Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 459/2012 Sb.Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

Částka 171/2012
Platnost od 21.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

459

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2012

o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví požadavky na kvalitu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a způsob měření množství biometanu a kvality biometanu v předávacím místě výrobny biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu.

§ 2

Požadavky na kvalitu biometanu

(1) Výrobce biometanu, který vyrábí biometan v procesu anaerobní fermentace z biomasy podle právního předpisu upravujícího druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a stanovení a uchovávání dokumentů, zajišťuje jeho výrobu tak, aby biometan v předávacích místech do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu splňoval kvalitativní parametry uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Biometan z výrobny biometanu připojené k podzemnímu zásobníku plynu vybudovaného v přírodních horninových strukturách musí být netečný vůči prostředí daných horninových struktur a nesmí je poškozovat.

(3) V případě, že není dodržen některý z měřených a vyhodnocovaných kvalitativních parametrů biometanu označený jako průběžně měřený, čímž se rozumí měření prováděná s maximálním časovým intervalem 10 minut, výrobce biometanu zajistí prostřednictvím měřicího, vyhodnocovacího a uzavíracího zařízení, které je součástí výrobny biometanu, automatické zastavení dodávky biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu.

(4) Obnovení dodávky biometanu po jejím předchozím přerušení z důvodů nesplnění některého z kvalitativních parametrů biometanu uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce je možné na základě předloženého dokladu o výsledku jednorázově změřeného parametru kvality biometanu nebo výsledků z průběžného měření prokazujícího splnění tohoto parametru kvality výrobcem biometanu a po dohodě s dispečinkem příslušného provozovatele.

(5) Průměrnou hodnotu spalného tepla v místě připojení nebo v jednotlivých zónách kvality za předcházející měsíc zveřejňuje příslušný provozovatel způsobem umožňujícím dálkový přístup. Označení zóny kvality, k níž bude výrobna biometanu připojena, se uvádí ve smlouvě o připojení.

§ 3

Požadavky na odorizaci

(1) U výroben biometanu připojených k distribuční soustavě zajišťuje odorizaci biometanu provozovatel distribuční soustavy. U výroben biometanu připojených k přepravní soustavě nebo k podzemnímu zásobníku plynu se odorizace neprovádí.

(2) U výroben biometanu připojených k distribuční soustavě umožňuje výrobce biometanu provozovateli distribuční soustavy dávkování odorizační látky do těžebního plynovodu1) ve vlastnictví výrobce biometanu.

(3) Odorizace vyrobeného biometanu nesmí vyžadovat vyšší dávku odorizační látky, než je v dané zóně kvality obvyklé.

§ 4

Požadavky na tlak vyrobeného biometanu

(1) Rozsah předávacího tlaku vyrobeného biometanu se stanovuje tak, aby odpovídal tlakovým podmínkám v místě připojení.

(2) Výrobce biometanu měří hodnotu předávacího tlaku minimálně jednou za sekundu a naměřené údaje předává příslušnému provozovateli způsobem stanoveným příslušným provozovatelem ve smlouvě o připojení, a to minimálně jednou za hodinu.

(3) Součástí výrobny biometanu je bezpečnostní rychlouzávěr s jištěním na vzestup tlaku v předávacím místě do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu nad maximální přípustný tlak stanovený příslušným provozovatelem ve smlouvě o připojení, a zpětná klapka pro zabránění zpětného toku plynu z přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu do výrobny biometanu při nižším tlaku biometanu z výrobny biometanu, než je tlak v přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo podzemním zásobníku plynu.

(4) U výrobny biometanu, pro kterou je požadováno připojení k uzavřené části distribuční soustavy2) ověřuje provozovatel distribuční soustavy na základě údajů uvedených v žádosti o připojení výrobny biometanu, zda hodnota minimálních hodinových odběrů z této uzavřené části distribuční soustavy v průběhu posledních 3 let snížená o dodávky jiných výroben biometanu nebo výroben plynu, na které byla uzavřena smlouva o připojení k této části distribuční soustavy (dále jen „minimální hodinový odběr“), dosahuje požadovaného maximálního hodinového výkonu výrobny. Výkon výrobny biometanu nesmí být vyšší, než je minimální hodinový odběr uzavřené části distribuční soustavy.

Způsob měření množství a kvality biometanu

§ 5

(1) Způsoby měření jednotlivých kvalitativních parametrů biometanu jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Minimální četnost měření kvalitativních parametrů biometanu vyráběného z biomasy rozdělené do skupin je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Před zahájením dodávky biometanu z nové výrobny biometanu nebo při změně technologického zařízení výrobny biometanu předkládá výrobce biometanu příslušnému provozovateli výsledky měření kvalitativních parametrů biometanu, a to v závislosti na použité biomase podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(4) V případě, že se při výrobě biometanu používá biomasa zařazená do různých skupin podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, řídí se četnost měření skupinou s vyšším číslem. Začne-li se pro výrobu biometanu používat biomasa zařazená do skupiny s vyšším číslem, než byla doposud používaná biomasa, zajistí výrobce biometanu v průběhu pátého týdne od začátku jejího používání provedení všech jednorázových měření jako při zahájení provozu výrobny biometanu a předá jejich výsledky příslušnému provozovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení měření.

(5) Termíny měření jednorázově měřených kvalitativních parametrů oznámí výrobce biometanu v elektronické podobě příslušnému provozovateli nejméně 15 kalendářních dnů před jejich provedením a umožní příslušnému provozovateli zúčastnit se měření. Hodnoty jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu předává výrobce biometanu příslušnému provozovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení měření.

(6) Výrobce biometanu předává příslušnému provozovateli minimálně jednou za hodinu hodnoty z průběžného měření a údaje o množství biometanu dodaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu, a to způsobem stanoveným ve smlouvě o připojení.

§ 6

(1) Výrobce biometanu umožní příslušnému provozovateli provedení kontrolních měření jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu.

(2) Druh měřicího zařízení, kterým výrobce biometanu měří množství dodaného biometanu, a podmínky pro měření množství jsou stanoveny jiným právním předpisem3). Před zahájením dodávky biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu zajistí příslušný provozovatel měřicí zařízení, kterými výrobce biometanu měří množství biometanu, zařízením proti neoprávněné manipulaci.

(3) Veškerá měřicí zařízení pro měření množství dodávaného biometanu a pro měření jeho kvalitativních parametrů sloužících pro výpočet spalného tepla a jejich provozování musí splňovat požadavky jiného právního předpisu4). Měření jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu zajišťuje výrobce biometanu u akreditované laboratoře.

(4) Výrobce biometanu umožní příslušnému provozovateli odběr vzorků biometanu a kontrolu měřicího zařízení pro průběžné měření, měřicího zařízení množství a tlaku dodávaného biometanu a kontrolu části zařízení výrobny biometanu mezi tímto měřicím zařízením a předávacím místem.

(5) V případě připojení výrobny biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu prostřednictvím jiné výrobny plynu se měřicí zařízení pro měření množství umisťuje tak, aby odděleně měřilo množství vyrobeného biometanu za každou výrobnu.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

MUDr. Kuba v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 459/2012 Sb.

Kvalitativní parametry1) biometanu

názevdistribuční soustavapřepravní soustava a podzemní zásobníky plynu
metan≥ 95% mol≥ 95 % mol
ethan≤ 3 % mol.≤ 3 % mol.
propan≤ 3% mol.≤ 3 % mol.
suma butanů≤ 1 % mol.≤ 1 % mol.
suma pentanů a vyšších uhlovodíků≤ 0,5 % mol.≤ 0,5% mol.
rosný bod vody2)≤ -7°C≤ -7°C
rosný bod uhlovodíků3)0 °C0 °C
kyslík≤ 0,5 % mol≤ 0,02 % mol
oxid uhličitý≤ 5 % mol≤ 3 % mol
dusík≤ 2 % mol≤ 2 % mol
vodík≤ 0, 1 % mol≤ 0,01 %mol
celkový obsah síry≤ 30 mg/m3≤ 30 mg/m3
sulfan≤ 5 mg/m3≤ 5 mg/m3
obsah amoniaku≤ 3 mg/m3≤ 3 mg/m3
halogeny (F, Cl)≤ 1,5 mg/m3≤ 1,5 mg/m3
organické sloučeniny křemíku≤ 5 mg/m3≤ 5 mg/m3
velikost pevných částic / prach, rez≤ 5 mikrometrů≤ 3 mikrometrů
škodlivé živé mikroorganismynepřítomnynepřítomny
spalné teplo4)hodnota v rozmezí ±1 % průměrné hodnoty spalného tepla v dané zóně kvality5)za předchozí měsíchodnota v rozmezí ±1 % průměrné hodnoty spalného tepla v daném místě připojení5) za předchozí měsíc
teplotaOd 0 °C do 20 °C pro < 0,4 Mpa a od 0 °C do 40 °C pro > 0,4 Mpaod 0 °C do 40 °C
vybrané těkavé aromatické uhlovodíky - benzen, toluen, ethylbenzen, xylen≤ 10 mg/m3≤ 10 mg/m3

Vysvětlivky:

1. Pro kvalitativní parametry, které jsou vykazovány v jednotkách mg/m3, platí referenční podmínky: teplota 15 °C a tlak 101,325 kPa.

2. Teplota, při které při provozním tlaku 4 Mpa dojde ke kondenzaci vody z plynné fáze do fáze kapalné.

3. Teplota, při které při provozním tlaku dojde ke kondenzaci uhlovodíků z plynné fáze do fáze kapalné.

4. Teplo, vyjádřené v kWh, uvolněné úplným spálením 1 m3 biometanu stechiometrickým množstvím kyslíku nebo vzduchu za tlaku (101,325 kPa a teploty 15 °C), přičemž všechny produkty spalování, ochlazené na výchozí teplotu, jsou v plynném stavu kromě vody, která při výchozí teplotě zkondenzuje; jako výchozí se uvažuje teplota 15°C.

5. Průměrnou hodnotu spalného tepla v místě připojení nebo v jednotlivých zónách kvality za předcházející měsíc zveřejňuje příslušný provozovatel způsobem umožňujícím dálkový přístup; označení zóny kvality, k níž bude výrobna biometanu připojena, se uvádí ve smlouvě o připojení.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 459/2012 Sb.

Způsoby měření a stanovení kvalitativních parametrů biometanu

názevMetoda
metanplynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
ethanplynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
propanplynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
suma butanůplynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
suma pentanů a vyšších uhlovodíkůplynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
rosný bod vodykalibrovaný provozní vlhkoměr
rosný bod uhlovodíkůkalibrovaný analyzátor rosného bodu uhlovodíků
kyslíkelektrochemicky
oxid uhličitýplynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
dusíkplynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
vodíkelektrochemicky
celkový obsah síryLingenerova spalovací metoda
sulfanelektrochemicky
obsah amoniakuindofenolová metoda
halogeny (F, Cl)absorpce, potenciometricky
organické sloučeniny křemíkuplynová chromatografie, - hmotnostní spektrometrický detektor
velikost pevných částic/prach, rezgravimetricky
škodlivé živé mikroorganismyměření bakteriálního růstu na agarové plotně
spalné teplovýpočet na základě složení biometanu dle ČSN ENISO 6976
teplotaodporový teploměr, termočlánek
zápach/ možnost jeho překrytí odorantemolfaktometrické měření dle EU EN 13 725
vybrané těkavé organické látky (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen)plynová chromatografie, plamenoionizační detektor

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 459/2012 Sb.

Minimální četnost měření kvalitativních parametrů biometanu

názevČetnost měření
Skupina biomasy č. 1Skupina biomasy č. 2Skupina biomasy č. 3
metanprůběžněprůběžněprůběžně
ethanprůběžněprůběžněprůběžně
propanprůběžněprůběžněprůběžně
suma butanůprůběžněprůběžněprůběžně
suma pentanů a vyšších uhlovodíkůprůběžněprůběžněprůběžně
rosný bod vodyprůběžněprůběžněprůběžně
rosný bod uhlovodíkůjednorázově - při uvedení výrobny do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsícůjednorázově - při uvedení výrobny do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsícůjednorázově - při uvedení výrobny do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců
kyslíkprůběžněprůběžněprůběžně
oxid uhličitýprůběžněprůběžněprůběžně
dusíkprůběžněprůběžněprůběžně
vodíkjednorázově - při uvedení výrobny do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsícůjednorázově - při uvedení výrobny do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsícůjednorázově - při uvedení výrobny do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců
celkový obsah síryjednorázově - při uvedení výrobny do provozujednorázově - při uvedení výrobny do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsícůjednorázově - při uvedení výrobny do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců
sulfanprůběžněprůběžněprůběžně
obsah amoniakuprůběžněprůběžněprůběžně
halogeny (F, Cl)neměří sejednorázově - při uvedení výrobny do provozujednorázově - při uvedení výrobny do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců
organické sloučeniny křemíkuneměří sejednorázově - při uvedení výrobny do provozujednorázově - při uvedení výrobny do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců
velikost pevných částic / prach, rezjednorázově - při uvedení výrobny do provozujednorázově - při uvedení výrobny do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsícůjednorázově - při uvedení výrobny do provozu při zahájení provozu výrobny a dále minimálně jednou za 12 měsíců
škodlivé živé mikroorganismyjednorázově - při uvedení výrobny do provozujednorázově - při uvedení výrobny do provozujednorázově - při uvedení výrobny do provozu
spalné teploprůběžně aritmetický průměr z vypočtených hodnot za daný denprůběžně aritmetický průměr z vypočtených hodnot za daný denprůběžně aritmetický průměr z vypočtených hodnot za daný den
teplotaprůběžněprůběžněprůběžně
vybrané těkavé aromatické uhlovodíky - benzen, toluen, ethylbenzen, xylenneměří sejednorázově - při uvedení výrobny do provozujednorázově - při uvedení výrobny do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců

Vysvětlivky:

Skupina biomasy č. 1 jsou všechny druhy biomasy zařazené do kategorie 1 a dále z kategorie 2 druhy biomasy uvedené pod písmeny a) až e) podle jiného právního předpisu1).

Skupina biomasy č. 2 jsou ty druhy biomasy zařazené do kategorie 2 uvedené pod písmeny f) až k) podle podle jiného právního předpisu1).

Skupina biomasy č. 3 jsou ty druhy biomasy zařazené do kategorie 2 uvedené pod písmeny l) až n) podle podle jiného právního předpisu1).

Četnost měření u jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu může být vyšší v případě, že se naměřené hodnoty budou blížit k mezní hodnotě uvedené v příloze č. 1. této vyhlášky, a to o méně než 5 %, přičemž nejkratší četnost měření je jednou za 3 měsíce.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.

3) Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.

4) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru