Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 438/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Částka 161/2012
Platnost od 13.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zrušeno k 01.01.2016 (408/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

438

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb., vyhlášky č. 365/2007 Sb., vyhlášky č. 454/2008 Sb., vyhlášky č. 468/2009 Sb., vyhlášky č. 400/2010 Sb. a vyhlášky č. 371/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno m) zní:

m) předávacím místem - místo předání a převzetí elektřiny mezi provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy a jiným účastníkem trhu s elektřinou, jehož zařízení je k této soustavě připojeno, s výjimkou odběrného místa,“.

2. V § 2 odst. 1 písmeno p) zní:

p) registračním číslem - třináctimístný identifikační číselný kód přidělený operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou,“.

3. V § 2 odst. 2 písmeno a) zní:

a) technologickou vlastní spotřebou elektřiny - spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,“.

4. V § 2 odst. 2 písmeno h) zní:

h) výrobcem první kategorie - výrobce, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy a který alespoň 80 % ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy, nebo výrobce, který poskytuje podpůrnou službu na základě smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy,“.

5. V § 2 odst. 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

p) identifikačním číselným kódem - osmnáctimístný identifikační číselný kód přiřazený provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy odběrnému nebo předávacímu místu.“.

6. V § 4 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky registrovaných účastníků trhu s elektřinou, číselníky předávacích a odběrných míst v přenosové soustavě a distribučních soustavách a další číselníky nezbytné k identifikaci účastníků trhu s elektřinou a jednotlivých míst připojení. Registrační číslo zákazníka může být shodné s identifikačním číselným kódem jeho odběrného místa.

(2) Na základě pokynů operátora trhu přiděluje provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy odběrným a předávacím místům účastníků trhu s elektřinou identifikační číselné kódy z číselníků. Na základě žádosti účastníka trhu s elektřinou sdělí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy tomuto účastníkovi identifikační číselné kódy jeho odběrných a předávacích míst.“.

7. V § 5 odst. 14 se věta první nahrazuje větou „Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení výroben elektřiny ani pro místa připojení zařízení určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů.“.

8. V § 5a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) V případě stávajícího odběrného zařízení jsou přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu umožněny v případě, že instalovaný příkon nově instalovaného nebo rekonstruovaného elektrického zařízení v odběrném místě dosahuje minimálně 10% hodnoty rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení nebo dojde k instalaci nového elektrického zařízení o instalovaném příkonu minimálně 1 MW.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

9. V § 5a odstavec 6 zní:

(6) Platba za přenos elektřiny a platba za distribuci elektřiny ve zkušebním provozu se skládá z platby za použití sítí a platby za rezervaci kapacity a maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu v odběrném nebo předávacím místě odběratele v průběhu každého kalendářního měsíce, v kterém byl poskytován přenos nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu. Maximální hodnota odebraného čtvrthodinového elektrického výkonu nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.“.

10. V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Odpovědnost za odchylku vztahující se ke každému jednotlivému odběrnému místu zákazníka nebo souhrnu předávacích míst každé jednotlivé výrobny elektřiny nebo souhrnu předávacích míst za každé jednotlivé vymezené území provozovatele distribuční soustavy lze přenést vždy pouze na 1 subjekt zúčtování. U nově vznikajících předávacích míst výroben elektřiny nebo na žádost účastníka trhu s elektřinou u již registrovaných odběrných a předávacích míst výroben elektřiny zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy místo připojení jeho zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě, ve kterém je uskutečňována dodávka i odběr, jako dvě výrobní předávací místa, zvlášť za dodávku elektřiny a zvlášť za odběr elektřiny. Odpovědnost za takto zaregistrovaná předávací místa lze přenést na 2 různé subjekty zúčtování s tím, že za jedno předávací místo jsou předávány skutečné hodnoty dodávek elektřiny a za druhé předávací místo jsou předávány skutečné hodnoty odběrů elektřiny. Při registraci nového předávacího místa výrobny elektřiny pro dodávku elektřiny do elektrizační soustavy a odběr elektřiny z elektrizační soustavy je v systému operátora trhu odpovědnost za odchylku primárně přiřazena provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena. Při přenesení odpovědnosti za odchylku pro předávací místo dodávky do soustavy na jiný subjekt zúčtování podle věty čtvrté se postupuje podle § 31b. Při změně dodavatele u předávacího místa pro odběr elektřiny z elektrizační soustavy se postupuje přiměřeně podle § 31a.“.

11. V § 8 odstavec 4 zní:

(4) Žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podává účastník trhu s elektřinou prostřednictvím informačního systému operátora trhu a subjekt zúčtování odsouhlasí prostřednictvím informačního systému operátora trhu přiřazení odpovědnosti za odchylku v odběrném nebo předávacím místě nebo v souhrnu předávacích míst za vymezené území provozovatele distribuční soustavy.“.

12. V § 8 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

(5) Operátor trhu přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 4 po odsouhlasení přiřazení odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování nezaregistruje, pokud by převzetí odpovědnosti za odchylku způsobilo nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování přebírajícího odpovědnost za odchylku. Do 120 minut po podání žádosti a odsouhlasení přebírajícím subjektem zúčtování informuje operátor trhu převádějícího účastníka trhu s elektřinou, přebírající subjekt zúčtování a příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o výsledku posouzení přiřazení odpovědnosti za odchylku. Účinnost přiřazení odpovědnosti za odchylku nastává nejdříve následující kalendářní den po přijetí registrace operátorem trhu. K datu účinnosti změny subjektu zúčtování odečte nebo stanoví provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy stav měřicího zařízení podle § 30a odst. 8 a 9.

(6) Subjekt zúčtování může přenést odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování. Přenesením odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování lze přenést také odpovědnost za rozdíl hodnot spotřeby elektřiny určený podle § 19 odst. 15 přenášejícího subjektu zúčtování. Žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podává přenášející subjekt zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Přebírající subjekt zúčtování odsouhlasí přenesení odpovědnosti za odchylku prostřednictvím informačního systému operátora trhu.

(7) Operátor trhu přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 6 subjektu zúčtování po odsouhlasení přiřazení odpovědnosti za odchylku přebírajícím subjektem zúčtování nezaregistruje, pokud by převzetí odpovědnosti za odchylku způsobilo nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování přebírajícího odpovědnost za odchylku. Do 120 minut po podání žádosti a odsouhlasení přebírajícím subjektem zúčtování informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému o výsledku posouzení přiřazení odpovědnosti za odchylku přenášející a přebírající subjekt zúčtování. Účinnost přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování nastává nejdříve následující den po jeho registraci operátorem trhu. Odpovědnost za odchylku subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku od jiného subjektu zúčtování, nelze již dále přenést na jiný subjekt zúčtování.“.

13. V § 11 odst. 5 věta první zní:

„Po oznámení výsledků denního trhu jednotlivým účastníkům zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství elektřiny z uskutečněných obchodů, dosažené ceny elektřiny pro každou obchodní hodinu, výsledné hodinové zelené bonusy pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů pro každou obchodní hodinu, množství elektřiny z neuskutečněných nabídek a poptávek, počet přijatých úspěšných a neúspěšných nabídek a počet přijatých úspěšných a neúspěšných poptávek.“.

14. V § 15 odst. 2 se věta první zrušuje.

15. § 16 se včetně nadpisu zrušuje.

16. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „víceletých, ročních nebo měsíčních“ zrušují.

17. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) množství neodebrané elektřiny ve výrobnách elektřiny při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona.“.

18. V § 19 odstavec 18 zní:

(18) U odběrných míst zákazníků s měřením typu C v regionech typových diagramů, kteří změnili dodavatele, provádí operátor trhu zúčtování rozdílů podle odstavců 16 a 17 ve dvou etapách:

a) měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se vztahují odečty spotřeb elektřiny u těchto odběrných míst; hodnoty těchto odečtů jsou operátorovi trhu zaslány v termínu podle § 32 odst. 2 a jejich opravy nejpozději jedenáctý pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují,

b) závěrečné měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí desátý pracovní den čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se vztahují odečty spotřeb elektřiny u těchto odběrných míst; hodnoty těchto odečtů jsou operátorovi trhu zaslány v termínu podle § 32 odst. 2 a jejich opravy nejpozději devátý pracovní den čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují.“.

19. V § 21 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) S množstvím neodebrané elektřiny ve výrobnách elektřiny při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona předané provozovatelem přenosové soustavy se pro účely vyhodnocení odchylek zachází jako s regulační energií s nulovou cenou.“.

20. § 27 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 29 zní:

㤠27

Předávání údajů pro vyúčtování plateb a úhrada plateb za poskytování systémových služeb

(1) Výrobce elektřiny po předchozí registraci výrobny elektřiny v informačním systému operátora trhu předává operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 5a k této vyhlášce, a to nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. To platí i v případě, je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného elektrického zařízení zákazníka, který je jinou právnickou nebo fyzickou osobou než provozovatel výrobny. Výrobce elektřiny, jehož výrobna elektřiny je připojena do odběrného elektrického zařízení zákazníka, hradí provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je odběrné místo zákazníka připojeno, cenu za systémové služby. Zároveň výrobce, jehož výrobna elektřiny o instalovaném výkonu nad 30 kW s výjimkou výrobny vyrábějící elektřinu s využitím energie slunečního záření nebo energie větru je připojena do odběrného elektrického zařízení zákazníka, účtuje provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je odběrné místo zákazníka připojeno, cenu za sníženou potřebu systémových služeb za lokální spotřebu výrobce elektřiny.

(2) Předávání údajů podle odstavce 1 se nevztahuje na výrobce, který předává údaje potřebné pro účely stanovení platby za systémové služby v rámci vykazování údajů pro úhradu podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie29) a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.

(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy předává operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 5b k této vyhlášce, a to nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce. Nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce sdělí provozovatel lokální distribuční soustavy každému výrobci s výjimkou výrobny o instalovaném výkonu do 30 kW včetně nebo výrobce vyrábějícího elektřinu s využitím energie slunečního záření nebo energie větru, jehož zařízení je připojeno k lokální distribuční soustavě, velikost lokální spotřeby výrobců ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy za uplynulý kalendářní měsíc, která se vztahuje k tomuto výrobci. Tato lokální spotřeba se stanoví jako součin sumy lokálních spotřeb všech výrobců ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy a podílu množství elektřiny vyrobené příslušným výrobcem sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, k celkovému množství elektřiny vyrobené všemi výrobci ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy sníženému o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

(4) Provozovatel regionální distribuční soustavy předává operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému nejpozději do dvanáctého dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc v MWh

a) odhad celkového množství elektřiny dopraveného provozovatelem distribuční soustavy

1. zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě, s výjimkou elektřiny nakoupené mimo elektrizační soustavu České republiky, která je spotřebovaná v ostrovním provozu prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy České republiky,

2. provozovatelům lokálních distribučních soustav, jejichž zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě,

3. výrobcům, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě, kromě technologické vlastní spotřeby elektřiny,

4. pro ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,

b) odhad celkového množství lokální spotřeby výrobců v areálech výroben připojených k distribuční soustavě,

c) celkové množství elektřiny odebrané z elektrizační soustavy České republiky v důsledku plného nebo částečného napojení původně vyděleného ostrovního provozu nad rámec diagramu schváleného v denní přípravě provozu.

(5) Provozovatel přenosové soustavy stanoví pro účely úhrady plateb za poskytování systémových služeb množství elektřiny odebrané zákazníky přímo z přenosové soustavy a odebrané výrobci, jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě, z měřených hodnot odběrů.

(6) Na základě údajů podle odstavců 1 a 3 a údajů podle zákona o podporovaných zdrojích energie29) účtuje provozovatel lokální distribuční soustavy ceny za systémové služby výrobci či zákazníkovi, jehož odběrné nebo předávací místo je připojeno do jím provozované lokální distribuční soustavy. Provozovatel nadřazené lokální distribuční soustavy účtuje ceny za systémové služby rovněž provozovateli distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k jeho distribuční soustavě.

(7) Na základě údajů podle odstavců 1, 3 a 4 a údajů podle zákona o podporovaných zdrojích energie29) účtuje provozovatel regionální distribuční soustavy ceny za systémové služby provozovateli příslušné lokální distribuční soustavy nebo zákazníkovi nebo výrobci, jehož zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě.

(8) Na základě údajů podle odstavce 4 účtuje provozovatel přenosové soustavy ceny za systémové služby provozovateli příslušné regionální distribuční soustavy.

(9) Na základě údajů podle odstavce 5 účtuje provozovatel přenosové soustavy ceny za systémové služby zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, nebo výrobci, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě.

(10) Výrobce s instalovaným výkonem výrobny elektřiny nad 30 kW účtuje provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, k jehož soustavě je výrobna elektřiny připojena, cenu za sníženou potřebu systémových služeb za lokální spotřebu výrobců na základě údajů podle odstavců 1 a 3; tuto cenu neúčtuje výrobce elektřiny vyrábějící elektřinu s využitím slunečního záření nebo ve větrné elektrárně.

(11) Výše úhrady plateb za poskytování systémových služeb je určena součinem odběru elektřiny účastníka trhu s elektřinou a ceny za systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(12) Platba za systémové služby se nehradí za elektřinu spotřebovanou pro čerpání v přečerpávacích vodních elektrárnách a za elektřinu dodávanou do zahraničí s výjimkou dodávky elektřiny z elektrizační soustavy České republiky do části území jiného státu nepropojené se zahraniční elektrizační soustavou.

(13) Provozovatel distribuční soustavy hradí cenu za sníženou potřebu systémových služeb za lokální spotřebu výrobce provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je zařízení plátce systémových služeb připojeno. Výše platby je určena součinem velikosti lokální spotřeby výrobců a ceny za systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(14) Nejpozději do dvacátého osmého dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které bylo vyúčtování systémových služeb provedeno, předává provozovatel regionální distribuční soustavy operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému konečné údaje o celkovém množství elektřiny dopravené a spotřebované v daném kalendářním měsíci. Případné odchylky v množství oproti vyúčtování vyúčtuje provozovatel přenosové soustavy neprodleně příslušnému provozovateli distribuční soustavy.

(15) Údaje podle odstavců 1, 3, 4 a 14 zpřístupní operátor trhu ve svém informačním systému všem účastníkům trhu s elektřinou, kteří je využívají pro účtování ceny za systémové služby.

(16) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců ve lhůtě podle věty první, má se za to, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.

(17) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě. Za výrobce první kategorie je v takovém případě považován výrobce s poměrem mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě rovným nebo větším než 5. Po skončení kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy přehodnotí zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce.

(18) Zařazení do kategorie výrobců podle odstavců 16 a 17 použije provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny a za související služby od začátku druhého čtvrtletí daného roku do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.

29) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.“.

21. § 28 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30 zní:

㤠28

Rozsah a termíny vyúčtování plateb za služby operátora trhu

(1) Za služby operátora trhu se účastníkům trhu s elektřinou účtují ceny za činnosti operátora trhu podle odstavce 2 v rozsahu a termínech podle odstavců 3 až 11.

(2) Cenami za činnosti operátora trhu jsou

a) cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice v Kč/MWh vztažená na

1. elektřinu spotřebovanou zákazníkem, výrobcem nebo provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a technologické vlastní spotřeby elektřiny a ztrát v přenosové a distribuční soustavě,

2. elektřinu spotřebovanou zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy České republiky a ve vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu České republiky,

b) cena za zúčtování operátora trhu, která se skládá z

1. ceny za registraci subjektu zúčtování v Kč,

2. roční ceny za činnost zúčtování v Kč/rok,

c) pevná cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu s elektřinou v Kč/rok; cenu hradí registrovaný účastník trhu s elektřinou, který není subjektem zúčtování,

d) cena za množství elektřiny zobchodované na organizovaném blokovém trhu, denním trhu a vnitrodenním trhu v Kč/MWh; cenu hradí subjekt zúčtování, který uzavřel smlouvu o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.

(3) Ceny za činnosti operátora trhu hradí účastník trhu s elektřinou přímo operátorovi trhu, s výjimkou cen podle odstavce 2 písm. a), kterou hradí účastník trhu s elektřinou provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno, a to nejméně jednou měsíčně.

(4) Ceny podle odstavce 2 písm. a) nejsou hrazeny za elektřinu spotřebovanou výrobcem pro čerpání přečerpávajících vodních elektráren, pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a pro ztráty v přenosové nebo distribuční soustavě.

(5) Provozovatel regionální distribuční soustavy předává operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému nejpozději do dvanáctého dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc v MWh

a) odhad celkového množství elektřiny dopraveného provozovatelem distribuční soustavy všem zákazníkům, provozovatelům lokálních distribučních soustav, jejichž zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě, a ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,

b) odhad celkového množství elektřiny podle § 27 odst. 1 a 3,

c) celkové množství elektřiny odebrané zákazníky ve vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu a v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy.

(6) Provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému nejpozději do dvanáctého dne po skončení daného kalendářního měsíce odhad množství elektřiny odebrané zákazníky přímo z přenosové soustavy, lokální spotřebu výrobců, jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě, a ostatní spotřebu provozovatele přenosové soustavy. Pro určení lokální spotřeby předává výrobce operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému postupem podle § 27 odst. 1 velikost ostatní spotřeby v areálu výrobny elektřiny a velikost cizí spotřeby v areálu výrobny elektřiny, a to nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování pevné ceny za činnost operátora trhu provedeno. Předávání údajů podle tohoto odstavce se nevztahuje na výrobce, který předává údaje potřebné pro účely stanovení platby za systémové služby v rámci vykazování údajů pro úhradu podpory podle zákona o podporovaných zdrojích29) a jeho prováděcích předpisů.

(7) Údaje podle odstavce 6 zpřístupní operátor trhu ve svém informačním systému všem účastníkům trhu s elektřinou, kteří je využívají pro účtování ceny za systémové služby.

(8) Na základě údajů podle § 27 odst. 1, 2 a 4 a údajů podle vyhlášky o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen30) účtuje provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli příslušné lokální distribuční soustavy nebo zákazníkovi nebo výrobci, jehož zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, cenu za činnost operátora trhu podle odstavce 2 písm. a) za elektřinu podle odstavce 2 písm. a) bodů 1 a 2 a dále za elektřinu na ostatní spotřebu provozovatele lokální distribuční soustavy.

(9) Na základě údajů podle odstavce 5 a údajů podle vyhlášky o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen30) účtuje operátor trhu provozovateli příslušné regionální distribuční soustavy cenu za činnost operátora trhu podle odstavce 2 písm. a) za elektřinu podle odstavce 2 písm. a) bodů 1 a 2 a dále za elektřinu na ostatní spotřebu provozovatelů distribučních soustav.

(10) Na základě údajů podle odstavce 6 a údajů podle vyhlášky o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen30) účtuje operátor trhu provozovateli přenosové soustavy cenu za činnost operátora trhu podle odstavce 2 písm. a) za elektřinu podle odstavce 2 písm. a) bodů 1 a 2 a dále za elektřinu na ostatní spotřebu provozovatele přenosové soustavy.

(11) Nejpozději do dvacátého osmého dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které bylo vyúčtování ceny podle odstavce 2 písm. a) za elektřinu podle odstavce 2 písm. a) bodů 1 a 2 a dále za elektřinu na ostatní spotřebu provozovatelů distribučních soustav provedeno, předává provozovatel regionální distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému konečné údaje o celkovém množství elektřiny dopravené a spotřebované v daném kalendářním měsíci v členění podle odstavců 5 a 6. Případné odchylky v množství oproti vyúčtování vyúčtuje operátor trhu neprodleně příslušnému provozovateli distribuční soustavy.

30) Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 348/2012 Sb.“.

22. V § 29 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) statistiku hodinových zelených bonusů pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů.“.

23. V § 29 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Operátor trhu poskytne povinně vykupujícímu vypočtené rozdíly mezi výkupními cenami a zelenými bonusy pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

24. § 30 zní:

㤠30

(1) Před podáním žádosti o první změnu dodavatele podává účastník trhu s elektřinou, jehož odběrné nebo předávací místo je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV, u provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy žádost o uzavření nové smlouvy o připojení, pokud smlouva o připojení podle stávajících právních předpisů již nebyla uzavřena, a to nejpozději v termínech podle odstavce 5.

(2) Postup podle odstavce 1 se nevztahuje na předávací místa výroben elektřiny připojených do elektrizační soustavy a na odběrná místa zákazníků, která byla připojena k přenosové nebo distribuční soustavě od 1. ledna 2002.

(3) Předpokladem pro podání žádosti nového dodavatele o změnu dodavatele je smlouva o dodávce elektřiny nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřená mezi účastníkem trhu s elektřinou a novým dodavatelem.

(4) Nejdříve 4 měsíce před a nejpozději do 10:00 hodin desátého pracovního dne před datem, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále jen „datum účinnosti změny dodavatele“), podává nový dodavatel u operátora trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele, která obsahuje následující údaje:

a) registrační číslo nového dodavatele,

b) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,

c) datum účinnosti změny dodavatele,

d) doba trvání právního vztahu založeného smlouvou,

e) obchodní firmu, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,

f) identifikační číselné kódy odběrných nebo předávacích míst,

g) informaci, zda byla smlouva o dodávce elektřiny nebo sdružených službách dodávky elektřiny uzavřena spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání.

(5) Je-li žádost o uskutečnění změny dodavatele podle odstavce 4 podána u operátora trhu později než v 10:00 hodin, platí, že žádost o uskutečnění změny dodavatele byla podána následující pracovní den.

(6) Operátor trhu umožní zasílání požadavku na změnu dodavatele pro odběrné nebo předávací místo informačním systémem operátora trhu i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné nebo předávací místo registrováno. Identifikačním údajem takového odběrného nebo předávacího místa je identifikační číselný kód přidělený podle § 4 odst. 2. Pokud identifikační číselný kód nebyl pro odběrné nebo předávací místo přidělen, zajistí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně jeho přidělení.

(7) Nejpozději do termínu podle odstavce 4 nebo 5 podává účastník trhu s elektřinou u provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny s náležitostmi podle přílohy č. 1 nebo 2, nebo žádost o sjednání změny právních vztahů založených stávající smlouvou o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny pro odběrná nebo předávací místa podle odstavce 4 nebo 5, pokud je taková smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou již uzavřena. Žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny se nepodává, pokud je taková smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou uzavřena. Žádost podává

a) nový dodavatel, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d), nebo

b) jiný účastník trhu s elektřinou, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě jiné smlouvy.

(8) Operátor trhu informuje nejpozději do 12:00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost podle odstavce 4 nebo 5, o obdržení žádosti o uskutečnění změny dodavatele a plánovaném uskutečnění změny dodavatele stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou připojena. Operátor trhu současně předá novému dodavateli a novému subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce 4 písm. a) až g). Operátor trhu dále předá stávajícímu dodavateli a stávajícímu subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce 4 písm. c), f) a g) a dále provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy údaje v rozsahu podle odstavce 4 písm. a) až d), f) a g).

(9) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zasílá operátorovi trhu za odběrná nebo předávací místa, u nichž má dojít ke změně dodavatele a která nejsou registrována v informačním systému operátora trhu, údaje potřebné pro jejich registraci do 12:00 hodin pátého pracovního dne po lhůtě uvedené v odstavci 8.

(10) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy informuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti o sjednání změny právních vztahů založených stávající smlouvou o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny do 18:00 hodin pátého pracovního dne po lhůtě uvedené v odstavci 8, pokud se jedná o změnu dodavatele, kdy nový dodavatel uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odmítne žádost podle věty první a uvede konkrétní důvody tohoto odmítnutí ve zprávě zaslané operátorovi trhu pouze tehdy, jestliže

a) z žádosti není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu, a to přiřazením identifikačního číselného kódu odběrného místa se jménem, příjmením a datem narození účastníka trhu nebo obchodní firmou, popřípadě názvem účastníka trhu a identifikačním číslem osoby, pokud bylo přiděleno,

b) odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, není zahrnuto do žádosti o uzavření nebo o sjednání změny rámcové smlouvy o distribuci elektřiny,

c) v žádosti není uvedena fakturační adresa účastníka trhu, v jehož odběrném místě má dojít ke změně dodavatele,

d) není doručena žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo žádost o sjednání změny právních vztahů založených stávající smlouvou o připojení, pokud je požadována,

e) v žádosti je požadována rezervovaná kapacita, která je vyšší než hodnota rezervovaného příkonu uvedená ve smlouvě o připojení,

f) žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádost o sjednání změny právních vztahů založených stávající smlouvou o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny obsahuje dřívější datum zahájení přenosu nebo distribuce elektřiny, než je datum účinnosti změny dodavatele v požadavku na změnu dodavatele,

g) žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádost o sjednání změny právních vztahů založených stávající smlouvou o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny obsahuje pozdější datum zahájení přenosu nebo distribuce elektřiny, než je datum účinnosti změny dodavatele v požadavku na změnu dodavatele.

(11) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy informuje o konkrétních důvodech odmítnutí žádosti podle odstavce 10 nového dodavatele prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 18:00 hodin čtvrtého pracovního dne po předání informací podle odstavce 8. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy přijme žádost podle odstavce 10, pokud nový dodavatel nedostatky žádosti podle odstavce 10 písm. a), c), e) nebo f), které jsou důvodem pro její odmítnutí, odstraní do 14:00 hodin pátého pracovního dne po předání informací podle odstavce 8.

(12) Pokud žádost nového dodavatele o uzavření nebo o sjednání změny rámcové smlouvy o distribuci elektřiny obsahuje další údaje odlišné od údajů uvedených v odstavci 10 písm. a) až c), které jsou v rozporu s údaji provozovatele distribuční soustavy podle § 5 odst. 5, použije se údaj o fakturační adrese účastníka trhu uvedený novým dodavatelem a údaj o zařazení účastníka trhu do regulačních stupňů, proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a distribuční sazbě uvedený provozovatelem distribuční soustavy; pokud zákazník splňuje podmínky stanovené pro přiznání distribuční sazby uvedené v žádosti nového dodavatele, použije se údaj o distribuční sazbě uvedený novým dodavatelem.

(13) Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele a všechny dotčené subjekty zúčtování o výsledku posouzení žádosti o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti o rozšíření stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny podle odstavce 10 a v případě odmítnutí žádosti o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti o rozšíření stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny podle odstavce 10 rovněž informuje stávajícího dodavatele a stávající subjekt zúčtování o pokračování dodávek elektřiny.

(14) Nový dodavatel může podat žádost o ukončení procesu změny dodavatele do 14:00 hodin osmého pracovního dne po předání informací podle odstavce 8.

(15) Stávající dodavatel může podat žádost o pozastavení procesu změny dodavatele do 18:00 hodin pátého pracovního dne po předání informací podle odstavce 8, pokud k datu účinnosti změny dodavatele nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, nebo pokud účastník trhu písemně projeví vůli proces změny dodavatele zastavit.

(16) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele byla uvedena informace o jejím uzavření mimo prostory obvyklé k podnikání a zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona9) a současně požaduje pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, může stávající dodavatel zastavit prostřednictvím informačního systému operátora trhu změnu dodavatele v termínu podle odstavce 15.“.

25. V § 30a odst. 5, 12 a 14 se slova „§ 30 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 4“.

26. V § 30a odst. 8 se za větu druhou vkládá věta, která zní:

„Operátor trhu předá údaj o konečném stavu měřicího zařízení na žádost také novému dodavateli a novému subjektu zúčtování.“.

27. Za § 30a se vkládá nový § 30b, který zní:

㤠30b

(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do odběrného místa posílá dodavatel operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin posledního kalendářního dne před plánovaným ukončením dodávky elektřiny do odběrného místa. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu ukončení dodávky elektřiny přiřazení odběrného místa k dodavateli a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Zkrácení dodávky elektřiny znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny vyjmutí odběrného místa z rámcové smlouvy o distribuci elektřiny.

(2) Žádost o prodloužení dodávky elektřiny do odběrného místa posílá dodavatel operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00 hodin čtvrtého pracovního dne před posledním dnem dodávky elektřiny. Operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Pokud provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy a subjekt zúčtování postupem, pro který se přiměřeně použije § 30 odst. 10 až 14, žádost o prodloužení dodávky elektřiny odsouhlasí nejpozději do 18:00 hodin posledního dne dodávky elektřiny, prodloužení dodávky elektřiny nabývá účinnosti dnem, který následuje po posledním dnu dodávky elektřiny. Operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Prodloužení dodávky podle tohoto odstavce nabývá účinnosti pouze, pokud v termínu požadovaného prodloužení není v odběrném místě evidován jiný dodavatel elektřiny.

(3) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo odstoupil od více smluv podle § 11a odst. 2 energetického zákona a tuto skutečnost doložil dodavateli, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele (dále jen „původní dodavatel“), a současně požaduje od tohoto původního dodavatele pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, posílá původní dodavatel žádost o prodloužení dodávky operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 12:00 hodin druhého pracovního dne před dnem ukončení dodávky. Nejpozději ke stejnému termínu podává původní dodavatel u příslušného provozovatele distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o distribuci elektřiny s náležitostmi podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, nebo žádost o sjednání změny právních vztahů založených stávající smlouvou o distribuci elektřiny pro odběrná nebo předávací místa, pokud je taková smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou již uzavřena.

(4) O podání žádosti o prodloužení dodávky podle odstavce 3 informuje neprodleně operátor trhu příslušného provozovatele distribuční soustavy a dotčené subjekty zúčtování. Pokud subjekt zúčtování a provozovatel distribuční soustavy žádost o prodloužení odsouhlasí nejpozději do 23:00 hodin kalendářního dne předcházejícího dni, ve kterém měla nabýt účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, dojde k prodloužení dodávky a operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, příslušný subjekt zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

(5) Operátor trhu k datu účinnosti prodloužení dodávek podle odstavce 4 zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného místa těm dodavatelům, u kterých zákazník prokazatelně odstoupil podle § 11a odst. 2 energetického zákona, a informuje o tom neprodleně dotčené dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.“.

28. V § 31 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Obdobně postupuje operátor trhu v případě, kdy dodavatel elektřiny pozbude možnost dodávat elektřinu nebo ukončí-li dodávku elektřiny podle § 12a odst. 2 energetického zákona.“.

29. V § 31 odst. 2 se slova „registračních čísel“ nahrazují slovy „identifikačních číselných kódů“.

30. V § 31a odst. 3 písm. a) se slova „identifikační a“ zrušují.

31. V § 31a odst. 3 písm. e) se slovo „identifikace“ nahrazuje slovy „registrační číslo“.

32. V § 31a odst. 3 písm. f) se slovo „a identifikace“ nahrazuje slovy „identifikačních číselných kódů“.

33. V § 31a odstavec 4 zní:

(4) Operátor trhu umožní zasílání požadavku na zahájení dodávky do daného odběrného místa informačním systémem operátora trhu i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné místo registrováno. Identifikačním údajem takového odběrného místa je identifikační číselný kód přidělený podle § 4 odst. 2. Pokud identifikační číselný kód nebyl pro odběrné nebo předávací místo přidělen, zajistí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně jeho přidělení.“.

34. Za § 31a se vkládá nový § 31b, který zní:

㤠31b

Postup přenesení odpovědnosti za odchylku nově vzniklého předávacího místa výrobny elektřiny

(1) Obchodník s elektřinou na základě uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny10) požádá prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00 hodin třetího pracovního dne před datem nabytí účinnosti smlouvy o dodávce elektřiny o přiřazení odpovědnosti za odchylku za předávací místo příslušné výrobny elektřiny spojené se zahájením dodávky elektřiny z této výrobny elektřiny.

(2) V případě, že se jedná o smlouvu uzavřenou s povinně vykupujícím, uvede tento obchodník s elektřinou jako součást žádosti informaci, zda se jedná o výkup elektřiny formou výkupních cen nebo o výkup elektřiny podle § 11 odst. 12 zákona o podporovaných zdrojích energie29).

(3) Žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku za dodávku elektřiny z výrobny elektřiny obsahuje následující údaje:

a) identifikační číslo předávacího místa výrobny elektřiny,

b) registrační číslo obchodníka s elektřinou, který má uzavřenu smlouvu o dodávce elektřiny,

c) datum, od kterého se dodávka elektřiny uskuteční,

d) doba trvání právního vztahu založeného smlouvou o dodávce elektřiny,

e) registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za předávací místa výroben.

(4) Operátor trhu umožní zasílání požadavku podle odstavce 1 pro předávací místo výrobny elektřiny informačním systémem operátora trhu i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu toto předávací místo není registrováno.

(5) Nejpozději do 12:00 hodin dne, ve kterém byla podána úplná žádost o zahájení dodávky podle odstavce 1, předá operátor trhu žádost o zahájení dodávky subjektu zúčtování, který přebírá za předávací místo výrobny elektřiny odpovědnost za odchylku, a provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je předávací místo výrobny elektřiny připojeno. Operátor trhu současně předá údaje v rozsahu podle odstavce 2.

(6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zasílá operátorovi trhu za předávací místo výrobny elektřiny, u kterého byl podán požadavek podle odstavce 1 a které není registrováno v informačním systému operátora trhu, údaje potřebné pro jeho registraci do 12:00 hodin posledního pracovního dne před datem nabytí účinnosti smlouvy o dodávce elektřiny.

(7) Pokud subjekt zúčtování nezamítl žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku za předávací místo příslušné výrobny elektřiny do jednoho pracovního dne od jejího obdržení, zaregistruje operátor trhu zahájení dodávky v termínu podle odstavce 2, a to přiřazením předávacího místa výrobny elektřiny obchodníkovi a subjektu zúčtování. Registraci zahájení dodávky elektřiny s datem účinnosti zahájení dodávky podle odstavce 2 sdělí operátor trhu bezodkladně příslušnému obchodníkovi a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané předávací místo odpovědnost za odchylku.

(8) Při změně dodavatele nebo změně subjektu zúčtování u již existujících předávacích míst výroben elektřiny se postupuje přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny dodavatele.

(9) Operátor trhu umožní změnu subjektu zúčtování pro již existující předávací místa výroben elektřiny i po termínu uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 10:00 hodin posledního pracovního dne před datem účinnosti zahájení dodávky elektřiny, pokud se na změně subjektu zúčtování dohodnou všichni dotčení účastníci trhu.“.

35. V § 32 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Lhůty pro předávání údajů podle odstavce 1 nebo 2 se prodlužují o 60 kalendářních dnů v případech reklamace měření dodávky elektřiny nebo výměny měřicího zařízení a zajištění jeho přezkoušení. Lhůty se dále prodlužují o dobu šetření v případech, kdy na odběrném místě probíhá šetření neoprávněné dodávky elektřiny, neoprávněného odběru elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny.“.

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 4 až 12.

36. V § 32 odst. 7 písm. a) se slova „registrační čísla“ nahrazují slovy „identifikační číselné kódy“.

37. § 33 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 25 a 26 zrušuje.

38. V příloze č. 1a Část B zní:

„Část B – technické údaje

1. Požadovaný termín a doba poskytnutí přenosu elektřiny ve zkušebním provozu

2. Technická dokumentace nově připojovaného nebo rekonstruovaného zařízení“.

39. V příloze č. 2a Část B zní:

„Část B - technické údaje

1. Požadovaný termín a doba poskytnutí distribuce

2. Předpokládané množství odebrané elektřiny za měsíc

3. Požadovaná distribuční sazba

4. Technická dokumentace nově připojovaného nebo rekonstruovaného zařízení“.

40. V příloze č. 5 odstavec 3 zní:

(3) Cena kladné i záporné regulační energie dodané bloky v dané obchodní hodině v rámci aktivace podpůrné služby sekundární regulace se stanoví cenovým rozhodnutím Úřadu.“.

41. Příloha č. 5a zní:

„Příloha č. 5a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

VZOR

Měsíční výkaz

O výrobě a spotřebě elektřiny výrobce

VZOR Měsíční výkaz O výrobě a spotřebě elektřiny výrobce“.

42. Přílohy č. 5c a 6 se zrušují.

43. Příloha č. 6a zní:

„Příloha č. 6a k vyhlášce č. 451/2005 Sb.

VZOR

Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech vn a vvn

VZOR Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech vn a vvn

Vzor

Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech nn

VZOR Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech nn“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. U předávacích míst výroben z obnovitelných zdrojů, která provozovatel přenosové nebo regionální distribuční soustavy předá operátorovi trhu podle § 13 odst. 5 vyhlášky č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběrů a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu, a u kterých si výrobce zvolil podporu formou výkupních cen, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, je od 1. ledna 2013 operátorem trhu registrován jako subjekt zúčtování příslušný povinně vykupující.

2. V případě žádosti o změnu dodavatele podané od 1. prosince 2012 včetně do 31. prosince 2012 včetně vyzve operátor trhu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky žadatele k doplnění údajů žádosti o změnu dodavatele v rozsahu údajů podle § 30 odst. 4 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; postup pro změnu dodavatele se dokončí podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Pro účely bodu 2 se postup pro změnu dodavatele považuje za zahájený v okamžiku, kdy dodavatel podá u operátora trhu žádost o změnu dodavatele.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Přesunout nahoru