Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 458/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Částka 171/2012
Platnost od 21.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

458

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území.“.

2. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.

3. V § 4 odst. 3 větě třetí se slovo „použitého“ nahrazuje slovem „poskytnutého“.

4. V § 5 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

5. V § 5 odst. 2 se slova „v Radě obcí“ nahrazují slovy „s obcemi“.

6. V části třetí se v nadpisu hlavy I slova „§ 38 odst. 6,“ zrušují a slova „§ 42 odst. 4“ se nahrazují slovy „§ 42 odst. 8“.

7. V § 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro zásady územního rozvoje hlavního města Prahy se použije obsah uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce obdobně, nevylučuje-li to povaha věci.“.

8. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území.“.

9. § 7 se včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

10. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „číslo jednací, datum vydání a“ zrušují.

11. V § 9 písm. a) se slova „sdělení, zda nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a byly-li zjištěny, návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci“ nahrazují slovy „vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byly zásady územního rozvoje vydány (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území“.

12. V § 9 písmeno e) zní:

e) požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,“.

13. V § 9 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

f) požadavky na zpracování variant řešení,

g) návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištěny,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno h).

14. V části třetí se v nadpisu hlavy II slova „§ 48 odst. 8, § 51 odst. 4 a § 55 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 50 odst. 1 a § 55 odst. 6“.

15. V § 11 odst. 3 se slova „konceptu územního plánu“ nahrazují slovy „variant řešení“ a slova „na zpracování variant řešení“ se zrušují.

16. § 12 se zrušuje.

17. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro územní plán vojenského újezdu se použije obsah uvedený v příloze č. 7 přiměřeně.“.

18. V § 13 odstavec 2 zní:

(2) Výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5000 a vydávají se v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10000. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku výkresu ploch a koridorů zásad územního rozvoje nebo větším. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území.“.

19. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Výkresy územního plánu vojenského újezdu se zpracovávají nad Státní mapou v měřítku 1 : 5000 a vydávají v měřítku, které stanoví Ministerstvo obrany v zadání územního plánu.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

20. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „číslo jednací, datum vydání a“ zrušují.

21. V § 15 písmeno a) zní:

a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,“.

22. V § 15 písm. d) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

23. V § 15 písm. e) se slova „popřípadě konceptu změny územního plánu, včetně požadavků na zpracování a podmínek pro posuzování variant řešení, případně pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ nahrazují slovy „v rozsahu zadání změny“.

24. V § 15 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) až i), která znějí:

f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,

g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno,

h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu,

i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno j).

25. V části třetí se v nadpisu hlavy III slova „§ 61 odst. 4, § 64 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 61 odst. 5, § 64 odst. 7“.

26. V § 18 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

27. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území. Regulační plán, který nenahrazuje územní rozhodnutí, lze vydat v měřítku 1 : 2000.“.

28. V § 20 odst. 1 písm. b) se slova „číslo jednací, datum vydání a“ zrušují.

29. V příloze č. 2 se v bodě 8 slovo „předaného“ nahrazuje slovem „poskytnutého“.

30. V příloze č. 2 se v nadpisu III. oddílu slovo „použitého“ nahrazuje slovem „poskytnutého“.

31. V příloze č. 2 se v bodě 9 slovo „použitého“ nahrazuje slovem „poskytnutého“.

32. V příloze č. 4 bodě I. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje“.

33. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. d) se slova „ovlivňujících území více obcí,“ zrušují.

34. V příloze č. 4 bodě I. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno“.

35. V příloze č. 4 bodě I. 1 písmeno f) zní:

f) stanovení cílových charakteristik krajin5), včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení,“.

36. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. g) a h) a bodě I. 2 písm. b), d) a e) se slova „nadmístního významu“ zrušují.

37. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. i) se slovo „je“ nahrazuje slovy „se ukládá“ a slova „podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti“ se zrušují.

38. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. j) se slova „a dále stanovení lhůty pro pořízení regulačního plánu a jeho předložení zastupitelstvu kraje“ nahrazují slovy „včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu“.

39. V příloze č. 4 bodě I. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l).

40. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. k) se slova „písmen k) a l)“ nahrazují slovy „písmene j)“.

41. V příloze č. 4 bodě I. se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

m) stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona.“.

42. V příloze č. 4 bodě I. 2 písmeno c) zní:

c) výkres typů krajin5) podle stanovených cílových charakteristik,“.

43. V příloze č. 4 bodě I. 2 se slova „až c)“ nahrazují slovy „a b)“.

44. V příloze č. 4 bodě II. 1 písm. a) se slova „včetně vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje,“ zrušují.

45. V příloze č. 4 bodě II. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a vyhodnocení souladu“ a body 1 až 3, které znějí:

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 38 odst. 2 stavebního zákona,

2. s pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje v případě postupu podle § 38 odst. 3 stavebního zákona,

3. s rozhodnutím o aktualizaci zásad územního rozvoje a jejím obsahu v případě postupu podle § 42 odst. 6 stavebního zákona,“.

46. V příloze č. 4 bodě II. 1 písmeno d) zní:

d) výčet záležitostí týkajících se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy v politice územního rozvoje (§ 36 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,“.

47. V příloze č. 4 bodě II. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu“.

48. Přílohy č. 5 a 6 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území

Hodnotí se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míře konkrétnosti, jakou má pořizovaná územně plánovací dokumentace. Vlivy se stanoví odborným odhadem.

A. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení.

B. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil.

C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech.

D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.

E. Vyhodnocení přínosu zásad územního rozvoje nebo územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje.

F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí.

Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah zadání územního plánu

Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na

1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,

2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn,

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona,

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit,

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci,

e) případný požadavek na zpracování variant řešení,

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,

g) v případě hlavního města Prahy vymezení řešeného území, pokud bude územní plán vydán pro část území města,

h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Shora uvedené body zahrnují

1. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,

2. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem,

3. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů,

4. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností.“.

49. V příloze č. 7 bodě I. 1 se na začátek písmene b) vkládá slovo „základní“.

50. V příloze č. 7 bodě I. 1 písm. e) se slovo „nerostů“ nahrazuje slovy „ložisek nerostných surovin“.

51. V příloze č. 7 bodě I. 1 písmeno f) zní:

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),“.

52. V příloze č. 7 bodě I. 1 písmeno h) zní:

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,“.

53. V příloze č. 7 bodě I. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,“.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).

54. V příloze č. 7 bodě I. 1 písm. k) se za slova „v případě“ vkládají slova „územního plánu pro část území“.

55. V příloze č. 7 bodě I. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

56. V příloze č. 7 bodě I. 2 písm. c) se slova „prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a“ nahrazují slovy „rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro“.

57. V příloze č. 7 bodě I. 2 písmeno d) zní:

d) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání,“.

58. V příloze č. 7 bodě I. 2 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

59. V příloze č. 7 bodě I. 3 písm. a) se slova „řešeného území,“ zrušují a slova „bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo ve kterých budou podmínky pro jejich využití stanoveny regulačním plánem“ se nahrazují slovy „je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu“.

60. V příloze č. 7 bodě I. 3 písm. b) se slova „zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy“ nahrazují slovy „vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, ploch a koridorů pro územní rezervy“.

61. V příloze č. 7 bodě II. 1 písm. a) se slova „včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,“ zrušují.

62. V příloze č. 7 bodě II. 1 písmeno b) zní:

b) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,

3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,

4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,“.

63. V příloze č. 7 bodě II. 1 písmeno c) zní:

c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,“.

64. V příloze č. 7 bodě II. 1 se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

65. V příloze č. 8 bod III. zní:

III. Identifikace pozemků“.

66. V příloze č. 8 bodě V. se slova „(vyplňuje se, pokud pořízení regulačního plánu není uloženo v zásadách územního rozvoje nebo územním plánu)“ zrušují.

67. V příloze č. 8 bodě VII. se slova „(přikládá se, pokud zadání regulačního plánu není součástí zásad územního rozvoje nebo územního plánu)“ zrušují.

68. V příloze č. 8 se na konci bodu VII. doplňuje věta „Podnět k pořízení obsahuje náležitosti uvedené v bodech III. až VII. pouze v případě, že pořízení regulačního plánu není uloženo zásadami územního rozvoje nebo územním plánem.“.

69. V příloze č. 8 se za bod VII. doplňuje bod VIII., který zní:

VIII. Návrh úhrady nákladů (§ 63 odst. 1 stavebního zákona)
............................................................................................ “.

70. V příloze č. 9 odst. 1 písm. h) se za slova „veřejného zdraví“ vkládají slova „ , požární ochrany“.

71. V příloze č. 9 odst. 1 písm. i) se slovo „druhů“ zrušuje.

72. V příloze č. 9 odst. 1 písmeno j) zní:

j) požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují,“.

73. V příloze č. 10 části A. se bod IX. zrušuje.

74. V příloze č. 10 části B. bodě 1 se slova „popř. jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci,“ zrušují.

75. V příloze č. 10 části B. bod 2 zní:

bod 2“.

76. V příloze č. 10 části B. se body 3 až 6 zrušují. Dosavadní body 7 až 13 se označují jako body 3 až 9.

77. V příloze č. 10 části B. bodě 7 se slova „nebo vyměnit“ zrušují.

78. V příloze č. 10 části B. se na konci textu bodu 8 doplňují slova „ ; při splnění podmínek uvedených v § 66 odst. 3 písm. g) stavebního zákona může žadatel místo plánovací smlouvy doložit smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury“.

79. V příloze č. 11 bodě I. 1 se na začátek písmen b) až e) vkládá slovo „podrobné“.

80. V příloze č. 11 bodě I. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a pro požární ochranu“.

81. V příloze č. 11 bodě I. 1 písm. g) se za slova „stavbám vyvlastnit,“ vkládají slova „v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též“ a na konci textu se doplňují slova „pozemků dotčených vymezením“.

82. V příloze č. 11 bodě I. 1 písmeno h) zní:

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,“.

83. V příloze č. 11 bodě I. 2 se v úvodní části textu za slovo „rozsahu“ vkládají slova „navržené regulace, zejména podle“.

84. V příloze č. 11 bodě I. 2 písmeno b) zní:

b) podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení částí pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami),“.

85. V příloze č. 11 bodě I. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d) podmínky pro změnu využití území,“.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

86. V příloze č. 11 bodě I. 2 písm. e) se slova „změny staveb a změny vlivu staveb na využití“ nahrazují slovy „změnu vlivu užívání stavby na“.

87. V příloze č. 11 bodě I. 2 se na začátek písmene h) vkládají slova „v případě potřeby“.

88. V příloze č. 11 bodě I. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

i) technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno j).

89. V příloze č. 11 bodě I. 2 písmeno j) zní:

j) stanovení kompenzačních opatření podle § 65 odst. 6 nebo § 66 odst. 5 stavebního zákona.“.

90. V příloze č. 11 bodě I. 4 se v úvodní části textu za slovo „rozsahu“ vkládají slova „navržené regulace, zejména“.

91. V příloze č. 11 bodě I. 4 písm. a) se slova „zastavěného území a“ zrušují a slova „se v řešené ploše vyskytují“ se nahrazují slovy „vyplývají z návrhu regulačního plánu“.

92. V příloze č. 11 bod II. zní:

II. Obsah odůvodnění regulačního plánu

(1) Textová část odůvodnění regulačního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 68 odst. 5 stavebního zákona, zejména

a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu,

b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s územním plánem,

c) údaje o splnění zadání regulačního plánu, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 stavebního zákona),

d) zdůvodnění navržené koncepce řešení,

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa,

f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí.

(2) Grafická část odůvodnění regulačního plánu obsahuje zejména

a) koordinační výkres,

b) výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední území,

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu.“.

93. V příloze č. 12 se v písmenu a) pod nadpisem „K dohodě o parcelaci se přikládá“ slovo „snímek“ nahrazuje slovy „kopie části“.

94. Přílohy č. 15 až 18 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace a Příloha k registračnímu listu

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list územního plánu nebo jeho změny a Příloha k registračnímu listu

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Obsah územně analytických podkladů nebo jejich aktualizace, jejichž zpracování bylo ukončeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů; obsah územně analytických podkladů se uvede do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky při nejbližší úplné aktualizaci.

2. Návrh zadání územního plánu nebo regulačního plánu, u kterého bylo zahájeno projednání přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a zadání schválené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů; části zadání, které jsou v rozporu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se nepoužijí.

3. Návrh územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny, u kterého bylo oznámeno místo a doba konání společného jednání přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se pro účely společného jednání posuzuje podle dosavadních právních předpisů; návrh se upraví před oznámením veřejného projednání.

4. Návrh územně plánovací dokumentace, návrh její aktualizace nebo změny, u kterého bylo oznámeno místo a doba konání veřejného projednání a nedošlo k vydání příslušným zastupitelstvem přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů; části návrhu, jejichž obsah je v rozporu se stavebním zákonem nebo s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se před předložením příslušnému zastupitelstvu k vydání vypustí.

5. Obsah územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny, která byla vydána příslušným zastupitelstvem, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

6. Obsah vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a jejich aktualizace nebo územního plánu a jeho změny na udržitelný rozvoj území a obsah dokumentace vlivů regulačního plánu nebo jeho změny na životní prostředí, zpracované přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

7. Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje nebo územního plánu, zpracované přede dnem účinnosti této vyhlášky, a zpráva schválená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů; části zprávy, které jsou z hlediska požadavků na obsah zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace, na obsah změny územního plánu v rozporu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se nepoužijí.

8. Záznam o účinnosti, kterým byla opatřena územně plánovací dokumentace přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

9. Data, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

Ing. Jankovský v. r.

Přesunout nahoru