Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 460/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 172/2012
Platnost od 21.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

460

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:


Čl. I

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb. a vyhlášky č. 436/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 9 se slovo „Zůstatek“ nahrazuje slovy „Kladný zůstatek“.

2. V § 11 odst. 6 písm. d) se věty druhá až čtvrtá zrušují.

3. V § 11 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 2 a 5, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v příslušné položce majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 2 a 5, uvede účetní jednotka výši tohoto plnění v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad splnění podmínek podle odstavců 2 a 5 v následujících účetních obdobích, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v položce „A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

4. V § 14 odst. 7 se na konci textu věty první doplňují slova „ , s výjimkou zvířat v zoologických zahradách, služebních psů a služebních koní“.

5. V § 14 odst. 10 se věty druhá až čtvrtá zrušují.

6. V § 14 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

(11) Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 9 a 12, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni technické zhodnocení v příslušné položce majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 9 a 12, uvede účetní jednotka výši tohoto plnění v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad splnění podmínek podle odstavců 9 a 12 v následujících účetních obdobích, uvede účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni běžného účetního období technické zhodnocení v položce „A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“.“.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

7. V § 22 odst. 1 písm. e) se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „zejména pohledávky z titulu pokut, penále a jiných sankcí, místních, správních a soudních poplatků a jiné“.

8. V § 28 odst. 2 se slova „rozhodnutí příslušného orgánu“ nahrazují slovy „schválení účetní závěrky“.

9. V § 28 odstavec 3 zní:

(3) Položka „C.III.3. Výsledek hospodaření minulých účetních období“ obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za minulá účetní období.“.

10. V § 33 odst. 6 písm. a) se slova „podle odpisového plánu“ nahrazují slovy „zejména podle odpisového plánu,“.

11. V § 37 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

d) „B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku“ obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku včetně drobného dlouhodobého nehmotného majetku,

e) „B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků“ obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou výnosů z prodeje pozemků,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno f).

12. V § 55 odst. 1 se slova „§ 14 odst. 11“ nahrazují slovy „§ 14 odst. 12“.

13. V § 68 odst. 1 písm. c) se slovo „inventarizačním“ nahrazuje slovem „účetním“.

14. V příloze č. 1 se ve všech položkách C.III.3. slova „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“ nahrazují slovy „Výsledek hospodaření minulých účetních období“.

15. V příloze č. 7 v Účtové skupině 38 se slova „Přechodné účty aktiv a pasiv“ nahrazují slovy „Účty příštích období a dohadné účty“ a v Účtové skupině 43 v názvu účtu 432 se slova „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“ nahrazují slovy „Výsledek hospodaření minulých účetních období“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2013 a později.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru