Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 445/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 164/2012
Platnost od 14.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zrušeno k 01.02.2016 (8/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

445

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb., vyhlášky č. 358/2009 Sb. a vyhlášky č. 392/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) v případě výrobny elektřiny údaje o každém jednotlivém výrobním zdroji elektřiny, kterými jsou instalovaný výkon, druh podporovaného zdroje využívaného výrobním zdrojem elektřiny, termín uvedení do provozu (byl-li již do provozu uveden) nebo předpokládaný termín uvedení do provozu a identifikační číslo přidělené Úřadem při vydání rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny (bylo-li již přiděleno),“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

2. V § 6 úvodní části ustanovení se slovo „na“ nahrazuje slovem „v“.

3. V § 7 odst. 1 a § 7 odst. 2 se na konci textu písmen a) doplňují slova „ ; výpis z katastru nemovitostí může žadatel nahradit uvedením čísla listu vlastnictví a katastrálního území, kde je energetické zařízení umístěno“.

4. V § 9 odst. 5 písm. c) bod 1 zní:

1. územním rozhodnutím, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,“.

5. V § 9 odst. 5 písm. c) se za bod 2 vkládají nové body 3 a 4, které znějí:

3. veřejnoprávní smlouvou, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

4. regulačním plánem, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,“.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 5 a 6.

6. V § 9 odst. 5 písm. d) se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 5, který zní:

5. jiným stanoviskem příslušného stavebního úřadu nebo jiným věrohodným způsobem dokládajícím splnění podmínek pro užívání nebo provozování stavby podle stavebního zákona5).“.

7. V § 9 se odstavec 6 zrušuje.

8. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

ŽÁDOST O UDĚLENÍ licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby, A2“.

9. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

Ustanovení odpovědného zástupce, B“.

10. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

ŽÁDOST O ZMĚNU licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby, C1“.

11. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

ŽÁDOST O ZMĚNU licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby, C2“.

12. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby, D1“.

13. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby, D2“.

14. Přílohy č. 12 a 13 znějí:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN strana 1 a strana 2

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

Příloha k žádosti o udělení licence pro výrobu elektřiny“.

15. Příloha č. 16 zní:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN“.

16. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN“.

17. Přílohy č. 24 a 25 znějí:

„Příloha č. 24 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

ŽÁDOST O UZNÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ v energetických odvětvích vzniklého v jiném členském státu Evropské unie pro fyzické osoby, Z1

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.

ŽÁDOST O UZNÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ v energetických odvětvích vzniklého v jiném členském státu Evropské unie pro právnické osoby, Z2“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Přesunout nahoru