebo základní škola s prvním a druhým stupněm,

c) v obcích tak, aby dojezdová vzdálenost z kteréhokoliv místa v obci na území České republiky k poště nepřesahovala 10 km,

d) tak, aby vzdálenost z kteréhokoliv místa s výjimkou území, která slouží výlučně jinému účelu než bydlení, v obci, která má více než 2500 obyvatel, k poště nepřesahovala 2 km vzdušnou čarou.

(3) Požadavek podle odstavce 2 písm. c) nemusí být splněn pro 5 % obyvatel nacházejících se v území, pro něž daná pošta zajišťuje dostupnost, pokud bude dostupnost základních služeb zajištěna jiným vhodným způsobem.

(4) Požadavek podle odstavce 2 písm. d) nemusí být splněn pro 5 % obyvatel ze součtu obyvatel obcí, které mají více než 2500 obyvatel, za podmínky, že bude splněn požadavek podle odstavce 2 písm. c).

(5) Pošta podle odstavce 2 musí být dostupná veřejnosti každý pracovní den tak, aby součet otevíracích hodin činil alespoň 15 hodin v týdnu, který má 5 pracovních dní. Pošta nad rámec počtu stanoveného podle odstavce 2 musí být dostupná veřejnosti každý pracovní den tak, aby součet otevíracích hodin činil alespoň 10 hodin v týdnu, který má 5 pracovních dní.

§ 15

Dostupnost poštovních schránek

(1) Dostatečná hustota poštovních schránek je zajištěna, pokud je

a) v každém sídelním celku, který má nejvýše 10000 obyvatel, umístěn takový počet poštovních schránek, aby na každých i započatých 1000 obyvatel připadala nejméně jedna poštovní schránka. Tento požadavek nemusí být splněn, jestliže je splněn požadavek podle písmene b);

b) v každém sídelním celku, který má více než 10000 obyvatel, umístěn takový počet poštovních schránek, aby vzdálenost z kterékoliv části sídelního celku, s výjimkou okrajových částí s podstatně menší hustotou zástavby, nepřesahovala 1 km k nejbližší poštovní schránce.

(2) Poštovní schránky musí být umístěny především v těch místech, do nichž obyvatelé sídelního celku pravidelně docházejí z jiného důvodu, zejména u nákupních center nebo v blízkosti zastávek veřejné dopravy.

(3) Poštovní schránky musí být vybírány každý pracovní den.

§ 16

Výjimečné případy, kdy nemusí být zajištěno dodání na adresu každé fyzické a právnické osoby

(1) Dodání na adresu každé fyzické nebo právnické osoby nemusí být zajištěno, jestliže

a) cesta do místa určeného v poštovní adrese nebo dodání v tomto místě jsou spojené s důvodnými obavami z ohrožení života, zdraví nebo majetku nebo věci v držení provozovatele,

b) místo dodání se nachází mimo sídelní celek a není dostupné po veřejně přístupné pozemní komunikaci nebo je dostupné pouze po veřejně přístupné účelové komunikaci, jejíž technický stav znemožňuje provozovateli dodání i při vynaložení veškerého úsilí, nebo

c) poštovní zásilka má udanou hodnotu vyšší než 150000 Kč, nebo poukázaná peněžní částka přesahuje 150000 Kč.

(2) Využití výjimky podle odstavce 1 písm. a) a b) musí být písemně oznámeno každé fyzické osobě, která se v daném místě zdržuje, a každé právnické osobě, která má v daném místě zejména své sídlo nebo provozovnu, a Úřadu. Oznámení podle odstavce 2 musí být učiněno do 3 měsíců ode dne udělení poštovní licence a v každém dalším případě alespoň 1 měsíc přede dnem, od kterého má být využito výjimky podle odstavce 1 písm. a) a b), anebo bezodkladně poté, co nastane nepředvídatelná skutečnost, která je důvodem pro využití výjimky podle odstavce 1 písm. a) a b).

(3) Součástí oznámení podle odstavce 2 je výzva, aby si výjimkou dotčené osoby zvolily jiný vhodný způsob dodávání, zejména:

a) dodávání do dodávací schrány,

b) dodávání v jiném místě, nebo

c) uložení poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky v provozovně držitele poštovní licence.

V případě podle písmene a) nese náklady na zřízení dodávací schrány provozovatel.

§ 17

Prodloužení lhůty

(1) Na základě písemné žádosti adresáta uplatněné u kterékoliv pošty se prodlouží lhůta k vyzvednutí poštovních zásilek nebo poukázaných peněžních částek, které pro daného adresáta budou u provozovny uloženy v období uvedeném v žádosti. Na požádání je potvrzeno převzetí této žádosti.

(2) Na základě žádosti adresáta uplatněné u provozovny, kde je poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka uložena, se prodlouží lhůta k vyzvednutí uložené poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky.

(3) Lhůtu podle odstavců 1 a 2 nelze prodloužit, pokud je to v rozporu s poštovní smlouvou uzavřenou s odesílatelem.

(4) Žádosti podle odstavce 1 nemusí být vyhověno nebo podle ní nemusí být postupováno, pokud by vzhledem k okolnostem nebylo možné jednoznačně identifikovat poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, jichž se žádost týká. O takovém postupu musí být žadatel neprodleně písemně informován.

(5) Úkony podle odstavců 1 a 2 jsou součástí poštovní služby poskytované odesílateli na základě uzavřené poštovní smlouvy.

§ 18

Změna ukládací pošty

(1) Na základě písemné žádosti adresáta uplatněné u kterékoliv pošty se uloží poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka k vyzvednutí u jiné adresátem zvolené provozovny. Na požádání je potvrzeno převzetí této žádosti.

(2) Na základě žádosti adresáta uplatněné u provozovny, kde je poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka uložena, se připraví uložená poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka k vyzvednutí u jiné než původní provozovny.

(3) Žádosti podle odstavců 1 a 2 nemusí být vyhověno nebo podle ní nemusí být postupováno v případech, pokud by požadovaná změna ukládací pošty byla spojena s neúměrnými komplikacemi, nebo pokud by vzhledem k okolnostem nebylo možné jednoznačně identifikovat poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, jichž se žádost týká. O takovém postupu musí být žadatel neprodleně písemně informován.

(4) Úkony podle odstavců 1 a 2 jsou součástí poštovní služby poskytované odesílateli na základě uzavřené poštovní smlouvy.

§ 19

Změna místa dodání

(1) Na základě písemné žádosti adresáta uplatněné u kterékoliv pošty, se dodá poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka v jiném místě než uvedeném v poštovní adrese (dále jen „dosílka“). Na požádání je potvrzeno převzetí této žádosti.

(2) Dosílku nelze poskytnout, pokud je to v rozporu s poštovní smlouvou uzavřenou s odesílatelem nebo pokud by vzhledem k okolnostem nebylo možné jednoznačně identifikovat poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, jichž se žádost týká.

(3) Dosílku lze ukončit u kterékoli pošty na základě jejího písemného odvolání adresátem. Na požádání je potvrzeno odvolání žádosti. Dosílku lze ukončit i ze strany provozovatele, pokud by vzhledem ke změněným okolnostem již nebylo možné jednoznačně identifikovat poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, pro něž má být dosílka poskytnuta. O takovém postupu musí být žadatel neprodleně písemně informován.

§ 20

Vyloučení náhradního dodání

(1) Pokud je umožněno náhradní dodání, které spočívá ve vydání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky jiné vhodné fyzické osobě, která souhlasí s tím, že poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku adresátovi předá, musí být současně umožněno vyloučení tohoto způsobu dodání na základě písemné žádosti adresáta učiněné u kterékoliv pošty. Na požádání je potvrzeno převzetí této žádosti. Postup podle žádosti je součástí poštovní služby poskytované odesílateli na základě uzavřené poštovní smlouvy.

(2) Pokud by vzhledem k okolnostem nebylo možné jednoznačně identifikovat poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku, které se žádost podle odstavce 1 týká, vyloučí se z náhradního dodání veškeré poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky, jež by mohly být touto žádostí dotčeny. O takovém postupu musí být žadatel neprodleně písemně informován.

§ 21

Odnáška

(1) Na základě písemné žádosti adresáta jsou ukládány poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky u dohodnuté provozovny, aniž by byl učiněn pokus o jejich dodání na adresu adresáta. Odnáška nemůže být sjednána pro případy, u nichž by to bylo v rozporu s poštovní smlouvou uzavřenou s odesílatelem. Postup podle žádosti je součástí poštovní služby poskytované odesílateli na základě uzavřené poštovní smlouvy.

(2) Žádosti podle odstavce 1 nemusí být vyhověno nebo podle ní nemusí být postupováno, pokud by vzhledem k okolnostem nebylo možné jednoznačně identifikovat poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, jichž se žádost týká. O takovém postupu musí být žadatel neprodleně písemně informován.

§ 22

Rychlost základních služeb

(1) U základní služby podle § 2 se provádí měření přepravních dob poštovních zásilek o hmotnosti do 50 g. Při měření přepravních dob musí být dosaženo za kalendářní rok výsledku nejméně 92 % poštovních zásilek dodaných první pracovní den následující po dni, ve kterém bylo učiněno jejich poštovní podání.

(2) Při měření přepravních dob podle odstavce 1 se postupuje podle metody obsažené v české technické normě, která obsahuje způsob měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé poštovní zásilky4), a podle metodiky pro provádění měření specifikující obecné požadavky stanovené touto českou technickou normou, při jejichž použití se má za to, že měření bylo provedeno a výsledek měření je způsobilý k ověření. Metodika pro provádění měření podle věty předchozí podléhá předchozímu schválení Úřadem.

(3) Výsledky měření přepravních dob včetně všech podkladů výsledku měření musí být předány Úřadu pro provedení auditu, a to nejpozději do 45 dnů ode dne ukončení měření podle odstavce 1.

§ 23

Informace na poštovních schránkách

Každá poštovní schránka musí být opatřena informačním štítkem, na kterém je uvedena doba výběru poštovní schránky, název provozovny, která výběr poštovní schránky zajišťuje, její adresa a telefonní číslo, údaje o cenách základních služeb, které připadají v úvahu v případě služby podle § 2, jestliže

a) hmotnost vnitrostátní poštovní zásilky nepřesahuje 200 g,

b) hmotnost poštovní zásilky do zahraničí nepřesahuje 50 g.

§ 24

Informace o otevírací době

(1) U vchodu do provozovny, ve které jsou poskytovány základní služby, musí být uvedena informace o otevírací době provozovny, a to takovým způsobem, aby tato informace byla viditelná i v době, kdy je provozovna uzavřena.

(2) Součástí informace podle odstavce 1 je údaj o tom, která pošta v okolí zajišťuje základní služby v době, kdy je nezajišťuje místní provozovna, a jaká je její otevírací doba.

§ 25

Informace dostupné na požádání nebo zveřejněné u pošt

V provozovnách zajišťujících poskytování alespoň jedné ze základních služeb musí být zveřejněna nebo na požádání sdělena informace o:

a) poštách a dalších provozovnách, včetně jejich poštovních směrovacích čísel, adres, otevíracích dob, telefonních čísel, způsobu zajištění obsluhy osob na vozíku pro invalidy a osob, které mají s sebou kočárek s dítětem, a rozlišení, zda se jedná o poštu nebo jinou provozovnu,

b) poštovním směrovacím čísle, které je určeno pro udanou adresu,

c) případech, kdy není zajištěno dodání na adresu každé fyzické a právnické osoby podle § 16 odst. 1 písm. a) a b),

d) základních službách včetně základní charakteristiky těchto služeb, které jsou rozhodující pro kvalifikovanou volbu odesílatele, a to včetně ceníku služeb, v případě poštovních služeb do zahraničí i informace zahrnující označení jednotlivých zemí určení, případně jejich zkratek, v podobě vyžadované poštovními podmínkami, orientační informace o zahraničních podmínkách platných pro jednotlivé země určení a další informace týkající se jednotlivých zemí určení, včetně informací o celních předpisech platných v zemi určení, jestliže byly držiteli poštovní licence předány a jestliže mohou být pro zájemce o základní služby významné,

e) ustanovení poštovních podmínek, týkající se zejména podmínek, jejichž splnění je nezbytné pro řádné dodávání v místě určeném v poštovní adrese, alternativních možnostech při dodávání, které mohou být na návrh adresáta zavedeny, informace o způsobu, jakým držitel poštovní licence spolupůsobí při celní kontrole týkající se zahraničních poštovních služeb, jakož i upozornění na nutné nebo možné způsoby součinnosti adresáta s držitelem poštovní licence při úkonech souvisejících s celní kontrolou, upozornění na způsob, jakým lze reklamovat nesplnění povinnosti podle uzavřené poštovní smlouvy nebo vzniklou škodu, informace o způsobu, jakým budou reklamace vyřízeny, včetně lhůt, ve kterých mají být vyřízeny,

f) zkratkách, které jsou v rámci poskytované služby používány v případech, kdy se s nimi mohou setkat uživatelé.

§ 26

Informace dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup

Způsobem umožňujícím dálkový přístup musí být na internetových stránkách držitele poštovní licence dostupné:

a) informace podle § 25 písm. a) až d) a f),

b) informace o jiných vhodných způsobech zajištění poštovních služeb; pokud je vhodným způsobem zajištění poštovních služeb mobilní obslužné místo, pak i údaje o tom, kdy a kde lze mobilní obslužné místo zastihnout a jak ho lze kontaktovat,

c) doporučené vzory psaní adres, v případě poštovních služeb do zahraničí vzory správného psaní poštovní adresy do jednotlivých zemí určení.

§ 27

Informace o změnách v poštovní síti

(1) Pokud má být pošta nebo jiná provozovna držitele poštovní licence, v níž je zajišťována některá ze základních služeb obsažených v jeho poštovní licenci, dočasně uzavřena nebo zrušena, musí být informace o této skutečnosti a o způsobu dalšího zajištění dostupnosti poštovních služeb v daném místě uveřejněna způsobem podle § 24 odst. 1 nejméně 1 měsíc přede dnem jejího plánovaného dočasného uzavření nebo zrušení, anebo bezodkladně v případech, které držitel poštovní licence nemohl předvídat.

(2) Informace podle odstavce 1 musí být předána ve lhůtě podle odstavce 1 v písemné formě Úřadu a základním územním samosprávným celkům, které mohou být danou změnou dotčeny.


ČÁST ČTVRTÁ

§ 28

Přechodné ustanovení

Pokud držitel poštovní licence podle čl. II bod 2 zákona č. 221/2012 Sb. hodlá uzavřít provozovnu, v níž je zajišťována některá ze základních služeb a která je provozována ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky nad rámec požadavků podle § 14, je povinen v dostatečném časovém předstihu před jejím uzavřením projednat tento záměr se základními územními samosprávnými celky, které mohou být danou změnou dotčeny, a usilovat o zajištění dostupnosti základních služeb ve spolupráci s třetí osobou, případně zajistit tuto dostupnost jiným vhodným způsobem. Ustanovení § 27 tímto není dotčeno.

ČÁST PÁTÁ

§ 29

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 203/2016 Sb. Čl. II

Při plnění poštovní povinnosti (§ 21 zákona o poštovních službách) držitelem poštovní licence podle čl. II bodu 2 zákona č. 221/2012 Sb. v rozsahu podle § 14 vyhlášky č. 464/2012 Sb., ve znění účinném po dni účinnosti této vyhlášky, nesmí u pošt dojít po dobu platnosti této poštovní licence ke zhoršení jejich dostupnosti a hustoty v obcích oproti stavu pošt ke dni účinnosti této vyhlášky.


Předseda Rady:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb. a zákona č. 239/2008 Sb.

3) § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4) ČSN EN 13850 Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy.

5) Kapitola VII přílohy vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity.

6) Například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru