Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 461/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Částka 172/2012
Platnost od 21.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

461

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8:


Čl. I

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb. a vyhlášky č. 437/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 6 větě první se slova „technický manuál“ nahrazují slovy „Technický manuál centrálního systému účetních informací státu“ a ve větě druhé se za slovo „manuál“ vkládají slova „centrálního systému účetních informací státu“.

2. V § 3 odst. 7, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 10 odst. 1, § 13 písm. c), § 19 odst. 1 a 3, § 20 odst. 4, v poznámce v příloze č. 2b a v poznámce v příloze č. 5 se slova „technickém manuálu“ nahrazují slovy „Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu“.

3. V § 3 odst. 7 písmeno f) zní:

f) strukturu jednotlivých číselníků, registrů a informací z registrů, včetně jejich použití při členění účetních záznamů a jejich přenosu,“.

4. V § 3 se doplňuje nový odstavec 8, který zní:

(8) Při členění účetních záznamů jsou využívány číselníky, rejstříky a informace z registrů spravovaných centrálními orgány veřejné správy nebo spravovaných správcem centrálního systému účetních informací státu.“.

5. V § 3a odst. 2 písm. c) se číslo „1000“ nahrazuje číslem „3000“.

6. V § 3a odst. 2 písm. d) se číslo „10000000“ nahrazuje číslem „100000000“.

7. V § 3a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Pomocný analytický přehled se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

8. V § 4 odst. 1 se za slova „podle § 3“ vkládají slova „a 3a“.

9. V § 5 odst. 1 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2014“.

10. V § 5 odst. 3 se slova „skutečnostmi nebo“ zrušují.

11. V § 5 odst. 7 a § 7 odst. 3 se slova „technický manuál“ nahrazují slovy „Technický manuál centrálního systému účetních informací státu“.

12. V § 7 odst. 1 se za slova „nemá-li vybraná účetní jednotka“ vkládají slova „zřízenou a zpřístupněnou“.

13. V § 8 odst. 4 a § 9 odst. 3 se slova „technickým manuálem“ nahrazují slovy „Technickým manuálem centrálního systému účetních informací státu“.

14. V § 18 odst. 3 písm. b) se slovo „pětkrát“ nahrazuje slovem „devětadevadesátkrát“.

15. V § 20 odstavec 1 zní:

(1) Správce centrálního systému účetních informací státu předává zodpovědné osobě jmenované vybranou účetní jednotkou, případně náhradní zodpovědné osobě dokumenty obsahující osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. a) a e). Vybraná účetní jednotka poskytne zajišťovací a identifikační soubory zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě. Zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba pomocí těchto osobních přístupových kódů a zajišťovacích a identifikačních souborů předaných podle § 19 odst. 1 vygeneruje technickým prostředkem uvedeným v § 14 odst. 3 osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) a f).“.

16. V § 21 odstavec 4 zní:

(4) Na základě požadavku vybrané účetní jednotky podle odstavce 2 předá správce centrálního systému účetních informací státu vybrané účetní jednotce zajišťovací a identifikační soubory. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. a), c) a e).“.

17. Příloha č. 2a zní:

„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Pomocný analytický přehled“.

18. V příloze č. 3 v řádce číslo výkazu 3 se slova „čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce a“ zrušují.

19. V příloze č. 4 ve sloupci „Četnost předávání účetního záznamu“ se na konci textu každého řádku doplňují slova „státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín“.

20. V příloze č. 4 se za řádek 12 vkládá nový řádek 12a, který zní:

12aVyžádaný soubor primárních účetních záznamů z účetních knihdo pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání jiného účetního záznamu správcem centrálního systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín

“.

21. V příloze č. 4 se za řádek 13 vkládá nový řádek 13a, který zní:

13aVyžádaný soubor jiných účetních záznamůdo pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání jiného účetního záznamu správcem centrálního systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín

“.

22. V příloze č. 5 se na konci poznámky doplňuje nový odstavec, který zní:

„Operativní účetní záznamy k poslednímu dni kalendářního roku (za měsíc prosinec) a k poslednímu dni následujícího měsíce ledna předává vybraná účetní jednotka v termínu pro předání řádné účetní závěrky sestavované k poslednímu dni tohoto kalendářního roku.“.

23. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám

1. Statutární orgán účetní jednotky nebo osoba jím určená zašle správci centrálního systému účetních informací státu informace požadované po vybrané účetní jednotce stanovené v příloze č. 14 k této vyhlášce prostřednictvím formuláře uveřejněného správcem centrálního systému účetních informací státu.

2. Správce centrálního systému účetních informací státu vygeneruje zajišťovací a identifikační soubory podle přílohy č. 12 k této vyhlášce zodpovědným osobám, případně náhradním zodpovědným osobám. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek zprávu účetní jednotce (v případě, že účetní jednotka nemá zřízenu datovou schránku, tak jiným způsobem) pouze při registraci první zodpovědné osoby, případně náhradní zodpovědné osoby k dané účetní jednotce nebo na vyžádání vyplněním bodu 6 v registračním formuláři. Zpráva obsahuje přístupové kódy (přihlašovací jméno a heslo).

3. Účetní jednotka se pomocí údajů podle bodu 2 přihlásí k centrálnímu systému účetních informací státu a stáhne zajišťovací a identifikační soubory, které předá zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě.

4. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle každé zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě, listovní zásilku v chráněné obálce zajišťující, aby informace v ní obsažené nemohla zneužít třetí osoba; tato obálka obsahuje informace popsané v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.

5. Zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba odemkne předepsaným způsobem pomocí zaslaných informací popsaných v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu přihlašovací údaje a šifrovací klíč (klíče) a prostřednictvím svého programového vybavení vygeneruje kontrolní součet. Kontrolní součet zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba předá účetní jednotce, která zašle příslušný formulář správci centrálního systému účetních informací státu způsobem popsaným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.

6. Správce centrálního systému účetních informací státu aktivuje přístupy zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě dané účetní jednotky, která zaslala potvrzení podle bodu 5 se správným kontrolním součtem.

7. Při žádosti účetní jednotky o změnu zodpovědné osoby či náhradní zodpovědné osoby se body 1 až 6 použijí obdobně.“.

24. V příloze č. 14 se slovo „ID“ nahrazuje slovem „identifikátor“, slova „(dále jen ZO/NZO)“ se zrušují, slova „ZO/NZO“ se nahrazují slovy „zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby“ a slovo „CSÚIS“ se nahrazuje slovy „centrálním systému účetních informací státu“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2013 a později.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru