Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 450/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka 167/2012
Platnost od 17.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zrušeno k 01.01.2014 (441/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

450

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena e) až k).

2. V § 2 písm. j) se slova „v nezastavěném území31)“ zrušují.

3. V § 3 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 2 nebo 3, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

4. V § 5 odst. 2 se text „Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. b) této přílohy. Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. Dále platí postup uvedený v § 3 odst. 3 písm. b).“ nahrazuje textem:

„Dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 6, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.“.

5. V § 6 odst. 2 se text „Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. b) této přílohy. Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. Dále platí postup uvedený v § 3 odst. 3 písm. b).“ nahrazuje textem:

„Dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 7, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.“.

6. V § 7 odst. 2 se text „Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. b) této přílohy. Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. Dále platí postup uvedený v § 3 odst. 3 písm. b).“ nahrazuje textem:

„Dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 8, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.“.

7. V § 8 odst. 2 se text „Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. b) této přílohy. Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. Dále platí postup uvedený v § 3 odst. 3 písm. b).“ nahrazuje textem:

„Dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 9, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.“.

8. V § 13 odst. 2 se text „Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se v bytu nebo nebytovém prostoru, případně ve společné části budovy vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. c) této přílohy. Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. Dále platí postup uvedený v § 3 odst. 3 písm. b).“ nahrazuje textem:

„Dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. c) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle příloh č. 2, 3 a 6, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.“.

9. V § 22 odstavec 3 zní:

(3) Zahrnuje-li nájemní smlouva více staveb, které netvoří příslušenství k jiným stavbám, bez rozlišení nájemného, oceňují se jednotlivé stavby, jako by nebyly pronajaty nákladovým způsobem nebo podle odstavce 2, jsou-li stavbou vyjmenovaného typu. Nájemné se v těchto případech zjistí ve výši obvyklého nájemného.“.

10. V § 22 odstavec 7 zní:

(7) Cena stavby podle odstavců 1 až 3 se zjistí z ceny stavby zjištěné nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti Kp a ceny stavby zjištěné výnosovým způsobem s tím, že způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 17 v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti.“.

11. V § 23 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

12. V § 23 odst. 4 se slova „nebo soubor staveb“ zrušují a za slova „podle § 28“ se vkládají slova „a § 28a“.

13. V § 27 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Pokud od účinnosti vydání nebo poslední aktualizace cenové mapy stavebních pozemků obce obecně závaznou vyhláškou obce uplynulo více než 2 roky, nelze ji pro zjištění cen pozemků použít a cena pozemků se zjistí podle následujících ustanovení této vyhlášky.“.

14. V § 31 odst. 1 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 1, upraví se zdůvodněnými přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39“.

15. V § 31 odst. 2 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. a) až l), upraví se zdůvodněnými přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39“ a na konci odstavce se doplňuje text, který zní:

„Přitom platí, že

a) je-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona jednoznačně zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena zbývající části pozemku koeficientem 0,20; totéž platí, je-li zvláštním právním předpisem stanovená nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,

b) není-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,60.“.

16. V § 31 odst. 3 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. a) až l), upraví se zdůvodněnými přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21“ a za slova „a vynásobí se“ se vkládají slova „koeficientem Ki z přílohy č. 38, koeficientem Kp z přílohy č. 39 a“.

17. V § 31 odst. 6 se za slova „vodních ploch podle“ vkládají slova „odstavce 1 je nejméně 20 Kč/m2 a podle“.

18. Část čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.

19. V § 41 odst. 2 se slovo „dřevin“ nahrazuje slovem „rostlin“.

20. V § 41 odst. 3 se slovo „zjištěná“ zrušuje.

21. V § 42 odst. 4 se slovo „dřevin“ nahrazuje slovem „rostlin“.

22. V § 42 odst. 5 se za slovy „odstavce 3 a okrasných“ slovo „dřevin“ nahrazuje slovem „rostlin“.

23. V § 44 odst. 5 se za slova „Pro pozemek“ vkládají slova „ , s výjimkou pozemku oceňovaného podle § 31,“.

24. V § 44 odst. 6 se ve větě druhé za slova „Jsou-li na pozemku“ vkládají slova „ , s výjimkou pozemku oceňovaného podle § 31,“.

25. V příloze č. 2 v tabulce Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru se u typu F ve sloupci Kód CZ - CC číslo „123“ zrušuje a ve sloupci Účel užití budovy se slova „budovy pro služby“ zrušují.

26. V příloze č. 2 v tabulce Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru se u typu H ve sloupci Účel užití budovy slova „(společné stravování)“ nahrazují slovy „a služby“.

27. Příloha č. 16 zní:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Míry kapitalizace pro oceňování nemovitosti a majetkových práv výnosovým způsobem

Číslo polož.Typ stavbyNázev položkyMíra kapitalizace v % pro
BudovyHalyBudovyHaly
1LE,F,GNemovitosti pro výrobu7,59,5
2RINemovitosti pro garážování1110
3HCNemovitosti pro obchod78
4FDNemovitosti pro administrativu6,5
5I,GDNemovitosti pro hromadné ubytování a stravování (např. hotely), ostatní ubytování7,5
6PHNemovitosti pro dopravu, spoje7
7CANemovitosti pro školství8
8DANemovitosti pro kulturu7
9ADNemovitosti pro zdravotnictví8
10Z,OK,LNemovitosti pro zemědělství67,5
11SJNemovitosti pro skladování66,5
12EBNemovitosti pro sport77
13J-Bytové domy typové5,5-
14K-Bytové domy netypové4,5-
15-Ostatní nemovitosti neuvedené8
16-Majetková práva12

U staveb oceňovaných podle § 22 odst. 2 se k příslušné míře kapitalizace připočte 0,1 až 0,5 % na pokrytí zvýšeného rizika spojeného s docílením pronájmu celkové podlahové plochy.

U staveb s víceúčelovým užitím, pokud byla míra kapitalizace stanovena podle převažujícího účelu užití, lze odlišnou míru kapitalizace příslušející zbylé části, zohlednit ve zvýšení nebo snížení stanovené kapitalizace o 0,1 až 0,5%.

Výše celkové úpravy míry kapitalizace může činit nejvýše 0,5%.“.

28. V příloze č. 17 tabulka č. 2 včetně nadpisu, vysvětlivek a poznámek pod tabulkou zní:

„Stanovení ceny nemovitosti kombinací nákladového a výnosového způsobu

Tabulka č. 2

Kód skupiny:VÝPOČET CENY NEMOVITOSTÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU:
CV ≤ CNCV > CN
Pro budovy a halyPro budovy typu J a KPro ostatní budovy a haly
ACV + 0,40 RCV x l,15CV x 1,15
B, CCV + 0,20 RCV x l,05CV x 1,10
D,ECV + 0,10 RCVCV x 1,05
FCVCV x 0,85CV

Kde

R = |CV-CN|,

CV - cena stavby zjištěná výnosovým způsobem,

CN - cena stavby zjištěná nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti Kp.

V analýze rozvoje nemovitosti se posuzuje schopnost nemovitosti přizpůsobit se předpokládaným změnám okolí a podmínek, které mohou výrazně ovlivnit výnosnost nebo poptávku po nemovitosti.

• Změnami okolí a podmínek se rozumějí budoucí změny charakteru okolní zástavby v návaznosti na územní plán, realizace staveb v okolí posuzované nemovitosti s výrazným dopadem na její výnosnost nebo prodejnost (např. objekty občanské vybavenosti, dopravní a průmyslové stavby, stanice metra, otvírka těžebního území a jiné), fiskální a dotační politika státu, cenové regulace a jiné.

• Rozvojovými možnostmi nemovitosti se rozumí posouzení, zda stávající využití odpovídá jejímu nejlepšímu a nejvyššímu využití, zda stavebně technické parametry stavby odpovídají požadavkům vyplývajícím z předpokládaných změn, případně zda je možná její změna (např. stavebními úpravami, změnou účelu užití stavby), aby se zachovala nebo zvýšila výnosnost nemovitosti, u pozemků posouzení možnosti další zástavby, a jiné.

• Nemovitosti, u nichž je růst nájemného zaručen polohou nemovitosti (např. umístění v centru obce nebo jiné významné lokalitě), se zařadí do skupiny kódu A. Jiné zařazení lze pouze na základě průkazného doložení negativních změn v okolí.

• Zatřídění do skupin je nutno zdůvodnit.“.

29. V příloze č. 18 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj/(obec)
(oblast katastrálních území)
počet obyvatel
Indexovaná průměrná cena
( Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1*13538
PRAHA 2*6714
PRAHA 3*5743
PRAHA 4*3749
PRAHA 5*5395
PRAHA 6*8357
PRAHA 7*4517
PRAHA 8*4710
PRAHA 9*4817
PRAHA 10*4838
PRAHA 11*4352
PRAHA 12*4598
PRAHA 13*3816
PRAHA 14*3076
PRAHA 15*2478
PRAHA 16*4035
PRAHA 17*2488
PRAHA 18*3710
PRAHA 19*2877
PRAHA 20*4842
PRAHA 21*4935
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2498
10001-500002708
2001-100002716
do 2000 obyvatel3173
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2752
10001-500002506
2001-100002049
do 2000 obyvatel1677
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2560
10001-500002387
2001-100001994
do 2000 obyvatel1855
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2732
10001-500001790
2001-100001469
do 2000 obyvatel1785
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1950
10001-500001899
2001-100001881
do 2000 obyvatel1484
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2454
10001-500002577
2001-100001830
do 2000 obyvatel1963
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2650
10001-500002150
2001-100001869
do 2000 obyvatel2050
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2011
10001-500002097
2001-100002153
do 2000 obyvatel1961
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel2291
10001-500002315
2001-100001957
do 2000 obyvatel1633
BRNO
BRNO 1*4180
BRNO 2*4774
BRNO 3*5071
BRNO 4*4299
BRNO 5*4222
BRNO 6*3473
BRNO 7*4063
BRNO 8*3593
BRNO 9*3060
JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA)
nad 10000 obyvatel2617
2001-100002229
do 2000 obyvatel1947
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3286
10001-500002729
2001-100002062
do 2000 obyvatel1587
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3330
10001-500002672
2001-100002234
do 2000 obyvatel1962
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2128
10001-500002192
2001-100001806
do 2000 obyvatel1839

* Rozdělení Hlavního města Prahy na oblasti PRAHA 1 až PRAHA 21 a města Brna na oblasti BRNO 1 až BRNO 9 je uvedeno v příloze č. 39.“.

30. V příloze č. 19 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Indexované průměrné ceny za m2 podlahové plochy bytu

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obýváte a oblastíIndex. prům. cena
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 1*100212
Praha 2*70529
Praha 3*57989
Praha 4*48092
Praha 5*47419
Praha 6*63764
Praha 7*43374
Praha 8*47772
Praha 9*49314
Praha 10*48954
Praha 11*48748
Praha 12*42844
Praha 13*41203
Praha 14*24584
Praha 15*31959
Praha 16*37916
Praha 17*40535
Praha 18*41442
Praha 19*35373
Praha 20*53001
Praha 21*54502
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov26507
Beroun35858
Kladno33270
Kolín25436
Kutná Hora22612
Mělník23501
Mladá Boleslav27970
Nymburk26404
Poděbrady27088
Praha-východ**31020
Praha-západ**36390
Příbram23832
Rakovník26508
10001-5000024253
2001-1000023414
do 2000 obyvatel17801
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice27930
Český Krumlov20103
Jindřichův Hradec18318
Písek22107
Prachatice17038
Strakonice19307
Tábor20907
2001-1000015052
do 2000 obyvatel14011
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 1*28759
Plzeň 2*27463
Plzeň 3*24479
Domažlice18385
Klatovy19930
Rokycany22880
Tachov16801
10001-5000018644
2001-1000018457
do 2000 obyvatel14263
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 1*39211
Karlovy Vary 2*28037
Karlovy Vary 3*26955
Karlovy Vary 4*27503
Cheb15781
Františkovy Lázně16387
Mariánské Lázně25374
Sokolov16099
10001-5000016824
2001-1000013158
do 2000 obyvatel12539
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín15848
Chomutov9133
Litoměřice20455
Louny16710
Most11559
Teplice16076
Ústí nad Labem14939
10001-5000011024
2001-1000014485
do 2000 obyvatel10708
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa16405
Jablonec nad Nisou20082
Liberec25014
Semily13804
10001-5000018760
2001-1000020950
do 2000 obyvatel24271
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové31097
Jičín25836
Náchod20003
Rychnov nad Kn.22113
Trutnov20563
10001-5000022545
2001-1000017122
do 2000 obyvatel22435
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim25087
Pardubice29519
Svitavy18052
Ústí nad Orlicí16875
10001-5000018369
2001-1000019474
do 2000 obyvatel16305
KRAJ VYSOČINA
Havlíčkův Brod21818
Jihlava23634
Pelhřimov21480
Třebíč16460
Žďár nad Sázavou22185
10001-5000017247
2001-1000014967
do 2000 obyvatel11034
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno 1*44766
Brno 2*41270
Brno 3*39401
Brno 4*37798
Brno 5*40429
Brno 6*35576
Brno 7*35460
Brno 8*35530
Brno 9*32909
Blansko24065
Břeclav19698
Hodonín19405
Vyškov21912
Znojmo21975
10001-5000021162
2001-1000021620
do 2000 obyvatel16700
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník17019
Olomouc28905
Prostějov20931
Přerov20016
Šumperk20588
10001-5000018942
2001-1000016014
do 2000 obyvatel10586
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž22008
Luhačovice25517
Uherské Hradiště22584
Vsetín21132
Zlín29940
10001-5000022148
2001-1000019963
do 2000 obyvatel15921
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava 1*21789
Ostrava 2*24066
Ostrava 3*20644
Ostrava 4*17090
Ostrava 5*23073
Ostrava 6*21346
Ostrava 7*19881
Ostrava 8*21427
Ostrava 9*21870
Ostrava 10*21022
Ostrava 11*17010
Ostrava 12*14653
Bruntál22146
Frýdek-Místek21040
Havířov17636
Karviná18824
Nový Jičín22071
Opava21870
10001-5000017264
2001-1000015520
do 2000 obyvatel13848

*Rozdělení měst Praha, Brno, Plzeň, Ostrava a Karlovy Vary na oblasti je uvedeno v příloze č. 39.

**Indexované průměrné ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel“.

31. V příloze č. 20 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty Tabulka č. 1

Kraj/(obec)
(oblast katastrálních území)
počet obyvatel
Indexovaná průměrná cena
(Kč/ m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1*-
PRAHA 2*-
PRAHA 3*-
PRAHA 4*5140
PRAHA 5*4096
PRAHA 6*6041
PRAHA 7*3860
PRAHA 8*3935
PRAHA 9*3425
PRAHA 10*3650
PRAHA 11*3940
PRAHA 12*6950
PRAHA 13*7858
PRAHA 14*3472
PRAHA 15*7563
PRAHA 16*4539
PRAHA 17*7279
PRAHA 18*5133
PRAHA 19*3644
PRAHA 20*4763
PRAHA 21*5401
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3167
10001-500002884
2001-100005919
do 2000 obyvatel6195
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2559
10001-500002291
2001-100003569
do 2000 obyvatel4074
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2796
10001-500002412
2001-100003325
do 2000 obyvatel3605
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2189
10001-500002668
2001-100002222
do 2000 obyvatel2978
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2069
10001-500002227
2001-100002429
do 2000 obyvatel3274
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2895
10001-500003711
2001-100002140
do 2000 obyvatel4703
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2831
10001-500002453
2001-100002997
do 2000 obyvatel4262
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2165
10001-500001992
2001-100002699
do 2000 obyvatel3221
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel1629
10001-500001944
2001-100002182
do 2000 obyvatel3178
BRNO
BRNO 1*-
BRNO 2*2664
BRNO 3*3782
BRNO 4*3714
BRNO 5*2827
BRNO 6*3116
BRNO 7*3012
BRNO 8*4883
BRNO 9*3800
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
nad 10000 obyvatel1961
2001-100003041
do 2000 obyvatel3498
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2925
10001-500002414
2001-100002605
do 2000 obyvatel3054
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2946
10001-500002202
2001-100002451
do 2000 obyvatel2973
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2490
10001-500002682
2001-100003014
do 2000 obyvatel3146

* Rozdělení Hlavního města Prahy na oblasti PRAHA 1 až PRAHA 21a města Brna na oblasti BRNO 1 až BRNO 9 je uvedeno v příloze č. 39.“.

32. V příloze č. 20a tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obýváte a oblastíIndex. prům. cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 1*-
Praha 2*-
Praha 3*12660
Praha 4*9897
Praha 5*9387
Praha 6*16703
Praha 7*6851
Praha 8*8144
Praha 9*5984
Praha 10*8310
Praha 11*7719
Praha 12*7937
Praha 13*6615
Praha 14*6480
Praha 15*6903
Praha 16*5773
Praha 17*6473
Praha 18*7449
Praha 19*5392
Praha 20*9178
Praha 21*11156
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov37981
Beroun6539
Kladno4350
Kolín3470
Kutná Hora4645
Mělník4116
Mladá Boleslav4361
Nymburk3699
Poděbrady4334
Praha-východ**7035
Praha-západ**8675
Příbram3995
Rakovník4308
10001-500004441
2001-100005016
do 2000 obyvatel5006
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice45681
Český Krumlov4707
Jindřichův Hradec3892
Písek3424
Prachatice3423
Strakonice32051
Tábor3394
2001-100003698
do 2000 obyvatel3663
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 1*4789
Plzeň 2*4392
Plzeň 3*4833
Domažlice3344
Klatovy3184
Rokycany3432
Tachov2611
10001-500003814
2001-100003848
do 2000 obyvatel3516
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 1*6233
Karlovy Vary 2*5178
Karlovy Vary 3*4980
Karlovy Vary 4*4464
Cheb2981
Františkovy Lázně3420
Mariánské Lázně2947
Sokolov3855
10001-500003035
2001-100003192
do 2000 obyvatel3458
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín3144
Chomutov3130
Litoměřice3868
Louny2929
Most3961
Teplice3716
Ústí nad Labem3280
10001-500003059
2001-100003369
do 2000 obyvatel3287
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa3224
Jablonec nad Nisou3936
Liberec4092
Semily3314
10001-500004176
2001-100004075
do 2000 obyvatel4477
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové4875
Jičín3775
Náchod2985
Rychnov nad Kn.2513
Trutnov3142
10001-500003427
2001-100003338
do 2000 obyvatel3828
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim3672
Pardubice3855
Svitavy3008
Ústí nad Orlicí2633
10001-500003151
2001-100003259
do 2000 obyvatel3114
KRAJ VYSOČINA
Havlíčkův Brod3770
Jihlava3309
Pelhřimov2411
Třebíč2831
Žďár nad Sázavou3444
10001-500002816
2001-100002703
do 2000 obyvatel2426
JIHOMORAVSKÝKRAJ
Brno 1*-
Brno 2*7944
Brno 3*7288
Brno 4*6610
Brno 5*7665
Brno 6*6713
Brno 7*5735
Brno 8*6259
Brno 9*5895
Blansko3779
Břeclav3341
Hodonín3309
Vyškov2875
Znojmo3470
10001-500003432
2001-100003459
do 2000 obyvatel3286
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník2461
Olomouc4379
Prostějov3653
Přerov3373
Šumperk3257
10001-500003314
2001-100003115
do 2000 obyvatel2876
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž3708
Luhačovice4254
Uherské Hradiště3169
Vsetín3277
Zlín5098
10001-500003512
2001-100002944
do 2000 obyvatel2797
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava 1*-
Ostrava 2*3138
Ostrava 3*3074
Ostrava 4*3002
Ostrava 5*4027
Ostrava 6*3472
Ostrava 7*3243
Ostrava 8*4090
Ostrava 9*3269
Ostrava 10*3241
Ostrava 11*3867
Ostrava 12*3723
Bruntál2373
Frýdek-Místek3462
Havířov3298
Karviná3049
Nový Jičín2764
Opava2926
10001-500002788
2001-100003273
do 2000 obyvatel3410

*Rozdělení měst Praha, Brno, Plzeň, Ostrava a Karlovy Vary na oblasti je uvedeno v příloze č. 39.

**Indexované průměrné ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

33. V příloze č. 21 pod tabulkou č. 3 v odkaze označeném * se za slovy „v příloze č. 39 oblast č. 1“ vkládají slova „ , u města Most oblast č. 2“.

34. V příloze č. 21 v poznámce č. 1 se za slovy „v příloze č. 39 jejich oblast č. 1“ vkládají slova „ , u města Most oblast č. 2“.

35. Příloha č. 38 zní:

„Příloha č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

Kóď cz-ccKód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
SEKCE 1-BUDOVY
11BUDOVY BYTOVÉ
111Budovy jednobytové
46.21.11.1Budovy jednobytové2,146
46.21.11.3-4Budovy pro rodinnou rekreaci
112Budovy dvou a vícebytové
112146.21.11.2Budovy dvoubytové2,150
112246.21.11.246.21.12..Budovy tří a vícebytové2,131
113Budovy bytové ostatní
46.21.18.2Budovy se službami sociální péče2,057
46.21.19.1Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
12BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY
121Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1Budovy hotelů2,061
46.21.19.2Budovy restauračních zařízení
122Budovy administrativní
46.21.14.3..Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...)2,120
123Budovy pro obchod
46.21.14.2..46.21.14.3..Budovy pro obchod, prodejny2,141
Budovy pro služby
124Budovy pro dopravu a telekomunikace
124146.21.14.4..46.21.64.3Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2,118
124246.21.14.5..Garáže2,134
125Budovy pro průmysl a skladování
125146.21.13.1..46.21.51.2..Budovy pro průmysl2,113
46.21.13.3..Budovy pro vodní hospodářství
125246.21.13.2..46.21.64.1 a2Budovy skladů, nádrže a sila2,095
126Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
126146.21.16Budovy pro společenské a kulturní účely2,093
126246.21.17.2Budovy muzeí a knihoven2,076
126346.21.17.. 1 a 3Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum2,076
126446.21.18.1Budovy pro zdravotnictví2,078
126546.21.61..46.21.63..Budovy pro sport
tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů
2,090
127Budovy nebytové ostatní
127146.21.15.2..46.21.15.3..Budovy pro zemědělství
tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů
2,165
127246.21.14.6..1Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity2,063
127346.21.19.9..Historické nebo kulturní památky
127446.21.19.9..Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené2,093
SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
21DOPRAVNÍ DÍLA
211Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
46.23.11..Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru2,256
212Dráhy kolejové
46.23.13..Dráhy železniční a visuté2,140
213Plochy letišť
46.23.14Dráhy letištní a ostatní plochy2,275
214Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
214146.21.21..Mosty a visuté dálnice2,035
214246.21.22..Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních)2,058
215Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
215146.24.12.146.24.11Přístavy a plavební kanály2,091
215246.24.12.3Hráze, jezy a stupně na tocích2,127
46.24.12.4Objekty budované v souvislosti s hrázemi
46.24.12.8Přehrady a nádrže na tocích
46.24.12.9Úpravy vodních toků (regulace)
215346.24.12.6-7Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
22VEDENI TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
221Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
221146.21.31..46.21.32.7Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní2,319
221246.21.32..Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní včetně souvisejících objektů2,339
46.21.64.1Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
221346.21.36-37..Vedení dálkové telekomunikační2,289
46.21.52.5Stavby telekomunikační, např. věže, stožáry
221446.21.33..Vedení elektrická trakční2,244
46.21.34..46.21.35..Vedení dálková elektrická včetně pomocných zařízení
222Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
222146.21.42.3Vedení plynu místní trubní2,295
222246.21.41.1,2,946.21.42.1,246.21.64.1Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní včetně souvisejících objektů2,313
46.25.22.1Vrty čerpací (studny vrtané)
46.25.22.2Studny jinde neuvedené a jímání vody
222346.21.41.4,946.21.64.1Vedení kanalizace místní trubní2,314
Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
222446.21.43..Vedení místní elektrické a telekomunikační včetně pomocných zařízení2,234
46.21.43.9Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené
23SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
230146.21.52..Stavby důlní a pro těžbu2,285
230246.21.51..46.25.61Stavby elektráren
230346.25.61Stavby pro chemický průmysl
2304Stavby průmyslové jinde neuvedené
24OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA
241Stavby pro sport a rekreaci
241146.23.22.9Sportovní hřiště2,288
241246.23.21..Ostatní stavby pro sport a rekreaci tj. plochy stadionů a hřišť, parky2,403
242Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
46.21.64..46.39.99Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená2,318

U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 7, § 28a odst. 2 až 3 a § 32 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient Kp z přílohy č. 39.

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků, které oplocuje použit koeficient prodejnosti Kp dle přílohy č. 39.

Při pochybnostech o určení budoucí stavby se použije Kp ze sloupce 11 (rodinné domy) přílohy č. 39 a nejnižší Ki dle CZ-CC 111,112.“.

36. Příloha č. 39 zní:

„Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Koeficienty prodejnosti - Kp

Tabulky č. 1

Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblasti podle do nich zařazených katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGarážeRodinné domyChaty
0123456789101112
Hlavní město Praha
Praha 10,9143,5891,6683,1071,9830,2445,9510,9811,2383,3066,9921,0001
Praha 21,2251,9811,1160,2444,3681,3382,3713,7430,854
Praha 31,0101,7832,6480,3043,1621,4421,7232,5021,000
Praha 41,4201,7820,6361,0481,2200,4112,2781,1190,6121,8922,3703,922
Praha 50,9292,4451,0190,2442,6990,9521,5272,9391,327
Praha 62,6192,5250,9123,1071,9830,7734,5933,4631,2382,7374,3911,773
Praha 70,6021,5600,9361,0481,2200,2381,8471,1830,6121,4671,9641,971
Praha 80,5521,3360,8660,2212,5401,5331,6872,1291,152
Praha 91,2351,7020,8750,5732,4302,7171,9022,2042,003
Praha 100,8792,7530,7900,2031,8460,9481,6513,1841,256
Praha 110,4880,9930,8130,2711,1951,3091,4711,7892,844
Praha 121,0310,8790,5940,2491,8381,4141,4531,6911,274
Praha 130,5670,7400,690n.:<)(,1,0700,8481,1931,3231,953
Praha 140,4180,9340,6270,2851,2151,1021,2901,4030,370
Praha 150,6600,9851,0260,4221,3550,6711,1501,3832,852
Praha 161,1510,9350,9960,2341,2111,1811,5451,9862,184
Praha 171,4430,9520,9960,2350,8241,2241,3331,9861,951
Praha 180,6730,5991,0490,1922,0180,3191,2212,1011,963
Praha 190,5020,7790,6650,2371,1990,6591,3131,4461,399
Praha 200,9631,6181,0920,2443,4971,8201,8332,4571,370
Praha 211,5142,2981,1470,2453,6560,2372,4123,4431,747
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov1,1730,9630,9561,2210,7170,2611,6440,6551,1981,0671,5751,450
nad 5000 obyvatel0,4150,5550,7630,5240,4820,6151,2830,6451,1941,3571,446
2001-50000,4540,8970,4860,3420,8010,4231,1811,4051,655
1001-20000,6000,7320,3550,4690,9360,7311,6971,5631,324
do 1000 obyvatel0,5430,6580,6750,4690,9560,6831,4891,5381,426
Beroun0,3851,0690,6910,3440,4110,3011,7200,8911,1651,4351,7541,417
nad 5000 obyvatel0,6800,8450,5400,7770,5830,8771,3890,9301,2321,7754,670
2001-50000,3950,5781,0330,7251,0890,4611,3141,6484,413
1001-20000,8531,0801,0210,5901,2910,9111,4922,2581,593
do 1000 obyvatel0,4131,0610,6350,9280,9020,9991,5632,3172,226
Kladno 10,5211,0430,5060,6310,6900,3601,8780,4861,0301,1541,4411,421
Kladno 20,7711,0070,2290,4211,5440,8111,1201,5031,490
Kladno 30,4210,6980,9790,2501,0020,6651,0861,2171,153
nad 5000 obyvatel0,6791,1210,3550,5970,4860,5451,4180,8301,2841,6971,073
2001-50000,6570,5950,2790,4680,4350,5931,2621,7241,676
1001-20001,1780,9390,3580,4000,6370,5041,4471,9271,488
do 1000 obyvatel0,7280,8770,3050,2891,0020,4251,5071,9451,865
Kolín0,7611,0330,9790,9790,8370,6291,7840,8101,2611,1261,7500,933
nad 5000 obyvatel0,6880,9640,7380,8350,6080,2172,6470,5471,5411,9921,051
2001-50000,4970,8300,2420,4381,0430,6551,2291,8001,818
1001-20001,1570,9920,6370,4951,7680,6281,2731,7481,530
do 1000 obyvatel0,6481,1070,4070,6400,6400,7851,4071,9901,570
Kutná Hora0,6000,6790,5660,6130,6340,1271,2910,6460,8421,0661,3211,194
nad 5000 obyvatel0,4360,8890,1600,5140,6990,3641,2090,6090,9691,2361,029
2001-50000,3950,7550,1350,3860,4690,7750,9061,1521,096
1001-20000,3300,5810,5500,3680,8880,5061,0531,1641,011
do 1000 obyvatel0,2040,5520,7870,4660,9570,6311,0351,3361,357
Mělník0,4790,7151,6100,8220,7500,7121,6020,4850,7970,9701,1911,774
nad 5000 obyvatel0,5980,7490,2300,7370,7300,3131,7600,5451,4471,8041,281
2001-50000,4080,5710,2360,4621,4550,6601,3511,9052,275
1001-20000,5410,7040,7620,8121,0570,6171,4541,9581,596
do 1000 obyvatel0,6710,8430,6350,4380,9170,6361,3471,9231,483
Mladá Boleslav0,9831,2351,5330,6880,6840,8131,2800,8010,7111,4381,6351,413
nad 5000 obyvatel0,7080,8270,2650,8360,6220,3920,9990,5161,0991,4681,419
2001-50000,6670,7650,1390,3580,8890,4421,1791,5651,371
1001-20000,7370,9510,7140,3311,3980,6391,7442,0012,006
do 1000 obyvatel0,5140,6530,6890,5230,6790,7741,3651,7491,462
Nymburk0,2940,9562,6110,3060,2630,4391,2090,3771,0881,0851,3850,890
nad 5000 obyvatel0,9740,8440,6410,6400,6420,5441,1760,6421,3671,9051,557
2001-50000,5031,2950,2610,6690,9660,8461,1221,4681,682
1001-20000,6951,3250,5710,5361,3990,7331,4281,6832,874
do 1000 obyvatel0,3050,6830,6320,6010,5920,7261,3571,6621,557
Poděbrady 10,5690,8710,8231,0320,9470,2861,5670,7831,0881,3111,6211,324
Poděbrady 20,8981,3610,8200,1530,9380,5500,8391,0571,417
Praha-východ
nad 15000 obyvatel2,2921,3771,2681,5441,4300,6891,7330,9011,3411,5462,1802,818
5001-150000,5901,2312,4420,3892,2580,9521,3602,0451,625
2001-50000,6791,0520,4480,5920,8691,1771,7092,5582,607
1001-20000,8211,3870,8161,0671,3571,0851,7612,7442,322
do 1000 obyvatel0,9931,0470,6070,9371,7481,2481,8572,5911,933
Praha-západ
nad 5000 obyvatel0,6691,2421,0691,2261,5740,6121,7930,5571,5541,6212,4851,813
2001-50001,1001,3701,1190,7272,6711,2101,9052,8242,060
1001-20000,7471,1580,7271,0443,5101,0581,7502,9331,822
do 1000 obyvatel0,9301,3900,8910,6130,5690,8382,0532,9241,810
Příbram0,6341,1040,9020,7491,0680,8730,9150,7740,7791,0061,4451,002
nad 5000 obyvatel0,7181,0600,6560,7800,5090,4791,6060,8131,2711,6312,789
2001-50000,5010,8890,8140,3170,4450,4761,0641,2261,173
1001-20000,5100,5670,6040,3390,6660,4931,2661,6321,510
do 1000 obyvatel0,5080,7370,8120,6310,8960,6421,3021,7311,566
Rakovník0,4820,8430,7530,9160,3910,2891,5030,5160,7671,3281,3521,012
nad 2000 obyvatel0,4780,8020,6100,2880,4200,7081,2261,4071,1471,4081,791
1001-20000,4000,7240,6500,3670,4840,5221,1021,2550,996
do 1000 obyvatel0,3720,5220,5670,3810,5800,5431,1601,3331,108
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice 11,1451,6220,7200,5851,0140,1772,0611,1890,5801,9612,6821,087
České Budějovice 20,9351,1250,5010,3541,5160,6791,0731,2210,987
České Budějovice 30,6231,0060,7100,6021,5050,6871,2621,2151,112
České Budějovice 40,7340,8560,7050,2560,8500,5651,1721,0051,184
nad 5000 obyvatel0,4210,6620,2470,5060,4900,4730,4140,5081,3561,1001,472
2001-50000,4920,5340,6030,3540,9420,6831,1901,3811,422
1001-20000,7110,8261,2110,4010,7960,5991,3281,4352,121
do 1000 obyvatel0,5970,4300,7120,3890,6000,6061,2191,4861,545
Český Krumlov0,4831,5460,8930,8290,3710,6891,3870,8110,4871,2341,6870,966
nad 5000 obyvatel0,4181,2290,8290,4750,3880,2251,0150,8131,0791,0481,067
2001-50000,3800,6170,2260,3060,6920,5401,1531,2351,627
1001-20000,6430,8050,6060,4900,8430,7401,1421,1791,766
do 1000 obyvatel0,3191,1000,7850,4800,4590,6731,0951,2981,958
Jindřichův Hradec0,4620,8260,8200,5180,4050,1791,2590,5420,5351,1021,2471,156
nad 5000 obyvatel0,5680,9830,6390,3440,5040,3131,1241,1731,4661,3471,195
2001-50000,3710,5330,7840,2750,5410,4121,0241,1091,098
1001-20000,4160,3990,6200,2430,5650,5331,0241,1351,128
do 1000 obyvatel0,2500,4940,3940,3690,6570,4991,0161,1391,145
Písek0,4480,9280,6690,4930,8840,2041,1090,5710,7851,1741,2590,956
nad 5000 obyvatel0,4600,8160,6010,5600,4760,1890,6830,3241,1711,1730,926
2001-50000,5930,7440,6170,1750,3920,2901,2291,0391,342
1001-20000,3410,4720,5490,3570,7030,4951,0141,2172,435
do 1000 obyvatel0,3300,5640,3380,3830,4660,5211,0631,3651,530
Prachatice0,5560,9050,4700,3460,5650,2641,0580,2570,4611,0770,9541,076
nad 5000 obyvatel0,3520,6040,0810,5460,7180,1900,9620,5571,1530,9121,018
2001-50000,4320,5160,9240,4781,5470,5701,0691,1160,972
1001-20000,5250,4940,5920,4990,5880,7691,2561,4340,968
do 1000 obyvatel0,4190,8320,6840,3580,6460,5091,0811,3261,955
Strakonice0,4730,8220,8550,3920,8820,7360,7490,5280,4211,2051,0340,910
nad 5003 obyvatel0,5450,5890,7360,4230,4460,1810,8380,5241,2191,0431,273
2001-50001,1890,6420,5110,8570,7440,6311,2081,1111,302
1001-20000,4930,4230,5080,3180,6760,4170,8511,0661,192
do 1000 obyvatel0,3820,5730,5400,3680,4620,4770,9921,1261,068
Tábor0,5060,8780,5860,4970,7200,3681,2440,8790,6221,1501,3121,676
nad 5000 obyvatel0,5660,7120,5910,6381,0820,2191,1210,7441,3131,3451,291
2001-50000,3270,8430,1980,2910,6550,5081,1081,0861,319
1001-20000,4420,4150,4260,3390,2470,4290,9991,3611,353
do 1000 obyvatel0,5580,5031,1220,3600,7310,5101,1501,2571,438
Plzeňský kraj
Domažlice0,3330,5970,6250,8640,5440,4341,4060,6700,8561,3081,2430,991
nad 5000 obyvatel0,5000,4490,6070,4500,5860,3491,4960,5751,3151,3011,527
2001-50000,5340,6250,6360,5320,7100,5361,1061,0521,787
1001-20000,2430,7500,4130,2120,4600,5500,9931,0170,716
do 1000 obyvatel0,2370,5050,4880,3320,3860,4310,8471,0601,154
Klatovy1,1690,9000,4851,2250,9860,2640,9020,7390,8241,1211,1410,872
nad 5000 obyvatel0,5570,9480,9860,7690,7180,2531,3790,4821,2381,4261,286
2001-50000,1861,0391,6430,6930,6651,3061,4421,5171,489
1001-20000,3410,6640,8140,3490,6890,5761,0341,2911,208
do 1000 obyvatel0,8020,6960,2340,3420,4850,5481,1081,4321,345
Plzeň 10,5171,1680,7380,7510,9190,2881,9540,7270,6421,1541,4821,099
Plzeň 20,7260,7120,5490,2701,0860,6631,2651,2591,256
Plzeň 30,8620,3500,7090,3980,7310,7230,9941,1191,287
nad 2000 obyvatel0,3980,5340,3700,7160,4740,3260,7260,3611,0461,3042,176
1001-20000,4000,3490,8060,6010,5810,3001,4931,9002,537
do 1000 obyvatel0,6630,4600,6540,4810,5830,3401,2441,7731,113
Plzeň-jih
nad 5000 obyvatel0,3440,7281,1650,6760,4190,3071,0270,6380,8141,0931,0681,164
2001-50000,3510,7110,4630,4951,4770,7021,0791,2401,495
1001-20000,4720,4860,7230,2090,8810,6271,1621,2791,249
do 1000 obyvatel0,5470,5040,6510,5050,5080,5771,1321,3111,400
Plzeň-sever
nad 5000 obyvatel0,7560,7900,7381,0680,4380,3620,6061,0750,4051,2531,3071,362
2001-50000,5020,6900,7150,4650,8970,5891,3091,4291,401
1001-20000,3020,6650,6870,5790,5340,4561,1661,3721,593
do 1000 obyvatel0,3420,6460,8260,4130,4070,6181,1561,3461,275
Rokycany0,4530,6240,6020,6310,6930,3170,8681,1430,9321,1811,2741,325
nad 2000 obyvatel0,3740,5350,9400,4720,8590,3110,4770,5231,1471,5451,775
1001-20000,4370,5310,1110,4500,9480,5071,1931,3522,663
do 1000 obyvatel0,2830,6810,5930,6210,8090,6401,3081,6081,836
Tachov0,4830,7070,6060,8420,5970,3740,7340,5270,8940,9840,8600,994
nad 5000 obyvatel0,4830,5050,5830,4430,3780,3161,2950,3221,0840,9171,021
2001-50000,4890,7760,5180,3030,4030,5280,7800,7541,041
1001-20000,2870,5120,6400,2850,5850,5010,9670,8861,330
do 1000 obyvatel0,4170,4700,6400,4370,5720,6040,9200,9321,371
Karlovarský kraj
Cheb0,4510,6690,3030,6610,7110,2981,0390,4030,3740,7911,0391,167
nad 5000 obyvatel0,5660,5070,5620,5160,6720,0880,9100,5310,9290,9451,408
2001-50000,3220,4900,9690,2190,8800,4180,9070,8690,928
1001-20000,4380,3860,7000,3500,6810,6311,0170,9690,854
do 1000 obyvatel0,3600,7880,6000,2790,3930,5141,0521,1192,168
Františkovy Lázně 10,5960,5920,3740,6200,5650,5181,2530,6030,3740,8620,8060,940
Františkovy Lázně 20,1360,5030,4500,1070,2140,3320,9190,8960,766
Jáchymov0,1760,3450,5280,4020,6460,2920,7850,2320,5870,8100,6221,193
Karlovy Vary 10,6282,6900,8380,6510,5630,4832,6431,2590,5871,5312,2890,668
Karlovy Vary 20,3591,1320,5490,3001,5220,6321,0901,5881,120
Karlovy Vary 30,5030,9921,1400,5111,4030,6900,9151,0911,251
Karlovy Vary 40,5680,5850,7960,1831,3660,3300,9500,9810,979
nad 15000 obyvatel0,4510,5730,8260,4020,6460,2100,5960,4820,9871,0910,823
5001-150000,8310,6660,7520,2180,8520,4051,2821,1581,547
2001-50000,4780,4860,4780,2930,6270,3101,0880,8221,218
1001-20000,6650,8270,5400,4790,7200,5101,1511,2491,472
do 1000 obyvatel0,6620,6960,3350,3991,1540,4261,0661,1601,404
Mariánské Lázně 11,3041,0620,6210,4360,8100,2081,9860,3630,4301,1690,8271,056
Mariánské Lázně 20,5581,5390,7100,1381,0740,5841,2780,9360,768
Mariánské Lázně 30,3030,4840,7000,2620,5550,3320,7830,5810,747
Sokolov0,9800,5380,2250,1780,4390,3850,8770,4590,4150,9460,9661,046
nad 5000 obyvatel0,2960,6090,2590,6360,5510,2660,7830,3531,0190,9051,069
2001-50000,3570,6610,1930,1330,9960,4570,9610,9811,203
1001-20000,3550,6830,1740,2070,5070,5020,8981,0861,373
do 1000 obyvatel0,3830,3920,5630,1880,8390,4201,0351,1421,225
Ústecký kraj
Děčín0,4610,9380,5940,7870,3880,2901,8560,5850,6970,9930,9530,791
nad 15000 obyvatel0,5200,5980,6950,5700,5200,1560,7400,3720,9180,8821,951
5001-150000,4790,5980,1390,3040,8490,5681,0370,9741,301
2001-50000,5630,5310,3890,2460,6910,4310,9990,9271,119
1001-20000,4880,3100,1630,3760,3780,3330,9331,0911,932
do 1000 obyvatel0,3670,7900,6510,3400,6040,4931,1671,4311,652
Chomutov0,7380,4880,3880,8791,0830,3550,7390,6670,5071,1001,0680,942
nad 5000 obyvatel0,2880,5560,7370,5900,6700,4160,8730,4091,0540,9561,064
2001-50000,3950,4240,4130,1510,3840,0830,6400,6730,656
1001-20000,5440,4450,5560,2170,3810,3370,9480,9731,201
do 1000 obyvatel0,3340,6880,5500,2130,2090,3130,9980,9721,182
Litoměřice0,6080,8270,7191,1660,4600,4801,4020,7250,6361,3321,3881,179
nad 5000 obyvatel0,5160,7730,2790,6000,5000,5541,3800,7301,1541,2681,389
2001-50000,2960,5090,2390,3160,5910,4240,9511,1121,483
1001-20000,4570,6880,5050,4030,4590,5491,2421,2091,408
do 1000 obyvatel0,4990,6880,7350,4890,6700,5421,1191,2931,631
Louny0,3610,5030,6091,1260,5210,1401,0780,3860,8611,2191,3020,920
nad 15000 obyvatel0,2530,6960,6050,4500,4000,3240,8340,3281,3180,9641,099
5001-150000,5630,8470,5920,1510,8600,3061,0370,7801,080
2001-50000,2560,2900,5530,1880,4930,3520,8360,9311,704
1001-20000,1270,3150,5360,3670,5510,4090,9701,0011,372
do 1000 obyvatel0,4500,4040,6950,2910,4790,3470,9471,0001,426
Most 10,8030,1890,7110,5200,8000,4120,9560,8170,9160,8691,4191,358
Most 20,4630,6010,3090,4100,6000,7611,2671,3142,846
Most 30,5420,4000,7000,5620,2070,7160,7601,1672,531
nad 5000 obyvatel0,2850,9550,7000,5200,5700,2051,2300,3050,9191,4651,246
2001-50000,3090,3080,5280,2450,7080,4110,8340,9091,397
1001-20000,4570,2551,0370,2050,3550,7200,8141,0052,033
do 1000 obyvatel0,8131,2940,4210,3400,5770,8010,8351,1321,374
Teplice0,5160,8740,6920,3920,7810,1781,2760,5300,7050,9541,0900,943
nad 15000 obyvatel1,0150,4500,8560,6300,5400,0750,7570,3441,0000,9271,330
5001-150000,5130,4870,7450,1940,8110,4130,8691,0071,287
2001-50000,4220,4840,5450,2360,8000,4481,0581,3621,241
1001-20000,3450,5690,5850,1760,9700,4501,0961,0661,174
do 1000 obyvatel0,5170,8940,4610,3220,7490,4660,9641,1511,381
Ústí nad Labem 10,5040,9520,5531,9200,5900,3121,0910,6100,5420,9400,9411,224
Ústí nad Labem 20,4010,8220,7820,3101,2710,5121,0361,2061,032
Ústí nad Labem 30,4800,4860,3710,2771,1630,5431,0290,7461,162
Ústí nad Labem 40,7570,5690,6500,2940,8700,3840,9890,7901,336
Ústí nad Labem 50,3660,4430,6450,5370,6020,7010,9180,7991,258
Ústí nad Labem 60,2420,7010,6400,3020,6500,7000,7010,8020,800
nad 2000 obyvatel0,6120,5900,6320,4700,6400,3201,1300,6051,0761,1661,293
1001-20000,5490,5820,5860,3260,4700,5620,9430,9711,397
do 1000 obyvatel0,5230,6270,5160,5710,4600,4661,1831,3361,553
Liberecký kraj
Česká Lípa0,3540,7611,3220,3010,6090,2321,0780,5340,4851,0031,0481,164
nad 5000 obyvatel0,4520,8590,7160,4710,5120,6820,8710,4851,0351,1780,996
2001-50000,2680,4400,6890,4500,5230,3650,9651,0981,126
1001-20000,4510,5230,2090,4740,4060,7391,2041,1721,921
do 1000 obyvatel0,3860,4690,6380,3730,6600,4711,1621,3961,509
Jablonec nad Nisou0,4950,8850,7310,4730,5280,5201,3800,5590,5031,1971,2281,429
nad 5000 obyvatel0,4050,6520,7000,8600,6320,1630,9140,4901,2691,3121,417
2001-50000,5740,5990,5350,2430,2600,3471,1231,3921,305
1001-20000,7350,7320,5200,3930,2500,4431,1561,9322,418
do 1000 obyvatel0,3410,9820,3560,3370,5950,3371,3111,9841,834
Liberec 10,4990,9280,2820,7440,6530,2682,7191,4630,5511,2551,3270,998
Liberec 20,5380,8530,8610,2420,9720,9221,0221,0771,145
Liberec 30,3420,9560,5400,1550,8860,8610,9571,0811,038
Liberec 40,3970,5520,5140,2360,7350,8161,0251,1001,191
Liberec 50,3611,0870,5100,1720,5590,8450,8110,9201,030
nad 5000 obyvatel0,4521,1430,9570,3480,4920,4131,5760,4111,1051,0731,084
2001-50000,3920,4950,6470,2820,9010,6881,0481,0141,871
1001-20001,0040,7150,5930,5281,0150,5081,0741,3971,108
do 1000 obyvatel0,2760,7830,7910,3860,7190,5791,3691,5662,051
Semily0,2910,7110,6440,6410,6250,3281,2520,6140,6601,0310,9520,963
nad 5000 obyvatel0,8160,9390,6400,4930,6710,2921,2660,6561,2461,4251,580
2001-50000,3591,1220,6230,1281,7530,5801,4102,4703,125
1001-20000,4260,8110,8620,4410,9910,7971,2241,5741,439
do 1000 obyvatel0,4080,8560,7790,3430,9600,5771,1721,6061,474
Královéhradecký kraj
Hradec Králové 11,0011,3190,5620,8520,7070,2471,9490,4650,7441,1051,2740,912
Hradec Králové 20,6131,0800,5620,5401,5010,8601,1891,4501,145
Hradec Králové 30,9220,7530,5600,2251,3660,9701,0741,2001,246
Hradec Králové 40,7210,3040,5580,1650,7620,7380,9931,1470,858
Hradec Králové 50,5270,7280,5550,2310,8270,3571,1031,0871,732
nad 5000 obyvatel0,3640,6200,5780,7550,6670,3941,4960,6621,2131,3171,727
2001-50000,2890,6050,5200,2750,7600,6601,0501,3381,769
1001-20000,4690,3760,6460,2871,1930,5111,1581,4002,261
do 1000 obyvatel0,4690,5230,4440,3961,0110,5661,1671,3521,957
Jičín0,7930,9670,5650,3490,9750,5752,2320,4601,3551,1360,573
nad 5000 obyvatel0,5370,8770,7870,4470,6020,1671,7860,6231,1721,1671,761
2001-50000,2810,4440,5440,3781,0480,4251,2711,2571,280
1001-20000,2460,6200,4490,5041,2100,3511,0861,2931,184
do 1000 obyvatel0,3860,5140,4150,5030,6450,5271,2351,4282,401
Náchod0,4530,7140,6690,5130,7930,8480,9330,5380,6021,0751,0021,062
nad 5000 obyvatel0,5080,6530,2860,5150,4680,4130,8840,6691,0771,0231,369
2001-50000,4081,4290,5110,3580,8330,3901,0140,8491,038
1001-20000,9040,7050,4330,3200,7280,6341,0310,9931,018
do 1000 obyvatel0,6350,5460,3730,3590,7900,5380,9331,1021,452
Rychnov nad Kněžnou0,3670,6560,7530,7250,4530,6570,7640,2670,4001,0350,9170,641
nad 5000 obyvatel0,4900,5980,4530,5510,4680,3720,8840,3671,2451,1931,488
2001-50000,2740,5220,5870,4460,5860,4061,0201,0001,327
1001-20000,2900,3960,4810,2951,1560,6861,1431,0690,968
do 1000 obyvatel0,3290,6360,5550,2530,5080,3520,9901,2181,129
Trutnov0,3480,5790,7200,2310,7410,1210,8550,3590,9271,0330,9141,033
nad 15000 obyvatel0,6100,9680,6140,6800,8380,2331,1010,4021,1421,3121,275
5001-150000,5240,8530,5380,2221,2600,5301,1891,1881,381
2001-50000,1800,7170,9920,3031,1880,2810,9671,1711,246
1001-20000,6161,2740,7280,3441,7740,6061,3711,4421,475
do 1000 obyvatel0,4291,2340,6000,3061,0650,4981,1861,3981,450
Pardubický kraj
Chrudim1,1210,8930,2320,5290,6140,1691,4660,5050,7351,1631,3201,270
nad 5000 obyvatel0,5140,5600,6030,3300,4880,1761,2540,7511,1151,1631,261
2001-50000,3360,5300,4650,2441,4080,6951,0281,1281,763
1001-20000,3680,6510,5120,2810,6830,5281,0301,1091,565
do 1000 obyvatel0,4280,4050,3930,5000,5760,5621,0721,1411,586
Pardubice 10,5951,0120,9270,5590,6970,5331,5190,5090,6951,0491,1551,318
Pardubice 20,4030,8200,2550,2761,1900,8711,1701,1970,835
Pardubice 30,8881,1090,5150,2550,7600,7481,0560,9821,368
Pardubice 41,2930,9310,8520,1520,6810,6640,8460,8791,118
Pardubice 50,4370,9360,1800,2910,3560,3660,9660,8231,075
Pardubice 60,3310,1270,5000,3490,4450,3670,7360,6031,152
nad 5000 obyvatel0,3651,0070,3650,5290,4140,1001,1620,4741,1981,3051,461
2001-50000,3340,6590,5070,4221,3640,7261,1601,3031,740
1001-20000,5270,6650,4920,2770,8570,6721,1861,3372,241
do 1000 obyvatel0,2660,4160,5350,5660,7310,5941,2871,3971,483
Svitavy0,3610,7480,5330,2890,4980,2120,8980,6450,4671,0750,8440,977
nad 5000 obyvatel0,3411,0070,3580,3840,5150,3071,4350,5141,1961,2561,019
2001-50000,1640,6120,3880,1790,7020,4551,0040,7910,899
1001-20000,2630,2980,3860,1870,7860,2780,9630,7421,119
do 1000 obyvatel0,2850,3570,2860,2730,5540,3690,8900,8621,071
Ústí nad Orlicí0,3850,9801,1131,0990,5500,1670,2790,4730,7471,1100,9231,131
nad 15000 obyvatel0,6960,6210,5450,3310,5550,3500,5500,4161,1410,8051,001
5001-150000,5370,8210,5640,2960,8940,4261,1491,0691,199
2301-50000,2970,3990,3500,4580,5020,4190,8920,8440,822
1001-20000,4400,5600,4210,2630,4010,4190,8080,8380,964
do 1000 obyvatel0,2110,4850,4500,2630,6160,3450,8870,9441,180
Kraj Vysočina
Havlíčkův Brod0,5970,8840,5420,6860,6240,2721,1420,3660,3790,8801,0700,877
nad 5000 obyvatel0,5730,6870,2320,2950,5540,1710,9780,5121,1511,1531,381
2001-50000,3780,4930,5390,1731,0380,2910,9160,9071,305
1001-20000,3200,4250,4210,2030,7970,4321,1171,0111,086
do 1000 obyvatel0,2380,5600,4500,2320,8490,3820,9511,0651,414
Jihlava 10,5170,7260,7630,3710,7670,1261,3400,4780,6331,2481,1320,744
Jihlava 20,5460,6170,4830,2290,8640,4710,9880,7630,901
Jihlava 30,3220,6330,6400,5570,8910,6800,9431,0060,988
nad 5000 obyvatel0,3050,5780,6440,3580,5190,2730,9340,4441,0690,9991,091
2001-50000,4740,5190,5720,2730,9340,4440,9220,9511,284
1001-20000,1650,5240,5350,2290,7630,3860,9581,1901,397
do 1000 obyvatel0,4300,5500,4170,3900,4240,5420,8921,1001,082
Pelhřimov0,6290,5110,6200,5881,3120,2050,8120,4060,4901,1480,9761,008
nad 5000 obyvatel0,4230,8660,3190,4160,3660,1860,9050,5241,1801,1491,281
2001-50000,2870,6520,4600,1640,4460,3411,0300,9891,104
1001-20000,1450,2920,2640,4930,4890,4551,2000,8301,945
do 1000 obyvatel0,3370,4920,3920,4140,6610,5631,0171,1191,219
Třebíč0,5990,8750,7531,2790,5510,1750,6570,4720,6181,2381,1320,890
nad 5000 obyvatel0,4860,7860,7320,2880,4530,1461,1950,3811,1781,0370,998
2001-50000,4180,4750,2830,1340,7900,2910,9450,7960,933
1001-20000,3690,4800,6730,2680,5300,3880,9590,7881,055
do 1000 obyvatel0,4130,4830,7340,1670,3580,2340,9570,8371,134
Žďár nad Sázavou0,5140,5780,2030,4740,8720,1680,7250,4060,4801,3871,0131,047
nad 5000 obyvatel0,4600,6410,7790,4110,4650,3610,7840,4491,1980,9141,059
2001-50000,9950,6120,6500,3090,2760,3270,9831,0560,933
1001-20000,3700,5520,9770,5550,7550,4361,1251,1121,275
do 1000 obyvatel0,2930,4470,5300,3001,1740,3731,0501,0591,255
Jihomoravský kraj
Blansko0,5770,7551,2740,4440,4590,2151,7060,4840,6971,3571,2080,977
nad 5000 obyvatel0,4720,8020,5250,6980,5210,2891,3700,4071,2441,1981,243
2001-50000,3360,4680,6000,2260,9540,4871,0961,1201,419
1001-20000,3420,5130,4120,2840,8190,4011,0871,3341,007
do 1000 obyvatel0,4040,5921,2060,2530,7940,3441,0361,2971,254
Brno 10,9811,6290,9000,7141,1650,6003,0000,6380,6961,8221,4000,800
Brno 21,0481,7151,3860,5392,5581,9881,5492,4941,980
Brno 31,2151,3670,6000,1172,2370,9871,6182,4521,389
Brno 41,1930,9720,4850,4471,5270,7681,3981,9621,314
Brno 50,6971,1080,4270,1052,0250,6341,7172,361,156
Brno 60,5890,9840,4450,0862,0971,0771,3741,9701,242
Brno 70,8880,7980,9460,6861,2250,8851,3521,8771,326
Brno 81,0701,1600,7020,2640,5171,1081,4241,3361,953
Brno 90,6701,0210,6900,5091,4940,6461,4141,6711,607
Brno-venkov
nad 5000 obyvatel0,6640,8800,4890,5290,6790,2661,4660,7180,7641,3691,6431,347
2001-50000,5860,7300,5310,4301,4670,7821,1851,7511,278
1001-20000,5850,7810,5300,4941,0940,6841,3151,8881,266
do 1000 obyvatel0,6070,8850,3870,3211,3120,6571,2351,7211,373
Břeclav0,6170,8030,7370,3040,7050,2151,2370,5490,3740,9971,0991,052
nad 5000 obyvatel0,7570,8870,2940,4550,4540,6901,4430,8611,2241,6901,379
2001-50000,4400,5610,3060,3240,9460,4791,0020,9810,960
1001-20000,2950,6330,2910,5010,4800,4701,0161,0031,105
do 1000 obyvatel0,2890,7510,4550,6070,7960,7611,1151,0671,285
Hodonín0,3610,5480,6170,3140,3610,1911,1320,3640,3140,9491,2370,722
nad 5000 obyvatel0,5230,8240,3540,3520,5740,2121,0100,4161,0620,9860,937
2001-50000,3100,5920,4590,2580,5930,3970,9420,8090,978
1001-20000,3000,7110,4450,1820,5910,3400,8740,8081,011
do 1000 obyvatel0,2820,3960,4500,2960,5650,4250,8340,7861,019
Vyškov0,4810,7300,6800,6270,6280,1940,9570,5110,8211,2151,0041,020
nad 5000 obyvatel0,4430,6140,2840,5890,7690,2370,4670,5421,1231,3541,075
2001-50000,3760,4780,5100,2541,1190,4061,0911,2540,903
1001-20000,3360,4890,4150,4650,7900,5241,1801,3791,317
do 1000 obyvatel0,4430,6380,5140,2820,3220,3941,1521,2881,358
Znojmo0,5610,7690,7860,3330,7190,2991,3610,8050,5951,0801,1720,960
nad 5000 obyvatel0,572<>.:<><>0,1100,4560,4450,1140,6680,2381,2940,8210,499
2001-50000,2540,7380,6180,3980,7900,4300,9690,8271,193
1001-20000,2990,4620,4720,3630,9340,4960,9470,8661,070
do 1000 obyvatel0,4400,5610,1050,2210,6910,3520,8170,8751,581
Olomoucký kraj
Jeseník0,2180,6480,8220,5170,5870,2551,1900,3120,3320,9180,9090,633
nad 2000 obyvatel0,2160,4810,4360,2560,2910,1900,7250,2790,7890,7720,749
1001-20000,1860,4580,3310,3290,6090,3650,9090,7571,507
do 1000 obyvatel0,5310,6150,4200,1670,4150,2290,6800,7421,555
Olomouc 10,6401,5080,2671,0180,7090,1082,2260,3870,5861,1981,8411,001
Olomouc 20,6200,7350,6800,5461,3160,4801,1291,1641,339
Olomouc 31,0850,7980,5831,0101,7720,7061,2961,5291,196
Olomouc 40,6240,6120,6600,1101,1480,1851,0951,0081,232
nad 5000 obyvatel0,4860,8390,6580,3310,6450,3170,9790,6181,0271,0540,993
2001-50000,5170,7690,6130,7340,7110,4741,1501,1831,348
1001-20000,4540,6070,6370,3810,7970,4541,0751,1661,724
do 1000 obyvatel0,3380,5100,5730,4391,1240,4480,7161,1371,818
Prostějov0,5290,8150,3120,6200,6500,5341,3110,6000,4001,3121,2691,055
nad 2000 obyvatel0,5030,6731,1760,3600,4900,3360,5970,4010,9991,0691,713
1001-20000,7370,6170,6000,5441,1990,4931,1581,1311,475
do 1000 obyvatel0,3070,4240,5000,2310,5110,2970,9840,9281,317
Přerov 10,5620,4160,3840,1780,4770,3111,0090,4580,7321,0831,0761,183
Přerov 20,5610,8830,3800,2540,3420,2001,0070,9531,317
Přerov 30,3020,3010,3750,1570,2070,1190,9790,6800,946
Přerov 40,5600,6610,3700,1100,3160,2340,9250,8200,976
Přerov 50,5500,6000,3650,2000,5000,2900,5310,6321,016
nad 15000 obyvatel0,3680,9130,1530,2640,4260,2241,1640,4091,2431,0061,622
5001-150000,6600,7230,4610,2301,1250,3481,0640,8941,046
2001-50000,2150,4150,4500,1020,3280,1470,9970,8710,927
1001-20000,5880,4910,4420,2150,2970,2780,9560,9691,914
do 1000 obyvatel0,2580,2920,4000,2350,7080,2760,9340,8631,425
Šumperk0,5720,7140,4940,4760,7150,2191,9120,6850,2751,2721,2400,726
nad 5000 obyvatel0,3480,9820,2570,4380,7450,6091,1330,4641,1970,9521,617
2001-50000,4200,5600,1960,3920,8050,4101,1200,9951,349
1001-20000,3790,4811,4040,2940,9270,5261,1051,0251,602
do 1000 obyvatel0,3120,5880,4020,2750,7160,4280,9801,0281,247
Zlínský kraj
Kroměříž0,4760,8760,6260,3610,7870,2001,6890,5250,5181,3301,2200,959
nad 5000 obyvatel0,4990,6260,7850,2880,4420,2801,2840,4071,1391,1300,995
2001-50000,3160,4060,8360,2020,8150,3020,9020,9511,177
1001-20000,2490,6390,4700,1521,2190,2261,0861,0101,076
do 1000 obyvatel0,2680,4270,4500,2130,6070,3830,9530,9771,334
Luhačovice 10,7411,0460,6990,4891,6830,2921,4410,8370,4951,4031,4841,220
Luhačovice 20,5200,5210,6900,0521,0150,7550,6820,6711,203
Uherské Hradiště0,5221,3040,6840,3650,9250,5951,8700,9750,8201,2621,2241,027
nad 15000 obyvatel0,5670,9330,7690,7870,6480,1760,7010,6131,1571,0750,797
5001-150000,5090,7220,6480,4011,0190,7731,2811,3290,536
2001-50000,3650,6120,6300,3070,8450,4410,9740,9811,156
1001-20000,5150,5870,5770,3550,4540,5471,0121,0941,257
do 1000 obyvatel0,3660,5040,4350,2950,8740,5220,9761,1291,291
Vsetín0,3410,8290,5030,4490,9970,4890,8580,3950,4091,2380,9591,066
nad 25000 obyvatel0,5740,5590,4950,3320,4210,4451,1370,3631,1221,0361,221
15001-250000,7400,9590,4410,6431,0420,6891,4891,4952,665
5001-150000,3390,4490,4910,4390,4470,3721,0801,3051,390
2001-50000,4170,5610,3210,4510,7450,5641,0851,3901,464
1001-20000,4710,7240,3220,3160,3330,4690,9741,1911,312
do 1000 obyvatel0,4530,4580,5450,2400,5890,4710,9331,3250,899
Zlín 10,9491,2040,5880,7920,4640,2222,2970,5300,5221,5562,7110,961
Zlín 20,6741,0200,7000,2691,9380,5801,2681,1441,449
Zlín 30,5080,7680,7000,1160,6980,7551,3411,1481,296
nad 15000 obyvatel0,6910,9290,3430,4660,5920,1470,6760,4381,1361,7080,848
5001-150000,5590,5870,3330,2270,5460,8471,1401,0720,916
2001-50000,4580,5810,7020,3460,9060,5381,1921,2041,423
1001-20000,9740,8180,4050,4520,3050,4811,2531,3831,316
do 1000 obyvatel0,4240,5180,5500,3170,2780,7621,1671,2841,367
Moravskoslezský kraj
Bruntál0,3710,5100,5470,3120,3350,2740,5650,2520,3761,0210,7730,879
nad 15000 obyvatel0,4350,6350,4600,4860,4670,2030,9580,3601,0500,8641,053
5001-150000,2890,5310,4450,4370,8440,3400,9340,6091,139
2001-50000,3810,4660,6650,2240,4610,3370,7400,5991,170
1001-20000,2770,5110,4800,2710,4130,4270,8090,7321,016
do 1000 obyvatel0,1880,7510,5120,3130,5330,4070,8330,7541,245
Frýdek-Místek0,4680,8590,6291,0620,9160,4961,1630,3180,6891,3051,0031,134
nad 15000 obyvatel0,5930,8190,6100,7230,5360,4140,6150,3891,1320,8111,722
5001-150000,8190,7950,3280,3150,7270,4761,3041,0942,464
2001-50000,4770,7370,4770,3390,5880,5271,1351,2582,131
1001-20000,5170,6650,2930,4610,5940,5831,1861,3101,888
do 1000 obyvatel0,2310,7910,5160,2560,7850,6331,2261,6011,896
Havířov 10,6460,7710,4770,5430,4800,3110,4980,6970,3711,0770,6991,036
Havířov 20,3830,7580,8740,1470,5300,5141,0880,7741,050
Havířov 30,2210,4860,4700,2590,3360,4660,8850,5151,164
Karviná0,5630,7710,5500,7760,4530,4350,9750,2600,3811,0740,7321,462
nad 25000 obyvatel0,5120,7310,4960,3820,4530,2850,9160,5581,2750,8521,339
15001-250000,4810,7670,3900,3370,9000,4210,9500,6551,112
5001-150000,4180,6790,4740,1880,7140,3810,8880,8251,203
2001-50000,5190,5720,4620,2480,8980,5481,0540,9801,454
do 2000 obyvatel0,7510,7030,4100,2860,4390,2151,0241,1661,581
Nový Jičín0,4941,0090,5060,3750,2340,3451,0130,4230,3071,3660,8611,188
nad 15000 obyvatel0,4710,8490,5690,4030,4660,4300,0950,4231,5010,9541,403
5001-150000,6390,6890,5670,3470,7960,451,0530,8181,663
2001-50000,4850,6550,6430,2740,6630,5271,3391,1461,474
1001-20000,2960,6010,4310,2600,4400,4310,9440,9661,378
do 1000 obyvatel0,3010,5490,1520,2620,4410,4370,9160,9841,436
Opava 10,9311,1570,7350,4870,7330,2801,4961,650,5471,2541,0220,898
Opava 20,4840,8130,7250,3591,6330,6551,3311,0941,187
Opava 30,6670,5990,7100,4441,0920,6490,8980,8000,957
Opava 40,6330,6100,7000,2260,9990,6480,9530,7751,034
nad 5000 obyvatel0,4400,6380,4770,3300,7210,2610,8790,7891,0250,9031,886
2001-50000,3190,5020,5750,2690,8840,5541,0590,9091,178
1001-20000,5410,8270,6530,2500,5410,6190,9500,9901,422
do 1000 obyvatel0,6980,7050,5210,2710,4080,6060,9281,0301,710
Ostrava 10,4560,9520,1070,5820,4070,2570,9820,3210,4170,8240,6990,619
Ostrava 20,3940,6010,3200,2851,0830,2850,9370,7831,572
Ostrava 30,4080,4210,3290,2360,6710,3470,7860,6731,383
Ostrava 40,2040,5860,4570,1670,7980,4580,7350,6390,738
Ostrava 50,4000,7830,1460,2560,9440,5160,9180,8210,863
Ostrava 60,4710,5180,2100,2430,8950,3461,2061,0021,354
Ostrava 70,4550,5550,3050,1180,4400,1610,8920,6571,700
Ostrava 80,4150,6580,4100,1040,9900,2521,0930,8091,334
Ostrava 90,2970,6320,3760,3371,031<>.:>>:1,6290,7781,173
Ostrava 100,2730,3650,3300,2770,6950,2600,9680,6911,209
Ostrava 110,5430,6830,2960,2990,9930,3201,0950,7730,676
Ostrava 120,4200,6650,4000,2300,1060,3220,8680,7990,487
nad 5000 obyvatel0,6810,5500,4690,3970,5390,5081,1800,4541,0490,9411,220
2001-50000,3560,7390,5880,1471,1620,4040,9391,0851,446
1001-20000,7540,7460,4670,2790,6650,5641,2761,1711,800
do 1000 obyvatel0,5930,3500,4690,1320,3690,2841,0561,2741,889

*) Koeficienty prodejnosti vyjadřují vztah cen nemovitostí sjednaných podle kupních smluv a jejich cen zjištěných podle vyhlášky, upravených na stejnou cenovou úroveň.

1. Koeficient ze sloupce 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.

2. Koeficient ze sloupce 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.

3. Koeficient ze sloupce 3 přísluší stavbě typu P z přílohy č. 2 a stavbě typu H z přílohy č. 3.

4. Koeficient ze sloupce 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.

5. Koeficient ze sloupce 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.

6. Koeficient ze sloupce 6 přísluší stavbám typu N, O, Z z přílohy č. 2 a stavbám typu K, L, M z přílohy č. 3.

7. Koeficient ze sloupce 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2 a bytům nebo nebytovým prostorám v bytových domech typu J,K, oceňovaných podle § 13 a pozemku, na kterém je byt oceňovaný podle § 25.

8. Koeficient ze sloupce 8 přísluší stavbě typu S z přílohy č. 2 a stavbě typu J z přílohy č. 3.

9. Koeficient ze sloupce 9 přísluší stavbám oceněným podle § 4.

10. Koeficient ze sloupce 10 přísluší rozestavěným stavbám oceňovaných podle § 8 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 24.

11. Koeficient ze sloupce 11 přísluší stavbám oceňovaným podle § 5 a bytům a nebytovým prostorám v rodinném domě, oceňovaných podle § 13 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26a.

12. Koeficient ze sloupce 12 přísluší stavbě oceněné podle § 6 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26.

13. Koeficient prodejnosti pro stavby oceněné podle § 14 je roven 1,00.

14. Koeficient prodejnosti pro pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 a 32 odst. 3 až 5 je roven 1,00.

15. Koeficient prodejnosti pro trvalé porosty oceněné podle § 35 až 42 je roven 1,00.

16. Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni v daném okresu není příslušná velikostní skupina, použije se koeficient prodejnosti pro daný druh nemovitosti té skupiny, která je počtem obyvatel nejbližší.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky

a) Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění města.

b) Pro určení koeficientu prodejnosti (Kp) je rozhodující katastrální území, v němž se oceněná nemovitost nachází.

c) V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky

a) abecední uspořádání katastrálních území měst do oblastí

Tabulky č. 2

Praha
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Benice6025821257Lysolaje7299318
2Běchovice6015271458Malá Chuchle72918318
3Bohnice730556859Malá Strana7270911
4Braník727873460Malešice73245110
5Břevnov729582661Michle7277504
6Březiněves6141311562Miškovice73155215
7Bubeneč730106663Modřany72861612
8Čakovice7315611564Motol7289515
9Černý Most7316761965Nebušice72987620
10Čimice730394866Nedvězí70232313
11Ďáblice730629767Nové Město7271811
12Dejvice729272668Nusle72816121
13Dolní Chabry730599869Petrovice73261311
14Dolní Měcholupy7325411170Písnice72098413
15Dolní Počernice6299521471Pitkovice77341712
16Dubeč6333301472Podolí72815221
17Háje7282331173Prosek7313829
18Hájek u Uhříněvsi7733951474Přední Kopanina73437317
19Hloubětín731234975Radlice7286415
20Hlubočepy728837576Radotín73862016
21Hodkovičky727857477Ruzyně72971020
22Holešovice730122378Řeporyje74525116
23Holyně7505731879Řepy72970118
24Horní Měcholupy7325831180Satalice74613415
25Horní Počernice6437771981Sedlec7300418
26Hostavice7317221982Slivenec75059018
27Hostivař7320521183Smíchov72905121
28Hradčany727121184Sobín79325617
29Hrdlořezy7317651085Staré Město7270241
30Chodov7282251186Stodůlky75554118
31Cholupice6523931387Strašnice73194310
32Jinonice728730588Střešovice7293026
33Josefov727008189Střížkov7308668
34Kamýk7284381290Suchdol7299818
35Karlín730955391Šeberov76213012
36Kbely731641792Štěrboholy73251611
37Klánovice6654441993Točná65240713
38Kobylisy730475894Troja7301906
39Koloděje6685081495Třebonice77035318
40Kolovraty6685911496Třeboradice73152815
41Komořany7285191297Uhříněves77342514
42Košíře728764598Újezd nad Lesy77377819
43Královice6726291399Újezd u Průhonic77399912
44Krč7275984100Veleslavín72935320
45Křeslice67607112101Velká Chuchle72921318
46Kunratice72831412102Vinohrady7271642
47Kyie73122619103Vinoř78237815
48Lahovice72924817104Vokovice72941820
49Letňany7314397105Vršovice73225721
50Lhotka7280714106Vyšehrad7273002
51Libeň7308919107Vysočany7312859
52Liboc72979520108Záběhlice73211710
53Libuš72839012109Zadní Kopanina74527817
54Lipany66860513110Zbraslav79173316
55Lipence68397317111Zličín79326418
56Lochkov68642517112Žižkov7274153
Brno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohunice612006725Město Brno6100031
2Bosonohy608505726Mokrá Hora6117018
3Brněnské Ivanovice612227927Nový Lískovec6102837
4Bystrc611778428Obrany6125536
5Černá Pole610771329Ořešín7126808
6Černovice611263630Pisárky6102083
7Dolní Heršpice612111931Ponava6113795
8Dvorská633895932Přízřenice6121469
9Holásky612243933Řečkovice6116464
10Horní Heršpice612065934Sadová6115654
11Husovice610844635Slatina6122867
12Chrlice654132936Soběšice7519104
13Ivanovice655856437Staré Brno6100892
14Jehnice658201838Starý Lískovec6120147
15Jundrov610542439Stranice6103302
16Kníničky611905440Štýřice6101865
17Kohoutovice610313441Trnitá6109505
18Komárov611026642Tuřany6121719
19Komín610585443Útěchov u Brna7755508
20Královo Pole611484344Veveří6103722
21Lesná610887445Zábrdovice6107045
22Líšeň612405746Žabovřesky6104703
23Maloměřice612499647Žebětín7956747
24Medlánky611743448Židenice6111156
České Budějovice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1České Budějovice 162191917České Budějovice 76224863
2České Budějovice 262194328České Vrbné6227293
3České Budějovice 362205229Haklovy Dvory6367974
4České Budějovice 4622222310Kaliště u Českých Budějovic6622083
5České Budějovice 5622281311Třebotovice6622164
6České Budějovice 66223463
Františkovy Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dlouhé Mosty76888025Krapice6346622
2Františkovy Lázně63464616Slatina u Františkových Lázní6346892
3Horní Lomany63465427Žírovice6346972
4Jedličná6346382
Havířov
Poř čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bludovice63769624Havířov-Město6375561
2Dolní Datyně62890535Prostřední Suchá6377422
3Dolní Suchá63777736Šumbark6377342
Hradec Králové
Poř čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Březhrad613878412Pouchov7265593
2Hradec Králové646873113Pražské Předměstí6471012
3Kluky647225314Roudnická7418253
4Kukleny647209315Rusek7436745
5Malšova Lhota691305416Slezské Předměstí6469712
6Malšovice u Hradce Králové646997217Slatina u Hradce Králové7496564
7Nový Hradec Králové647187218Svinary7607655
8Piletice726541519Svobodné Dvory7611251
9Plácky721204420Třebeš6470472
10Plačice721212421Věkoše7265833
11Plotiště nad Labem7219305
Jihlava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Antonínův Důl757900210Kosov u Jihlavy6913722
2Bedřichov u Jihlavy659878311Pančava6598352
3Helenín659827212Pávov6599162
4Henčov648680213Pístov u Jihlavy7210002
5Heroltice u Jihlavy638421214Popice u Jihlavy7257652
6Horní Kosov643084315Sasov6598432
7Hosov643092316Staré Hory6598603
8Hruškové Dvory648698317Vysoká u Jihlavy7210183
9Jihlava659673118Zborná7916102
Karlovy Vary
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohatice66358139Počerny7538314
2Cihelny631043410Rosnice u Staré Role7538404
3Čankov746746411Rybáře6635572
4Doubí u Karlových Var631051412Sedlec u Karlových Var7467544
5Drahovice663701213Stará Role7538583
6Dvory663549314Tašovice6310604
7Karlovy Vary663433115Tuhnice6634922
8Olšová Vrata6636544
Kladno
Poř čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dubí u Kladna66516935Motyčín7645403
2Hnidousy76455836Rozdělov6649612
3Kladno66506117Vrapice6651773
4Kročehlavy6651262
Liberec
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dolní Hanychov682268214Machnín6898235
2Doubí u Liberce631086415Nové Pavlovice6821612
3Františkov u Liberce682233216Ostašov u Liberce6824715
4Hluboká u Liberce631094517Pilínkov6311085
5Horní Hanychov682462418Radčice u Krásné Studánky6736505
6Horní Růžodol682250219Rochlice u Liberce6823142
7Horní Suchá u Liberce682489520Rudolfov6824465
8Janův Důl u Liberce682241221Ruprechtice6821442
9Karlinky682497522Růžodol I6822092
10Kateřinky u Liberce682438523Staré Pavlovice6821792
11Krásná Studánka673641524Starý Harcov6823902
12Kunratice u Liberce785628525Vesec u Liberce7804724
13Liberec682039126Vratislavice nad Nisou7856443
Luhačovice
poř. číslokatastrální územíčíslo oblastipoř. číslokatastrální územíčíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Kladná-Žilín66494423Polichno7254632
2Luhačovice68857614Řetechov7453412
Mariánské Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Chotěnov u Marián. Lázní90190333Stanoviště u Marián. Lázní6916743
2Mariánské Lázně69158514Úšovice6916072
Most
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Čepirohy619591310Pařidla6693423
2Dřínov u Komořan633097311Rudoltice nad Bílinou6996913
3Ervěnice668885312Skyřice7492063
4Hořany645010313Slatinice u Mostu6165593
5Komořany u Mostu668893314Souš9033373
6Konobrže669326315Střimice6997483
7Kopisty669334316Třebušice7705403
8Most I699357117Velebudice7492143
9Most II699594218Vtelno7875073
Olomouc
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bělidla710881314Neředín7106873
2Černovír710571415Nová Ulice7107173
3Droždín632635216Nové Sady u Olomouce7108143
4Hejčín710644317Nový Svět u Olomouce7109204
5Hodolany710873318Olomouc-město7105041
6Holice u Olomouce641227319Pavlovičky7109383
7Chomoutov652415420Povel7107843
8Chválkovice710911321Radíkov u Olomouce7377472
9Klášterní Hradisko710555322Řepčín7109463
10Lazce710598323Slavonín7503874
11Lošov686875224Svatý Kopeček6692882
12Nedvězí u Olomouce702358425Topolany u Olomouce7677604
13Nemilany703109426Týneček7724112
Opava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Držkovice77717049Opava-Město7115601
2Jaktař711730310Opava-Předměstí7115782
3Jarkovice783595411Palhanec7771885
4Kateřinky u Opavy711756212Podvihov7246374
5Komárov u Opavy711845413Suché Lazce7591804
6Kylešovice711811314Vávrovice7771964
7Malé Hoštice711870415Vlaštovičky7836094
8Milostovice695149416Zlatníky u Opavy7932304
Ostrava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Antošovice600393221Nová Ves u Ostravy7139374
2Bartovice715085322Petřkovice u Ostravy7204702
3Dubina u Ostravy798894623Polanka nad Odrou7250817
4Heřmanice714691324Poruba7151749
5Hošťálkovice646075225Poruba-sever7152219
6Hrabová7145341026Proskovice7334747
7Hrabůvka714585627Přívoz7137675
8Hrušov714917428Pustkovec7153019
9Koblov667366229Radvanice7150183
10Krásné Pole673722730Slezská Ostrava7148285
11Kunčice nad Ostravicí714224431Stará Bělá7536617
12Kunčičky714241432Stará Plesná72168912
13Lhotka u Ostravy681458233Svinov7155068
14Mariánské Hory713830534Třebovice ve Slezsku7154338
15Martinov ve Slezsku715379835Vítkovice71407111
16Michálkovice714747336Výškovice u Ostravy7156206
17Moravská Ostrava713520137Zábřeh-Hulváky71397011
18Muglinov714941338Zábřeh nad Odrou7143056
19Nová Bělá704946739Zábřeh-VZ71408911
20Nová Plesná72167112
Pardubice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Černá za Bory619965511Pardubice7176571
2Dražkovice632252412Pardubičky7178352
3Drozdice619973613Popkovice7180684
4Hostovice645991614Rosice nad Labem7412053
5Lány na Důlku679071615Semtín7473865
6Mnětice619981516Staré Čívice7541705
7Nemošice703249317Staročernsko6199906
8Nové Jesenčany718084218Studánka7178432
9Ohrazenice709328319Svítkov7180334
10Opočínek679089620Trnová7179592
Plzeň
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bolevec722120213Lhota u Dobřan6809403
2Božkov722294214Litice u Plzně7227403
3Bručná722367215Lobzy7226182
4Bukovec722707316Malesice6908213
5Černice620106317Plzeň7219811
6Červený Hrádek u Plzně621081218Plzeň 47227312
7Dolní Vlkýš690813319Radčice u Plzně7374113
8Doubravka722677220Radobyčice6201223
9Doudlevce722464221Skvrňany7225962
10Hradiště u Plzně722341222Újezd7226853
11Koterov671053223Valcha7224722
12Křimice6761953
Poděbrady
Poř čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Kluk66667024Přední Lhota u Poděbrad7343812
2Poděbrady72349515Velké Zboží7235502
3Polabec7235412
Přerov
Poř čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Čekyně61910838Penčičky7190644
2Dluhonice62670859Popovice u Přerova7823433
3Henčlov638277410Předmostí7349772
4Kozlovice u Přerova734985311Přerov7347131
5Lověšice u Přerova735001412Újezdec u Přerova7740733
6Lýsky782335413Vinary u Přerova7823513
7Penčice719056414Žeravice7964413
Ústí nad Labem
Poř čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Božtěšice608955414Neštěmice7038693
2Brná nad Labem609901415Nová Ves7056165
3Budov u Svádova759805516Olešnice u Svádova7598135
4Bukov775096217Předlice7750023
5Církvice746410518Sebuzín7464285
6Dělouš775894619Skorotice u Ústí nad Labem7484804
7Dobětice757772220Strážky u Habrovic6364444
8Habrovice636436421Střekov7752582
9Hostovice u Ústí nad Labem645982522Svádov7598305
10Klíše775053223Tuchomyšl7713686
11Kojetice u Malečova690686524Ústí nad Labem7748711
12Krásné Březno775266325Vaňov7768074
13Mojžíř698164326Všebořice7751182
Zlín
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Jaroslavice u Zlína63586339Mladcová6361773
2Klečůvka666041310Prštné6361422
3Kostelec u Zlína670138311Příluky u Zlína6358123
4Kudlov635898312Salaš u Zlína7459523
5Lhotka u Zlína636053313Štípa6701463
6Louky nad Dřevnicí636118214Velíková7780283
7Lužkovice795887315Zlín6355611
8Malenovice u Zlína6359872

b) začlenění katastrálních území měst do oblastí

Hlavní město Praha
OblastKatastrální území
1Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město
2Vinohrady, Vyšehrad
3Holešovice, Karlín, Žižkov
4Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle
5Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice
6Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Troja, Střešovice
7Ďáblice, Kbely, Letňany
8Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Kobylisy, Lysolaje, Sedlec, Střížkov, Suchdol
9Libeň, Hloubětín, Prosek, Vysočany
10Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice
11Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov, Petrovice, Štěrboholy,
12Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Kreslice, Libuš, Modřany, Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic
13Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí, Písnice, Točná
14Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Kolovraty, Uhříněves
15Březiněves, Čakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř,
16Radotín, Řeporyje, Zbraslav,
17Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobín, Zadní Kopanina,
18Holyně, Malá Chuchle, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zličín,
19Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. Lesy
20Liboc, Nebušice, Ruzyně, Veleslavín, Vokovice,
21Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice
Brno
OblastKatastrální území
1Město Brno
2Staré Brno, Stránice, Veveří
3Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky
4Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice
5Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice
6Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obrany, Židenice
7Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, Žebětín
8Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna
9Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorská, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany
České Budějovice
OblastKatastrální území
1České Budějovice 1
2České Budějovice 2, České Budějovice 3
3České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic
4Haklovy Dvory, Třebotovice
Františkovy Lázně
OblastKatastrální území
1Františkovy Lázně
2Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u Františkových Lázní, Žírovice
Havířov
OblastKatastrální území
1Havířov-město
2Bludovice, Prostřední Suchá, Šumbark
3Dolní Datyně, Dolní Suchá
Hradec Králové
OblastKatastrální území
1Hradec Králové
2Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš
3Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnička, Svobodné Dvory, Věkoše
4Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Slatina u Hradce Králové
5Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary
Jihlava
OblastKatastrální území
1Jihlava
2Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Penčava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Sasov, Vysoká u Jihlavy, Zborná
3Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré Hory
KarlovyVary
OblastKatastrální území
1Karlovy Vary
2Drahovice, Rybáře, Tuhnice
3Bohatice, Dvory, Stará Role
4Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role , Sedlec u Karlových Var, Tašovice
Kladno
OblastKatastrální území
1Kladno
2Kročehlavy, Rozdělov
3Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice
Liberec
OblastKatastrální území
1Liberec
2Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Staré Pavlovice, Starý Harcov
3Rochlice u Liberce, Vratislavice nad Nisou
4Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce
5Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce, Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín, Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov
Luhačovice
OblastKatastrální území
1Luhačovice
2Kladná Žilín, Polichno, Řetechov
Mariánské Lázně
OblastKatastrální území
1Mariánské Lázně
2Úšovice
3Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní
Most
OblastKatastrální území
1Most I
2Most II
3Čepirohy, Dřínov u Komořan, Ervěnice, Hořany, Komořany u Mostu, Konobrže, Kopisty, Pařidla, Rudoltice nad Bílinou, Skyřice, Slatinice u Mostu, Souš, Střimice, Třebušice, Velebudice, Vtelno
Olomouc
OblastKatastrální území
1Olomouc-město
2Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček
3Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovicky, Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice
4Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce, Slavonín, Topolany, Černovír
Opava
OblastKatastrální území
1Opava-město
2Kateřinky u Opavy, Opava-předměstí
3Jaktař, Kylešovice
4Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milotovice, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy
Ostrava
OblastKatastrální území
1Moravská Ostrava
2Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy
3Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice
4Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy
5Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava
6Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou
7Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá
8Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku
9Poruba, Poruba-sever, Pustkovec
10Hrabová
11Vítkovice, Zábřeh-Hulváky, Zábřeh-VŽ
12Nová Plesná, Stará Plesná
Pardubice
OblastKatastrální území
1Pardubice
2Nové Jesenčany, Pardubičky, Studánka, Trnová
3Nemošice, Ohrazenice, Rosice
4Dražkovice, Popkovice, Svítkov
5Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čivice
6Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko
Plzeň
OblastKatastrální území
1Plzeň
2Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha
3Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u Plzně, Malešice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd
Poděbrady
OblastKatastrální území
1Poděbrady
2Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží
Přerov
OblastKatastrální území
1Přerov
2Předmostí
3Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice
4Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky
5Dluhonice
Ústí nad Labem
OblastKatastrální území
1Ústí nad Labem
2Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice
3Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice
4Božtěšice, Brna nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L., Srážky z Habrovic, Vaňov
5Bukov u Svádova, Církvice, Hostovice u Ú. n. L., Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Sebuzín, Svádov
6Dělouš, Tuchomyšl
Zlín
OblastKatastrální území
1Zlín
2Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné
3Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Lužkovice, Mládcová, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína, Štípa, Velíková

“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru